Børn & Læringsudvalget - 04-05-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 4 maj, 2023 - 16:00
Hent som fil:
52. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

53. Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Resume

Der gennemføres skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23 som en del af Børn & Læringsudvalgets møder 4. maj og 12. juni. I sagen beskrives skoleudviklingssamtalernes baggrund og formål, og der er fremstillet et bilag med data som baggrund for samtalerne. Udover skolerne deltager stabschef Henrik Thorning under punktet.


Sagsfremstilling

Baggrund for skoleudviklingssamtaler

 • Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal der afholdes skoleudviklingssamtaler. Dette følger af "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" fra oktober 2021, som folkeskoleforligskredsen indgik.
 • Skoleudviklingssamtalerne gennemføres for kommunens folkeskoler og interne skoler. Interne skoler er
  undervisningstilbud på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud, og i Faxe Kommune findes Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold.
 • Børn & Læringsudvalget sendte 9. marts 2023 et format på samtalerne til godkendelse i Byrådet. Byrådet godkendte forslaget 23. marts 2023. Formatet er i overskrifter, at skoleudviklingssamtalerne gennemføres som en del af Børn & Læringsudvalgets møder henholdsvis 4. maj og 12. juni ud fra fastlagt tidsplan og med afsæt i en række data vedlagt som bilag.


De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
 • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside


Afvikling af skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Samtalerne afvikles efter følgende plan:


4. maj 2023:

16.00 – 16.10: Ankomst og velkomst

16.10 -16.50: Vestskolen

16.50 -17.30: Specialskolen

PAUSE (10 min)

17.40 -18.00: Heldagsskolen Bråby

18.00-18.20: Heldagsskolen Lindersvold

18.20-18.30: Afrunding og tak for i dag


12. juni 2023:

16.00 – 16.10: Ankomst og velkomst

16.10 -16.50: Midtskolen

16.50 -17.30: Østskolen


Data som baggrund for samtalerne

Som en del af den politiske beslutning er der fremstillet et bilag med data som baggrund for samtalerne.

Der fremstilles data om budget og regnskab, antal klasser og klassekvotient, elevtal, antal pædagogisk personale, faglige resultater (nationale test samt Folkeskolens Afgangsprøve), trivsel, fravær elever, sygefravær personale, vikarforbrug og kompetencedækning, se bilag 1. Det er søgt at fremskaffe samme data for alle skoler så vidt muligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at skoleudviklingssamtalerne gennemføres.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

54. Orientering om status på arbejdet med udviklingsstrategien på det specialiserede børn, unge og familieområde

Resume

På udvalgets møde den 3. oktober 2022 traf udvalget beslutning om at iværksætte en udviklingsstrategi på det specialiserede børn, unge og familieområde. Strategiens sigte er udvikling og genopretning af området. Som en del heraf orienteres udvalget hvert kvartal om status på arbejde med udviklingsstrategiens tilknyttede handlinger. Vedlagt sagen er et statusbilag, der oplister udviklingsstrategiens fem spor og konkrete handlinger med angivelse af status herpå.


Familiechefen deltager under punktet for at uddybe status på arbejdet med udviklingsstrategien.


Sagsfremstilling

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde (børne- og ungeafdelingen samt familie og ungeindsatsen) er påbegyndt et strategisk udviklingsarbejde for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet.


Udviklingsstrategien og arbejdet med denne er struktureret i en række dokumenter, som udvalget blev præsenteret for på udvalgets møde den 9. februar 2023:


 • Selve udviklingsstrategien, som er det samlende dokument, der indeholder oplysninger om baggrund, tiltag og metoder.
 • Udviklingsstrategiens handleplan, som omsætter tiltag til konkrete handlinger med mål og tidsplan.
 • Udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål, som indeholder oversigt over de mål og målinger der skal til, for at følge den forventede udvikling.
 • Udviklingsplanens investeringsplan, som er en oversigt over aktiviteter, der sættes i værk og de prioriterede udgifter i den forbindelse.


Med denne sag fremlægges et nyt dokument "Udviklingsstrategiens opfølgninger og statusbeskrivelser" (bilag), som har til formål at skabe overblik over status på aktiviteterne i udviklingsstrategiens handleplan med udgangspunkt i udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål. Bilaget er i høj grad dynamisk, og opdateres for hver statusbeskrivelse, der gennemføres, lige som baselinemålinger og opfølgningsmålinger tilføjes på sigt. For hver gang dokumentet ajourføres noteres det i den indledende tekst i dokumentet.


Handleplanen er ligeledes dynamisk, idet handlingerne kan tilpasses opståede behov og udfordringer samt ny lovgivning.


Status maj 2023


Spor 1: Høj faglig kvalitet:

 • Der er gennemført diplommodul i systematisk sagsbehandling hos Absalon for en række medarbejdere
 • Der arbejdes pt. med fastlæggelse af mødestruktur, der understøtter faglig dialog og sparring
 • Der er igangsat faste sagsgennemgange med alle sagsbehandlere
 • Der arbejdes pt. med et årshjul for ledelsestilsyn, hvor fokuspunkter i udviklingsstrategien indarbejdes
 • Der er igangsat et forløb med en organisationspsykolog
 • Der er ansat to faglige koordinatorer i børn og ungeafdelingen og to i familie- og ungeindsatsen.


Spor 2: Barnet og den unge i centrum:

 • Der er qua pulje hos Socialstyrelsen planlagt genopfriskningsforløb vedr. tidligere projekt i samarbejde med Børns Vilkår om Bedre Børneinddragelse
 • Der er planlagt kursus i ICS metoden (Integrated Childrens System: En systematisk og helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning)
 • Der er planlagt undervisning i ”børnebevidning” (bl.a. om breve til børn).


Spor 3: Styring med effekt:

 • Alle sager er overført til DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge: et fælleskommunalt it-system til at sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge), og der arbejdes med dataregistrering, udtræk og kvalificering. Her er en ansat fuld tid til ledelse af processen i pt. 7 mdr. + min.2 ugers arbejdstid pr. rådgiver til overgangen, hvor vi har ca. 40 rådgivere. Pris for DUBU anslået 375.000 pr. år (pris opgøres pr. borger/sag, derfor anslået).
 • Calibra (økonomisystem med prognoseværktøj) er under implementering
 • Der er udarbejdet et dataark til at styrke klarhed over forløb i familie- og ungeindsatsen
 • Der er lagt en plan for - og påbegyndt - økonomiske sagsgennemgange
 • Der er fastlagt en ny visitationsstruktur og praksis
 • Der er ansat en økonomisk analytiker med henblik på bl.a. omkostnings- og prisberegninger m.v.


Spor 4: Retssikkerhed:

 • Der er ansat en jurist for at øge og sikre den faglige kvalitet og retssikkerhed i sagernes behandling samt at realisere et forventet økonomisk potentiale i sager om mellemkommunal refusion
 • DUBU understøtter lovmedholdelig sagsbehandling
 • Der deltages i partnerskab med Komponent om overgang til Barnets Lov. Der deltages i 4 hele dage for 6 personer, derudover timer til interview, analyse og tilbagemelding, anslået 1 uges tidsforbrug.


Spor 5: Forebyggende praksis:

 • Projekt via Socialstyrelsen om udbredelse af familiehuse er startet, og projektlederen gennemfører pt. analyser
 • Der er igangsat en intern analyse af anbringelsesområdet med fokus på årsager til højt antal anbragte og tilsvarende udgifter
 • Der samarbejdes med Absalon om tidssvarende indsatsvifte i familie- og ungeindsatsen
 • Der er igangsat en justering af Rådgivningsteamets opgaver, således at de forebyggende indsatser på skole og dagtilbudsområdet effektiviseres.


Øvrige tiltag og bemærkninger ifm. udviklingen:

 • Der har særligt gennem de seneste 6-8 måneder pågået et omfattende arbejde ift. en håndfuld borgersager. Det vedrører dels sager, som fortsat er aktive, dels sager hvori tidligere års praksis har nødvendiggjort omfattende sagsgennemgange mhp. sagsudredning overfor borgeren. Dette arbejde pågår fortsat og trækker store ressourcer på alle ledelsesniveauer og hos nøglemedarbejdere.
 • Der er er nedsat en styregruppe mhp. at understøtte retning og fremdrift i udviklingen. Heri indgår centerchef, familiechef, leder og medarbejderrepræsentanter.
 • Det vurderes fortsat at være nødvendigt at fokusere på en sammenhængende arbejdspladskultur, hvor faglighed og trivsel er mulig for alle medarbejdergrupper. Det spores på en række områder en positiv udvikling ift. dette arbejde.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

55. Ansøgning fra Troelstrupgård om udvidelse af klubtilbud

Resume

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra Troelstrupgård vedrørende udvidelse af deres klubtilbud. Udvalget skal beslutte, om ansøgning skal imødekommes eller ej.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har den 3. marts 2023 modtaget ansøgning fra Troelstrupgård om udvidelse af deres klubtilbud.

Aktuelt omfatter klubtilbuddet 4. og 5. klassetrin. Troelstrupgård ønsker at udvide med 6. klassetrin med virkning 1. juli 2023. Ansøgning er vedlagt sagen som bilag 1.


Troelstrupgård fremlægger i deres ansøgning:

 • At de vil tilbyde elever fra Vestskolens 6. klassetrin et klubtilbud i umiddelbar nærhed af skolen, som dels vil øge elevernes mulighed for socialt fællesskab efter skoletid og dels vil være tilgængeligt i umiddelbar nærhed af deres skole, fremfor at de skal transportere sig til Nordskovskolen.
 • At de har spurgt forældrene til nuværende 5.-klasses elever om deres ønsker til en udvidelse af det nuværende klubtilbud. Hertil svarer omkring 90 pct., at de ønsker at anvende et klubtilbud til deres barn på 6. klassetrin, såfremt der er mulighed for det på Troelstrupgård.
 • At det anslås, at ca. 30-35 elever fra 6. klassetrin årligt vil være tilmeldt klubben fremadrettet. Dette vil betyde en ekstra udgift årligt for Faxe Kommune på ca. kr. 0,35 mio. For budgetåret 2023 vil udgiften være ca. 0,2 mio. kr, såfremt der udvides fra sommeren 2023.


Det er administrationens vurdering:

 • At ansøgningens økonomiske konsekvenser er velbeskrevne. Administrationen beregner i tråd med ansøgningen en udgift på ca. 0,2 mio. kr. for 2023, såfremt der udvides i 2023, mens udgiften beregnet ud fra Troelstrupgårds angivelse af forventede indmeldte elever beløber sig til ca. 0,35 mio. kr. årligt fremadrettet.
 • At ansøgningens øvrige pointer er velbeskrevne.
 • At ansøgningens eventuelle imødekommelse sker under forudsætning af, at "eventuelle etableringsudgifter" afklares præcist, bl.a. skal det være afklaret, at der er bygningsmæssige faciliteter til flere børn, og at Faxe Kommune med imødekommelse af ansøgningen ikke har udgifter udover udgifter til pladserne. Denne afklaring vil kunne indgå i administrationens løbende forhandlinger med Troelstrupgård om bl.a. driftsaftale.
 • At en eventuel udvidelse kan foretages fra 1. januar 2024, jf. mulig finansiering.
 • Finansieringen til udvidelsen kan indgå i budgetprocessen for budget 2024-27, som et opprioriteringsforslag.


Økonomi

Forslaget indebærer en serviceudvidelse og en øget kommunal udgift i størrelsesordenen 0,35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. For 2023 er udvidelsen på 0,2 mio.kr.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at en eventuel udvidelse indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-27, som et eventuelt opprioriteringsforslag.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


1. Udvalget drøfter ansøgningen fra Troelstrupgård om udvidelse af klubtilbud, herunder mulighed for finansieringen i 2023 på 0,2 mio.kr. ud fra områdets og kommunens samlede økonomiske situation i 2023.


2. En eventuel udvidelse fra 2024 og frem på 0,35 mio.kr. indgår som et opprioriteringsforslag til de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-27, henset til kommunens samlede økonomi.

Beslutning

1) Udvalget bevilger 0,2 mio. kr. til klubudvidelsen i 2023, hvortil der anvises finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme ved kommende budgetopfølgning.


2) Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).56. Beslutning om udvidelse af kapacitet i dagtilbud

Resume

Befolkningsprognosen for 2023 og frem viser en fortsat forventet tilvækst af børn i dagtilbudsalderen i såvel de kommende år som på lidt længere sigt. En udvikling som ses i forlængelse af særligt de sidste års tilvækst af børn i aldersgruppen 0-5 år. Heri ses særligt en tilvækst blandt de yngste i vuggestuealderen. Udviklingen i tilvæksten af børn ses varieret på tværs af kommunens områder, herunder ses særligt en både nuværende og kommende udfordring i Dalby, Faxe og Rønnede og inden for de kommende også i Haslev. Der ses særligt en tilvækst blandt de yngste børn i vuggestuealderen.


På baggrund heraf er foretaget en ekstern gennemgang af de kommunale institutioner med henblik på dels en samlet oversigt over daginstitutionerne og de fysiske rammer, dels en skitsering af mulighederne for at udvide kapaciteten med en hovedvægt lagt på de områder, hvor der særligt ses en kapacitetsudfordring. Gennemgangen fra JJW Arkitekterne er vedlagt. Endvidere vedlægges en historisk gennemgang af forelæggelser vedr. kapacitet samt en oversigt over allerede iværksatte tiltag til håndtering af den tilgang af børn som ses p.t.


Og endelig vedlægges et kort opsamlende notat om kapacitet i dagtilbud, som samler op på prognoser, gennemgang m.v.


I sagen indstilles et par umiddelbare muligheder for udvidelse af kapaciteten, der dog som udgangspunkt er udgiftsdrivende, idet der ikke umiddelbart ses muligheder for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet uden tilførelse af anlægsmidler til bl.a. tilbygninger m.v. med mindre der vælges enten strukturelle tiltag i forhold til optageområder og nærhed eller andre løsninger i forhold til anvendelse af midler til hjemmepasning, bus- og skovbørnehaver og/eller anvendelse af eksisterende bygninger, fx på skoleområdet. Til sidstnævnte bemærkes, at der p.t. i befolkningsprognoserne ses et svagt faldende elevtal i de kommende år.


Det skal bemærkes, at tilvæksten af børn på sigt er med til at skabe et økonomisk råderum for kommunen qua såvel en sammenhængende befolkningspopulation som løbende skattebetalinger.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Administrationen har i gennem de seneste år fremlagt oversigter over udviklingen i kapaciteten på dagtilbudsområdet samt kommet med forslag til mulige løsninger for forøgelse af kapaciteten. Hertil kommer de driftsmæssige løbende mindre tilpasninger for at rumme den løbende tilgang af børn i dagtilbud som ses i de seneste år og som også forventes i den seneste befolkningsprognose, hvor der samlet netto forventes en tilgang af børn i aldersgruppen 0-5 år på ca. 151 børn i de næste 4 år samt ca. 121 børn som forventes at søge mod pasning i de kommunale dagtilbud i samme periode (ratio på 80 pct.). Udviklingen ses dog lidt skæv på tværs af kommunen og særligt forventes tilgang i Dalby, Faxe, Haslev og Rønnede, jf. også de besluttede udbygningsplaner for boliger.


I forhold til Dalby Børnehus er der allerede sat udvidelsesmuligheder i værk, og i forhold til Haslev ses behovet for kapacitet i de kommende år og ikke lige nu og her.


Det skal bemærkes, at behovet for fysisk kapacitet kan afhjælpes af strukturelle tiltag, fx:

 • Ét samlet optageområde i kommunen
 • Skov- og busbørnehaver m.v.
 • Udvidelse af kapacitet i private- og selvejende institutioner
 • Udvidelse af antallet af dagplejere (hvis muligt)
 • Ændret serviceniveau, jf. bygningsreglementets kvalitetsniveauer, hvor Faxe Kommune p.t. stiler mod kvalitetsniveau B, jf. nedenstående.


Bygningsreglementets kvalitetsniveauer for fysisk kapacitet i daginstitutioner er:

 • Kvalitetsniveau C: Vuggestue = min. 3 m2 pr. barn, børnehave = min. 2 m2 pr. barn
 • Kvalitetsniveau B: Vuggestue = min 4,5 m2 pr. barn, børnehave = min. 3,5 m2 pr. barn
 • Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum


JJW arkitekterne har skitseret en række mulige tiltag (optimeringsmuligheder) for udvidelse af kapaciteten i den enkelte institutioner, jf.også bilag. Samlet foreslås to scenarier (modeller):

 • Model A omfatter tilbygning i Dalby, Heimdal og Valmuen/Maglegården til en samlet anlægssum på knap 54,8 mio. kr. over en tre-årig tidshorisont
 • Model B omfatter ombygninger i Dalby, Heimdal og Valmuen/Maglegården til en samlet sum af 33,4 mio. kr. over tre år.


JJW arkitekterne anbefaler model A. Det skal bemærkes, at der kan være kommunale forskelle i, hvilke rum og m2 som medregnes i opgørelserne.


Det indstilles, at der afsøges muligheder for tilbygninger i Dalby, Heimdal og Maglegården således at kapaciteten udvides inden for en tre-årig periode, jf. også den forventede udbygningstakt i kommunen. Endvidere indstilles, at mulighederne for strukturelle tiltag ved tilskud til hjemmepasning og udvidelse i forhold til private- og selvejende institutioner udvides. Det bemærkes, at sidstenævnte forslag vil medføre såvel drifts- som anlægsomkostninger.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Alt efter valg af model for udvidelse af kapacitet vil der særligt være tale om anlægsudgifter, idet dog fx tilskud til hjemmepasning kan medføre driftsomkostninger som ligger uden for rammerne af demografireguleringen.

Sagen afgøres af

Byrådet (såfremt der besluttes udvidelser af kapacitet).

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at:


 1. Gennemgangen af institutionerne og de forventede børnetal drøftes med henblik på yderligere målretning af muligheder for tiltag.


 1. Administrationen anbefaler, at der som udgangspunkt træffes beslutning om tilbygning, jf. den skitserede model B, evt. i kombination med strukturelle tiltag i forhold til hjemmepasning og udvidelse af kapacitet hos private- og selvejende institutioner, således der sikres den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet fra 2024 – 2027. Eventuelle ønsker om tilbygninger kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.
Beslutning

Sagen genfremsættes på juni mødet, hvor det af sagsfremstillingen også fremgår, at den nuværende budgetbelsutning om en ny daginstitution i Haslev ændres samt at der tages højde for de nødvendige liggehaller, herunder placering af liggehal i Møllen i forbindelse med den lejede pavillion.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).57. Opfølgning på initiativsag fra Nellie Bradsted (V) om eleverne i Solsikkens skolegang, fritidsliv og trivsel

Resume

Denne sag fremstilles på baggrund af initiativsag fra Nellie Bradsted fremsat ved Børn & Læringsudvalgets møde den 9. marts 2023. I sagen orienteres om de ukrainske elever i Solsikken og deres skolegang, trivsel og fritidsliv.Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget på baggrund af initiativsagen ønsket orientering om følgende:

 • Hvordan er indkøringsfasen tilrettelagt for de ukrainske børn, som går i Solsikken, og for de nye ukrainske børn, der løbende kommer til Faxe Kommune?
 • Hvad er status på elevernes trivsel?
 • Hvad er status i forhold til, at der ikke oprettes skolefritidsordning i forbindelse med undervisningstilbuddet, men at Midtskolens skolefritidsordning tilbydes?
 • Hvordan vejledes familierne i vigtigheden af SFO og mulighed for en social friplads?
 • Hvordan samarbejdes med kommunens kultur- og idrætsforeninger i forhold til at børnene tilbydes fritidsaktiviteter?


Administrationen har indhentet oplysninger til besvarelse af ovenstående via Solsikkens ledelse. Ledelsen har indsamlet oplysninger dels via det løbende arbejde med eleverne og deres familier og dels via trivselsundersøgelse blandt eleverne gennemført medio april 2023.

Aktuelt er der indskrevet 30 elever i Solsikken, mens 4 ukrainske elever hjemmeundervises. Det er Solsikken, der har tilsynsforpligtigelsen med disse elever.


Indskrivning og indkøring

 • Når en familie kommer til Faxe Kommune kontakter Integrationsafdelingen, Center for Beskæftigelse, Solsikken, Center for Børn, Unge & Familier. Herefter indskrives børn i den undervisningspligtige alder i Solsikken eller registreres som hjemmeundervist, hvis forældrene ønsker dette. Enkelte elever er indskrevet i UngFaxe, fordi de fagligt og aldersmæssigt vurderes at kunne modtage undervisning her. For elever, der indskrives i Solsikken, afholdes møde med forældrene, hvor information om Solsikken og det danske skoleystem gives, se desuden bilag 1 - Brochure til forældre i forbindelse med opstart i Solsikken.


Status på elevernes trivsel

 • Omkring 85 pct. af eleverne har deltaget i trivselsmålingen. Målingen er foretaget via en lokal fremstillet trivselsmåling, hvor eleverne forholder sig til udsagn indenfor fire kategorier og besvarer med enten rød, gul eller grøn placering af deres holdning til et givent udsagn. Rød er den mest negative vurdering af udsagnet, mens grøn er den mest positive vurdering af udsagnet.
 • Overordnet placerer eleverne sig med mellem 35 og 50 pct. grønne besvarelser indenfor de fire kategorier, mellem 34 og 42 pct. gule besvarelser og mellem 13 og 27 pct. røde besvarelser. I bilag 2 er fremstillet en oversigt af elevernes besvarelser i anonymiseret form.
 • Konkluderende om elevernes trivsel beskriver Solsikkens ledelse, at resultaterne afspejler det billede, de i øvrigt har af elevgruppen. Der opleves elever som overordnet er glade for at komme i skole, som er deltagende i undervisningen - men som også er udfordret af sproglige barrierer, oplevelser af krigen på forskellig vis og aktuelt stadig skal forholde sig til familiers og venners situation i Ukraine og den nære families samlede situation i Danmark.


Status SFO og socialpædagogisk friplads

 • I sommerferien var 20 elever indmeldt i Sofiendalskolens SFO. Aktuelt er der ikke indmeldt elever fra Solsikken i Sofiendalskolens SFO.
 • Solsikken ledelse oplyser, at de ukrainske forældre ikke umiddelbart ser SFO som et relevant eller vigtigt tilbud. Idet tilbuddet er frivilligt, ønsker de i stedet eleverne hjem efter skoletid.
 • Skolens ledelse har primært ved indskrivning og ellers i den løbende dialog med forældrene informeret om SFO-tilbuddet og herunder muligheden for socialpædagogisk friplads.


Status på samarbejde med kommunens kultur- og idrætsforeninger i forhold til at børnene tilbydes fritidsaktiviteter

 • Solsikkens ledelse oplyser, at alle forældre er informeret om, at de kan bruge Haslev svømmehal gratis.
 • Solsikkens ledelse oplyser, at de forældre, der henvender sig vedrørende fritidsaktiviteter, hjælpes med kontakt til klub/forening, betaling og guidning. Der er afsat tid og et fokus på at rådgive Solsikkens forældre om det, de ønsker hjælp til.


Herudover, med henblik på at hjælpe ukrainske familier, herunder særligt børn og unge, ind i lokale foreningsfællesskaber, igangsætter Faxe Kommune fra 1. juni 2023 et særlig brobyggerprojekt. Det sker i samarbejde med DGI Storstrøm, som har medarbejdere med kompetencer til at bygge bro mellem hjem og foreninger. Brobygningen skal gøre det muligt, at barnet eller den unge trygt kan starte til en fritidsaktivitet, som passer til den enkeltes interesse. Projektet er aftalt for en 12 måneders forsøgsperiode, med en dedikeret DGI-medarbejder og vil i gennemsnit omfatte 10 timer pr uge. Projektsummen på 150.000 kr. deles ligeligt mellem Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB). Sidstnævnte forestår den løbende koordinering med DGI Storstrømmen.


Som supplerende generel information er der til sagen vedlagt bilag 3, som er Rambølls undersøgelse fra februar 2023. Undersøgelsen er en kvalitativ analyse af, hvordan børn og familier på flugt fra Ukraine oplever modtagelsen i Danmark. Disse generelle forhold for ukrainernes oplevelse kan give et indblik i de oplevelser og vilkår, som også kan gøre sig gældende for Solsikkens elever og deres forældre.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).58. Initiativsag fra Mikkel Dam (I) vedr. kriterier for tildeling af Minimumsnormeringspuljen i Faxe Kommune

Resume

Initiativsag fra Mikkel Dam (I) om Kriterier for tildeling af Minimumsnormeringspuljen i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling


I Faxe Kommune er vi engageret i at sikre de bedste betingelser for børn og unge i kommunen. Minimumsnormeringspuljen er et væsentligt redskab til at understøtte dette arbejde. Imidlertid mener Liberal Alliance, at det vigtigt at tage højde for lokale forhold og behov, når midlerne fra puljen skal fordeles. Derfor ønskes det at afdække mulighederne for at opstille lokale kriterier, som kan supplere de nationale krav og sikre en mere retfærdig og målrettet tildeling af midlerne.

Et forslag til et lokalt kriterium kunne være de fysiske forhold, således at institutioner, hvor der eksempelvis er større afstand mellem stuerne, tildeles flere midler i puljen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

-

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning


Administrationen fremlægger en sag, der afdækker mulighederne for at opstille de lokale kriterier og supplere de nationale krav.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


59. Initiativsag fra Nellie Bradsted (V) og Dorthe Egede Borg (V) vedr. Sofiendalskolen

Resume

Initiativsag fra Nellie Bradsted (V) og Dorthe Egede Borg (V) vedrørende skabelse af ny vision for Sofiendal Skole.

Sagsfremstilling


Der er en øget positiv befolkningstilvækst, særligt i Haslev, hvilket betyder at der er efterspørgsel på flere folkeskolepladser. Der er en tendens til, at der er større efterspørgsel på udvalgte folkeskoler i Haslev herunder Vibeengskolen, Nordskovskolen, privat- og friskoler og et fravalg af Sofiendalskolen. Sidst nævnte er en udfordring, da der er ledige pladser/kapacitet på Sofiendalskolen og der oprettes klasser på skoler, hvor der reelt ikke er kapacitet til dette. Det udfordrer både den generelle økonomi på skoleområdet, samt den fysiske kapacitet på de øvrige skoler. Der henvises ligeledes til budgetanalysen ved Komponent, der peger på at der er behov for at anvende de økonomiske ressourcer mere rentabelt (budget temadag).

Sofiendalskolen er placeret centralt i Haslev by med gode faciliteter omkring skolen – svømmehal, idrætshal, tennishal og grønne arealer. Hvilket bl.a. har gjort, at Sofiendal tidligere har været en skole som er blevet tilvalgt. Der er behov for at ændre fortællingen om Sofiendalskolen, både for at anvende den ledige kapacitet, men også for at sikre en bæredygtig skole. Der vil i forlængelse heraf ligeledes være behov for at opgradere de fysiske ramme for at skabe en mere nutidig skole.

Der stilles som følge her af forslag om at skabe en ny vision for Sofiendalskolen, der skal bidrage til at det bliver en skole, der vælges til. Visionen skal skabes i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens ledelse, elever, forældre og det politiske udvalg (byråd).

En mulig vision kunne være, at have en særlig idrætsprofil, da det i høj grad passer til skolens faciliteter. Dette kunne eksempelvis gøres i et tæt samarbejde med DGI, Team Danmark og foreningslivet omkring Sofiendalskolen for at skabe et miljø, der kunne tiltrække børn og familier både fra Haslev såvel som fra andre distrikter.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

-

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Administrationen arbejder videre med forslaget. I første omgang drøftes forslaget med Midtskolen i forbindelse med udviklingssamtalerne til juni mødet. Herudover indgår forslaget i budgetanalysen.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).60. Initiativsag fra Christina Birkemose (LØS) vedr. Drøftelse af elevrepræsentation i specialskolens bestyrelse i Faxe Kommune

Resume

Initiativsag fra Christina Birkemose (LØS) om elevrepræsentation i specialskolens bestyrelse i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

I forbindelse med selvstændiggørelse af specialskolen og oprettelse af skolebestyrelse, har udvalget tidligere drøftet skolebestyrelsens sammensætning. Her blev behovet for elevrepræsentation også i specialskolen, påpeget. Ifølge lovgivning skal specialskolers bestyrelse have elevrepræsentation på lige fod med almenskoler.


Jeg ønsker derfor, at vi i udvalget får en status på elevrepræsentationen i specialskolens bestyrelse, og at vi drøfter hvordan elevrepræsentation indgår som en del af arbejdet med at udvikle skolen i en positiv og konstruktiv retning.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

-


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning

Administrationen orienterede om, at der er elevrepræsentation i bestyrelsen for Specialskolen.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


61. Nøgletal for det specialiserede socialområde for børn og unge

Resume


Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres aktivitetstal for perioden november og december 2022 samt fra januar til og med marts måned 2023, samt en tidsplan for fremtidig kvalitetssikring af tallene.


Sagsfremstilling

Registrering af aktiviteter på området er fra januar 2023 er overgået til et nyt system: DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge), og der indføres nyt økonomisystem Calibra til kvalitetssikring af både antal og priser.


Aktivitetstallene viser generelt en stigende tendens på alle tre hovedområder fra januar hen over februar og til marts måned 2023, men med et aktivitetsmæssigt lavere udgangspunkt end ved afslutningen af 2022, jf. ovenstående. Dette vurderes, at hænge sammen med forskelle i registreringspraksis mellem de to opgørelsesmetoder og en gradvis bedre registreringspraksis.


Kort sigt:

 • Der arbejdes løbende med sikring af data, herunder at få lagt de sidste data ind fra sagsbehandlerne. Det omfatter fx data fra tidligere sagsbehandlere m.v.
 • Der foretages allerede nu løbende controlling og validering af eksisterende data. Der er identificeret enkelte mindre administrative områder som ikke er lagt i DUBU. Dette gøres inden den 16. maj 2023.


Mellemlang sigt:

 • Der forventes præsenteret valide aktivitetsdata til BLUs juni-møde.
 • Det er vurderingen, at dataudtræk og økonomidata via Calibra reelt først er fuldt implementeret hen over sommeren 2023, hvorfor der er tale om en håndholdt indsats for økonomidata (priserne) til BLUs juni-møde.
 • Det betyder også, at økonomidata til FR1 baserer sig på samme metode, som ved FR3 i 2022, dog suppleret med kontrol og foreløbige data så vidt det er muligt.


Lang sigt:

 • Fra august og frem er det forventningen, at begge systemer fungerer i så høj grad, at vi kan sammenkøre udgifter, og dermed en kvalitetsikring af både antal og pris.


Opgørelsen over aktiviteter for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal for november og december 2022 samt januar, februar og marts 2023:


Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

mar-23

Anbringelser:

180

180

131

133

139

Døgninstitutioner (§ 66 stk. 1 nr. 6 og 7 incl. Sikr. Inst.)

15

15

19

20

21

Opholdssteder for børn og unge (§ 66 stk. 1 nr. 5, 6 og 8)

70

70

40

40

43

Plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 1, 2 og 3)

77

77

55

56

60

Netværksplejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 4)

18

18

17

17

15Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

mar-23

Forebyggende foranstaltninger

246

249

168

180

185

Aflastning (§ 52stk. 3 nr. 5, § 84 m.fl.)

40

40

35

31

29

Forebyggende indsatser § 11 stk 3, 4 og 6

4

4

6

8

8

Familiebehandling (§ 52 stk. 3 nr. 3)

32

34

41

43

46

Anden hjælp (herunder Hjemmetræning (§ 32 a))

6

6

4

4

6

Kontaktperson (§ 52 stk. 3 nr. 6, § 76 m.fl.)

21

21

17

24

23

Økonomisk Støtte til forældre (§ 52 a og § 52 a stk. 3)

66

67

17

20

20

Øvrige forebyggende foranstaltninger

77

77

48

50

53Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

mar-23

Handicapkompenserende udgifter:

179

179

151

156

170

Merudgifter (§ 41)

90

90

79

81

86

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

89

89

72

75

84
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


62. Drøftelse af Budget 2024-2027

Resume


Byrådet afholdt temamøde den 18. april vedr. Budget 2024-2027, hvor Komponent fremlagde de analyser som der er arbejdet med siden januar. Sideløbende med Komponents arbejde med de store temaer, har Økonomiudvalget besluttet at der skal være en råderumspulje for at sikre at der efter sommeren kan udarbejdes et budget i balance.

Råderumspuljen skal bestå af en række udvalgsspecifikke og gennemførlige besparelser i form af servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger eller effektiviseringer til at modgå en eventuel behov når de endelige budgetforudsætninger kendes i august måned.


På dette møde drøfter udvalget hvad der på eget område kan spilles aktivt ind med af i den samlede budgetproces.


Sagsfremstilling


Byrådet godkendte den 2. marts budgetvejledningen og dermed også processen for budgetlægningen for 2024-2027. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalgene behandle egne bidrag til budgettet på møderne i maj og juni.


Baggrund

I arbejdet med Budget 2023-26 blev det tydeligt at der er meget snævre rammer og et begrænset råderum- og handlerum. Derfor blev der iværksat et større analysearbejde i samarbejde med Komponent.

Den 31. januar præsenterede Komponent for første gang Byrådet for deres analyser af Faxe Kommune og det blev besluttet at arbejde videre med fem hovedspor, hvor der umiddelbart vurderes både at være perspektiver og potentialer til en mere robust økonomi og bæredygtig kommune. Desuden fremlagde Komponent nogle mindre områder som kommunen selv kunne arbejde videre med.

De foreløbige potentialer af de fem hovedspor blev der afrapporteret på, på Byrådets temamøde den 18. april. Afrapporteringen viser, at der er potentialer, men det viser også at indfrielsen af disse potentialer fordrer langsigtede politiske beslutninger og ikke alle kan forventes at kunne begynde en kapitalisering allerede i 2024.


Usikker fremtid

Kølvandet på covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den afledte historisk høje inflation der udhuler købekraften samt en ny Regering der prioriterer råderummet andre steder end til kommunerne, gør at Kommunerne generelt ser ind i en svær tid ift. økonomisk råderum. Opsummeret kan man sige, at kommunerne får mindre for deres penge, har udsigt til mindre vækst, står midt i en stor rekrutteringsudfordring og der er ingen tegn på, at der vil komme hjælp udefra.


Hertil kommer de udgiftspres vi har indefra egen organisation. Det drejer sig særligt om det specialiserede område, herunder særligt det sociale område, og ældreområdet. Hertil kommer udfordringer med vedligehold og udvikling af kommunens anlæg, som med de seneste prisstigninger gradvist udhules.


Endelig er beskæftigelsen i Faxe Kommune historisk høj, hvilket naturligvis er meget positivt, men det indebærer også at de økonomiske konjunkturer ikke skal ændre sig ret meget i negativ retning før udgifterne til det område også vil stige.Råderumspulje

Som opfølgning på budgettemamødet den 18. april, har Byrådet besluttet, at der skal skabes en råderumspulje på 20 mio. kr. til håndtering af de udefrakommende vilkår og rammer. Desuden skal der skabes finansiering for de allerede identificerede udfordringer, som vurderes at være 15-20 mio. kr. Råderumspuljen skal være med til at sikre, at der efter sommerferien, kan udarbejdes et budget i balance, selvom både de eksterne og de interne budgetforudsætningerne er svære. Samlet set skal der således findes råderum på 35-40 mio. kr. for Faxe Kommune. De forslag som kommer ud af de fem spor med Komponent tæller også med i råderumspuljen, men det er som nævnt ikke vurderingen at potentialerne kan indfries allerede fra 2024.


Arbejdet med at tilvejebringe denne pulje sættes nu igang i fagudvalgene. Forslagene kan være besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald, omlægninger, effektiviseringer eller lignende. Men fælles for alle forslag er at de skal være udvalgsspecifikke, konkrete og gennemførlige.


Proces for udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag

I budgetvejledningen indgår at fagudvalgene på møderne i maj og juni arbejder med eget andel af budgettet. Dette er dermed første møde i fagudvalget, hvor der arbejdes med forslag til håndtering af den økonomiske situation, ud over det, som ligger i sporet med Komponent.

Udvalget bedes drøfte hvilke muligheder der er på eget område for servicereduktioner, opgavebortfald samt andre ændringer som kan give en budgetbesparelse.

Det skal bemærkes at såfremt udvalget ønsker at fremlægge opprioriteringsforslag, skal disse følges af en 1:1 reduktion på eget område.


Efterfølgende vil administrationen regne på de aftalte forslag og udarbejde budgetforslag, som kan indgå i det samlede budgetarbejde. Fagudvalgene får fremlagt egne budgetforslag på fagudvalgsmødet i juni, men der kan efterfølgende være behov for at finjusterer eller efterberegne forslagene frem mod 1. budgettemadag den 19. juni.


Der skal løbende i maj og juni måned foregå en dialog mellem fagudvalget og MED-organisationen, samt repræsentanter for brugerstyrlser, råd og nævn.


På junimødet skal fagudvalget godkende egne budgetforslag til den samlede budgetproces.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Men det er vigtigt at udvalget spiller aktivt ind i processen for at sikre at Byrådet er i stand til at lægge et balanceret budget for 2024-2027.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at udvalget drøfter mulige besparelsesforslag indenfor udvalgets område som kan bringes i spil i budget 2024-2027.


Beslutning

Besparelses- og effektiviseringsforslag blev drøftet.


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


63. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet gives der korte meddelelser.


Centerchefen orienterer: Flere unge i Faxe Kommune søger en erhvervsuddannelse.

Centerchefen orienterer: Spjellerup ønsker struktur uden førskole inden skolestart.

Centerchefen orienterer om Barnets Lov: Barnets Lov var til 1. behandling i Folketinget den 14. april 2023 og forventes 2. og 3. behandlet hhv. den 30. maj og 1. juni 2023. Lovforslaget har fastsat en ikrafttrædelsesdato den 1. oktober 2023.


Der blev orienteret om olieforurening på Terslev Skolevej 36.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


64. Meddelelser - lukket (Lukket)
65. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 4. maj 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.


Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).