Børn & Læringsudvalget - 07-04-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 7 april, 2022 - 16:30
Hent som fil:
35. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: ingen.

36. Godkendelse af ændret mødeplan 2022 for Børn & Læringsudvalget

Resume

Der er på baggrund af ønske fra Børn & Læringsudvalget udarbejdet et revideret forslag til udvalgets mødeplan gældende fra april 2022. Udvalgets mødedag flyttes fra onsdage til torsdage og starter kl. 16.30.

Børn & Læringsudvalget godkendte den oprindelige mødeplan for 2022 på mødet den 17. januar 2022.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget skal godkende den reviderede mødeplan for udvalgets møder.


Udvalgets møder fra og med april foreslås afholdt således, at:

 • Udvalget holder sine møder på torsdage (som hovedregel),
 • Møderne afholdes kl. 16.30-19.30.
 • Møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.


To udvalgsmøder lægges på mandage. Det drejer sig om mødet i juni, som lægges d. 13. juni grundet 2. pinsedag og mødet, der var planlagt til at være d. 29. september, som rykkes til d. 3. oktober grundet byrådets budgetforhandlinger.


På sagen er vedhæftet forslag til den ændrede politiske mødeplan for 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

37. Dialogmøde med Østskolens bestyrelse

Resume

Østskolens bestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 16.30.


Mødet foregår i Byrådssalen.


Sagsfremstilling


Østskolens bestyrelse ønsker følgende dagsorden:

 • Vigtigheden af dialogmøder mellem formanden fra BLU og bestyrelsesformændene (hvorfor først i august?)
 • Skolebestyrelsens sammensætning og dannelse af skoleråd pr. 01.08.22 (bilag)
 • Balancen mellem det centrale og det lokale råderum til pædagogisk udvikling (hvordan sikrer vi os, at den lokale afdelingsleder har et reelt råderum?) (bilag)
 • Hvad er vigtigt for Børn & Læringsudvalget lige nu og resten af 2022?Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

38. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020/21 folkeskoler Faxe Kommune

Resume

I denne sag fremlægges Kvalitetsrapport 2020/21 for folkeskolerne i Faxe Kommune. En kvalitetsrapport viser folkeskolernes resultater på en række områder.


Ved behandling af punktet deltager skolelederne i Faxe Kommune. De vil hver især præsentere sig, deres skole og kernepunkter fra deres skoler. Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes.


Sagsfremstilling

Om kvalitetsrapporten

I dette skoleår er det frivilligt for kommunerne, om der skal laves kvalitetsrapporter. I Faxe Kommune besluttede Byrådet september 2021, at kvalitetsrapporten skulle laves. Der laves en samlet kvalitetsrapport for alle skoler i Faxe Kommune. Kvalitetsrapporten viser folkeskolernes resultater på en række forskellige områder. Formålet med kvalitetsrapporten er både at dokumentere disse resultater og at konkludere, hvor der skal gøres mere fremadrettet. Kvalitetsrapporten beskriver det senest afsluttede skoleår. Kvalitetsrapport 2020/21 er vedlagt sagen, se bilag 1.Konklusion

Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal fastholde deres:

 • evne til gøre eleverne uddannelsesparate og herigennem øge elevernes muligheder for optagelse og fastholdelse på en ungdomsuddannelse.
 • evne til at øge andelen af elever, der får mindst 02 i fagene dansk og matematik.
 • evne til at fortsætte den progressionen i resultater for FP9, hvor der har været kontinuerlig positiv udvikling gennem 3 på hinanden følgende skoleår.


Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal forbedre deres:

 • evne til at løfte elevernes faglige niveau gennem hele skoleforløbet.
 • evne til at skabe deltagelsesmuligheder i såvel faglige som sociale fællesskaber og herigennem også øge elevernes trivsel.
 • evne til at reducere omfanget af elever med højt ulovligt fravær.Opsummerende resultater

Fagligt niveau

 • Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag er 7,5, landsgennemsnittet er 7,9.
 • I 7 ud 8 afgangsfag klarer eleverne sig gennemsnitligt bedre i 2020/21 set i forhold til skoleårene 2018/19 og 2019/20.
 • Der er en national målsætning om, at andelen af elever med "gode" resultater i nationale test dansk læsning og matematik er mindst 80% for den samme årgang - status i Faxe Kommune er:
  • Dansk: 2 ud af 9 skoler opfylder målsætningen på 2. årgang (der testes på 2., 4., 6. og 8. årgang).
  • Matematik: 1 skole ud af 9 skoler opfylder målsætningen på 3. årgang, og 1 skole ud af 9 skoler opfylder målsætningen på 8. årgang (der testes på 3., 6. og 8. årgang).


Overgang til ungdomsuddannelse

 • Andelen af elever, der i 9. klasse vurderes uddannelsesparate, ligger på stort set samme niveau som tidligere år og på samme niveau som på landsplan (89%).
 • Andelen af elever, der i 10. klasse vurderes uddannelsesparate, er steget i Faxe Kommune ift. skoleårene 2018/19 (69%) og 2019/20 (71%). I 2020/21 var andelen af uddannelsesparate elever 72%, hvilket er lige under niveauet på landsplan (73%).
 • Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 mdr. er steget ift. skoleårene 2028/19 og 2019/20, og andelen ligger højere i Faxe Kommune (53% i ungdomsuddannelse efter 3 mdr. og 91% efter 15 mdr.) end for landsgennemsnittet (44,6% efter 3 mdr. og 89,6% efter 15 mdr.).


Trivsel

 • Overordnet gælder det, at der for de fleste trivselsområder og for alle klassetrin er sket et fald i de mest positive vurderinger set ift. tidligere år.
 • Overordnet gælder det, at Faxe Kommune ved stort set alle trivselsområder og for alle klassetrin ligger under landsgennemsnittet. Dog gælder det for den samlede trivselsscore for elever i 4.-9. klasse, at den kun ligger 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet, hvorfor forskellen ikke er markant.


Fravær

 • Overordnet er omfanget af ulovligt fravær steget 0,2 procentpoint siden sidste skoleår, men faldet siden sidste kvalitetsrapport (skoleåret 2018/19).
 • I forhold til landsgennemsnittet har Faxe Kommune en høj andel af ulovligt fravær, mens øvrige fraværstyper (sygdom og lovligt fravær) ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.


Inklusion

 • Inklusionsgraden ligger for skoleåret 20/21 på 91,9, hvilket er en stigning i forhold til skoleåret før (91,4%) og under landsgennemsnittet på 94,2.Det fremadrettede arbejde

Der er fremadrettet ændrede rammer for kommunernes arbejde med at gøre status på folkeskoleområdet. De ændrede rammer er betinget af Folkeskoleforligskredsens 'Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen', se bilag 2. Indtil videre har regeringen og aftalepartierne bl.a. indgået aftale om, at:

 • Kvalitetsrapporter afskaffes med skoleåret 2022/23 og erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem skole og kommune.
 • Disse skoleudviklingssamtaler skal styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer og indsatsområder samt give skolerne større muligheder for selv at vælge og arbejde med udvalgte indsatsområder
 • 'Sammen om skolen'* inviteres til at give forslag til konkretisering af de nærmere rammer for disse skoleudviklingssamtaler. Udfaldet af dette arbejde afventes.

*'Sammen om skolen' er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen. Bag 'Sammen om skolen' står de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere.


Idet der fra ministeriets side ikke længere er krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport samt opfølgende handleplan, ønsker administrationen, ud over skoleudviklingssamtalerne, at styrke kvaliteten i kommunens folkeskoler gennem:

 • Stærk, faglig ledelse - dels er der en opprioritering af ledelse på folkeskoleområdet i forbindelse med beslutning om skolestruktur efteråret 2021, og dels er der igangsat kompetenceløft og tæt understøttelse af skoleledelserne, så stærk faglig ledelse bliver konkretiseret i både mål og handlinger.
 • Fokus på kvalitetsmål udvalgt med afsæt i data - her er de strategiske indsatser Børn i Fællesskaber, Fælles om Forebyggelse og Literacy nogle af de konkrete indsatser, der er i gang og som fortsat danner afsæt og ramme for arbejdet med at løfte folkeskolerne.
 • Arbejde med lokale indsatser på den enkelte skole - dette blandt andet ved at udnytte de øgede frihedsgrader, Børne- og Undervisningsministeriet giver folkeskolerne kommende skoleår, og dels ved fortsat at give den lokale beslutningskompetence et rådighedsrum, der giver mulighed for lokale prioriteringer og lokale indsatser med afsæt i lokale behov.


En måde at styrke udviklingssamtalerne på er at invitere aktører om skolen til samarbejde. Administrationen fremlægger derfor på et senere tidspunkt i 2022 en sag for Børn & Læringsudvalget med forslag til et lokalt 'Sammen om skolen' i Faxe Kommune. Dette sker i forlængelse af Børn & Læringsudvalgets beslutning herom i november 2021 og i forlængelse af pkt 41 på dette møde om drøftelse af dialogforum "Sammen om skolen". Det fortsatte arbejde med at skabe fælles forståelse af skolernes udfordringer og prioritere indsatsområder vil altså placeres i dette lokale dialogforum.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Kvalitetsrapport 2020/21 godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.


39. Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022

Resume

I denne sag skal fagudvalgene tage stilling til administrationens ønske om budgetoverførsler fra 2021 til 2022.


På Børn & Læringsudvalgets område indstilles der til overførsel af ca. 10,4 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedr. drift (serviceudgifter). Derudover flyttes 0,7 mio. kr. fra opgørelsen af Socialudvalgets overførsler hertil, da Familie og Ungeindsatsen fra 2022 er overgået hertil jf. styrelsesvedtægten.


Sagen godkendes i fagudvalget og derefter udarbejdes en samlet sag til Økonomiudvalget og som går videre til endelig beslutning i byrådet d. 28. april.


Sagsfremstilling

Generelt om overførsler fra 2021 til 2022 i Faxe Kommune

Principperne for overførsler mellem budgetår, blev revideret i januar sidste år, med henblik på at de skulle træde i kraft med kommende overførsler fra 2021. Principperne er vedhæftet som bilag.


Formålet med Faxe kommunes regler for overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed for at disponere mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

Grundet overgangen til nyt økonomisystem og flere organisatoriske ændringer både i 2021 og primo 2022, er der i år arbejdet ud fra en forsimplet model.


For alle igangværende anlæg er der i udgangspunktet fuld overførselsadgang, men administrationen har givet en vurdering af hvilke anlæg som skal overføres og som i 2022 skal afsluttes.


For at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme sigtes der efter, at det beløb, der føres ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der føres ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af den samlede serviceramme og anlægsramme. I 2021 blev der overført 18,7 mio. kr. på driftområder og 51,2 mio. kr. på anlæg fra 2020.


Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2021 til 2022 udgør 29,4 mio. kr. på driftområder og 43,4 mio. kr. på anlæg.


Overførsler på Børn & Læringsudvalgets område

 • I 2021 var der flere eksternt finansierede projekter (se nedenstående tabel), som ikke er afsluttet i 2021 og som tilsammen udviser et mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr. Her er der automatisk overførselsadgang;

 • De øvrige driftområder giver efter principperne mulighed for overførsel op mod 4% på områder med mindreforbrug og 100% overførsel af merforbrug. Budgettet udgør ca. 489 mio. kr. og der er mulighed for overførsel af ca. 7,1 mio. kr.

Opgørelsen er opgjort som følger;

* Note: 'Områder direkte under chef' er opgjort i Børn i Fællesskaber, Myndighed og Demografi vedr. bl.a. grænsekrydsere, hvor der ikke vurderes at merforbrug skal overføres til 2022. Udviklingen i udgifter til grænsekrydsere fremgår af vedhæftede bilag. Dertil er afholdt udgifter til bl.a. Covid-19, som ikke overføres.


Udover ovenstående overførsler, vil overført mindreforbrug der vedrører Familie og Ungeindsatsen (tidl. Center for Familie, Social & Beskæftigelse) blive flyttet til Børn & Læringsudvalgets ramme jf. styrelsesvedtægten.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførsler gives som tillægsbevillinger i indeværende budgetår. Da sagen her ikke går direkte videre til Økonomiudvalget og byrådet, er der ikke i denne sag beskrevet hvilke økonomiske konsekvenser som budgetoverførslerne vil få for kommunens kassebeholdning. Dette vil fremsgå af økonomiudvalgets sag.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller at udvalget tager stilling til budgetoverførsler fra 2021 til 2022 og godkender at sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning


Godkendt.


Fraværende: ingen.

40. Godkendelse af anlægsregnskab for Legepladsmidler 2021

Resume

I denne sag skal anlægsregnskab vedrørende Legepladsmidler i 2021 godkendes.  

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Legepladsmidlerne er anvendt til renovering af legepladser på Møllen, Karise Børnehus, Børnehuset Frøen, Lillebo Børnehus og Valmuen.

Anlægsregnskabet for legepladsmidler som følger.

Oversigt over afsluttede anlæg:


(Nettoudgift i 1000 kr.)


Regnskab 2021

Bevilling 2021

Afvigelse

Børn & Læringsudvalget
513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner

2.870

3.000

130

Børn & Læringsudvalget i alt

2.870

3.000

130


Lovgrundlag for aflæggelse af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

 • at anlægsregnskabet godkendes
 • at mindreforbruget på 130.000 kr. tilføres kassen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: ingen.


41. Drøftelse af nyt dialogforum "Sammen om skolen"

Resume

I november 2021 fremlagde det tidligere Børn & Læringsudvalg forslag om oprettelse af et dialogforum vedrørende folkeskolen – ”Sammen om skolen”. I denne sag fremlægges et oplæg til drøftelse af et sådan forum. Administrationen indstiller til, at udvalget drøfter oplægget med henblik på, at en beslutningssag efterfølgende fremlægges på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Baggrund for initiativet

"Sammen om skolen" er et initiativ drevet af børne - og undervisningsministeren og er et samarbejde mellem alle de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere. Intentionen med initiativet er at drøfte udfordringsbilledet i folkeskolen og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne. Kronik skrevet af samarbejdsparterne er vedlagt sagen som bilag, se bilag 1. Her er uddybet yderligere om intentionerne og formålet med samarbejdet.


I Faxe Kommune er folkeskolen også et centralt emne. På baggrund af Børn & Læringsudvalgets drøftelser november 2021ønsker fremlægges i sagen et oplæg til en lokal opfølgning på det nationale udspil og samtaler. "Sammen om skolen" i Faxe Kommune skal derfor ses som en lokal pendant til samarbejdet det nationale samarbejde og fokus på dialog.


At dialogen fungerer som et godt afsæt for at skabe gode rammer og vilkår for folkeskolerne i Faxe Kommune er også erfaringen fra arbejdet med at beslutte skolestrukturen - et arbejde, der foregik i 2021. Herfra er det erfaringen, at den tætte og hyppige dialog har betydet

 • relevant og god information som afsæt for drøftelserne
 • at drøftelserne har involveret mange perspektiver
 • at dialogen har været præget af gensidig forståelse for hinanden synspunkter samt
 • at beslutninger har været truffet


Oplæg til drøftelser af et lokalt "Sammen om skolen" i Faxe Kommune

Som oplæg til intentionen med et lokalt "Sammen om skolen" kan udvalget drøfte følgende:

 • Hvad skal kendetegne en kvalitetsdialog om folkeskolen i Faxe Kommune?
 • Hvilket afsæt skal vi have for dialogen - herunder hvordan bruger vi data og viden om "hvad der virker"?
 • Hvordan kan og skal dialogen understøtte udvikling og progression på skoleområdet?


Som oplæg til formen på et lokalt "Sammen om skolen" kan udvalget drøfte følgende

 • Deltagere - herunder mulige samarbejdsformer med fri- og privatskoler
 • Mødeformat og kadence


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget drøfter oplægget til ”Sammen om skolen”.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.


Fraværende: ingen.


42. Drøftelse af budget 2023-2026

Resume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026.

Den anden drøftelse af budgettet har til formål at få konkretiseret de overordnede budgettemaer yderligere, med henblik på at få udarbejdet de endelige budgetforslag i form af forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer.

I det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet.


Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 indgår også i år, at fagudvalgene på forårets møder drøfter forudsætninger og budgetforslag til det kommende budget.

Fagudvalgene drøfter det kommende budget på møderne fra marts til juni. På det første møde blev udvalget præsenteret for overordnede budgettemaer, der kan tænkes at fylde i udarbejdelsen af budgetforslag til årets proces, og mødet var på mange måder en mulighed for at forventningsafstemme.

På dette andet møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere med henblik på at få udarbejdet forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer, der skal indgå i udvalgets endelige budget.

Center for Børn, Unge & Familier har afholdt budget-workshops i februar og igen i marts med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter på områderne. Formålet med disse workshops har været i samarbejde at udarbejde budgetforslag til Budget 2023-2026. På workshoppen har medarbejder fra staben også deltaget for at understøtte processen.

På baggrund af disse workshops er der på nuværende tidspunkt 19 budgetforslag, som er nærmere beskrevet i bilag 'BLU Budgetforslag 2023 -2026'. Forslagene er kategoriseret i områderne Skoler, Dagtilbud og Socialområder inkl. PPR. Herudover er der for hvert forslag opgjort, om der er tale om et opprioriteringsforslag, effektiveseringsforslag eller reduktionsforslag. For nogle af forslagene arbejdes der fortsat videre med beregning af de økonomiske konsekvenser. Indholdet af hvert forslag er kort beskrevet i bilaget.

På junimødet skal udvalgets budgetforslag på driften være færdige. Udvalgets budgetforslag, som det foreligger primo juni, vil blive præsenteret for Byrådet på Budgettemadag 1 den 16. juni, sammen med forslag fra alle de andre fagudvalg.

Det driftsbudget der fremlægges i det administrative budgetforslag i august, vil dermed bygge på de drøftelser, der har været i fagudvalgene i løbet af foråret. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Børn & Læringsudvalget drøfter budget 2023-2026 på udvalgets område.

Beslutning


Godkendt med den bemærkning, at forslag BLU-7 afskaffelse af lejrskoler udgår.


Fraværende: ingen.


43. Orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet 2022

Resume

Denne sag orienterer om kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune. Sagen belyser hvor kapacitetsbehovet stiger eller falder, og i hvilke områder der forventes at være mangel på pladser i indeværende og kommende år. Behovsanalysen er foretaget på baggrund af nyeste prognoser og tendenser i befolkningstilvæksten.


Sagsfremstilling

Sagen præsenterer et overblik over kapacitetsbehovet ved hjælp af data fra hhv. pladsanvisningens kapacitetsprognose og nyeste befolkningsprognosen fra 2022-2025.


Sagen er opbygget i de syv områder: Haslev, Terslev, Rønnede, Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise.


Følgende bilag er vedlagt sagen:

Bilag 1: Befolkningsprognosen i 2022 – 2025 0-6 år i Faxe Kommune opdelt i områder sammenlignet med pladsanvisningens kapacitetsprognose.

Bilag 2: Pladsanvisningens kapacitetsprognose marts 2022 opdelt i områder

Bilag 3: Nyeste befolkningsprognose 2022


Administrationen fremlægger nye tal og tendenser i sagen om kapacitet på dagtilbudsområdet for Børn & Læringsudvalget d. 10. november 2022Haslev

Kapaciteten i Haslev er uændret i år 2022. Der er et lille overskud på 10 pladser for 0 – 2 årige og 15 pladser til 3 – 6 årige. Der er divergens i forhold til hvad prognosen viser for børnehavepladser, og de faktiske tal, som pladsanvisningen har for 2022. Ifølge prognosen vil der mangle op mod 27 pladser for de 0 – 2 årige i 2025, til gengæld bliver der en ledig kapacitet i børnehavepladser på 58. Samlet set vil der være 39 overskydende pladser i Haslev i 2025 ifølge den nye prognose.


Terslev

Tendensen i Terslev er et stabilt lavere børnetal end kapaciteten, hvilket giver en forventet overkapacitet på hhv. 5 vuggestuepladser og 17 børnehavepladser i 2025.


Rønnede

Børnehuset Møllen i Rønnede er udfordret på kapaciteten, trods nyligt opsat pavillon til vuggestuen. Jf. budget 2022 – 2025 projekteres der lige nu på en tilbygning til børnehaven, som forventes færdig i løbet af 2023.
Midlertidigt takles udfordringen med de manglende pladser ved at børnehaven låner lokaler på Møllevangsskolen og hermed forlænger brobygningen for førskolegruppen med yderligere 2 måneder. Der vil igen til efteråret 2022 være mangel på børnehavepladser i Møllen. Det forventes ikke, at skolen har ledige lokaler på dette tidspunkt. Der kigges i stedet på, om der kan etableres en midlertidig løsning med en pavillon eller lignende, hvor der kan laves en skovgruppe på 10 – 20 børnehavebørn frem mod skolestart 2023.

Der forventes en manglende kapacitet frem mod 2025 på 26 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser, som den nye tilbygning skal kompensere for.


Dalby

I Dalby er der et let faldende børnetal i følge prognosen på 0 – 2 års pladserne, til gengæld er kapaciteten brugt helt op på børnehavepladser i indeværende år og i 2025 mangler der samlet set 17 pladser.

Det et område der holdes øje med, da der er en risiko for, at der kan opstå kapacitetsudfordringer i Dalby på sigt.


Faxe

Dagtilbuddene og dagplejen i Faxe er udfordret af et pres på 0 – 2 års pladser. I 2022 mangler vi 10 vuggestuepladser, men har til gengæld en overkapacitet på 60 pladser til børnehavebørnene. Det er en vigtig tendens at følge, da et stigende børnehavetal vil lægge yderligere pres på kapaciteten. Der kigges på lokale løsninger for at takle udfordringen i den skæve fordeling af pladser, og hvordan der kan indrettes i husene og på grunden, for at skabe plads til de mange 0 – 2 årige børn.


Faxe Ladeplads

Kapaciteten i Faxe Ladeplads er lige nu i balance. Prognosen viser en stigning i behovet på 0 – 2 årspladser frem mod 2025, hvor der i følge prognosen samlet set kommer til at mangle 5 pladser. Udviklingen følges tæt.


Karise

Der ses en markant forskel i befolkningsprognosen for Kariseområdet og pladsanvisningens prognose. Der holdes øje med de konkrete tal på området, der viser en overkapacitet på 0 – 2 års pladser og en kortvarig mangel på børnehavepladser i spidsbelastningen. Det vurderer ikke, at der pt skal gøres noget for kapaciteten i Karise, på trods af tallene fra befolkningsprognosen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

44. Orientering om centrale udfordringer på Børn & Læringsudvalgets område

Resume

Denne sag orienterer Børn & Læringsudvalget om centrale udfordringer på udvalgets område. Sagen er en del af det introduktionsprogram, der er lagt for udvalget. Sagen er flyttet fra dagsordenen på Børn & Læringsudvalgets møde i marts til mødet i april 2022.

De udfordringer, der nævnes i denne sag, vedrører:

 • styring og udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde (for de børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte og hjælp)
 • arbejdet med inklusion (fællesskaber i skolerne)
 • det faglige niveau og trivsel i skolevæsenet
 • sygefravær.

Kapacitet på dagtilbudsområdet er også en central udfordring. Dette fremlægges om selvstændigt punkt på Børn & Læringsudvalgets møde i april 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen sætter med denne sag fokus på centrale udfordringer på Børn & Læringsudvalgets samlede område. Dette gøres som en del af introduktionen for udvalget til området, og skal således ses i sammenhæng med den øvrige introduktion.

De udfordringer, der nævnes her, ses ud fra et overordnet perspektiv. Der peges på disse udfordringer, fordi de kan have store konsekvenser, hvis de ikke løses.

Kapacitet på dagtilbudsområdet er ligeledes en udfordring. Dette tages op i en særskilt sag på Børn & Læringsudvalgets møde i april 2022. Både det specialiserede børne- og ungeområde og arbejdet med inklusion er områder, der vedvarende arbejdes med og fremlægges politiske sager om.


Det specialiserede børne- og ungeområde - Styring og udgiftsniveau

Gennem flere år har det specialiserede børne- og ungeområde været præget af stigende aktivitet (hvor mange der får hjælp og støtte) og merforbrug (hvor mange penge der bruges på at give støtte og hjælp).


Der er mange årsager til dette – ud over at flere børn, unge og familier kan få brug for støtte- herunder bl.a. at styringsoverblikket på aktivitetsdelen har været begrænset og at styringsmodellen har været uklar. Det betyder, at det har været svært at have et overblik over, hvor mange, der får hjælp, i hvor lang tid denne hjælp foregår og hvad den koster. Dette har bl.a. medført, at tilpasning og udvidelse af interne tilbud har været langsommelig med øget køb hos eksterne, private tilbud til følge, at der har manglet overblik over, hvad der var både af løbende udgifter og kommende udgifter og at der har været behov for at tilføre flere penge til området.


Der er sat gang i flere tiltag for at dæmme op for de centrale udfordringer, der er på området.


 • Som det største tiltag er strategien Fælles om Forebyggelse, der sætter fokus på det samlede børne- og ungeområde – på fællesheden og på det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den handler om, hvordan vi sammen hjælper børn, unge og familier hurtigere og bedre.
 • I 2021 er der arbejdet struktureret med at udnytte eksisterende IT systemer for at styrke udtræk af informationer herfra, og der er implementeret nye arbejdsgange for sagsbehandlere, teamledere og administrativt personale. Der ses desuden på, om der er andre IT systemer, der kunne understøtte arbejdet bedre end de nuværende.
 • Der er indført individbaserede disponeringsregnskaber; et regneark, der indeholder alle nuværende og kendte kommende udgifter på cpr niveau med angivelse af foranstaltning, forventet varighed og udgifter til brug for styring af løbende udgifter.
 • Der arbejdes med faglige og økonomiske styringsnøgletal; et overblik over områdets udvikling som bruges til sammenligning og udvikling. Se også sag om nøgletal på denne dagsorden til Børn & Læringsudvalgets møde i marts 2022.
 • Der er administrativt vedtaget en fælles faglig og økonomisk strategi; imødegå stigende aktivitet og merforbrug på tværs af Børn og Ungeafdelingen og Familie- og Ungeindsatsen i form af et handlekatalog. Handlekataloget indeholder en række aktiviteter, der skal have budgetreducerende virkning. I 2021 versionen af handleplanen var der fokus på beskrivelse af initiativer. I starten af 2022 er der påbegyndt et arbejde med at kvalificere handleplanen med konkrete og styrbare økonomimål.
 • Der er fokus på retningslinjer, der understøtter sagsbehandlingen og hjælper medarbejderne i deres arbejde; eksisterende retningslinjer og arbejdsgange opdateres pt. og der udarbejdes nye fx i forhold til hyppigere opfølgning i sager.


Inklusion i folkeskolerne

Udviklingen viser, at flere og flere elever inkluderes i folkeskolen. Det betyder, at der skabes plads til flere børn i folkeskolen, så de kan have en tilknytning til almenområdet. Denne udvikling skaber først og fremmest de bedste muligheder for at flere børn kan blive en aktiv del af et større fællesskab i den almene skole. Udviklingen styrker det økonomiske grundlag i den almene folkeskole, fordi udgifterne til specialskoler falder, når inklusionsgraden stiger. Det gør det muligt at investere i udviklingen af nye indsatser og forbedring af eksisterende indsatser. Den stigende inklusionsgrad øger derfor muligheden for at skabe inklusionskvalitet for alle børn. Udviklingen af inklusionskvalitet er dog fortsat en udfordring, da kvalitet ikke skabes alene af flere ressourcer. Ressourcerne skal også omsættes rigtigt.


Med strategien Børn i Fællesskaber er der fokus på, hvordan ressourcer omsættes til inklusionskvalitet, hvilket fortsat er en udfordring. For at løse udfordringen er der behov for en videreudvikling af praksis, fordi mange af vores indsatser hovedsageligt fokuserer på kompenserende støtte til barnet, men mere sjældent parallelt fokuserer på udviklingen af de rammer og fællesskaber, barnet skal være i. Begge dele er nødvendige, når der arbejdes med inklusion på den rigtige måde. Dette indebærer fx, at specialpædagogiske metoder anvendes i almenmiljøerne, og at der sker en løbende udvikling af nye kompetencer, erfaringer og indsatstyper i almenmiljøerne på skolerne og i dagtilbuddene.


Der er tre fokuspunkter i dette arbejde:

 • Udviklingen af inkluderende læringsmiljøer kræver indsatser for alle børn – ikke kun dem med behov for specialpædagogisk støtte.
 • Udvikling af kvalitet i de helhedsorienterede indsatser kræver øget koordinering af ansvar og roller i arbejdet samt styrkede kompetencer til at facilitere dette.
 • Kvalitet hænger sammen med en stærk evalueringskultur, hvor arbejdet altid målsættes, tiltag afprøves og effekt evalueres og dokumenteres. Dette arbejde skal styrkes.


Fagligt niveau og trivsel i folkeskolerne

Til april fremlægges en kvalitetsrapport for folkeskolerne i Faxe Kommune. Rapporten fremlægger en lang række data på folkeskoleområdet sammen med evaluering af de fokusområder, der har været arbejdet med på tværs af skolerne i perioden 2020-2021. Kvalitetsrapporten viser dels, at skolerne skal fortsætte en god udvikling på nogle områder, og dels at der skal mere fokus på andre områder.


Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal fastholde deres

 • evne til at arbejde målrettet og effektfuldt med en øget inklusionsgrad
 • evne til gøre eleverne uddannelsesparate og herigennem øge elevernes muligheder for optagelse og fastholdelse på en ungdomsuddannelse
 • evne til at øge andelen af elever, der får mindst 02 i fagene dansk og matematik


Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal forbedre deres

 • evne til at løfte elevernes faglige niveau gennem hele skoleforløbet
 • evne til at skabe en øget oplevelse af trivsel hos eleverne
 • evne til at reducere omfanget af elever med højt ulovligt fravær


Ovenstående konklusioner fremlægges og uddybes ved kommende udvalgsmøde. Her vil skolelederne også deltage og præsentere data for deres skoler og fremlægge hovedrids af den fremadrettede indsats på skolerne. På samme udvalgsmøde vil administrationen også fremlægge en sag med forslag til et lokalt dialogforum ”Sammen om skolen” i Faxe Kommune. Dette sker i forlængelse af Børn & Læringsudvalgets beslutning herom i november 2021. Det fortsatte arbejde med at skabe fælles forståelse af skolernes udfordringer og prioritere indsatsområder vil altså foreslås placeret i det lokale dialogforum "Sammen om skolen", hvor såvel det politiske niveau, skolerne, administrationen og det faglige organisationer vil samarbejde dialogisk om folkeskoleområdet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

45. Orientering om afsluttet tilsynssag Karise Skole

Resume

Karise Skole blev juni 2020 udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet. Baggrunden for tilsynet var, at skolen gennem tre år præsterede lavt i matematik målt i de nationale test. Efter et tilsynsforløb og ændrede resultater er tilsynet nu afsluttet. Børn & Læringsudvalget orienteres i denne sag kort om tilsynsforløbet og den aktuelle status.

 

Sagsfremstilling

Baggrund for tilsynet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører det, der hedder et faglig-pædagogisk tilsyn med folkeskolerne i Danmark. Det faglig-pædagogiske tilsyn omfatter skolers og institutioners undervisning, prøver, resultater samt regeloverholdelse. Tilsynet indgår som et led i ministeriets systematiske arbejde med realisering af de politiske målsætninger inden for folkeskoleområdet og er en del af ministeriets styringsmodel på uddannelsesområdet.

Karise Skole blev juni 2020 udtaget til tilsyn. Årsagen var den, at andelen af elever med dårligste resultater i matematik ved de nationale test over en 3-årig periode var under det, der forventes af skolen.


Tilsynets forløb

Tilsynsforløbet har bestået af tre vejlednings- og temadage, hvor Karise Skole sammen med øvrige skoler udtaget til tilsyn, har fået mulighed for vejledning og sparring. Derudover har der været afholdt en række sparringsmøder mellem skolen og STUK. Disse møder har fundet sted over en 2-årig periode og sideløbende med, at skolen har arbejdet med at løfte matematikresultaterne.

Skolens arbejde med at forbedre de faglige resultater har primært resulteret i

 • fokus på generelt løft i matematikundervisningen for alle elever, bl.a. i form af nyt undervisningsmateriale og fokus på at anvende differentierede og motiverende undervisningsmetoder samt årlig afholdelse af Matematikkens Dag
 • fokus på løft af særligt udfordrede elever i særlige forløb, bl.a. via turboforløb
 • kompetenceudvikling af lærere samt oprettelse af fagteam, hvor man på tværs af klasser drøfter og laver aftaler omkring matematikundervisning. En del af denne kompetenceudvikling består også af udnævnelse af en særlig matematiktovholder, der er primær ansvarlig ift. matematikindsatser og for at sparre med øvrige lærere om resultater samt tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisningen
 • øget indsamling af data omkring matematikundervisningens effekt - og i forlængelse heraf at denne data drøftes med lærergruppen og bruges som afsæt for iværksættelse af initiativer
 • øget systematik ift. at igangsætte og følge op på initiativer i form at handleplaner. Dette både i matematik og indenfor literacy, dvs. læsning og skrivning.


Tilsynets ophør og det fremadrettede arbejde

Skolens resultater for matematik målt i de nationale test i skoleår 2020/21 er forbedret sammenholdt med udtagelsesåret, således at skolen ikke længere falder ud på denne indikator. Af den årsag har STUK valg at afslutte tilsynet på Karise Skole.

Fremadrettet vil Karise Skole fortsat have fokus på matematikundervisningen. Administrationen vil i samarbejde med ledelsen på skolen drøfte data og iværksatte initiativer. Sigtet hermed et at opretholde et fokus på matematikundervisningen og matematikresultaterne i kombination med, at ledelse og administrationen sparrer fagligt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.


Fraværende: ingen.

46. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om nøgletal for februar 2022 for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier i Center for Børn, Unge & Familier.

Status for februar 2022 er en nettotilgang på 6 for anbringelser og en nettoafgang på 3 på forebyggende foranstaltninger.

Nøgletallene baseres på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til forventet regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for politiske udvalg løbende, mens FR følger den politiske godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres derfor udelukkende på nøgletal.Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling orienteres Børn & Læringsudvalget om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier.

I sagsfremstillingen er udelukkende fokus på til- og afgange samt den aktivitetsmæssige udvikling på området. Udviklingen sammenlignes med budgetforudsætningerne for 2022, med undtagelse af området forbyggende foranstaltninger, hvor baseline udgør gennemsnittet for 2021. Der relateres ikke til den økonomiske udvikling. Den økonomiske udvikling præsenteres alene ved FR afrapporteringen.

Med nøgletallene illustreres således den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede socialområde for børn, unge og familier i Center for Børn, Unge og Familie. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Dette for at illustrere, hvorvidt baseline er identisk med den aktivitetsmæssige udvikling på området.

Aktiviteten i februar 2022

I nedenstående tabel er angivet den samlede sum af helårspersoner fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

 • Baseline 2022: de aktivitetsmæssige forudsætninger for budget 2022. På det forebyggende område udgør baseline gennemsnittet for 2021
 • Realiseret februar 2022: den realiserede aktivitet indtil dags dato.

Paragraf / Område

Aktivitet

Baseline 2022

Realiseret februar 2022

Anbringelser:

189

195

Døgninstitutioner (§ 66 stk. 1 nr. 6)

13

19

Sikrede døgninstitutioner (§ 66 stk. 1 nr. 7)

2

1

Opholdssteder for børn og unge (§ 66 stk. 1 nr. 5 og 6)

56

51

Opholdssteder; Eget værelse, kostskoler og efterværn (§ 66 stk. 1 nr. 5 og 8)

16

15

Plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 1, 2 og 3)

85

89

Netværksplejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 4)

17

20

Forebyggende foranstaltninger: (baseline: gns. 2021)

444

441

Aflastning (§ 52stk. 3 nr. 5, § 84 m.fl.)

41

44

Børnepsykologiske undersøgelser (§ 11 stk. 3, 4 og 6)

12

5

Døgnophold (§ 52 stk. stk. 3 nr. 4)

2

5

Familiebehandling (§ 52 stk. 3 nr. 3)

35

44

Rådgivning, vejledning og behandling (§ 11 stk. 7)

29

33

Hjemmetræning (§ 32 a)

8

7

Kontaktperson (§ 52 stk. 3 nr. 6, § 76 m.fl.)

23

22

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (§ 52 stk. 3 nr. 2)

6

3

Økonomisk Støtte til forældre (§ 52 a og § 52 a stk. 3)

81

83

Øvrige

56

52

Merudgifter (§ 41)

77

76

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

74

67

I alt - det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

633

636

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger under børn, unge og familie området - baseret på februars data.

Administrationen konkluderer:

For hele området ses i februar 2022 en samlet nettotilgang. Denne nettotilgang udgør 6 på anbringelsesområdet, og en nettoafgang på 3 på forebyggende foranstaltninger.


I bilag 2 er angivet hvilke paragraffer, aktiviteten relaterer til i lov om social servce og begrebsafklaring til nærværende sagsfremstilling og bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Sagen udsættes til næste møde. Følgende medtages som supplerende sagsfremstilling til næste møde, så vidt det er muligt:


Børn og unge:

Antal underretninger fordelt på hvem der underretning

Antal underretninger, der fører til iværksættelse af en foranstaltning


Tal fra FLIS, som ønskes trukket til næste rapport:

https://www.eflis.dk/dokumentation/generelt/noegletal/

Pct. anbragt 1 år efter forebyggende foranstaltninger.

Pct. i egne døgninstitutioner

Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbringelse.

Pct. ingen foranstaltning 1 år efter forebyggende foranstaltning.

Pct. med forebyggende foranstaltning efter 1 år.


Fraværende: ingen.47. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer:

 • Væsentlige ændrede rammevilkår for folkeskolerne skoleåret 2022/23:
  • Tildeling midler Socialstyrelsen: De tre folkeskoler i Faxe Kommune har fået tildelt tilsammen 2,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Midlerne skal understøtte et løft af fagligt og socialt udsatte elever som en konsekvens af covid-19, se bilag 1. Skolerne har besluttet af fordele midlerne efter antal elever, udvalgt indsatser efter screening af elevernes behov og herefter indsendt og fået godkendt en projektbeskrivelse, se bilag 2. Indsatserne vil primært finde sted fra aug.-dec. 2022 (midlerne skal anvendes inden udgangen af 2022). Som en del af indsatsatserne indgår skolerne i en evaluering foretaget af VIVE - disse resultater forventes at foreligge i første halvdel af 2023 og vil kunne præsenteres for udvalget.
  • Øgede frihedsgrader skoleåret 2022/23: Folkeskoleforligskredsen er blevet enige om, at skoler og kommuner også det kommende skoleår skal have frihed til at konvertere understøttende undervisning til blandt andet tolærerordning og delehold. Samtidig får skolerne mulighed fra at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning og skolerne får mulighed for i begrænset omfang at anvende fjernundervisning som led i den almindelige undervisning i grundskolen, se bilag 2. I Faxe Kommune er det lagt ud til den enkelte skole at beslutte, hvilke frihedsgrader der lokalt skal anvendes.


 • Beslutning om måltal for ungdomsuddannelser:
  • Beskæftigelses & Integrationsudvalget har i marts 2022 godkendt måltal for søgning til ungdomsuddannelser. De har godkendt følgende: Erhvervsuddannelserne: 27,3 pct., gymnasiale uddannelser: 62,2 pct. og øvrige: 10,5 pct. Det er primært ift. erhvervsuddannelserne, man ønsker en stigning i andelen af ansøgere. Dette vil folkeskolerne i Faxe Kommune bakke op om og understøtte ved bl.a. at deltage i Jobbørs, Skills, samarbejde med erhvervsplaymaker, samarbejde med UU-vejledere på skolerne og fortsat fokus på at understøtte skolerne i at realisere åben skole strategien, hvor erhvervslivet udgør det ene af de tre emneområder.


 • Afstemningsresultater for kommunale frokostordninger 2022 (bilag):
  • Jf. Dagtilbudsloven kan forældrene i en daginstitution beslutte, om de ønsker en fælles frokostordning. Hvert andet år afholdes derfor valg herom blandt forældrene. Er der flertal for at få et sundt fælles frokostmåltid, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. I 2022 stiger antallet af dagtilbud med frokostordning, men det kan afvikles med den nuværende køkkenkapacitet.

Pr. 1.9.2022 har vi således 5 kommunale dagtilbud, der har forældrebetalt frokostordning.

Frøens Vuggestue og Børnehave

Valmuens Børnehave

Lillebos Vuggestue og Børnehave - NY

Mælkevejens Børnehave og Vuggestue - NY

Terslevs Børnehave og Vuggestue - NY

Troelstrupgård har endnu ikke fuldført deres afstemning. Resultatet herfra afventes.


 • Til maj bringes en sag op i Teknik & Miljøudvalget og Børn & Læringsudvalget om lokalefordeling efter omorganisering af centrene og i relation til Fælles om Forebyggelse.
 • Centerchefen giver en orientering om status på rekruttering til Familiechefstillingen og Specialskolelederstillingen.
 • Centerchefen giver en status på arbejde med sygefravær på centerets område, herunder udfordringer, indsatser og mål.
 • Centerchefen orienterer om status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine, heriblandt kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet. Udvalget er inviteret til at besøge "Solsikken" inden mødets start.
 • Spørgsmål fra udvalgsmedlem Allan Tirsgaard (C) om lokalekapacitet og investering i varmekilde.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

BeslutningFraværende: ingen.

48. (Lukket)
49. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.7. april 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 7. april 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

.