Børn & Læringsudvalget - 07-12-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 7 december, 2023 - 16:30
Hent som fil:
133. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet. Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke under punktet.

134. Orientering om status på Børn i Fællesskaber

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om udviklingen i arbejdet med Børn i Fællesskaber.


Simon Bjerrum deltager i behandlingen af punktet og uddyber sagen med et oplæg.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. oktober 2023, at orienteringssagen vedr. status på Børn i Fællesskaber skulle udskydes. Sagen er i den sammenhæng blevet omformuleret, så den indeholder flere perspektiver end fremlagt ved mødet den 2. oktober 2023.


Formålet med Børn i Fællesskaber

Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. For at gøre dette muligt har vi brug for løbende at videreudvikle vores læringsmiljøer, så alle børns muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber styrkes og skaber bedre trivsel, læring og udvikling for alle. Dette er formålet med strategien Børn i Fællesskaber.


Inklusionsgraden er stigende

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Målet er derfor, at inklusionsgraden skal stige. Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 93,5 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct. siden sidste sammenlignelige nedslag i august 2022.

Målet for inklusionsgraden i august 2023 er på 92,4 pct., jf. bilag 1.


Den stigende inklusionsgrad har frisat økonomi på skolerne

Den stigende inklusionsgrad har medført en årlig frisættelse af økonomi på skolerne, fordi skolerne skal betale eksklusionstakst for færre elever af deres budgetter.

Eksklusionstakst angiver den betaling på 180.000 kr. årligt, som skolerne medfinansierer for de af deres elever, der er visiteret til et specialskoletilbud, fordi skolerne i forbindelse med incitamentsstrukturen har fået øget deres budgetter med 55 mio. kr., som før lå centralt.


Den øgede inklusionsgrad har frisat følgende økonomi på det samlede skoleområdet:

2021

2022

2023

4,4 mio

7,4 mio

15,5 mio


Den frisatte økonomi gør det muligt for skolerne at ansætte nye medarbejdere, udvikle lokale tilbud og gennemføre kompetenceudvikling.

Disse investeringer er nødvendige, fordi den stigende inklusionsgrad også betyder, at skolen skal kunne imødekomme flere elevers forskellige behov for støtte og hjælp.

Hvis skolernes økonomiske rammer presses af andre prioriteringer, udfordrer det derfor muligheden for at udmønte denne økonomi til Børn i Fællesskaber.


Ansættelse af flere medarbejdere med inklusionsfunktioner

Frisættelsen af økonomi har gjort det muligt at ansætte flere medarbejdere med støtte- og inklusionsfunktioner, hvilket er afgørende for skolernes muligheder for at arbejde med den øgede inklusionsgrad. Disse medarbejdere bidrager med støtte og hjælp til både elever og lærere på skolen og er derfor ikke alene betydningsfulde i forhold til at kunne imødekomme enkelte elevers støttebehov, men også skolernes muligheder for forebyggelse.

De primære udfordringer på dette område omhandler skolernes kapacitet til at kunne ansætte tilstrækkelige medarbejdere med inklusionsfunktioner samt at kunne imødekomme det varierende behov for specialiseret viden.


Investering i kompetenceudvikling

Den frigivne økonomi har også muliggjort investeringer i kompetenceudvikling. Dette har omfattet forskellige lokale initiativer såvel som fælleskommunale udviklingsforløb for inklusionsvejvisere og skoleledere.

Inklusionsvejviseruddannelsen har været målrettet de medarbejdere på skolerne, som varetager inklusionsfunktioner, og har bl.a. haft til formål at styrke deres kompetencer til vejledning af lærerteams og forståelse af elevers støttebehov og adfærdsmønstre. Uddannelsen af skoleledere har været målrettet en styrkelse af kompetence til at arbejde med inklusion og faglig ledelse.


Udvikling af flere lokale indsatser for elever

Den frigivne økonomi har desuden gjort det muligt at arbejde med udvikling af flere lokale indsatser, såsom mellemformer og gruppeordninger på skolerne. Formålet med disse indsatser er at kunne hjælpe lærere og elever bedre i deres klasser og i gruppeordninger på skolerne, som gør det muligt at bevare og gradvist øge enkelte elevers tilknytning til deres almenklasse.

Hvis tilknytningen til almenklassen ikke lykkes, vil det ofte medføre indstilling til central skolevisitation, hvor mulighederne for den fortsatte støtte og hjælp drøftes.


Omprioritering af eksisterende rammer

Som et led i udviklingen af Børn i Fællesskaber er der også taget initiativ til udvikling gennem omprioritering af eksisterende tilbud:


De tidligere specialklasser blev pr. februar 2023 nedlagt som et centralt tilbud, der udelukkende var forankret på Midtskolen og krævede central skolevisitation. I stedet har hver skole udviklet lokale tilbud for målgruppen, som omfatter elever i generelle indlæringsvanskeligheder.


Det tidligere læsecenter, som var forankret på Sofiendalskolen, blev pr. 1. august 2023 omlagt til et kompetencecenter, som omfatter korte kursusforløb for elever i massive skriftsproglige udfordringer samt kompetenceudvikling for både forældre og lærere i arbejdet med eleverne. Desuden omfatter indsatsen udkørende aktivitet på alle skoler og konkret understøttelse af skolernes førnævnte tilbud for elever i generelle indlæringsvanskeligheder.
Indsatsen omfatter samarbejde med og er fysisk placeret på Faxe bibliotek og viser foreløbig gode resultater for elevernes læseevner samt forældre og læreres oplevelse af understøttelse.


Næste fase af samarbejdet om Børn i Fællesskaber

Det er vigtigt at fremhæve, at udviklingen af inklusionsarbejdet i Børn i Fællesskaber er målrettet alle børn og unges faglige og sociale trivsel, hvilket ikke måles direkte gennem inklusionsgrad. Den stigende inklusionsgrad er relevant, fordi den angiver et ressourcemæssigt potentiale for at udvikle kvaliteten i almenmiljøerne, fordi en stigende inklusionsgrad frisætter økonomi på skolerne.

I forlængelse af de gode resultater med inklusionsgraden i Børn i Fællesskaber vurderes det vigtigt at give skoleledelserne mere ansvar i det videre udviklingsarbejde, hvis vi skal lykkes med at forbedre kvaliteten i skolernes tilbud og sikre bedre trivsel og læring for alle elever. Dette omfatter et øget fokus og samarbejde om kvaliteten af indsatser og tilbud på tværs af hele indsatsviften, hvor vi ønsker flere handlemuligheder i forhold til mindre indgribende indsatser. Formålet med dette er at opnå yderligere finansiering til opbyggelsen af kapacitet og kvalitet i almenregi.

Der arbejdes på baggrund af ovenstående på en ny struktur for beslutning og udmøntning af økonomien i Børn i Fællesskaber på skoleområdet, som omfatter større decentralisering. Børn & Læringsudvalget orienteres om denne struktur ved næste status på Børn i Fællesskaber.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


135. Drøftelse af pædagogiske tilsyn og udvikling på dagtilbudsområdet 2023

Resume


På baggrund af lovændringen af pædagogiske tilsyn pr. 1. januar 2022, skal kommunalbestyrelsen jf. dagtilbudslovens § 5, føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene, både kommunale, selvejende og private dagtilbud, ud fra det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de mål og rammer, der er fastsat, efterleves. I Faxe Kommune er det Center for Børn, Unge og Familier, der på vegne af byrådet har ansvaret for udførelsen af tilsynet.


Ifølge Faxe Kommunes "Rammer for pædagogisk tilsyn" skal der hvert andet år laves en skriftlig opsamling af generelle tendenser og udviklingspunkter med udgangspunkt i rapporterne fra pædagogisk tilsyn. Sagen indeholder udover udviklingspunkterne også synliggørelse af progression i kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Understøttende data findes i bilag til sagen. Sagen forelægges Børn & Læringsudvalget til drøftelse jvf. Dagtilbudsloven §3a stk. 5, hvor det fremgår, at udviklingen på dagtilbudområdet skal drøftes politikisk minimum hvert andet år.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Resultater fra pædagogisk tilsyn 2023


Herunder følger en opsamling af resultater og udviklingspunkter for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet for både kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Pædagogisk tilsyn, daginstitutioner 2021
Det pædagogiske tilsyn i 2021 viste at:

 • ingen af institutionerne blev vurderet i høj kvalitet.
 • størstedelen af institutionerne lå i spændet mellem tilstrækkelig kvalitet og god kvalitet, med 32 % i god kvalitet, 56 % i tilstrækkelig kvalitet og 12 % i ikke tilstrækkelig kvalitet.
 • der skulle arbejdes med læringsmiljø og organisering på stuerne, læringsmiljø og vokseninitierede aktiviteter på legepladsen samt at få opbygget en systematisk evalueringskultur med refleksion ift. justering af den pædagogiske praksis.
 • tilsynene gav anledning til skærpet tilsyn i 2 institutioner, der er fulgt op og afsluttet. Dette er præsenteret for Børn & Læringsudvalget i oktober.


Resultaterne fra 2021 kan ikke sammenlignes direkte med resultaterne fra 2023, da tilsynet i 2021 blev lavet ud fra en anden model, og en anden bedømmelse og den tidligere lovgivning. Dog indeholder de to modeller mange af de samme parametre.

Pædagogisk tilsyn, daginstitutioner 2023
Det pædagogiske tilsyn i 2023 viste at :

 • ingen af institutionerne har fået et skærpet tilsyn.
 • ingen af institutionerne er placeret i høj kvalitet.
 • størstedelen af institutionerne placerer sig i god kvalitet, en mindre del i tilstrækkelig og ingen i ikke tilstrækkelig, med 82% i god kvalitet og 18% tilstrækkelig kvalitet. Dette viser at institutionerne generelt har bevæget sig i positiv retning mod højere kvalitet.
 • Observationerne i 2023 har bl.a. vist, at der i højere grad er opmærksomhed på udendørsmiljøet og voksenplanlagte aktiviteter på legepladsen. Der er ligeledes set mange eksempler på gode samspil og relationer og positiv tilgang til børnene, som var et af fokuspunkterne fra tilsyn 2021.


Nedenstående udviklingspunkter er fremkommet ud fra opsamling af udviklingspunkterne fra de enkelte daginstitutioners/dagplejeres tilsynsrapporter. Opsamlingen viser generelle tendenser og peger på de udviklingspunkter, som institutionerne generelt skal arbejde videre med at udvikle i deres pædagiske arbejde.
Udvalget kan ud fra resultaterne drøfte, om andre udviklingspunkter også ønskes i fokus.


Daginstitutioner, generelle udviklingspunkter på vejen mod høj kvalitet:

I daginstitutionerne er der peget på følgende generelle udviklingspunkter i 2023:

 • Sætte fokus på læringsmiljø gennem hele dagen, herunder endnu mere systematik ift. organisering og de voksnes rollefordeling, arbejdet med børn i mindre grupper, samt fokus på indretning af læringsmiljøet.
 • At få børnenes perspektiver mere i spil i dagligdagen, og få et større fokus på børnefællesskabet.
 • At få udviklet en systematisk evalueringskultur.
 • Samtlige parametre i det pædagogiske grundlag kan fortsat forbedres.


Dagplejen

I dagplejen er der ikke tidligere lavet en fælles tilsynsrapport, og det er derfor ikke muligt at sammenligne.

Samlet set placerer den kommunale dagpleje sig i god kvalitet.

Den kommunale dagpleje har arbejdet kontinuerligt med at udvikle dagplejernes relationskompetencer, og fra 2024 deltager den kommunale dagpleje i Nest forløbet.


Den Kommunale dagpleje, generelle udviklingspunkter på vej mod høj kvalitet:

I den kommunale dagpleje er der peget på følgende generelle udviklingspunkter i 2023:

 • At der udarbejdes flere planlagte pædagogiske aktiviteter/forløb
 • At børneperspektivet tænkes ind i de daglige rutiner, pædagogiske aktiviteter og leg
 • At rutiner går fra upåagtede rutiner til pædagogiske rutiner
 • En mere systematisk evaluerende pædagogisk praksis
 • Samtlige parametre i det pædagogiske grundlag kan fortsat forbedres.


Private pasningsordninger

Samlet set placerer de private pasningsordninger sig i god kvalitet.


Private pasningsordninger, udviklingspunkter

 • At der udarbejdes flere planlagte pædagogiske aktiviteter
 • At børneperspektivet tænkes ind i de daglige rutiner, pædagogiske aktiviteter og leg
 • At evaluere sin pædagogiske praksis
 • Samtlige parametre i det pædagogiske grundlag kan fortsat forbedres


Børn og Læringsudvalgets drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet og vejen mod høj kvalitet

Ifølge dagtilbudsloven skal udvalget sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet minimum hvert andet år.


På baggrund af det samlede resultat af det pædagogiske og de ovenfor nævnte udviklingsområder for hhv. daginstitutioner, dagplejen og de private pasningsordninger, arbejder dagtilbudsområdet nu videre med dette - også set i forhold til den politisk vedtagne Masterplan på dagtilbudsområdet.


Der arbejdes målrettet videre efter ”Masterplanen for høj kvalitet i Faxes dagtilbud 2026”, der blev besluttet i Børn og læringsudvalget den 18. august 2022.

I masterplanen er bl.a. følgende visioner for 2026 beskrevet.

Vi arbejder henimod:

 • Et børnesyn og menneskesyn som alle er bærere af: Vi gør det vi kan og det vi ikke kan, er blot noget vi ikke har lært endnu
 • Der er en tydelig rød tråd i alle Faxe Kommunes dagtilbud som afspejles af fælles sprog, struktur i den pædagogiske retning og fælles menneskesyn
 • Dagtilbudsområdet i Faxe Kommune er præget af en åben og nysgerrig kultur med plads til alle og alles initiativer, der har fokus på kerneopgaven
 • Området ledes med tydelighed, ambitioner, nærvær og stort mod
 • Relations kompetente og fagligt velfunderede medarbejdere
 • Dagtilbuddene skaber rolige rammer omkring børn og voksne, der er i høj trivsel og hvor man møder smilende og imødekommende voksne
 • Vi har en stærk evalueringskultur hvor vores handlinger er funderet i viden og tidligere erfaringer
 • Arbejdsmiljøet er præget trivsel og stolthed
 • Læringsmiljøerne er i konstant udvikling, de er velovervejede og opbygget af didaktiske overvejelser


Den igangsatte proces, januar 2023, med NEST i dagtilbud, understøtter dette arbejde. På tilsynene kunne det ses, at det fælles NEST forløb er med til skabe et fælles sprog for den pædagogiske udvikling, en fælles retning, gode og kompetente overvejelser om det pædagogiske arbejde/læringsmiljø og et fælles fokus på værdierne i grundlaget, herunder:

”Børn gør det bedste de kan – det er de voksne, der skal gøre noget andet"Understøttende data og yderligere beskrivelser findes i nedenstående bilag:

I bilag 1, Opsummering af pædagogisk tilsyn 2023, kan ses uddybende data, samt de øvrige resultater, der indgår som elementer i tilsynet. Disse elementer omhandler pædagogisk læringsmijøvurdering (PLV), børnenes trivsel (børneperspektiv/spørgebørge), forældretilfredshedsundersøgelse og sprogvurderinger.

I bilag 2, 3 og 4, findes de tre samlede rapporter for henholdsvis daginstitutionerne, dagplejen og de private pasningsordninger.

I bilag 5 findes Rammer og proces for de pædagogiske tilsyn

I bilag 6 findes Masterplanen for dagtilbud 2026

I de øvrige bilag, findes de lokale tilsynsrapporter for daginstitutionerne


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn og Læringsudvalget drøfter tilsynets resultater og drøfter om de nævnte udviklingspunkter og fortsat arbejde med "Masterplan for høj kvalitet i Faxe Kommunes dagtilbud" kan tages til efterretning, og ligeledes drøfter om udvalget ønsker yderligere udviklingspunkter eller temaer skal indarbejdes.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.136. Beslutning om løsning på kapacitetsudfordringer vedrørende pasning af vuggestuebørn i Haslev og Faxe i 2024.

Resume


Befolkningsprognoserne har de sidste to år peget på en stigning i antallet af børn i 0-5 års-alderen. Børn og Læringsudvalget er løbende blevet orienteret om dette. Administrationen har senest på udvalgsmødet den 24. august 2023 præsenteret Udvalget for behovet for en udvidelse af dagtilbudskapaciteten, idet der jf. seneste befolkningsprognose kommer ca. 151 flere børn i 0-5 års-alderen i perioden fra 2022 til 2027, hvoraf det forventes, at ca. 80% af disse svarende til 121 børn skal tilbydes plads i dagtilbud.


Det politisk vedtagne serviceniveau i Faxe Kommune er, at der skal sikres pladser til alle børn i deres nærmiljø, og at der i dagtilbuddene er 3,5 kvadratmeter pr. børnehavebarn og 4,5 kvadratmeter pr. vuggestuebarn.


Dagtilbudskapaciteten er som følge af befolkningstilvæksten nu udfordret grundet manglende fysisk kapacitet - særligt i Haslev og Faxe by. Derfor fremlægges her forskellige løsningsmuligheder til beslutning.


Overordnet set skal der enten træffes beslutning om en udvidelse af kapaciteten eller ændring af det hidtidige serviceniveau. Hvis der ikke træffes beslutning om en udvidelse af kapaciteten, skal børnene indskrives i de eksisterende huse. Dette betyder, at udvalget skal træffe beslutning om at nedsætte det politisk vedtagne serviceniveau til 1) Bygningsreglementes minimumsbestemmelser om arealkrav, som er 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn og 2) At det ikke længere kan garanteres, at alle forældre får plads til deres barn i deres nærmiljø.


I indstillingen beskrives to forslag til løsningsmodeller, hvoraf forslag 1 indebærer at Faxe Kommune giver garanti for lån til Troelstrupgaard. Derfor sendes sagen til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling


Administrationen har i løbet af 2023 fremlagt forskellige løsningsmodeller til løsning af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Der har været flere modeller fremme på baggrund af analyse gennemført af eksternt konsulentfirma. På udvalgsmødet i august 2023 blev Børn og Læringsudvalget således præsenteret for forskellige modeller for håndtering af behovet for udvidelse i dagtilbudskapaciteten.


Det fremgår af sagen fra udvalgsmødet den 24. august 2023, at den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i 0-5 års alderen i Faxe Kommune stiger fra ca. 2111 børn i 2023 til 2143 i 2024, det vil sige med 30 børn. Frem til 2027 stiger antallet af 0-5 årige til samlet 2229 børn - altså en yderligere stigning på 86 børn. Ikke alle forældre ønsker deres barn indskrevet i dagtilbud, idet de vælger andre tilbud. Erfaringsmæssigt er det omkring ca. 80 %, som ønsker en plads. I fht. behovsvurdering (80 %) vil kapacitetsbehovet således stige med omkring 26 børn fra 2023 til 2024 og med ca. 69 børn frem til 2027.


I det vedtagne budget for 2024-2027 er der ikke afsat yderligere anlægsmidler til disse kapacitetsudvidelser udover den allerede planlagte udvidelse af dagtilbud i Dalby samt et årligt beløb i hele budgetperioden på 1 mio. kr. til udvidelse af institutioner. Hertil kommer legepladspuljen, hvor der er afsat 3 mio. kr. i 2024 og herefter 1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.


Jf. drøftelsessagen, der blev fremlagt for udvalget i december 2022, har der været behov for at udvide kapaciteten med ekstra vuggestuepladser i Haslev by, allerede fra 2023 med en vuggestuegruppe i Valmuen til 14 børn og en overbelægning af vuggestuebørn i flere dagtilbud i løbet af året. Behovet for ekstra pladser i Haslev mærkes nu med 30 vuggestuebørn, som står på venteliste med garantiplads i Haslev i januar og februar 2024.


Derudover er der i Faxe pr.1. maj 2024 ikke plads til alle indskrevne børn i Børnehuset Heimdal og i Kridthuset. Denne sag indeholder forslag til løsning af kapacitetsudfordringer i Haslev og Faxe, hvor behovet for yderligere kapacitet er størst.


Haslev:


Tal fra pladsanvisningen viser, at der alene i januar og februar måned 2024 er 30 kommende vuggestuebørn, bosiddende med deres familier i Haslev by, som har garanti. Der er meget få ledige vuggestuepladser og dagplejerpladser i Haslev, og der er kun få børnehavepladser til rådighed. Der er således behov for at etablere ekstra vuggestuepladser i Haslev.


Udvidelse af Vuggestuepladser i Frøen samt enkelte ekstra pladser i andre huse i Haslev:

En del af pladserne kan etableres ved at konvertere ledige børnehavepladser til vuggestuepladser, eller ved at lave 2 - 4 års stuer og herved skabe plads til flere 0 - 2 år børn i Haslev, så længe der er ledig børnehavekapacitet i flere dagtilbud i Haslev. Vuggestuebørn sikres i småbørnsgrupper normering svarende til en vuggestuenormering. Derudover foreslås det at skabe yderligere kapacitet til en ekstra vuggestuegruppe på 10 - 14 børn i Børnehuset Frøen, ved at lave en mere fleksibel udgående børnehavegruppe for de børn, der skal starte i førskoleforløb den 1. maj. Herved frigives kapacitet til 10-14 vuggestuepladser i Frøen. Storbørnsgruppen vil i perioden fra 1. januar til 1. maj være delvist udgående, hvor en del af børnene på skift tager på tur i de omkringliggende grønne områder og hele områdets legepladser eller deltager i brobygningsaktivieteter på skolen i lokaler, som man låner af skolen.


Som et led i etableringen af denne udgående gruppe, skal det undersøges nærmere, hvorvidt der i samarbejde Kultur og Fritid kan etableres eksempelvis bålhus m.m. på de grønne områder ved Nordskoven/Haslev Orned. Eller der kan dispenseres fra det nuværende udgiftsstop, så Frøen selv kan investere en mindre del af deres mindreforbrug. Alle børnene vil møde ind om morgenen i Børnehuset Frøen og blive hentet her hver eftermiddag for at sikre tilknytningen til huset for både børn og personale. Det forventes, at børnene kan få daglige turmadpakker fra Fru Hansen Kælder, som en del af deres frokostordning.


Ved etablering af de ekstra vuggestuepladser i Frøen vil der være skønnede
engangsudgifter på ca. 285.000 kr. til selve ombygningen af lokaler og 280.000 kr. til indkøb af puslefaciliteter og løsøre med mere til vuggestuebørnene. Liggehal er der ikke behov for at etablere, idet børnene sover indenfor. Samlet pris for denne løsning er 565.000 kr.


Troelstrupgård Udvidelse:

 • Den selvejende institution Troelstrupgård har tilbudt at udvide deres dagtilbud til et 0-6 års tilbud med op til 16 vuggestuepladser.
 • Troelstrupgård tilbyder at åbne op for indskrivning på op til 16 vuggestuebørn fra 1.1.2024.
 • Der er generelt stor søgning til Troelstrupgård, og det forventes, at et vuggestuetilbud vil blive taget godt imod af forældre i området.
 • Troelstrupgård kan finansiere udbygning og ombygning ved lånoptag i ejendommen, hvis Faxe Kommune kan stille lånegaranti og sikre et øget tilskud til termin samt en mindre etableringsudgift.


Udgifterne til udbygning og etablering finansieres ved, at Troelstrupgård optager et lån på 2.563.770 kroner i deres ejendom. Faxe Kommune skal stille en garanti for lånet og det skal optages på kommunens balance således, at afdrag og renter kan bogføres, når Troelstrupgårds regnskab modtages.


Udgiften for Faxe Kommune ved denne løsning er et engangsbeløb på etableringsomkostninger på ca. 320.000 kr. samt en øget terminsbetaling på op til ca. 38.500 pr. kvartal dvs. 154.000 ekstra årligt på en løbetid på 25 år.

Driftsudgiften til lånomkostninger/terminer for Troelstrupgård er idag 221.000 kroner om året, så den samledes driftsudgift stiger til ca. 375.000 kr. årligt.


Troelstrupgaard har søgt Faxe Kommune om garantistillelse for lånet på 2.563.770 kr. til finansiering af udvidelsen. Troelstrupgaard har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 2.563.770 kr. med afdrag over 25 år og med en fast rente på 3,48 % (Vedhæftet som bilag 2). Troelstrupgaard vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Faxe Kommune vil ikke årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året, idet denne udgift i så fald vil være en ekstra udgift for Troelstrupgaard, som kommunen vil skulle dække via øget tilskud. Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter Troelstrupgaards indbetalinger. Troelstrupgaard indsender årligt budgetter og regnskaber til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for Troelstrupgaards gæld jf. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Samlede engangsudgifter for udvidlesen i Halsev: 320.000 kr. til etablering i Troelstrupgård + 565.000 kr. i Børnehuset Frøen = 885.000 kr.

Samlede varige driftsudgifter for udvidelsen i Haslev: 154.000 kr. til ekstra årligt driftstilskud til Troelstrupgård til dækning af ydelse på lån.


Udgiften til løn og øvrige udgifter i fht. etablering af 26-30 vuggestuepladser mere finansieres af demografipuljen.

Der vil være mindre afledte udgifter i fht. ejemdomsudgifter (el,varme og vand) - som ikke er beregnet endnu.


Faxe og Faxe Ladeplads:


Heimdal Børnehus har i flere år oplevet pres på vuggestuepladserne, hvor der har været op imod 17 vuggestuebørn pr. stue og hvilket har sat både arbejdsmiljø og børnemiljø under pres. I 2023 blev udfordringen midlertidigt løst ved, at Heimdals storbørnsgruppe først kom i Solhøjens SFO lokaler indtil de skulle starte i skole 1. maj 2023. Denne løsning er fortsat, således at de børn, der skal starte skole til august 2024 ligeledes får lokaler på Rolloskolen, indtil de skal i skole 1. maj 2024.


På denne måde blev der frigivet plads til endnu en vuggestuegruppe i Heimdal.


I maj måned 2024 mangler der kapacitet til 31 kommende storbørnsgruppebørn i Heimdal, hvis der forsat skal være plads til de vuggestuegrupper og børnehavegrupper, som dagtilbuddet huser i dag. Det foreslås derfor, at der endnu et år bliver gjort plads til en børnegruppe på Rolloskolen fra 1. maj 2024 til 1. maj 2025. Lige nu har storbørnsgruppen lokaler tæt ved udskolingen på Rolloskolen og dette vurderes ikke hensigtsmæssigt. Derfor flyttes storbørnsgruppen til grøn blok. Etableringsudgifter hertil er skønnet til ca. 120.000 kr. Der er tale om engangsudgifter.


Samtidigt foreslås det, at der fremadrettet bliver fordelt flere børn imellem Faxe By og Faxe Ladeplads, så det bliver sidste børnehaveårgang, der skal være på skolen. Dette vil indebære, at Faxe og Faxe Ladeplads fremover håndteres som et samlet lokalområde, hvor børn i Faxe kan anvises plads i Faxe Ladeplads, hvor der er ledig kapacitet. Der er ledig kapacitet i Mælkevejens Børnehus i Faxe Ladeplads pga. faldende børnetal i dette område. Faxe Ladeplads ligger 5 km og 8 minutters kørsel fra Heimdal i Faxe.


Ændring af politisk serviceniveau på dagtilbudsområdet som alternativ til de foreslåede udvidelser

Der er samlet set i hele Faxe Kommune kapacitet til alle børnene, men problemet er, at den ledige kapacitet er ikke i de byer, hvor behovet stiger. Hvis Børn og Læringsudvalget ikke ønsker, at der anvendes midler på en udvidelse af kapaciteten, kan pasningsgarantien fortsat opretholdes, såfremt udvalget træffer beslutning om at sænke serviceniveauet. Serviceniveauet skal i så fald sænkes på 2 områder:

 • Areal pr. barn nedsættes fra de nuværende 4,5 kvm pr. vuggestuebarn og 3,5 kvm pr. børnehavebarn til 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvm pr. børnehavebarn.
 • Forældre kan ikke længere garanteres plads i deres lokalmiljø. Det tilstræbes så vidt muligt at anvise plads i lokalmiljøet, men det kan ikke garanteres, og nogle børn vil blive anvist plads længere væk end i dag.


Bilag: Kapacitetsberegning fra pladsanvisningen på baggrund af befolkningsprognosen og indmeldte børn i 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Økonomiske konsekvenser i 2023/2024:


 • Etablering af 10-14 vuggestuepladser i Frøen 565.000 kr. i engangsudgifter
 • Udvidelse af driftsaftale med den selvejende institution Troelstrupgård - engangsugifter på 320.000 kr. samt årlig merudgift på 154.000 kr.
 • Driftsudgiften til de 26-30 ekstra vuggestuepladser er der budgetteret med i demografiberegningerne.
 • Etablering af nyt lokale på Rolloskolen - engangsudgifter på 120.000 kr.


Samlede etableringsudgifter på 1.005.000 kr. i 2024 og 154.000 kr. løbende årligt fra 2024 - 2048.


Der resterer et beløb på 700.000 kr. i 2024 i puljen for udvidelse af institutioner til finansiering af størstedelen af etableringsudgifterne. Den resterende del af etableringsudgifterne på 305.000 kr. foreslås finansieret af legepladspuljen, hvor der i 2024 er 3 mio. kr. til rådighed.


Det forhøjede driftstilskud til Troelstrupgård i 2024 finansieres af legepladspuljen i 2024, mens det for 2025 – 2028 indgår i budgetforhandlingerne.Indstilling

Indstilling


Administrationen indstiller, at Børn og Læringsudvalget anbefaler forslag 1 eller forslag 2 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Forslag 1. At forslagene i sagsfremstillingen om løsninger af kapacitetsudfordringer i Haslev og Faxe ved udvidelse med ca. 26-30 vuggestuepladser i Haslev, placering af storbrønsgruppen i Faxe på Rolleskolen samt at Faxe og Faxe Ladeplads fremover betragtes som et samlet lokalområde, godkendes. Konkret:

 • At der anvendes 700.000 kr. fra pulje til udvidelse af institutioner til engangsudgifterne på 565.000 kr. i Frøen, engangsudgifterne på 120.000 på Rolloskolen samt 15.000 til delvis dækinng af engangsudgifter på Troelstrupgaard.
 • At der anvendes 305.000 kr. fra pulje til legepladser til delvis dækning af engangsudgifter til på Troelstrupgård.
 • At øgede driftsudgifter på 154.000 kr. til Troelstrupgaard i 2024 dækkes af legepladspuljen.
 • At øgede udgifter til Troelstrupgård på 154.000 kr. fra 2025 og frem indgår i budgetprocessen for budget 2025 – 2028 eller finansieres ved en permanent nedskrivning af puljen til udvidelse af institutioner.
 • Faxe Kommune giver garanti for lån til Troelstrupgaard på 2.563.770 kr.


Forslag 2: At det hidtidige politisk vedtagne serviceniveau ændres til A) Bygningsreglementes minimumsbestemmelser om arealkrav, som er 3 kvm pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn og B) At det ikke længere kan garanteres, at alle forældre får plads til deres barn i deres nærmiljø.Sagen afgøres af:


Byrådet.


Beslutning

Udvalget anbefaler forslag 1 med bemærkning om at,:

 • Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 • Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, idet Center for Økonomi har vurderet risikoen for manglende indfrielse af lånet som meget lille.
 • At midler til kapacitetsudvidelsen ikke tages fra legepladspuljen.
 • At Økonomiudvalget anviser midler til kapacitetsudvidelsen.
 • At beslutning vedrørende ændring af serviceniveau i forhold til Faxe og Faxe Ladeplads, hvor de ses som ét område, udskydes med henblik på samtænkning af skolestruktur.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.137. Beslutning om at sende servicestandarder for familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste i høring

Resume

Som en del af den politiske budgetaftale for 2024-2027 i Faxe Kommune indgår budgetreduktioner på det specialiserede børn, unge og familieområde, der vedrører udvidelse af anvendelse af praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, øget brug af intern familiebehandling, forkorte varighed af familiebehandling samt øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste.


For at kunne imødekomme budgetreduktionerne er der udarbejdet servicestandarder (vedlagt som bilag). Formålet med servicesstandarder er at fastsætte et niveau for indsatser, give information, fastlægge styring samt give sagsbehandlere et arbejdsredskab.


Med denne sag skal udvalget godkende at sende fire servicestandarder i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.


Servicestandarderne vedrører familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste. Efter høringsperioden skal udvalget godkende servicestandarderne.


Servicestandarderne er udarbejdet efter Barnets lov, der træder i kraft den 1. januar 2024. Det er derfor de paragraffer, der anvendes i Barnets lov, der er gengivet i servicestandarderne.Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske budgetaftale for 2024-2027 i Faxe Kommune, hvori der indgår reduktioner vedrørende familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste, er der udarbejdet fire servicestandarder (bilag 1-4).


Med denne sag fremlægges fire servicestandarder for: familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste.

De er opbygget således, at formål med den enkelte indsatstype, indholdet i indsatsen samt målgruppen for indsatsen fremgår, ligesom tildeling og levering af ydelsen er beskrevet.


Der har ikke tidligere været en servicestandard for familiebehandling, tidlig forebyggende indsats og praktisk pædagogisk støtte. I 2017 vedtog daværende Børn & Familieudvalg på deres møde den 31. oktober "Serviceniveau for merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) og aflastning (§ 84 efter 44) i Lov om social service til familier med børn med funktionsnedsættelser". Heri indgår tabt arbejdsfortjeneste. Der er tale om en ældre udgave, som ikke har karakter af at være en servicestandard med samme indhold og opsætning som øvrige standarder. Med den nye servicestandard for tabt arbejdsfortjeneste øges opfølgningskadancen.


Der vil løbende blive lagt flere både nye og reviderede servicestandarder op politisk både på grund af Barnets lov, men også for at understøtte styringen
på området.Analyser har vist, at Faxe Kommunes udgiftsniveau vedrørende familierettede indsatser, forebyggende indsatser og tabt arbejdsfortjeneste er meget højt, også når der sammenlignes med andre kommuner. Administrationen vurderer derfor, at der er et muligt råderum på disse områder. En måde at arbejde på at de vedtagne budgetreduktioner opnås, er ved hjælp af servicestandarder.


Formålet med servicestandarder er at fastsætte niveauet for indsatser i Faxe Kommune samt at give information om kommunens indsatser over for udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser.


Servicestandarderne fungerer som:

 • En orientering til kommunens borgere om standarder og arbejdsgange
 • Et arbejdsredskab for sagsbehandlerne
 • Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse.


Servicestandarderne skal dermed både understøtte arbejdet med at indfri budgetreduktioner, men også sætte ramme og retning for såvel borgere som medarbejdere.


Servicestandarderne er med til at sikre, at visitationen af de enkelte indsatser er ensartet, og at retningslinjerne for bevilling af en indsats er tydelige. Servicestandarderne beskriver rammerne for indsatserne, men adminsitrationen foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens sag, herunder om der er særlige grunde til at gå ud over rammerne.


Servicestandarderne er formuleret ud fra Barnets lov, som træder i kraft den 1. januar 2024.Med de vedtagne budgetreduktioner er der lagt op til, at der skal ske de største ændringer i nuværende praksis i forhold til de familierettede indsatser. Der henvises til beskrivelser af budgetreduktionerne, der indgår i råderumskataloget udarbejdet i forbindelse med budget 2024-2027. Disse beskrivelser indgik i høringsmaterialet forud for budgetaftalen. Råderumskataloget kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside: Budget 2024 | faxekommune.dk

Det er således også i servicestandard for familiebehandling, hvor der kan peges på konsekvenser for borgerne:


 • Den nye servicestandard skærper fokus på, at det er barnets/den unges behov, der er udslagsgivende ift. om familien er i målgruppen for familiebehandling, frem for om forældrene har en udfordring, som de ønsker hjælp til. Det betyder, at nogle forældre kan opleve at få afslag på hjælp. Fx hvis en skilsmissekonflikt, ud fra en konkret faglig vurdering, ikke vurderes at have alvorlige negative følgevirkninger for barnets/den unges trivsel og udvikling, vil familien ikke blive tilbudt særlig støtte. Der kan i disse tilfælde henvises til fx Familieretshuset, som har tilbud til familier i skilsmissekonflikter.


 • Den nye servicestandard skærper fokus på, familiebehandling er en tidsbegrænset indsats, som ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Det betyder, at nogle familier vil opleve, at indsatsen ophører, selvom de ønsker at holde fast i støtten, og der kan være andre behov, som de gerne vil have hjælp og støtte til. Som noget nyt tilbydes familien et klippekort på 3 opfølgende samtaler, som de kan anvende efter behov. Dette skal give familien en tryghed ift. at turde afslutte forløb og samtidig dæmme op for evt. tilbagefald ift. den udvikling, der er opnået.


 • Servicestandarden betoner, at indsatsen skal revurderes, ændres eller stoppes, hvis formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen. Fx hvis det viser sig, at familien alligevel ikke kan omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis. I dette tilfælde vil nogle familier opleve, at de efter en faglig revurdering bliver tilbudt en anden indsats fra Faxe Kommune – det kunne være pædagogisk praktisk støtte - eller blive rådgivet og vejledt til at søge anden hjælp hos andre instanser.


 • Den nye servicestandard skærper fokus på, at der som udgangspunkt tilbydes én indsats ad gangen, så der fx ikke både gives et skoledagbehandlingstilbud med familiebehandling og/eller psykologsamtaler ved siden af. Det betyder, at nogle familier vil opleve at modtage færre indsatser fra Faxe Kommune end tidligere. Det kan være svært for familier og børn at rumme og profitere af mange samtidige indsatser, så derfor vil færre indsatser ikke nødvendigvis være en ulempe for familier og børn.


 • Den nye servicestandard skærper fokus på, at familiebehandling som udgangspunkt leveres af intern leverandør FUI (Familie- og Ungeindsatsen) frem for eksterne leverandører. Det betyder, at nogle familier vil opleve, at de ikke vil blive tilbudt støtte fra eksterne leverandører, også selvom de ønsker det eller tidligere har modtaget støtte fra dem. Det vil dog stadig være muligt i særlige tilfælde at tilbyde støtte hos eksterne leverandører, fx hvis FUI ikke har den nødvendige kapacitet eller kompetencer.Administrationen anbefaler, at servicestandarderne sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet i perioden den 11. december 2023 til den 26. januar 2024. Således kan servicestandarderne fremlægges til endelig godkendelse i Børn & Læringsudvalget på møde den 8. februar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Med budgetaftalen er der lagt op til følgende reduktioner vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, øget brug af intern familiebehandling, forkorte varighed af familiebehandling samt øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste. Nedenstående tal er de samme som i råderumskataloget:


Overskrift

Udgiftstype

Type

2024 (1000 kr.)

2025 (1000 kr.)

2026 (1000 kr.)

2027 (1000 kr.)

Forkorte varighed af familiebehandling i FUI

Mindreudgift

Service

-1.950

-2.600

-3.900

-3.900

Udvide anvendelsen af praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Mindreudgift

Service

-500

-500

-500

-500

Øget brug af intern familiebehandling

Mindreudgift

Service

-1.860

-3.721

-3.721

-3.721

Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste

Mindreudgift

Service

-1.780

-1.780

-1.780

-1.780Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at servicestandarder for tabt arbejdsfortjeneste, familiebehandling, tidligt forebyggende indsats og praktisk pædagogisk støtte sendes i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet ind til den 26. januar 2024.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker, at servicestandarder igen hedder kvalitetsstandarder.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.138. Beslutning om håndtering af afskaffet St. Bededag i forbindelse med skolernes ferieplaner

Resume

Der er politisk vedtaget ferieplaner for skoleårene 2023/24, 2024/25, 2025/26 og 2026/27. Siden da er St. Bededag afskaffet som helligdag med virkning fra kalenderåret 2024. I denne sag skal Børn & Læringsudvalget derfor beslutte, hvornår de ønsker at placere den skolefridag, der skal erstatte St. Bededag, i skolernes ferieplaner.


Sagsfremstilling

Baggrund

 • Der er politisk vedtaget ferieplaner for skoleårene 2023/24, 2024/25, 2025/26 og 2026/27. Siden da er St. Bededag afskaffet som helligdag.
 • Ændringen betyder, at St. Bededag fra og med 2024 er almindelig ekstra arbejdsdag med den konsekvens, at den ikke i skolernes ferieplan automatisk er en skolefridag.
 • Da skoleåret fortsat består af 200 skoledage, jf. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler, skal der indlægges en ny årlig skolefridag til eleverne for ikke at overskride dette antal.


Håndtering af lovændring vedrørende St. Bededag

Administrationens forslag er, at skolefridagen placeres således

Skoleår

Forslag til placering af skolefridag

Hvor lå St. Bededag placeret oprindeligt

2023/24

26. april (samme dag, som hvis St. Bededag ikke var afskaffet)*

26. april

2024/25

20. december (tidligere juleferie)

16. maj

2025/26

Fortsat 1. maj

1. maj

2026/27

4. januar (forlængelse af juleferien)

23. april

* Årsagen til forslag om at fastholde datoen er, at ændringen sker i indeværende skoleår.


Administrationens forslag til placering af alternative skolefridage har alle indarbejdet de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser fra Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune:

 • Skoleåret begynder d. 1. august, jf. Folkeskoleloven § 14a
 • Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse, jf. Folkeskoleloven § 14a, stk. 2
 • Byrådet har fastsat antallet af skoledage til 200 pr. skoleår
 • Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger 
 • Efterårsferie placeres i uge 42
 • Vinterferie placeres i uge 7


Ferieplanerne blev sendt i høring inden regeringen besluttede at afskaffe St. Bededag fra og med 2024. Derfor er der ikke er taget højde for denne ændring i forbindelse med høringen.

Høring af ferieplaner er ikke lovpligtig eller fastlagt som et krav i Styrelsesvedtægterne for Faxe Kommunes skoler. Derfor foreslår administrationen, at beslutningen om placering af skolefridage, der erstatter St. Bededag, ikke omfatter en fornyet høring for derved at minimere brugen af ressourcer på forholdet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • Udvalget godkender foreslået placering af skolefridage i ferieplanerne for skoleårene 2023/24, 2024/25, 2025/26 0g 2026/27.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.139. Beslutning om nye vedtægter for UngFaxes bestyrelse

Resume

På baggrund af denne sag skal Børn & Læringsudvalget træffe beslutning vedrørende nye vedtægter for UngFaxes bestyrelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde den 13. november 2023 blev det besluttet, at administrationen skulle indstille til beslutning omkring nye vedtægter for UngFaxe.


Ifølge Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler paragraf 8 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Jf. Styrelsesvedtægterne for Faxe Kommunes folkeskoler er det administrationen, der indstiller til beslutning hos Børn & Læringsudvalget vedrørende bestyrelsens vedtægter.


Ændrede vedtægter

Administrationen vurderer, at der er behov for at godkende nye vedtægter. Årsagen er den, at den nuværende vedtægt bør præcisere dels i forhold til antallet af medlemmer i bestyrelsen, dels i forhold til bestyrelsens sammensætning og dels i forhold til at bestyrelsen indenfor egen budgetramme kan udbetale befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.


Forslag til ændrede vedtægter er vedlagt i bilag 1. I bilaget fremgår alle konkrete ændringer.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem UngFaxes bestyrelse, UngFaxes ledelse og administrationen.

Nuværende vedtægt er vedlagt som bilag 2.


Ændringerne er i hovedtræk

 • Antallet af bestyrelsesmedlemmer er ændret fra 9 til 8. Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler paragraf 7 skal der være mindst 7.
 • Bestyrelsens sammensætning er ændret, så der ved tilføjelse af flere organisationer er bedre muligheder for at besætte pladserne. Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler paragraf 7 skal der i bestyrelsen være repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, medarbejdere og elever.
 • UngFaxe kan budgettere med og udbetale befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer indenfor egen budgetramme.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender forslag til ændrede vedtæger for bestyrelsen i UngFaxe.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.140. Godkendelse af årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021, jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken på deres områder. Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg. Børn & Læringsudvalget skal forholde sig til bilag 7.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og forskellige indsatser til at løfte den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide For Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke af bronze.


Eksempler på udfordringer

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er fortsat en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 forud for Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


141. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

Hos Børn & Læringsudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et overskud på ca. 3,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Børn & Læringsudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det fremgår af tabellen, forventes der et overskud på 3,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 16,3 mio. kr. siden FR2, som viste et underskud på 13,3, mio. kr.


Tabel 1: Børn & Læringsudvalgets aktuelle budget, samt forventet regnskab 2023.


Overskuddet på 3,0 mio. kr. fordeler sig på flere områder. Nedenfor gennemgås de enkelte områder:


Det specialiserede børneområde:

Der forventes for nuværende et underskud på 5,3 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Der er tale om et fald siden FR2, og skyldes faldende udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

I regi af strategiplanen på det specialiserede børne- og ungeområde, arbejdes med korrigerende handlinger på alle områder. På området for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er der siden foråret 2023 arbejdet med øget fokus på opfølgning. På anbringelsesområdet er der igangsat screeninger af eksisterende sager med fokus på mindre indgribende indsats, hjemgivelse og adoption. Der arbejdes også med fokus på følgeudgifter i anbringelsessagerne. På området for forebyggende foranstaltninger arbejdes der med øget brug af egen udfører, Familie- og Ungeindsatsen. Det skal forsat bemærkes, at det ændrede faglige fokus kan forventes at øge antallet af klager på området.


Skoler og PPR:

Der forventes samlet set overskud på 2,4 mio. kr. på skoler og PPR, hvilket er en forbedring på omtrent 10 mio. kr. siden FR2. Dette er en sum af indivduelle forhold på de enkelte skoler.


På Midtskolen har man isoleret set et underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden FR2 og skyldes helt overvejende tilpasninger i personaleressourcer og betydeligt færre visiterede elever i relation til Børn i Fællesskaber end forventet. Resultatet er betydeligt bedre end forventningen fra handlplanen pr. 2. marts 2023, hvor forventningen var et merforbrug på 5 mio. kr. i 2023, hvilket betyder at Midskolen stort set forventer at hente den negative budgetoverførsel fra 2022 allerede i år.


På Vestskolen er der et underskud på 2,8 mio. kr., hvilket er en forbedring siden FR2 på 1,0 mio. kr., og forbedringen her skyldes primært færre udgifter i relation til Børn i Fællesskaber i form af færre børn i eksterne specialtilbud. Dette resultat lægger sig tæt op af forventningen i handlplanen fra Vestskolen pr. 7. marts 2023, og Vestskolen har således stadig, den i handleplanen skitserede, opgave med at hente dette merforbrug i 2024.


På Østskolen er der et overskud på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden FR2 og skyldes primært et stort overskud i relation til Børn i Fællesskaber.


I Ungfaxe forventes et overskud på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes at antallet af klasser i Heltidsundervisningen er reduceret til en klasse fra 1. august 2023, men budgetmæssigt har beslutningen først virkning fra 2024, og der genereres derfor i 2023 et stort overskud.


Dagtilbud:

Der forventes et underskud på 2,0 mio. kr., som bl.a. består af følgende:

Både Møllen, Karise Børnehus og Børnehuset Mælkevejen forventes at have et merforbrug på hhv. 1,3 mio. kr., 0,9 mio. kr. og 0,8 mio. kr. For Møllens vedkommende er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2022, fortsatte kapacitetsudfordringer og et lidt lavere børnetal end forventet i foråret. Der er altså stadig kapcitetsudfordringer på trods af et lidt lavere børnetal end forventet i foråret. For Karise Børnehus er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2022, større udgifter i forbindelse med opsigelser og dalende børnetal i børnehaven i løbet af 2023. For Mælkevejens vedkommende skyldes merforbruget betydeligt færre børn i 2023 end forventet i foråret.


Børn i Fællesskaber:

Der forventes at være et overskud i Børn i Fællesskaber på ca. 4,0 mio. kr., som overføres til 2024 og det vurderes, at overførslen er helt nødvendig, da budgettet til Børn i Fællesskaber reduceres yderligere med 4,4 mio. kr. i 2024 i forhold til budgettet for 2023.


Status på budget 2023-forslag

Ved budget 2023, blev der besluttet en række besparelsesforslag. Alle besparelsesforslag er indarbejdet i områdernes budgetter.

 1. På skoleområdet ligger der en besparelse på vikarområdet med en effekt i 2023 på 1,25 mio. kr., som betød at vikarbudgettet blev reduceret fra 4 pct. til 2,8 pct. I realiteten har alle skoler udfordringer med at få vikarbudgettet til at strække i forhold til det faktiske forbrug, hvorfor finansieringen af vikarer også sker fra andre dele af skolernes budgetter.
 2. På det specialiserede børneområde blev der besluttet en udvidelse af tilbud på ”Hyblerne” med 2 pladser til unge tidligere anbragt på opholdssteder, jf. også ovenfor. Forslaget er implementeret og medfører en besparelse på området på i alt 1,5 mio. kr. i 2023.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør 1,3 mio. kr. hvoraf der forventes at anvende ca. 0,3 mio. kr.


Tabel 2: Viser Børn & Læringsudvalget budget og skøn for anlæg 2023.


Overførsler til 2024

Ved nærværende FR3 forventes der samlet set overført et underskud på 0,5 mio. kr. til 2024 under princippet om 4 pct. overførsel, som vedrører underskuddet på skoler og dagtilbud. Dertil kommer, at der forventes overført et overskud på 5,3 mio. kr. til 2024 vedr. princippet om 100 pct. overførselsadgang, som vedrører Børn i Fællesskaber samt nogle eksternt finansierede projekter.


Tabel 3. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:

Tal i 1.000 kr.

100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Børn og Læringsudvalget

-5.278

478

0

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug


1,8 mio. kr. af underskuddet overføres ikke til 2024, og skal derfor finansieres af kommunens kasse. Det vedrører først og fremmest foranstaltninger vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde og dernæst udgifter i relation til ukrainske flygtninge. Underskuddet opvejes delvist af overskud på bl.a. befordring.


Til 2023 blev der samlet overført et underskud på 1,4 mio. kr. fra 2022.


Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Bevillingsmæssige omplaceringer som ønskes foretaget;


 • Ændrede konteringsregler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet betyder at der skal flyttes budget på i alt 1.766.683 kr. vedr. børnefaglige og forældrekompetenceundersøgelser fra Børn & Læringsudvalget til Økonomiudvalgets ramme.
 • Udgifter til skoleskov ønskes flyttet fra skoleområdet til kulturområdet. Der søges omplacering af budget på 34.000 kr. fra Børn & Læringsudvalget til Plan & Kulturudvalgets ramme.


Der er samtidig foretaget udmøntning af barselspulje samt pulje til MED-pladser. Bevillingen af disse medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet. Ialt har Børn & Læringsudvalget modtaget 929.510 kr. fra Økonomiudvalgets budget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at økonomien indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning

Godkendt. Udvalget anerkender den positive udvikling.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


142. Orientering om tids- og procesplaner for bygge- og anlægsprojekter besluttet i budget 2024

Resume

I denne sag gives orientering om processer og tidspunkter for gennemførelse af projekter, som er besluttet i kommunen anlægsbudget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

I nedenstående skema ses investeringsplanen for 2024 - 2027. I vedhæftede bilag ses investeringsplanen med forventede tids- og procestrin for de enkelte investeringer, herunder hvornår der forventes at skulle træffes politiske beslutninger om projekterne.


Sagen behandles i de politiske udvalg, som har projekter i anlægsbudget 2024 - 2027: Børn & Læringsudvalget (BLU), Plan & Kulturudvalget (PKU), Socialudvalget (SOU), Teknik & Miljøudvalget (TMU) samt Økonomiudvalget (ØKU).


Udvalg

Emne

2024

2025

2026

2027Beløb i hele tusind kr.

BLU

Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby

4.000

4.500BLU

Pulje renovering af legepladser

3.000

1.000

1.000

1.000

PKU

Anlægspulje til fritidsbrugere

1.700

1.700

1.700

1.700

PKU

Biografsal i Haslev

1.000

6.000PKU

Førslev lysanlæg

525
PKU

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

500
SOU

Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet

1.447
SOU

Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86

407
SSU

Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem

575
TMU

Asfaltering af veje

23.600

17.600

17.600

17.600

TMU

Dalgårdsvej (udvidelse af den smalle del)

6.000
TMU

Renover. broer og bygværker

4.000

4.000

4.000

4.000

TMU

Energistyring af kommunale bygninger med kunstig intelligens

4.000
TMU

Støjværn på Vestre Ringvej

3.604
TMU

Energioptimering kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Pulje til cykelstier (sti langs Bråbyvej i Haslev, statens finansierer 50%)

6.620

2.000

2.000

2.000

TMU

Renovering af fortove

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Udsk. instal/lyskilder kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Robotbaseret rengøring

2.000
TMU

Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen

1.800
TMU

Pulje til Trafikhandlingsplan

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Udvidelse af institutioner

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

747
TMU

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.

575
TMU

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

600
TMU

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

600
TMU

Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier

500

500

500

500

TMU

Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37

500
TMU

Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende

500

500

500

500

TMU

Kloakseparering Kommunale ejendomme

360

360

360

360

TMU

Landsbypuljemidler

100

100

100

100

TMU

Bomme ved stier


500ØKU

IT-indkøb 2023

4.255

4.255

4.255

4.255

ØKU

Infrastrukturpulje

1.500
ØKU

IT-indkøb

1.000

1.000

1.000

1.000

ØKU

Opgradering af IT-systemer

900
ØKU

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

500

500

500

50085.415

52.515

41.515

41.515
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tallene i skemaet er justeret, så tidligere bevillinger er tillagt.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Socialudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Fraværende:Beslutning

Godkendt.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


143. Drøftelse af høringsudkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik

Resume

I forlængelse af den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik skal Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget drøfte høringsudkastet på deres møder i december med henblik på at give input til politikken. Politikken sætter fokus på fire temaer, der skal bidrage til, at pårørende oplever sig som vigtige samarbejdspartnere, der bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

Sagsfremstilling

Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) besluttede på møder i marts 2023 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Politikformuleringen er forankret i Socialudvalget, der i september 2023 vedtog at sende udkast til pårørendepolitik i høring. Høringsperioden løber fra oktober til december. Da målgruppen for politikken går på tværs af flere fagudvalg skal SSU, BIU, PKU og BLU drøfte høringsudkastet med henblik på at give input til politikken. Udkast til pårørendepolitikken er vedlagt som bilag.


Pårørendepolitikken skal være et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og personale og skal medvirke til, at

 • styrke netværket hos borgeren,
 • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
 • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
 • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
 • støtte pårørende.


Politikken er blevet til med bidrag fra repæsentanter for pårørende fra dagtilbud, specialskole, Jobcenterets borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt Faxe Kommunes pårørendevejleder.


Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partnere, børn eller anden nær familie, men også naboer, venner eller andet netværk kan regnes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.


Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.


For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

 • De pårørende er vigtige.
 • Samarbejde og dialog.
 • Anerkendelse og støtte.
 • Når børn og unge er pårørende.


De fire temaer skal omsættes til virkelighed gennem handlinger og konkrete aktiviteter for og med pårørende.


Udkast til pårørendepolitik har været i høring i Senior-, Handicap-, Udsatte- og Frivilligrådet, beboerpårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, bestyrelser på dagtilbudsområdet, Specialskolen, borgerpaneler i henholdsvis Hjemmeplejen og Jobcentret, samt deltagerne i dialogmødet: pårørenderepræsentanter fra dagtilbud, Specialskole, Veterancenteret og Faxe Kommunes pårørendevejleder. Derudover har høringsmaterialet været tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 20. november 2023.


Høringssvar er ikke indarbejdet i det udkast til pårørendepolitik, der nu sendes i politisk høring.


Processen fremadrettet

Socialudvalget behandler i januar 2024 det endelige udkast til politik med indarbejdede kommentarer fra høringen, hvorefter Byrådet, på deres møde i januar 2024, godkender Faxe Kommunes pårørendepolitik.


Når politikken er godkendt, skal de enkelte fagudvalg omsætte politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik drøftes i Børn & Læringsudvalget med henblik på at give input til politikken.


Fraværende:Beslutning

Godkendt.Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


144. Meddelelser

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i januar præsenteres forslag til det fremtidige koncept for nøgletal herunder frekvens og samspil med udviklingsstrategien.


I januar mødet inviteres Handicaprådet og Udsatterådet til dialogmøde.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Taskforceforløb i Familieafdelingen:

Siden sidste BLU møde har Social og Boligstyrelsen imødekommet vores ansøgning om et taskforceforløb. Vi starter op i 3. kvartal 2024.


Opdeling af Børnehusene Regnbuen og Småfolket i to dagtilbud:

Børnehusene Regnbuen og Småfolket har siden overgangen til den nye dagtilbudsstruktur 1.12 2021 været lagt sammen under én leder. Der har været stor omsætning på ledelsesposition.

Administrationen har besluttet at dele institutionen op i to selvstændige dagtilbud med hver sin bestyrelse, således at ledelsesstrukturen bliver mere bæredygtig. Der vil være en merudgift på ca. 150.000 kr. som finansieres indenfor rammen.


Samlokation forebyggende enheder:

Sundhedsplejen og PPR flytter ind i Søndergade 14 i januar 2024 og får lokalefællesskab med FUI og en del af Myndighed. Den frigjorte plads på Sofiendalskolen skal bruges af Specialskolen, som pt. har alt for lidt fysisk plads til at kunne arbejde inkluderende med de indskrevne børn.


Indgåelse af Partnerskab med ”Lær for Livet”:

Tryg Fonden og Lær for Livet har henvendt sig til to Kommuner i Region Sjælland om at indgå partnerskabsaftale. Vi vil gerne være med fra Faxe og lægger en orienteringssag op i januar om dette.


Christina Birkemose (H) spørger til, hvem der tager telefonen, når børn, unge og familier ringer til Faxe Kommune, idet flere oplever ikke at kunne komme igennem.


Christina Birkemose (H) spørger, om det er muligt at få fremlagt oplysninger om magtanvendelser og fastholdelser på skoleområdet.


Dorthe Egede Borg (V) spørger, om det er muligt at få oplyst skolernes vikarforbrug herunder aflyste timer og gerne i et fast rul.


Ivan Flændsdal (F) spørger til status på Mini Skills.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.


145. Meddelelser - lukket (Lukket)
146. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgsmødet.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.