Børn & Læringsudvalget - 08-12-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 8 december, 2021 - 16:00
Hent som fil:
138. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

139. Præsentation af dagtilbudschef og skoleledere

Resume

Under dette punkt præsenteres udvalget for nytiltrådt dagtilbudschef og nyansatte skoleledere på Midt- og Vestskolen, samt nunværende leder for Østskolen.

Sagsfremstilling

Som en del af udvalgets og byrådets beslutninger om ny ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet og skolestrukturen, er der gennemført rekrutteringer til centrale ledelsesstillinger i centeret. Under dette punkt får udvalget mulighed for at møde de ansatte og gå i dialog med dem om opgaven som dagtilbudschef og skoleleder.


Til mødet deltager:


 • Dagtilbudschef: Stine Birketoft Knudsen
 • Skoleleder for Vestskolen: Susanne Meyer Christensen
 • Skoleleder for Midtskolen pr. 1. januar 2022: Thomas Dandanell Nielsen
 • Skoleleder for Østskolen: Henrik Østergaard


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

140. Beslutning om fremadrettet samarbejdsramme mellem dagtilbud og skole i forbindelse med førskolestart den 1. maj

Resume

Børn & Læringsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. november at udsætte sagen om beslutning om overførsel af personale fra dagtilbud til skole som en del af førskoleforløbet i Faxe Kommune. Udsættelsen var begrundet i et ønske om, at der som del af beslutningsgrundlaget blev udarbejdet principper for samarbejdet mellem personalet i forbindelse med førskoleforløbet. Denne sag fremstår som sagsfremstillingen fra november og indeholder en evaluering af den politisk vedtagne prøvehandling om periodisk overførsel af personale fra dagtilbud til skole som en del af førskoleforløbet i Faxe Kommune. Evalueringen samler op på prøvehandlingen, som det fandt sted skoleåret 2020/21. I sagen indstilles til beslutning om, hvorvidt prøvehandlingen med personaleoverførsel skal fortsætte som permanent model fremadrettet. og er tilføjet de efterspurgte principper.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommune starter børn i kommende børnehaveklasse i et førskoleforløb pr. 1. maj og frem mod sommerferien. Konkret starter børnene i førskoleforløbet i SFO med det sigte, at sikre en god overgang baseret på kendskab og erfaringer børnene imellem, mellem børn og personale og endvidere mellem forældre og personalet. Førskoleforløbet blev besluttet af Byrådet i forbindelse med budgetforliget 2020-2023. Samtidig traf Byrådet beslutning om prøvehandling med førskolestart i maj måned, hvor personale fra dagtilbud følger med i SFO'en i maj måned. Dette var blandt andet begrundet ud fra en pædagogisk faglig vurdering af, at et sådant førskoleforløb ville øge førskolebørnenes oplevelse af tryghed i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO.


Prøvehandlingen med personaleoverførsel mellem dagtilbud og skole blev af Børn & Læringsudvalget udsat grundet covid-19 d. 22. april 2020 for skoleåret 2019/20, hvorfor der ikke er erfaringer fra dette skoleår. Førskoleforløbet blev af Børn & Læringsudvalget 24/3 2021 besluttet gennemført for skoleåret 2020/21. For at vurdere, om prøvehandlingen skal fortsætte, fremlægges her en evaluering af periodisk personaleoverførsel mellem dagtilbud og SFO.


Om evalueringen

Evalueringen er foretaget via

 • Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre (se bilag 1 for resultater). 106 respondenter har besvaret spørgeskemaet.
 • Fokusgruppeinterview af personale fra både dagtilbud og skole (se bilag 2 for nærmere information om interviewet og opsamling på respondenternes udsagn). 6 medarbejdere er interviewet.
 • Evalueringsmøde mellem daglige, pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet
 • Dialog med daglige, pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet, SFO-ledere og skoleledere.
 • Indsamling af evaluering af prøvehandlingen fra fællestillidsrepræsentanter fra relevante faglige organisationer samt leder tillidsrepræsentant for dagtilbudsledere, SFO-ledere og skolelederforeningen.


Resulatet af evalueringen

Der henvises til bilag 1 og 2 for yderligere uddybning af spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og fokusgruppeinterview blandt personale. Nedenfor følger en opsamling af centrale pointer i evalueringen:

 • Forældrenes vurdering af prøvehandlingen er overvejende positivt:
  • 75,5% af alle besvarelser vurderer, at deltagelse af personale fra dagtilbud i forbindelse med førskoleforløbet samlet har givet en "god" eller "meget god" oplevelse af førskoleforløbet
  • Forældrenes vurdering er, at deltagelse af personale fra dagtilbud i førskoleforløbet giver en tryg overgang mellem dagtilbud og skole for såvel børn som forældre
  • Vurderingen af personalets faglige understøttelse af børnenes læring og udvikling er mindre positiv end vurderingen af personalets betydning for den samlede tryghed
 • Personalets vurdering af prøvehandlingen er positivt og samtidig med en opmærksomhed på behov for øget rammesætning for samarbejdet:
  • Personalet fra dagtilbud er med til at sikre en tryg overgang for børnene, idet der er arbejdet med relationer børnene imellem og mellem mellem børn og personale - fremadrettet er det vigtigt fortsat at prioritere relationsdannelse i førskoleforløbet
  • Personalet udvikler egen praksis i dialogen med faggrupper fra en anden kontekst, ligesom personalet fra dagtilbud oplever at få et konkret og dermed meget brugbart indblik i skolens rammer og vilkår - fremadrettet er det vigtigt med fælles koordinering og fælles struktur for tiden i førskoleforløbet, således at personalet på bedste vis kan understøtte børnene i deres overgang og udvikling
 • Ledelsens vurdering af prøvehandlingen er positiv og ligeledes med en opmærksomhed på rammen for personalets samarbejde:
  • Det har været af positiv betydning for børnene, at der var personale fra dagtilbud med i førskoleforløbet
  • At der er behov for at rammesætte samarbejdet mellem dagtilbuddets og skolens personale, så der er gode vilkår for at skabe en god struktur og et godt, pædagogisk indhold for børnene i fællesskab, hvorved faglige kompetencer fra begge områder bedst muligt bliver brugt
 • Tillidsrepræsentanterne meddeler, at de fra deres medlemmer har fået følgende vurderinger af prøvehandlingen
  • Personaleoverførslen har virket positivt mange steder og har potentiale til at virke positivt endnu flere steder
  • Der er brug for at have en klar ramme for, hvordan samarbejdet omkring førskoleforløbet skal håndteres af personalet


Opsamlende indikerer evalueringen, at prøvehandlingen med overførsel af personale fra dagtilbud til skole i forbindelse med førskoleforløbet er tryghedsskabende for både børn og forældre. Samtidig peger evalueringen på, at der også er udviklingspotentialer, idet den faglige understøttelse af børnenes læring og udvikling af både forældre, personale og ledelse vurderes at kunne fungere endnu bedre, bl.a. ved at der bliver sat tydelige rammer for og forventninger til personalets udførsel af opgaven.


For at imødekomme dette behov er der udarbejdet "Principper for overførsel af og samarbejde mellem personale i dagtilbud og SFO/skole ifm. førskole. Principperne indeholder en overordnet fælleskommunal ramme for overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole, hvor ansættelsesgrad og ledelsesmæssig reference beskrives. Derudover indeholder principperne et fælles pædagogisk grundlag samt overordnede principper for samarbejdet mellem personale i dagtilbud og skole. Disse principper fungerer som retningsgivende for den lokale planlægning og koordinering og har karakter af at fungere understøttende for personalets håndteirng af førskoleforløbet. Et særligt fokus er givet involvering af børnene og forældresamarbejdet.


Ressourcer

For det enkelte dagtilbud og skole er der udgifter forbundet med realisering af personaleoverførsel fra dagtilbud til skole. Lønudgiften for pædagogen dækkes 50 % af den skole, pædagogen bliver tilknyttet. Takstsat ud fra lønudgiften til en pædagog i 2022-tal, indebefatter overførslen af personale en merudgift for dagtilbuddet pr. medarbejder på kr. 18.222,-. Konkret foreslår administrationen, at det enkelte dagtilbud opkræver denne udgift hos skolen for den eller de pædagoger, som følger med børnegruppen eller børnegrupperne i SFO.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet betalingen foreslås at foregå mellem det enkelte dagtilbud og skole.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at modellen med personaleoverførsel i forbindelse med fremrykket skolestart gøres permanent.


Beslutning

Godkendt, med den tilføjelse at daginstitutionernes ekstra udgifter til personaleoverførsel finansieres af puljer til tidlig indsats i 2022.


Steen Petersen (O) kan ikke godkende indstillingen.


Fraværende: Ingen.

141. Beslutning om ny daginstitution Haslev

Resume

Børn & Læringsudvalget har i forsommeren haft placering af ny dagisnstitution ude i høring. På mødet 18. august 2021 pkt. 100 besluttede udvalget, at høringssvarene om placering af daginstitution indgår i den politiske proces om placering af dagtilbud i Haslev.

Den placering som høringssvarene var mest positive overfor var Maglemosevej 7 – 9, som kræver udarbejdelse af lokalplan.

Der er i det netop vedtagne budget afsat 40 mio. kr. i perioden 2023 – 2025 til ny daginstitution i Haslev.

I denne sag skal der træffes beslutning om lokation for ny dagistitution i Haslev på Maglemosevej 7 – 9 i Haslev.

Sagsfremstilling

Proces

Ønsket om en ny institution opstod ud fra kvalitetsanalysen af dagtilbuds fysiske rammer tilbage i 2017. Her fik institutionerne Regnbuen, Valmuen og Maglegården lave score på flere parametre, som ville være dyre at rette op på i de nuværende bygninger. Der er bygget til i Småfolket af to omgange.

Undervejs har der været tvivl om kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser i Haslev - især er behovet for vuggestuepladser svært at forudse tids nok til at få sat byggeri igang.

Børn & Læringsudvalget har i flere omgange fået udsat en ønsket inspirationstur til børneinstitutioner i andre kommuner pga. Covid-restriktioner. De er pt. udskydt til det nye år.


Høring

Forskellige mulige placeringer har været rejst. Derfor lavede man en høring i områdebestyrelserne med 3 mulige placeringer som blev fremlagt for Børn & Læringsudvalget den 18/8 2021: Placering på Maglemosevej 7 er der indkommet positive høringssvar om hele vejen rundt, så længe der er fokus på at institutioner ikke bliver for store. Der er positive tilkendeligelser om udvidelse af Småfolket, sålænge der er fokus på at institutionen ikke bliver for en for stor enhed. Stadionvej ses ikke som en ideel løsning i høringssvarene. Desuden nævnes endnu en placering i Troelstrup området.

Kapacitetsbehov

På sidste møde i Børn & Læringsudvalget den 10/11 2021 præsenterede Center for Børn & Undervisning deres forventninger til kapacitetsbehov på dagtilbud fordelt på kommunens bysamfund. Her forventer de ikke nogle kapacitetproblemer i Haslev de kommende år. Denne vurdering er baseret på de data som er til rådighed med den almindelige befolkningsprognose.

Hvis man tager højde for de boligområder der er lavet lokalplaner for og som kan blive bebygget i de kommende år, bør man dog følge udviklingen tæt. Typen af boliger i disse områder samt det nuværende billede af tilflyttere til kommunen taler begge for, at der vil kunne være en større stigning i antal børn end befolkningsprognosen beskriver på nuværende tidspunkt.


Ved at bygge en ny institution på ny grund får man en mulighed for at vurdere pasningsbehovet på ibrugtagningenstidspunktet. Ud fra det kan man beslutte hvor mange af de "gamle" institutioner der skal lukkes, når den nye åbner - altså om den nye institution er en udvidelse af kapaciteten eller en erstatning. Det kræver selvfølgelig at man foresætter den løbende vedligehold i de nuværende institutioner.Sagen behandles i Børn & Læringsudvalget, så de kan kan tage endelig stilling til lokation.

Sagen behandles i Teknik & Miljøudvalget, som resortudvalg for kommunale ejendomme og anlæg.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Maglemosevej 7 – 9 vælges som lokation for etablering af dagtilbud til 185 børn.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

142. Bevillingssag: Fagligt løft og øget trivsel af elever i udsatte positioner

Resume

Faxe Kommune har modtaget et direkte tilskud på 2.111.502 kr. fra Socialstyrelsen under overskriften ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19 "


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget et direkte tilskud på 2.111.502 fra Socialstyrelsen under overskriften ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19 " (tilskudsbrevet er vedhæftet som bilag). Formålet med tilskuddet er, at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige efterslæb til livs gennem en længerevarende og skaleret indsats med begyndelse i skoleåret 2021/2022. Tilskuddet skal anvendes i perioden 15. november 2021 – 31. december 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 2.111.502 kr. og en indtægtsbevilling på 2.111.502 kr. kr. i projektperioden fra 2021 til 2022.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

143. Orientering om indsatser på dagtilbudsområdet i regi af Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber

Resume

 Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om de indsatser, som der er blevet arbejdet med på dagtilbudsområdet i regi af Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber. Status på de to strategier fremlægges i samme sag, da der er et overlap i deres formål i forhold til at styrke ressourcer og kompetencer til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i almen regi. Børn i Fællesskaber bidrager derfor ofte til aktiviteter under paraplyen i Fælles om Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Hvilke indsatser er iværksat eller fortsat under Fælles om Forebyggelse på dagtilbudsområdet:

I foråret 2021 blev der nedsat to analysegrupper med repræsentanter fra 0-7 års området bredt. Gruppens opgave var at foretage en analyse af indsatserne målrettet dels området fra mave til børnehave og dels indsatserne på området fra 2 til 7 år. Målet med de to arbejdsgrupper var at afdække, hvordan dagtilbud arbejder med forebyggelse i praksis, og hvor der er mangler.

Men forebyggelse starter allerede inden et barn starter i dagtilbud. I forbindelse med tidlig indsats, sender Sygehusene info om forventede fødsler til Sundhedsplejen. Herudover sender sygehusene ligeledes underretning til sagsbehandler, når de har bekymringer for gravide.


I regi af Trygt og Sundt videre blev der udviklet en praksis, hvor sundhedsplejersker deltager i et overgangsmøde i dagtilbud i overgangsprocessen fra hjem til dagtilbud. I samme forbindelse gav man ligeledes dagtilbud og forældre mulighed for at invitere sundhedsplejersken til et overgangsbesøg i forbindelse med overgang fra vuggestue eller dagpleje til børnehave. Det var der meget få, der sagde ja tak til, så de tilbydes ikke mere.


Projektet Trygt og Sundt har ligeledes skabt samarbejde mellem sundhedsplejen og pædagoger i dagtilbuddene, hvor nogle forældre er blevet tilbudt forløb, som støttede deres forældrekompetencer. Der arbejdes på en videreudvikling, som understøtter, at der bliver etableret flere gruppeforløb. Sundhedsstyrelsens endelige evaluering af Trygt og Sundt videre kan læses i rapporten i bilag 1.


Der er rådgivere på alle institutioner en dag om ugen, dette er flere stedet koordineret med psykologen, så der kan foretages et mindre tværfagligt møde, kaldet TVÆRS light. Men der vil løbende ske en konkret vurdering af om ressourcerne bedre lægges i en rådgivning i dagtilbud eller alternativt at mødefrekvensen i TVÆRS udvides i dagtilbud. TVÆRS er det tværfaglige netværk, hvor der deltager en PPR psykolog, en sundhedsplejerske, en dagtilbudsleder og en sagsbehandler/socialrådgiver.


Der har i 2021 været fokus på udviklingen af det tværfaglige samarbejde bl.a. gennem kompetenceudvikling af TVÆRS-møder. I løbet af august og september har der været oplæg på personalemøder på alle dagtilbud, med fokus på at opkvalificere forberedelsen af TVÆRS ude på stuemøderne. Dette skete i forbindelse med de oplæg og drøftelser, hvor der bl.a. også var fokus på opsporing af børn i familier med psykisk sygdom.


En række aktiviteter omkring børn fra 0-6 år er blevet iværksat af dagtilbuddene under paraplyen Fælles om Forebyggelse, herunder er der fra regeringen afsat midler til børnenes første 1000 dage i to dagtilbud i Faxe Kommune. Der er i den forbindelse etableret en dagtilbudsindsatstrappe i de to dagtilbud med mange børn i udsatte positioner. Herunder bruges en række virksomme indsatser som f.eks. ICDP-pædagogik, der bygges på relations- og ressourceorienteret pædagogik. En lang række institutioner har ligeledes fokus på børnenes kropslige udvikling og har iværksat samarbejder med DGI.


Hvilke indsatser er iværksat under Børn i Fællesskaber på dagtilbudsområdet:

Børn i Fællesskaber blev igangsat i januar 2019, som et udviklingsprojekt i Center for Børn & Undervisning, med det formål at finde potentiale til forandring af praksis for at vende den faldende inklusionsgrad i kommunen. Der var som afsæt fokus på alle fagområder i centeret, men da dagtilbuddene ønskede ro til at fokusere på implementeringen af de nye styrkede læreplaner, og da fokus på netop dette blev vurderet som en styrkelse af forebyggelsen, blev det besluttet at starte Børn i Fællesskaber med primært fokus på udviklingen af skoleområdet. I 2020 gik Børn i Fællesskaber ind i en ny fase af forandringsarbejdet, hvor fokus rykkede fra en projektorganisering til fokus på forandring gennem ledelse, og i den sammenhæng blev dagtilbudsområdet igen inddraget i arbejdet på lige fod med skolerne.


I forbindelse med den nye fase af Børn i Fællesskaber er der blevet arbejdet med et fælles fokus på operationalisering af strategien. Her er der i et samarbjede med virksomheden Implement blevet gennemført en omfattende analyse- og inddragelsesproces for hele centerområdet. Her har blandt andet været et spor med fokus på dagtilbudsområdet, hvor der er blevet gennemført interviews og udviklet produkter i arbejdsgrupper. Processen har ledt til følgende fokus på dagtilbudsområdet:


 • Literacystrategien er gjort til en del af organiseringen i Børn i Fællesskaber og den centrale understøttelse af praksis øges til også at omfatte udfordringer med inklusionsindsatser.
 • Indkøb og opsætning af nye reoler og bøger til dagtilbuddene for 75.000 kr. Dette er gjort muligt gennem medfinansiering og et samarbejde med Faxe Kommunes bibliotek.
 • Igangsættelse af fælles lederuddannelse i 2022 med fokus på ledelse af inklusion.
 • Afprøvning af opsporingsredskab på dagtilbudsområdet og beslutning om implementering af dette i 2022. Samtidig øges IT understøttelsen på dagtilbudsområdet.
 • Styrket fokus på overgangen mellem dagtilbud og skole for børn med behov for støtte. Her sættes blandt andet fokus på et stærkere ledelsesmæssigt samarbejde om fælles handleplan for de børn, som har behov for særlig opmærksomhed.
 • Der er indgået partnerskab med KL og 16 kommuner og udviklingen af indsatsviften på dagtilbudsområdet, hvor nye indsatsformer skal afprøvet – herunder fx indføring af mellemformer på dagtilbudsområdet, som er et begreb der anvendes i skoleverden om indsatser, der kobler special- og almenpædagogik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

144. Orientering om begyndende effekt af Fælles om Forebyggelse

Resume

Der gives en orientering om begyndende effekt af Fælles om Forebyggelse. Punktet er overgået til at være et meddelelsespunkt, men da der ses og opleves begyndende effekt af Fælles om Forebyggelse, fremlægges der orientering herom.


Sagsfremstilling

Der er tidligere orienteret om, at målet om, at der skal ansættes medarbejdere i relation til Fælles om Forebyggelse er opnået, lige som der er ændret i organiseringen, så socialrådgivere er tættere tæt på dagtilbud, skoler, forældre, børn og unge. Målet om færre sager pr. rådgiver er ligeledes opnået, og der er iværksat flere kompetenceudviklingsforløb.

En opfølgning på antallet af underretninger viser, at antallet af underretninger er faldende fra juli til oktober måned 2021, når man sammenligner de samme måneder i årene 2019 og 2020, som grafen her illustrerer. Det var på det tidspunkt, socialrådgiverne blev tilknyttet skoler og dagtilbud og på det tidspunkt de nyansatte familievejledere startede.


Det er ikke nødvendigvis et mål, at underretningsantallet falder, men i relation til Fælles om Forebyggelse, er det er mål, at underretningerne bliver mere belyste. At underretningsantallet falder på det tidspunkt, hvor socialrådgiverne tilknyttes skoler og dagtilbud giver dog anledning til at forvente, at ansatte her vender deres bekymring med rådgiverne inden en eventuel underretning sendes. Den antagelse bekræftes af dagtilbuddenes og skolernes positive tilbagemeldinger om samarbejdet med rådgiverene.

Ud over denne målbare effekt, er der spurgt ud blandt skoler og dagtilbud om de mærker en effekt af Fælles om Forebyggelse. Der er spurgt til den oplevede effekt. Her følger en række udsagn, der henviser til en effekt:

 • Fremskudt socialrådgiver giver en hurtigere og mere nærværende kontakt og mulighed for sparring.


 • En prøvehandling i et TVÆRS dagtilbud har givet mulighed for at holde møder hver 3. uge frem for hver 6. uge. Det har haft stor betydning i forhold til at kunne tage flere mindre udfordringer op hurtigere i en fælles kontekst, set ud fra et forebyggelses perspektiv.


 • Socialrådgiverne har et tæt samarbejde med inklusionsvejvisere m.fl. i forhold til at mindske fravær i skolerne. Rådgiverne fungerer som et supplement til det, skolerne allerede gør. Fx har socalrådgiverene samtaler med eleverne, og dette opleves at være et frirum, hvor eleven i højere grad kan fortælle om, hvad der er svært i skolen.


 • Det opleves endvidere, at lærerne afprøver nye ting i undervisningen pba sparring med rådgiver.


 • Flere steder opleves børnene meget opsøgende på rådgiver og vil gerne have samtale med den rådgiver, der er tilknyttet deres skole. Børnene omtaler muligheden for at tale med rådgiver til andre børn, når
  noget er udfordrende.


 • Der er set konkrete eksempler på, at få samtaler med rådgiver kan løse mindre problemer, inden de vokser sig store. Fx blev der i samarbejde med en lærer indgået konkrete aftaler, som resulterede i, at en skoleelev oplevede en bedring i klassen.


Der arbejdes løbende med både at udpege og registrere effekter af Fælles om Forebyggelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

145. Sag fra Steen Petersen, Dansk Folkeparti - Inklusion

Resume

I denne initiativsag præsenterer Steen Petersen, Dansk Folkeparti et forslag vedr. inklusion. Udvalget skal træffe beslutning om sagen skal behandles i administrationen og præsenteres på et møde i Børn & Læringsudvalget. 

Sagsfremstilling

Jeg stiller herved følgende forslag til næste møde i BLU:


 1. Udvalget orienteres om, hvordan Inklusionen går i Faxe Kommunes klasser !
 2. Udvalget orienteres om, hvilke muligheder vi har for at påvirke Inklusionen i vores klasser ?
 3. Har vi mulighed for at afskaffe Inklusion ?


På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Steen Petersen, DF


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen præsenteres uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget stemte: Steen Petersen (O)


Imod forslaget stemte: Knud-Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Jens Hvidemose (A), Ivan Flænsdal (F), Mikkel Dam (I), Marianne Ørgaard (L), Dorthe Adelsbech (V) og Dorthe Egede Borg (V). Der henvises istedet til arbejdet med Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse, som allerede indeholder arbejdet med inklusionsspørgsmålet.


Indstillingen blev ikke godkendt.


Fraværende: Ingen.

146. Meddelelser

Resume

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


Sagsfremstilling

Administrationen orienter om status vedrørende den private daginstitution Permatotten.


Administrationen orienterer om status ved Skolen ved Skoven.


Fraværende: Ingen.

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om Møllen.

147. Meddelelser - lukket (Lukket)
148. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 8. september 2021

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 8. december 2021.


Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.