Børn & Læringsudvalget - 09-02-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 9 februar, 2023 - 16:30
Hent som fil:
13. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.14. Dialogmøde med Vestskolens skolebestyrelse

Resume

Vestskolens skolebestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 16.30.

Sagsfremstilling

Vestskolen ønsker at drøfte følgende punkter:


Hvad har BLU brug for fra SKB på Vest for at understøtte deres arbejde?


Skoleudviklingssamtaler - positivt med dialogen og det fremadrettede perspektiv. Hvordan vil BLU bruge disse samtaler? Hvad kan SKB bruges til i den sammenhæng?


Lokalekapacitetsudfordringer - hvad gør man?Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.15. Orientering om mål for erhvervsplaymaker Faxe Kommune

Resume

I sagen fremlægges evaluering af erhvervsplaymakerens arbejde 2020-22. I denne periode var erhvervsplaymakeren ansat via puljemidler. Pr. 1. januar 2023 er der i budgettet som en opprioriteringsbeslutning afsat midler til ansættelse af en erhvervsplaymaker i Center for Børn, Unge & Familier perioden i 2023-24. I sagen fremlægges mål for denne periode til beslutning i Børn & Læringsudvalget. Sagen fremlægges enslydende til orientering i Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Til udvalgsmødet i Børn & Læringsudvalget deltager erhvervsplaymaker Ole Hilden.

Sagsfremstilling

Evaluering af erhvervsplaymakerordningen 2021-23

Erhvervsplaymakeren blev ansat pr. 1. december 2019 som en funktion i Faxe og Næstved kommune frem til 31. december 2022. De overordnede mål for funktionen var:

 1. Optaget til erhvervsuddannelserne øges med 2 procentpoint
 2. Alle elever i udskolingen stifter bekendtskab med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder og får mulighed for at danne sig egne erfaringer på denne baggrund med henblik på uddannelsesvalg
 3. I projektperioden skal der etableres forløb med 15 virksomheder i Faxe Kommune
 4. Lokale virksomheder vil udvikle et ejerskab til samarbejdet med folkeskolen – og fremadrettet indgå i et forpligtende samarbejde om dette. Virksomhederne skal justere og udvikle deres tilbud til skolerne kontinuerligt med sigte på et dannelses- og uddannelsesperspektiv.

Evaluering af funktionen viser, at

 1. Optaget til erhvervsuddannelser er steget fra 26,6 pct. i 2020 til 28,5 pct. i 2022 (andre medvirkende faktorer gør sig givetvis også gældende her)
 2. 961 elever fra Faxe Kommune har stiftet bekendtskab med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder via virksomhedsbesøg og undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder. Dette svarer til ca. 1/3 del af eleverne i Faxe Kommune
 3. I projektperioden er der etableret samarbejde med 15 virksomheder i Faxe Kommune
 4. Det vurderes, at der er igangsat en ejerskabsfølelse hos lokale virksomheder i Faxe Kommune. Denne vurdering baserer sig på, at virksomheder ved henvendelse er dialogparate og oftest også - når det er muligt - kan indgå i konkret samarbejde. Samtidig deltager Business Faxe i tidligere styregruppe og igen i styregruppen nedsat for 2023-24.


Øvrige erfaringer fra projektet viser, at der ligger en stor opgave i at gøre samarbejde mellem skoler og virksomheder meningsgivende for begge parter - og at dette er en væsentligt forudsætning for, at der kommer relevant læring ud af samarbejdet for både elever og voksne. Der ligger derfor fremadrettet en væsentlig opgave i fortsat at sikre høj kvalitet i de konkrete samarbejder, og vurderingen er, at det kvalitative i det enkelte samarbejde og erhvervsplaymakerens sikring heraf er af stor betydning for, at skoler og virksomheder gentager konkrete besøg og samarbejder.


Der henvises til bilag 1 for samlet evaluerende rapport for erhvervsplaymakerordningen.


Erhvervsplaymakerordningen 2023-24

Erhvervsplaymakeren i Faxe Kommune startede i 2019 med omfanget 15 timer pr. uge, og er nu forlænget til udgangen af 2024, efter beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023. For at understøtte funktionen er der nedsat en styregruppe, jf. bilag 2 for kommissorium herfor. Styregruppen består af repræsentanter fra Business Faxe, Center for Beskæftigelse og Center for Børn, Unge & Familier. Styregruppen skal sikre størst mulig effekt af erhvervsplaymakerfunktionen i Faxe Kommune ved at understøtte sparring og handling på såvel strategisk som udførerniveau. Styregruppen sætter den konkrete ramme og retning for erhvervsplaymakerfunktionen med afsæt i den overordnede målsætning.


Styregruppen har udarbejdet udkast til mål for erhvervsplaymakerordningen, jf. bilag 3. Målene er fremstillet nedenfor, mens der i bilag 3 er opsat målhandlinger og måltal for hvert mål. Erhvervsplaymakeren skal:

 • Opbygge og vedligeholde relationer og samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv i Faxe Kommune, herunder også med fokus på fritidsjob
 • Medvirke til at elever foretager kvalificerede til- og fravalg i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse beroende på viden om og erfaringer med brancheområder i erhvervslivet
 • Understøtte, at flere elever bliver interesseret i og vælger en erhvervsuddannelse – herunder at arbejde for at sikre flere elever på de uddannelser, hvor der er størst efterspørgsel hos det lokale erhvervsliv.


Se bilag 4 for tal vedr. optaget på ungdomsuddannelser.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


16. Orientering om status på arbejdet med udviklingsstrategien på det specialiserede børn, unge og familieområde

Resume

På udvalgets møde den 3. oktober 2022 traf udvalget beslutning om at iværksætte en udviklingsstrategi på det specialiserede børn, unge og familieområde. Som en del af beslutningen efterspurgte udvalget en handleplan og en investeringsplan for det videre arbejde.


I sagen fremlægges en redigeret udgave af den vedtagede udviklingsstrategi og tre tilknyttede dokumenter, der kan læses hver for sig:


 • Udviklingsstrategien (bilag 1) er det samlende dokument, der indeholder oplysninger om baggrund, tiltag og metoder.
 • Udviklingsstrategiens handleplan (bilag 2) omsætter tiltag til konkrete handlinger med mål og tidsplan.
 • Udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål (bilag 3) indeholder oversigt over de tegn og målinger der skal til, for at det kan konkluderes, at der er sket en forventet udvikling.
 • Udviklingsplanens investeringsplan (bilag 4) er en oversigt over aktiviteter, der sættes i værk og de prioriterede udgifter i den forbindelse.


Familiechefen deltager under punktet for at uddybe status på arbejdet med udviklingsstrategien.


Sagsfremstilling

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde (børne- og ungeafdelingen samt familie og ungeindsatsen) er påbegyndt et strategisk udviklingsarbejde for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. En sådan forandring af det samlede område vil tage tid, og der må generelt forventes en relativ lang indfasning over de kommende år, bl.a. for at sikre en god og sikker drift i omstillingsperioden.


Udviklingsarbejdet er beskrevet i en række dokumenter. Opdelingen er valgt, fordi dokumenterne har forskellige formål og målgrupper:


Udviklingsstrategien (bilag 1) er vedtaget af udvalget i oktober 2022, og er netop blevet redigeret ift. layout, sprogbrug og ensretning af overskrifter og oplysninger om forandringssporene, der beskrives i handleplanen, er slettet. Der er dog ikke ændret i det konkrete indhold, og det er således det samme, som der blev vedtaget af udvalget. Udviklingsstrategien ligger fast, og udvalget orienteres ca. kvartalsvist om status på arbejdet. Formålet med udviklingsstrategien er indsigt i bevæggrunde, udviklingspotentiale og metoder for at nå i mål. Målgruppen er alle, der har interesse i området.


For at komme i mål med udviklingsstrategien er der udarbejdet en handleplan (bilag 2), der skal understøtte arbejdet med at komme fra strategi til praksis. Bilag 2 "Udviklingsstrategiens handleplan" er et styringsdokument, der jævnligt følges op på, og som løbende vil blive tilpasset bl.a. i forhold til den løbende status. Formålet er at omsætte bevæggrunde og udviklingspotentiale til konkrete handlinger. Dokumentet er dynamisk, og målgruppen er primært medarbejderne i afdelingen.


For at kunne måle fremdrift og opfyldelse af mål er bilag 3 "Udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål" udarbejdet. Bilag 4 er i høj grad et ledelsesværktøj til at følge arbejdet med udviklingsstrategien. Det er et dynamisk dokument, der også anvendes til at afrapportere status på baggrund af. Formålet med dokumentet er at skabe overblik over den lange række af mål og sikre, at der er målbar effekt ved handlingerne. Målgruppen er primært ledelsen i afdelingen, centerledelsen, direktion og politisk udvalg.


Udviklingsstrategiens aktiviteter medfører en række udgifter, der er dannet en oversigt over i bilag 4 "Udviklingsstrategiens investeringsplan". Investeringsplanens indhold er dynamisk og dermed foreløbig, idet ikke alle aktiviteter i udviklingsstrategien er planlagt endnu, og derfor kendes de nøjagtige udgifter ikke. Investeringsplanen giver et skematiseret overblik over de kendte udgifter fordelt på aktiviteter over de næste tre år. Formålet med dokumentet er et foreløbigt overblik over aktiviteter, der sættes i værk og de prioriterede udgifter hertil. Målgruppen er ledelsen i afdelingen, centerledelsen, direktionen og politisk udvalg.


Status på arbejdet med udviklingsstrategien


Inden udvalgets møde den 3. oktober 2022, hvor udviklingsstrategien blev vedtaget, var der sat flere aktiviteter i gang. Efterfølgende er der igangsat yderligere aktiviteter under de fem forandringsspor i udviklingsstrategien. Der er eksempelvis igangsat en proces vedrørende ny ledelsesstruktur i afdelingen. Der er ansat ny leder i myndighed pr. 1. januar 2023, og der vil blive ansat faglige koordinatorer i løbet af første kvartal 2023. Der er taget skridt til at indlede et samarbejde med en organisationspsykolog og de første kompetenceudviklingsforløb hos Professionshøjskolen Absalon er startet i december 2022. Professionshøjskolen Absalon leverer også et analyse- og udviklingsforløb i forhold til intern udføreres indsatskatalog. Der er indgået partnerskab med Komponent vedrørende overgang til den nye "Barnets Lov", der samler relevant lovgivning på børne-, unge- og familieområdet.

Det er en integreret del af strategien, og en forudsætning for styrbar fremdrift, at familieafdelingen har rettidige og retvisende data samt systematisk styring af processer og procedurer. Derfor er indført DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge, et fagsystem) og Calibra (prognosestyring)i starten af 2023. I januar 2023 gennemføres undervisning af medarbejderne, og efterfølgende skal alle sager overføres til DUBU. DUBU forventes ibrugtaget i uge 6 i 2023. Konverteringen - dvs. overførsel af sager - vil dog tage noget længere tid. Calibra forventes klar til brug i slutningen af første kvartal 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


17. Forslag til plan for måling og evaluering af indsatser på børne og unge området

Resume

Børn & Læringsudvalget vedtog på mødet den 18. januar 2023, at der skal udarbejdes en procesplan for, hvordan der fremover skal måles og evalueres på indsatserne på børne- og ungeområdet. Der fremlægges et forslag til en plan herfor.Sagsfremstilling

På Børn & Læringsudvalgets område arbejdes med en række strategier og indsatser for at styrke området og hæve kvaliteten i det faglige arbejde for børn og unge. Der arbejdes helt generelt med et forebyggende fokus og med at højne kvaliteten i arbejdet og dermed et tæt samarbejde mellem det specialiserede og det almene børne- og ungeområde.


Indsatser

Byrådet bevilgede ca. 16 mio. årligt fra 2020 og frem til forebyggende arbejde "Fælles om Forebyggelse" (FOF) samt ca. 15 mio. kr. (netto) fra 2020 og frem til at flere elever bliver en del af almenskolen gennem "Børn i Fællesskaber" (BIF). Herudover vedtog udvalget en strategiplan for det specialiserede børn, unge og familieområde på mødet den 3. oktober 2022.


Endelig arbejdes der med en Masterplan for højkvalitet i dagtilbud.


Der er udarbejdet mål for indsatserne, og der er løbende givet en status for hvor langt arbejdet. Der er er nu brug for en samlet plan for, hvordan der måles og evalueres skriftligt på indsatserne, herunder et overblik over, hvordan de forskellige indsatser indbyrdes hænger sammen og supplerer hinanden. Indsatserne har afsæt i børne- og ungepolitikken, der har som hovedmål, at alle børn og unge får de bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed.


Plan for måling og evaluering

For at skabe et samlet overblik over, hvornår og hvordan der fremover måles og evalueres på de samlede indsatser foreslås en samlet plan for det overordnede indhold og rækkefølge.


Indsatser

Måling/evaluering

Tidspunkt og interval for måling og evaluering

Børn i Fællesskaber (BIF)

Der er udarbejdet konkrete mål frem til 2026 for, hvor stor andelen af elever der skal være en del af almenskolen. Derudover er der udarbejdet økonomiske effektmål frem til 2026. Målet i 2026 er en inklusionsgrad på 94,4 %, og der er udarbejdet årlige delmål.


Hvert år evalueres skriftligt i 1. kvartal på kvalitet i skolerne i forhold til mellemformer, stamklasser, visitation, arbejdet med flersprogede elever og literacy/arbejdet med sprog, læsning og skrivning.


Afrapportering på kvalitet i dagtilbud (Masterplan) indgår i læreplanerne og den årlige tilsynsrapport.


Der afrapporteres hvert halve år på mål for inklusion. Der afrapporteres næste gang på mødet i april.


Skriftlig evaluering sker første gang på decembermødet.

Fælles om forebyggelse (FOF)

Der blev ved vedtagelsen og bevillingen peget på en række måleindikatorer, f.eks. antal sager pr. sagsbehandler, fremskudte socialrådgivere i dagtilbud og skoler, psykolog i PPR familievejledere, gennemførelse af KOMBU uddannelsen og implementering og opfølgning heraf, sundhedsplejen ift. TVÆRS arbejdet og forebyggende hjemmebesøg.

Fokusområder for Fælles om Forebyggelse er:


 1. Hurtig opsporing, tidlig indsats, tilbudsviften tilpasses og indsatstrappen udvikles med indsatser der virker.


 1. Styrket tilgang til støtte og hjælp i form af sammenhængende rådgivningstilbud, styrket myndighedsarbejde og en ressourceorienteret tilgang.


 1. Effektivt og tværfagligt samarbejde mellem det almene og det specialiserede område - fælles mål og fælles løsninger i bl.a. TVÆRS samarbejdet.


Målene er indarbejdet i de 5 spor i strategiplanen for det specialiserede børn, unge og familieområde - se nedenfor.


Fælles om forebyggelse er senest behandlet på mødet den 18. august 2022.


Der afrapporteres på mål/indikatorer hvert kvartal, næste gang på martsmødet.

Der udarbejdes en skriftlig evaluering hvert halve år for fokusområderne. Første gang på mødet i maj.


Strategiplan for det specialiserede børn, unge og familieområde

Der blev vedtaget en strategiplan for at højne kvaliteten og give en tydelig retning for arbejdet i tråd med Fælles om Forebyggelse på udvalgets møde den 3. oktober 2022.


Der måles på de 5 spor:


Spor 1: Høj faglig kvalitet

Spor 2: Barnet og den unge i centrum

Spor 3: Styring med effekt

Spor 4: Retssikkerhed

Spor 5: Forebyggende praksis


Ankestyrelsens Danmarkskort om omgørelsesprocenter indgår i afrapporteringen.


Der fremlægges kvartalsvis en status for arbejdet og halvårligt en skriftlig evaluering af de 5 spor, heri er fokusområderne i Fælles om Forebyggelse også indarbejdet i den skriftlige evaluering. Ved sammenfaldende status og evaluering præsenteres dette under ét.

Nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Der fremlægges nøgletal for anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt handicapkompenserende foranstaltninger.
Nøgletallene angiver aktiviteterne og gennemsnitspriserne for de enkelte områder.

Fremlægges månedligt.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at plan for måling og evaluering af indsatser på børne og ungeområdet godkendes.Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


18. Beslutning om klassedannelse for børnehaveklasse skoleåret 2023/24

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassedannelse for børnehaveklasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Baggrund for klassedannelse

 • Der har i perioden 14. november til 9. december 2022 været digital indskrivning af 404 elever til kommende børnehaveklasser i Faxe Kommunes folkeskoler.
 • 10 elever er omgængere. For skoleåret 2022/23 var antallet af omgængere 11 elever, mens der for skoleåret 2021/22 var 16 omgængere.
 • 20 børn er skoleudsatte (svarende til 5 pct.). For skoleåret 2022/23 var antallet 26 skoleudsatte (svarende til 6 pct.), mens der for skoleåret 2021/22 var 24 skoleudsatte (svarende til 8 pct., hvor landsgennemsnittet var på 5,6 pct. for folkeskoler og fri- og privatskoler samlet set).


Tabel 1: Oversigt fordeling af indskrevne børn samt omgængere til skolestart skoleåret 2023/24


Indskrivninger

Nyindskrevne

404

Omgængere

10

I alt

414


Fordeling

Folkeskoler i Faxe Kommune

305

Folkeskoler i anden kommune

7

Fri- og privatskoler i Faxe Kommune og øvrige kommuner

74

Specialpædagogisk tilbud i Faxe Kommune

7

Skoleudsatte

20

Solsikken

1

I alt

414


Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassedannelse

I styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Faxe Kommune er besluttet en række overordnede principper for klassedannelse, jf. vedtægtens side 6, bilag 1. Disse principper er fulgt i de nævnte modeller.

Derudover gælder det for alle modeller, at:

 • Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb.
 • Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler, jf. vedtægtens bilag 2 om fritvalgsønsker.


3 modeller for klassedannelse

Center for Børn, Unge & Familier har udarbejdet 3 modeller for klassedannelse for skoleåret 2022/23:


Model 1: Opfyldelse af alle fritvalgsønsker - 15 klasser

- Ved denne model oprettes der 15 klasser.

- Ved denne model bliver alle fritvalgsønsker imødekommet


Model 2: Opfyldelse af alle fritvalgsønsker for elever bosiddende i Faxe Kommune - 14 klasser

- Ved denne model oprettes der 14 klasser

- Ved denne model siges der nej til ét fritvalgsønske fra anden kommune

- Samtidig har denne model som konsekvens, at der på Hylleholt Skole og Karise Skole fyldes op i klasserne til henholdsvis 28 og 27 elever, jf. tabel 2.


Model 3: Højst mulig klasseoptimering - 13 klasser

- Ved denne model oprettes der 13 klasser

- Ved denne model fyldes der op med fritvalgsønsker til og med elev nr. 25 i klasserne, hvorved elevplads nr 26, 27 og 28 er reserveret distriktets egne elever

- Hvis denne model vælges, vil der være 16 fritvalgsønsker, der ikke imødekommes, heraf 4 ønsker fra anden kommune og 12 ønsker for elever bosiddende i Faxe Kommune. De 12 ikke imødekommende fritvalgsønsker fordeler sig således:

 • 4 fritvalgsønsker på Bavneskolen - heraf kan 2 ønsker i stedet få plads på den skole, de bor nærmest, eller anden skole med plads og 2 ønsker kan ikke få plads på den skole, de bor nærmest, og må vælge en anden skole med plads
 • 3 fritvalgsønsker på Hylleholt Skole - heraf kan 2 ønsker i stedet få plads på den skole, de bor nærmest, eller anden skole med plads og ét ønske kan ikke få plads på den skole, vedkommende bor nærmest og må vælge anden skole
 • Ét fritvalgsønske til Karise Skole - her kan vedkommende ikke få plads på den skole, vedkommende bor nærmest, og må i stedet vælge en skole med plads
 • 4 fritvalgsønsker til Vibeengskolen - heraf kan 3 få plads på den skole, de bor nærmest, eller anden skole med plads og én må i stedet vælge en anden skole med plads


Tabel 2: Oversigt antal klasser model 1-3


Model 1

Model 2

Model 3


Antal 0.klasser/klassekvotient

Antal 0.klasser/klassekvotient

Antal 0.klasser/klassekvotient

Rolloskolen

2/17,5

2/17,5

2/17.5

Hylleholt Skole

2/14,5

1/28

1/25

Karise Skole

1/27

1/27

1/25

Møllevangskolen

1/26

1/26

1/25

Bavneskolen

2/15,5

2/15,5

1/26*

Sofiendalskolen

1/24

1/24

1/24

Vibeengskolen

3/26,3

3/26,3

3/25

Nordskovskolen

2/20

2/20

2/20

Terslev Skole

1/15

1/15

1/15

I alt

15

14

13

*Overstiger 25, da der er 26 af distriktets egne elever, der ønsker Bavneskolen


Administrationen bemærker i øvrigt til ovenstående, at klassedannelsessagen ikke indeholder en kapacitetsanalyse. Dog vil der på baggrund af klassedannelsen for skoleåret 2023/24 være skoler, hvor der vil være udfordringer med ledige lokaler udover nuværende klasser og kommende børnehaveklasser. Dette vil kunne betyde manglende mulighed for løbende at oprette flere klasser eller manglende mulighed for at oprette mellemformer i regi af inklusions- og kvalitetsstrategien Børn i Fællesskaber. Konkret er det særligt Vibeengskolen og Nordskovskolen, der er udfordret på kapacitet. Det kan overvejes, at gennemføre en egentlig kapacitetsanalyse på skolerne i lyset af det forventede fremadrettede stigende elevtal om 2-4 år, når det stigende antal børn i dagtilbud overgår til skolerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Skolerne har i budget 2023 fået tildelt budget til 16 børnehaveklasser for skoleåret 2023/24. Dette med afsæt i demografiberegningerne for skoleåret.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender model 1.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.19. Beslutning om klassedannelse for 7. klassetrin skoleåret 2023/24

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse for 7. årgang for skoleåret 2023/2024. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassedannelse for 7. årgang behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antallet af 7. klasser for skoleåret 2023/2024.  

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede den 28. februar 2018, at der skulle oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at ingen elever behøver at skifte til anden skole ved overgang fra 6. til 7. klasse. Dette gælder under forudsætning af, at antallet af 7. klasser ikke overstiger 17 klasser.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever fra Terslev Skole og Vibeengskolen på Nordskovskolen. Østskolens og Midtskolens elever placeres på alle distrikternes skoler. Her har skolelederen kompetencen til at fordele de oprettede klasser på distriktets skoler.

Børn & Læringsudvalgets beslutning om at oprette det nødvendige antal 7. klasser nødvendiggør i skoleåret 2023/2024 oprettelse af 14 klasser på 7. årgang på baggrund af data trukket den 18. januar 2023. Klasserne fordeler sig med 4 klasser på 7. årgang på Østkolen, 5 klasser på 7. årgang på Midtskolen og 5 klasser på 7. på Vestskolen.

Der er budgetteret med 15 klasser på 7. årgang for skoleåret 2023/24.

Dannelse af 14 klasser på 7. årgang er én mindre end antallet for skoleåret 2022/23. Her blev der blev oprettet 15 klasser på 7. årgang.

Model 1: Oversigt: Antal 7. klasser skoleåret 2023/2024 (til beslutning)Antal klasser

Klassekvotient (gns.)


Østskolen

Rolloskolen

2

15,5


Hylleholt Skole

1

28


Karise Skole

1

28

Midtskolen

Bavneskolen

1

21


Møllevangskolen

2

20,5


Sofiendalskolen

2

20,5

Vestskolen

Nordskovskolen

5

23,4


Vibeengskolen

-

-


Terslev Skole

-

-

I alt


14

21,9Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, der er afsat budget til 15. klasser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget godkender oprettelse af 14 klasser på 7. årgang for skoleåret 2023/2024.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


20. Orientering om arbejdet med åben skole

Resume

I denne sag gives udvalget en orientering om arbejdet med åben skole i folkeskolerne i Faxe Kommune. Sagen fremlægges som enslydende sag i Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Åben skole i Faxe Kommune

 • I 2019 besluttede Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget en åben skole strategi. I februar 2021 fik begge udvalg en evaluering af arbejdet og godkendte en tids- og implementeringsplan for det videre arbejde, jf. bilag 1. Da tidsplanen dækker over en 3-årig periode, skal denne orientering betragtes som en midtvejsstatus.
 • Åben skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs niveau. Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel, jf. folkeskoleloven §§ 3 stk. 4-5 og 33 stk. 9.
 • Åben Skoles aktiviteter er i Faxe Kommune understøttet af en pulje på årligt ca. 1. mio. kr. Midlerne er politisk prioriteret til musikskoleaktiviteter (0,7 mio. kr.), samarbejde mellem skoler og foreninger (0,2 mio. kr.) og erhvervsrettede initiativer (0,1 mio. kr.).


Administrationens samarbejde med skolerne om åben skole

Administrationen understøtter åben skole ved at:

 • Sikre gennemførsel af musikskoleaktiviteter på skolerne.
 • Tildele midler til samarbejde mellem skoler og foreninger. Midlerne tildeles på baggrund af ansøgninger. En del af understøttelsen af disse samarbejder består også i at informere om puljen, samt vejlede omkring ansøgning, jf. bilag 2 vedrørende oversigt over tildeling af puljemidler i perioden 2016-2022.
 • Understøtte erhvervsrettede tiltag, primært ved at samarbejde med og understøtte erhvervsplaymakerfunktionen i Faxe Kommune.
 • Gennemføre halvårlige statusmøder med hver skole vedrørende arbejdet med åben skole lokalt. På disse møder drøftes konkrete igangværende og ønskelige åben skole samarbejder, og administrationen forsøger at understøtte ved at inspirere og skabe kontakt mellem skoler og mulige samarbejdspartnere. I 2022 har møderne haft fokus på at igangsætte skolernes udarbejdelse af lokale handleplaner og herigennem sikre systematik i åben skole arbejdet. Status på dette arbejde er, at skolerne overordnet grupperer sig således:
  • Skoler, der er bekendte med åben skole strategien og arbejder hermed og er begyndt at se de lokale handleplaner som et redskab til at skabe overblik og prioritering. Denne status gælder for 6 ud af de 10 folkeskoler/Specialskolen.
  • Skoler, der er bekendte med åben skole strategien og arbejder hermed og er begyndt at bruge de lokale handleplaner som et redskab til at skabe overblik og prioritering. Denne status gælder for 4 ud af de 10 folkeskoler/Specialskolen.
 • Årlige statusmøder med skoleledergruppen med blik for at tværkommunale tiltag fastlægges og prioriteres i et samarbejde mellem skolerne og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.


Lærings- og opmærksomhedspunkter:

 • Såvel skoler som samarbejdsparter har generelt en stor lyst til at realisere åben skole. For at give et indblik heri er der i bilag 2 beskrevet tre portrætter af åben skole samarbejder, der vidner om engagementet og den læring, et nyt samarbejde kan give elever og personale.
 • Skolerne udtrykker tilfredshed med kombinationen af tværgående kommunal åben skole tiltag (fx kompagnon-undervisning, filmfestival på 8. årgang m.m.) og muligheden for lokalt at prioritere de samarbejder, der for såvel elever som personale fremstår mest relevante og spændende.


Opsamlende er det konklusionen, at den tidligere godkendte tids- og implementeringsplan følges. Fremadrettet er der derfor fokus på følgende:

 • Administrationen vil fortsat samarbejde tæt på tværs af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice og Center for Børn, Unge & Familier og herigennem tilbyde større indsatser på tværs af skolerne, bl.a. som en del af Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm.
 • Administrationen fortsætter den konsultative rolle ved at understøtte skolerne via statusmøder.
 • Der fremlægges til foråret 2024 en evaluering af åben skole strategien med henblik på beslutning om eventuel videreførelse af strategien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


21. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn- & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres tal for de enkelte måneder i perioden febuar 2022 til og med december 2022 samt enhedspriser for samme periode, jf. vedlagte bilag.


Overordnet ses en meget lille ændring i aktiviteten fra november 2022 til december måned 2022 på alle områderne, jf. også nedenstående. Tilsvarende gør sig gældende for gennemsnitspriserne.


Sagsfremstilling

Opgørelsen over aktiviteter og enhedspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal fra februar måned 2022 og frem til og med december måned 2022, jf. vedlagte bilag. Tallene tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i de enkelte måneder. Det betyder også, at opgørelsen kan omfatte aktiviteter, som er igangsat i tidligere år, fx i 2021. Aktiviteten er beregnet som helårspersoner. Dette giver mulighed for at sammenligne aktiviteten med tidligere år, idet der dog kan være variation i tallene mellem de enkelte måneder, som følge af fx efterregistreringer, rettelse af fejlregistreringer m.v. Der tages generelt forbehold for datakvaliteten i 2022.


Det skal understreges, at aktivitetstallene og enhedspriserne er baseret på aktuel viden, som løbende påvirkes af den fortsatte oprydning og kvalificering af data, herunder bl.a. i forbindelse med overgang til DUBU og Calibra. Administration arbejder løbende med forbedringer af data, herunder grunddata.


Af vedlagte bilag ses alene mindre udsving i aktiviteten, og dermed også i de afledte enhedspriser, mellem november måned 2022 og december måned 2022, hvor det alene er antallet af forebyggende foranstaltninger, der er steget fra 246 til 249 gennemsnitlige aktiviteter. Dette skyldes bl.a. en opdatering af aktivitetsdata medio december måned 2022, som følge af jul og generelt en noget mindre igangsættelse af nye aktiviteter i juleferien.


Ses på aktiviteten over hele perioden i 2022, ses en noget mindre aktivitet end forudsat i januar måned 2022. På hovedområdet Anbringelser er aktiviteten faldet fra gennemsnitligt 189 til 180, og på hovedområdet Forebyggende foranstaltninger ses et fald fra 293 til 249 aktiviteter, mens antallet af handicapkompenserende foranstaltninger er steget fra 151 til 179 aktiviteter, herunder bl.a. antallet af bevillinger til 'tabt arbejdsfortjeneste'. På flere områder er enhedsspriserne steget, og på andre områder er enhedspriserne faldet, og der kan ikke umiddelbart udledes en klar konklusion på udviklingen af enhedspriserne, men dog en samlet stigning i enhedspriserne på tværs af områderne. Det skyldes overvejende, at enhedspriserne kan påvirkes af særligt dyre enkeltsager, heri i såvel opad- som nedadgående retning. Samme usikkerhed i forhold til særligt dyre enkeltsager kan også have effekt på det fremadrettede økonomiske niveau. Det skal bemærkes, at der er en generel tendens til stigende priser på tværs af området, som bl.a. skyldes de stigende generelle omkostninger (inflation).


Det er vurderingen, at udsvinget i aktiviteten i oktober måned 2022 langt overvejende skyldes datafejl, og dermed ikke er udtryk for ændringer i den faktiske aktivitet.


Til orientering kan nævnes, at indførslen af DUBU og Calibra forløber efter planen, og det vil medvirke til over tid, at kunne præsentere mere præcise tal og prognoser.


Særligt dyre enkeltsager har stor betydning for den samlede økonomi på det specialiserede børne-, unge- og familieområde - i både opad- og nedgående retning.

Af nedenstående tabel ses de særligt dyre enkeltsager, der overstiger en årlig udgift på 860.000 kr. Opgørelsen er beregnet som udgift pr. år. I opgørelsen indgår endvidere enkeltsager, hvis der er tale om søskende, og den samlede udgift overstiger 860.000 kr.

Det er samlet set 39 særligt dyre enkeltsager på hhv. døgninstitution (11 sager) med en gennemsnitspris på ca. 1,5 mio. kr./år og opholdssteder (28 sager) med gennemsnitspris på ca. 1,4 mio. kr. Der er endvidere 2 særligt dyre enkeltsager herudover i andre kategorier, som ikke er medtaget af hensyn til anonymisering og GDPR.

Foranstaltning

Antal

Gen.pris

Døgninstitution

11

1.455.818

Opholdssteder

28

1.395.567


Ud af de 39 enkeltsager vedrører 12 enkeltsager søskende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


22. Meddelelser

Sagsfremstilling


Under punktet gives der korte meddelelser.


Ankestyrelsens børnesagsbarometer

Det meddeles, at Afdelingen for det Specialiserede børn, unge og familieområde deltager i Ankestyrelsens børnesagsbarometer i 2023. Der skal indsendes 17 sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden imellem den 1. januar og den 31. december 2022 efter § 52, stk 3 nr. 3 (familiebehandling) og nr. 7 (anbringelse) i serviceloven. Når Ankestyrelsens rapport foreligger, fremlægges denne for udvalget sammen med en evt. handleplan for udviklingspunkter.


Udvalgets besøgsprogram

Det meddeles, at det besøgsprogram, udvalget godkendte som en del af sagen om introduktionsprogrammet på det konstituerende møde den 17. januar 2022, fortsætter i 2023 som planlagt (vedlagt som bilag):

 • Den 21. marts 2023 inviteres udvalget til at besøge Frøen, Specialskolen og Ungdomsskolen i tidsrummet kl. 12.00-16.00.
 • Den 5. september 2023 inviteres udvalget til at besøge Terslev skole og Landsbyordning, Nordskovskolen og Småfolket/Regnbuen i tidsrummet kl. 12.00-16.00.


Derudover ønsker administrationen at invitere udvalget til at deltage i endnu et besøg, idet socialområdet ikke indgår i det oprindelige besøgprogram. Den 4. maj 2023 inviteres udvalget derfor til at besøge Familie- og Ungeindsatsen. På samme møde fremlægges status på Familieafdelingens udviklingsstrategi. Besøget foregår forud for det ordinære udvalgsmøde i tidsrummet kl. 16.00-16.30 på Søndergade i Haslev.
 • Overblik over tilmeldinger til deltagelse i KL seminar Sammen om Skolen den 8. marts 2023.


 • Opsamling på deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg i januar.


 • Der gives status på ChromeBook sagen.


 • Der orienteres om årshjulet.Ivan Flændsdal (F) orienterede fra UngFaxe.


Dorthe Egede Borg (V) efterspurgte oversigt over skolernes elevtal, brug af vikarer og aflyste timer. Dette vil være en del af den fremtidige afrrapportering fra skolerne.


Dorthe Egede Borg (V) spurgte til kapacitetsudfordringerne på daginstitutionsområdet.


Godkendt.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.23. Meddelelser - lukket (Lukket)
24. Digital godkendelse

Resume


Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling


Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 9. februar 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Henrik Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.