Børn & Læringsudvalget - 09-03-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 9 marts, 2022 - 19:00
Hent som fil:
21. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: ingen.

22. Dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse

Resume

Ungdomsskolens bestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 19.00-19.30. Mødet foregår i Byrådssalen.

Sagsfremstilling

Som en del af dialogmødet kan den udviklingsplan, der er iværksat i Ungfaxe, drøftes.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.


23. Orientering om pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet 2021

Resume

I denne sag præsenteres resultaterne af de pædagogiske tilsyn, der er ført med alle dagtilbud i kommunen i 2021. Tilsynene viser, at der er behov for at udvikle kvaliteten.


Kommunen er med Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsynene, som skal undersøge kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Resultaterne og vurderingerne beskrives i tilsynsrapporter. Sagen præsenterer også administrationens plan for opfølgning på vurderingerne i rapporterne.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Om pædagogiske tilsyn

Formålet med pædagogiske tilsyn er at understøtte udviklingen af daginstitutioner af høj kvalitet. Det skaber indsigt og viden, og er derfor et vigtigt redskab til at udvikle den pædagogiske praksis.

På tidspunktet for tilsynets gennemførelse indeholdt dagtilbudsloven ikke krav til det pædagogiske tilsyn ift. kadence, hvem der skal udføre tilsynet eller hvilke metoder, der skal anvendes til tilsynet. Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet har af samme grund kunnet se ud på mange forskellige måder. Der er kommet ny lovgivning på området nu, hvilket Børn & Læringsudvalget præsenteres for i maj 2022.


I 2021 er der gennemført pædagogiske tilsyn med alle dagtilbud i Faxe Kommune. Til forskel fra andre gange er tilsynet i 2021 blevet gennemført med bistand fra eksterne konsulenter, som har udført observationer. Dette har adminstrationen prioriteret med det sigte at højne objektiviteten mest muligt, og samtidigt indhente læring- og udviklingsperspektiver fra udefrakommende. Det kan både være en fordel, at der kommer nogle udefra, der fører tilsynet, men det kan også være en ulempe, idet de ikke har kendskab til institutionen. De observerer dermed et øjebliksbillede, som kræver tæt samarbejde efterfølgende og plads til fortolkende faglige vurderinger af, hvordan kvaliteten ser ud i sin helhed.


De rammer og det materiale, som er blevet brugt til tilsynene, er godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 29. april 2020 (Bilag 1 og 2).

Kvaliteten i dagtilbuddene vurderes ud fra tilsynsmaterialet, observationer, spørgeskema og dialog på baggrund af krav til den pædagogiske praksis jf. dagtilbudsloven og forskningsmæssige parametre for kvalitet i dagtilbud. Vurderingerne kategoriseres ud fra følgende kvalitetsvurderinger, og er de samme som anvendes i ”National undersøgelse af kvalitet i kommunale børnehaver”, 2020, Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

 1 = utilstrækkelig kvalitet

 2 = tilstrækkelig kvalitet

 3 = god kvalitet

 4 = høj kvalitet

 Ikke vurderet

 Ikke observeret (der kan være temaer som ikke kan observeres på det tidspunkt, hvor tilsynet udføres).


Opsummering af vurderingerne i tilsynsrapporterne

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at nedenstående vurderinger tager udgangspunkt i tilsynsmaterialet, og de emner, som tilsynet fokuserer på. Det vil sige, at kvaliteten vurderes ud fra bestemte temaer, emner, handlinger, aktiviteter mv., som de tilsynsførende er blevet bedt om at lægge særligt mærke til. Et dagtilbud kan dermed godt have et andet kvalitetsniveau på andre områder end dem, der observeres på i tilsynet. At et dagtilbud er vurderet til at have "ikke tilstrækkelig kvalitet" er dermed ikke ensbetydende med at den overordnede daglige kvalitet er utilstrækkelig. I sådanne tilfælde tegner vurderingen kun et billede af de udpegede områder/temaer, som er prioriteret undersøgt, gennem et øjebliksbillede af dagen i dagtilbuddet.


Tilsynsrapporterne er samlet vedhæftet denne sag som bilag 3. Alle daginstitutioners tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside fra torsdag d. 10. marts 2022.


Oversigt over overordnet kvalitetsvurdering fremgår nedenfor, og er også vedhæftet som bilag 4. Bilag 5 omhandler kvalitetsvurderingen inden for sprogligt læringsmiljø og bilag 6 handler om proceskvalitet. Bilag 7 er en skalering til sammenligning af kvalitetsscoren fra 2016-2021 samt de enkelte daginstitutioner i mellem.


Der er i alt 10 kommunale daginstitutioner, hvoraf 2 daginstitutioner har "god kvalitet", 6 institutioner har "tilstrækkelig kvalitet" og 2 institutioner har "utilstrækkelig kvalitet."

Der er to selvejende daginstitutioner i kommunen, hvoraf den ene daginstitution har "god kvalitet" og den anden daginstitution har "tilstrækkelig kvalitet."

Der er fire private daginstitutioner i kommunen, hvoraf to har "god kvalitet" og to har "tilstrækkelig kvalitet."


Institutionens navn

Høj kvalitet

God kvalitet

Tilstrækkelig kvalitet

Ikke tilstrækkelig kvalitet

Kommunal, selvejende eller privat

Børnehuset Frøen


XKommunal

Dalby Børnehuse
X

Kommunal

Småfolket/RegnbuenX


Kommunal

Maglemuen


XKommunal

Lillebo Børnehus
X

Kommunal

MøllenX


Kommunal

Karise BørnehusX


Kommunal

MælkevejenX


Kommunal

HeimdalX


Kommunal

Terslev BørnehusX


Kommunal

Troelstrupgård børnehaveX


Selvejende

Kridthuset


XSelvejende

Humlebo BørnehaveX


Privat

Svalebækgård


XPrivat

Spjellerup fribørnehave


XPrivat

PermatottenX


Privat


Handleplaner

For de to daginstitutioner med utilstrækkelig kvalitet føres der fra administrationens side et tilsyn, der kan sammenlignes med skærpet tilsyn. Selvom kvalitetsvurderingen i sig selv ikke tilsiger et sådan tilsyn, har administrationen valgt at prioritere en tæt opfølgning på fremadrettet kvalitetsløft.

Der er udarbejdet handleplaner for de to daginstitutioner i samarbejde mellem dagtilbudschef og institutionsleder. De to handleplaner er vedhæftet som bilag 8: Handleplan Dalby Børnehuse og bilag 9: Handleplan Lillebo Børnehus. Handleplaner og øvrige bekymringer i tilsynsrapporterne følges op løbende ved tilsyn af dagtilbudschef og ved en evaluering med observationer af ekstern konsulent. Opfølgende evaluering med observation præsenteres for Børn & Læringsudvalget d. 7. september 2022.


Ydermere udarbejdes der handleplaner i alle kommunale dagtilbud på baggrund af tilsynsrapporterne. Handleplanerne vil blive fulgt og evalueret i et tæt samarbejde imellem dagtilbuddene og administrationen i 2022.


Proces for generelt løft af kvalitetsniveauet i alle kommunale daginstitutioner i kommunen

Administrationen vurderer, at kvaliteten på dagtilbudsområdet overordnet set er sammenlignelig med resultat af tilsynene i 2016 og 2018, og derfor er administrationen allerede nu i gang med at udarbejde en plan for højere kvalitet i kommunens daginstitutioner. Procesplan og mål præsenteres for Børn & Læringsudvalget d. 11. maj 2022. En del af planen er, at administrationen, dagtilbudschefen og daginstitutionsledere i samarbejde og med inddragelse af forældrebestyrelser lokalt arbejder intensivt med videreudvikling af grundlæggende pædagogisk praksis og kompetence på baggrund af udviklingspunkter i tilsynsrapporterne. Der er evidens for, at samspils - og relationskompetence som en del af proceskvaliteten er en meget betydningsfuld faktor for god kvalitet i dagtilbud. På baggrund af dette og den overordnede score i proceskvalitet i observationsskemaerne fra tilsynsdagen, vil det pædagogiske personales samspils - og relationskompetence være det første tema, der arbejdes med at videreudvikle.


Der blev i foråret 2021 igangsat en dagsorden for kvalitetsløft af dagtilbudsområdet, herunder omorganisering af ledelsesstrukturen med prioritering af mere nærværende faglig ledelse i hvert enkelt dagtilbud.

Beslutningen om ny ledelsesstruktur har tilført dagtilbudsområdet i kommunen et mere realistisk grundlag for det videre kvalitetsløft.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Børn & Læringsudvalget orienteres næste gang d. 11. maj 2022 med opfølgning på procesplan for arbejdet mod højkvalitet i kommunens daginstitutioner.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: ingen.


24. Beslutning om klassedannelse børnehaveklasse skoleåret 2022/23

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023. Ifølge beslutning i Byrådet 14. marts 2017 skal klassedannelse for børnehaveklasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023. Idet indstillingen indebærer en øget udgift fremadrettet, er det Økonomiudvalget, der skal træffe endelig beslutning i sagen.


Sagsfremstilling

Baggrund for klassedannelse

 • Der har i perioden 15. november til 10. december 2021 været digital indskrivning af 303 elever til kommende børnehaveklasser i Faxe Kommunes folkeskoler.
 • 11 elever er omgængere. For skoleåret 2021/22 var tallet 16, mens det for skoleåret 2020/21 var 17.
 • 26 børn er skoleudsatte. For skoleåret 2021/22 var tallet 24 (svarende til 8%, hvor landsgennemsnittet var 5,6% for folkeskoler og fri- og privatskoler samlet), mens det for skoleåret 2020/21 var 20.

Tabel 1: Oversigt: fordeling af indskrevne børn til skolestart 2022/23

Indskrivninger

Nyindskrevne i alt

407

Omgængere

11

I alt

418


Fordeling

Folkeskoler

303

Fri- og privatskoler

84

Specialpædagogisk tilbud

7

Skoleudsat

24

I alt

418


Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassedannelse

I styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune er besluttet en række overordnede principper for klassedannelse, se s. 6 i bilag 1. Disse principper er fulgt i de fremstillede modeller. Derudover gælder det for alle modeller, at

 • der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb
 • øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler. Se bilag 2 for oversigt fritvalgsønsker.


4 modeller for klassedannelse

Center for Børn, Unge & Familier har udarbejdet 4 modeller for klassedannelse for skoleåret 2022/23.


Model 1: 14 klasser - højst mulig klasseoptimering

Model 1 indebærer oprettelse af 14 børnehaveklasser skoleåret 2022/23 og er den model, der giver højst mulig klasseoptimering. I denne model vil der samlet gives 26 afslag, som fordeler sig således:

- 19 afslag på fritvalgsønsker for elever bosiddende i Faxe Kommune

- 7 afslag på ønsker om skoleoptagelse fra elever bosiddende uden for Faxe Kommune. Byrådets beslutning om tilflyttergaranti fra skoleåret 2022/23 betyder, at tilflyttere inden dette skoleår kan få plads op til den 28. plads, sådan som styrelsesvedtægterne foreskriver det.

Af de 19 afslag til elever fra Faxe Kommune, kan de 18 elever alternativt få plads på den skole, de bor nærmest inden for skoledistriktet. For en enkelt elev er der ikke plads på nærmeste skole inden for distriktet. Jf. styrelsesvedtægter har man ved ønske af anden skole uden for skoledistriktet ikke ubetinget ret til optagelse, og skoleplacering sker i dette tilfælde efter reglerne om frit skolevalg.


Model 2: 15 klasser - opfyldelse af fritvalgsønsker for alle elever bosiddende i Faxe Kommune ved indskrivningstidspunktet og med søskende

Model 2 indebærer oprettelse af 15 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Her tilgodeses fritvalgsønsker i det omfang, at de to første fordelingskriterier er opfyldt. Det vil sige, at fritvalgsønsker imødekommes for alle de elever, der er bosiddende i Faxe Kommune på indskrivningstidspunktet og som har søskende på den skole, der er ønsket. De elever, der er bosiddende i kommunen, men som ikke har søskende på den ønskede skole, får dermed ikke opfyld skoleønsket, ligesom elever bosat udenfor Faxe Kommune ikke får opfyldt skoleønsket. Ved denne model gives 21 afslag på fritvalgsønsker, heraf 14 fritvalgsønsker fra elever bosat i kommunen og 7 fritvalgsønsker fra elever bosat uden for kommunen.


Model 3: 17 klasser - opfyldelse af fritvalgsønsker for alle elever bosiddende i Faxe Kommune ved indskrivningstidspunktet

Model 3 indebærer oprettelse af 17 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Her tilgodeses fritvalgsønsker i det omfang, at første fordelingskriterie er opfyldt. Det vil sige, at fritvalgsønsker imødekommes for alle elever, der er bosiddende i Faxe Kommune på indskrivningstidspunktet. Ved denne model gives der ingen afslag på fritvalgsønsker fra elever bosat inden for kommunen, men 2 afslag til elever bosat udenfor kommunen. Idet der oprettes to klasser yderligere set ift. model 2, er der plads til at imødekomme 5 fritvalgsønsker for elever bosat uden for kommunen.


Model 4: 18 klasser - opfyldelse af alle fritvalgsønsker, dette inkl. alle fritvalgsønsker elever bosat udenfor Faxe Kommune

Model 4 indebærer oprettelse af 18 børnehaveklasser skoleåret 2022/23.

I denne model gives der ingen afslag på fritvalgsønsker.


Tabel 2: Oversigt antal klasser model 1-4


Model 1

Model 2

Model 3

Model 4


Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Antal 0. klasser

Rolloskolen

2

2

2

2

Hylleholt Skole

1

2

2

2

Møllevangskolen

2

2

2

2

Nordskovskolen

2

2

2

2

Terslev Skole

1

1

1

1

Vibeengskolen

2

2

3

3

Sofiendalskolen

1

1

1

2

Karise Skole

2

2

2

2

Bavneskolen

1

1

2

2


I alt

14

15

17

18
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Skolerne har i budget 2022 fået tildelt budget til 13 børnehaveklasser skoleåret 2022/23. Dette med afsæt i demografiberegningerne for skoleåret. Idet de fremlagte modeller indeholder oprettelse af henholdsvis yderligere 1 (model 1), 2 (model 2), 4 (model 3) eller 5 (model 4) børnehaveklasser i forhold til det budgetterede, vil det betyde, at:

 • Såfremt model 1 vælges, skal der findes finansiering til én ekstra børnehaveklasse svarende til kr. 282.118,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 2 vælges, skal der findes finansiering til to ekstra børnehaveklasser svarende til kr. 564.236,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 3 vælges, skal der findes finansiering til fire ekstra børnehaveklasser svarende til kr. 1.128.472,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.
 • Såfremt model 4 vælges, skal der findes finansiering til fem ekstra børnehaveklasser svarende til 1.410.590,-. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2022.

Budget 2023 og frem

Ovenstående finansiering får ikke konsekvenser for budget 2022, idet udgifterne til de ekstra klasser hentes i budgettet for 2022 inden for Center for Børn, Unge & Familiers samlede ramme. Dog vil der fra budget 2023 og frem være en budgetmæssig konsekvens i form af en merudgift, idet de ekstra klasser skal indgå i demografireguleringen. Den årlige ekstraudgift vil svare til 1, 2, 4 eller 5 klasser, som årligt koster kr. 677.083,- pr. klasse.


Anbefaling

Administrationen indstiller model 2. Anbefalingen følger ikke vanlig praksis med anbefaling af mindst udgiftsdrivende model. Men for dels at undgå dannelse af store klasser, som grundet befolkningstilvækst indenfor kort tid skal deles og dels for at imødekomme skolegarantien, som træder i kraft skoleåret 2022/23, anbefaler administrationen model 2.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget godkender model 2 for klassedannelse
 2. Der i budget 2023 og frem findes finansiering til det krævede antal ekstra børnehaveklaser ift. det oprindelige budget.

Beslutning

Ad 1) Børn & Læringsudvalget anbefaler model 3.

Ad 2) Anbefalet.Fraværende: ingen.


25. Beslutning klassedannelse 7. klassetrin skoleåret 2022/23

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse for 7. årgang for skoleåret 2022/2023. Ifølge beslutning i Byrådet 14. marts 2017 skal klassedannelse for 7. årgang behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antallet af 7. klasser for skoleåret 2022/2023.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede 28. februar 2018, at der skulle oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at ingen elever behøver at skifte til anden skole ved overgang fra 6. til 7. klasse. Dette gælder under forudsætning af, at antallet af 7. klasser ikke overstiger 17.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever fra Terslev Skole og Vibeengskolen på Nordskovskolen. Østskolens og Midtskolens elever placeres på distrikternes skoler. Her har skolelederen kompetencen til at fordele de oprettede klasser på distriktets skoler.

Børn & Læringsudvalgets beslutning om at oprette det nødvendige antal 7. klasser nødvendiggør i skoleåret 2022/2023 oprettelse af 15 klasser på 7. årgang. Fordelingen er 5 klasser på 7. årgang Østkolen, 5 klasser på 7. årgang Midtskolen og 5 klasser på 7. årgang Vestskolen.

Der er budgetteret med 15 klasser på 7. årgang for skoleåret 2022/23.

Dannelse af 15 klasser på 7. årgang er to mere end antallet for skoleåret 2021/22. Her blev der blev oprettet 13 klasser på 7. årgang.

I skoleåret 2022/23 vil der ved oprettelse af 15 klasser på 7. årgang ske ændringer i antallet af 7. klasser for Karise Skole, Bavneskolen og Møllevangskolen, hvor der vil der være 2 klasser på 7. årgang modsat 1 klasse på 7. årgang skoleåret før. Sofiendalskolen vil have en 7. klasse mindre end sidste skoleår.


Model 1: Oversigt: antal 7. klasser skoleåret 2022/2023 (til beslutning)Antal 7. klasser 2022/23

Klassekvotient (gns)

Østskolen

Rolloskolen

2

18

Hylleholt Skole

1

28

Karise Skole

2

16

Midtskolen

Bavneskolen

2

21

Møllevangskolen

2

19

Sofiendalskolen

1

16

Vestskolen

Nordskovskolen

5

22,8

Vibeengskolen

-

-

Terslev Skole

-

-

I alt


15

20,1


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der oprettes 15 klasser på 7. årgang for skoleåret 2022/2023.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.


26. Godkendelse af bevilling i forbindelse med tilskud modtaget fra pulje til indfasning af bedre normeringer i dagtilbud

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 5.018.000 kr. i 2022 fra pulje til indfasning af bedre normeringer.

Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.Sagsfremstilling

I lighed med 2020 og 2021 har Center for Børn, Unge & Familier også i 2022 søgt om tilskud fra pulje til indfasning af bedre normeringer i dagtilbud. Puljen er første gang afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020. De nationale rammer for puljeudmøntningen i 2021 - 2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.


Center for Børn, Unge & Familier har i januar 2022 modtaget tilsagn om et tilskud på 5.018.000 kr. i 2022.

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover vil lovkravet medføre, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år.

Med puljen forbedres normeringen i vuggestue fra 3,0 børn pr. pædagogisk personale til 2,9 børn pr. pædagogisk personale. For børnehave forbedres normeringen tilsvarende fra 6,1 børn pr. pædagogisk personale til 5,9 børn pr. pædagogisk personale.

Puljemidlerne indgår i 2022 i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Tilskuddet indgår ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning.


Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 5.018.000 kr. i 2022 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

 1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på 5.018.000 kr. i 2022
 2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives indtægtsbevilling på 5.018.000 kr. i 2022 - svarende til tilskuddet fra pulje til indfasning af bedre normeringer fra Børne- og Undervisningsministeriet.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: ingen.


27. Drøftelse af budget 2023-2026

Resume

I den kommende proces for udarbejdelsen af budgettet for 2023 - 2026 udarbejder fagudvalgene i løbet af foråret et bidrag til det samlede budget.

På dette første udvalgsmøde orienteres udvalget om de store linjer i udvalgets budget, drøfter om eventuelle strukturelle ubalancer i det foreløbige regnskab for 2021 og i sagen om status på budget 2022 risikerer at blive en udfordring i det kommende budget for 2023-2026, samt der sker en indledende drøftelse af, hvilke temaer der kan blive relevante i løbet af processen, herunder ift. eventuelle opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner.


Sagsfremstilling

Fagudvalgenes inddragelse i processen for udarbejdelsen af det kommende budget for 2023-2026 skydes i gang på udvalgenes martsmøder, hvor fagudvalgene overordnet set drøfter:

 1. Udvalgets budget/bevilling – hvordan er budgettet på udvalgets område overordnet set skruet sammen?
 2. Er der nogle strukturelle ubalancer i fagudvalgets budget jf. forventningerne til regnskab 2021, samt status på budget 2022, som kan forventes at påvirke også i 2023-2026?
 3. En indledende drøftelse af, hvilke overordnede budgettemaer der kan arbejdes med i det kommende budget – herunder både ønsker til opprioriteringer, investeringer og budgetreduktioner

Byrådet vedtog den 24. februar budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026, der udstikker tids- og arbejdsplanen for hele den kommende budgetproces. I procesplanen indgår, at fagudvalgene i foråret arbejder med deres andel af budgettet.

Dette er derfor det første indledende møde, hvor formålet er at give en indledende indsigt i fagudvalgets større budgetområder, varsle eventuelle udfordringer i forbindelse med fagudvalgets kommende budget, og forventningsafstemme i forhold til, hvilke væsentlige temaer der kan komme til at præge det videre arbejde med budgetforslaget.

Frem til primo juni arbejder udvalgene med deres bidrag til det samlede budget.

I bilaget ”Overblik over budget 2022-2025 BLU” ses de store poster i udvalgets senest vedtagne budget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Børn & Læringsudvalget drøfter forudsætningerne for udvalgets kommende arbejde med budget 2023-2026.


Beslutning

Børn & Læringsudvalget ønsker fokus på en fremskrivning af det specialiserede børn- og ungeområde (forebyggende foranstaltninger og anbringelser), kapacitet på dagtilbudsområdet i forhold til befolkningsvækst, brug af profilskoler særligt med hensyn til Sofiendalskolen.


Fraværende: ingen.

28. Orientering om status på vedtaget budget 2022

Resume

De store velfærdsområder har i februar gennemført en budgetkontrol af det vedtaget budget 2022, med dét formål at give en tidlig status på om budgettet holder.


Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at det vedtagne budget for 2022 som helhed overholdes indenfor de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse. På dagtilbudsområdet skønnes en større tilgang af børn, hvilket betyder et øget pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dertil er der stor usikkerhed i den tidlige vurdering af det specialiserede børne- og ungeområde.


Børn & Læringsudvalget orienteres om sagen, som efterfølgende indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Sagsfremstilling

Denne opfølgning på budget 2022, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2021 har udviklet sig anderledes end da budget 2022 blev vedtaget d. 14. oktober 2021.

På baggrund af ovenstående, er det administrationens vurdering at det vedtagne budget for 2022 som helhed overholdes.

Generelt set er der i Faxe Kommune flere mønstre, som i 2022 er interessante at følge;

 • En større tilgang på dagtilbudsområdet end befolkningsprognosen fra april 2021 forudsagde og som danner grundlag for demografireguleringen på Børn & Læringsudvalget. Den øgede tilgang skyldes i høj grad en øget interesse for Faxe Kommune og den aktive indsats for at muliggøre øget bosætning. Isoleret set indebærer den større tilgang et umiddelbart øget pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet.


 • En større tilgang til fleksjob eller førtidspension end der var forudsat ved vedtagelsen af budgettet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Tilgangen skyldes i høj grad en målrettet indsats i at få borgere, der modtager ledighedsydelse, i fleksjob eller visiteret til førtidspension.


 • Mange borgere der tidligere har været på ex. dagpenge er kommet i arbejde, og ledigheden er på landsplan markant lav i efteråret 2021 og også her i de første måneder af 2022. Denne positive udvikling ses også i Faxe og antallet af dagpengemodtagere er faldet en del siden vedtagelsen af budget 2022.


 • I efteråret blev hele landet ramt af en endnu en corona-bølge som heller ikke var forudset og dermed ikke taget højde for ved budgetvedtagelsen. Endnu en forlængelse af sygedagpengeretten og høje smittetal henover især julen 2021 har resulteret i at en stor del af landets kommuner har set en aktivitetsstigning på sygedagpengeområdet. Der vurderes på denne baggrund at 2022 i en længere periode vil være påvirket, også set i forhold til at smittetrykket er toppet her i januar og februar og fortsat er i den høje ende.


 • Energipriserne i Europa er eksploderet i efteråret 2021, og forventningen om en kold vinter i Europa har fået priserne på gas og el til at slå rekord i midten af december 2021.


Markedet lige nu peger altså på især meget høje gaspriser gennem hele 2022. Først i foråret 2023 forventer markedet en tilbagevenden til noget som ligner normalen, og det indebærer et øget pres på budgettet der isoleret set er vedtaget til forsyningen i Faxe Kommunes bygninger.


For de store velfærdsområder gælder fortsat en stram styring baseret på både månedlig opfølgning på aktivitetstal, praksis og forbrugstal. Endvidere gælder at der i vurderingen tages forbehold for endnu ikke opgjorte overførsler fra 2021 til 2022.


Status på Børn & Læringsudvalgets område

Børn & Læringsudvalget har jf. den senest godkendte styrelsesvedtægt udvidet deres kompetenceområde og dermed overtaget det specialiserede børne- og ungeområde, som indtil udgangen af 2021 var forankret under Socialudvalget.


Administrationen forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse på udvalgets ramme. Dog er der særligt fokus på dagtilbudsområdet og det specialiserede børne- og ungeområde;


Dagtilbudsområdet

Ved budgetvedtagelsen var prognosen for antallet af børn i vuggestue og børnehave baseret på kommunens befolkningsprognose, som blev udarbejdet i foråret 2021. På baggrund af denne befolkningsprognose var forventningen, at der i 2022 vil være et gennemsnit på 396,6 vuggestuebørn og 874,4 børnehavebørn.

På baggrund af sag ’Kapacitet på dagtilbudsområdet’ behandlet på Børn & Læringsudvalget d. 10. november 2021 og aktuelle tal for indskrivning i dagtilbuddene, forventes der på nuværende tidspunkt væsentlig flere børn i vuggestue og børnehave.

 • antallet af børn i vuggestue forventes nu at være 415,2 børn – svarende til en stigning på 19,6 børn.
 • antallet af børn i børnehave forventes nu at være 901,3 børn - svarende til en stigning på 26,8 børn.

Flere børn i dagtilbud betyder øget budgettildeling til dagtilbuddene, flere indtægter ved forældrebetaling og flere udgifter til fripladser og søskenderabat.


Nuværende vurdering af antal børn i dagtilbud, vil betyde en merudgift i omegnen af 4 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. dækkes af forældrebetaling.


Antallet af faktiske børn i vuggestue og børnehave kan dog vise sig at udvikle sig anderledes end forventningen på nuværende tidspunkt. Der følges løbende op på antallet af indskrevne børn, og udvalget vil tilsvarende blive orienteret løbende.


Det specialiserede børne- og ungeområde

Området er i høj grad aktivitetsstyret. Afgørende momenter for budgetoverholdelse er;

 • at forudsætningerne for aktivitetsniveau i budget 2022 fastholdes. Der er begrænset råderum til en samlet aktivitetsstigning for området.
 • at der fortsat arbejdes med at forhandle priser, der ligger på niveau med budgetforudsætninger eller gerne under. Der har været ansat forhandler til forhandling af priser for de enkelte tilbud.
 • at der fortsat er stram aktivitets- og økonomistyring, for at kunne handle på udviklingsretninger.


Øvrige opmærksomhedspunkter;

 • Anbringelser - Der er en samlet aktivitetsstigning på 2 helårspersoner i 2021, svarende til en aktivitetsstigning på 1,1 %. Selvom det ikke lyder til at være en voldsom 'vækst', er budgettet dog udfordret af, at tilgangen sker på dyrere anbringelsestyper (døgninstitution og opholdssted), og afgangen sker på de billigere foranstaltningstyper som bl.a. ”eget værelse”. Fortsætter denne tendens i 2022 også, kan/vil det give økonomiske udfordringer.
 • Der er en samlet aktivitetsstigning på 10 helårspersoner i 2021, svarende til 3,7 %, som var mest markant frem til juni måned, hvorefter området har været stabilt/faldende. Budgettet er meget sårbart overfor aktivitetsmæssige stigninger, specielt på de dyre foranstaltninger (familiebehandling og aflastning).


Opsamling

Administrationens vurdering er, at der overordnet set forventes budgetoverholdelse på Børn & Læringsudvalget. Der er flere risikoområder som ved månedlig aktivitetsgennemgang følges tæt og udvalget orienteres løbende, med henblik på tidlige handlemuligheder. Allerede igangværende indsatser på især det specialiserede børne- og ungeområde fastholdes og der er fokus på stram styring.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at status på budget 2022 tages til efterretning og videresendes til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.Beslutning

Godkendt.Fraværende: ingen.
29. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om nøgletal for januar 2021 til og med december 2021 for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Nøgletallene i denne sag er de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til forventet regnskab (FR) opfølgningen.Sagsfremstilling

Baggrund


Administrationen har i 2021 arbejdet med at kvalificere aktivitetsdata (opgørelser over antal der får hjælp og støtte efter lov om social service) på det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Arbejdet har handlet dels om at udpege relevant data og dels om at tilpasse IT systemer og værktøjer, der kunne fremstille grafikker og information med aktivitetsdata.


På et møde i daværende Socialudvalg d. 28. september 2021 præsenterede administrationen således dette arbejde og illustrerede, hvordan FR og økonomistyring nu også baseres på aktivitetsdata. Aktivitetstallene præsenteres løbende for udvalget - nu som nøgletal for aktivteten. Nøgletal er sideløbende med FR og forelægges Børn & Læringsudvalget løbende i 2022.


Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede socialområde under Center for Børn, Unge & Familier. Hensigten er at sikre en økonomistyring på forkant med eventuelle økonomiske udfordringer på området. I løbet af 2022 har administrationen fokus på, hvordan disse nøgletal kan udvikles endnu mere som styringsredskab for området.Aktiviteten i 2021 (januar til og med december)


Vedlagt i bilag er grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling for januar 2021 til og med december 2021. I bilaget er såvel antallet af foranstaltninger som udviklingen inden for den enkelte foranstaltning samt nettotilgange fordelt pr. foranstaltning.


Administrationen konkluderer:

 • Vedr. anbringelser: Der ses samlet en nettotilgang på 2 i 2021. Stigningen er forårsaget af en nettotilgang på dyrere anbringelsestyper som døgninstitution og opholdssted. Nettoafgangen ses på de billigere foranstaltningstyper som blandt andet eget værelse.
 • Vedr. forebyggende foranstaltninger: Generelt en samlet stigning på området, hvor stigningen var mest markant hen over sommeren. Herefter har området været stabilt med undtagelse af aflastning. Denne er stødt stigende i november og december 2021.


Aktivitetstal for 2022 medtages fra april måned, og Børn & Læringsudvalget orienteres om januar-tallene så hurtigt som muligt. Det har ikke været muligt at få kvalificeret tallene for 2022 til denne sag, da der har været udfordringer med opdatering af ét af de beregningsværktøjer, der anvendes.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at den grafiske fremstilling fremafrettet bliver lettere at læse.


Bilag for januar er vedlagt.Fraværende: ingen.


30. Orientering om status på Fælles om Forebyggelse

Resume

Der gives en status på ”Fælles om Forebyggelse”. Den nye centerstruktur, hvor hele børne- og ungeområdet er samlet i Center for Børn, Unge og Familier, giver anledning til dels at gøre status for den periode, der er gået og dels kigge fremad.


Sagsfremstilling

Baggrund for Fælles om Forebyggelse

I oktober 2018 afholdte daværende Socialudvalg visionsdag, hvor Hvidovre kommune holdte oplæg om deres omlægning på udsatte børn og ungeområdet mod øget forebyggelse og styrket myndighed. På baggrund heraf, foruden udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde med stigende aktiviteter og udgifter til følge, blev administrationen bedt om at udarbejde forslag til en lignende strategi i Faxe kommune (bilag 1) og der blev holdt fællesmøde med daværende Børn & Læringsudvalg.

Strategien bygger på tre overordnede fokuspunkter:

 • Hurtig opsporing og tidlig indsats (systematisk og tidlig opsporing, tilbudsviften og indsatstrappen udvikles, indsatser der virker)
 • Styrket adgang til støtte og hjælp (et tydeligt, tidligt og sammenhængende rådgivningstilbud, styrket myndighedsarbejde, ressourceorienteret tilgang)
 • Effektivt og tværfagligt samarbejde (samarbejde mellem almen og specialiseret, fælles mål og fælles løsninger, fornødne ressourcer og råde-/handlerum i TVÆRS)


Strategien sætter fokus på det samlede børne- og ungeområde – på fællesheden og på det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.Hvad er besluttet

I oktober 2019 vedtages forslaget om Fælles om Forebyggelse med budget 2020-2023: Byrådet - 31-10-2019 | faxekommune.dk Se evt. også bilag 2, der er det oprindelige opprioriteringsforslag. Bemærk, at den skematiserede forventede reduktion som følge af forslaget blev nedjusteret mellem 1. og 2. behandling af budgettet med hhv. 1 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.


Efter budgetforliget indledes 2020 med et orienteringspunkt i både Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget om den kommende proces og med spørgsmål om udvalgenes forventninger og krav i forhold til den konkrete udmøntning af midler og fokuspunkter i Fælles om Forebyggelse. Punktet fremlægges af administrationen, som på baggrund af mødet konkluderer, at:

 • Forslag til personaleprofiler, der var lagt op til i forslaget til strategien ikke er afgørende – heller ikke når det gælder antal.
 • Der skal være plads til faglig ledelse af nyt personale/ny organisering.
 • Fælles fysisk placering for en fælles kultur og sparring i Fælles om Forebyggelse foretrækkes af de fleste.
 • Der skal stadigt være fokus på, at medarbejdere skal ud til borgerne.
 • Flere hænder giver bedre sagsbehandling, f.eks. til opretholdelse af notatpligt og nedbringelse af ventelister.


Der iværksættes herefter inddragelse af alle relevante faggrupper samt eksterne samarbejdsparter med henblik på afdækning af mulig organisering og nærmere indhold og udformning, og i maj 2020 ansættes en leder af Fælles om Forebyggelse.


Aktiviteter der er gennemført

I anden halvdel af 2020 nedsættes en implementeringsgruppe bestående af budgetansvarlige ledere fra Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, leder af Fælles om Forebyggelse og referencedirektør. Der var desuden nedsat en styregruppe bestående af direktører, centerchefer fra de to centre og leder af Fælles om Forebyggelse. Der nedsættes også en række arbejdsgrupper.


Implementeringsgruppen arbejder dels med organisering og kompetenceudvikling og dels med udbredelse af kendskab til Fælles om Forebyggelse og konkrete handlinger på baggrund af input fra arbejdsgrupperne og oplæg fra leder og direktør.

Grundet COVID-19 og nedlukninger iværksættes flere prøvehandlinger, som Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget løbende orienteres om. Der iværksættes desuden mindre, lokale indsatser og ændringer i praksis relateret til Fælles om Forebyggelse. Opstarten af Fælles om Forebyggelse (FOF) forløber grundet COVID-19 ikke som ønsket og oprindeligt planlagt, men nedskaleres. COVID-19 får dermed meget stor betydning for både implementeringshastighed og omfang.


Fokus

Aktivitet

Evaluering

Medarbejdere i Task Forcen

Overføres til FOF.

Deres kendskab til området og måde at arbejde på er en positiv inspiration.

Kommunikation

Virtuelle inspirationsmøder. Tegnefilm der forklarer FOF.

Oversigtsvenlige referater fra møder, der nemt kan bringes videre til medarbejdere.

Fokus på kommunikation er vedvarende.

Kompetenceudvikling

Fælles kompetenceudvikling i løsningsfokuseret metode.

Har givet en fælles tilgang og et fælles sprog.

KOMBU (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom)

Ansvar for samarbejdet lægges hos leder af FOF.

Kobling mellem samarbejde med KOMBU og FOF gør, at flere får kendskab til KOMBU.

Tæt samarbejde mellem dagtilbud/skole og socialrådgivere i område Øst

Fysisk samplacering og særligt fokus på underretninger og fravær.

Positive erfaringer som blev bragt videre til område Vest og Midt.

Overgangsindsatser både til dagtilbud og til skole.

Bedre forberedelse af særligt udsatte børns overgange, overblik over indsatser i dagtilbudsregi og servicetjek håndbog til medarbejdere.

Gode erfaringer, som er bragt videre.

Samarbejde med Familie- og Ungeindsatsen.

Tilknytning af familievejledere fra FOF til familier, der venter på behandling.

For nogle familier var denne indsats det, der skulle til.

Prøvehandling i et TVÆRS dagtilbud. Oftere møder.

Kan tage flere mindre udfordringer op hurtigere i en fælles kontekst, set ud fra et forebyggelses perspektiv.

Stor betydning og effekt.

Samarbejde mellem socialrådgivere og inklusionsvejvisere.

Mindske fravær. Socialrådgiverne er et supplement til skolernes arbejde.

Styrket indsats og stor betydning for eleverne.

Afprøvning af redskabet "Ressourcevurdering".

Opsporingsredskab i den tidlige indsats på dagtilbudsområdet.

Gode erfaringer, der styrker arbejdet.

TVÆRS (tværfagligt mødefora i skoler og dagtilbud)

Tilpasning af mødefora, kompetenceudvikling og opfriskning af metode.

Styrket tværfagligt samarbejde.

Fysisk samling af medarbejdere på samme adresse.

Pt. sidder forebyggende socialrådgivere og familievejledere sammen, når de ikke opholder sig ude på skoler og dagtilbud.

Tættere samarbejde.

Socialrådgivere tilknyttes skoler og dagtilbud.

En række socialrådgivere knyttes alle kommunale skoler og dagtilbud med faste dage, hvor de opholder sig på matriklerne.

Til gavn for medarbejdere, børn, unge og forældre. Lettere adgang til rådgivning og hjælp. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde.Derudover er der gennemført en række ansættelser i regi af Fælles om Forebyggelse:


Antal

Type

Opgave

1

Leder

Styring af retning, indsatser, opgaver, økonomi og ressourcer.

1

Sundhedsplejerske

Indsatser i førskolealderen:

 • Tryghedscirkel forløb
 • fælles hjemmebesøg i samarbejde med dagtilbud.

Individuelle sundhedstjek af børn anbragt af Faxe Kommune i kommunen.

Sundhedsfaglig råd og vejledning til familier.

5

Familievejledere

Tidlig, hurtig, lavtærskel indsats.

Tværfagligt samarbejde. Tilknyttet TVÆRS

8

Socialrådgivere

Færre sager, tættere på familierne, hyppigere opfølgninger, styrket myndighedsarbejde.

7

Fremskudte socialrådgivere

Hurtig opsporing, styrket adgang til støtte og hjælp for børn, unge og forældre samt sparring til medarbejdere i skoler og dagtilbud. Tilknyttet TVÆRS.Fremadrettet

Med den nuværende centerstruktur og COVID-19 på afstand er der en oplagt mulighed for at se på:

 • Opnåede resultater og iværksatte handlinger; hvad skal der arbejdes videre med og hvad skal afsluttes.
 • Organisering; hvad giver den nye centerstruktur af fordele, og hvordan får vi skabt de bedste rammer for det forebyggende arbejde, herunder hvordan de indtil nu afsatte midler til lederstillingen skal anvendes, nu hvor den er blevet ledig.
 • Mål; der skal samles op på konkrete mål og skabes et overblik over alle mål, som måtte være besluttet enten politisk eller administrativt.
 • Evaluering; hvordan måles, evalueres og følges der op fremover. Administrationen har planlagt opfølgning på Fælles om Forebyggelse til Børn & Læringsudvalget i juni og november 2022. Når endelig plan for det fremadrettede arbejde er på plads, koordineres tilbagemelding til udvalget for resten af valgperioden.


Det fremadrettede arbejde vil tage udgangspunkt i den oprindelige strategi, og det vil være de budgetansvarlige ledere i Center for Børn, Unge & Familier, der bliver ansvarlige for det videre forløb.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget får en status på Fælles om Forebyggelse hver anden måned.Fraværende: ingen.


31. Orientering om centrale udfordringer på Børn & Læringsudvalgets område

Resume

Denne sag orienterer Børn & Læringsudvalget om centrale udfordringer på udvalgets område. Sagen er en del af det introduktionsprogram, der er lagt for udvalget.

De udfordringer, der nævnes i denne sag, vedrører:

 • styring og udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde (for de børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte og hjælp)
 • arbejdet med inklusion (fællesskaber i skolerne)
 • det faglige niveau og trivsel i skolevæsenet.

Kapacitet og rekruttering på dagtilbudsområdet er også en central udfordring. Dette fremlægges om selvstændigt punkt på Børn & Læringsudvalgets møde i april 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen sætter med denne sag fokus på centrale udfordringer på Børn & Læringsudvalgets samlede område. Dette gøres som en del af introduktionen for udvalget til området, og skal således ses i sammenhæng med den øvrige introduktion.

De udfordringer, der nævnes her, handler om inklusion og det specialiserede børne- og ungeområde set ud fra et overordnet perspektiv. Der peges på disse udfordringer, fordi de kan have store økonomiske konsekvenser, hvis de ikke løses.

Rekruttering og kapacitet på dagtilbudsområdet er ligeledes en udfordring. Dette tages op i en særskilt sag på Børn & Læringsudvalgets møde i april 2022. Både det specialiserede børne- og ungeområde og arbejdet med inklusion er områder, der vedvarende arbejdes med og fremlægges politiske sager om.


Det specialiserede børne- og ungeområde - Styring og udgiftsniveau

Gennem flere år har det specialiserede børne- og ungeområde været præget af stigende aktivitet (hvor mange der får hjælp og støtte) og merforbrug (hvor mange penge der bruges på at give støtte og hjælp).


Der er mange årsager til dette – ud over at flere børn, unge og familier kan få brug for støtte- herunder bl.a. at styringsoverblikket på aktivitetsdelen har været begrænset og at styringsmodellen har været uklar. Det betyder, at det har været svært at have et overblik over, hvor mange, der får hjælp, i hvor lang tid denne hjælp foregår og hvad den koster. Dette har bl.a. medført, at tilpasning og udvidelse af interne tilbud har været langsommelig med øget køb hos eksterne, private tilbud til følge, at der har manglet overblik over, hvad der var både af løbende udgifter og kommende udgifter og at der har været behov for at tilføre flere penge til området.


Der er sat gang i flere tiltag for at dæmme op for de centrale udfordringer, der er på området.


 • Som det største tiltag er strategien Fælles om Forebyggelse, der sætter fokus på det samlede børne- og ungeområde – på fællesheden og på det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den handler om, hvordan vi sammen hjælper børn, unge og familier hurtigere og bedre.
 • I 2021 er der arbejdet struktureret med at udnytte eksisterende IT systemer for at styrke udtræk af informationer herfra, og der er implementeret nye arbejdsgange for sagsbehandlere, teamledere og administrativt personale. Der ses desuden på, om der er andre IT systemer, der kunne understøtte arbejdet bedre end de nuværende.
 • Der er indført individbaserede disponeringsregnskaber; et regneark, der indeholder alle nuværende og kendte kommende udgifter på cpr niveau med angivelse af foranstaltning, forventet varighed og udgifter til brug for styring af løbende udgifter.
 • Der arbejdes med faglige og økonomiske styringsnøgletal; et overblik over områdets udvikling som bruges til sammenligning og udvikling. Se også sag om nøgletal på denne dagsorden til Børn & Læringsudvalgets møde i marts 2022.
 • Der er administrativt vedtaget en fælles faglig og økonomisk strategi; imødegå stigende aktivitet og merforbrug på tværs af Børn og Ungeafdelingen og Familie- og Ungeindsatsen i form af et handlekatalog. Handlekataloget indeholder en række aktiviteter, der skal have budgetreducerende virkning. I 2021 versionen af handleplanen var der fokus på beskrivelse af initatiativer. I starten af 2022 er der påbegyndt et arbejde med at kvalificere handleplanen med konkrete og styrbare økonomimål.
 • Der er fokus på retningslinjer, der understøtter sagsbehandlingen og hjælper medarbejderne i deres arbejde; eksisterende retningslinjer og arbejdsgange opdateres pt. og der udarbejdes nye fx i forhold til hyppigere opfølgning i sager.


Inklusion i folkeskolerne

Udviklingen viser, at flere og flere elever inkluderes i folkeskolen. Det betyder, at der skabes plads til flere børn i folkeskolen, så de kan have en tilknytning til almenområdet. Denne udvikling skaber først og fremmest de bedste muligheder for at flere børn kan blive en aktiv del af et større fællesskab i den almene skole. Udviklingen styrker det økonomiske grundlag i den almene folkeskole, fordi udgifterne til specialskoler falder, når inklusionsgraden stiger. Det gør det muligt at investere i udviklingen af nye indsatser og forbedring af eksisterende indsatser. Den stigende inklusionsgrad øger derfor muligheden for at skabe inklusionskvalitet for alle børn. Udviklingen af inklusionskvalitet er dog fortsat en udfordring, da kvalitet ikke skabes alene af flere ressourcer. Ressourcerne skal også omsættes rigtigt.


Med strategien Børn i Fællesskaber er der fokus på, hvordan ressourcer omsættes til inklusionskvalitet, hvilket fortsat er en udfordring. For at løse udfordringen er der behov for en videreudvikling af praksis, fordi mange af vores indsatser hovedsageligt fokuserer på kompenserende støtte til barnet, men mere sjældent parallelt fokuserer på udviklingen af de rammer og fællesskaber, barnet skal være i. Begge dele er nødvendige, når der arbejdes med inklusion på den rigtige måde. Dette indebærer fx, at specialpædagogiske metoder anvendes i almenmiljøerne, og at der sker en løbende udvikling af nye kompetencer, erfaringer og indsatstyper i almenmiljøerne på skolerne og i dagtilbuddene.


Der er tre fokuspunkter i dette arbejde:

 • Udviklingen af inkluderende læringsmiljøer kræver indsatser for alle børn – ikke kun dem med behov for specialpædagogisk støtte.
 • Udvikling af kvalitet i de helhedsorienterede indsatser kræver øget koordinering af ansvar og roller i arbejdet samt styrkede kompetencer til at facilitere dette.
 • Kvalitet hænger sammen med en stærk evalueringskultur, hvor arbejdet altid målsættes, tiltag afprøves og effekt evalueres og dokumenteres. Dette arbejde skal styrkes.


Fagligt niveau og trivsel i folkeskolerne

Til april fremlægges en kvalitetsrapport for folkeskolerne i Faxe Kommune. Rapporten fremlægger en lang række data på folkeskoleområdet sammen med evaluering af de fokusområder, der har været arbejdet med på tværs af skolerne i perioden 2020-2021. Kvalitetsrapporten viser dels, at skolerne skal fortsætte en god udvikling på nogle områder, og dels at der skal mere fokus på andre områder.


Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal fastholde deres

 • evne til at arbejde målrettet og effektfuldt med en øget inklusionsgrad
 • evne til gøre eleverne uddannelsesparate og herigennem øge elevernes muligheder for optagelse og fastholdelse på en ungdomsuddannelse
 • evne til at øge andelen af elever, der får mindst 02 i fagene dansk og matematik


Kvalitetsrapporten viser, at skolerne skal forbedre deres

 • evne til at løfte elevernes faglige niveau gennem hele skoleforløbet
 • evne til at skabe en øget oplevelse af trivsel hos eleverne
 • evne til at reducere omfanget af elever med højt ulovligt fravær


Ovenstående konklusioner fremlægges og uddybes ved kommende udvalgsmøde. Her vil skolelederne også deltage og præsentere data for deres skoler og fremlægge hovedrids af den fremadrettede indsats på skolerne. På samme udvalgsmøde vil administrationen også fremlægge en sag med forslag til et lokalt dialogforum ”Sammen om skolen” i Faxe Kommune. Dette sker i forlængelse af Børn & Læringsudvalgets beslutning herom i november 2021. Det fortsatte arbejde med at skabe fælles forståelse af skolernes udfordringer og prioritere indsatsområder vil altså foreslåes placeret i det lokale dialogforum "Sammen om skolen", hvor såvel det politiske niveau, skolerne, administrationen og det faglige organisationer vil samarbejde dialogisk om folkeskoleområdet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til aprilmødet.


Fraværende: ingen.


32. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.

Der gives orientering om:

Dialogmøde med skolelederforeningen.

Politisk aftale om sommerens prøver og eksaminer i folkeskolen:

Alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår.
Der afholdes færre prøver i grundskolen end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prøver og fire prøver i 10. klasse mod normalt op til 11 prøver. Den praktiske/musiske valgfags-prøve i 8. klasse aflyses. Elever i grundskolen får standpunktskarakteren på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren (bilag med aftaletekst vedlagt).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Status for skolegarantien for tilflyttere, og evt. ansøgning til puljen i Økonomiudvalget til klassedeling sættes på dagsordenen hvert år i marts.


Fraværende: ingen.

33. (Lukket)
34. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.9. marts 2022

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

.

Beslutning

.