Børn & Læringsudvalget - 09-03-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 9 marts, 2023 - 16:30
Hent som fil:
25. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


26. Godkendelse af revideret udgave af skriftligt beredskab vedr. overgreb mod børn og unge

Resume

I henhold til servicelovens §19 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab - en beredskabsplan - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.


I Faxe Kommune blev det første beredskab vedtaget i 2014. Det første beredskab blev udarbejdet på baggrund af et grundigt forarbejde og samarbejde med Socialstyrelsen. I 2018 blev en revideret version vedtaget politisk, og det er således den tredje version, der nu forelægges til politisk behandling. Revideringsarbejdet blev igangsat i efteråret 2022, og da det har været et større arbejde i forhold til redigering og ajourføring på grund af den nye centerstruktur i 2022, forelægges den tredje version i 2023.


Denne reviderede version indeholder opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge (bilag 1), da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, ligesom links til diverse oplysningssider også er gennemgået og opdateret.


Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.


Beredskabsplanen skal være tilgængelig på Faxe Kommunes hjemmeside.Sagsfremstilling

Nogle børn og unge udsættes for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Uanset om overgrebene begås af familiemedlemmer, personer i barnets øvrige netværk eller af fremmede, har handlingerne store konsekvenser for barnet eller den unge. Enhver form for overgreb bringer barnets eller den unges udvikling og sundhed i fare. Det er derfor vigtigt dels at forebygge overgreb, dels at opdage overgreb, så barnet eller den unge kan få kvalificeret hjælp samt dels at handle korrekt.


Faxe Kommune har siden den såkaldte Overgrebspakke (lovændring i serviceloven med fokus på at opspore og reagere i forhold til overgreb mod børn og unge) trådte i kraft haft tæt samarbejde med Socialstyrelsen om beredskabsplanen. Først i forbindelse med udarbejdelse af et beredskab, siden til undervisning af relevante medarbejdere, afholdelse af temadage samt til en evaluering og sidst til gennemlæsning og kommentering på det skriftlige beredskab. Socialstyrelsen har også udarbejdet en vejledende håndbog til kommuner, der reviderer deres beredskabsplan.

Der er desuden udpeget en række nøglepersoner på de områder i Faxe Kommune, der arbejder med børn og unge, som har til opgave at holde sig orienterede om emnet og beredskabet. Denne reviderede version (bilag 1) har derfor været sendt til nøglepersonerne og ledere til kvalificering af indhold og layout.


For denne reviderede version gælder:

 • Opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge. Disse afsnit er blevet revideret, da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Afsnittene er derfor tilpasset Socialstyrelsens håndbog. Særligt er forebyggelse uddybet iform af "indre forebyggelse" og eksempelvis er information om negativ social kontrol, digitale og æresrelaterede krænkelser uddybet.
 • I beskrivelse af tegn og reaktioner er ordet "vanrøgt" eksempelvis erstattet med "omsorgssvigt" og "at overvære vold" er tilføjet som en form for overgreb.
 • Afsnit om forældresamarbejde og lovgivning er også uddybet jf. Socialstyrelsens vejledning.
 • Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, idet Faxe Kommunes kommunikationsafdeling har givet et fagligt bidrag hertil. Den grafiske opsætning af beredskabet er også ændret markant, for at øge læsevenligheden og mulighed for at printe enkelte sider ud.
 • Links til eksempelvis foreninger, informationssider og muligheder for hjælp er også alle blevet afprøvet og opdateret. Desuden er telefonnumre gennemgået og opdateret.


Det er administrationens vurdering, at denne version er revideret og opdateret på alle relevante områder, hvorfor det anbefales, at indstillingen godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at den reviderede udgave af beredskab godkendes.

Beslutning

Anbefalet med den bemærkning, at det sikres, at beredskabsplanen implementeres hos alle, der arbejder med børn og unge, herunder også i det frivillige arbejde i foreningsliv mv.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).27. Beslutning om proces for afvikling af skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23

Resume


I sagen fremlægges et format på skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23, som et prøveår. Derudover fremlægges en proces for det videre arbejdere med at fastlægge et format på skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2023/24 og frem. Byrådet skal træffe beslutning om begge forhold på baggrund af indstilling fra Børn & Læringsudvalget, jf. styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler.


Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal der afholdes skoleudviklingssamtaler. Dette følger af "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" fra oktober 2021, som folkeskoleforligskredsen indgik. Der skal i Faxe Kommunes træffes en politisk beslutning om de overordnede rammer for gennemførsel af skoleudviklingssamtalerne, hvilket denne sag lægger op til.


Om skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og i den løbende lokale dialog om skolens udvikling. Samtalerne skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen. De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler er:

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
 • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside


Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Administrationen foreslår, at der i indeværende skoleår, som et prøveår, afholdes skoleudviklingssamtaler i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets møde den 4. maj 2023 ud fra følgende ramme:

 • Skolerne fremlægger og indgår dialog på skift i tidsrummet 16.30-20.00
 • Alle skolerne bliver i hele tidsrummet, således alle hører alle til inspiration og vidensdeling
  • Skoleleder, evt. suppleret af skolebestyrelsen, indleder med et kort oplæg om, hvad analyse og data har givet anledning til af overvejelser. Heri skal indgå:

   - Status for og konkrete forslag til løsninger og indsatser rettet mod elevernes trivsel og faglige niveau med afsæt i

   data og viden
   - Udpegning og håndtering af udviklings- og indsatsområder generelt
   - Opfølgning på tidligere aftaler og indsatser foretaget i forbindelse med Kvalitetsrapport 2020/21.
   - Dialog og spørgsmål mellem skolen og Børn & Læringsudvalget
 • Der tages referat af skoleudviklingssamtalerne med henblik på offentliggørelse på skolernes hjemmeside


Se bilag 1 for yderligere skrivelse af skoleudviklingssamtaler 2022/23.


Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2023/24 og frem

På baggrund af erfaringer fra indeværende skoleårs skoleudviklingssamtaler, som et prøveår, foreslår administrationen, at

 • Administrationen samler erfaringer fra skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23 via dialog med skoleledere, skolebestyrelser og Børn & Læringsudvalget
 • Administrationen fremlægger et format på afholdelse af skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem, som Børn & Læringsudvalget godkender august 2023


Se bilag 2 for yderligere beskrivelse af proces for tilrettelæggelse af format på skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem.


Det følger af folkeskolelovens paragraf 40a, at det formelt er kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen. For at sikre en tæt kobling til det politiske fagudvalg, der i øvrigt beskæftiger sig med skoleområdet, foreslår administrationen, at kompetencen til at gennemføre og fastlægge rammer for skoleudviklingssamtaler delegeres til Børn & Læringsudvalget. Samtidig gøres dette med tanke på, at Børn & Læringsudvalget kan koble skoleudviklingssamtalerne til arbejdet med at oprette det lokale dialogforum om skoleområdet, Sammen om Skolen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at


 1. Skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23 gennemføres som en del af Børn & Læringsudvalgets udvalgsmøde den 4. maj 2023.


 1. Børn & Læringsudvalget fremover gennemfører skoleudviklingssamtaler indenfor den ramme, udvalget
  ønsker at fastlægge på baggrund af erfaringer fra indeværede skoleår og dialog med relevante aktører på skoleområdet.


Beslutning


Anbefales med den bemærkning at vikarforbrug og kompetencedækning indgår i et fælles koncept for afrapportering ved skoleudviklingssamtalerne.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).28. Beslutning om pårørendepolitik

Resume

Socialudvalget har anmodet administrationen fremlægge en sag med henblik på at igangsætte arbejdet med pårørendepolitik. Børn & Læringsudvalget, Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Plan & Kulturudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet med en pårørendepolitik skal igangsættes. Herefter vil administrationen fremlægge en tids- og procesplan til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

På initiativ af Christina Birkemose (Løsgænger), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) besluttede Socialudvalget den 6. februar 2023, at anmode administrationen om at fremlægge en sag med henblik på at igangsætte arbejde med pårørendepolitik i Faxe Kommune.


Formålet er at skabe en overordnet ramme for, hvordan Faxe Kommune ønsker at involvere og samarbejde med pårørende ved at:

 • Sætte fokus på pårørendes behov og trivsel.
 • Sikre relevante kommunale tilbud til pårørende.
 • Lindre pårørendes psykiske belastning og reducere stress.
 • Sikre tidlig og tilstrækkelig støtte til pårørende.
 • Understøtte inddragelse af pårørende på kommunens sociale tilbud.


Socialudvalget ønsker, at pårørendepolitikken bliver gældende for alle pårørende såvel børn som voksne i Faxe Kommune. Derfor kommer sagen til godkendelse i både Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. Sagen kommer til behandling i Plan & Kulturudvalget i forhold til frivilligheds-perspektivet.


Når der er truffet beslutning om, hvorvidt arbejdet med en pårørendepolitik skal igangsættes, vil administrationen i løbet af 2023 fremlægge en tids- og procesplan med involvering af en bred gruppe af interessenter til godkendelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der igangsættes et arbejde med en pårørendepolitik, og
 2. at administrationen i løbet af 2023 fremlægger forslag til tids- og procesplan for arbejdet med en pårørendepolitik.

Beslutning


Godkendt med den bemærkning, at forslag til tids- og procesplan forelægges i første halvår af 2023. Udvalget ser frem til en uddybning af intention, aktiviteter og økonomi for den påtænkte pårørendepolitik.

Fraværende:


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


29. Initiativsag fra Nellie Bradsted (V) om ukrainske børn

Resume

Initiativsag fra Nellie Bradsted (V) vedrørende ukrainske børn i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Trivsel og hverdag for børn fra Ukraine bosat i Faxe Kommune

Byrådet besluttede i november 2022 at oprette et selvstændigt skoletilbud – Solsikken - for ukrainske børn.


Hvordan er indkøringsfasen tilrettelagt for de ukrainske børn, som går i Solsikken, og for de nye ukrainske børn, der løbende kommer til Faxe Kommune?


Hvad er status på elevernes trivsel?


Hvad er status i forhold til “at der ikke oprettes skolefritidsordning i forbindelse med undervisningstilbuddet, men at Midtskolens skolefritidsordning tilbydes”.


Hvordan vejledes familierne i vigtigheden af SFO og mulighed for en social friplads?


Hvordan samarbejdes med kommunens kultur- og idrætsforeninger i forhold til at børnene tilbydes fritidsaktiviteter?


Det foreslås, at Børn & Læringsudvalget i forbindelse med et kommende ordinært møde besøger Søndergade, hvor størstedelen af de ukrainske familier bor.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Punktet fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning

Udvalget ønsker en orienteringssag på kommende udvalgsmøde med status på ovenstående spørgsmål ift. børnenes skolegang, fritidsliv og trivsel.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).30. Orientering om status på budget 2023

Resume

I denne sag gives en status på vedtaget budget for 2023.


Børn & Læringsudvalgets budget forventes, som helhed, at holde. Administrationen har fokus på at flere daginstitutioner og skoler havde merforbrug i 2022 der skal indhentes i 2023, hvorfor at styringen bliver stram. Tillige ses det, at børnetallet på dagtilbudgetområdet allerede nu ligger på niveau med udgangspunktet for demografitildelingen, hvorfor der er en risiko for budgetoverskridelse.

På det specialiserede børne- og ungeområde er der fokus på at prisstigninger på opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier til børn og unge.


Når fagudvalget har behandlet status på budgettet, laves en opsamlingssag til Økonomiudvalget, som behandles i Økomiudvalget d. 14. marts og Byråd d. 23. marts.

Sagsfremstilling

Generel status på landstendenser samt Faxe Kommunes økonomi:


Denne opfølgning på budget 2023, er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2022 har udviklet sig anderledes end da budget 2023 blev vedtaget d. 13. oktober 2022.


Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2023 som helhed overholdes inden for de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse.


Verdenssamfundet er i disse år udsat for historisk mange udfordringer som dels viser sig i form af historiske og markante inflationstal og dels generel usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Både efterdønninger af Covid-19, den fortsatte krig i Ukraine og den høje inflation har indvirkning på rammerne for Faxe Kommunes økonomi. De fremtidige økonomiske udsigter kan bedst beskrives som usikre.

Økonomiaftalen for 2023 var stram og kommunerne blev alene kompenseret for den demografiske udvikling, og måtte selv finansiere det fortsatte pres på de specialiserede områder samt den ekstraordinære høje prisudvikling, som særligt slog igennem i andet halvår af 2022.

Det forventes ikke at de kommende års økonomiaftaler vil betyde øget finansiering til kommunerne. Det er snarere forventningen at kommunerne i stadig stigende grad, selv skal finansiere kommende aktivitetsstigninger.

For 2023 er det dog forventningen at Faxe Kommune under et vil kunne overholde budgettet, idet dog kommunen fortsat er under pres i forhold til stigende energipriser og råvarepriser samt fortsat ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge.

I Nøgletalssagen fra februar, viste administrationen hvordan likviditeten i 2. halvår af 2022 har udviklet sig i stadig nedadgående retning og i en sådan grad, at likviditeten nu er lavere end kravet i den økonomiske politik. En udvikling som skyldes primært ovenstående forhold. Hvis denne udvikling skal vendes er det vigtigt at det vedtagne budget for 2023 overholdes på alle områder. Alternativt vil der skulle iværksættes handletiltag for at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af 2023. Byrådet vil løbende blive orienteret om udviklingen af den gennemsnitlig likviditet og om behovet for at iværksætte tiltag for at vende udviklingen.

Nedenfor gennemgås de overordnede udfordringer som forventes på udvalgets område.


Fagudvalgets status:

Administrationen forventer overordnet set budgetoverholdelse på Børn & Læringsudvalgets ramme. Der er dog identificeret en række risici, som er listet op nedenfor.


Dagtilbudsområdet:

 • 2 af kommunens institutioner (Karise og Møllen) går ud af 2022 med et merforbrug, som bliver overført som en budgetreduktion i 2023 og dette kan udfordre en budgetoverholdelse. Det vurderes ikke at de to institutioner vil kunne indhente hele det oparbejde merforbrug i 2023 og det skal derfor opvejes af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets ramme.
 • De aktuelle forventede børnetal i starten af 2023 ligger tæt op af forventningerne i demografien, som ligger bag det økonomiske niveau i budgettet. På samme tid meldes der dog om et generelt pres på flere af kommunens institutioner, hvorfor der er en risiko for budgetoverskridelse grundet flere børn i dagtilbud end forventet. Der forventes dog stort set ingen børn i eksterne specialdagtilbud, hvilket medfører mindreforbrug, som helt eller delvist kan opveje flere børn i dagtilbud end forventet.
 • Flere af områdets institutioner skal som følge af pres på kapaciteten udvide sine huse og/eller anvende flere lokaliteter, og etablerings- og opstartsudgifter hertil skal holdes inden for dagtilbuddenes samlede budget, hvilket kan udfordre den samlede budgetoverholdelses på området.


Skoleområdet:

 • 2 af kommunes skoler går ud af 2022 med et merforbrug, som bliver overført som en budgetreduktion i 2023. Det vurderes, at begge skoler ved hjælp af de iværksatte handleplaner kan nedbringe merforbruget frem mod udgangen af 2023. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at begge skoler i 2023 kan overholde budgettet inkl. den overførte budgetreduktion fra 2022. På baggrund heraf er udarbejdet en 2-årige handleplan for Vestskolen og en 3-årig handleplan for Midtskolen for at bringe budgetterne i balance.
 • En af kommunens skoler, samt PPR, Ung Faxe og Specialskolen går ud af 2022 med et mindreforbrug som overføres som ekstra budget i 2023. Det forventes ikke at dette ekstra budget bliver brugt fuldt ud, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug i slutningen af 2023, som helt eller delvist imødekommer det forventede merforbrug, som er omtalt ovenfor.
 • Der er generelt færre klasser i kommunens skoler end forudsat i demografien. Dette modsvares dog delvist af en stigning af elever på efterskoler, som ikke har været forventet i budgettet. Overordnet set forventes det, at det samlede afsatte budget til demografi på skoleområdet inkl. puljer til oprettelser af klasser i forbindelse med tilflyttere holder.
 • Der ligger en række yderligere budgetbesparelser på budgettet til Børn i Fællesskaber på 3 mio. kr. i 2023 og yderligere 4,4 mio. kr. i 2024. Det forventes, at strategien holdes inden for de vedtagne budgetbesparelser i 2023 og 2024. I 2021 og 2022 har der været et mindreforbrug i Børn i Fællesskaber, som har kunne imødegå de årlige budgetreduktioner og det forventes også, at der i 2023 vil være et mindreforbrug som helt eller delvist kan imødegå den yderligere budgetbesparelse i 2024 på 4,4 mio. kr. Et forventet mindreforbrug her vil opveje nogle af de øvrige nævnte risici for merforbrug, og imødegå udvalgets samlede budgetoverholdelse.


Ukrainske flygtninge

 • Aktuelt er der ikke en finansiering til undervisning og pasning af ukrainske flygtninge. Såfremt at udgifter hertil ikke bliver kompenseret fra regeringen, vil udgifterne være en 1:1 overskridelse af budgettet. Det samlede besluttede omkostningsniveau for skoler og dagtilbud er på 4 mio. kr.

Det specialiserede børne- og ungeområde

 • Det specialiserede børne- og ungeområde går ud af 2022 med et væsentligt merforbrug på 10,9 mio. kr. Heraf skyldes ca. 4 mio. kr. en manglende postering fra 2021, jf. nedenstående punkt. Da posteringen ikke kan tilbageføres bagud i regnskabsårene belaster den regnskabet for 2022. Det forventede merforbrug ved FR3 var på 3,2 mio. kr. Der er således tale om en forværring af økonomien siden da på samlet set 3,7 mio. kr. Et beløb som ikke forventes at slå fuldt ud igennem i 2023, bl.a. henført til strategien på området.
 • Budgettet for 2023 er lagt på baggrund af regnskab 2021 (i 2023 P/L) opjusteret med 4 pct. og svarende til prognose for udgifter i budget 2022. Ved statusafstemning af KMD Børn og Voksne systemet har administrationen konstateret, at der vedrørende 2021 mangler driftsposteringer svarende til i alt ca. 4 mio. kr., jf. ovenstående. På trods heraf forventer administrationen, at en tilsvarende reduktion i udgiftsniveauet er realistisk og derved kan holdes inden for budgetrammen.
 • Desuden vil administrationen arbejde videre med validering af registreringer og datakørsler, samt opkobling af aktivitet med økonomi via implementeringen af fagsystemerne DUBU og Calibra. Ligeledes er der nedsat en taskforce med fokus på intern kontrol og afdækning af mulighederne for et mere effektivt ressourceforbrug og råderum.
 • Det vil endvidere være fokus på indførelse og forankring af Barnets lov, som kan medføre betydelige ændringer i det forventede ressource- og udgiftsniveau.
 • For statsrefusion på de særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, er prognose fra Dataproces anvendt som budgetgrundlag. Denne prognose kan være usikker, idet de faktiske refusioner vil varierer med antallet af særligt dyre enkeltsager i det konkrete år. Her vil DUBU og Calibra fremadrettet kunne give bedre og mere sikre prognoser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Godkendt.Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


31. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres aktivitetstal for perioden november og december 2022 samt januar måned 2023.


Det skal bemærkes, at Center for Børn, Unge & Familier i januar 2023 er overgået til DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge), som også tidligere orienteret om. Det betyder, at der i opgørelsen af månedlige nøgletal registreres data dels på en anden - og på sigt - mere korrekt vis, dels at beregningsmetodikken er ændret. Aktivitetstallene viser generelt et større fald på alle hovedområderne fra december 2022 til januar 2023. Det er vurderingen, at dette skyldes dels overgang til DUBU, hvor ikke alle aktiviteter er indtastet på trækningstidspunktet, dels at der som tidligere nævnt har været udfordringer med tidligere opgørelsesdata, herunder fx at få afsluttede aktiviteter registreret korrekt. Det er forventningen, at januar måneds data bliver valideret hurtigst muligt og tallene vil derfor efterfølgende blive korrigeret.

Sagsfremstilling

Opgørelsen over aktiviteter for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal for november og december 2022 samt januar 2023:Tallene tager udgangspunkt i de aktuelle indsatser i de enkelte måneder og er beregnet som helårspersoner. Det betyder, at opgørelsen kan omfatte aktiviteter, som er igangsat i tidligere år, fx i 2021. Dette giver umiddelbart mulighed for at sammenligne tallene på tværs af år, men netop denne opgørelse indbefatter en ændring i grunddata, hvor der overgås til DUBU og det er derfor et grundlæggende andet datamateriale som ligger til grund for aktivitetstallene. Der tages derfor forbehold for såvel det tidligere datamateriale i 2022, jf. også tidligere nøgletalssager, samt den nuværende overgang til DUBU, hvor der p.t. kan være enkelte dele af aktiviteterne på området som ikke er indtastet. Dette forventes imødegået og færdiggjort inden for en måned eller to.Aktivitetstallene viser et generelt fald på alle hovedområderne fra december måned 2022 til januar 2023. Bl.a. falder aktiviteten for anbringelser fra 180 helårspersoner i december 2022 til 154 i januar 2023. Tilsvarende falder antallet af såvel forebyggende foranstaltninger som handicapforebyggende foranstaltninger fra hhv. 249 til 168 og 179 til 151 helårspersoner. Af de dyrere indsatser ses antallet af helårspersoner på døgninstitutioner at stige fra 15 til 19. Der er her konkret tale om 3 nye anbringelser på døgninstitution og den sidste udgøres af beregningsmetodikken og afrunding til nærmeste hele antal.


Det er vurderingen, at det samlede fald i aktiviterne dels skyldes, at enkelte aktiviteter - særligt forebyggende foranstaltninger - ikke på tidspunktet for datatrækket er nået at komme ind i systemet og som efterfølgende reguleres. Det skønnes dog at være en mindre del af forskellene. Dels er det vurderingen, at hovedparten af forskellene skyldes, at overgangen til DUBU har medført en meget grundig gennemgang af alle aktiviteter, herunder aktiviter som de facto er stoppet, også slår igennem i registreringerne.


Det er væsentligt at pointere, at nøgletallene bliver endnu mere valide fremover, dels som følge af den fortsatte implementering af DUBU, dels som følge af strategiens fokus på data og korrekt registrering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning


Godkendt.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


32. Orientering om sygefravær i CBUF 2022

Resume


Børn & Læringsudvalget gives en status på sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier for 2022 til udvalgets orientering. Status gives halvårligt.


Status viser overordnet et faldende sygefravær på de fleste områder og institutioner hen over 2022, jf. vedlagte bilag 1 og 2. Dette skal dog ses i lyset en udpræget coronasmitte i de første måneder af 2022.


Der arbejdes løbende med en række indsatser for at nedbringe sygefraværet generelt og på de enkelte områder.


Sagsfremstilling

Sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) udgjorde samlet set 6,9 pct. i 2022 mod 6,2 pct. i 2021, jf. vedlagte bilag. Der er således tale om en stigning på 0,7 procentpoint fra 2021 til 2022. Ses sygefraværet i de enkelte måneder i 2022, ses en klar tendens til større sygefravær i årets første måneder, hvilket overvejende skyldes en tredje bølge af coronasmitte. Ses på årets sidste kvartal er der samlet set tale om et fald i sygefraværet sammenlignet med sidste kvartal 2021. Dette kan meget vel skyldes selv samme coronaudbrud hen over vinteren 2021/22.


Der er relativt store forskelle i sygefraværet på tværs af sektorer og institutioner i CBUF og disse forskelle går i store træk igennem hele 2022, idet der helt generelt ofte - og også her - ses et lavere sygefravær i sommerperioden og hen mod ferier.


Et højt sygefravær i 2022 ses bl.a. i enkelte daginstitutioner og skoler, herunder særligt enkelte mindre SFO'er. Der ses også områder, hvor sygefraværet i store træk har været faldende hen over året, fx på skoleområdet, hvor der har været arbejdet specifikt hen mod et lavere sygefravær.


Det skal bemærkes, at Skolen Ved Skoven fremgår i årets første tre kvartaler til trods for, at specialundervisningsområdet er samlet i Specialskolen. Det skyldes tekniske udfordringer med at udskille denne del.


Der har gennem hele 2022 været arbejdet med at nedbringe sygefraværet i CBUF, og arbejdet fortsætter med yderligere intensiveret styrke i 2023. Der arbejdes bl.a. med:

 • Systematiske samtaler på alle niveauer i organisationen, herunder bl.a. i forhold til medarbejdere og ledere med et stigende fravær samt på ledelsesniveau med henblik på tæt at følge udviklingen i sygefraværet.
 • Sygefraværet drøftes løbende i CBUFs CenterMED, og CenterMED inddrages i såvel den løbende udvikling som ved igangsættelse af initiativer og opfølgning herpå.
 • Hen over vinteren 2022/23 uddannes 11 ledere og medarbejdere i implementeringen af Psykologisk Tryghed, hvori HR-afdelingen i Faxe Kommune er inddraget. Psykologisk Tryghed er en systematisk måde at arbejde med udvikling af endnu højere kvalitet i kerneopgaven gennem god arbejdspladskultur. Psykologisk Tryghed udbredes og implementeres videre i 2023.
 • Der er igangsat dialogaftaler i 2022 med fastsættelse af delmål for sygefravær. Denne indsats fortsætter i 2023. Heri indgår også faste drøftelser om sygefravær på centerledermøder m.v.
 • Og endelig er der indsendt en fornyet ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med henblik på bl.a. et endnu mere effektivt samarbejde med jobcenteret i forhold til sygefraværssamtaler og fastholdelse, en fokuseret forebyggelsesindsats mod de områder og institutioner med højt sygefravær og med henblik på at bringe sygefraværet endnu mere i fokus i den daglige drift, herunder løbende og valide data for sygefraværet.


Der forventes svar fra STAR inden for de kommende måneder.


Aktuelle sygefraværsdata for årets første måneder af 2023 kan fremvises under punktet på Børn & Læringsudvalgets møde.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning


Godkendt med den bemærkning af ved næste orientering om sygefravær angives hhv. korttids- og langtidssygemeldinger.


Fraværende: Ingen.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


33. Orientering om måltal for ungdomsuddannelserne 2023

Resume

Kommunerne skal hvert år fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Sagen fremlægges af Center for Beskæftigelse til beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og til orientering i Børn og Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

Kommunerne skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

 • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
 • Erhvervsuddannelserne, både EUD (ordinær erhvervsuddannelse) og EUX (erhvervsuddannelse kombineret med gymnasial eksamen)
 • Øvrige (Øvrige dækker over fx FGU (Forberedende Grunduddannelse), VUC (Voksenuddannelsescenter), STU (Særligt tilrettelagt Uddannelse), højskole, udlandsophold eller andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU UngeVejen)


Der er en national målsætning om, at 30 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i år 2025.


Center for Beskæftigelses forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2023

Center for Beskæftigelse har følgende forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2023:

 • Gymnasiale uddannelser: 58,9 pct.
 • Erhvervsuddannelserne: 29,6 pct.
 • Øvrige: 11,5 pct.


Tidligere års fordeling af afgangselevers uddannelsesvalg og måltal:

Afgangselevers uddannelsesvalg

2018

2019

2020

2021

2022

Måltal & søgning

Måltal & søgning

Måltal & søgning

Måltal & søgning

Måltal

Søgning

Gymnasiale uddannelser

63,9 %

61,2 %

66,5 %

61,7%

62,2%

57,7%

Erhvervsuddannelser

25,9 %

24,5 %

26,2 %

26,6%

27,3%

28,5%

Øvrige i alt

10,2 %

14,3 %

7,3 %

11,8%

10,5%

13,8%

Øvrige fordelt: FGU og STU

3,7 %

6,8 %

2,3 %

7,7%


6,1%

Øvrige

6,5 %

7,5 %

5,0 %

4,1%


7,7%

Tallene er udtryk for de unges ansøgning til ungdomsuddannelserne i de respektive år samt de fastsatte måltal.


Måltal for søgning til erhvervsuddannelserne

Der er en national målsætning om, at 30 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i år 2025. Center for Beskæftigelse forventer at ligge over både den nationale målsætning og landsgennemsnittet i 2025.

For 2023 forventes at 29,6 pct. af årgangen søger en erhvervsuddannelse. Den stigning der var fra 2021 til 2022 forventes ikke at være ligeså stor i 2023, men der forventes en fortsat stigning, således at andelen af unge, der søger erhvervsuddannelser årligt øges frem mod 2025. Baggrunden for forventningen er bl.a. at der i virksomhederne i Faxe Kommune er stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, hvilket Faxe Kommune understøtter ved at have øget fokus på anvendelse af praktikker i folkeskolen og de tiltag Erhvervsplaymakeren igangsætter for udskolingselever.


Måltal for søgning til gymnasiale uddannelser

Søgningen til de gymnasiale uddannelser var lav i 2022. Det er målet at øge andelen i 2023, dog ikke på en måde hvor søgningen når op på 2020 niveau, da søgningen til de gymnasiale uddannelser ikke skal flytte ansøgere fra erhvervsuddannelserne. Det er en udvikling, som Center for Beskæftigelse, på linje med regeringen, vurderer skaber en bedre balance, til gavn for de unge, da arbejdsmarkedet i de kommende år forventes at have større brug for faglærte end for akademikere.


Måltal for søgning til øvrige

I gruppen af øvrige ønskes en nedgang i andelen ift. søgningen for 2022. Der er fortsat stor søgning til efterskoler, som indgår i denne andel, og som det er vanskeligt at påvirke. Der er dog flere unge som består deres 9. klasses afgangsprøve, end tidligere, hvilket betyder at disse unge opfylder kravene til en ungdomsuddannelse, og disse unge arbejdes der målrettet med at motivere til at søge erhvervsuddannelserne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt som orienteringspunkt i Børn & Læringsudvalget.

Indstilling


Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

Godkendt.

Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

34. Orientering om status på Fælles om Forebyggelse

Resume

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for en status på arbejdet med Fælles om Forebyggelse (FOF). Der gives status på udmøntningen af den politiske investering og på det ledelsesmæssige fokus på effekten af dette. 

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på deres møde den 9. februar 2023 en plan for, hvornår der skal måles og evalueres på indsatserne på børne- og ungeområdet. Her blev det besluttet, at der gives status på arbejdet med FOF i marts og løbende hvert kvartal.


Strategien

FOF er en strategi besluttet i byrådet, som fokuserer på udviklingen af det specialiserede børne- og ungeområde. Arbejdet blev igangsat med budget 2020 og bygger på tre overordnede fokuspunkter, herunder 1) hurtig opsporing og tidlig indsats, 2) styrket adgang til støtte og hjælp, og 3) effektivt og tværfagligt samarbejde. Jf. bilag 1 for nærmere formålsbeskrivelse.


Der er investeret i en øget kvalitet i det socialfaglige opfølgningsarbejde

FOF budgettet i 2023 er på 15,7 mio. kr., hvoraf 12,9 mio. kr. er investeret i flere medarbejdere i Børn & Unge afdelingen.


Formålet med investering i flere medarbejdere er at mindske sagstallet pr. medarbejder for at frisætte tid til mere kvalitet i evaluerings- og opfølgningsarbejdet. Dette er et vigtigt element i investeringen, da kvalitet i opfølgningsarbejdet skal sikre et kontinuerligt fokus på ”rette indsatser”, hvilket medfører reduktion af parallelle indsatser og nedtrapning på indsatsviften.

Investeringen svarer til ca. 15 medarbejdere. I forbindelse med disse ansættelser blev det af den tidligere leder af Børn & Unge afdelingen besluttet at omorganisere 8 medarbejdere til fremskudt indsats med fysisk placering på institutionerne. Dette betyder i praksis, at 7 af de ansatte bidrager til at løfte konkrete sager og mindske sagspresset, hvorimod de 8 fremskudte bidrager til at forebygge at antallet af sager vokser.


Ovenstående ansættelser er gennemført, og det ledelsesmæssige fokus i FOF er nu målrettet opfølgning på effekt. I den sammenhæng har fokus indtil videre været sat på udviklingen i det gennemlige antal af sager pr. medarbejder. Dette tal var i 2019 på 55 og er i dag på 24. Anbefalingen, som der i FOF arbejdes i retning mod, er et snit på 30 sager. Dette mål er derfor opnået. Det bemærkes dog, at der tidligere kun har været fulgt op på netop sagstallet, men ikke på selve kvaliteten i opfølgningsarbejdet, hvilket jo er målet for det lave sagstal. Derfor findes der ikke data på dette område endnu. Dette er dog under udvikling og bliver tilgængelig efter implementeringen af DUBO, som er et element i udviklingsstrategien for det specialiserede børn, unge og familieområde.


Der er investering i en øget indsats på 0-3 års området

Med budgetforliget for 2023 besluttede byrådet, at der blandt andet skal sættes et styrket fokus på forebyggelsesarbejdet på 0-3 års området. Der afsættes 2,2 mio. kr. til dette.


0,5 mio. kr. af denne pulje er pr. januar 2023 blevet investeret til yderligere styrkelse af sundhedsplejens indsats for de sårbare familier. Det sker gennem yderligere besøg i de familier, som har behov for hjælp til at skabe en god kontakt til deres barn. Sundhedsplejen har 2 medarbejdere, som tidligere er blevet uddannet til denne indsats, hvorfor medarbejdernes tid hurtigt er blevet øget til netop denne indsats.

Den samlede investering af FOF midler til sundhedsplejen er således for nuværende på 1,1 mio. kr., da 0,6 mio. kr. i forvejen var investeret her.


Det ledelsesmæssige fokus i FOF er nu målrettet investering af de resterende 1,7 mio. kr. til øget indsats på 0-3 års området. I den sammenhæng igangsættes en proces, som har til formål at afdække, hvilke øvrige prioriteringer der skal foretages for denne aldersgruppe. BLU får status på dette arbejde ved næste statussag til juni 2023.


Der er gennemført kompetenceudvikling til opsporing og ressourceorienteret indsats

Forud for centersammenlægning i 2022 og den nye ledelsesorganisering af FOF blev der investeret i kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere. Denne kompetenceudvikling var dels målrettet opsporing af mistrivsel hos børn og unge, som lever i en familien,

der er ramt af psykisk sygdom, og dels målrettet udvikling af en mere ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med børn, unge og familier i TVÆRS fora. Disse investeringer er gennemført og implementeret i organisationen.


Det ledelsesmæssige fokus i FOF er nu målrettet vedligeholdelse og opfølgning på effekt af disse tidligere investeringer. Dette gøres gennem indsamling af medarbejderperspektiver, der har følgende fokus:

 • På hvilken måde oplever et udsnit af medarbejdere i dagtilbud og på skolerne at have fået øget adgang til viden og tværfagligt samarbejde omkring familier med psykisk sygdom?
 • På hvilken måde oplever et udsnit af medarbejderne på skolerne, at kompetenceudviklingen i TVÆRS har styrket deres kompetencer til at arbejde ressourceorienteret med familierne?


Der præsenteres en analyse af medarbejderperspektiverne ved næste statussag til juni 2023.


For uddybning af aktiviteter i forbindelse med investeringerne, jf. bilag 2.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


35. Orientering om byggeprojektforslag vedrørende udvidelse af daginstitutionen Møllen

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om, at Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag vedrørende byggeprojekt for udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede på deres møde den 8. marts 2023.


Byggeprojektet har et budget på 15,077 mio. kr. og bygges bæredygtigt efter certificeringsordning; DGNB Sølv (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).


Der har undervejs i udarbejdelsen af projektforslaget været drøftelser med daginstitutionen Møllen om forskellige indretninger, som har mundet ud i dette projektforslag.

Det har været konstruktive drøftelser, og der er tilfredshed med projektforslaget og med samarbejdet med Center for Ejendommes projektleder, som løbende har drøftet forskellige muligheder undervejs i indretningsprocessen samtidig med, at der også sikres, at indretningen er bygbar og overholder konstruktions- og brandkrav med mere.

Der pågår stadig drøftelser og involvering af brugerne om indretningsdetaljer, ligesom der også vil ske involvering, når selve byggeopgaven går i gang og pågår således, at både daginstitution og byggeproces kan fungere samtidig.


Byggeprojektet forventes at stå færdig den 1. august 2024 forudsat, at den vindende entreprenør kan honorere dette, og at de valgte byggematerialer og teknikkomponenter kan leveres til tiden.

Sagsfremstilling

Ifølge tids- og procesplan for udvidelse af daginstitutionen Møllen, som blev godkendt i Teknik & Miljøudvalget 8. november 2022, skal Teknik & Miljøudvalget godkende nærværende projektforslag marts 2023.

Projektforslaget tager overordnet stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt brugerønsker og andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. Se tegninger samt beskrivelse af projektforslaget i bilagene. Projektforslaget danner grundlag for det endelige myndighedsprojekt og udbudsprojekt.


Den videre proces er:

 • DGNB screening indsendes til godkendelse hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Marts 2023.
 • Projektering, myndighedsproces, udbud og licitation: Sker fra medio marts 2023 med forventet licitation primo juli 2023 (uge 27, 2023).
 • Valg af entreprenør, kontrahering og kontrakt: Valg af entreprenør, der skal bygge, forelægges til godkendelse i Teknik & Miljøudvalget den 23. august 2023. Kontrakten forventes at blive underskrevet omkring 1. september 2023.
 • 1. spadestik og byggeperiode: Den 2. oktober 2023. 1. spadestik med efterfølgende byggeperiode på 9 måneder: den 1. oktober 2023 - 30. juni 2024.
 • Aflevering samt DGNB certificering: den 30. juni 2024. DGNB indsendes løbende undervejs i hele byggeprocessen og bliver afsluttet i forbindelse med færdigmeldingen af huset.
 • Ibrugtagning: Den 1. august 2024.


Processerne er indbyrdes afhængige og afhænger af flere aktører og deres tidsplaner. Derfor kan der forekomme forskydninger i planen undervejs.


Se i øvrigt bilagte er notat om brugerinddragelsen, som startede primo 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der på nuværende tidspunkt ikke er informationer om, at anlægsbudgettet på 15,077 mio. kr. ikke kan holdes.

Der vil komme et økonomisk overblik, når licitationen er afholdt, og der skal indgås kontrakt med entreprenør. Dette indgår i sagen om valg af entreprenør, som Teknik & Miljøudvalget forventeligt skal behandle august 2023.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


36. Orientering om Årshjul Børn & Læringsudvalget 2023

Resume

Børn & Læringsudvalget forelægges et opdateret årshjul for 2023 for tilbagevendende sager i udvalget.Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om udvalgets årshjul for 2023. Der præsenteres de tilbagevendende sager, og hvilket interval de figurerer i samt indkaldte dialogmøder med dagtilbud, skoler m.v. for hele året jf. vedlagte bilag.


Årshjulet opdateres i sit udgangspunkt årligt, men kan dog løbende anvendes som en dynamisk oversigt over forventede og kommende punkter, herunder eventuelle nye tilbagevendende punkter.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt. Punkter omkring kapacitet på fx dagtilbudsområdet indgår i årshjulet.


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


37. Meddelelser

Resume


Christina Birkemose (Løsgænger) gjorde opmærksom på, at Danmarkskortet skal behandles i brådet før det behandles i fagudvalget.


Sagsfremstilling

Under punktet gives der korte meddelelser. • Opsamling på deltagelse i KL seminar den 8. marts 2023: Dialog om Skoleudvikling.


 • Orientering omkring kapacitet og anvendelse af lokaler.


 • Orientering om udmøntning af puljer på børne- og ungeområdet:


På børne- og ungeområdet er der en række puljer, som forventes udmøntet i 2023 herunder bl.a. pulje til:


 • indfasning af minimumsnormeringer
 • mere pædagogisk personale i institutioner med mange udsatte børn
 • mere personale i SFO.


Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst KL, at puljer ikke kan udmøntes, da der alene er vedtaget en såkaldt bevillingslov (fremskrivning af finansloven for 2022) og dermed ikke en politisk forhandlet finanslov. Den videre udmøntning af puljemidler afventer således, om puljemidlerne inkluderes i finansloven for 2023, som forventes fremsat i marts 2023.

 • Centerchefen orienterer om Midtskolen / budget.
 • Centerchefen orienterer mht. Sofiendalskolen som profilskole, hvor der kommer sag i juni.
 • Centerchefen orienterer om tilsyn på Terslev.
 • Centerchefen orienterer om udvalgsmødet den 4. maj, der forventes at blive længere, da vi har Skoleudviklingssamtaler på dagsordenen. Det foreslås, at mødet i maj starter kl. 16 i stedet for 16.30.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


38. Meddelelser - lukket (Lukket)
39. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 9. marts 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).