Børn & Læringsudvalget - 10-11-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 10 november, 2022 - 16:30
Hent som fil:
115. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

116. Orientering om status på budgetbevilling til særligt begavede elever

Resume

Der gives en status på budgetbevillingen fra 2021 til en indsats for særligt begavede elever. Sagen suppleres til udvalgsmødet af oplæg ved afdelingsleder på Rolloskolen, Nanna S. Rolvsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Byrådet bevilgede med budget 2021-2024 kr. 300.000,- til tre aktivitetsområder: Fælleselevråd, skolevalg og særligt begavede elever. Børn & Læringsudvalget besluttede den 9. juni 2021 en fordeling af budgetmidlerne, således at 110.000 kr. årligt går til en indsats for særligt begavede elever.


At samarbejde om at udvikle et læringsforløb:

Midlerne er anvendt til at afvikle et årligt lærerkursus vedrørende særligt begavede elever samt et læringsforløb for særligt begavede elever. Sidste del er et udviklingsarbejde, der pågår i flere faser. Det har været nødvendigt, at gribe det an som et udviklingsarbejde, da der ikke ved den politiske beslutning forelå et færdigt koncept, der skulle implementeres. Således har det været nødvendigt at bruge tid på at finde aktører til selve læringsforløbet og herefter at designe et format, der kan realiseres og skaleres op til at omfatte flere skoler.


Kort skitseret kan faserne opstilles således:

År 1 (skoleåret 2021/22)

År 2 (skoleåret 2022/23)

År 3 (skoleåret 2023/24)

 • Del I: Lærerkursus vedrørende særligt begavede elever - hvordan spottes de, og hvad kan man gøre i sin undervisning for at imødekomme deres behov?
 • Del II: Læringsforløb over 10 uger for 4. årgang udviklet i et samarbejde mellem Rolloskolen og Østsjællands Museum.
 • Del I: Lærerkursus vedrørende særligt begavede elever - hvordan spottes de, og hvad kan man gøre i sin undervisning for at imødekomme deres behov?
 • Del II: Det udviklede 10-ugers læringsforløb er skaleret til at omfatte hele Østskolen. Aktuelt tanker om at udvide til flere klassetrin.


 • Del I: Lærerkursus vedrørende særligt begavede elever - hvordan spottes de, og hvad kan man gøre i sin undervisning for at imødekomme deres behov?
 • Del II: Det udviklede læringsforløb ønskes udbredt til øvrige skoler.


På Børn & Læringsudvalgets møde deltager afdelingsleder fra Rolloskolen samt evt. et par elever. De præsenterer forløbets indhold og deres erfaringer med at deltage heri.


Evaluering:

Erfaringer fra læringsforløbet viser, at:

 • Forløbet giver de deltagende elever større lyst til at komme i skole og deltage i øvrige fag på skolen
 • Eleverne er glade for muligheden for at kunne fordybe sig
 • Eleverne udtaler, at:
  • "Der er mere af, at man skal gøre tingene selv og ikke bare sidde og lytte"
  • "Man lærer mere"
  • "Man får venner og lærer andre at kende"
 • Lærerne udtaler, at:
  • "Projektet understøtter flere af de områder, som man ved er væsentlige, når man skal sikre trivsel og udvikling hos særligt begavede børn – og lykkes i en grad, som kan spores i de fokusgruppeinterviews, der efterfølgende laves med elevgrupperne."


Det er samtidig vurderingen, at såfremt læringsforløbet skal udvides udover de deltagende skoler i indeværende skoleår, vil det kræve øgede midler hertil. Administrationens estimat hertil er et samlet beløb på ca. 250.000 kr.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


117. Orientering om halvårlig status på arbejdet med sprog, læsning og skrivning

Resume


Sagen præsenterer Børn & Læringsudvalget for halvårlig status på Faxe Kommunes strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning på det samlede 0-18 års område, i daglig tale literacy. Opfølgningen viser positiv effekt for de skoler og SFO'er, hvor arbejdet med strategien er forankret i medarbejdergruppen og ledelsesmæssigt understøttet, men peger i lighed med tidligere evalueringer også på et fortsat behov for at styrke ejerskab samt lokal og strategisk ledelse. Som følge af ny struktur indgår arbejdet på dagtilbudsområdet først i forårsevalueringen 2023. Læse- og Sprogkonsulent Pernille Sørensen deltager.


Sagsfremstilling

Literacystrategien er godkendt af Børn & Læringsudvalget den 28. november 2018. Målet med strategien er at skabe vedvarende udvikling og sammenhæng i det tværgående arbejde med at højne alle børn og unges kulturfærdigheder i relation til mundtligt og skriftligt sprog, jf. bilag 1. Arbejdet med literacy understøtter således børns livsduelighed og dermed også den kommunale inklusionsdagsorden, hvorfor arbejdet er forankret som en del af Børn i Fællesskaber. Nærværende status har nedslag i den effekt og værdiskabelse, som strategien på output-niveau har til formål at fremme på skole, SFO og klubområdet. Den vedhæftede læserapport tilbyder indblik i aktuel status og udviklingstendenser, men repræsenterer ikke et billede af strategiens effekt på outcome-niveau, da det endnu er for tidligt at måle.


Literacystrategiens effekt og værdiskabelse hænger sammen med den lokale forankring

Læseparathed: Siden 2017 er børnenes forudsætninger for læsestart blevet målt årligt. Årets læserapport viser en mindre nedgang i andelen af læseparate elever set i forhold til tidligere år. For en uddybning heraf, se bilag 2.

Sprog- og læseforståelse: Årets læserapport viser, at Faxe Kommune samlet ligger under landsnorm på de testede klassetrin. For nærmere uddybning, jf. bilag 2.

Følgende pointer fremhæves i forbindelse med de fremsendte evalueringer af sidste skoleårs arbejde med literacystrategiens pejlemærker:

 • Fokus på tilgængelighed af litteratur fremmer børns læselyst
 • Læselyst virker forstærkende på læsekompetencen
 • Øget fokus på literacy i dialog med forældre øger forældres opmærksomhed mod deres barns læsning
 • Et systematisk og databaseret arbejde målretter indsatser mod elevernes behov
 • Fælles arbejde giver fælles sprog for børn og voksne

Det kan konstateres, at der tilbagemeldes om lokal værdiskabelse og effekt på de skoleafdelinger og i de SFO'er, hvor literacyarbejdet er forankret i medarbejdergruppen og er ledelsesmæssigt understøttet. Det samme gør sig gældende for tilbagemeldingerne fra vores understøttende enheder, jf. bilag 3, som samler hovedpointer fra evalueringen. Vi ser altså indikatorer på, at indsatsen virker.

Det kan samtidig konstateres, at strategien ikke er lokalt forankret i alle skoler og fritidstilbud, hvilket i nærværende sag monitoreres gennem handleplansarbejdet, jf. oversigten i afsnittet herunder samt bilag 3.


Arbejdet med literacystrategien har siden 2018 vist behov for understøttelse af den ledelsesmæssige styring

En forudsætning for effekt og værdiskabelse er lokal styring og ledelse af indsatsen. Arbejdet med lokale, databaserede handleplaner har til formål at målrette arbejdet, så indsatser og tiltag bliver relevante i forhold til de behov, der ses lokalt hos børnene. Handleplanerne er således både et vigtigt redskab i den lokale faglige ledelse og i forhold til inklusionskvaliteten. Nedenstående oversigt peger på, at der i tråd med tidligere år fortsat er behov for ledelsesmæssig fokus på arbejdet på fagligt og strategisk niveau.


Status på modtagede evalueringer af handleplaner for 2021-22 (deadline for arbejdet juni 2022)

Status på modtagede nye handleplaner for 2022-23 (deadline for arbejdet slut september 2022)

 • Evalueringer modtaget fra 9 ud af 13 skoler
 • Evalueringer modtaget fra 3 ud af 9 SFO'er
 • Evalueringer modtaget fra 0 klub
 • Handleplan udarbejdet af 6 ud af 13 skoler
 • Handleplan udarbejdet af 1 ud af 9 SFO'er
 • Handleplan udarbejdet af 0 klub


Bilag 3 præsenterer et samlet overblik over arbejdet med handleplaner. I forbindelse med nærværende evaluering har skolelederne formuleret beskrivelser af deres ledelsesmæssige understøttelse af arbejdet i skole og SFO, hvilket også fremgår af bilag 3.


Administrationen understøtter og monitorerer vedvarende

 • Den strategiske og faglige ledelse i arbejdet mod centrets pejlemærker og måltal
 • Den strategiske og faglige ledelse af strategiens implementering
 • Sammenhængsforståelsen, herunder koblingen til Børn I Fællesskaber

Der gives orientering på implementerings- og effektmål til det politiske niveau to gange årligt.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget har modtaget status og er ikke tilfredse med tilbagemeldingerne fra skolerne og omfanget heraf, og vil derfor opfordre til øget fokus på området. Derfor fastholdes en halvårlig status, herunder en evt. temadrøftelse. Der opfordres til, at området ses i sammenhæng med processen Sammen om Skolen.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


118. Beslutning om afdækning af perspektiver på Sammen om Skolen

Resume

Børn & Læringsudvalget godkendte den 3. oktober 2022 den overordnede procesplan for igangsættelse af Sammen om Skolen. Processen skal indeholde en afdækning af, hvad interessenter indenfor folkeskoleområdet har af perspektiver på og input til et lokalt Sammen om Skolen. I denne sag fremlægges et bud på, hvordan afdækningen kan foretages. Børn & Læringsudvalget træffer på baggrund heraf beslutning om den endelige form på og omfang af denne afdækning.


Sagsfremstilling

Sammen om Skolen blev i november 2021 af det tidligere Børn & Læringsudvalg foreslået oprettet som et lokalt forum for drøftelse af folkeskoleområdet. I juni 2022 drøftede det nuværende Børn & Læringsudvalg forummet, og i oktober blev den overordnede procesplan for oprettelse af et lokalt Sammen om Skolen besluttet. Et centralt element i procesplanen er at afdække perspektiver og holdninger blandt interessenter inden for folkeskoleområdet, herunder hvilke ønsker og input der er til et lokalt Sammen om Skolen.


Børn & Læringsudvalget har i de seneste år haft en tæt inddragelse af flere aktører omkring folkeskolen, bl.a. i forbindelse med skolestrukturprocessen i 2021. En prioritering har været at få alle interessenter på skoleområdet aktivt involveret i skolens udvikling og fremadrettede mål. Det er her væsentligt, at alle nuancer og perspektiver kan foldes ud. Samme prioritering er søgt i designet af formatet på den kommende afdækning. Af bilag 1 fremgår en uddybning heraf.


Opsummerende består afdækningen af tre del-faser, som kan vælges frit uafhængige af hinanden:

Delfase I - fokusgruppeinterviews

Der gennemføres fokusgruppeinterviews med følgende grupper:

 • Faglige organisationer (DLF, BUPL, FOA, HK, Skolelederforeningen + Centerudvalget)
 • Medarbejdere, skoler/SFO
 • Ledelse, skoler/SFO
 • Skolebestyrelser
 • Samarbejdspartnere og understøttende enheder (PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Børn & Unge, Kultur & Fritid)
 • Dagtilbud + specialpædagogisk team
 • Erhvervs- og ungdomsuddannelser (erhvervsplaymaker, UU, Business Faxe)

Delfase II - surveys

Der gennemføres survey-undersøgelser for følgende grupper:

 • Forældre alle klassetrin
 • Elever 5.-9. kl.

Delfase III - workshops

Der gennemføres workshops for følgende grupper:

 • Elever Ungdomsskolen
 • Elever Specialskolen
 • Elever Østskolen (dvs. Hylleholt Skole, Rolloskolen og Karise Skole)
 • Elever Midtskolen (dvs. Bavneskolen, Møllevangskolen og Sofiendalskolen)
 • Elever Vestskolen (dvs. Vibeengskolen, Nordskovskolen og Terslev Skole)


Idet en afdækning af interessenters perspektiver og input nu er besluttet, er den samlede procesplan for igangsættelse af Sammen om Skolen ajourført med denne aktivitet. Af bilag 2 fremgår forslag til en samlet procesplan.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at

1. Udvalget vælger de nævnte faser som afdækningen skal bestå af.

2. Udvalget godkender den opdaterede procesplan.


Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


119. Beslutning om folkeskolernes ferieplan 2024/25

Resume

Denne sag lægger op til beslutning om folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2024/25. Folkeskolernes ferieplan 2024/25 har været sendt i høring, og høringssvarene præsenteres i denne sag.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget valgte med beslutning den 18. august 2022 at sende fire modeller for skolernes ferieplan for skoleåret 2024/25 i høring i perioden 29. august 2022 til 22. september 2022. I forbindelse med Børn & Læringsudvalgets behandling af sagen blev udarbejdet en model 4. Af bilag 1 ses modellerne som har været i høring.


Der er indkommet følgende høringssvar:

Østskolens bestyrelse og MED-udvalg (samlet høringssvar)

Anbefaler model 3 grundet hensynet til lærernes forberedelse første dag efter sommerferien samt SFO lukkedag fredagen efter Kr. Himmelfartsdag


Midtskolens bestyrelse og MED-udvalg (samlet høringssvar)

Anbefaler model 4 (skolebestyrelse og MED-udvalg) og model 3 (MED-udvalg)


Vestskolens bestyrelse og MED-udvalg (samlet høringssvar)

Anbefaler model 4

Fælleselevrådet


Anbefaler model 4

I bilag 2 er alle høringssvar gengivet i fuld længde.


Opsummerende peger høringssvarene således på enten model 3 eller 4.

Administrationen anbefaler model 4 med henvisning til, at flertallet af de høringsberettigede peger på denne model som den foretrukne.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at model 4 for skolernes ferieplan 2024/25 godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

120. Beslutning om skoletilbud for ukrainske flygtningebørn

Resume

I denne sag gives en status på arbejdet med de ukrainske flygtningebørn i skole- og dagtilbud. Samtidig er sagen en opfølgning på tidligere beslutning om oprettelse af skoletilbuddet Solsikken, idet der med denne sag skal besluttes en række rammemæssige forhold for drift af Solsikken. Byrådet træffer afgørelse om indstillingens pkt. 1-5. Børn & Læringsudvalget indstiller vedr. indstillingens pkt. 6-10.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Børn & Læringsudvalget møde den 13. juni 2022 blev en model for dagtilbudbudspasning og skoletilbud til de ukrainske flygtningebørn besluttet. Daginstitutionen Frøen er således udvalgt som den daginstitution, som i første omgang modtager børn mellem 0-5 år fra Ukraine. Der er endvidere oprettet et skoletilbud for ukrainske børn i den undervisningspligtige alder, Solsikken.


Status

Dagtilbud

 • Aktuelt har Faxe Kommune modtaget og indskrevet syv ukrainske børn i dagtilbudsalderen.
 • På dagtilbudsområdet visiteres alle ukrainske flygtningebørn til Børnehuset Frøen ved ankomst.
 • I det omfang familierne ønsker at flytte til et andet dagtilbud, foretages der en individuel vurdering heraf. Herved sikres at såvel barn, familie og dagtilbud er afstemte i forhold til behov og muligheder. Tendensen vil derfor forventeligt være, at i takt med at enkelte familier bliver boende i Faxe Kommune, vil ukrainske flygtningebørn placeres i de dagtilbud, hvor der er plads, og hvor de måtte ønske optagelse. Aktuelt er ét barn placeret uden for Børnehuset Frøen.


Skole

 • Aktuelt har Faxe Kommune modtaget og indskrevet 27 ukrainske børn i den skolepligtige alder. Derudover er 5 unge indskrevet i tilbud på UngFaxe.
 • På skoleområdet visiteres ukrainske flygtningebørn i den undervisningspligtige alder til Solsikken (beliggende på Midtskolen, afd. Sofiendal), der er oprettet som særskole efter "Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine" af 24. maj 2022 (herefter benævnt særloven).
 • Skolen, der ledelsesmæssigt hører under Midtskolen, tilrettelægger en skoledag, hvor de løbende indmeldinger af børn og unge kan varetages under hensyntagen til den efterhånden mere faste gruppe af børn. Tilrettelæggelse af undervisningen følger særlovens bestemmelser.
 • Samtidigt er det et aktuelt opmærksomhedspunkt i Solsikken, at i takt med at enkelte ukrainske familier vælger at bosætte sig mere permanent i Faxe Kommune, skal der følge et fokus på børnenes overgang til almenskole. Der vil altid skulle foretages en individuel vurdering i relation hertil, jf. særlovens § 4. Ved overgang til almenskole modtager børnene undervisning på lige fod med øvrige elever i almenskolen. Aktuelt er der ikke overflyttet elever fra Solsikken til almenskole, men i enkelte tilfælde er det en del af dialogen mellem skole og familie, herunder bl.a. at der deltages i undervisning på almenområdet, hvor det vurderes undervisnings- og pædagogisk hensigtsmæssigt.


Beslutning om rammemæssige forhold for drift af Solsikken

Den lovgivningsmæssige ramme præciserer, at en række forhold omkring et skoletilbud oprettet efter særloven skal besluttes. Derfor er der udarbejdet en samlet oversigt over de tiltag, se bilag 1. I oversigten indgår en kort beskrivelse af de konkrete forhold samt administrationens beslutningsforslag og begrundelse. Hvor beslutningen endeligt træffes i Byrådet, er dette beskrevet i oversigten.


Opsummerende skal der træffes beslutning om og administrationen anbefaler:

1. oprettelse af et selvstændigt skoletilbud med børnehaveklasse til 9. klasse for ukrainske flytgningebørn (Solsikken)

2. budgettering af et merforbrug på kr. 4 mio. til drift af skoletilbuddet, jf tidligere beslutning

3. at antal skoledage, rammer for klassedannelse, samlet undervisningstimetal og skoledagens længe som udgangspunkt følger kravene i folkeskoleloven

4. at skoletilbuddet tilbyder supplerende undervisning og anden faglig støtte, mens specialpædagogisk bistand tildeles efter folkeskolelovens regler og gældende retningslinjer i Faxe Kommune

5. at der ikke oprettes skolefritidsordning i forbindelse med undervisningstilbuddet, men at Midtskolens skolefritidsordning tilbydes

6. at skoletilbuddet ikke gennemfører nationale test

7. at skoletilbuddet gennemfører trivselsmålinger

8. at skoletilbuddet har fælles ledelse med Midtskolen

9. at der oprettes et forældreråd ved skoletilbudddet

10. at skoleleder for skoletilbuddet forvalter øvrige bestemmelser i særloven, hvor der står anført ”kommunalbestyrelsen”


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2022 afsat 4 mio.kr. til drift af Frøen, Solsikken m.v. for pasnings- og skoletilbud til ukrainske børn og unge. Ved regnskabsafslutning 2022 gøres de endelige omkostninger op. Der forventes en nogenlunde tilsvarende ramme for drift af pasnings- og skoletilbud for ukrainske flygtninge i 2023. Det er uklart i hvor stort et omfang, der gives kompensation til kommunerne for håndtering af opgaven. KL forventer alene en delvis kompensation.

Sagen afgøres af

Byrådet træffer endelig beslutning om indstillingens pkt. 1-5.

Børn & Læringsudvalget indstiller afgørelser om indstillingens pkt. 6-10.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender administrationens anbefalinger.


Beslutning

1. Sagens punkt 1-5: Anbefales.

2. Under forudsætning af at Byrådet beslutter oprettelse af skolen samt sagens punkt 2-5, træffer Børn & Læringsudvalget beslutning om:

6. at skoletilbuddet ikke gennemfører nationale test: Godkendt.

7. at skoletilbuddet gennemfører trivselsmålinger: Godkendt.

8. at skoletilbuddet har fælles ledelse med Midtskolen: Godkendt.

9. at der oprettes et forældreråd ved skoletilbudddet: Godkendt.

10. at skoleleder for skoletilbuddet forvalter øvrige bestemmelser i særloven, hvor der står anført ”kommunalbestyrelsen”: Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.
121. Status og beslutning vedr. den selvejende institution Troelstrupgårds økonomiske situation

Resume

Den selvejende institution Troelstrupgård, som rummer daginstitution og fritidsordning, har p.t. en økonomisk udfordring i forhold til særligt de stigende energipriser og forventer derfor at komme ud af 2022 med et økonomisk underskud (merforbrug).


Det forventede merforbrug på Troelstrupgård skyldes bl.a. de stigende energipriser og den heraf stigende inflation, som giver udfordringer i forhold til såvel likviditeten som den løbende økonomiske drift.


Der skal træffes beslutning, om Børn & Læringsudvalget vil indstille et ønske til Økonomiudvalget om at fremskynde administrationstilskuddet for 2023 (på ca. 0,2, mio. kr.) til udbetaling i 2022.

Sagsfremstilling


Den selvejende institution Troelstrupgård omfatter en daginstitution med samlet 60 børn og et fritidshjem og klubtilbud med 160 pladser og p.t. 39 tilmeldte børn i fritidshjemmet og 75 børn i klubtilbud. Troelstrupgård indgår som en integreret del af kommunens samlede kapacitet på bl.a. dagtilbudsområdet.


I henhold til dagtilbudsloven skal selvejende institutioner i store træk arbejde under de samme konditioner som kommunale institutioner, herunder i forhold til de økonomiske rammer for drift. Idet det dog er den selvejende institutions bestyrelse, der har såvel det økonomiske ansvar som det daglige driftsansvar, herunder fx i forhold til åbningstider m.v.


Troelstrupgård har til forvaltningen oplyst, at de p.t. er økonomisk pressede og forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug på mellem 0,4 og 0,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på mellem 5 og 10 pct. Troelstrupgård har i 2022 et samlet budget på ca. 8 mio. kr.


Det er bl.a. de stigende omkostninger til energi som presser Troelstrupgård samt de generelt stigende priser (inflation).


I forhold til energipriserne dækkes de kommunale institutioner økonomisk ind af de centrale betalinger herfor. Det er således i Faxe Kommune Center for Ejendomme, der bærer omkostningerne til de stigende energipriser og ikke de enkelte institutioners driftsbudgetter, mens den selvejende institution Troelstrupgård skal finde midlerne til bl.a. stigende energiudgifter i det aktuelle budget. Det skal bemærkes, at eventuelle takstreguleringer og udvidelser af pladser er en politisk beslutning.


De stigende priser på energi forventes fremadrettet at afspejle sig i såvel de kommende pris- og lønfremskrivninger (PL-reguleringer), som i de kommende takster – også for de selvejende institutioner, jf. dagtilbudslovens § 32, hvor tilskud og forældrenes betaling beregnes på baggrund af de samlede bruttodriftsudgifter. Der forventes således en økonomisk dækning fremadrettet, men der kan for nuværende være tale om bl.a. en udsat likviditet hos Troelstrupgård.


Det indstilles, at der for at sikre Troelstrupgårds fremadrettede drift foretages en udbetaling af administrationsbidraget for 2023 i slutningen af 2022 (1. december). Der kan her være tale om op til ca. 0,2 mio. kr., som vurderes delvist at kunne hjælpe Troelstrupgård på den korte bane. På længere sigte forventes som nævnt dels en justering af PL-reguleringer og takster, dels en mulig indgåelse af en driftsoverenskomst, jf. nedenstående.


Det bemærkes, at der løbende har været forhandlinger om indgåelse af en driftsoverenskomst mellem Troelstrupgård og Faxe Kommune i det seneste år. Forhandlingerne om en driftsoverenskomst mellem Troelstrupgård og Faxe Kommune forventes intensiveret i den kommende tid, bl.a. med udgangspunkt i hjælp og vejledning til løsning af de økonomiske udfordringer hos Troelstrupgård.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Følges indstillingen fremskyndes udbetalingen af administrationsbidraget til Troelstrupgård for 2023 på ca. 0,2 mio. kr. til udbetaling i slutningen af 2022. Det vurderes ikke at give en større udfordring i forhold til kommunens likviditet i 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at administrationsbidraget for 2023 for Troelstrupgård på ca. 0,2 mio. kr. fremskyndes til udbetaling i 2022 til dækning af likviditeten p.t.

Beslutning


Udvalget anbefaler, at Troelstrupgård får udbetalt et ekstraordinært driftstilskud på 350.000 kr., der finansieres af kassen, således at Troelstrupgård sidestilles med de øvrige kommunale institutioner ifm. ekstraordninære udgifter til energi mm.


Udvalget forventer, at der er indgået en driftsoverenskomst med Troelstrupgård snarest muligt og senest 1. marts 2023.


Udvalget forventer, at der undersøges de forventede tilsvarende ekstraordinære udgifter hos Kridthuset.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


122. Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde

Resume

Kommunerne i Region Sjælland og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.


Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den gældende aftale er indgået i 2020 og udløber med udgangen af 2022, hvorfor der nu skal indgås ny aftale for de kommende to år.


Med denne sag fremlægges rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2023-2024. Rammeaftalen fremlægges sideløbende i Socialudvalget og i Børn & Læringsudvalget til endelig godkendelse i Byrådet.


Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser/byråd i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.


Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante, og at arbejdet blev forsinket på baggrund af COVID-19, lægges der op til, at rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.


Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel) med tilsammen seks fokusområder.


De seks fokusområder er i overskrifter som følger:


Udviklingsdel

 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt


Styringsdel

 1. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
 2. Bedre styringsdata og ledelsesinformation


Bilag 1: Udkast til sagsfremstilling er udarbejdet af Sekretariatet for Rammeaftale Sjælland og er en uddybning af ovenstående.


Bilag 2: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.


For de 14 bilag til rammeaftalen henvises til RS17 sekretariatets hjemmeside via følgende link: https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


123. Høring af Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027

Resume

Med denne sag sendes udkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 til høring i Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. Høringsperioden løber fra den 3. oktober til den 9. december 2022. Faxe Kommunes nye tværgående Alkohol & Rusmiddelpolitik skal udgøre rammen for det kommende arbejde mod et mere hensigtsmæssigt forbrug af alkohol samt en nultolerance overfor stoffer.


Sagsfremstilling

Udkastet til politikken er blevet til efter et RUS-temamøde den 15. august 2022, hvor en bred række interne og eksterne aktører deltog. Mødet resulterede i en stor mængde inputs fra deltagerne, som en arbejdsgruppe på tværs af fagcentrene efterfølgende har sorteret og kategoriseret. Det er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal alkohol og stofforebyggelse samt kommunens tidligere arbejde på området. Udkastet til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 og høringsbrevet er vedlagt som bilag 1 og 2.

Høring
Høringsperioden løber i 10 uger fra den 3. oktober til den 9. december 2022, hvorefter Socialudvalget behandler høringssvarerne på udvalgsmødet den 9. januar 2023. Politikken forventes endeligt vedtaget i Byrådet d. 31. januar 2023. Tids- og procesplan er vedlagt som bilag 3.

Høringsberettigede er: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Frivilligrådet, Frivilligt Samråd, Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet, bestyrelse og bruger- pårørenderåd på plejehjem, daginstitutionsbestyrelser, skolebestyrelser, elevråd, Fælleselevråd samt relevante CenterMED.

Politikkens opbygning
Politikken er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en flerstrenget, helhedsorienteret og systematisk forebyggende indsats. Indsatsen er fordelt på fem temaer med tilhørende konkrete indsatsområder, der retter sig mod alle målgrupper og de mange faktorer, der påvirker brugen af alkohol og andre rusmidler. Derfor inddrager indsatssområderne en række arenaer som fx kommune, familien, grundskoler, ungdomsuddannelser, festmiljøer, civilsamfund, kultur og foreningsliv. Politikkens fem temaer er:

1. Tværgående organisering af alkohol og rusmiddelindsatsen
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
5. Rådgivning og behandling

Indsatsområderne er fordelt under de fem temaer og bygger dels på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dels på inputs fra dialogmødet. Beskrivelse af temaer og indsatsområder fremgår af vedlagte udkast til politik.

Tværgående organisering
Arbejdet med den forebyggende alkohol og rusmiddelindsats er forankret på politisk niveau i Rusmiddelkoordinationsgruppen, som består af Socialudvalget og udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. På administrativt niveau er politikken forankret i Chefforum og udmøntes på handleplansniveau via den tværgående koordinationsgruppe Sundhed på Tværs, der koordinerer handleplansarbejdet af Sundhedspolitikken.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget afgiver høringssvar til udkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.


Beslutning


Udvalget anbefaler, at der også kommer særligt fokus på unges brug af alle former for rusmidler.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


124. Godkendelse af takster for 2023

Resume

I denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for de takster som vedrører udvalgets økonomi.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivning eller beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af Byrådet den 13. oktober 2022.


Taksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2022 for at have virkning fra 1. januar 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2023-2026 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne opkræves i alle 12 måneder. Der gives søskendetilskud i SFO I, dagpleje, vuggestue og børnehave inkl. eventuelle frokostordninger.


Tilskud i private pasningsordninger gives ligeledes i alle 12 måneder.


Takster som afviger i forhold til taksterne i 2022, er markeret med rødt.Taksterne indgår i lighed med tidligere år i kommunens samlede takstblad og behandles i Byrådet d. 24. november 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2023 på Børn & Læringsudvalgets område godkendes og videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


125. Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022

Resume

I denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for årets sidste opfølgning.


Udvalget orienteres først om den generelle status på kommunens økonomi, og dernæst er udvalgets egen økonomiske status præsenteret.


Administrationens vurdering viser, at Børn & Læringsudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 7 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer bl.a. på baggrund af det specialiserede børneområde, og derudover forventes det, at udgifter til de ukrainske flygtningebørn koster ca. 4 mio. kr.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet endnu en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi. Denne gang er det data for og udviklingen henover årets første 9 måneder, som danner grundlaget for endnu et forventet regnskab 2022.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • Det korrigerede budget pr. 30. september 2022.
 • Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.


I fortsættelse af årets tidligere opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer. Ruslands fortsatte angreb på Ukraine har stadig store konsekvenser - også for kommunens økonomi. Energikrisen har sat sine spor, og inflationen er fortsat historisk høj hvilket betyder, at budgetterne både centralt og på institutionsniveau er under et voldsomt pres. Et pres der viser sig gennem prisstigninger både hvad angår el, gas og brændstof, men også fødevarer og tjenesteydelser. Hertil kommer fortsat økonomiske udfordringer som følge af tilgangen af ukrainske flygtninge.


Udover konsekvensen af krigen i Ukraine, er der dog også et fortsat behov for fokus på udfordringerne på flere store velfærdsområder. Der er således et stadigt stigende pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget samt et fortsat pres på både det specialiserede børneområde og voksenområde. Samlede forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ud til at ende med et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., i forhold til budgettet. Det er en markant forbedring siden sidste opfølgning, og en stor del af årsagen skal findes hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, der som bekendt fandt en fejl i opsætningen mellem økonomisystemet og fagsystemet.

Også flere andre områder holder enten igen med genansættelser eller anvendelse af puljer.

Det er ikke helt ualmindeligt at der i årets første opfølgninger skønnes konservativt, da 'better safe, than sorry' hviler i alle kanter i kommunen, særligt på områder som er rammebudgetteret.


Udvalgets økonomi:

For Børn & Læringsudvalget forventes et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. I nedenstående tabel ses det som et merforbrug på 2 mio. kr. på den del af driften som er budgetlagt, og dertil er der skøn for udgiftsniveauet for forventede udgifter vedr. flygtningebørn fra Ukraine samt udgifter til Covid-19.For udvalget er følgende betragtninger vigtige at bemærke:


 • Børn i Fællesskaber viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skal ses i lyset af, at der for 2023 skal foretages en reduktion og tilpasning, som allerede er igangsat i 2022.
 • Dagtilbudsområdet viser et merforbrug på 4,9 mio. kr. Dette skyldes overvejende demografitrækket på de centrale puljer, som følge af flere børn i dagtilbud, samt at særligt Møllen og Karise Børnehus har udfordringer i 2022. Der udarbejdes genopretningsplaner i forhold hertil.
 • Skoleområdet og PPR under ét viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Her er der særligt forskelle i forhold til skolernes økonomi, idet Midtskolen og Vestskolen forventer merforbrug på hhv. 4,0 og 1,1 mio.kr. Østskolen forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,6 mio., og PPR forventes at komme ud af 2022 med en økonomi i balance. Der udarbejdes genopretningsplaner i forhold hertil.
 • Merforbrug for det specialiserede børneområde på 3,2 mio. kr. Dette er et fald i forhold til det forventede merforbrug ved det forventede regnskab i august måned i år, hvor det forventede resultat lå på omkring 7,7 mio. kr. Forskellen skyldes overvejende ændrede opgørelsesmetoder for forventet forbrug og i mindre omfang aktivitetsændringer, jf. nedenfor.
 • Det samlede skøn indeholder også en forventning på løbende udgifter til de ukrainske børn samt Covid-19 udgifter, der blev afholdt i foråret. Disse skøn er i lighed med seneste sag om forventet regnskab opgjort særskilt.


I forhold til særligt det specialiserede børneområde, har der i 2022 været usikkerhed omkring de grundlæggende dataregistreringer for aktivitet og priser, som har givet usikkerhed - og varierende bud - på det forventede regnskab for 2022. I forbindelse med nærværende forventet regnskab frem til september måned, er der derfor anvendt de faktiske betalinger i årets første 3 kvartaler, kombineret med en analyse over de seneste tre års betalinger på området i årenes sidste kvartal. Dette har medvirket til, at det forventede merforbrug er faldet fra ca. 7,7 mio. kr. ved sidste opfølgning til forventet ca. 3,2 mio. kr. ved nuværende opfølgning for 2022. Der kan i denne sammenhæng også være tale om ændringer i aktiviteten, idet nøgletallene, jf. særskilt sag, dog alene indikerer et skift i retning mod dyrere foranstaltninger og ikke en større øget aktivitet.


Set i lyset af den eksisterende datakvalitet på området i 2022, er der fra 2023 sat ind med anvendelse af fagsystemerne DUBU og Calibra som bl.a. skal sikre en større datasikkerhed samt medvirke til bedre og mere præcise prognoser for det forventede økonomiske forbrug i 2023. Det må forventes, at datakvaliteten i de nye systemer vil blive løbende bedre, undervejs som implementeringen af systemerne løber af stablen i 2023. Der kan dog også i løbet af 2023 fremkomme særligt dyre enkeltsager og foranstaltninger, som kan have stor betydning for det kommende års økonomiske resultat. Dette gælder såvel mer- som mindreforbrug.


Til sagen er der vedhæftet et bilag med yderligere forklaringer.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byråd.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


126. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume


Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Det præsenteres tal for perioden februar til september 2022 samt gennemsnitspriser for perioden marts til september 2022, jf. bilag.


Samlet set ses relativt få udsving i antal helårspersoner fra august til september måned, idet dog antallet af børn og unge på opholdssteder er steget fra 51 til 55 helårspersoner, og antallet af børn og unge i netværksplejefamilier er steget fra 17 til 20. Stigningen i antal netværksplejefamilier skyldes korrektion for registreringer.


Ses overordnet på udviklingen fra februar til september måned, ses et generelt fald i aktiviteten ved anbringelser og en stigning i aktiviteten af forebyggende tiltag og handicapkompenserende tiltag. For sidstnævnte er det vurderingen, at stigningen til dels baserer sig på forkerte registreringer. Gennemsnitspriserne ses generelt stigende på stort set alle aktiviteter - på linje med øvrige prisstigninger i øjeblikket.


På linje med tidligere fremlagte nøgletal for 2022 skal opgørelserne vurderes varsomt, som følge af fortsatte fejl i registreringerne. Generelt - og på alle parametre - arbejder administrationen fortsat på, at opnå en bedre datakvalitet på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. nedenstående. Opgaven hermed vurderes at være omfattende, men kritisk nødvendig.Sagsfremstilling

Vedlagte opgørelse, jf. bilag, over aktivitet og gennemsnitspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier for perioden februar til september 2022, tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i hhv. februar og september og kan omfatte indsatser, som er igangsat fra tidligere år, fx i 2021. For at skabe et grundlag for sammenligning på tværs af år m.v., er aktivitetstallene omregnet til helårspersoner.


Det skal bemærkes, at aktivitetstallene og gennemsnitspriserne er baseret på aktuel viden, herunder den løbende oprydning og kvalificering af data. Dette er ingen garanti for, at der ikke kan være fejlbehæftede data. Ud over de løbende fund og tilretninger af eksisterende data arbejder administrationen med flere langtsigtede tiltag til et forbedret datagrundlag.


Af bilaget ses ændringer i aktivitet fra februar til september måned på følgende områder:

 • En stigning i antallet af børn og unge på opholdssteder (§66, stk. 1, nr. 5 og 6) fra 51 i februar og august til 55 i september. Det er vurderingen, at der kan være tale om såvel en reel stigning i aktiviteten som efterregistreringer.
 • En stigning i antallet af netværksplejefamilier (§66, stk. 1, nr. 4) fra 19 i februar måned til 17 i august og endelig 20 i september måned 2022. Her er der tale om en korrektion af registreringer efter datagennemgang.
 • Et fald i økonomisk støtte til forældre (§52 a og §52 a, stk. 3) fra 71 i februar, til 73 i august og 69 i september måned 2022. Det er en forsigtig vurdering, at det er tale om faktiske udsving over perioden, idet der dog fortsat tages forbehold for registreringspraksis.


Tallene for tabt arbejdsfortjeneste er forsat ved at blive gennemgået nærmere, og der tages derfor forbehold herfor.


I bilaget er nøgletallene forsøgt præsenteret i en meget enkel form, som viser udviklingen. Eventuelle mellemlæggende data kan forevises eller fremsendes til udvalget efter behov.


Generelt er der i i forhold til det specialiserede børn- og ungeområde usikkerhed omkring de grundlæggende dataregistreringer for aktivitet og priser. Usikkerheden har givet varierende bud på såvel det forventede regnskab for 2022, som usikkerhed omkring de løbende nøgletal. I forbindelse med den for udvalget fremlagte opgørelse over det forventede økonomiske regnskab på området er i 2022 anvendt de faktiske betalinger i årets første 3 kvartaler, kombineret med en analyse over de seneste tre års betalinger på området i årenes sidste kvartal. Det er vurderingen, at det har givet en større sikkerhed. Det er dog ikke muligt at anvende samme metodik for nøgletallene, som baserer sig på sagsbehandleres m.fl. indberetninger.


Set i lyset af kvaliteten af de eksisterende data på området i 2022, er der fra 2023 sat ind med anvendelse af bl.a. DUBU og Calibra, som bl.a. skal sikre en større datasikkerhed samt medvirke til bedre og mere præcise prognoser for det forventede økonomiske forbrug i 2023. Det forventes, at datakvaliteten i de nye systemer vil blive løbende bedre undervejs som implementeringen af systemerne løber af stablen i 2023. Der kan dog også i løbet af 2023 fremkomme særligt dyre enkeltsager og foranstaltninger, som kan have store betydning for det kommende års økonomiske resultat. Dette gælder såvel mer- som mindreforbrug.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Udviklingen i aktivitet (mængde) og gennemsnitspriser (pris) vil dog have en samlet økonomisk effekt på det samlede specialiserede socialområde for børn og unge.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.127. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Centerchefen orienterer om Folketingets nye klasseloft samt mulighed for skoleudsættelse, herunder:
  • Fremsættelse af lovforslaget vedr. sænkelse af klasseloft (max 26 elever i bh.kl.-2.kl.) samt øgede muligheder for udskudt skolestart (fælles beslutning forældre og kommune) sker først efter valget.
  • Det betyder, at kommunerne indtil videre administrerer efter gældende lovgivning, dvs. fortsat klasseloft på max 28 for bh.kl.-2. kl. samt skoleleder beslutter udskudt skolestart.
  • KL er opmærksom på, at det giver en udfordring for kommunerne, at man politisk alene har fastsat et klasseloft for de mindste klasser, uden at forholde sig til hvad der skal ske, når børnene rykker op i de større årgange.
  • KL vil lægge vægt på at få dette forhold yderligere afklaret i de videre drøftelser med regeringen. For Faxe Kommune betyder det, at der ikke aktuelt skal ændres i nuværende styrelsesvedtægter, hvori rammer for klassedannelse og skoleudsættelse fremgår. Dette vil dog forventes at skulle gøres, når ny lovgivning vedtages.


 • Centerchefen orienterer om KL's Børne - og Undervisningsudvalgs nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er på som bilag.


 • Centerchefen og stabschefen orienterer om normeringstal, herunder oversættelse af ny beregningsmetode.


 • Centerchefen orienterer om servicestandarder hos Ditobus, herunder transporttid for udsatte børn.


 • Centerchef orienterer om status vedrørende Chromebook.


 • Udvalgsformanden orienterer om bestilling af mad i december.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.


128. Meddelelser - lukket (Lukket)
129. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.10 november 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde d. 10. november 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.