Børn & Læringsudvalget - 12-06-2023

Referat
Dato:
Mandag, 12 juni, 2023 - 16:30
Hent som fil:
66. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

67. Dialogmøde CenterMED CBUF og BLU

Resume

CenterMED - udvalget (udvalget for medarbejdere i centeret i forhold til medindflydelse og medbestemmelse i Center for Børn, Unge og Familier) er inviteret til dialogmøde med Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

CenterMED - udvalget (udvalget for medarbejdere i centeret i forhold til medindflydelse og medbestemmelse) i Center for Børn, Unge og Familier er inviteret til dialogmøde med Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

CenterMED udsat til august mødet.

Fraværende: Ingen.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).


68. Skoleudviklingssamtaler 2022/2023 del 2

Resume

Der gennemføres skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23 som en del af Børn & Læringsudvalgets møder 4. maj og 12. juni. I sagen beskrives skoleudviklingssamtalernes baggrund og formål. Materialet er det samme som præsenteret den 4. maj. Udover skolerne deltager stabschef Henrik Thorning under punktet.


Sagsfremstilling

Baggrund for skoleudviklingssamtaler

 • Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal der afholdes skoleudviklingssamtaler. Dette følger af "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" fra oktober 2021, som folkeskoleforligskredsen indgik.
 • Skoleudviklingssamtalerne gennemføres for kommunens folkeskoler og interne skoler. Interne skoler er
  undervisningstilbud på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud, og i Faxe Kommune findes Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold.
 • Børn & Læringsudvalget sendte 9. marts 2023 et format på samtalerne til godkendelse i Byrådet. Byrådet godkendte forslaget 23. marts 2023. Formatet er i overskrifter, at skoleudviklingssamtalerne gennemføres som en del af Børn & Læringsudvalgets møder henholdsvis 4. maj og 12. juni ud fra fastlagt tidsplan og med afsæt i en række data vedlagt som bilag.


De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
 • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside


Afvikling af skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Samtalerne afvikles efter følgende plan:


4. maj 2023:

16.00 – 16.10: Ankomst og velkomst

16.10 -16.50: Vestskolen

16.50 -17.30: Specialskolen

PAUSE (10 min)

17.40 -18.00: Heldagsskolen Bråby

18.00-18.20: Heldagsskolen Lindersvold

18.20-18.30: Afrunding og tak for i dag


12. juni 2023:

16.30-16.40: Ankomst og velkomst

16.40-17.20: Midtskolen

17.20-18.00: Østskolen


Data som baggrund for samtalerne

Som en del af den politiske beslutning er der fremstillet et bilag med data som baggrund for samtalerne.

Der fremstilles data om budget og regnskab, antal klasser og klassekvotient, elevtal, antal pædagogisk personale, faglige resultater (nationale test samt Folkeskolens Afgangsprøve), trivsel, fravær elever, sygefravær personale, vikarforbrug og kompetencedækning, se bilag 1. Det er søgt at fremskaffe samme data for alle skoler så vidt muligt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at skoleudviklingssamtalerne gennemføres.

Beslutning

Godkendt.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ingen.69. Kapacitet dagtilbud opfølgningssag

Resume

Børn & Læringsudvalget har på mødet den 4. maj 2023 vedrørende sag 56. ”Beslutning af udvidelse af kapacitet i dagtilbud” ønsket, at sagen genfremsættes på udvalgsmødet den 12. juni 2023.


Udvalget så gerne, at det fremgår af sagen, at den tidligere beslutning om en ny daginstitution i Haslev ønskes ændret, på baggrund af analysen i den nye strategirapport fra JJW arkitekterne, der peger på, at kapacitetsudfordringerne strækker sig ud over Haslevs byområde, og også omfatter byområderne Dalby, Rønnede og Faxe. Samtidig ønskes det, at der tages højde for det nødvendige antal liggehaller, herunder placering af liggehal i Møllen og en pris på et muligt opkøb af den lejede pavillon. Sagen er tilføjet disse elementer.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

D. 28. august 2019 besluttede Børn og Læringsudvalget et nyt kvalitetsdagtilbud beliggende i Haslev. Forslaget indeholdt følgende:

Nyt dagtilbud med plads til skærmet gruppe, afvikling af tre ældre dagtilbud herunder afdeling Valmuen,Maglegården og Regnbuen og etablering af nyt kvalitetsdagtilbud, der skulle imødekommende fremtidigt behov samt børn fra afviklet dagtilbud. Økonomien i dette forslag var sat til 46.601.000 kroner.


Strategirapporten fra JJW's akriktetfirma fra april 2023, viser imidlertid, at kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet fra 2023 til 2028 har ændret sig. Befolkningsprognosen og kapacitetsopgørelsen fra pladsanvisningen viser idag, at behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet, spreder sig over flere områder. I følge JJW's strategirapport er der behov for at udvide kapaciteten i både Rønnede, Faxe, Dalby og i Haslev.


En ny daginstitution i Haslev til en projektpris på 46,6 millioner kroner, som tidligere er besluttet, har ikke sin egen post i den nuværende investeringsoversigt, men indgår som en del af en pulje, som skal konkretiseres og prioriteres i løbet af 2024 - 2026. Center for Økonomi oplyser, at denne konkretisering m.v. ikke har fundet sted endnu.


Hvis Børn & Læringsudvalget ønsker at følge administrationens anbefaling om, at ændre kapacitetsplanerne for dagtilbudsområdet, så kræver den en ændring af den tidligere besluttede institution i Halsev, og at der i stedet planlægges med en række mindre investeringer flere steder.


JJW's har udarbejdet to modeller og her fremhæves her model B, som er den mindst omkostningstunge:


Model B i JJW' strategirapport:

1. Dalby Børnehuse - ombygning af personale/ledelsesfløj, samt af køkken til flere børnekvadratmeter: 4.000.000 kroner

2. Heimdal, om- og tilbygning - en ekstra bygning,(650,1 kvadratmeter) der er bygget sammen med den eksisterende: 19.300.000 kroner

3. Valmuen/Maglegården - ekstra bygning ved Valmuen,(354 kvadratmeter) bygget sammen med den eksisterede samt renovering af dele af Maglegården: 10.100.000 kroner

I alt 33.400.000 kroner.


Udover model B på 33 millioner kroner, er der øvrige investeringer i liggehaller og opkøb af pavillon i Børnehuset Møllen samt økonomi til inventar m.m., der bør tages højde for, i den kommende investering i kapaciteten. Der skønnes en samlet investering over årene på ca. 38,220 mio. kr.


Opmærksomheden henledes på, at der kan blive brug for udvidelse af parkeringsforhold i de dagtilbud, hvor der kommer flere børn og medarbejdere. Dette forventes særligt i Dalby Børnehuse og Valmuen, hvor der ses en løbende tilgang af børn - også i de kommende år, jf. befolkningsprognosen. Opmærksomheden henledes på, at der ikke umiddelbart er finansiering til initiativer i 2023 inden for Center for Børn, Unge & Familiers økonomiske ramme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der kan potentielt være tale om anlægsomkostninger på op mod 38,220 mio.kr. over en 4-årig periode. En eventuel økonomi hertil kan indgå i de kommende budgetaftaler. Det skal bemærkes, at det ikke umiddelbart er muligt at finansiere foreslåede initiativer i 2023 inden for Center for Børn, Unge & Familiers ramme.


Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at


1. Tidligere beslutning om en ny daginstitution i Haslev ændres til at der træffes beslutning om tilbygninger, jvf. model B, inklusiv inventar, liggehaller og opkøb af pavillon.


2. Tilbygningerne i model B kan ske over en længere årrække, tilpasset kapacitetsbehovet.


3. Sagen overgår til budgetforhandlingerne for 2024.

Beslutning


Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at udarbejde en alternativ model C, der indeholder en ny institution i Haslev og en reduceret model for institutionen Heimdal i Faxe.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ingen.70. Orientering om status på Fælles om Forebyggelse

Resume

Med denne sag præsenteres en status på arbejdet med Fælles om Forebyggelse (FOF). Der gives status på indsatsens 3 fokuspunkter samt udmøntningen af den politiske investering, og der følges op på indsatsens datapunkter. Evalueringen viser effekt på kort sigt, men behov for fortsat fokus på de langsigtede effekter.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på deres møde den 9. februar 2023 en plan for, hvornår der skal måles og evalueres på indsatserne på børne- og ungeområdet. Her blev det besluttet, at der gives status på arbejdet med FOF løbende hvert kvartal.


Strategien

FOF er en strategi besluttet i Byrådet, hvor der primært er investeret i forebyggelse på det specialiserede børne- og ungeområde. Arbejdet blev igangsat med budget 2020 og bygger på tre overordnede fokuspunkter, herunder 1) hurtig opsporing og tidlig indsats, 2) styrket adgang til støtte og hjælp, og 3) effektivt og tværfagligt samarbejde. Se eventuelt bilag 1 for nærmere formålsbeskrivelse.


Opfølgning på effekten af arbejdet

Da Byrådet besluttede at investere i FOF, var der fokus på følgende datapunkter, som der herunder følges op på:


 1. Sagsbehandlernes sagstal falder med ca. 40 pct. (opfyldt): Dette mål svarer til et fald på daværende 55 sager pr. sagsbehandler til 30. Dette mål er opfyldt, da det gennemsnitlige sagstal i dag er på ca. 25 sager, hvilket svarer til et fald på godt 55 pct.


 1. Segregeringsniveauet falder til landsgennemsnittet (opfyldes): Dette mål følges også i Børn i Fællesskaber, men blev udvalgt i FOF, fordi det vurderes at være relevant på tværs af indsatserne, da en styrket forebyggelse også vil medføre flere løsninger på almenområdet. Segregeringsniveauet i Faxe Kommune er faldende samtidig med, at det er stigende på landsplan. Den aktuelle segregeringsgrad er 93,3 pct. i Faxe Kommune. Den sidste nationale måling viste et landsgennemsnit på 93,8 pct.i skoleåret 21/22. Det vurderes realistisk at opnå dette mål inden for kort tid.


 1. Antallet af anbragte falder (ikke opfyldt): Der er ikke sat konkrete mål for, hvor meget anbringelsestallet skal falde, men det har været en forventning at se et gradvist fald i antallet af anbringelser. I perioden siden 2020 er der imidlertid set en stigning fra 1,44 pct. i 2019, 1,67 pct. i 2020 og 1,71 pct. i 2021. Data for 2022 er endnu ikke tilgængelig. Dette mål er derfor ikke opfyldt.


 1. Udgiften til foranstaltninger falder (ikke opfyldt): Der er ikke sat mål for, hvor meget udgifterne skal falde, men det har været en forventning at se et gradvist fald i de samlede udgifter. I perioden siden 2020 er der imidlertid set en fortsat stigning, og dette mål er derfor ikke opfyldt. Udtræk fra Danmarks Statistik viser en gradvis stigning af udgifter fra 178 mio. kr. i 2020, 191 mio. kr. i 2021 og 202 mio. kr. i 2022. Stigningen er direkte forbundet med udviklingen i anbringelsestallet, da udviklingen primært hænger sammen med stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner. Heri indgår såvel generelle aktivitetsstigninger over årene, generel stigende prisudvikling (inflation) og en mulig stigende tyngde (tillægsydelser til allerede besluttede foranstaltninger).


 1. Antallet af underretninger falder (opfyldes): Der er ikke sat mål for, hvor meget udgifterne skal falde, men det har været en forventning at se et gradvist fald i antallet af underretninger. I perioden siden 2020 er der set et svingende fald over årene fra 8,5 pct. i 2020 til 7,8 pct. i 2021 og 8,2 pct. i 2022.


Det vurderes af ovenstående data, at vilkårerne for at kunne skabe den forventede forandring er skabt. Udviklingen er i gang og viser sig primært på de kortsigtede parametre, herunder sagstallet, inklusionsgraden og antallet af underretninger, hvilket indikerer, at der sker en udvikling i løsninger i forebyggelsen, som ønsket. Samtidig er den langsigtede effekt fraværende, herunder anbringelsestallet og de følgende udgifter, hvilket kræver særlig opmærksomhed.


Det vurderes, at de langsigtede effekter vil opnås gennem følgende tiltag:

 • De fastlagte spor i udviklingsstrategien i Børn, Unge & Familieafdelingen, som bl.a. vil skabe mere kvalitet i opfølgningen af socialfaglige indsatser samt muligheder for nedtrapning.
 • Fortsat styrkelse af det forebyggende arbejde i regi af FOF, som der fokuseres på i nedenstående indsatspunkter:


Status på indsatspunkter i FOF


Hurtig opsporing og tidlig indsats

Arbejdet med dette indsatsspor blev styrket i budgetforliget for 2023, hvor byrådet besluttede at fastsætte et særskilt fokus på 0-3 årsområdet. Her er derfor samlet set afsat 2,8 mio. kr. til styrket indsats, hvoraf 2,2 mio. kr. blev afsat i forbindelse med budget 2023. Af disse midler er 1,1 mio. kr. udmøntet til Sundhedsplejen til gennemførelse af yderligere besøg i de familier, som har behov for hjælp til at skabe en god kontakt til deres barn. Investeringen bidrager både til opsporing og indsats for familien.

Derudover er der i 2023 afsat 0,2 mio. kr. til opsigelse af tidligere familierådgivereteam samt 0,4 mio. kr. til analyse af indsatsvifte på 0-3 årsområdet med henblik på vurdering af, hvor de resterende midler skal investeres for at give størst effekt. Dette arbejde er blevet tæt koblet med udviklingen af Familiens Hus, som Faxe Kommune har modtaget støtte til af Social- og Boligstyrelsen og foregår derfor særligt i et samarbejde mellem dagtilbudsområdet, sundhedsplejen og børne-, unge- og familieafdelingen. Arbejdet har vist potentiale i at investere i et samarbejde med Homestart, som tilbyder regelmæssig venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp til familier med mindst et barn i førskolealderen, samt mulighed for at frikøbe ressourcer i Familie- og Ungeindsatsen til kortvarige forebyggende tiltag. Der gives status på disse investeringer ved næste orienteringssag.


Styrket adgang til støtte og hjælp

Som et led i dette indsatsspor blev 8 sagsbehandlere organiseret fremskudt med fysisk tilstedeværelse på dagtilbud og skoler. Formålet er at give styrket adgang til hurtig støtte og hjælp, inden udfordringerne vokser sig store. I forbindelse med centersammenlægningen er denne organisering blevet evalueret af ny ledelse, og det vurderes, at rådgivningsteamet ikke længere skal være ansvarlige for at håndtere elevsager, da de hermed frisættes til udelukkende at arbejde forebyggende.


Effektivt og tværfagligt samarbejde

Der er i perioden 2021-2022 investeret i kompetenceudviking af medarbejdere på tværs af dagtilbud, skoler og det specialiserede område med henblik på at styrke kompetencerne til tværgående samarbejde og ressourceorienteret familiesamarbejde. Her har været gennemført en TVÆRS-uddannelse med fokus på metoden Løft og Signs of Safety, som er implementeret i alle TVÆRS møder på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover er der investeret i kompetenceudvikling målrettet opsporing af mistrivsel hos børn og unge, som lever i en familien. Denne udvikling er gennemført og implementeret og fokus i FOF sættes derfor som det næste på oplevelsen af effekt blandt medarbejderne.


Der er desuden blevet arbejdet med udvikling af et tværfagligt visitationsmøde, hvor sager vurderes på tværs af dagtilbud, skole og socialområdet med henblik på at sikre koordinerede beslutninger.


Derudover afprøves nye samarbejdsformer for forebyggelse af udadreagerende fysisk og sproglig adfærd i skolen gennem et projekt på Midtskolen, hvor der dels skal gennemføres forløb for klasseteams og dels for forældregrupper. Projektet omfatter medarbejdere fra skole, PPR og Børn, Unge og Familieafdelingen og støttes af Social- og Boligstyrelsen. Formålet er at modne en indsats, som senere evt. kan udbredes til resten af kommunen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

Christina Birkemose (H) kunne ikke godkende indstillingen.

Fraværende: Ingen.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).71. Beslutning om tilpasning af økonomien til Ungfaxes heltidsundervisning

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget (BLU) om behov for tilpasning af budget til Heltidsundervisningen (HU) på UngFaxe på baggrund af et faldende elevtal. I den sammenhæng kan 0,5 mio. kr. indgå som reduktionsforslag i den politiske budgetproces for 2024.


Sagsfremstilling

Antallet af elever falder fra 20 til 4

Behovet for at tilpasse den økonomiske ramme til HU skyldes et fald i antal indskrevne elever fra næste skoleår, hvilket er blevet kendt i forbindelse med forårets visitations- og revisitationsprocesser. I august 2022 var elevtallet på 20, hvorimod der pr. august 2023 forventes 4 elever i tilbuddet.

Elevfaldet skyldes en blanding af, 1) at Vest- Midt- og Østskolen indstiller færre elever til tilbuddet end tidligere, 2) at HU vælger at visitere flere elever væk fra tilbuddet end tidligere, og 3) at der er en fælles opmærksomhed på, at målgruppen fremover udelukkende skal visiteres efter § 33, stk. 3 i folkeskoleloven, hvilket lovgivningen også er målrettet.

Mere konkret elevfaldet i løbet af indeværende skoleår følgende:

 • 6 af de 20 elever har HU selv valgt at indstille til at stoppe. 3 af disse elever er pt. i et håndholdt afdækningsforløb med en konsulent i staben med henblik på overgang til fx FGU eller STU, 2 koordineres sammen med Børn & Unge afdelingen om visitation til et specialtilbud, og 1 er allerede visiteret til en specialskole. Alle elevers skolegang besluttes senest i starten af juni.
 • 3 af de 20 elever har selv valgt at stoppe på HU og færdiggøre folkeskolen et andet sted, fx FGU eller efterskole.
 • 7 af de 20 elever afslutter folkeskolen eller er fraflyttet kommunen.
 • 3 elever revisiteres til HU og 1 ny elev visiteres.


Der vurderes at være samme rammebehov, som på 10. klassesholdet klar-parat

På baggrund af elevtallet vurderes det, at der pr. august 2023 skal oprettes ét hold for elever på 8-10. klasse. Derfor vil der ikke kunne visiteres elever til 7. klasse til HU længere. På baggrund heraf reduceres rammen fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som er tilsvarende 'klar-parat', som er UngFaxes 10. klasseshold for elever med fysiske, psykiske eller andre personlige udfordringer.


Økonomiske konsekvenser

Det faldende elevtal påvirker økonomien i Børn i Fællesskaber, fordi HU er rammetildelt. Det betyder, at den centrale pulje er afhængig af eksklusionstakstbetalinger, hvis der skal være balance i budgettet. 20 elever er eksempelvis svarende til 3,6 mio. kr., hvorimod 4 elever svarer til 720.000 kr. Det faldende elevtal skaber derfor en økonomisk udfordring for økonomien til Børn i Fællesskaber, hvis ikke rammen tilpasses og målrettes økonomien. Dette vil være en forudsætning for at kunne nå de politiske besparelser i 2026-planen, jf. bilag 1.


Følgende økonomiske konsekvenser gør sig derfor gældende:

 • Budgettet til HU reduceres fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr.
 • 3,3 mio. kr. overføres til den centrale pulje i Børn i Fællesskaber for at dække reduktionen i eksklusionstakstbetalinger og sikre fortsatte investeringsmuligheder.
 • 0,5 mio. kr. overføres til den centrale pulje, men lægges ind i budgetprocessen for 2024 som et reduktionsforslag.


Der vil være en overgangsperiode med forflytning eller opsigelse af medarbejdere, som medfører, at ovenstående vil kunne gennemføres gradvist, men med fuld virkning fra senest budgetåret 2024.


Inddragelse:

I forbindelse med udarbejdelse af oplægget er der indhentet perspektiver fra UngFaxes bestyrelse og lokale MED-udvalg, CenterMED-udvalget, Udsatterådet og Handicaprådet. Deres perspektiver er vedlagt som bilag på sagen.


Det bemærkes i denne sammenhæng, at UngFaxes bestyrelse og MED-udvalg ikke er enige i den økonomiske ramme, som der lægges op til i sagen og i stedet foreslår en ramme på 1,8 mio. kr. Dette ønske uddybes i bilag 4, og perspektiveres i bilag 1 med en sammenligning af priser med andre tilbud. Det bemærkes, at en ramme på 1,8 mio kr. vil medføre et behov for enten at øge elevtalet på et HU-hold til minimum 11 elever eller at droppe reduktionsforslaget til budget 2024, hvis økonomien til Børn i Fællesskaber skal komme i balance.


Overordnet set er det vigtigt at påpege, at der i sagen tages stilling til en prioritering af midler, som også rækker ind i økonomien til Børn i Fællesskaber på det samlede skoleområde.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Følgende økonomiske konsekvenser gør sig gældende:

-  Budgettet til HU reduceres fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

-  3,3 mio. kr. overføres til den centrale pulje i Børn i Fællesskaber for at dække reduktionen i eksklusionstakstbetalinger.

-  0,5 mio. kr. overføres til den centrale pulje, men lægges ind i budgetprocessen for 2024 som et reduktionsforslag.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget godkender, at:

1) Budgettet til HU reduceres fra 5,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

2) 3,3 mio. kr. overføres til den centrale pulje i Børn i Fællesskaber med henblik på ikke at forhindre indfrielse af den politisk besluttet budgetreduktion i Børn i Fællesskaber

3) 0,5 mio. kr. overføres til den centrale pulje, men lægges ind i budgetprocessen for 2024 som et reduktionsforslag.


Beslutning

1) Budget til HU reduceres fra 5,2 til 1,8 mio.

2) 2,9 mio. kr. overføres til den Centrale pulje i Børn i Fællesskaber.

3) Ikke godkendt. De 0,5 mio. reinvesteres til inklusionsindsatserne på skolerne med 1/3 til hver.

4) Udvalget får ultimo 2023 en status for arbejdet med de elever, der er på HU i det kommende skoleår.Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ingen.72. Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2022

Resume

Ankestyrelsens ankestatistik fremlægges årligt til orientering i de respektive fagudvalg. Med denne sag fremlægges statistikken for 2022 enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunen modtager årligt Ankestyrelsens statistik over de klager, styrelsen har modtaget over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken fremlægges efterfølgende til orientering i de respektive fagudvalg. Denne sag fremlægges enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. Ankestatistikken for 2022 er vedlagt som bilag.

Ankestatistikken viser at Ankestyrelsen afgjorde 182 Faxe-sager i 2022. Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:


 • Afvisning: Sager, Ankestyrelsen ikke vil behandle, fx da klagefristen er overskredet. Afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes.
 • Hjemvisning: Sager, der ikke er oplyst tilstrækkeligt.
 • Ændring/ophævelse: Sager, hvor Ankestyrelsen træffer en anden afgørelse end den vi har truffet.
 • Stadfæstelse: Sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.


Sagerne fordeles efter lovgivning, angivet med flg. forkortelser:

 • LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LAS: Lov om aktiv socialpolitik
 • PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
 • SDP: Sygedagpenge
 • SEL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
 • ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., Lov om forsøg med socialt frikort, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven


Ankestatistikkens tabel 2 viser antal afgørelser for 2022 fordelt efter sagsudfald og lovgivning:


Sagsudfald

LAB

LAS

PL

SDP

SEL

ØVR

I alt

Afvisning/Henvisning

1

1

2

5

7

0

16

Hjemvisning

0

7

0

8

19

1

35

Stadfæstelse

7

23

3

26

50

3

112

Ændring/Ophævelse

0

6

1

7

5

0

19

I alt

8

37

6

46

81

4

182


Til sammenligning har fordelingen efter sagsudfald og lovgivning for Faxe Kommune for 2019, 2020 og 2021 set ud som følger:


Sagsudfald

LAB

2019 - 2020 - 2021

LAS

2019 - 2020 - 2021

PL

2019 - 2020 - 2021

SDP

2019 - 2020 - 2021

SEL

2019 - 2020 - 2021

ØVR

2019 - 2020 - 2021

I alt

2019 - 2020 - 2021

Afvisning/Henvisning

1 - 2 - 1

2 - 4 - 6

NA - 1 - 0

2 - 3 - 1

11 - 5 - 6

3 - 1 - 0

19 - 16 - 14

Hjemvisning

1 - 0 - 1

5 - 4 - 5

2 - 1 - 1

2 - 1 - 2

17 - 18 - 11

NA - 1 - 1

27 - 25 - 21

Stadfæstelse

8 - 21 - 5

43 - 22 - 25

8 - 8 - 6

13 -18 - 16

36 - 46 - 42

7 - 4 - 7

115 - 119 - 101

Ændring/Ophævelse

4 - 1 - 2

12 - 8 - 6

2 - 3 - 1

NA - 4 - 3

8 - 7 - 4

NA - 0 - 0

26 - 23 - 16

I alt

14 - 24 - 9

62 - 38 - 42

12 - 13 - 8

17 - 26 - 22

72 - 76 - 63

10 - 6 - 8

187 - 183 - 152


Ankestatistikken viser ikke, hvordan sagerne fordeler sig på de forskellige fagudvalg, og den viser heller ikke udviklingen over årene. Illustration heraf sker administrativt. Fordeling af de 182 sager fra 2022 på de respektive fagudvalg; Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget ser ud som følger:BIU

BLU

SSU

SOU

i alt

Stadfæstelse

59

27

22

4

112

Ændring

14

4

0

1

19

Hjemvisning

15

5

9

6

35

Afvisning

9

5

1

1

16

I alt

97

41

32

12

182


For en illustration af hvert enkelt fagområde henvises til det selvstændige bilag for hvert fagudvalg.


Ankestatistikkens tabel 4 viser omgørelsesprocenter for 2022 fordelt efter lovgivning (bemærk afviste sager indgår ikke, når omgørelsesprocenten beregnes):LAB

LAS

PL

SDP

SEL

ØVR

I alt

Faxe Kommune

0

36

25

37

32

25

33

Landstotal

25

27

12

23

38

19

30


Som det fremgår, ligger Faxe Kommune samlet set på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan.


Faxe Kommune har også de foregående tre år samlet set ligget på niveau med omgørelsesprocenten på landsplan, mens der også for de foregående år har været variationer indenfor de enkelte paragraffer. Følgende oversigt viser omgørelsesprocenterne for 2019, 2020 og 2021 fordelt efter lovgivning:LAB

2019 - 2020 - 2021

LAS

2019 - 2020 - 2021

PL

2019 - 2020 - 2021

SDP

2019 - 2020 - 2021

SEL

2019 - 2020 - 2021

ØVR

2019 - 2020 - 2021

I alt

2019 - 2020 - 2021

Faxe Kommune

38 - 5 - 38

28 - 35 - 31

33 - 33 - 25

13 - 22 - 24

41 - 35 - 26

0 - 20 - 12

32 - 29 - 27

Landstotal

25 - 19 - 18

32 - 29 - 26

19 - 17 - 10

18 - 18 - 18

41 - 36 - 32

32 - 32 - 30

33 - 29 - 26


I forlængelse heraf er det væsentligt at være opmærksom på, at omgørelsesprocenten i nogle tilfælde baseres på få behandlede sager, hvilket også fremgår af Ankestatistikken.


Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at antallet af afgørelser, der træffes af de forskellige fagområder, er meget højere end antallet af sager, der påklages til Ankestyrelsen.


På alle fagområder arbejdes med læring af de sager, som Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer.


Udover den fremsendte Ankestatistik offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet årligt et danmarkskort med sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet (dvs. indenfor Børn & Læringsudvalgets og Socialudvalgets fagområder). Danmarkskortet skal fremlægges for byrådet.


Herudover udarbejder Borgerrådgiver årligt en rapport over sit arbejde. Denne rapport kan indeholde anbefalinger til de enkelte fagområder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).

73. Beslutning om valg af nye nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier

Resume

Med denne sag fremlægges forslag til nye nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier.

Udvalget er månedligt blevet forelagt opdaterede nøgletal for området. Som følge af implementering af nye systemer på området er det nu muligt at fremlægge forslag til rapport med nye og forbedrede nøgletal.


Stabschef Henrik Thorning deltager under punktet.Sagsfremstilling

I februar 2023 overgik afdelingen for børn, unge og familier til at anvende DUBU som fagsystem, og samtidig er Calibra implementeret som disponeringssystem.


Med overgang til disse systemer og adgang til øvrige datakilder, er fundamentet for bedre data – og dermed bedre nøgletal - nu skabt. Der udestår fortsat en del datakontrol og tilretning af de nye systemer, men der hvor data vurderes at have en tilstrækkelig kvalitet, er der på nuværende tidspunkt udarbejdet nøgletal. Der vil i løbet af 2023 ske en fortsat udvikling af den tilgængelige data og kvaliteten af data, og nøgletallene vil parallelt med denne udvikling blive udvidet og forbedret.


I forlængelse af Udviklingsstrategiens forandringsspor arbejdes frem mod maj 2024 med at opgøre varighed på indsatser og måle effekter af indsatser. Maj 2024 vil udgøre baseline i disse opgørelser og opgørelserne vil blive indarbejdet i denne rapport i løbet af 2024.


Forslag til nye nøgletal er samlet i en rapport ’Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier’, som er vedlagt i bilaget.


Overgang til DUBU og Calibra har medført et databrud. Dels modelleres data på en grundlæggende anderledes måde med de nye systemer, og dels er historiske data til dels ikke tilgængelige i de nye systemer.

I rapporten anvendes alene data fra 2022 som historiske data.


I rapporten præsenteres nøgletal inden for områderne: Aktivitet, Aktivitet i Familie- og UngeIndsatsen (FUI), Økonomi og Underretninger. Rapporten består på nuværende tidspunkt af 11 nøgletal/tabeller fordelt på ovennævnte områder. Omfanget af nøgletal er således væsentlig udvidet og udgør et bredere orienteringsgrundlag end de tidligere nøgletal. Yderligere er der på nuværende tidspunkt planlagt yderligere fem nøgletal, som forventes at indgå i rapporten i august 2023.


Nogle af nøgletallene opdateres kvartalsvis og andre kan opdateres månedligt. For langt de fleste nøgletal vil der ikke være væsentlige ændringer alene på månedsbasis. Samtidig indebærer de nye nøgletal en øget arbejdsmængde i administrationen.


Indtil videre foreslås, at den månedlige fremlæggelse af nøgletal fortsættes, idet det dog giver et øget administrativt træk.


Det skal bemærkes, at det er hensigten, at de fremviste nøgletal anvendes dels til orientering af Børn & Læringsudvalget, dels som en løbende tilbagemelding til ledere og medarbejdere i afdelingen. Dette med henblik på bl.a. styring og løbende bedre datakvalitet, jf. også strategien på området.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at orientering om ’Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier’ tages til efterretning
 2. at rapporten ’Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier’ fremadrettet udgør orientering om nøgletal på området
 3. at nøgletallene fastholdes indtil videre på månedlig basis.

Beslutning

1) Godkendt.

2) Udvalget har ønsker til yderligere data. Administrationen arbejder videre med at udvikle datamateriale med flere nøgletal.

3) Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).74. Godkendelse af den politiske mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.


Administrationen anbefaler, at Børn & Læringsudvalget holder møde på torsdage kl. 16.30 - 19.30 i Søndergade 12, Haslev.


Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skfitevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde


Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender Mødeplan 2024.

Beslutning

Godkendt.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsfal (F).75. Initiativsag fra Allan Tirsgaard (K) og Christina Birkemose (H) vedr. mulighed for samlokation for Specialskolen og Centerklassen

Resume

Initiativsag fra Allan Tirsgaard (K) og Christina Birkemose (H) om mulighederne for, at Specialskolen og Centerklassen samlokaliseres på én lokation med nærhed til alment skolemiljø, herunder svømmehal og natur.


Sagsfremstilling

Allan Tirsgaard (Konservative) og Christina Birkemose (Haslev///Faxe-Listen) ønsker, at administrationen belyser mulighederne for, at Specialskolen og Centerklassen samlokaliseres på én lokation, med nærhed til alment skolemiljø, herunder svømmehal og natur.

Dette med baggrund i, dels de personalemæssige udfordringer ved to lokationer, dels elevernes potentiale og mulighed for fortsat tilknytning til almenmiljøet på en let tilgængelig måde, og mulighederne for at få glæde af nærhed til sportsfaciliteter i undervisningssammenhæng. Samtidig er det vigtigt for forslagsstillerne, at mulighederne for fys-/ergoterapeutisk og sansemotorisk udvikling af læringsmiljøet, undersøges.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

-

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Udvalget godkender, at administrationen fremlægger en sag på august mødet.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).

76. Orientering om sag til budgetprocessen vedr. flytning af Centerklassen

Resume

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for budget samt beskrivelse af kvalitet, mål og indhold i forbindelse med forslag om flytning af centerklassen, hvilket udvalget besluttede skulle indgå i budgetprocessen for 2024 ved udvalgets møde den 17. april 2023.  

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget behandlede ved deres møde den 17. april 2023 et forslag om at flytte centerklassen fra nuværende lokation på Karise Skole til den tomme skolebygning i Førslev. Udvalget besluttede ved mødet, at sagen skal indgå i budgetprocessen for 2024, og at der skal præsenteres en ny sag, hvor budget samt beskrivelse af kvalitet, mål og indhold fremhæves, jf. den tidligere sag bilag 1.


Indholdsbeskrivelse af centerklassen

Centerklassen er et tilbud for elever fra 0. til 10. årgang for elever med funktionsnedsættelse, fx forsinket kognitiv udvikling, fysiske handicaps samt sociale og kommunikative vanskeligheder. I relation hertil kan eleverne også have adfærdsforstyrrelser samt opmærksomhedsvanskeligheder. Til Centerklasserne er der tilknyttet en SFO. Den enkelte centerklasseelev er tilknyttet en klasse med et fast lærer-/ pædagogteam. I det daglige undervises eleverne oftest på mindre hold afhængig af deres læringsforudsætninger og behov.


Tilbuddets indhold vil ikke ændre sig ved en flytning til Førslev, men mulighederne for at arbejde med målgruppen vil styrkes, og der vil være plads til flere elever på skolen.


Beskrivelse af kvalitet, mål og indhold

Mål for kvaliteten på 3 sammenhængende kvalitetsparametre:


Strukturel kvalitet

Proces kvalitet

Resultatkvalitet

Større inde- og udearealer med mulighed for flere pædagogiske aktiviteter for målgruppen, fx afskærmet udeområde til indretning af sansemotorisk legemiljø og praktiske læringsværksteder, så som skolekøkken, skolehaver, gymnastiksal, mulighed for udendørs træværksted, go-cart-baner mv.

Gennemførelse af flere og bedre sproglige og motoriske træningsaktiviteter

Centerklassens elevers læring og trivsel styrkes, og deres muligheder for at deltage i leg og andre aktiviteter øges.

Bedre rumopdeling, gangarealer og små rum.

Elevgruppen opdeles ved behov for differentiering. Fx kan elever med adfærdsforstyrrelser og opmærksomhedsvanskeligheder få små pauser.

Differentiering skaber bedre læring og trivsel for den enkelte.

Ingen afbrudt læring for elevgruppen giver bedre udbytte og trivsel i undervisningen.

Rammer og plads til at visitere og fastholde flere elever til eget specialtilbud frem for til dyre eksterne tilbud. Dette øger økonomien til Børn i Fællesskaber.

Gennemførelse af flere inkluderende indsatser i almen.

Øgede deltagelsesmuligheder for alle elever i kommunen

Bedre placering i forhold til transport (da flere vil få kortere til skole) og kortere afstand, hvilket skaber mulighed for bedre udnyttelse og fordeling af kompetencer.

Flere elever får en bedre start på undervisningen.

Bedre kompetencer i undervisningen.

Øget tryghed og læring for flere elever i centerklassen.

Bedre mødelokaler.

Bedre forberedelse af undervisningen.

Bedre koordinering af elevernes indsatser.

Eleverne får bedre udbytte af deres indsatser.


Økonomi:

For at sikre ressourcer tæt på almen området er det vigtigt, at udgifterne til eksterne tilbud reduceres. Dette kræver kapacitet på den interne specialskole, hvilket en flytning af centerklassen vil bidrage til. Investeringen vil således være et væsentligt bidrag til kapitaliseringen af besparelserne i Børn i Fællesskaber, da det i gennemsnit koster 100.000 kr. mere årligt at visitere én elev til et eksternt tilbud.


Der har været fælles gennemgang af skolebygningen i Førslev med deltagelse af medarbejder fra Center for Ejendomme og ledere fra Specialskolen og staben i Center for Børn, Unge & Familier. Der er enighed om, at lokalerne er velegnede til centerklasserne, og at bygningen kan overtages uden bevilling af yderligere ressourcer.


Omkostningerne vurderes at være på 0,3 mio. kr., jf. bilag 2. Her er tilføjet en post på 50.000 kr. siden sidste behandling til nedrivninger af forældede faciliteter udendørs.


Der er ikke længere økonomi til, at klargøringen kan finansieres inden for centerets egen ramme. Forslaget skal derfor behandles som en opprioritering på budgettet for 2024 – dog ikke i overslagsår.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser, jf. dog ovenstående økonomioverslag til budgetprocessen.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at flytning af centerklassen overgår til budgetprocessen for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).77. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

Hos Børn & Læringsudvalget forventes det at regnskabet for 2023 viser et underskud på ca. 15 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnåes budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Børn & læringsudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det fremgår af tabellen forventes der et underskud på 15,4 mio. kr.


Tabel 1: Børn & Læringsudvalgets aktuelle budget, overførsler fra 2022 samt forventet regnskab 2023.

Tal i 1.000 kr.

Budget pr. 31. marts 2023

Overførsel fra 2022

Forventet regnskab (FR) 2023

Afvigelse mellem FR og budget

Børn & Læringsudvalget

664.694

-1.392

678.716

15.414

Dagtilbudsområdet Centralt

-12.919

-454

-15.599

-2.226

Dagtilbud

141.825

-3.986

139.697

1.858

Skoleområdet centralt

49.490

3.098

53.961

1.373

Børn i Fællesskaber

177

4.659

3.659

-1.177

Skoler og PPR

314.021

-4.565

317.423

7.967

Det Specialiserede børneområde

172.099

-145

179.402

7.447Underskuddet på 15,4 mio. kr. fordeler sig på følgende områder og med følgende forklaringer.

 • Det specialiserede børneområde: Der forventes p.t. et underskud på 7,4 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette skyldes bl.a. stigende udgifter i årets første måneder til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og udgifter forbundet med opholdssteder, sammenlignet med udgiftsniveauet i 2022. Det er vurderingen, at udgifterne til opholdssteder overvejende ses i forhold til generelle prisstigninger og tyngde i indsatserne. Det er forventningen, at udgiftsstigningen generelt på området knækkes i løbet af 2023, jf. også strategien for det specialiserede børne- og ungeområde, således at der via korrigerrende handlinger stiles mod en økonomi på området som går i balance ved årets udgang. Aktuelt sættes der særligt ind i forhold til udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og længerevarende forløb i den forebyggende indsats som korrigerende initiativer i 2023.
 • Skoler og PPR: Der forventes et underskud på 8,0 mio. kr. Underskuddet vedrører primært Midtskolen (4,6 mio. kr.) og Vestskolen (3,8 mio. kr.). Begge skoler er udfordret af en negativ budgetoverførsel fra 2022 (hhv. 3,1 mio. kr. og 2,3 mio. kr.), og det er for begge skoler primært opgaven i relation til Børn i Fællesskaber, som udfordrer økonomisk. For begge skoler er der udarbejdet handleplaner med henblik på balance i økonomien i hhv. ultimo 2025 og ultimo 2024. Skolernes underskud i 2023 vil blive overføret til 2024, jf. kommunens overførslesregler.

Der er på skoleområdet indefrosset 3,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende 2022.

 • Dagtilbud: Der forventes et underskud på 1,9 mio. kr., som bl.a. består af:
 1. 0,7 mio. kr. af underskuddet vedrører ekstraordinært afsatte midler til udgifter i forbindelse med udvidelse af lokaler grundet kapacitetsudfordringer på flere af kommunens institutioner.
 2. Både Møllen og Karise Børnehus forventes begge at have et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. For Møllens vedkommende er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2022 og fortsatte kapacitetsudfordringer. For Karise Børnehus er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2023, større udgifter ifm. opsigelser og dalende børnetal i børnehaven i løbet af 2023.
 3. De enkelte institutioners eventuelle underskud og overskud vil blive overføret til 2024.
 4. Der er på dagtilbudsområdet indefrosset 0,9 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende 2022
 • Børn i Fællesskaber: Der forventes at være et overskud i Børn i Fællesskaber på ca. 1,2 mio. kr., som overføres til 2024 og er helt nødvendige, da budgettet til Børn i Fællesskaber reduceres yderligere med 4,4 mio. kr. i 2024.
 • Under skole- og dagtilbudsområdet centralt er skønnet udgifter til Ukraine på ca. 3,3 mio. kr. Der er ved budgettets vedtagelse ikke indarbejdet finansiering af disse udgifter, hvorfor at merudgifterne hertil vil blive regnskabsforklaret i lighed med 2022.


Status på budget 2023-forslag:

Ved budget 2023, blev der besluttet en række besparelsesforslag. Alle besparelsesforslag er indarbejdet i områdernes budgetter.

1. På skoleområdet ligger der en besparelse på vikarområdet med en effekt i 2023 på 1,25 mio. kr., som betød at vikarbudgettet blev reduceret fra 4 % til 2,8 %. I realiteten har alle skoler udfordringer med at få vikarbudgettet til at række, hvorfor finansieringen af vikarer også sker fra andre dele af skolernes budgetter.

2. På skoleområdet blev der besluttet en besparelse på IT-systemet ”Min Uddannelse”. Udfasningen af systemet har sidenhen vis sig uhensigtsmæssig, hvorfor et opprioriteringsforslag (inkl. finansiering) forventes at indgå i budgetprocessen vedr. Budget 2024-27.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør 1,3 mio. kr.


Det er administrationens foreløbige vurdering at anlægsopgaverne udføres i 2023 hvilket betyder at det ikke forventes at der overføres anlægsbudgetter til 2024.

Se bilag for oversigt over de enkelte anlæg.


Overførsler til 2024

Kommunens principper om overførsel af mer-/ mindreforbrug siger følgende:


Tabel 7. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:


Tal i 1.000 kr.

100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Børn og Læringsudvalget

-2.478

9.824

0


Ved denne opfølgning forventes der overført underskud på 9,8 mio. kr. til 2024 under princippet om 4%, som vedrører underskuddet på skoler og dagtilbud. Dertil kommer, at der forventes overført et overskud på 2,5 mio. kr. til 2024 vedr. princippet om 100% overførselsadgang, som vedrører Børn i Fællesskaber of nogle eksternt finansierede projekter.

7,9 mio. kr. af underskuddet overføres ikke til 2024 og skal derfor finansieres af kommunens kasse. Det vedrører først og fremmest foranstaltninger under Det Specialiserede Børneområde og dernæst udgifter i relation til Ukrainske flygtninge.


Til 2023 blev der samlet overført et underskud på 1,4 mio. kr. fra 2022.


Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Som en del af udmøntningen af de resterende midler under bevillingen til Fælles om Forebyggelse fra Budget 2020-2023 skal der udmøntes 530.000 kr. til Sundhedsplejen, og der skal således flyttes et budget fra Økonomiudvalget til Senior & Sundhedsudvalget på 530.000 kr. Denne indstilles med kommunens samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).

78. Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Børn & Læringsudvalget

Resume

Udvalget præsenteres for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.


Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for en række budgetreduktionsforslag inden for eget område (det administrative spor), som har været drøftet med bl.a. CenterMED.


Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskataloget der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.


Børn & Læringsudvalget har en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets budgetområde til det samlede katalog.


Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af forslagene haft dels dialog i ledelsesgrupperne i centeret, dels inddraget CenterMED med med bl.a. en gennemgang af nogle indledende budgetreduktionsforslag samt en workshop, hvor der blev arbejdet med konkrete forslag til reduktioner, jf. nedenstående. CenterMED er ligeledes inddraget i forbindelse med den endelige udformning af beskrivelserne af forslagene og der vil blive fulgt op herpå i dette regi i forbindelse med det videre arbejde med budgetreduktionsforslagene.


Det skal bemærkes, at en række af forslagene kan være indbyrdes afhængige, fx kan der være en sammenhæng mellem både flere lukkeuger, kortere åbningstid og øget forældrebetaling i SFO.


Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.


Drift, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027


Aflyse lejrskoler og hytteture

BLU-CBUF-R1

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300


Afskaffelse Literacy-strategi

BLU-CBUF-R2

-1,233

-2,959

-2,959

-2,959


Reducer Åbningstid i SFO

BLU-CBUF-R3

-1,248

-2,995

-2,995

-2,995


Halver antal chromebooks i Indskolingen

BLU-CBUF-R4-0,114

-0,228


Halvering af pulje til leasing af skærme

BLU-CBUF-R5

-0,670

-0,670

-0,670

-0,670


Klasseoptimering på tværs af distrktet

BLU-CBUF-R6

-2,875

-6,900

-6,900

-6,900


Sammenlæsning af timer

BLU-CBUF-R7

-0,833

-2,000

-2,000

-2,000


Nedlæggelse af tilflyttegarantipulje

BLU-CBUF-R8

-3,625

-5,125

-5,125

-5,125


Flyt af modtageklasser

BLU-CBUF-R9

ikke beregnet

En undervisningslektion mere pr. uge pr. lærer

BLU-CBUF-R10

-1,161

-2,787

-2,787

-2,787


Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard omkring klub og fritidshjemstilbud

BLU-CBUF-R11-0,800

-0,800


Stoppe buskørsel til af fra idræt og svømning på udvalgte skoler

BLU-CBUF-R13

-0,121

-0,290

-0,290

-0,290


Forøget forældrebetaling SFO (forslag fra budgetkatalog 2023)

BLU-CBUF-R12

-0,779

-0,779

-0,779

-0,779


To lukkeuger mere i SFO

BLU-CBUF-R14

-0,485

-1,164

-1,164

-1,164


Udskolingselever vikardækkes ikke i ydertimerne

BLU-CBUF-R15

-0,236

-0,236

-0,236

-0,236


Tidligere SFO start

BLU-CBUF-R18

-0,050

-0,050

-0,050

-0,050


Reducer rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden

BLU-CBUF-R16


-1,000

-1,000

-1,000


Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes Heltidsundervisning

BLU-CBUF-R17

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500


Lavere andel af uddannet personale i dagtilbud

BLU-CBUF-R19

-2,016

-2,016

-2,016

-2,016


Omorganisering af dagplejen

BLU-CBUF-R20

-0,330

-0,660

-0,660

-0,660


Nedlæggelse af den centrale understøttelse af dagtilbudsområdet

BLU-CBUF-R21

-0,705

-0,940

-0,940

-0,940


Nedlægning af al dokumentation, evaluering, måling og IT understøttelse på dagtilbudsområdet

BLU-CBUF-R22

-0,400

-0,585

-0,585

-0,585


Ekstra lukkeruger på dagtilbudsområdet

BLU-CBUF-R23

-1,630

-1,630

-1,630

-1,630


Harmonisering og reduktion i åbningstider dagtilbud

BLU-CBUF-R24

-2,134

-2,134

-2,134

-2,134


Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet

BLU-CBUF-R25

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

Total drift

-21,831

-36,219

-37,133

-37,247


Samlet budgetreduktionsforslag, Børn & Læringsudvalget

-21,831

-36,219

-37,133

-37,247

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 25. maj 2023)

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af


Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Godkendt idet alle budgetforslag videresendes til budgetforhandlingerne.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F)

79. Meddelelser

Sagsfremstilling


Centerchefen orienterer: Sagen om muligheder for samlokalisering af forebyggende enheder i Center for Børn, Unge og Familier kommer på til augustmødet i stedet for juni mødet grundet prioritering af sager.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Dialogmøde med CenterMED afholdes på augustmødet fra mødestart kl.16.30.

Christina Birkemose (H) spurgte til Landsforeningen for Plejefamiliers vurdering af Faxe Kommune.

Christina Birkemose (H) har stillet spørgsmål til administrationen om skriftlige afgørelser.

Formanden orienterede om møde i KL regi om kvalitetsundersøgelsen for dagtilbud.

Administrationen orienterede om Kammeradvokatens undersøgelse i børnesag.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Ivan Flændsdal (F).

80. Meddelelser - lukket (Lukket)
81. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 12. juni 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: