Børn & Læringsudvalget - 12-10-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 12 oktober, 2023 - 17:00
Hent som fil:
114. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Kastrup Flændsdal (F).115. Godkendelse af høringsmateriale vedrørende ny skolestruktur som følge af budget 2024-2027

Resume

Med sagen præsenteres høringsmateriale vedrørende ny skolestruktur som følge af politisk aftale om budget 2024-2027.
Høringsmaterialets udsendelse er afhængig af, at Byrådet godkender budget 2024-2027 på deres møde den 12. oktober 2023 kl. 18.30.

Høringsmaterialet indeholder forslag til løsning af de besluttede ændringer vedrørende skoleområdet. Udvalget skal godkende høringsmaterialet forud for udsendelse af dette.

Materialet sendes i høring i otte uger fra den 13. oktober 2023 - 8. december 2023.


Sagsfremstilling

Som en del af politisk aftale om budget 2024-2027 indgår ændringer på skoleområdet.

Budgetaftalen indeholder disse overordnede ændringer vedrørende skoleområdet:

 • Fra 3 til 2 skoler/skoledistrikter:
  • ”Ny-Øst” med 0.-9. klasse på skolerne Hylleholt Skole, Rolloskolen, Møllevangskolen, Bavneskolen og Karise Skole
  • ”Ny-Vest” med skolerne Sofiendalskolen, Vibeengskolen, Nordskovskolen og Terslev Skole. Her ønskes der klasseoptimering og en samlet udskolingsskole.
 • Flytning af Centerklassen (del af Specialskolen) fra Karise Skole og samle med øvrige klasser på Specialskolen.
 • Undersøge muligheden for at skabe plads på skolerne til dagtilbud.


Høringsmaterialet er udabejdet og vedhæftet som bilag, se bilag 1.

Høringsmaterialet fremstår som udkast, og den endelige version udsendes efter udvalgets godkendelse heraf og efter byrådets godkendelse af budget 2024-2027.


Høringsbrev er vedlagt som bilag, se bilag 2.


Proces for høring

 • Den 13. oktober 2023: Høringsmateriale sendes i høring.
 • Den 20., 22. og 28. november 2023: Der af holdes borgermøder på skolerne, hvor alle kan deltage og høre mere om ny skolestruktur.
 • Den 8. december 2023: Høringsperiode slutter.
 • Den 18. januar 2024: Børn & Læringsudvalget behandler forslag om ny skolestruktur og anbefaler en konkret beslutning (udmøntning af budgetaftalen) til Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Den 24. januar 2024: Økonomiudvalget behandler forslag om skolestruktur og anbefaler en konkret beslutning (udmøntning af budgetaftalen) til Byrådet.
 • Den 31. januar 2024: Byrådet beslutter endelig skolestruktur.


Høringsberettigede parter er:

 • Skolebestyrelser
 • MED-udvalg
 • Faglige organisationer
 • Fælleselevrådet
 • Råd og Nævn


Høringens formål er at indsamle perspektiver på og kvalificere fremstillede modeller for ny skolestruktur i Faxe Kommune.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at høringsmaterialet godkendes og sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Beslutning

Materialet sendes i høring med følgende bemærkninger:

Der er flere elementer i høringen vedr. skolestruktur. Det er afgørende for Børn & Læringsudvalget, at høringsparterne tager stilling til både rammerne for klasseoptimering for sig og for den samlede mulighed for klasseoptimering med samlet udskoling, bl.a. gennem følgende spørgsmål:


1. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved at foretage en klasseoptimering i Ny-Vest, herunder for anvendelsen af skolerne, klassekvotienter, elevernes relationsdannelse, trafik m.v.,

2. Hvilke fordele og ulemper ses ved både én fælles udskoling i Ny-Vest samt klasseoptimering i denne sammenhæng, herunder fx et fælles ungemiljø m.v.


Der opfordres til at sende høringssvar, også selv om man ikke umiddelbart fremgår af listen over høringsberettigede.


Yderligere er udvalget opmærksom på Regeringens udspil vedrørende folkeskolen samt ansøgt forløb om forsøgsordning med EUD.


Udvalget noterer sig desuden, at PPR og Sundhedsplejen fortsat er placeret på en skole. Udvalget forventer fornyet fokus på Fælles om Forebyggelse og deri beslutning om samlokation af faggrupper. Der skal i placeringen af PPR og sundhedsplejen tages hensyn til samlokation med øvrige forebyggende enheder i kommunen.Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Kastrup Flændsdal (F).
116. Meddelelser

Resume

Under punktet gives der korte meddelelser.Sagsfremstilling

Ingen meddelelser.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Kastrup Flændsdal (F).

117. Meddelelser - lukket (Lukket)
118. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling


Medlemmerne skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i FirstAgenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V). Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Kastrup Flændsdal (F).