Børn & Læringsudvalget - 13-01-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 13 januar, 2021 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Der er udsendt en tillægsdagsorden til mødet. Er udsendt på den 13.01. 2021 klokken 14.00

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Resume

På hvert møde i Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget fremlægger administrationen en orientering om status og aktiviteter i det tværkommunale tiltag på børne- og unge området, ”Fælles om Forebyggelse”.

Sagsfremstilling

En af byrådets vigtige prioriteringer for 2020 og årene frem er det store tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, ”Fælles om Forebyggelse”. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2020 - 2023 ca. 16 mio. kr. årligt til denne prioritering.


Med Fælles om Forebyggelse ønsker Byrådet at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsatser for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Det kan fx være særlige behov eller udfordringer, der er opstået på grund af skilsmisse i familien, på grund af angst eller depression hos et barn eller på grund af noget helt tredje, som gør, at barnet eller den unge har brug for kommunens hjælp. Hjælp og indsatser skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk.

På grund af Covid-19 er indsatsplanen revideret nogle gange i forhold til den først planlagte. Status er, at der er ansat en centerleder pr. 1. juni 2020, og i august 2020 blev der udarbejdet en ny strategi for efterårets arbejde med Fælles om Forebyggelse, herunder at der i den kommende periode bliver arbejdet med to hovedspor. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

I det ene spor bliver der arbejdet med prøvehandlinger, hvor der bliver iværksat handlinger/arbejdsgrupper, der direkte arbejder ude lokalt med en række af de problematikker, der gerne skal løses i Fælles om Forebyggelse. Herunder er der eksempler på indsatser, der bliver arbejdet med lige nu:

 • Skolefravær/underretninger i øst
 • Lokale tilbud til elever, der lige nu er visiteret til eksterne specialskoletilbud
 • Arbejdsgruppe omkring overgange/indsatser til de yngste børn
 • Task-Force er blevet fast tilknyttet Fælles om Forebyggelse.

I det andet spor er der etableret en implementeringsgruppe, hvor alle enheder omkring Fælles om Forebyggelse er repræsenteret.

Formålet med implementeringsgruppen er bl.a. følgende:

 • Få fælles viden
 • Definere formål og kerneopgave
 • Planlægge videre involvering
 • Drøfte organisering og metoder
 • Igangsætte prøvehandlinger
 • Arbejde med målfastsættelse.


Ansøgning til KOMBU

Faxe Kommunes ansøgning om at komme med i et samarbejde med KOMBU (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom) er blevet godkendt.

Samarbejdet indebærer bl.a. kompetenceudvikling i forhold til at opspore familier med psykisk sygdom for medarbejdere på det samlede børne- og ungeområde og et styrket samarbejde mellem Jobcenteret og Socialcenteret.

I januar sættes der gang i planlægning af samarbejdet med KOMBU, og samarbejdet bliver knyttet til Fælles om Forebyggelse og de aktiviteter, der bliver igangsat i den forbindelse. Det er således også samme styregruppe, der er ansvarlig for samarbejdet med KOMBU som for Fælles om Forebyggelse.


Fremtidige orienteringer


Der udarbejdes en plan for orienteringer til Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget i 2021, som tager afsæt i de handlinger, der løbende iværksættes.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

3. Beslutning om ferieplan for skoleåret 2023/2024 i folkeskolen

Resume

Faxe Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen foreskriver, at der skal udarbejdes 3-årige ferieplaner for skoleåret.

Center for Børn & Undervisning har sendt to forslag til en ferieplan for skoleåret 2023/2024 i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalgene og det fælles elevråd. Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for de to forslag samt høringssvarene til disse. Dette med henblik på en beslutning om ferieplanen.

Sagsfremstilling

Ferieplanerne for skoleåret 2021/2022 samt 2022/2023 blev godkendt i Børn & Læringsudvalget d. 30. oktober 2019.

Der skal herefter forberedes en ferieplan for skoleåret 2023/2024. I forberedelsen er der indarbejdet nogle forudsætninger og på denne baggrund udarbejdet to forslag.

Forudsætningerne for de to forslag

 • Byrådet har i november 2016 besluttet, at der skal være 200 skoledage i hvert skoleår.
 • I henhold til folkeskolelovens § 14a skal elevernes sommerferie altid begynde den sidste lørdag i juni. Det betyder, at fredagen før er sidste skoledag.
 • I henhold til styrelsesvedtægten tilstræbes det, at sommerferien planlægges i hele uger.
 • I henhold til styrelsesvedtægten er der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 7.
 • Der er ingen skoledage de tre hverdage inden skærtorsdag, mellem jul og nytår. Tilsvarende er der ingen skoledage i den første uge af august.
 • 1. maj og 5. juni er lagt ind som skolefridage, da der som udgangspunkt ikke kører skolebusser disse dage.


De beskrevne forudsætninger er visualiseret med blå felter i det høringsmateriale, der er lagt på sagen som bilag 1. De blå felter er gennemgående i begge de udarbejdede forslag.

De to forslag adskiller sig ved placeringen af to øvrige feriedage. Disse er lagt henholdsvis:

 • i forslag 1 (grønne felter) den 22. december samt den 2. januar
 • i forslag 2 (røde felter)) den 21. december samt den 22. december.

Høring

Se bilag 2 for et samlet overblik over de modtagne høringssvar.

Samtlige 7 høringsberettigede har afgivet høringssvar.

 • 5 ud af 7 høringsberettigede ønsker forslag 1
 • 1 ud af 7 høringsberettigede ønsker forslag 2
 • 1 ud af 7 høringsberettigede er uenig i forslagene.

Resultatet af høringen peger således på en opbakning til forslag 1.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag 1 med øvrige feriedage lagt den 22. december og den 2. januar godkendes

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Orientering om en status på Børn i Fællesskaber

Resume

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for en status på arbejdet med Børn i Fællesskaber, herunder en status på skolevisitationer og udviklingsarbejdet på skole- og dagtilbudsområdet.


Sagsfremstilling

Formålet med Børn i Fællesskaber er at skabe flere handlemuligheder og større kvalitet på skole- og dagtilbudsområdet.


Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt.

Arbejdet er derfor målrettet aktiviteter, der:

 • fremmer muligheden for udvikling af mellemformer og indsatser på almenområdet, samt,
 • fremmer en øget kobling mellem almene- og specialpædagogiske metoder i undervisningen.


Fald i antal indstillinger

Der konstateres et fald i antallet af indstillinger til specialpædagogisk bistand uden for almenskolens ramme.

Antallet af indstillinger fra almen til vidtgående specialtilbud er faldende. Der er i hele 2020 sat fokus på visitationsarbejdet i Center for Børn & Undervisning. I denne sammenhæng er der blevet arbejdet med nedsættelse af lokale visitationsudvalg på skolerne, samt ydet konsulentbistand til kvalificering af centerområdets centrale visitationsproces. De lokale og det centrale visitationsudvalg aktiveres altid ved beslutninger om tildeling af vidtgående specialundervisning internt eller eksternt i kommunens specialtilbud.


Der er i 2020 blevet taget forskellige initiativer til prøvehandlinger og mellemformer, som har haft til formål at øge handlemulighederne i praksis.

Der tænkes her eksempelvis på:

 • etablering af holdundervisning,
 • fraværsindsatser,
 • samarbejde med Task Force,
 • Nest inspireret undervisning, der understøtter at flest mulige kan gå i den lokale folkeskole uanset behov,
 • og andet.


Samlet set konstateres som nævnt et betydeligt fald i antallet af indstillinger til den centrale visitation i 2020. Det er Center for Børn & Undervisning opfattelse, at der er en klar sammenhæng til den ovenfor beskrevne indsats.2017

2018

2019

2020

Halvår

50

24

51

44

37

66

27

15

I alt

75

81

93

42Derudover ses også et mindre fald i antallet af indstillinger til central visitation af skolestartere, som gennemføres medio januar. Her ses et fald fra 29 sager i 2020 til 19 sager i 2021. Fordelingen af sager fra lokal visitation til central visitation er som nedenstående:Skoleudsættelser

Sager modtaget til lokal visitation

Sager videresendt til central visitation

Vestskolen

8

2

2

Midtskolen

11

13

9

Østskolen

2

17

8


Faldet i indstillinger til central visitation vurderes ikke at have sammenhæng til beslutninger om skoleudsætteser, som ligger på samme niveau som sidst år. Herunder ses udviklingen i antal skoeudsætteser siden skoleåret 2015/2016:


Skoleår

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Skoleudsætteser i alt

12

14

25

24

20

21
Nye samarbejder

Der er som noget nyt indgået aftale med to eksterne samarbejdspartnere til at understøtte arbejdet. Da Børn i Fællesskaber blandt andet er opsat på at skabe en kultur- og adfærdsændring i samarbejdet i og på tværs af almen- og specialtilbud, er en inddragelse af professionel konsulenthjælp en støtte.


Der er indgået samarbejde med følgende eksterne samarbejdspartnere :


Carematch, som har kvalificeret det centrale visitationsudvalg gennem deltagelse i og rådgivning ved afholdte visitationsmøder samt gennemført en analyse af specialtilbuddene på Midtskolen, hvilket blandt andet har givet øget viden i arbejdet med Børn i Fællesskaber.

Derudover understøtter Carematch centerets arbejde med revisitationer. I den forbindelse er det i 2020 besluttet at gennemføre samtlige revisitationer i den centrale visitationsproces. Beslutningen er taget for at kvalitetsudvikle revisitationer, blandt andet gennem sikring af et ensartet serviceniveau og en forankring af en bred forældreinddragelse i drøftelserne om den enkelte elevs næste udviklingstrin.


Implement, som der netop er igangsat et samarbejde med. Her gennemføres en proces, som har til formål at implementere tydeligere rolle- og ansvarsområder, en sikker og transparent økonomistyring, samt udtræk af målsikker data. Arbejdet havde formelt kickoff i januar 2021, men er blevet udsat pga. covid-19 til forventet opstart primo marts, dog med en række forberedende aktiviteter i januar og februar. Fra kickoff forløber processen intensivt over en periode på 2 måneder. Center for Familie, Social og Beskæftigelse har i 2020 ligeledes haft en større samarbejde med Implement, og Center for Børn & Undervisning har set fordele i at benytte samme eksterne samarbejdspartner, idet der derved også kan bygges bro mellem de to centres arbejde.


I forlængelse af Implements arbejde på skoleområdet igangsættes en lignende proces på dagtilbudsområdet, som har til formål at kickstarte Børn i Fællesskaber, herunder konkrete mål, på dagtilbudsområdet. Dette forløb forventes igangsat i løbet af foråret.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

5. Status på pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.

Resume

I denne sag orienteres om en ny plan for udførsel af den pædagogiske tilsynsproces på dagtilbudsområdet.

I relation hertil orienteres også om et nyudviklet skema til egenkontrol ved sundhedsplejens hygiejnetilsyn på dagtilbudsområdet.


Sagsfremstilling

På Børn & Læringsudvalgets møde den 23. september 2020 fik udvalget en orientering om procesplanen for tilsyn på dagtilbudsområdet.

Til orientering for udvalget udskydes denne tilsynsproces.


På baggrund af omstændigheder relateret til Covid-19 har Børne- og Undervisningsministeriet udskudt fristen for implementering af den pædagogiske læreplan. Den nye frist for implementering af den pædagogiske læreplan er udmeldt til at være den 1. marts 2021.


Det pædagogiske tilsyn har til formål at kvalitetssikre og udpege relevante udviklingspunkter for det enkelte dagtilbud. Med afsæt i implementeringen af den pædagogiske læreplan er det blandt andet væsentligt at kvalitetssikre og understøtte en fortsat udvikling af forhold vedrørende:

 • Fysiske miljøer ude og inde.
 • Kvalitet i relationer - og interaktioner mellem børn og børn og voksne.
 • Kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner.
 • Evalueringskultur.


På denne baggrund udskydes den pædagogiske tilsynsproces på dagtilbudsområdet fra opstart januar 2021 til opstart april 2021.

En ny procesplan for den pædagogiske tilsynsproces 2021 er vedhæftet denne sag som bilag 1. Det politisk godkendte tilsynsmateriale på dagtilbudsområdet er vedhæftet som bilag 2 og 3. Oversigt over delelementer og helhed af den pædagogiske tilsynsrunde er vedhæftet som bilag 4.


Til orientering er der også udarbejdet et skema til egenkontrol ved hygiejnetilsyn på dagtilbudsområdet.

Skemaet til egenkontrol og til brug ved hygiejnetilsynet er vedhæftet denne sag som bilag 5.


Skemaet til egenkontrol vil blive sendt til det enkelte dagtilbud sammen med tidsplan for det pædagogiske tilsyn.

En sundhedsplejerske vil, parallelt med det pædagogiske tilsyn, besøge det enkelte dagtilbud og vejlede om hygiejneforhold.


Det nye skema vil indgå som et bilag til den samlede rapport efter det pædagogiske tilsyn.

Hensigten er, at forskellige forhold vedrørende den samlede kvalitet i dagtilbuddet er så lettilgængelig information som muligt for alle interesserede.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 5 og Sundhedslovens § 124.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Der er enighed om, at tidspunktet kan udsættes til udgangen af juni, såfremt dette viser sig nødvendigt på grund af Corona pandemien.


Fraværende: Ingen.

6. Beslutning om tidspunktet for den pædagogiske tilsynsproces fra 2021 og fremover.

Resume


Under dette sagspunkt skal der tages stilling til et forslag om, at ændre tidspunktet for den pædagogiske tilsynsproces på dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at det pædagogiske tilsyn fortsat skal være hvert andet år men fremover i ulige år. Ændringen foreslås gældende fra og med 2021.


Sagsfremstilling

Den 24. april 2020 godkendte Børn & Læringsudvalget det pædagogiske tilsynsmateriale på dagtilbudsområdet.

Det blev i den forbindelse fastsat, at tilsynet skulle finde sted hvert andet år og i lige år.


På baggrund af omstændigheder relateret til Covid-19 og Børne - og Undervisningsministeriets udskydelse af fristen for implementering af den pædagogiske læreplan har det vist sig uhensigtsmæssigt, at gennemføre den pædagogiske tilsynsproces i 2020.


Center for Børn & Undervisning foreslår derfor en permanent ændring af tidspunkt for pædagogisk tilsynsproces fra 2021 og fremover.

Hensigten med forslaget er at give dagtilbuddene en rimelig periode til pædagogisk videreudvikling inden en ny pædagogisk tilsynsproces efter 2021.


Hyppigheden af den pædagogiske tilsynsproces på dagtilbudsområdet hvert andet år fastholdes.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslaget om en ændring af tidspunkt for pædagogisk tilsynsproces på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

7. Bevillingssag til projekt "Fælles om angst og fravær" i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Resume

PPR i Center for Børn & Undervisning har fra Undervisningsministeriet modtaget et tilskud til projektet Fælles om Angst og Fravær.

Sagen er en formel sikring af, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektets gennemførelse.


Sagsfremstilling

PPR i Center for Børn & Undervisning har i efteråret 2020 ansøgt om tilskud til projekt Fælles om Angst og Fravær fra Undervisningsministeriets Pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR.


Puljens formål er blandt andet at sikre, at kommunernes PPR kan styrkes via udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der befinder sig i en situation med psykisk mistrivsel.


Faxe Kommune er én af de kommuner i landet, hvor fraværet er størst i grundskolen. PPR ser i den forbindelse stigende udfordringer med angstsymptomer og diagnoser blandt børn og unge. Projektet i PPR er én samlet model, hvor der i en PPR-model

 • implementeres evidensbaserede behandlingsforløb,
 • arbejdes med forløbsprogramtilgangen, og
 • hvor landets førende forskere på området inkluderes til at kvalificere implementeringen.


En kopi af ansøgningen til ministeriets pulje er lagt på sagen som bilag 1.


Undervisningsministeriet har på baggrund af ansøgningen givet et tilskud på 3.150.433 kr. til udbetaling i 2021 og 2022.

Tilsagnsbrevet fra ministeriet er ligeledes vedhæftet som bilag 2 og et tillæg til dette som bilag 3.

Midlerne i det modtagne tilsagn fordeler sig med udbetalingsbeløb over budgetårene:


År

Beløb

2021

1.634.335 kr.

2022

1.516.098 kr.

I alt

3.150.433 kr.


PPR medfinansierer projektet med 393.734 kr. i både 2021 og 2022.


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der både er tale om et indtægts- og udgiftsbudget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Center for Børn & Undervisning indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 1.634.335 kr. i 2021
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 1.634.335 kr. i 2021
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 1.516.098 kr. i 2022
 4. Der gives en udgiftsbevilling på 1.516.098 kr. i 2022

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

8. Koordinering af et høringssvar til topmødeerklæring fra KL

Resume

Kommunernes Landsforening afholder i 2021 endnu et Børn & Unge Topmøde. Temaet for mødet er denne gang " Et sammenhængende børne- og ungeområde.

Flere af udvalgets medlemmer er tilmeldt topmødet, der holdes virtuelt den 28. januar 2021. Kommunernes Landsforening er i gang med at forberede formuleringen af en topmødeerklæring. Under punktet vil der være mulighed for at koordinere input og forventninger til denne fra medlemmerne af Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling


Børn & Unge Topmødet er Kommunernes Landsforenings store, årlige kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer og -direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet. Programmet for topmødet er lagt på sagen som bilag 1.


Et sammenhængende børne- og ungeområde er i følge Kommunernes Landsforening med til at sikre, at både børn, unge og forældre oplever at være en del af et stærkt kommunalt fællesskab. Et fællesskab med en rød tråd i de kommunale indsatser fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud og skole og videre til valg af ungdomsuddannelse.

Dette forudsætter blandt andet, at kommunerne har et helhedsorienteret blik på opgaverne og et fokus på blandt andet samarbejde mellem sektorer og ledelseslag. Derfor er Topmødet relevant og temaet "Et sammenhængende børne- og ungeområde" vigtigt.


Kommunernes Landsforening har, som optakt til selve topmødet, i december måned 2020 afviklet en række regionalpolitiske møder. De input der er kommet frem på de regionale møder er sammen med invitationen til møderækken lagt på sagen som bilag 2A og bilag 2B.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet et udkast til en topmødeerklæring, der ligeledes er lagt på sagen som bilag 3.


Under punktet drøftes udkastet til topmødeerklæringen og der er mulighed for at koordinere fælles input fra medlemmerne af udvalget med henblik på afgivelse af svar til Kommunernes Landsforening.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen drøftes med henblik på koordinering af et fælles svar.


Beslutning

Drøftet.


Fraværende: Ingen.

9. Dagsordenspunkt modtaget fra udvalgsmedlem Steen Petersen (O)

Resume

Udvalgsformanden har i en mail den 26. november 2020 modtaget nedenstående initiativsag fra udvalgsmedlem Steen Petersen (O).


Sagsfremstilling

Initiativsag.

Jeg stiller herved følgende forslag til næste møde i BLU:

Udvalget orienteres om, hvad (alle) skolerne gør for at bekæmpe mobning.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Børn & Læringsudvalget §3. stk. 4.


ØkonomiSagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning

Ikke godkendt.


Fraværende: Ingen.

10. Dagsordenspunkt modtaget fra udvalgsmedlem Marianne Ørgaard (L)

Resume

Udvalgsformanden har i en mail den 3. januar 2021 modtaget nedenstående initiativsag fra udvalgsmedlem Marianne Ørgaard (L):


Sagsfremstilling

Marianne Ørgaard beder om, at forslag om en redegørelse for børnepasningsbehovet i områderne uden for Haslev optage på dagsordenen til BLU mødet den 13. januar 2021.


I forbindelse med beslutningen om at bygge en ny daginstitution i Haslev, er der for udvalget forelagt en kapacitetsprognose og en opgørelse for børnetallet i Haslev-området fra oktober 2020.

En tilsvarende tidssvarende kapacitetsprognose samt opgørelse af børnetallene for resten af Faxe kommune, ønsker jeg forelagt udvalget.


Det er mit indtryk, at der flere steder i Faxe kommune, er et øget behov for daginstitutionspladser.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Børn & Læringsudvalget § 3. stk.4

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

11. Meddelelser

Resume

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.

Sagsfremstilling

Permatotten. Hermed en status angående det skærpede, pædagogisk tilsyn i privatinstitutionen Permatotten. Den private daginstitution Permatotten har siden overlevering af handleplan ultimo oktober 2020 arbejdet aktivt med flere af de angivne udviklingspunkter. Permatotten har foreløbigt overholdt alle tidsfrister angivet i handleplanen. Center for Børn & Undervisning understøtter fortsat udviklingsprocessen og følger op med både pædagogisk, sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig gennemgang. Centerchefen i Center for Børn og Undervisning vil i januar deltage i et opfølgende tilsynsbesøg i Permatotten.

Åben Skole strategi i Faxe Kommune. Arbejdet med Åben Skole strategien, som blev vedtaget af hhv. Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget i april/maj 2019, har ligget stille af forskellige årsager. Der er taget hul på arbejdet igen og til udvalgenes møder i februar 2021, vil der foreligge en kort evaluering på projektet, et bud på en implementeringsplan (hvor er vi nu) samt et økonomisk overblik.


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Der blev desuden orienteret om Covid-19 situationen på Center for Børn & Undervisnings område.

Orientering om Covid-19 optages indtil videre som et fast punkt på kommende dagsordener til møderne i Børn & Læringsudvalget.


Fraværende: Ingen.

12. Meddelelser -Lukket punkt (Lukket)
13. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat

Resume

Sagspunktet er til godkendelse af referatet af dagens møde.


Sagsfremstilling

Under punktet godkendes referatet af Børn & Læringsudvalgets møde den 13. januar 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Intet.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.