Børn & Læringsudvalget - 13-06-2022

Referat
Dato:
Mandag, 13 juni, 2022 - 16:30
Hent som fil:
66. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Under punkt 75 ”Drøftelse af budget 2023-2026” gør administrationen opmærksom på, at der efter udsendelse af dagsorden er tilgået endnu et opprioriteringsforslag, som skrives ind i sagen. Det vedrører den erhvervsplaymaker, der er ansat i Faxe og Næstved kommuner. Erhvervsplaymakeren har tidligere været finansieret af fondsmidler, men da pågældende fond har valgt at trække deres støtte, indgår finasiering af stillingen på 250.000 kr. i 2023 som et opprioriteringsforslag i budgetprocessen. Næstved Kommune fremlægger lignende forslag.

Under punkt 75 ”Drøftelse af budget 2023-2026” opdateres bilagene med korrekturlæsning og sikring af at tabellerne er læsevenlige. Det har ikke været muligt at fremstille et retvisende overblik over bevægelser på udvalgets område under denne sag, hvorfor det ikke kan udleveres.


Punkt 73 udsættes.Fraværende: Ingen.

67. Dialogmøde med Center MED-udvalget for Center for Børn, Unge & Familier vedr. centerets budgetproces og budgetforslag til budget 2023-2026.

Resume

Center MED-udvalget (udvalg for medarbejdere i centeret i forhold til medindflydelse og medbestemmelse i Center for Børn, Unge & Familier er inviteret til dialogmøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende budgetproces og budgetforslag til budget 2023-2026.


Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Center MED-udvalget vedrørende budget 2023 i tidsrummet kl. 16.30-17.15


Der lægges op til en åben dialog med Center MED-udvalget med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder dialog om budget 2023-2026.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmøde med Center MED-udvalget tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

68. Præsentation af afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde

Resume

Med sagen præsenteres Børn & Læringsudvalget for det specialiserede børn, unge og familieområde. Præsentationen er en del af det samlede introduktionsprogram for det nye Børn & Læringsudvalg.

Familiechefen deltager på udvalgsmødet og uddyber denne præsentation


Sagsfremstilling

Fra d.1. maj 2022 er Børn & Ungeafdelingen og Familie- & Ungeindsatsen organisatorisk samlet i afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde under denne samme leder; familiechefen.


Børn & Ungeafdelingen er den sociale myndighed, hvor der er ansat socialrådgivere. Socialrådgiverne kan iværksætte støtte, råd og vejledning ud fra lovgivningen på området, hvis der er bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Socialrådgiverne har mange samarbejder. Bl.a. med pædagoger, lærere, forældre, børn, unge, familiebehandlere, kontaktpersoner, pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedsplejen, politiet, psykiatrien, private tilbud og mange flere. Det er også Børn & Ungeafdelingen, der tager imod de underretninger, der sendes til kommunen, når der er bekymring for et barn eller en ung.


Familie- & Ungeindsatsen varetager forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier. Der er tale om rådgivende, støttende og behandlingsmæssige tiltag, som kan bidrage til øget trivsel og udvikling hos børnene og de unge. Tiltagene kan være kontaktpersonsarbejde både individuelt og i grupper, psykologbehandling, familiebehandlingsforløb af kortere eller længere varighed, praktisk-pædagogisk støtte samt SSP indsats.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

69. Godkendelse af kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50

Resume

På baggrund af udvalgets ønske fremlægges her kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 til godkendelse. Kvalitetsstandarden fremlægges i en ny skabelon jf. bilag 2.

En børnefaglig undersøgelse har til formål at afdække et barns eller en ungs (op til 18 år) forhold, når det formodes, at der kan være behov for særlig støtte.

Der er administrative ændringer i kvalitetsstandarden siden sidste godkendelse, som var d. 26. august 2019 i det tidligere Socialudvalg. Ændringerne er markeret med gul overstregning i bilag 2 og skyldes, at kvalitetstandarden er skrevet ind i en ny skabelon, som har andre overskrifter og en anden inddeling.


Sagsfremstilling

Om kvalitetsstandarder

En kvalitetsstandard er udtryk for det generelle serviceniveau, som er vedtaget politisk.

Kvalitetsstandarder er dermed et politisk redskab til at skabe sammenhæng mellem det politiske fastsatte niveau og de ydelser, der leveres til borgerne.

Kvalitetsstandarder angiver, hvem der kan modtage ydelserne, og hvad hjælpen kan omfatte. Det betyder, at kvalitetsstandarder i praksis bruges til at foretage visiteringer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Kvalitetsstandarderne bruges i dialogen med borgerne, og som led i den sagsbehandling, der fører frem til en myndigheds afgørelse jf. lovgivningen. Det er dermed også et redskab til medarbejderne.

Yderligere kan kvalitetsstandarder anskues som borgernes redskab i deres dialog med kommunen som en guide til, hvilke muligheder der er for hjælp efter den sociale lovgivning, og hvilke kriterier der skal til, for at få en given hjælp.

Serviceniveauerne skal ses som et vejledende udgangspunkt for bevilling af støtte og foranstaltninger i de enkelte sager. Alle sager bliver altid behandlet ud fra et konkret skøn og individuel vurdering af borgerens behov.Om kvalitetsstandarden for § 50

Den nuværende kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (bilag 1) er vedtaget af det daværende Socialudvalg i 2019. Kvalitetsstandarden er, i anledning af den nuværende politiske behandling, skrevet ind i den skabelon til kvalitetsstandarder, som anvendes på voksen socialområdet (bilag 2). Skabelonen har været til kvalificering hos Ankestyrelsen i forbindelse med voksen socialområdets deltagelse i et læringsforløb (Task Force).

Overførslen til den nye skabelon har medført administrative tilføjelser, som er markeret med gul overstregning i bilaget. Ændringerne indebærer bl.a., at kvalitetsstandarden er inddelt i to dele: en borgerrettet og en medarbejderrettet. Hele del et er ny. Overskriften "Del 1. Information til borgere og deres pårørende" er derfor markeret med gul overstregning. I del to vedrører ændringerne primært ændrede og tilføjede overskrifter samt at klagemuligheder er uddybet, at hele lovteksten er sat ind og at retningslinjer og rettigheder generelt er udfoldet. Her ud over er teksten fra den tidligere vedtaget kvalitetsstandard for § 50 kopieret ind i den nye skabelon under de nye overskrifter.


Om børnefaglige undersøgelser

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, på grund af fysisk eller psykisk funktionsniveau, skal barnets eller den unges forhold undersøges nærmere. Undersøgelsen kaldes en børnefaglig undersøgelse og skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehavere og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader det, og den må ikke omhandle mere, end det, der er formålet med undersøgelsen. Undersøgelsen skal dog anlægge en helhedsbetragtning. Disse forhold kan indgå i undersøgelsen med henblik på at vurdere behovet for støtte:

 • udvikling og adfærd,
 • familieforhold,
 • skoleforhold,
 • sundhedsforhold,
 • fritidsforhold og venskaber og
 • andre relevante forhold.


Adminisitrationen gør opmærksom på, at den nuværende lovgivning om børnefaglig undersøgelse med meget stor sandsynlighed ændres, når Barnets Lov træder i kraft forventeligt i april 2023. Det betyder, at der til den tid skal udarbejdes og vedtages en ny kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at kvalitetsstandard for § 50 børnefaglig undersøgelse godkendes.

Beslutning

Udvalget ønsker teksten tilrettet og punktet genbehandles på augustmødet.


Fraværende: ingen.

70. Godkendelse af mødeplanen 2023 for Børn & Læringsudvalget

Resume

Der er udarbejdet et revideret forslag til den politiske mødeplan for 2023, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Børn & Læringsudvalget skal godkende mødeplanen for udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Da nogle KL arrangementer og helligdage henover foråret samt budgetforhandlingerne i efteråret konflikter med den faste struktur, får det betydning for møders placering, særligt for Børn & Læringsudvalget.


Børn & Læringsudvalgets møder foreslås afholdt således, at:

 • Udvalgets mødedage er som hovedregel på torsdage
 • Møderne afholdes kl. 16.30-19.30
 • Møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev


Alle de politiske møder foreslås afholdt indenfor følgende tidsrammer (som hovedregel):


Mandage:

Kl. 16.00 - 19.00 Socialudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Tirsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Plan & Kulturudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Teknik & Miljøudvalget


Onsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Senior & Sundhedsudvalget


Torsdage:

Kl. 16.30 - 19.30 Børn & Læringsudvalget


Økonomiudvalget holder møder på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.


Byrådet holder møder på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Alle fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet behandler mødeplanen på deres møder i juni 2022. På sagen er vedhæftet forslag til politisk mødeplan 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

71. Godkendelse af model for skoletilbud og dagpasning til ukrainske flygtningebørn

Resume

Regeringen og folketingets partier indgik i april 2022 en aftale om fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine. Aftalen blev udmøntet i en vedtaget lov af 24. maj 2022. Loven giver en række muligheder for dagtilbuds- og skoledrift for ukrainske børn og unge. På baggrund heraf foreslås to modeller for den videre skoledrift samt fastholdelse af model for pasning i dagtilbud for disse børn.


Det skal understreges, at det er usikkert om udgifterne til drift af dagtilbud og skoletilbud til ukrainske flygtninge dækkes helt eller delvist fra statslig side. Udgifterne til særligt skoletilbud vil derfor skulle dækkes fra skoleområdet generelt.


Sagsfremstilling

Regeringen og folketingets partier har i april og medio maj via særlovgivning givet kommunerne en række udvidede muligheder for varetagelse af pasning i dagtilbud og skoledrift for ukrainske børn og unge.

Særloven giver bl.a. mulighed for:

 • At fravige krav for sprogstimulering for børn der ikke går i dagtilbud
 • Hjemmel til at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud
 • Et klasseloft i skolen på 18
 • Reduktion i antal timer og fritagelse for fag, dog undtaget dansk og matematik
 • At anvende ukrainsk og engelsk som sprog, dog undtaget i faget dansk
 • Anvendelse af virtuel undervisning
 • At samle eleverne på tværs af 7. klassetrin
 • At etablere særlige grundskoler til fordrevne elever fra Ukraine.

På baggrund af særlovens muligheder foreslås det, at den nuværende ordning på dagtilbudsområdet fastholdes, således at ukrainske børn mellem 0-5 år hurtigst muligt gives tilbud om plads i daginstitutionen Frøen i Haslev. Hermed opnås ekspertise i håndtering af børnene og de særlige behov der er, herunder bl.a. sproglige udfordringer.

På skoleområdet foreslås to modeller som skematiseres nedenfor i overskriftsform:

Modeller for skoletilbud til ukrainske flygtninge, jf. særloven


Model 1 – udvidelse af Solsikken, midlertidigt tilbud

Model 2 – anvendelse af modtagerklasser og almenskole


Modellen tager udgangspunkt i en forventning om ca. 6-12 måneders skolegang i Faxe Kommune.

Modellen tager udgangspunkt i en forventning om flere års skolegang i Faxe Kommune, dog maksimalt 2 år, jf. reglerne for modtagerklasser.

Forventning om hurtigst mulig hjemrejse. Muliggør tæt dagligt samvær med andre ukrainske børn og unge.

Forventning om langsigtet integration Danmark. Dansk identitetsskabelse.

Særlig grundskole

Modtagerklasser

18 elever pr. klasse

12-18 elever pr. klasse

Kan indeholde elever på tværs af 7 klassetrin pr. klasse

Kan indeholde elever på tværs af 3 klassetrin pr. klasse

Åbningstid: 7.30 – 16.30

Åbningstid: 6.30 – 17.00 (dog fredag til 16.30)

Kompetencer til elever centraliseres, herunder sprog (tolk), lærere, pædagoger m.v.

Kompetencer til elever spredes ud, herunder sprog (tolk), lærere, pædagoger m.v.

Ikke krav om dansk som 2. sprog

Krav om dansk som 2. sprog

Undervisningen skal stå mål med folkeskolens undervisning

Fuld fagrække. Følge vejledende timetalsplan

Mulighed for omfattende eller stor brug af virtuel undervisning på ukrainsk

Begrænset mulighed for virtuel undervisning på ukrainsk

Undtagelse og videre rammer i forhold til folkeskoleloven, herunder bl.a. at fagrækker og timetal kan undtages

Skal følge folkeskoleloven

Kan være øget udgifter til befordring ved centralt skoletilbud

Færre udgifter til befordring ved decentral skolegang – flere tilbud

Mulighed for løbende brobygning til almen miljø. Forudsætter dog en placering på Sofiendalskolen og med overgang til almen skole her.

Integreret i almen miljøet

Pris: ca. 4 ,0 mio. kr. årligt (ved ca. 50 elever)

Pris: ca. 4,7 mio. kr. årligt (ved ca. 50 elever)


Den præcise udmøntning efter valg af model foretages på skolerne, herunder fastlæggelse af skemaer, omfang af virtuel undervisning, personalekompetencer m.v. Modellen skal stå klar til anvendelse pr. 1. august 2022.


Administrationen vurderer, at model 1 er den mest hensigtsmæssige på baggrund af mulighederne for at samle kompetencer samt muligheden for at de ukrainske børn og unge kan bruge hinanden og endelig af hensyn til den samlede økonomi.


Der er p.t. 3 dagtilbudsbørn med daglig gang i Frøen og 16 ukrainske elever i Solsikken på Sofiendalskolen. Der forventes en tilgang på yderligere elever i de kommende måneder. Det er usikkert hvor mange og hvornår eleverne forventes at komme til Faxe Kommune. Det skal bemærkes, at enkelte af særligt de ældste elever er rejst videre igen efter et kort ophold i Solsikken.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Når der tages udgangspunkt i samlet 50 elever, vil omkostningerne til model 1 give en undervisningsmæssig årlig økonomisk udgift på 4,0 mio.kr. Model 2 forventes, med det samme antal elever, at give en årlig økonomisk udgift på ca. 4,7 mio. kr., dog med forbehold for, at antallet og aldersfordelingen af kommende elever fra Ukraine p.t. er ukendt.

På dagtilbudsområdet forventes mindre udgifter, herunder bl.a. til eventuel befordring, under forudsætning af hvor de ukrainske flygtninge bosættes.

Det er usikkert om kommunerne bliver statsligt kompenseret for udgifterne til drift af dagtilbud og skoletilbud til ukrainske flygtninge og det må derfor forventes, at særligt udgifterne på skoleområdet skal dækkes af det samlede budget på skoleområdet. Der kan eventuelt komme udmeldinger omkring eventuel statslig kompensation i forbindelse med kommuneøkonomiforhandlingerne i juni måned.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

 1. at ukrainske flygtningebørn mellem 0-5 år snarest gives mulighed for pasning i daginstitutionen Frøen
 2. at model 1 for skoletilbud vælges

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

72. Beslutning om rammer for Faxe Kommunes Ungdomsforum

Resume

Som afslutning på processen med at realisere et Ungdomsforum i Faxe Kommune fremlægges rammer for Ungdomsforum til beslutning. Sagen fremlægges enslydende for Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget.Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget besluttede i februar 2022 en proces for realisering af et Ungdomsforum i Faxe Kommune. Som en del af processen blev der afholdt workshop mellem de to udvalg og unge d. 23. marts og temadrøftelse mellem de to udvalg d. 4. maj 2022. I bilag 1 er vedlagt en opsamling på temadrøftelsen d. 4. maj.


Overordnede rammer for et fungerende Ungdomsforum

På baggrund af workshop og temadrøftelse har de to udvalg udvalgt nogle overordnede rammer for et fungerende Ungdomsforum:

 • Ungdomsforums formål er at styrke fællesskabet mellem unge, give unge erfaring med at være aktive medborgere, styrke unges initiativer, selvbestemmelse og mulighed for at udvikle ungemiljøer og samarbejde direkte sammen med politikerne i Faxe Kommune. Ungdomsforum skal arbejde for og med unges vilkår, interesser og rettigheder, og være et forum for alle unge mellem 15 og 25 år, som er bosiddende i Faxe Kommune.
 • Ungdomsforum understøttes af en koordinatorfunktion og midler tildelt via det kommunale budget.
 • Ungdomsforum beslutter selv organiseringsform og aktiviteter.
 • Ungdomsforum gives høringsberettigelse på niveau med råd og nævn - hvorvidt der afgives høringssvar i bestemte sager/sagsforhold afgøres af Ungdomsforum.
 • Ungdomsforummet kan udarbejde en form for forretningsorden, der beskriver ideen bag Ungdomsforum og hvorledes det forventes at fungere. Hvad der konkret udarbejdes og hvordan, besluttes af Ungdomsforum.
 • Ungdomsforum opfordres til løbende at informere det politiske niveau om deres aktiviteter og ønsker. Administrationen og koordinator understøtter Ungdomsforum heri.


Placering i ét udvalg

Udover ovenstående har udvalgene drøftet relevansen af, at Ungdomsforum fremadrettet placeres under ét udvalg. Men henvisning til, at Ungdomsforum vil realisere forskellige aktiviteter inden for forventeligt kulturområdet og med henvisning til målgruppens alder, er Plan & Kulturudvalget foreslået at være det udvalg, Ungdomsforum fremadrettet hører under. Hvis dette besluttes på baggrund af indeværende sag, vil administrationen fremlægge sag om budgetoverførsel, idet midlerne for nuværende er placeret under Center for Børn, Unge & Familier og fremadrettet skal placeres under Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • Sagens oplistede overordnede rammer for drift af Ungdomsforums vedtages
 • Plan & Kulturudvalget fremadrettet er det udvalg, Ungdomsforum placeres under.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

73. Beslutning om anvendelse af Søndergade til medarbejdere i Center for Børn, Unge & Familier

Resume

Efter fælles drøftelser mellem daværende Børn & Læringsudvalg og Socialudvalg den 11. maj 2020 om den fysiske placering af medarbejdere tilknyttet Fælles om Forebyggelse, blev der i budget 2021 indlagt en anlægspost på 6,5 mio. kr. til renovering af det tidligere kollegium i Søndergade 14 til ca. 40-50 kontorlokaler, herunder også genhusning af ca. 30 daværende beboere. Efter genhusningen resterede 3,9 mio. kr. til ombygningen, som blev udskudt efter politisk beslutning på Byrådets møde den 24. juni 2021, og derfor ikke er en del af anlægsrammen for 2022.

Center for Børn, Unge & Familier har udarbejdet 2 alternative modeller for brug af lokaler i forlængelse af centrets nye organisering. På baggrund af lokalernes nuværende anvendelse af fordrevne ukrainere og økonomien forbundet med omflytninger og istandsættelser foreslår administrationen, at den endelig beslutning om model for lokaleanvendelse udskydes til ultimo 2022.

Det skal bemærkes, at CenterMED i Center for Børn, Unge & Familier har drøftet modellerne, og på baggrund heraf har et ønske om ændringer til det fysiske arbejdsmiljø på Sofiendalsvej (lokaler ved Sofiendalskolen), så arbejdspladserne bliver af permanent karakter. CenterMED vurderer, at placering i faciliteterne i Søndergade 14 ikke vil gøre de fysiske rammer bedre end de nuværende.


Sagsfremstilling

Som følge af drøftelser mellem daværende Børn & Læringsudvalg og Socialudvalg i maj 2020, blev der fremsat ønske om modeller for og muligheder for fælles fysisk placering af medarbejdere i Fælles om Forebyggelse. I budget 2021 blev der afsat 6,5 mio.kr. til indretning af ca. 40-50 kontorlokaler samt til genhusning af de daværende ca. 30 beboere på andre adresser. Fælles om Forebyggelse er på nuværende tidspunkt indarbejdet i den nye centerorganisering, der omfatter bl.a. medarbejdere i Børn & Ungeafdelingen, Familie- og Ungeindsatsen (nu samlet i afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde), Sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Medarbejdere i Familie- og Ungeindsatsen har i forvejen lokaler i Søndergade lige som to teams i Børn & Ungeafdelingen også har kontorpladser der.

Der er undersøgt to alternative modeller for placering:

Model 1: Medarbejdere i afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde, Sundhedsplejen og PPR beholder deres nuværende fysiske arbejdspladser. Fordeling af medarbejdere og anvendelse af lokaler i Søndergade 14 fortsætter som nuværende, og Sundhedsplejen og PPR forbliver i lokalerne ved Sofiendalskolen.

Modellen foreslås bl.a., da samarbejde i regi af Fælles om Forebyggelse nu er nået ind i en fase som nødvendiggør udgående aktiviteter. Fælles om Forebyggelse er gået fra en implementeringsfase til en mere driftsorienteret fase, hvor der skal fokuseres på, at faglige kapaciteter arbejder tættere sammen med de decentrale enheder i dagligdagen frem for en central samlokation. Endvidere er indretningen af Sundhedsplejen og PPR på Sofiendalskolen fortsat mod en mere permanent karakter og endelig anvendes lokalerne i Søndergade 14 bl.a. til at huse fordrevne ukrainere, som for nogles vedkommende forventes i en relativ længere periode. Endelig er modellen stort set omkostningsneutral.

Model 2: Medarbejdere i afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde, Sundhedsplejen og PPR flyttes ind i Søndergade 14. Her vil det primært være kollegiebygningen, der vil kunne anvendes og det vurderes, at der vil kunne etableres ca. 50 arbejdspladser ved en del ombygninger. Antallet af medarbejdere er ikke fastlagt, men der vil være tale om flere end det antal pladser, der kan etableres jf. Center for Ejendommes vurdering.

For nogle vil koordination forekomme lettere, når der er samlokation. Dette forudsætter dog, at man er fysisk tilstede samtidigt med dem, som man skal koordinere med.

Bygningen i Søndergade 14 anvendes p.t. til at huse fordrevne ukrainere (samt et projekt i hjemmeplejen) og der forventes flere fordrevne i den kommende tid, også selv om enkelte p.t. rejser igen. Den nuværende indretning vurderes at være det bedste Faxe Kommune kan tilbyde de fordrevne i øjeblikket uden større bygningsmæssige ændringer.

Der foreligger en politisk beslutning om at anvende de resterende 3,9 mio. kr. af den oprindeligt og udskudte anlægsbevilling på 6,5 mio.kr. til ombygning af det tidligere kollegium i Søndergade 14.CenterMEDs vurdering

CenterMED i Center for Børn, Unge & Familier har drøftet modellerne og giver udtryk for, at placeringen af Sundhedsplejen og PPR på Sofiendalsvej betragtes som mere eller mindre permanent, samt på baggrund her af udtrykt ønske om fysiske forbedringer af lokalerne, herunder bl.a. etablering af mødelokaler og bedre kontorpladser. De ønskede forbedringer forventes at have et relativt mindre økonomisk omfang og vil medvirke til at arbejdspladserne på Sofiendalsvej bliver varige og det samlede fysiske arbejdsmiljø forbedres.


Forslag om at beslutning om model for lokaleanvendelsen udskydes til ultimo 2022

Samlet foreslås det, at beslutning om model udskydes til ultimo 2022, da der her formentlig vil være et bedre overblik over situationen omkring de fordrevne ukrainere og mulighed for anvendelse af lokalerne i Søndergade.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Model 1 er stort set omkostningsneutral, idet der dog fra CenterMED er ønske om fysiske forbedringer af lokalerne ved Sofiendalskolen. Omkostningerne hertil kendes p.t. ikke.

Model 2 bygger på den politiske beslutning om ombygning af kollegieboligerne i Søndergade 14, hvoraf det resterende beløb på 3,9 mio.kr. til ombygningen er blevet udskudt og derfor ikke er indlagt i anlægsrammen for 2022. På grund af prisstigning for byggematerialer og arbejdsløn er det usikkert om dette beløb er tilstrækkeligt til ombygningen.

Der blev i budget 2021 afsat 6,5 mio. kr. til ombygning af kollegiet i Søndergade 14 samt genhusning af de daværende beboere. Genhusningen blev gennemført i foråret 2021. Det resterende beløb på 3,9 mio.kr. til ombygningen af kollegiet til ca. 40-50 kontorpladser blev udskudt af byrådet den 24. juni 2021.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at beslutning om model for lokaleanvendelse til medarbejdere på børne- og ungeområdet udskydes til ultimo 2022, som følge af usikkerhed omkring antal af fordrevne ukrainere samt den generelle økonomiske situation.

Beslutning

Sagen udsættes.


Fraværende: ingen.

74. Drøftelse af "Sammen om skolen" i Faxe Kommune

Resume

I november 2021 fremlagde det tidligere Børn & Læringsudvalg forslag om oprettelse af et dialogforum vedrørende folkeskolen: ”Sammen om skolen”. I denne sag fremlægges et oplæg til drøftelse af et sådan forum. Administrationen indstiller til, at udvalget drøfter oplægget med henblik på, at en beslutningssag efterfølgende fremlægges på et kommende møde.

Sagen var på aprilmødet i Børn & Læringsudvalget, men blev udskudt. Sagen tages derfor op igen.

Sagsfremstilling

Baggrund for initiativet

"Sammen om skolen" er et initiativ drevet af børne - og undervisningsministeren og er et samarbejde mellem alle de største aktører på folkeskoleområdet. Intentionen med initiativet er at drøfte udfordringsbilledet i folkeskolen og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel for eleverne ude på skolerne.


I Faxe Kommune er folkeskolen også et centralt emne. Efter skolestrukturprocessen i 2021, der satte fokus på strukturel kvalitet, kan initiativet "Sammen om skolen" nu sætte fokus på proces- og resultatkvalitet. På baggrund af Børn & Læringsudvalgets drøftelser november 2021 fremlægges her et oplæg til en lokal opfølgning på det nationale udspil. Som baggrund for det videre arbejde har Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen udarbejdet et inspirationsmateriale, se bilag 1.


Erfaringer med dialogbaseret udvikling i Faxe Kommune

At dialog fungerer som et godt afsæt for at sætte fokus på proces- og resultatkvalitet for folkeskolerne i Faxe Kommune er også erfaringerne fra arbejdet med at beslutte skolestrukturen i 2021. Det politiske niveau inddrog her en lang række aktører i dialoger og drøftelser: Skolebestyrelser, Fælleselevrådet, faglige organisationer, handicaprådet, relevante MED-udvalg på skoleområdet og borgere i kommunen. Erfaringerne var blandt andet

 • at bred involvering frembragte relevant viden og god information som afsæt for drøftelserne
 • at drøftelserne har involveret og taget hensyn til mange perspektiver
 • at dialogen har været præget af gensidig forståelse for de forskellige perspektiver samt
 • at processen skabte et kvalificeret oplyst beslutningsgrundlag for det politiske niveau.

Samtidig har de løbende dialogmøder mellem Børn & Læringsudvalget og skolebestyrelserne givet erfaringer med et dialogbaseret fælles blik på folkeskolerne i Faxe Kommune. Den direkte dialog skaber synlighed omkring forskellige perspektiver, idet både erfaringer, teoretisk viden og politiske visioner bliver det fælles afsæt. Dialogmøderne giver mulighed for at frembringe nuancer og hermed at udgøre et bedre grundlag for at afstemme fælles tilgange til løsninger og beslutninger.

Samlet udgør erfaringerne fra skolestrukturprocessen og dialogmøderne et relevant grundlag for at fortsætte dialogen i et lokalt "Sammen om skolen".


Som oplæg til intentionen med et lokalt "Sammen om skolen" kan udvalget drøfte følgende:

 • Når sigtet er at understøtte mål og udvikling for folkeskolerne –hvad kræver det så af dialogen i ”Sammen om skolen”?


Som oplæg til formen på et lokalt "Sammen om skolen" kan udvalget drøfte følgende:

 • Mødeformat, mødekadence og deltagerkreds?
 • Afsæt for dialogen – herunder hvordan bruger vi data og viden om "hvad der virker"?

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget drøfter oplægget til ”Sammen om skolen”.

Beslutning

Godkendt. Administrationen udarbejder forslag til proces og indhold til septembermødet.


Fraværende: ingen.

75. Drøftelse af budget 2023-2026

Resume

Udvalgets bidrag til budget 2023-2026 drøftes en sidste gang inden det overleveres til budgetforhandlingerne. Udvalget præsenteres for et samlet overblik over, hvilke bevægelser der har været på udgiftssiden samt de budgetforslag udvalget har arbejdet med igennem foråret.

Det er politisk aftalt, at administrationen skal fremlægge et råderumskatalog på netto 20 mio. kr., bestående af hhv. budgetreduktionsforslag og opprioriteringsforslag samt eventuelle investeringer.

Center for Børn, Unge & Familier fremlægger på baggrund heraf 15 forslag til budgetreduktion og 3 opprioriteringsforslag. Endvidere beskrives en række fremadrettede spor for initiativer, som kan medvirke til yderligere budgetreduktioner i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Udvalgene har igennem foråret drøftet deres bidrag til budget 2023-2026. Drøftelserne har koncentreret sig om udgiftsudviklingen på udvalgets område, ændringer i forudsætninger siden rammevedtagelsen, og temaer for budgetreduktionsforslag, som gradvist er blevet mere og mere konkrete, således at der nu foreligger budgetreduktionsforslag på udvalgets område.


Dette er sidste drøftelse inden udvalgets budgetbidrag overgår til budgetforhandlingerne i august, og udvalget præsenteres derfor til dette møde for et samlet overblik over udgiftssiden i udvalgets driftsbudget. Det vil sige alle de bevægelser, der er indarbejdet i udvalgets budget, siden rammevedtagelses drøftelsen, herunder de endelige budgetreduktionsforslag.


Overblikket indeholder genberegning af demografi. Demografi genberegnes hvert år, fordi befolkningsprognosen ajourføres årligt. Demografireguleringen er altså alene en regulering af den budgettildeling, der er indeholdt i budgettet. Den demografiregulering, der ses i overblikket, viser konsekvensen ved en befolkningsudvikling i overensstemmelse med kommunens prognose fra marts 2022. Prognosen indebærer en større stigning i befolkningstallet end prognosen fra Danmarks Statistik. Men den forventede stigning i 2022 kan endnu ikke ses i de faktiske folketal. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til kommunen, og hvor længe de bliver i landet. Derfor vil prognosens forudsætninger blive genbesøgt i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetforslag i august.På baggrund af den økonomiske situation med stigende inflation, herunder energipriser, udgifter til ukrainske flygtninge og generel usikkerhed om den økonomiske situation samt ønsket om et råderumskatalog på samlet 20 mio. kr. foreslår Center for Børn, Unge & Familier nedenstående 15 forslag til budgetreduktion, jf. tabel 1. Forslagene har i overskiftsform tidligere været forelagt Børn & Læringsudvalget. I nærværende sagsfremstilling er forslagene beskrevet hver for sig i bilagene.


Nr.

Forslag

2023

2024

2025

2026

BLU-CBUF-R01

Kortere åbningstid i SFO’erne

-958.333

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

BLU-CBUF-R02

En ekstra sampasningsuge i sommerferien i SFO

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

BLU-CBUF-R03

Omlægning af kompagnonundervisning

-333.000

-800.000

-800.000

-800.000

BLU-CBUF-R04

Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges

-300.000

-400.000

-400.000

-400.000

BLU-CBUF-R05

Forøgelse af taksten i SFO

-778.753

-778.753

-778.753

-778.753

BLU-CBUF-R06

Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct.

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

BLU-CBUF-R07

Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.

-216.000

-216.000

-216.000

-216.000

BLU-CBUF-R08

Optimering af vikarressourcer og refusioner

-155.175

-155.175

-155.175

-155.175

BLU-CBUF-R09

Omlægning af pulje til sociale normeringer

-411.341

-411.341

-411.341

-411.341

BLU-CBUF-R10

Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge

-777.065

-777.065

-777.065

-777.065

BLU-CBUF-R11

En ekstra sampasningsuge i dagtilbud

-1.695.565

-1.695.565

-1.695.565

-1.695.565

BLU-CBUF-R12

Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud

-546.089

-546.089

-546.089

-546.089

BLU-CBUF-R13

Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold

-232.500

-232.500

-232.500

-232.500

BLU-CBUF-R14

Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder

-1.464.000

-1.674.000

-1.674.000

-1.674.000

BLU-CBUF-R15

Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

I alt


-8.867.821

-10.986.488

-10.986.488

-10.986.488


Samlet set er der budgetreduktionsforslag for 8.867.821 mio. kr. i 2023.


Samlet katalog med beskrivelser af budgetreduktionerne er vedhæftet som bilag.


Derudover er der følgende opprioriteringsforslag på udvalgets område:

1. BLU-CBUF-OP01 - Implementering og koordinering af sundhedspolitik og sundhedsfremme – udgift på 600.000 kr. årligt til og med 2024.

2. BLU-CBUF-OP02 – Pulje til vedligeholdelse af legepladser på skoleområdet og i dagtilbud – udgift på 1.000.000 kr. årligt.

3. BLU-CBUF-OP03 - Fortsættelse af erhvervsplaymakerordning i 2023 - udgift på 220.000 kr. årligt til og med 2024.


Skemaer med beskrivelse af opprioriteringsforslagene er vedhæftet som bilag.


Administrationen fremhæver følgende opmærksomhedspunkter på Børn & Læringsudvalgets område, som forudses at få betydning for udvalgets budget, men som ikke indgår som et reduktionsforslag.

Nedenstående initiativer kan medvirke til fremadrettede besparelser i overslagsårene. I forslagene er fastsat et estimeret beløb for reduktion.


 • Strukturelle tilpasninger
  • Der igangsættes en analyse af strukturer og organisering på centerets område. Analysen omfatter organisationsstruktur, ledelsesstrukturer, herunder ledelsesspænd og organisering. Målsætningen sættes til ca. 2 mio. kr., der forventes at kunne findes gennem både reduktioner og effektivisering.
 • Tilpasning af serviceniveauer og kvalitetsstandarder
  • Der foretages dels en gennemgang af eksisterende kvalitetsstandarder på centeret område, dels en analyse af mulighederne for reduktioner på områder, hvor der for nuværende ikke er tilknyttet en kvalitetsstandard. Målsætningen sættes til ca. 1,5 mio. kr., der forventes at kunne findes gennem reduktioner.
 • Tilpasning af indsatser og strategier
  • Der foretages en kortlægning af strategier og indsatser på tværs af centerets område med henblik på at analysere muligheder for tilpasninger heraf. Tilpasning kan medføre en nedskalering af indsatser og strategier. Mindre-udgiften forventes fortrinsvis at kunne findes i reduktion af personalets anvendte tid til de opgaver, som er bundet op på indsatser og strategier. Målsætningen sættes til 1 mio. kr., der forventes at kunne findes gennem reduktioner.
 • Lokalaftaler
  • Der foretages en kortlægning af lokalaftaler på tværs af centerets område med henblik på at analysere muligheder for tilpasning i nye aftaler. Ændring i lokalaftaler vil omfatte forhandling og enighed mellem forhandlende parter. Målsætningen sættes til 0,5 mio. kr.
 • Tillægsbevillinger fra staten udmøntes, så de erstatter en del af det oprindelige budget
  • Nogle tillægsbevillinger, som f.eks. bevilling fra minimumsnormeringspuljen, giver delvis mulighed for at kommunen kan prioritere budgettet til fx dagtilbudsområdet således, at puljemidlerne ikke kun supplerer kommunens egen tildeling. Kommunen har mulighed for at reducere i egen tildeling og fortsat have retten til puljemidlerne. Forudsætningen er, at kommunen overholder de centralt fastsatte krav til fx minimumsnormering, herunder bl.a. lovgivning. Såfremt et sådant forslag gennemføres vil det medføre en reduktion, som følge af mindre kvalitet. Forslaget vil ikke nødvendigvis medføre reduktion i personale, men i stedet medføre at muligheden for flere ansættelser begrænses. Målsætningen sættes til ca. 1 mio. kr.
 • Handleplan for det specialiserede børn, unge og familieområde
  • Administrationen er undervejs med en handleplan for det specialiserede børn, unge og familieområde. Udgifterne til dette område er steget markant i årene 2017-2021, og udgiftsstigningen ligger langt over regionsniveauet. Det antages derfor, at der er et økonomisk potentiale. Dog er forventningen også, at der sandsynligvis vil være brug for et kontinuum inden reduktionerne kan realiseres væsentligt, idet dette arbejde forudsætter en større omlægning af praksis på området. Der foretages en analyse af mulighederne, og disse indarbejdes i handleplanen.
   Målsætningen estimeres i udgangspunktet til 8 mio. kr. i 2026.


Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med de økonomiske skøn i ovenstående, herunder også forventningerne til de faktiske muligheder og udgifter på det specialiserede børn, unge og familieområde.


Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på dette sidste møde inden sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetbidrag, præsenteret for Byrådet på 1. budgettemadag den 16. juni 2022.


På budgetseminaret i august kobles ændringerne på driften sammen med de øvrige udgifter og indtægter (efter statsgarantien) i kommunen budget. Dermed præsenteres Byrådet i august for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende baserer sig på de drøftelser, der har været i fagudvalgene i løbet af foråret.


Stabschef Henrik Thorning deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Budgetreduktionsforslagene og opprioriteringsforslagene fra Center for Børn, Unge & Familier beløber sig til et samlet nettoforslag på -8.867.821 kr. i 2023 og -10.986.488 kr. i 2024, under forudsætning af at alle forslagene godkendes. Heri er ikke medregnet eventuelle økonomiske reduktioner som følge af kommende initiativer.

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed omkring de generelle aktivitets- og udgiftsstigninger m.v. på særligt det specialiserede børn, unge og familieområde.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


 1. at de foreslåede budgetreduktionsforslag, jf. skemaet indgår i den videre budgetproces
 2. at de to foreslåede opprioriteringsforslag til sundhedspolitik og legepladser indgår i den videre budgetproces
 3. at der arbejdes videre med de seks foreslåede initiativer rettet mod yderligere effektivisering og besparelser

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

76. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets første detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab forår 2022.


Børn & Læringsudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi for 2022, og efterfølgende en mere beskrivende udfordring inden for udvalgets ramme.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en detaljeret opfølgning på økonomien i maj måned. Datasættet er fastlåst ved udgangen af april, dvs. budget og forbrug, imens der i skønnet på det forventede regnskab er indarbejdet aller nyeste viden og eventuelle udfordringer som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.


Ses der på kommunens samlede økonomi, er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf.

Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 15-25 mio. kr. i 2022 for de af udgifterne som ligger i servicerammen, og dertil kommer udgifterne på integrationsområdet, som kommunen foreløbigt forventer bliver kompenseret enten i form af 100% refusion eller som medtages i kommende midtvejsregulering af hele overførselsområdet.

For de af udgifterne som ligger i servicerammen, forhandler KL med Regeringen om en hel eller delvis finansiering.


Overførslerne fra 2021 er indeholdt i kommunens samlede skøn, og for ikke at belaste servicerammen i 2022, er det administrationens vurdering, at der skal udvises opmærksomhed på, at størrelsen af de midler, der føres ind i 2022 i store træk bør svare til de midler, der føres ud af året og ind i 2023 – dette gælder for kommunen som helhed og ikke for enkelte enheder, hvilket kalder på behov for løbende tilpasninger i de enkelte centre.


Fagudvalgets økonomi:

Samlet for Børn & Læringsudvalget forventes et merforbrug i omegnen af 4 mio. kr.


Under skoleområdet centralt, er der merudgifter vedr. de ukrainske børn, som skønnes ud fra den seneste udmelding fra Rigspolitiet om at ca. 50 børn skal i skole og/eller dagtilbud i kommunen. Skønnet er beregnet til ca. 4 mio. kr. i 2022. Der er usikkerhed omkring størrelsen på kompensation fra statens side, men et forsigtigt skøn vil være at halvdelen dækkes. Skønnet er derfor fastlagt på 2 mio. kr. i merforbrug.


Det specialiserede børne- og ungeområde blev en del af Børn & Læringsudvalget pr. 1. januar 2022. Her forventes et udgiftspres i et spænd mellem 5 - 10 mio. kr. i 2022. Der er igangsat en handleplan, som skal imødekomme dette udgiftspres med i omegnen af 8 mio. kr. allerede i år. Denne plan arbejder administrationen fortsat på, og den vil blive drøftet i direktionen i midten af juni. Det samlede skøn er med afsæt i, at handleplanen kan reducere et ellers forventeligt merforbrug.

Administrationen har igangsat et arbejde omkring økonomistyringen, som dels skal styrke de grundlæggende dataregistreringer, fx en indsats i forhold til efterregistreringer. Dels arbejdes med anvendelse af løbende styrende økonomidata baseret på sammenhæng mellem aktivitet og økonomi som baggrund for de løbende prioriteringer under hensyn til de lovgivningsmæssige krav og regler


Der arbejdes solidarisk i forhold til at overholde den samlede budgetramme - dog er rammen udfordret af at demografiberegningen til budget 2022 er baseret på et lavere børnetal end hvad der på nuværende tidspunkt er indskrevet i dagtilbud og skole, hvorfor de centrale budgetter ikke holder.


Børn & Læringsudvalget fik samlet set et budget på ca. 11 mio. kr. overført fra 2021, noget af det er eksternt finansierede midler som anvendes i 2022, men for ikke at belaste servicerammen er det administrationens vurdering, at der skal udvises tilbageholdenhed, således at et tilsvarende budget kan føres ud af året og ind i 2023.


Nedefor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,


 1. at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning, og
 2. at orienteringen sendes til Økonomiudvalgets behandling.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

77. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og famiiler

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. I det følgende præsenteres tal for februar til april måned 2022, samt gennemsnitspriser for de enkelte hovedaktiviteter for marts og april måned.


Samlet set ses en ret markant stigning i aktiviteterne på hovedområderne (anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende foranstaltninger) fra marts til april måned. Særligt ses en stor stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger. Der ses ligeledes en stigning i antallet af anbringelser, herunder en stigning i gennemsnitspriserne for foranstaltningerne. Sidstnævnte skyldes overvejende, at de seneste aktiviteter har været i den dyrere ende samt at der generelt er en landstendens til stærkt stigende priser på det sociale område. Der har også været områder, hvor antallet af aktiviteter er faldet i forhold til udgangspunktet i starten af året.


Den øgede aktivitet kan dels skyldes en faktisk stigende aktivitet, men kan også skyldes, at der, som en del af den generelle fokus på korrekt registrering og retvisende data, er foretaget en større oprydning de seneste uger.


Sagsfremstilling

Nedenstående opgørelser tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i den pågældende måned og kan omfatte indsatser som er igangsat i tidligere år, fx i 2021. For at skabe et grundlag for sammenligning på sigt og på tværs af år m.v., er aktivitetstallene omregnet svarende til helårspersoner.

Det skal bemærkes, at der som nævnt på Børn & Læringsudvalgets møde den 12. maj 2022 er sat gang i en omfattende gennemgang af grunddata samt et arbejde med de statistiske og økonomiske processer som i højere grad end for nuværende vil kunne tilvejebringe kvalificerede oversigter over udviklingen. Dette arbejde medfører dels et ændret datagrundlag og en ændring i metoden for datagenerering. Begge dele medfører for nuværende et for stort et usikkerhedsmoment i opgørelserne og dermed også i styringsmulighederne.

Den stigning, der ses i aktiviteterne for det samlede antal aktiviteter på det specialiserede socialområde for børn, unge og familier, kan derfor dels skyldes en stigende aktivitet fra marts til april måned, herunder også en mindre indfasning af fremadrettet forventet aktivitet, fx i forhold til forventede anbringelser. Dels vil en del af aktivitetsstigningen skyldes den igangsatte oprydning i forhold til registrering af grunddata. Der ses samtidig en række områder, hvor aktiviteten er faldende, fx er antallet af opholdssteder faldet i forhold til udgangspunktet i starten af året. Det samme gør sig gældende med forebyggende indsatser efter servicelovens § 11 og øvrige forebyggende foranstaltninger.

Udgangspunktet for det fremadrettede arbejde er en fortsat kobling mod en kvalificeret model med aktivitet og økonomi. Endvidere arbejdes bl.a. med at nedbringe efterregistreringer og få analyseret de udviklingsspring som ses i aktiviteten, herunder også aktiviteternes indvirkning på ændringerne i gennemsnitspriserne.

Af tabellen ses at der er kommet flere anbringelser fra marts til april måned 2022, særligt ses en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier. Endvidere ses en relativ stor stigning i gennemsnitspriserne, som afspejler en landsdækkende tendens til stærkt stigende priser på det sociale område. Det skal bemærkes, at der kan være tale om ændringer i anbringelsesformen for allerede anbragte.

Der ses endvidere en stor stigning i det samlede antal forebyggende foranstaltninger fra 266 i marts til 326 i april måned. Dette kan som nævnt både skyldes øget aktivitet fra marts til april, men også efterregistrering i forbindelse med centerets strategi i forhold til øget kvalitetssikring af grunddata. Der ses herunder en markant høj stigning i antallet af familiebehandling efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3. Det omfatter en særlig stor stigning i aktiviteten i den forebyggende ungeindsats (Familie- og Ungeindsatsen), hvilket af administrationen ses som et eksempel på efterregistrering, som vil blive analyseret nærmere. Dette har gennemslag i forhold til gennemsnitsprisen som er faldet fra marts til april måned. Der ses også et fald i gennemsnitspriserne til kontaktpersoner. Begge dele skønnes at skyldes datagennemgangen som led i sikring af grunddatakvaliteten.

Der kan endvidere ses en relativ stigning i antallet af handicapkompenserende foranstaltninger fra marts til april.

Endelig skal det nævnes, at der er en kendt landstendens på det specialiserede børne- og ungeområde, hvor priserne på anbringelser er steget markant.

Administrationen arbejder på at udbygge aktivitetstalsrapporterne, således det med kort frist bliver muligt at kvantificere, hvad tendensen betyder for Faxe Kommune.

Tabel 1. Oversigt over antal anbringelser m.v. i februar – april 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter.Tabel 2. Oversigt over antal forebyggende foranstaltninger m.v. i februar – april 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter.


Tabel 3. Oversigt over antal handicapkompenserende foranstaltninger m.v. i februar – april 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter .

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Udvikling i aktivitet (mængde) og gennemsnitspriser (pris) vil dog have en samlet økonomisk effekt på det samlede specialiserede socialområde.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

78. Orientering om afsluttet tilsynssag Karise Skole

Resume

Karise Skole blev juni 2020 udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Baggrunden for tilsynet var, at skolen gennem tre år præsterede lavt i matematik målt i de nationale test. Efter tilsynsforløbet og ændrede resultater er tilsynet nu afsluttet. Børn & Læringsudvalget orienteres i denne sag kort om tilsynsforløbet og den aktuelle status.

Sagen var på dagsordenen til aprilmødet i Børn & Læringsudvalget, men blev udskudt. Sagen tages derfor op igen.

 

Sagsfremstilling

Baggrund for tilsynet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører det, der hedder et faglig-pædagogisk tilsyn med folkeskolerne i Danmark. Det faglig-pædagogiske tilsyn omfatter skolers og institutioners undervisning, prøver, resultater samt regeloverholdelse. Tilsynet indgår som et led i ministeriets systematiske arbejde med realisering af de politiske målsætninger inden for folkeskoleområdet og er en del af ministeriets styringsmodel på uddannelsesområdet.

Karise Skole blev juni 2020 udtaget til tilsyn. Årsagen var den, at andelen af elever med dårligste resultater i matematik ved de nationale test over en 3-årig periode var under det, der forventes af skolen.


Tilsynets forløb

Tilsynsforløbet har bestået af tre vejlednings- og temadage, hvor Karise Skole sammen med øvrige skoler udtaget til tilsyn, har fået mulighed for vejledning og sparring. Derudover har der været afholdt en række sparringsmøder mellem skolen og STUK. Disse møder har fundet sted over en 2-årig periode og sideløbende med, at skolen har arbejdet med at løfte matematikresultaterne.

Skolens arbejde med at forbedre de faglige resultater har primært resulteret i

 • fokus på generelt løft i matematikundervisningen for alle elever, bl.a. i form af nyt undervisningsmateriale og fokus på at anvende differentierede og motiverende undervisningsmetoder samt årlig afholdelse af Matematikkens Dag
 • fokus på løft af særligt udfordrede elever i særlige forløb, bl.a. via turboforløb
 • kompetenceudvikling af lærere samt oprettelse af fagteam, hvor man på tværs af klasser drøfter og laver aftaler omkring matematikundervisning. En del af denne kompetenceudvikling består også af udnævnelse af en særlig matematiktovholder, der er primær ansvarlig ift. matematikindsatser og for at sparre med øvrige lærere om resultater samt tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisningen
 • øget indsamling af data omkring matematikundervisningens effekt - og i forlængelse heraf at denne data drøftes med lærergruppen og bruges som afsæt for iværksættelse af initiativer
 • øget systematik ift. at igangsætte og følge op på initiativer i form at handleplaner. Dette både i matematik og indenfor literacy, dvs. læsning og skrivning.


Tilsynets ophør og det fremadrettede arbejde

Skolens resultater for matematik målt i de nationale test i skoleår 2020/21 er forbedret sammenholdt med udtagelsesåret, således at skolen ikke længere falder ud på denne indikator. Af den årsag har STUK valg at afslutte tilsynet på Karise Skole.

Fremadrettet vil Karise Skole fortsat have fokus på matematikundervisningen. Administrationen vil i samarbejde med ledelsen på skolen drøfte data og iværksatte initiativer. Sigtet hermed et at opretholde et fokus på matematikundervisningen og matematikresultaterne i kombination med, at ledelse og administrationen sparrer fagligt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

79. Orientering vedr. halvårlig status for arbejdet med sprog, læsning og skrivning

Resume

Denne sag fremlægger halvårlig status på Faxe Kommunes strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy.
Sagen belyser den ledelsesmæssige forankring og udpeger fremadrettede målsætninger og initiativer.


Sagsfremstilling

Literacystrategien er godkendt af Børn og Læringsudvalget den 28. november 2018. Arbejdet med literacy relaterer direkte til faglighed, trivsel, deltagelsesmuligheder og livsduelighed for alle børn, og derfor er literacy også en væsentlig del af Fælles om Forebyggelse (FOF) og Børn i Fællesskaber (BIF). Understøttelsen af det lokale arbejde med strategien har siden evalueringen i december omhandlet:

 • Administrationen har understøttet det lokale arbejde gennem ledelsessparring, netværksmøder for medarbejdere og for skolernes vedkommende gennem kvartalsmøder, og har med afsæt i de behov, der er blevet tilbagemeldt fra området, opdateret kommunens strategi for arbejdet med literacy. Indholdsdelen, herunder alle beslutninger, er uændret. De væsentligste ændringer fremgår af bilag 1.
 • PPR har understøttet arbejdet med sprogkonferencer gennem logopædernes deltagelse i de lokale sprogkonferencer. Deltagelsen åbner for kvalificering af det pædagogiske arbejde med sprogudvikling, kvalificering af udvælgelsen af børn til sprogvurderinger samt understøttelse af arbejdet med digitalisering af data og dataflow mellem dagtilbud og skole.

Hovedpunkter i maj-status

Maj-status har nedslag i det ledelsesmæssige arbejde med lokale handleplaner, implementering af De fantastiske fire, praksisforankring af læserapporten 2020/2021 og sprogkonferencer i dagtilbud:

 1. Lokale handleplaner for literacy i dagtilbud, skole, SFO og klub: Generelt oplyses det, at arbejdet har været påvirket af corona, mobilitet blandt medarbejdere og af manglende ledelseskraft. På dagtilbudsområdet efterlyser lederne mere viden og kompetencer til at løfte opgaven. Logopæderne oplyser, at ikke alle dagtilbud inviterer dem ind i arbejdet med udarbejdelse af handleplaner.
 2. Implementering af De fantastiske fire i alle fag og i dagtilbud (De fantastiske fire, (DFF), er fire forskningsbaserede sprog- og forståelsesunderstøttende strategier. I dagtilbud er strategierne en del af indsatsen: Læseglæde og læselyst): På skoleområdet tilbagemeldes om god ledelse og styring og fortsat behov for revitalisering. En enkelt skole melder, at der arbejdes med strategier i alle fag. På dagtilbudsområdet oplyses om middel implementeringsgrad af indsatsen med det tidlige arbejde med strategierne.
 3. Praksisforankring af Læserapport for skoleåret 2020-21: Der er arbejdet opfølgende med rapporten på 2 af 3 folkeskoler. Arbejdet har i varierende grad fuldt administrationens vejledning, som er udsendt sammen med læserapporten. Specialskolerne angiver, at vejledning ikke er modtaget.
 4. Sprogkonferencer i dagtilbud: Dagtilbudsområdet og logopæder oplyser, at arbejdet følger kommunale retningslinjer med undtagelse af arbejdet med data i den tværgående platform.

Som bilag til sagen vedlægges spørgeskemaer, der danner afsæt for opsamling af data til sagens analyse, se bilag 2.

Det fremadrettede arbejde

Dagtilbudschefen, skolelederne og PPR har formuleret mål for det fremadrettede arbejde på deres områder, jf. bilag 3. Det vurderes, at målene er relevante. Administrationen understøtter og monitorerer vedvarende og fremadrettet:

 • Den strategiske og faglige ledelse i arbejdet mod centrets pejlemærker og måltal
 • Sammenhængsforståelsen, herunder koblingen til BIF og FOF
 • Udviklingen gennem to årlige nedslag

For at imødekomme de udpegede udfordringer på ledelsesniveau, har administrationen planlagt følgende initiativer:

 • Yderligere kvalificering af faglig ledelse på skoler og i dagtilbud. Dette
  understøttes gennem en lederuddannelse, som er under planlægning i regi af Børn i Fællesskaber.
 • Fortsat konsulentunderstøttelsen decentralt


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: ingen.

80. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


 • Orientering vedr. bøjlebehandlinger:

I forbindelse med skift af specialtandlæger på bøjleafdelingen de sidste seks måneder, er der konstateret behandlingsforløb enten behæftet med fejl eller hvor der er tvivl om, hvorvidt den anbefalede faglige praksis er fulgt. I tillæg her til ser kommunikationen i disse forløb ud til at have været utydelig eller manglende, hvilket har skabt yderligere frustration hos forældrene. I alle tilfældene er der efterfølgende kommunikeret åbent med berørte unge og deres forældre og tilbudt den nødvendige fremtidige behandling. Det forventes, at enkelte tilfælde vil afstedkomme et klageforløb. Faxe Kommune samarbejder ikke længere med ansvarlig udfører.


 • Håndtering af og vilkår for børn med diabetes i folkeskolen generelt herunder overgang fra dagtilbud til folkeskole

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Ivan Flændsdal (F) orienterede om sin indtrædelse som formand for Ungdomsskolens bestyrelse.


Dorthe Egede Borg (V) spurgte til dagplejen i Karise og til antal vuggestuebørn i daginstitutionen Møllen.
Fraværende: ingen.

81. (Lukket)
82. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.13. juni 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 13. juni 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: ingen.