Børn & Læringsudvalget - 13-11-2023

Referat
Dato:
Mandag, 13 november, 2023 - 16:30
Hent som fil:
119. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt. Familiechefen deltager under hele mødet.

Fraværende: Ingen.

120. Dialogmøde med Østskolens bestyrelse

Resume

Der er inviteret til dialogmøde med Østskolens bestyrelse kl. 16.30.Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende punkter til drøftelse:


 • Bestyrelsessituation: Vi har i september/oktober haft suppleringsvalg, da vi manglede 3 bestyrelsesmedlemmer – 12 forældre har meldt sig under fanerne! – Vi har derfor en midlertidig bestyrelse på 17 medlemmer frem til en eventuel ny skolestruktur. Vi har aftalt, hvem der skal repræsentere en eventuel midlertidig bestyrelse, hvis der kommer en ny skolestruktur. Kommer der ikke en ny skolestruktur skal vi naturligvis have kampvalg.


 • Skolestruktur / optimering er ikke budgetlagt – Hvordan administreres/bruges denne besparelse? Som nævnt i vores høringssvar påpeger vi, at Faxe skolevæsen i høj grad har brug for dette provenu i bestræbelserne på at leve op til både centrale og lokale målsætninger


 • Gælder den administrative rammebesparelse også vores sekretærer? De har allerede nu en del opgaver at tage sig af på Østskolen.


 • Holder budgetaftalen af hensyn til gensidig tillid, troværdighed,,, kan vi investere i inklusion? Vi kan ikke gennemføre vores inklusionsplan, hvis vi ikke kan investere økonomiske midler til inklusionsindsatser og kompetenceudvikling ude i klasselokalerne.


 • Digital balance? – Kommer der anbefalinger fra BLU? Skolebestyrelsen er i samarbejde med medarbejderne i gang med at udarbejde principper for digital balance. Vi ønsker, at brugen af digitale devices minimeres mest muligt i indskolingen. Hvilken holdning har BLU til dette emne?
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.121. Dialogmøde med Ung Faxes bestyrelse

Resume

Der er inviteret til dialogmøde med Ung Faxes bestyrelse kl. 17.00. Sagen tages af dagsordenen, da dialogmødet rykkes til 2024.Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende punkter til drøftelse:


 1. Drøftelse af finansiering af Heltidsundervisningen, HU
 2. Lokaler generelt til klubberne, særlig opmærksomhed på klubben i Rønnede
 3. Drøftelse af fusion mellem SFO2 og klubberneØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen, da dialogmødet rykkes til 2024.

Fraværende: Ingen.122. Orientering om Barnets Lov

Resume

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 11. maj 2021 en aftale om reformen Børnene Først. Væsentlige dele af reformen udmøntes i ”Barnets Lov”, som samler lovbestemmelser om børn og unge. Barnets Lov træder i kraft den 1. januar 2024.


Udvalget orienteres om det overordnede indhold i loven, da loven får betydning for administrationens arbejde på børn og ungeområdet, idet der indføres ændringer i både lovgivning og praksis samt om implementeringsaktiviteter i Faxe Kommune.


Familiechef Anne-Mette Semlov deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Barnets Lov er en del af regeringsaftalen “Børnene først”, som indeholder en række initiativer inden for disse temaer:

 • Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 • Færre skift og mere stabilitet
 • Flere rettigheder til børnene
 • Bedre kvalitet i anbringelser
 • Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 • Godt ind i voksenlivet
 • Fra aftale til virkelighed


Ovenstående er formålet med indførsel af Barnets Lov og dermed de mål, der forventes at blive fulgt op på. Eksempelvis ved hjælp af Ankestyrelsens børnesagsbarometer.


For en uddybning af aftaleteksten henvises til bilag 1, Børnene Først, som også giver yderligere information om initiativerne indeholdt i aftalen. Loven som den er vedtaget kan findes på Folketingets hjemmeside ved at følge dette link og hente den pdf, der fremgår.


Formålet med Barnets Lov er at hjælpe udsatte børn/unge og deres familier tidligere og bedre end i dag og øge børns rettigheder, tilbyde hurtigere indsats og et mere dynamisk sagsforløb. Loven indeholder et enklere regelsæt end serviceloven.

Barnets Lov samler endvidere reglerne for særlig støtte til børn ét sted og er dermed en ny hovedlov, som træder i stedet for afsnittene om børn og unge i serviceloven. Der er samme målgruppe, som i den nuværende servicelov, mens en ny formålsbestemmelse i loven tydeliggør, at hjælp og støtte skal bygge på forældres ansvar for deres børn.


Udkast til Barnets Lov blev sendt i høring af ministeriet i maj 2022 og loven blev efterfølgende fremsat den 6. oktober 2022, men da der blev udskrevet folketingsvalg den 5. oktober 2022 standsede processen, og lovforslaget blev således først vedtaget ved 3. behandling den 2. juni 2023. Loven træder i kraft den 1. januar 2024. Landets kommuner har længe vidst, at loven var på vej, men det påtænkte indhold blev først endeligt kendt, da loven blev sendt i høring i maj 2022.


Udvalgte ændringer

Eksempelvis ændres samtlige paragrafnumre med Barnets Lov, så alle skal lære hvad fx § 30 omfatter fremadrettet. Det betyder bl.a., at alt skriftligt materiale skal gennemgås (skabeloner m.v.) og rettes til, IT-systemer skal tilpasses og nye vaner skal indarbejdes. Dette arbejde vurderes at være tidskrævende. Se bilag 2 for en oversigt over paragrafændringer.


De ændringer, der skal indarbejdes med Barnets Lov er fx:

 • Øgede rettigheder til børn og unge – også det ufødte barn
 • Øget inddragelse af børn, unge, familien og netværk
 • Obligatorisk børnefaglig undersøgelse af visse børn med afbrudt ophold på krisecenter
 • Obligatorisk børnefaglig undersøgelse for søskende til børn og unge anbragt grundet omsorgssvigt
 • To børne- og ungerådgivere i komplekse sager
 • To børne- og ungerådgivere til det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge 2 gange årligt
 • Obligatorisk forældrehandleplan ved anbragte børn og unge
 • Selvstændig partsstatus fra 10 år i anbringelsessager
 • Risikovurdering ved bekymring for æresrelateret konflikter
 • Let tilgængelig indgang på kommunens hjemmeside


Der er endnu ikke offentliggjort en vejledning til loven. Det er vejledningen, der omsætter lovens paragraffer og uddyber indhold i lovteksten, og det er vejledningen, der tages udgangspunkt i, når der skal arbejdes konkret med en lovgivning. Når en vejledning udstedes som følge af en lov, vil retningslinjerne i vejledningen skulle følges på linje med lovbestemmelserne.


Selve sagsflowet – det forløb, der er fra en henvendelse eller underretning til en indsats, opfølgning herpå samt afslutning - ændres også. Flowet afspejler færre regler, mere fleksibilitet og højere grad af inddragelse af børn, unge og familier. Dette kan ses af bilag 3, der er et sagsflow udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.


Implementeringsaktiviteter

Der er igangsat en lang række implementeringsaktiviteter på nationalt niveau ved Social- og Boligstyrelsen. Det er den styrelse, der bl.a. varetager socialområdet for børn, unge og familier.

Der er iværksat en række kompetenceudviklingsaktiviteter i form af webinarer, kurser og virtuelle oplæg for forskellige målgrupper. Bilag 5 viser
en oversigt over kompetenceudvikling.


Styrelsen udarbejder løbende diverse materialer som årshjul, implementeringsplan, parathedsvurdering, og power points til forskellige målgrupper. Vedlagt som bilag 4 er slides til politisk niveau.

Endelig udarbejdes der faglige redskaber og håndbøger og der afholdes erfaringsnetværk.


Også lokalt er der i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde sat gang i mange implementeringsaktiviteter:

 • Politisk vedtagelse af udviklingsstrategien, der med sine fem spor (høj faglighed, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed og forebyggende praksis), forandringsværktøjer (inddragelse, kultur, mindset og adfærd samt forenkling) sikrer udviklingen i en retning, der harmonerer med intentionerne i Barnets Lov.
 • Aktiviteter i udviklingsstrategiens handleplan understøtter alle det fremtidige arbejde med Barnets Lov.
 • Deltagelse i partnerskab med Komponent om overgang til Barnets Lov, herunder en vurdering af parathed.
 • Tilpasning af fx organisering, teamstruktur og ledelsesteam, som understøtter færre rådgiverskift for børnene og øget mulighed for sparring for medarbejderne.
 • Deltagelse i kompetenceudvikling hos Social- og Boligstyrelsen og VIA University College for medarbejderne. Dette forløber over længere tid.
 • Puljemidler til kommuner med mange børnesager. I Faxe Kommune sættes fokus på inddragelse af børn med et forløb med Børns Vilkår, der skal genopfriske et tidligere gennemført forløb om bedre børneinddragelse og der gennemføres en temadag om bevidning og skriftlighed til børn. Med samme pulje indgås i et rådgivningsforløb om overgang til Barnets Lov med Social- og Boligstyrelsen. Forløbet starter i 2024 og tilrettelægges ud fra kommunens ønsker og behov.
 • Deltagelse i netværksmøder under Social- og Boligstyrelsen og netværksmøder under KL.
 • Drøftelse af samarbejde med almenområdet i regi af Barnets Lov.
 • Tilpasning, revidering og udarbejdelse af materialer og dokumenter som skabeloner, fraser, retningslinjer, beskrivelser, arbejdsgange, standarder med videre.
 • Drøftelse med kommunikationsteamet og IT om synligt og lettilgængeligt afsnit på Faxe Kommunes hjemmeside målrettet børn og unge
 • Ansøgning til Social- og Boligstyrelsen vedr. Task Force forløb på udsatte børn og ungeområdet (se også punkt 123 på dette udvalgsmøde).


Det vurderes, at Faxe Kommunes myndighedsafdeling har iværksat rette aktiviteter tids nok til at arbejde efter Barnets Lov, når denne træder i kraft, omend en omstilling og et implementeringsarbejde i denne størrelsesorden er ressource- og tidskrævende. Eksempelvis skal IT-systemer, kontoplan mv. ændres eller rettes til, lige som det er et parameter, om Socialstyrelsen, der leverer vejledninger, skabeloner mv., formår at understøtte hurtigt og relevant, samt at der er nok pladser til medarbejdere på kompetenceudviklingsaktiviteterne. ,Medarbejdernes parathed er ligeledes en faktor. Her vil det faktiske behov for vejledning og støtte hos den enkelte rådgiver først vise sig efter lovens ikrafttræden. Det må desuden forventes, at der i den første periode vil ske fejl og opstå tolknings-udfordringer både lokalt i kommunerne og mere centralt i tolkningen og afprøvningen hos Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


De samlede økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune ved indførelse af Barnets Lov kendes ikke.


Der er afsat midler til nye opgaver i kommunerne (DUT-kompensation - Det Udvidede Totalbalanceprincip), som kompensation for de ændringer, som pålægges kommunerne.


Faxe Kommune kompenseres således:

2024

2025

2026

2,2 mio. kr.

2,57 mio. kr.

3,25 mio. kr.


Det forventes, at midlerne tilføres området.


Kompensationen til kommunerne sker ved en overførsel fra reserven til det kommunale bloktilskud som led i det kommunale lov- og cirkulæreprogram (DUT-kompensation). Tilsvarende kompenseres Ankestyrelsen, Familieretshuset og Justitsministeriet ved overførsel af bevilling fra reserven til de relevante konti. Endelig vil der blive overført midler fra reserven til kontoen for statens refusion af udgifter til advokatbistand.Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.123. Beslutning om ansøgning om Task Force forløb på udsatte børn og ungeområdet

Resume

Med sagen skal der træffes beslutning om, at der ansøges om Task Force forløb hos Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen på området for udsatte børn og unge. Det er et krav til ansøgningen, at der er politisk opbakning hertil.


Familiechef Anne-Mette Semlov deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde ønsker at ansøge om et Task Force forløb under Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Task Forcen tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling. Effekter af et Task Force forløb vurderes at kunne supplere, understøtte og sikre den udvikling, der er igangsat på området med udviklingsstrategien.


Et Task Force forløb har ca. to års varighed, og er et længerevarende analyse og udviklingsforløb. Ved at deltage får kommunen et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på området samt konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen fremadrettet kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Kommunen får desuden støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden.


Hvis ansøgning om et Task Force forløb imødekommes, skal der afses ressourcer til:

 • Løbende dialog og koordination med Task Forcen
 • At indsamle og fremsende materiale og sager til analyserapporten
 • At deltage i kursus om systematik i sagsbehandlingen
 • At deltage i læringsdage og workshops
 • At udarbejde og arbejde efter en udviklingsplan
 • At fremsende status på udviklingsplanen forud for statusmøder med Task Forcen
 • At indgå i samarbejde om udarbejdelse/kvalitetssikring af ledelsestilsyn, udføre ledelsestilsyn samt fremsende dele heraf efter nærmere aftale
 • At afrapportere til politisk niveau minimum 2 gange årligt


Det er en del af Faxe Kommunes strategiske udviklingsplan for det specialiserede børn- og unge område, at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed. Det er administrationens vurdering, at et analyse og udviklingsforløb med Task Forcen vil kunne både supplere og sikre, at afdelingen kommer i mål med udviklingsstrategiens vision og ambitionerne for området. Et udviklingsforløb med Task Forcen vil desuden kunne bidrage til en fælles forståelse af områdets styrker og vanskeligheder hos alle ansatte på myndighedsområdet.


Et Task Force forløb bidrager med:

 • et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer, som er et godt afsæt for et fælles sprog og forståelse på tværs af ledere og medarbejdere
 • konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
 • højere grad af ensartet sagsarbejde på tværs af medarbejdergrupper og et kvalitetsløft på sagsniveau
 • mere systematik og brug af metoder i sagerne
 • øget inddragelse af barn, forældre og det private og professionelle netværk omkring barnet
 • forbedret journalisering
 • øget grad af formalisering, bl.a. ved udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv.
 • forbedret tværfagligt samarbejde
 • øget brug af ledelsestilsyn.


Et Task Force forløb har kartalsvis opstart, hvilket ønske herom skal angives i ansøgningen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der ansøges om et Task Force forløb på udsatte børn og ungeområdet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.124. Orientering om styrket forebyggelsesfokus i regi af Fælles om Forebyggelse

Resume

Dette punkt omhandler orientering om øget fokus på styrket og tidlig forebyggelse og kobling af igangsatte initiativer for at sikre sammenhængskraft og udnyttelse af ressource foruden indfrielse af budgetaftalen for 2024-2027 på det specialiserede børn, unge og familieområde.


Familiechef Anne-Mette Semlov deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Flere igangsatte initiativer på det specialiserede børn, unge og familieområde adresserer både behov for og løsninger i forbindelse med forebyggelse af problemudvikling hos børn og unge. Samtidigt er der politisk indgået en budgetaftale for 2024-2027, der påpeger, at "Børnenes udfordringer skal afhjælpes inden de vokser sig store" og at "Udgifterne til det specialiserede børneområde er steget markant over de seneste år. " Dertil kommer, at Barnets Lov træder i kraft 1. januar 2024 som en del af reformen Børnene Først, hvor hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra starten.


Dette anledning til, at der fokuseres yderligere på tidlig og styrket forebyggelse på det specialiserede børn, unge og familieområde.


Fælles om Forebyggelse:

Med den politisk vedtaget strategi Fælles om Forebyggelse (FOF) blev der investeret i forebyggelse. Arbejdet bygger på 1) hurtig opsporing og tidlig indsats, 2) styrket adgang til støtte og hjælp, og 3) effektivt og tværfagligt samarbejde. Målbare parametre vedrørende sagstal og antal underretninger viser, at udviklingen er igang, mens andre parametre viser, at mere langsigtede effekter er fraværende endnu (anbringelsestal og udgifter).

Som led i styrket adgang til støtte og hjælp blev en række sagsbehandlere organiseret fremskudt med fysisk tilstedeværelse på dagtilbud og skoler. Disse medarbejdere arbejder fremadrettet udelukkende forebyggende.


Udviklingsstrategien i Afdeling for det specialiserede børn, unge og familieområde:

Forebyggende praksis er udviklingsstrategiens spor 5. Med dette spor udvikles helhedsorienterede løsninger, der øger forebyggelsen på området, der arbejdes med risikofaktorer gennem kompetenceløft, der arbejdes med faglig sparring gennem kultur, mindset og adfærd, der arbejdes med inddragelse gennem dialog og med ressourcer gennem tilpasning af tilbudsviften.


Puljer:

Der er modtaget puljemidler til to projekter under Social- og Boligstyrelsen. Den ene pulje yder støtte i forbindelse med overgang til Barnets Lov. Her indgår aktiviteter som kompetenceløft i forhold til inddragelse af børn og unge og et rådgivningsforløb med fokus på implementering af ny lovgivning hos Social- og Boligstyrelsen.

Den anden pulje handler om familiehuse, som én indgang til tidligere og bedre kommunal støtte, hjælp og rådgivning til småbørnsfamilier. Denne pulje understøtter forebyggelse på området og det vurderes, at puljen samtidig varsler en ændring på området, idet den er den del af reformen Børnene Først. Det arbejde, der lægges i forbindelse med puljen og projektet vurderes derfor at skulle være af en art, som kan videreføres, når projektperioden udløber i 2025. Udvikling af "Familiens Hus" foregår i et samarbejde mellem dagtilbudsområdet, sundhedsplejen og børne-, unge- og familieafdelingen. Arbejdet har vist potentiale i at investere i et samarbejde med Homestart, som tilbyder regelmæssig venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp til familier med mindst et barn i førskolealderen, samt mulighed for at frikøbe ressourcer i Familie- og Ungeindsatsen til kortvarige forebyggende tiltag.

Puljen vedrørende familiehuset understøtter byrådets beslutning om at fastsætte særskilt fokus på 0-3 årsområdet med 2,8 mio. kr. i forbindelse med budget 2023.


Barnets Lov:

Som nævnt i orienteringssag her om tidligere på denne dagsorden, er formålet med Barnets Lov at hjælpe udsatte børn/unge og deres familier tidligere og bedre end i dag og øge børns rettigheder, tilbyde hurtigere indsats og et mere dynamisk sagsforløb. Samtidig pointeres det i bemærkningerne til loven mange gange, at hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra starten. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.


Ovenstående giver anledning til at ledelsen på det specialiserede børn, unge og familieområde sammen med den samlede centerledelse øger fokus yderligere på tidlig og styrket forebyggelse for at sikre sammenhængskraft og udnyttelse af ressourcer. Ligeledes iværksættes en intern proces på tværs i centeret med involvering af MED- organisationen ift. at sikre den bedst mulige understøttelse og fremdrift af indsatsen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.125. Orientering om nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier

Resume

Med denne sag fremlægges rapport med opdaterede nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier. Der gøres opmærksom på, at tallene ikke kan sammenlignes med tal fra forventet regnskab.


Børn & Læringsudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2023, at Økonomiudvalget ligeledes orienteres om rapporten, hvorfor Økonomiudvalget vil fremgå som sagens endelige modtager.


Familiechef Anne-Mette Semlov deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Som led i den strategiske udviklingsplan på det specialiserede område for børn, unge og familier, er der i udviklingsstrategien fastsat en række konkrete og målbare pejlemærker. De fastsatte pejlemærker skal sikre, at udviklingen på området kan følges og skabe mulighed for justering af indsatser og aktiviteter. Opfølgning på pejlemærkerne er samlet i ”Nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier”, som er vedlagt som bilag.


Rapportens nøgletal og effektmål er opdateret med data til og med september måned.


Rapporten er opbygget i afsnit svarende til udviklingsstrategiens forandringsspor:


 • Styring med effekt
 • Høj faglig kvalitet
 • Barnet og den unge i centrum
 • Retssikkerhed
 • Forebyggende praksis


Afsnittet "Styring med effekt" indeholder de nøgletal, som Børn & Læringsudvalget tidligere er blevet præsenteret for i rapporten ”Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier”. Øvrige effektmål og indikatorer følger de enkelte forandringsspor.


I rapportens sidste afsnit er kommende nøgletal og effektmål oplistet.


I forhold til rapporten, som udvalget blev orienteret om på udvalgsmødet i oktober, er der tilføjet ny tabel med antal anbragte pr. september 2023 opgjort på anbringelsestype og aldersintervaller. Herudover er forklaringer til tabellerne blevet uddybet og præciseret.

Med udgangen af september er 3. kvartal afsluttet. En del af tabellerne er baseret på kvartalsopgørelser, og disse er nu opdateret med 3. kvartal.


I forhold til det rapportens nøgletal kan der bl.a. peges på følgende tendenser:

Aktiviteten opgjort som anbragte helårspersoner har været på et stabilt niveau siden første nøgletalsrapport i juni.

For kommunens eget tilbud, Familie- og Ungeindsatsen, ses en udvikling med stigende aktivitet og faldende antal børn og unge på venteliste.

Fordelingen af udgifter mellem forebyggende indsatser og anbringelser er i 2023 identisk med fordelingen i 2022.

Til gengæld er der i udgifter til anbringelser sket et mindre ryk fra 2022 til 2023 mod højere udgiftsandel på plejefamilier og en mindre udgiftsandel på døgninstituioner og opholdssteder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.126. Initiativsag fra Ivan Flændsdal (F) om nye vedtægter i Ung Faxe (Faxe kommunes ungdomsskole)

Resume

Med denne sag ønsker jeg, at BLU tager stilling til, om administrationen skal fremlægge nye vedtægter til godkendelse på førstkommende udvalgsmøde.


Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Ung Faxe ønsker at få opdateret sine vedtægter, da de gældende har nogle bestemmelser, som tiden er løbet fra, f.eks. kan LO ikke udpege et medlem af bestyrelsen, dels ønsker vi at gøre det nemmere at få en fuldtallig bestyrelse, da DA ikke har kunne stille med et medlem til bestyrelsen, ønsker vi at gøre arbejdsgiver/erhvervslivets muligheder for at kunne udpege et medlem af bestyrelsen bredere.


Der ud over ønsker vi mulighed for at kunne yde transportgodtgørelse til de organisationer, hvor udpeget medlemmer måtte bo uden for kommune.


I flg. LBK nr 608 af 28/05/2019, §7 stk. 2 er det byrådet, der fastsætter sammensætning af bestyrelsen. Jf. §7 stk. 3 er det byrådet, der fastsætter regler for elevrepræsentanternes stemmeret og jf. §8 stk. 4 er det byrådet, der vedtager vedtægter om bestyrelsesarbejdet.


De sidste godkendt vedtægter er fra 2013 og er vedhæftet sagen.


Der er i 2018 udarbejdet nye vedtægter, disse er aldrig blevet sendt til politisk behandling og er altså ikke godkendt.


Ved skolestrukturreformen i 2021 er ungdomsskolen nævnt, og der har derfor været lidt forvirring om, hvad der gjaldt for Ung Faxe, men §1 stk1. om ungdomsskolen bestyrelsessammensætning opfylder, som vi ser det, ikke de krav, der er i LBK nr 608 af 28/05/2019 §7 stk. 1., i samme reform er det neddelegeret til BLU at vedtage vedtægter, bestyrelsesssammensætning og elevernes stemmeret.


Vi mener i bestyrelsen heller ikke at godkendelse af disse vedtægter har nogen indvirkning på den skolestruktur, som der nu er indledt med at gå fra 4(5 med ungdomsskolen) til 3(4 med ungdomsskolen) skoledistrikter.


Vedhæftet som bilag er:

 1. LBK nr 608 af 28/05/2019, Ungdomsskoleloven
 2. BEK nr 1279 af 13/11/2015 Bekendtgørelse om ungdomsskoler, herunder HU
 3. Styrelsesvedtægt med bilag for Faxe Kommunes folkeskoler.
 4. Vedtægter fra 2013
 5. Indstilling vedtægtsændringer 3.10.23
 6. Referat dagsorden bestyrelsesmøde 3.10.23
 7. Godkendt forretningsorden 3.10.2023 (til info: ny forretningsorden der træder i kræft pr. 1/11 uanset status på vedtægter.)


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at sagen fremsættes på kommende møde med administrativ indstilling.

Fraværende: Ingen.127. Beslutning om godkendelse af takster for 2024

Resume

I denne sag skal takster for 2024 behandles.


Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 12. oktober 2023.

Taksterne skal godkendes i byrådet inden den 1. december 2023 for at have virkning fra 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Børn & Læringsudvalget behandler i perioden 6. - 13. november det samlede takstkatalog. Herefter behandles én samlet sag i Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ingen takster har, orienteres om sagen under meddelelser.


Takstkataloget er opdelt pr. fagudvalg og vedhæftet som bilag til denne sag. Herudover er takstkatalog fra AffaldPlus, Alfa Specialaffald og Faxe Forsyning vedhæftet. Sidstnævnte er takster som godkendes af kommunen, men hvor der ikke nødvendigvis sker opkrævning fra Faxe Kommune selv (eksempelvis Faxe Forsyning opkræver selv taksterne).


Bilag til sagen:

Takstkatalog, Faxe Kommune - Takster 2024

Takstkatalog, AffaldPlus - Takster 2024

Takstkatalog, Alfa Specialaffald - Takster 2024

Takstkatalog, Faxe Forsyning - Takster 2024

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

128. Drøftelse af de afholdte skoleudviklingssamtaler i foråret 2023

Resume

På Børn & Læringsudvalgets møder hhv. den 4. maj 2023 og den 12. juni 2023 blev der for første gang afholdt skoleudviklingssamtaler.


Skoleudviklingssamtaler har til formål at skikre dialog mellem kommunen og skolen om skolens udviklings- og indsatsområder. Skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporter fra skoleåret 2022/23.

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne. Der er få formelle krav og dermed en høj grad af frihed til lokal tilrettelæggelse af samtalerne.


Udvalget anmodes derfor om at drøfte fordele og ulemper ved formatet, der blev anvendt ved de første samtaler samt de fremadrettede muligheder for afholdelse af skoleudviklingssamtaler.


Sagsfremstilling

Afholdelse af skoleudviklingssamtaler skoleåret 2023/24

 • På Børn & Læringsudvalgets møder den 4. maj 2023 og den 12. juni 2023 blev afholdt skoleudviklingssamtaler med skoleledere og bestyrelser for folkeskolerne Midtskolen, Vestskolen og Østskolen samt Specialskolen og de to interne skoler Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold.
 • Formatet for prøvehandlingen med afholdelse af skoleudviklingssamtaler var dels baseret på et relativt omfattende datamateriale, som anvendtes som baggrund for et indledende oplæg af skolelederen m.fl. på ca. 20 minutter og derefter mulighed for spørgsmål og drøftelser i ca. 20 minutter.


Evaluering af skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/2023

Der har efter skoleudviklingssamtalerne været afholdt opfølgende evalueringsmøder med skolelederne for alle deltagende skoler. Evalueringen viste ønske om:

 • Mere tid til både fremlæggelse og drøftelse
 • At afholde samtalerne i andre rammer, fx på skolerne
 • Mere fokus på fremadrettede og tilbagevendende tendenser og udviklinger
 • Mindre fokus på bagudrettet datamateriale
 • At udvide rammen for deltagelse i skoleudviklingssamtalerne, fx med større repræsentation af medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og elever.


Format for skoleudviklingssamtaler skoleåret 2023/24 og frem

Administrationen foreslår, at Børn & Læringsudvalget drøfter prøvehandlingens format og indholdet af prøvehandlingen med skoleudviklingssamtaler, herunder ovenstående korte gengivelse af evaluering. Børn & Læringsudvalgets erfaringer og drøftelser vil indgå i en samlet evaluering af prøvehandlingen med skoleudviklingssamtaler for 2023.


Som input til disse drøftelser foreslår administrationen nedenstående i relation til et fremtidigt format, der også skal tage afsæt i tankerne bag initiativet "Sammen om Skolen":

 1. Skoleudviklingssamtalerne omfatter en tidsramme på ca. 2 timer for hver skole, inkl. interne skoler årligt.
 2. Skoleudviklingssamtalerne foregår på de enkelte skoler og indenfor de lovgivningsmæssige og kommunalt fastlagte rammer planlagt af skoleledelserne.
 3. I samtalerne deltager ud over repræsentanter for Børn & Læringsudvalget, administrationen og skoleledelserne også repræsentanter fra skolebestyrelserne og elevråd samt andre med interesse for skolerne.
 4. Det er de enkelte skoleledelser og deres bestyrelser, som vælger den præcise deltagerkreds fra skolen. Deltagelse kan foregå fuldt ud eller vha. repræsentation.
 5. Børn & Læringsudvalget vælger selv repræsentation til de enkelte skoleudviklingssamtaler. Deltagelse kan foregå fuldt ud eller vha. repræsentation.
 6. Administrationen foretager en samlet opsamling på alle skoleudviklingssamtalerne, som forelægges Børn & Læringsudvalget i en politisk sagsfremstilling årligt.
 7. Afsættet for alle skoleudviklingssamtaler er nogle gennemgående, strategiske, relevante temaer/indsatsområder for alle skoler samt et selvvalgt for den enkelte skole.
 8. De gennemgående, strategiske, relevante temaer/indsatsområder understøttes af relevant baggrundsmateriale, herunder fx diverse datamateriale, som udsendes 14 dage før afholdelse af skoleudviklingssamtalerne til samtalernes deltagere. Hermed gives mulighed for at vende materiale med andre end deltagerne i samtalerne.
 9. Det vil være et væsentligt element i samtalerne, at der dels samles op på forudgående skoleudviklingssamtaler, men også at hovedvægten af samtalerne anvendes på at drøfte fremadrettede tendenser og perspektiver, herunder ikke mindst, hvilken udvikling og retning de samlede aktører ønsker for Faxe Kommunes skoler.
 10. De kommende skoleudviklingssamtaler kan med fordel afvikles i perioden fra januar til april i et skoleår.
 11. Skoleudviklingssamtalerne som mødefora anbefales at ses i sammenhæng med øvrige møderækker mellem Børn & Læringsudvalgets og Center for Børn, Unge & Familier.


Skoleudviklingssamtalerne er endnu et dialogforum og administrationen foreslår derfor, at der hurtigst muligt fremlægges en sag om, hvordan det samlede antal dialogmøder på området kan reduceres og målrettes. Der eksisterer for nuværende:

 • dialogmøde mellem alle skolebestyrelsernes formandsskaber, udvalgsformand for Børn & Læringsudvalget samt skoleledere, centerchef og direktør, der finder sted kvartalsvist
 • dialogmøde mellem alle skolebestyrelserne og Børn & Læringsudvalget, som foregår årligt for hver skole forud for udvalgsmøderne
 • dialogmøde mellem skolelederforeningen, udvalgsformand, centerchef og direktør
 • dialogmøde mellem skoleledere og borgmester.Såfremt Børn & Læringsudvalget ønsker, at de kommende skoleudviklingssamtaler afvikles under nogenlunde den beskrevne ramme, vil administrationen arbejde videre med konceptet, som forelægges udvalget til endelig beslutning på kommende udvalgsmøde.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


 1. De afholdte skoleudviklingssamtaler hhv. den 4. maj og den 12. juni 2023 drøftes, herunder fordele og ulemper ved prøvehandlingen.
 2. Forslag til fremadrettet afholdelse af skoleudviklingssamtaler drøftes inden endelig stillingtagen til format.


Beslutning

Godkendt. Administrationen fremsætter sag i det nye år med forslag til kommende afholdelser.


Fraværende: Ingen.129. Orientering om status på integrationspolitikkens handleplan

Resume

På fagudvalgsmøderne i september og oktober 2022 vedtog fagudvalgene en handleplan til Faxe Kommunes Integrationspolitik. Byrådet godkendte handleplanerne i januar 2023. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag orienteres Børns & Læringsudvalget om status på mål og indsatser på eget område.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker
 • Vi vil vejlede om repatriering.


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Der redegøres for status i det følgende.


Pejlemærke: Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Der er oprettet en fælles koordinationsgruppe med fokus på at udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene. Der er afholdt tre møder i år og planlagt et fjerde ultimo 2023. Koordinationsgruppen har haft fokus på at sætte rammen og definere beslutningskompetencen i gruppen, med henblik på at sikre et stærkt grundlag for det videre samarbejde på tværs af fagcentrene. Gruppen fungerer efter hensigten som et informationsforum, hvor eksempelvis informationer om relevante tilbud for målgruppen udveksles.
 • Muligheden for at samle relevant information for flygtning og fordrevne på en fælles platform, som er nem at tilgå, er blevet drøftet løbende i koordinationsgruppen. Gruppen arbejder videre med temaet i 2024.


Pejlemærke: Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • Der arbejdes med styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre har forpligtet sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur. For at understøtte dette arbejde har koordinationsgruppen fokus på styrkelse af danskkundskaber. I den forbindelse har gruppen udarbejdet anbefalinger til brug af tolke, og borgernes muligheder for at styrke deres sprogkompetencer. Anbefalingerne skal blandt andet bidrage til at sikre balancen mellem, at der anvendes tolk, når det vurderes nødvendigt, og at der, på tværs af fagcentre, er fokus på, i videst mulige omfang, at kommunikere på dansk med borgerne. Anbefalingerne udsendes ultimo 2023 til relevante medarbejdere og samarbejdsparter.


Status for Center for Børn, Unge & Familier:

 • Centeret arbejder med handleplanenen for integrationspolitikken som en del af den daglige drift. Derfor er status, at der til stadighed arbejdes med handleplanens indsatser.
 • Centeret afventer og ser frem til de kommendende anbefalinger for tolkebrug, da dette arbejde fylder meget i den daglige understøttelse af og samarbejde med familierne.
 • Centeret ser frem til, at koordinationsgruppens arbejde med at oprette en samlet platform vedrørende integration realiseres, da dette vurderes af være brugbart for centeret.
 • Det vurderes, at der med fordel kunne ses på koordinationsgruppes mandat til at igangsætte tværgående indsatser og der ses et potentiale i at styrke dette, så gruppen kan igangsætte konkrete handlinger udi centrene.Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på Børn & Læringsudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces:

Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på integrationspolitikkens handleplan på deres respektive område, orienteres Beskæftigelses & Integrationsudvalget om fagudvalgenes opfølgninger.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.130. Meddelelser

Sagsfremstilling


Under punktet gives der korte meddelelser.


Ankestyrelsens Handicapbarometer:

Faxe Kommune er udtaget til Ankestyrelsens Handicapbarometer og skal således sende sager vedr. § 41 efter serviceloven (dækning af merudgifter) ind. Herefter gennemgås sagerne og Ankestyrelsen udarbejder en rapport, der fremlægges politisk. Forløbet varer ca. et år. I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapsagsbarometeret.


Faxe Kommunes hybeltilbud til unge:

Faxe Kommunes Hybeltilbud rummer aktuelt 14 værelser, hvoraf de 8 aktuelt er beboet, idet der de seneste 2 måneder har været både forudsete og uforudsete fraflytninger. I indeværende år har belægningen varieret mellem 13 beboere til nuværende 8 beboere. Af disse har den længste indskrivning på Hybeltilbuddet varet 4 år og 3 mdr. og den korteste 4 mdr.

Der kan tilbydes værelse på Hyblerne fra det 15. år og frem til det 23. år ved fortsat vurderet behov og progression.

I kommende periode istandsættes tomme værelser, ligesom der samarbejdes med myndighedsafdelingen om indskrivninger af nye potentielle beboere. Generelt har Hybeltilbuddet været igennem en stor udvikling det seneste år såvel i forhold til de fysiske rammer og i forhold til et løft af drift og faglig tilgang. Der er fortsat et potentiale, der skal indfries for at nå optimal effekt af både udvidelsen og af tilbuddet generelt, da naturlige udskrivninger har afventet, ligesom det har været en nødvendig prioritering, at skabe klarhed over hensigtsmæssig målgruppe for nu og på sigt, der kan profitere af tilbuddet

Det vurderes, at de unge, der matches korrekt til Hyblerne, i høj grad profiterer af tilbuddet, idet det giver dem afgørende støtte og stabilitet i en vigtig overgang til selvforsørgelse og livsmestring. Indimellem opstår ny viden efter indskrivning/indflytning på Hyblerne, som identificerer, at tilbuddet ikke er det rette til netop denne ung. Her kan være tale om, at der kræves et mere støttende tilbud, eller at en ung over 18 alligevel ikke ønsker at samarbejde om sit efterværn. I disse tilfælde sker således en fraflytning til egen bolig eller en omplacering til andet tilbud.


Udsættelse af dagsordenspunkt:

Børn & Læringsudvalget besluttede på deres møde d. 2. oktober, at punktet vedr. ”Status for Børn i Fællesskaber” udsættes til mødet i november. I den sammenhæng fremlagde Børn & Læringsudvalget forskellige ønsker til indholdet af sagsfremstillingen, hvilket kræver indsamling og koordinering af data via skoleledelserne. På baggrund af dette udsættes punktet til Børn & Læringsudvalgets møde d. 7. december 2023, så den ønskede data kan nå at indgå i sagen.


Orientering om status på brobygningsprojekt for ukrainske børn og unge:

Kultur & Fritid har igangsat et brobygningsforløb med DGI for at få ukrainske børn og unge ind i foreningslivet. 28 børn har ønsket et brobygningsforløb. 22 børn er startet til fritidsaktivitet via brobyggerindsatsen (der er 55 børn og unge under 18 år i Faxe Kommune). De mest søgte idrætsgrene er karate, basketball og trampolin. Alle 22 har modtaget støtte til betaling af kontingent, og to har desuden modtaget yderligere støtte fra Lions Club, da kontingentet var højere end tilskudsgrænsen for "Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter".


Deltagelse i ungeprofilundersøgelse:

Der er gennemført en ungeprofilundersøgelse i Faxe Kommune i regi af SSP. Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens elever i 7.-9. klasse. Den har til formål at frembringe data om de unges trivsel og sundhed. Undersøgelsen blev drøftet i SSP styregruppen den 15. juni 2023, hvor der er flere punkter, man finder interessant at drøfte yderligere, herunder ensomhed, overtrædelse af grænser, manglende sportsaktiviteter, (manglende) overensstemmelse mellem dem der siger, de ryger, og dem der skriver, de ryger og en stor opmærksomhed på online adfærd, hvor det kunne være aktuelt at have fokus på uddannelse til forældrene i at involvere sig mere i børnenes netvaner. Centerchef Dorthe Lund Nielsen deltager fremadrettet i SSP styregruppen i stedet for familiechef Anne-Mette Semlov.


Udvalget skal herudover drøfte, om man vil deltage i KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg den 1. - 2. februar 2024 med temaet: Fællesskaber som fundament. Hvis udvalget ønsker at deltage, skal det besluttes hvilken dag, man vil afsted - og hvor mange der kan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) spurgte ind til hvor lang tid man skal vente på udredning, inden man henvises til specialklasse.


Godkendt.

Fraværende: Ingen.

131. Meddelelser - lukket (Lukket)
132. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgs mødet.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.