Børn & Læringsudvalget - 15-11-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 15 november, 2018 - 15:00
Hent som fil:
89. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalg

Beslutning

Godkendt.

90. Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne fra 1. august 2019

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på skoleområdet. De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler skolernes hverdag. 

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at skolerne kan koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en god skole, hvor omdrejningspunktet er elevernes læring og trivsel samt medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til undervisning, en tildeling til ledelse og administration samt en tildeling til øvrig drift (alle øvrige opgaver).  

Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor. 

Model 1. Her er der i modellen inkluderet de 4 mio.kr i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt sund skolemad). Baggrunden for at lægge dem ind i tildelingsmodellen er at vi herved samler så meget som muligt af d decentrale budgetter ét sted. Det giver overblik, og det sikrer at man som skoleleder kender sit budget fra dag 1 i det nye budgetår Midlerne står fortsat anført som øremærkede til det politisk besluttede formål (2-lærerordning/holddeling og sund mad).  

Model 2. I denne model er kvalitetsforbedringsmidlerne ikke lagt ind i modellen. Det muliggør at man bl.a. fra politisk niveau kan prioritere fordelingen af puljen på 4 mio.kr. fra år til år.  

Model 3. I denne model er lagt en forudsætning om en øget andel 2-lærerordning og holddeling ind. Gennemgang af skoleårets planlægning har vist, at skolerne reelt planlægger med mere end én lærer på et vist niveau af tiden, fordi der opleves en faglig og læringsmæssig værdi heri, samt fordi det for en stor del er nødvendigt på grund af uhensigtsmæssig faglokaleindretning.  

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 1 med den begrundelse, at denne model anses for at være den mest enkle og med mest mulig rum for ledelse og disponering af de tildelte ressourcer.  

I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet er er tale om en tildelingsmodel inden for gældende budgetramme.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at,

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for skolerne sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.

Beslutning

Udvalget udsætter høring, da der er et ønske om også at få udarbejdet modeller som er mere elevtalsbaseret. Sagen genoptages på det ordinære møde den 28. november 2018.

91. Forslag til ny budgettildelingsmodel for SFO fra 1. august 2019

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for SFO’erne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på området. De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler skolernes/SFO’ernes hverdag.

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at SFO’erne  kan koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en godt pædagogisk tilbud, hvor omdrejningspunktet er elevernes udvikling og trivsel og medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til personale ud fra åbningstid og personalefordeling, til ledelse og øvrig drift (alle øvrige opgaver). Alle modeller har en forudsætning om en fordeling mellem pædagoger og øvrigt personale på 60/40.


Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor.


Model 1. I modellen er indbygget en forudsætning om 15 børn pr. voksen i SFO1 og 20 børn pr. voksen i SFO2.


Model 2. I modellen er indbygget en forudsætning om 25 børn pr. voksen i SFO1 og 30 børn pr. voksen i SFO2


Model 3. I modellen er indbygget en forudsætning om 20 børn pr. voksen i SFO1 og 25 børn pr. voksen i SFO2.

 

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 3 med den begrundelse, at denne model giver størst mulighed for prioritering af aktiviteter med børnene samtidig med en pæn normering. 

I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v. 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, da budgettildelingsmodellen er ud fra for gældende budgetramme.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for SFO sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.

Beslutning

Sagen udsættes da høringen for modellerne for skolerne og SFO´erne skal udsende på samme tid. Sagen genoptages på det ordinære møde den 28. november 2018.

92. Forslag til ny budgettildelingsmodel for daginstitutionerne fra 1. maj 2019

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for daginstitutionerne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på området. De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler daginstitutionernes hverdag.

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at daginstitutionerne kan koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en godt pædagogisk tilbud, hvor omdrejningspunktet er børnenes udvikling og trivsel og medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til personale ud fra åbningstid og personalefordeling, til ledelse og øvrig drift (alle øvrige opgaver).


Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor.

Model 1. Her er de sociale normeringer lagt ind i selve modellen. Fordelingen sker efter samme socioøkonomiske indeks som hidtil. Baggrunden for at lægge disse ind i modellen er, at dermed samles så meget som muligt ét sted. Det skaber overblik, og lederen kender sit budget fra dag 1. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40.


Model 2. Her er de sociale normeringer IKKE lagt ind i tildelingsmodellen. Det muliggør politisk prioritering af midlerne fra år til år. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40.


Model 3. Her er andelen af uddannede pædagoger lavere end i model 1 og 2, idet andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 50/50. Dermed kan andelen af børn pr. voksne blive lidt lavere.  


Center for Børn & Undervisning anbefaler model 1 med den begrundelse, at denne model giver størst mulighed for den enkelte leders budgetsikkerhed fra årets start, og med en forventet højere andel af pædagoger end pædagogmedhjælpere.


I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v. 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, da budgettildelingsmodellen fordeler indenfor gældende budgetramme.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for daginstitutioner sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november til 3. januar 2019.  

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019  

Beslutning

Udvalget sender model 1 og 2 i høring og der er ikke politisk taget stilling til hvilken model der endelig anbefales.

Model 3 sendes ikke i høring da den ikke lever op til den politiske beslutning om en 60/ 40 fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere.

93. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Julefrokost afholdes i huset.