Børn & Læringsudvalget - 17-01-2022

Referat
Dato:
Mandag, 17 januar, 2022 - 19:00
Hent som fil:
Lokation:
1. Godkendelse af dagsorden

Resume

I Børn & Læringsudvalget er det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet i byrådet for perioden 2022-2025, og er ældst Steen Andersen (A). Steen Andersen leder derfor mødet til og med valg af formand og næstformand jf. § 6 i styrelsesloven.Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Konstituering af Børn & Læringsudvalget

Resume

Med denne sag skal Børn & Læringsudvalget konstituere sig med en formand og en næstformand.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 2. december 2022 foretaget konstituering for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Herefter består Børn & Læringsudvalget af følgende 7 medlemmer:


 • Mikkel Dam (I)
 • Dorthe Egede Borg (V)
 • Nellie Bradsted (V)
 • Allan Tirsgaard (C)
 • Christina Birkemose (A)
 • Steen Andersen (A)
 • Ivan Flændsdal (F)


Børn & Læringsudvalget skal konstituere sig med formand og næstformand.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Beslutning

Mikkel
Dam (I) blev valgt som formand, og Ivan Flændsdal (F) blev valgt som næstformand.


Fraværende: Ingen.

3. Godkendelse af forretningsorden for Børn & Læringsudvalget 2022-2025

Resume

Børn & Læringsudvalget skal beslutte deres forretningsorden.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter bestemmelser om, hvordan udvalgets møder skal afvikles, såsom indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at forretningsorden for Børn & Læringsudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Godkendelse af delegations- og kompetenceplan for Børn & Læringsudvalget

Resume

Delegations- og kompetenceplaner anvendes til at skabe klarhed over rollefordelingen mellem byrådet, udvalgene og det administrative niveau, så der er overblik over, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser. De er tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere.


Med denne sag skal Børn & Læringsudvalget godkende delegations- og kompetenceplanen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og en række myndighedsområder er derfor i styrelsesvedtægten fordelt til de politiske udvalg. Derfra delegeres en række opgaver videre til administrationen, hvilket skal godkendes af udvalget.


Der sker i høj grad delegation fra politisk til administrativt niveau, således at politikerne kan arbejde med politikskabelse og resultatstyring, og administrationen behandler sager og træffer beslutning om administration af lovgivning og enkeltsager, når der ikke er delegationsforbud.


Helt overordnet er det Børn & Læringsudvalget, der fastlægger politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede principper og regler inden for eget kompetenceområde, og udvalget træffer beslutninger i sager, der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning.


Center for Børn, Unge & Familier tager sig til gengæld af alt det administrative for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.


Delegationsplanen nævner primært de beslutninger, som skal træffes i udvalg eller byrådet. Alt, der ikke er nævnt i planen, er således delegeret til administrationen.


Udvalget kan til enhver tid trække delegationen tilbage.


En del sager skal behandles i byrådet og kan ikke delegeres. Delegationsforbud er markeret med * i planen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

5. Godkendelse af mødeplanen 2022 for Børn & Læringsudvalget

Resume

Der er udarbejdet et revideret forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


I den reviderede mødeplan er der byttet om på nogle af fagudvalgenes mødedage, alle fagudvalgsmøder afholdes på tre efterfølgende dage, og der er lagt mødetidspunkter ind med opstart henholdsvis kl. 16 og kl. 19 alle dage. Det forrige Børn & Læringsudvalg godkendte den foreløbige mødeplan for 2022 på mødet den 7. juni 2021.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget skal godkende den reviderede mødeplan for udvalgets møder.

Mødeplanen for 2022 ligner 2021, hvor afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.

Udvalgets møder foreslås afholdt således, at:

 • Udvalget holder sine møder på onsdage (som hovedregel),
 • Møderne afholdes kl. 19.00-22.00.
 • Møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.


Alle de politiske møder foreslås afholdt indenfor følgende tidsrammer (som hovedregel):


Mandage:

Kl. 16.00 - 19.00 Socialudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Tirsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Teknik & Miljøudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Plan & Kulturudvalget


Onsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Børn & Læringsudvalget


Økonomiudvalget afholder møder på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.


Byrådet afholder møder på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Alle fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet behandler mødeplanen på deres møder i januar 2022.


På sagen er vedhæftet forslag til politisk mødeplan 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende. Ingen.

6. Godkendelse af introduktionsprogram for Børn & Læringsudvalget 2022-2025

Resume

Udvalget præsenteres i denne sag for introduktionsaktiviteter på udvalgets område, der skal være med til give udvalget et godt afsæt til sit virke i valgperioden. Udvalget skal i forbindelse med sagen tage stilling til deltagelse i KL Børne- & Ungetopmøde.


Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet, er der sammensat et introduktionsprogram for den første tid, med følgende målsætninger:


 • At udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode


Der gennemføres et introforløb for Børn & Læringsudvalget. Introforløbet er tilrettelagt af direktøren og centerchefen, og forløbet afstemmes med udvalgsformand og udvalget på det første udvalgsmøde i januar.


17. januar vil der foruden aktuelle faglige sager og orienteringer være følgende punkter på dagsordenen:

 • Udvalgets konstituering med valg af formand og næstformand
 • Godkendelse af forretningsorden
 • Godkendelse af mødeplan for udvalget
 • Godkendelse af delegations- og kompetenceplan
 • Introduktionsforløbet præsenteret med et overordnet årshjul, inklusiv stillingtagen til evt. yderligere ønsker for introduktion og orientering om den politiske betjening af udvalget.


På mødet den 2. februar vil der være følgende introduktion:

 • Overordnet introduktion til udvalgets område
 • Centrale politikker på udvalgets område:
  • Børne- og Ungepolitik
  • Legepladspolitik
  • Børn i Fællesskaber
  • Fælles om Forebyggelse
  • Literacy


På mødet den 9. marts vil der være følgende introduktion:

 • Centrale udfordringer på udvalgets område
  • Dagtilbudsområdet - Kapacitet og rekruttering

Der gøres opmærksom på tidligere sager angående områder, hvor der vurderes at være særlig behov for opmærksomhed på kapacitetsbehov og risiko for kapacitetsudfordringer.

Det er generelt svært for institutionerne at rekruttere personale og særligt pædagoger. Det er en udfordring når vi gerne vil arbejde med at højne fagligheden i vores huse.


  • Det specialiserede børne- og ungeområde - Styring og udgiftsniveau

Begrænset styringsoverblik og uklar styringsmodel udfordrer bl.a. tilpasning af organisationen og metodebrug med henblik på styrket faglig kvalitet.

Stigende aktivitet på området, tilpasning og udvidelse af interne tilbud så eksterne køb så vidt muligt undgås.


  • Inklusion

Udvikling af indsatser målrettet udvikling af læringsmiljøerne frem for fokus på det enkelte barn.

Gennemførelse af helhedsorienterede indsatser på tværs af faggrupper, hvor der samskabes med familierne.

 • Skolevæsnet


På mødet den 6. april vil der være følgende introduktion:

 • Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen


På mødet den 11. maj vil der være følgende introduktion:

 • Dagtilbudsområdet


På mødet den 9. juni vil der være følgende introduktion:

 • Børn & Ungeområdet


Børn & Læringsudvalget skal tage stilling til om besøgsprogrammet ønskes gennemført. Besøg i kommunens daginstitutioner og skoler er afhængig af den på tidspunktet aktuelle coronasituation. Udvalget kan beslutte ikke at gennemføre besøg, at gennemføre besøg efter det program som er vedlagt som bilag eller ønske at der gennemføres besøg ved andre skoler eller daginstitutioner.


Børn & Læringsudvalget skal tage stilling til om der ønskes deltagelse i det eksterne arrangement KL Børne & Ungetopmøde, som afvikles den 27. - 28. januar 2022 i Aalborg


Årshjul for introduktion for udvalget i 2022


Herunder følger de planlagte aktiviteter for Børn & Læringsudvalget i den første periode. Hvis udvalget aftaler flere aktiviteter, vil de blive tilføjet årshjulet og sendt til medlemmernes orientering. Der tages forbehold for ændringer.


Dato - alle i år 2022

Aktivitet

12. januar

Konstituerende møde i Børn & Læringsudvalget

27. - 28. januar

KL Børne & Ungetopmøde i Aalborg

2. februar

Møde i Børn & Læringsudvalget med en overordnet introduktion til udvalgets område

9. marts

Møde i Børn & Læringsudvalget med introduktion til:

 • Centrale udfordringer på udvalgets område
 • Skolevæsnet

22. marts

Besøg ved: Bavneskolen, Møllen og Dalby børnehus

6. april

Møde i Børn & Læringsudvalget med introduktion til PPR, Tandplejen og Sundhedsplejen

11. maj

Møde i Børn & Læringsudvalget med introduktion til Dagtilbudsområdet, evt. med besøg i udvalgte daginstitutioner før selve udvalgsmødet.

9. juni

Møde i Børn & Læringsudvalget med introduktion til Børn & Ungeområdet, evt. med besøg ved familie og ungeindsatsen.

1. september

Besøg ved: Hylleholt Skole, Karise Skole og Dagplejen


Politiske målsætninger på Børn & Læringsudvalgets område


De politiske væsentligste målsætninger for området i 2022 er, at beslutninger fra 2021 om strukturer på området implementeres i 2022. Disse beslutninger gælder både for ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og skolestruktur.

Ledelsesstrukturen for dagtilbudsområdet skaber grundlaget for det videre arbejde med højkvalitet i Faxe Kommunens dagtilbud som ét sammenhængende dagtilbudsområde. Her skaber implementeringen af ledelsesstrukturen et afsæt til et fælles arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan og et løft af nærværende faglig ledelse.


For skoleområdet er målsætningen at skabe et løft af folkeskolen i Faxe Kommune, hvor der sker:

 • en positiv udvikling i skolens resultater og en øget andel af elever i almendelen
 • en øget tilgang til uddannelse efter folkeskolen
 • en styrkelse af arbejdsmiljøet og ledelsesvilkår for de ansatte
 • og hvor folkeskolen bliver det naturlige førstevalg for kommunens borgere


Under skoleområdet er en yderligere målsætning færdigimplementeringen af den nye IT strategi, som blev besluttet af udvalget d. 9. juni 2021. Strategien bygger på visionen om at IT skal medvirke til at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

It strategiens vision bygger på disse 5 sigtelinjer:

 • IT er en naturlig del af undervisningen, hvor det giver mening.
 • IT skal give eleverne de nødvendige kompetencer til fremtidig job og uddannelse.
 • Undervisning skal understøtte arbejdet med digitale kompetencer og kritisk stillingtagen.
 • IT medvirker til at eleverne kan være skabende og udtrykke sig kreativt.
 • Alle børn skal have lige adgang til digitale læremidler.


Byrådet besluttede at økonomien til IT strategien tages fra skolernes budget. Økonomien udgør 1.160.640 kr. årligt fra 2022 og frem.


Udvalget har også en målsætning, som går på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Denne målsætning er at øge inklusionsgraden. Her er målet, at skolevæsenet når en inklusionsgrad på minimum 94,5 procent senest i 2024. Inklusions- og forebyggelsesarbejdet er organiseret i de to spor, Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familer indstiller:

 1. at introduktionsprogrammet tages til efterretning.
 2. at besøgsprogrammet godkendes.
 3. at deltagelse i KL Børn & Ungetopmøde godkendes.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: Ingen.

7. Meddelelser

Resume

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Christina Birkemose (A) uddelte artikel af en 9.kl. elev fra Møllevangsskolen.

KL´s Børn og Unge topmøde er rykket til maj.

BUPL havde fremsendt et velkomstbrev, kage og en bog til det udvalget.


Fraværende: Ingen.


8. Meddelelser - lukket (Lukket)
9. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d. 17. januar 2022

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

.