Børn & Læringsudvalget - 17-04-2023

Referat
Dato:
Mandag, 17 april, 2023 - 16:30
Hent som fil:
40. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


41. Dialogmøde med Midtskolens bestyrelse

Resume

Midtskolens bestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 16.30.


Sagsfremstilling


Midtskolens bestyrelse ønsker at drøfte Midtskolens økonomi.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning


Udvalget kvitterer for, at bestyrelsen ønskede at drøfte skolens økonomi, og ønsker, at udfordringerne afdækkes yderligere.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.42. Beslutning om skolernes ferieår 2025/26 og 2026/27

Resume

Ifølge styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune skal ferieplan for skolerne godkendes for en 3-årig periode af Børn & Læringsudvalget. På baggrund heraf fremlægges tre modeller for ferieplan 2025/26 og fire modeller for ferieplan 2026/27, som Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om, efter at forslagene har været i høring.


Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udarbejdet tre forslag til ferieplan for skoleåret 2025/26 og fire forslag til ferieplan for skoleåret 2026/27, som har været sendt i høring efter Børn & Læringsudvalgets beslutning den 18. januar 2023 (punkt 2). Modellerne har indarbejdet de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser fra styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune, jf. nedenstående.


Rammer for ferieplan på folkeskoleområdet

Folkeskoleloven og styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune fastsætter, at:

 • Skoleåret begynder d. 1. august, jf. Folkeskolelovens § 14a
 • Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse, jf. folkeskolelovens § 14a, stk. 2
 • Byrådet har fastsat antallet af skoledage til 200 dage pr. skoleår
 • Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger
 • Efterårsferie placeres i uge 42
 • Vinterferie placeres i uge 7


Tre modeller for skoleåret 2025/26 som har været i høring

Fælles for de tre modeller er (nedenstående er ikke indskrevet i tabellerne, da det er ens):

 • Efterårsferie uge 42
 • Vinterferie uge 7
 • Fri Grundlovsdag
 • Fri 1. maj/St. Bededag, jf. dog bemærkning i høringssvar
 • Sidste skoledag inden sommerferien d. 26. juni 2026


Forskelle mellem de tre modeller er:

 • Første skoledag efter sommerferien
 • Første skoledag efter juleferien
 • Feriedage omkring helligdage i maj


Tabel 1. Modeller for skoleåret 2025/26

Model 1

 • Første skoledag efter sommerferien mandag den 4. august
 • Juleferie fra og med 20. december
 • Første skoledag efter juleferie mandag den 5. januar
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag den 30-31. marts + 1. april
 • Fri dagene efter 2. påskedag den 7.-10. april
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag


Model 2

 • Første skoledag efter sommerferien onsdag den 6. august
 • Juleferie fra og med 20. december
 • Første skoledag efter juleferien onsdag den 7. januar
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag den 30-31. marts + 1. april
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag


Model 3

 • Første skoledag efter sommerferie mandag den 11. august
 • Juleferie fra og med den 20. december
 • Første skoledag efter juleferie mandag den 5. januar
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag den 30-31. marts + 1. aprilFire modeller for skoleåret 2026/27, som har været i høring


Fælles for de fire modeller er (nedenstående er ikke indskrevet i tabellerne, da det er ens):

 • Efterårsferie uge 42
 • Vinterferie uge 7
 • Fridage før påske den 22-24. marts
 • Sidste skoledag før sommerferien.


Forskellene mellem de 4 modeller er:

 • Første skoledag efter sommerferien
 • Sidste skoledag før juleferien
 • Første skoledag efter juleferien.


Tabel 2. Modeller for skoleåret 2026/27

Model 1

 • Første skoledag mandag den 10. august
 • Sidste skoledag før juleferie fredag den 18. december
 • Første skoledag efrter juleferie mandag den 4. januar
 • Fri St. Bededag den 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag den 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 7. maj
 • Fri 2. Pinsedag den 17. maj
 • Sidste skoledag før sommerferie den 25. juni

Model 2

 • Første skoledag onsdag den 12. august
 • Sidste skoledag før juleferie tirsdag den 22. december
 • Første skoledag efter juleferien mandag den 4. januar
 • Fri St. Bededag den 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag den 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 7. maj
 • Fri 2. pinsedag den 17. maj
 • Sidste skoledag den 25. juni

Model 3

 • Første skoledag torsdag den 6. august
 • Sidste skoledag før juleferie fredag den 18. december
 • Første skoledag efter juleferien onsdag den 6. januar
 • Fri St. Bededag fredag den 23. marts
 • Fri Kr. Himmelfartsdag den 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 7. maj
 • Fri 2. Pinsedag den 17. maj
 • Sidste skoledag den 25. juni

Model 4

 • Første skoledag torsdag den 13. august
 • Sidste skoledag før juleferie tirsdag den 22. december
 • Første skoledag efter juleferie mandag den 4. januar
 • Fri St. Bededag fredag den 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag den 6. maj
 • Sidste skoledag den 25. juni


Modellerne kan ligeledes ses af vedlagte bilag med angivelse i kalenderform.


Af tabel 3 ses skolernes høringssvar på ovenstående modeller fordelt på hhv. skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg.


Tabel 3. Skolernes høringsvar på modeller for ferieplan for skoleårene 2025/26 og 2026/27


Midtskolen

Vestskolen

Østskolen

Specialskolen

Ung Faxe

Skoleåret 2025/26:

Skolebestyrelse og MED-udvalg:

Model 2

Skolebestyrelse og MED-udvalg:

Model 2

Skolebestyrelse:

Model 3

(evt. st. bededag flyttes til fredag efter Kr. Himmelfarts- dag)


MED-udvalg:

Model 2 eller 3

Skolebestyrelsen:

Model 2


MED-udvalg:

Model 2

Skolebestyrelsen:

Model 2


MED-udvalg:

Model 2

Skoleåret 2026/27:

Skolebestyrelse og MED-udvalg:

Model 3

Skolebestyrelse og MED-udvalg:

Model 3

Skolebestyrelse:

Model 1

(evt. st. bededag flyttes til 4. januar)


MED-udvalg:

Model 1

(evt. st. bededag flyttes til 4. januar)

Skolebestyrelsen:

Nu model 5 (skolestart 10/8 og juleferie fra 22/12 til 6/1), hvis ikke så model 1.


MED-udvalg:

Model 1

Skolebestyrelsen:

Model 1


MED-udvalg:

Model 1


På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at der for skoleåret 2025/26 vælges model 2. For skoleåret 2026/27 foreslås model 1, idet det dog bemærkes, at to skolers skolebestyrelser og MED-udvalg foreslår model 3, jf. vedlagte høringssvar.


Det skal bemærkes, at Folketinget efter udsendelse af høringsmateriale fra og med 2024 har valgt at afskaffe St. Bededag som en helligdag. I den forbindelse afventes mere præcise udmeldinger fra ministerierne og KL om den praktiske håndtering af afskaffelsen, herunder sammenhæng til bl.a. timefordelingsplaner m.v. Det er vurderingen, at såfremt der skal foretages ændringer i ferieplanerne som følge heraf, bør høringsprocessen genoptages.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


1) Model 2 for skoleåret 2025/26 vælges på baggrund af de indkomne høringssvar

2) Model 1 for skoleåret 2026/27 vælges på baggrund af de indkomne høringssvar


Beslutning


Godkendt.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.43. Beslutning om centerklassens lokation i forbindelse med analyse af kapacitetsbehov i Center for Børn, Unge og Familier.

Resume

Med denne sag fremlægges første forslag i forbindelse med analysen om kapacitetsbehov i Center for Børn, Unge & Familier. I sagen fremlægges forslag om at flytte Specialskolens afdeling Centerklassen fra nuværende lokation på Karise skole til den tomme skolebygning i Førslev for at øge kvaliteten for målgruppen og understøtte målsætningerne i Børn i Fællesskaber.

Sagsfremstilling

Der er igangsat en proces i flere spor, som har til formål at fremlægge forslag til anvendelse af lokaler i Center for Børn, Unge & Familier for børn og unge samt tilknyttede administrative funktioner, herunder en tilgang som tager hensyn til de kommende års udvikling på børne- og ungeområdet. Der arbejdes med nedenstående spor:

 • Kapacitet på 0-6 års-området
 • Øget anvendelse af lokaler, som følge af hjemtagelse af elever på det specialiserede område samt flytning af Centerklassen
 • Mulig samlokalisering af funktioner i regi af Fælles om Forebyggelse.


I denne sag fremlægges første forslag i ovenstående proces.


Udfordringer med centerklassens nuværende placering på Karise Skole

Centerklassens nuværende placering er en del af kapacitetsprocessen, fordi der i indeværende skoleår er kommet øget opmærksomhed på udfordringer med nuværende placering på Karise Skole. Det omfatter følgende:

 • Omgivelserne er ikke optimale for målgruppen af elever med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, da der ofte er behov for både sproglige og fysiske træningsaktiviteter, hvilket lokalerne kun i meget begrænset omfang tillader. Dette betyder samtidig, at nogle elever må visiteres til dyrere eksterne tilbud, hvor de fysiske omgivelser og muligheder er mere optimale.
 • Placeringen i Karise kan medføre, at familierne benytter sig af frit skolevalg, og således benytter dyrere eksterne tilbud. Her fremhæves eksempelvis, at mange af centerklassens elever bor i Haslev-området, hvor afstanden til lignende Specialskole i Ringsted er den samme, jf. kort over nuværende bopæle i bilag 1.
 • De fysiske rammer er ikke optimale for de elever, som har adfærdsforstyrrelser og opmærksomhedsvanskeligheder, hvor der kan være behov for små pauser fra den øvrige elevgruppe i andre rum – for at mindske forstyrrelser for de andre elever, som kan rumme at fortsætte i læringssituationen.
 • Nuværende placering giver ikke mulighed for at rumme et større antal elever end indskrevet for nuværende. Antallet af elever øges imidlertid allerede fra næste skoleår og vurderes at vokse yderligere i de kommende år i takt med, at der visiteres til færre eksterne specialskoler.
 • Der er ikke optimale rum i nuværende lokation i Karise til personale, ledelse og mødeaktivitet. Pt. er der ikke mødelokaler til fx netværksmøder. Der mangler ligeså forberedelsesrum til personalet.


Det foreslås at flytte centerklassen til skolebygningen i Førslev pr. juni 2023

I forbindelse med, at tidligere specialskoleafdeling ”Skolen ved Skoven” i sommeren 2022 blev sammenlagt med Specialskolens afdeling ”Øen”, blev lokalerne i skolebygningen i Førslev fraflyttet af Specialskolen. Siden har lokalerne ikke været anvendt. Lokalerne vurderes at være velegnede til centerklasserne, og det foreslås derfor, at centerklasserne flyttes til denne bygning pr. juni 2023. Overordnet set vurderes der at være følgende fordele og ulemper:


Fordele:

 • Velegnede lokaler med tilstødende små rum og egen gymnastiksal (til ergo/fys træning). Ergo/fys er flere af eleverne visiterede til, men i Karise kan ydelsen ikke tildeles optimalt grundet lokalemangel.
 • Der er plads nok i Førslev til alle klasser og rum til, at målgruppen kan vokse, dvs. der bliver bedre mulighed for hjemtagelse af elever fra eksterne tilbud.
 • Der er plads til forberedelsesfaciliteter for medarbejdere. Der er desuden et afskærmet udeområde til indretning af sansemotorisk legemiljø og praktiske læringsværksteder, såsom skolekøkken, skolehaver, gymnastiksal, mulighed for udendørs træværksted, go-cart-baner mv.
 • Hvis Centerklasserne flyttes til Førslev vil det desuden forbedre mulighederne for ressourceudnyttelsen af medarbejderkompetencer på tværs af Specialskolens afdelinger, da fagfordelingen af lærernes linjefag bedre kan fordeles optimalt mellem afdelingerne, hvilket skyldes kortere køreafstande mellem Specialskolens matrikler.


Ulemper:

 • Dårligere offentlige transportmuligheder og større afstand til almenområdet end den nuværende placering.


Samlet set vurderes ulemperne mindre relevant for målgruppen, da de fleste elever transporteres med Ditobus grundet funktionsnedsættelser og generelt har et større behov for egne faciliteter, end andre specialskoler samt almenområdet. Elevgruppen har typisk handicaps som medfører, at der sjældent findes mulighed for inklusion i almenregi.


Mulig besparelse på befordring

Der vurderes desuden at være et besparelsespotentiale på befordring, da størstedelen af elevgruppen i centerklassen er bosat i Haslev-området. Det vil derfor være lettere for DitoBus at udarbejde en ruteplan, hvor målgruppen køres en kortere distance og evt. samkøres med andre elever i Haslev-området. Det forventes desuden, at den øgede målgruppe til centerklassen vil medføre befordringsbesparelse, da behovet for at visitere til eksterne tilbud falder. Center for Ejendomme er enige i denne vurdering, men finder det vanskeligt at foretage en konkret udregning af besparelsespotentialet, da der er tale om et øjebliksbillede af visiterede elever, og da det er DitoBus, som håndterer den logistiske planlægning. Derudover hænger omkostningerne til befordring ikke alene sammen med antallet af elever, som skal befordres, men også afstandene, som der skal køres.


Bygningen kan overtages inden for den økonomiske ramme i centeret

Der har været fælles gennemgang af skolebygningen i Førslev med deltagelse af medarbejder fra Center for Ejendomme og ledere fra Specialskolen og staben i Center for Børn, Unge & Familier. Der er enighed om, at lokalerne er velegnede til centerklasserne, og at bygningen kan overtages uden bevilling af yderligere ressourcer.


Følgende forhold er relevante at nævne:

 • Samlet set vurderes det i forbindelse med gennemgangen af lokaler, at centeret skal investere 250.000 kr. i klargøring af læringsmiljøerne, hvilket fx omfatter indretning af lokaler, afskærmning af trapper, maling, VVS arbejde, m.m.
 • Specialskolen har selv egnede møbler, og Skolen ved Skovens undervisningsskærme hænger fortsat i lokalerne i Førslev, og kan derfor nemt tages i brug igen, da de allerede er en del af Specialskolens inventar.
 • Der er for nyligt skiftet energikilde i bygningen fra oliefyr til varmepumpe.
 • Specialskolens bestyrelse og MED udvalg har været inddraget i processen. MED udvalget har drøftet fordele og ulemper og ser gode perspektiver i flytningen. De har desuden bidraget til udarbejdelsen af tidsplanen. Bestyrelsen perspektiver fremlægges d. 17/4 ved BLU's møde, da inddragelsen gennemføres i uge 15.
 • Der er udarbejdet en tidsplan for flytningen, jf. bilag 1.


En flytning vil understøtte målene i Børn i Fællesskaber

Strategien i Børn i Fællesskaber er målrettet en styrkelse af kvaliteten i inklusionsarbejdet, hvilket både omfatter social og faglig trivsel for eleverne. En flytning af centerklassen vurderes at understøtte dette, da mulighederne for sociale aktiviteter, træning og udvikling af faglige rammer forbedres betragteligt.

Derudover vil en flytning bidrage væsentligt til opfyldningen af de økonomiske mål i 2026-planen, da der vurderes at være et økonomisk potentiale på ca. 100.000 kr. pr. elev, som ikke visiteres til eksterne tilbud eller vælger eksterne tilbud i det frie skolevalg. For at sikre ressourcer tæt på almen er det således vigtigt, at udgifterne til eksterne tilbud reduceres. Dette kræver kapacitet på den interne specialskole, som en flytning af centerklassen vil bidrage til.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Udgiften til flytning afholdes inden for centerets egen ramme.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget beslutter at flytte centerklassen fra nuværende lokaler på Karise Skole til skolebygningen i Førslev pr. juni 2023.

Beslutning

Forslaget videresendes til byrådets budgetanalyse 2024. I budgetanalysen indgår også en beskrivelse af kvalitet, mål og indhold mv.for centerklassen.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.44. Orientering om budgetoverførsler fra 2022 til 2023

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2022, som bliver overført til 2023.


Da administrationen på udvalgenes møder i marts, orienterede om status på budget 2023, var 'usikkerhed' om det økonomiske pres et nøgleord.


På byrådsmødet den 23. marts i punkt 49, blev det besluttet at indefryse den del af overførslerne som er reelle overskud i 2022. De områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner for imødekomme et fortsat merforbrug i 2023 og frem. Tilsvarende er der på anlæg flere ét-årige bevillinger som er besluttet at indefryse.


Børn & Læringsudvalget orienteres om negativ overførsel på 1,4 mio. kr. fra 2022.

Økonomiudvalget og byrådet behandler kommunens samlede overførsler hhv. den 19. og 27. april.

Sagsfremstilling

Generelt om overførsler mellem årene

Formålet med Faxe Kommunes retningslinjer om overførsler mellem årene, er at give chefer og ledere størst mulig handlefrihed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.


Overførslerne opgøres i overensstemmelse med Faxe Kommunes principper for Økonomistyring, bilag 6.4 - retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene. Bilag 6.4 er vedhæftet denne sag.


Den 23. marts behandlede byrådet en sag om status på budget 2023. Sagen gav et indblik i den økonomiske usikkerhed som kommunen ser ind i på nuværende tidspunkt. Likviditeten er nedadgående, hvorfor byrådet har været nødsaget til at træffe beslutninger som kan være med til at sikre kommunens målsætning i den økonomiske politik, herunder overholdelse af det vedtagne budget. Overholdes dette ikke for kommunen samlet set, betyder det at der trækkes på kommunens kassebeholdning og dermed at likviditeten falder yderligere.

Byrådet besluttede at overskud fra 2022 på både drift og også ét-årige anlægspuljer bliver indefrosset, for derved at sikre at pengene ikke kan bruges. I alt indefryses der 14,9 mio. kr. på driften og 4,1 mio. kr. på anlæg.


Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2022 til 2023 udgør derfor -14,1 mio. kr. på driften og 11,5 mio. kr. på anlæg.

Udvalgene behandler hver en orienteringssag, som samlet oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.


De områder og institutioner som har haft et underskud i 2022 skal fortsat arbejde med handleplaner for imødekomme et fortsat merforbrug i 2023 og frem. Tilsvarende er der på anlæg flere ét-årige bevillinger som er besluttet at indefryse.


Overførsler på Børn & Læringsudvalgets område

På baggrund af ovenstående indstilles til byrådet, at Børn & Læringsudvalget får overført -1.392.000 kr. fra 2022. Midlerne består dels af politisk prioriterede indsatser, projekter med ekstern finansiering samt underskud hos daginstitutioner og skoler.


Tabel 1: Overførsler opgjort for Børn & Læringsudvalget. Vær opmærksom på at administrationen indberetter i hele tusinder, hvorfor sidste kolonne er angivet i dette niveau.


Der er til sagen vedhæftet et bilag for hele kommunen, og indeholder bemærkninger til de linjer i tabellen ovenover som enten er indefrosset eller som overføres.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Overførsler gives som tillægsbevillinger i indeværende år. Da sagen her ikke går direkte videre til Økonomiudvalget og byrådet, er der ikke i denne sag beskrevet hvilke økonomiske konsekvenser som overførslerne vil få for kommunens kassebeholdning. Dette vil fremgå af Økonomiudvalgets sag.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.

45. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres aktivitetstal for perioden november og december 2022 samt januar og februar måneder 2023.


Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at Center for Børn, Unge & Familier i januar 2023 er overgået til DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge). Det betyder, at der i opgørelsen af månedlige nøgletal registreres data dels på en anden - og på sigt - mere korrekt vis, dels at beregningsmetodikken er ændret. Aktivitetstallene viser generelt et fald i årets første måneder 2023 sammenlignet med årets sidste måneder i 2022. Det er vurderingen, at dette skyldes dels overgang til DUBU, hvor ikke alle aktiviteter er indtastet på trækningstidspunktet, herunder bl.a. vedr. aktivitet, hvor Faxe Kommune er betalingskommune og ikke handlekommune, hvilket slår igennem i forhold til aktivitetsopgørelsen for opholdssteder, som er underestimeret. Dels at der som tidligere nævnt har været udfordringer med tidligere opgørelsesdata, herunder fx at få afsluttede aktiviteter registreret korrekt. Der foretages en løbende validering af grunddata i DUBU og det er forventningen, at der hen over foråret foretages en løbende korrektion i det tempo som DUBU gennemtestes i daglig praksis. I forhold til opgørelsen af aktivitet for opholdssteder, så korrigeres det til næste nøgletalsopgørelse.


Opgørelsen over aktiviteter for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal for november og december 2022 samt januar og februar 2023:


Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

Anbringelser:

180

180

131

133

Døgninstitutioner (§ 66 stk. 1 nr. 6 og 7 incl. Sikr. Inst.)

15

15

19

20

Opholdssteder for børn og unge (§ 66 stk. 1 nr. 5, 6 og 8)

70

70

40

40

Plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 1, 2 og 3)

77

77

55

56

Netværksplejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 4)

18

18

17

17


Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

Forebyggende foranstaltninger

246

249

168

180

Aflastning (§ 52stk. 3 nr. 5, § 84 m.fl.)

40

40

35

31

Forebyggende indsatser § 11 stk 3, 4 og 6

4

4

6

8

Familiebehandling (§ 52 stk. 3 nr. 3)

32

34

41

43

Anden hjælp (herunder Hjemmetræning (§ 32 a))

6

6

4

4

Kontaktperson (§ 52 stk. 3 nr. 6, § 76 m.fl.)

21

21

17

24

Økonomisk Støtte til forældre (§ 52 a og § 52 a stk. 3)

66

67

17

20

Øvrige forebyggende foranstaltninger

77

77

48

50


Paragraf / Område

Aktivitet


nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

Handicapkompenserende udgifter:

179

179

151

156

Merudgifter (§ 41)

90

90

79

81

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

89

89

72

75


Tallene tager udgangspunkt i de aktuelle indsatser i de enkelte måneder og er beregnet som helårspersoner. Det betyder, at opgørelsen kan omfatte aktiviteter, som er igangsat i tidligere år, fx i 2022. Dette giver umiddelbart mulighed for at sammenligne tallene på tværs af år, men netop denne opgørelse indbefatter en ændring i grunddata, hvor der overgås til DUBU og det er derfor et grundlæggende andet datamateriale som ligger til grund for aktivitetstallene. Der tages derfor forbehold for såvel det tidligere datamateriale i 2022, jf. også tidligere nøgletalssager, samt den nuværende overgang til DUBU, hvor der p.t. kan være enkelte dele af aktiviteterne på området som ikke er indtastet. Dette forventes imødegået og færdiggjort inden for kort tid, jf. også ovenstående.


Aktivitetstallene viser generelt en stigende tendens på alle tre hovedområder fra januar til februar måned 2023, men med et aktivitetsmæssigt lavere udgangspunkt end ved afslutningen af 2022. Sidstnævnte vurderes at hænge overvejende sammen med forskelle i registreringspraksis mellem de to opgørelsesmetoder, jf. også ovenstående vedr. opholdssteder. Heri indgår også en fortsat inkorporering af data i DUBU, jf. ovenfor. Der ses i øvrigt en generel tendens til at udgangspunktet for aktiviteten på området er forholdsvis lav i årets første måneder for herefter at stige hen over foråret. Det kan skyldes indsatser som registreringsmæssigt afsluttes ved årsskiftet og herefter indgår igen. Omfanget heraf kendes endnu ikke.


Det er væsentligt at pointere, at nøgletallene bliver endnu mere valide fremover, dels som følge af den fortsatte implementering af DUBU, dels som følge af strategiens fokus på data og korrekt registrering. Det er ligeledes forventningen, at prognoser for udviklingen på området, herunder økonomiske prognoser kan begynde at anvendes med udgangspunkt i DUBU fra medio 2023.


En opgørelse af gennemsnitspriser er endnu ikke mulig i DUBU og vil reelt først kunne udarbejdes når Calibra fuldt ud kan anvendes. Dette forventes inden for de kommende måneder.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning


På juni mødet 2023 fremlægges en plan for fremtidige nøgletal på udvalgsmøderne.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.46. Orientering om tilsyn med Terslev Skole

Resume

Der gives en orientering om baggrunden for Styrelsen for Uddannelse og Kvalitets (STUK) udvælgelse af Terslev Skole til tilsyn samt en kort beskrivelse af den videre proces med styrelsens tilsyn, som det er beskrevet på nuværende tidspunkt.


Sagsfremstilling

STUK har den 3. februar 2023 meddelt Faxe Kommune, at Terslev Skole udtages til tilsyn.


STUKs vurdering hviler på baggrund af en opgørelse over elevernes resultater samt trivsel over en tre-årig periode. Herudover er udarbejdet en redegørelse og afholdt et virtuelt møde mellem STUK og skoleledelse og forvaltning i Faxe Kommune, som dels omhandlede baggrunden for STUKs data om resultater og trivsel, herunder fordeling af resultater på klassetrin, dels de igangsatte initiativer på skolen og fra forvaltningens side. Det drejer sig bl.a. om Literacy, Børn i Fællesskaber og lokale tiltag i forhold til fx børn med ordblindhed (AppWriter og Nota) og større anvendelse af læsevejleder samt trivselshandleplaner m.v.


STUK har angivet følgende som baggrund for et tilsyn:


Resultater:

 • Skolen har to år i træk haft under 45 pct. elever i katagorien 'gode' i de nationale tests i dansk.
 • Skolen har meget lave værdier i andel 'dygtigste' i de nationale test i i dansk, og der er en negativ udvikling.
 • Skolen har meget høje værdier i andelen 'dårligste' i de nationale test i dansk med en stigning på 22,4 procentpoint fra første til tredje måling.

Trivsel:

 • Skolen ligger i bund 10 pct. på samtlige trivselsindikatorer.


Herudover bemærker styrelsen, at skolen har "et meget højt og stigende elevfravær i skoleåret 2021/22 på 10,7 pct. for alle skolens elever" samt at 38,8 pct. af eleverne har et skolefravær på over 10 pct. i samme skoleår.


Styrelsen bemærker endvidere, at der er mange indsatser iværksat, men at der mangler en prioritering i forhold hertil, herunder hvordan indsatserne forankres i den generelle og organisatoriske praksis. Og endelig bemærker styrelsen, at selv om der er positive tiltag, så er det vurderingen, at skolen står over for et omfattende arbejde med at løfte elevernes faglige og trivselsmæssige resultater.


Næste konkrete skridt er afholdelse af virtuelt orienteringsmøde for de kommuner, hvor der er udpeget skoler til tilsyn. Her vil også gives oplysninger om, hvad tilsynet indebærer mere konkret samt uddybning af mulighederne for rådgivning. Mødet afholdes 28. marts 2023.


Når en skole udtages til tilsyn af STUK gives mulighed for at anvende ministeriets læringskonsulenter i et rådgivningsforløb.


STUK kontakter efter mødet de enkelte kommuner om den nærmere planlægning af tilsyn og rådgivning m.v.


Det skal bemærkes, at Terslev Skole er en lille skole med relativt få elever, hvorfor mindre opadgående forbedringer af såvel resultater som trivsel kan have stor indvirkning på de fremadrettede målinger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget anerkender Terslev Skoles kommende samarbejde med STUK med henblik på bedre faglighed og trivsel for eleverne.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.47. Orientering om status på Børn i Fællesskaber

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om udviklingen i inklusionsgraden på skolerne, og der gives kort status på udvalgte aktiviteter, der skal understøtte strategiens målsætninger frem mod 2026.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 9. februar 2023 en plan for, hvornår der skal måles og evalueres på indsatserne på børne- og ungeområdet. Her blev det besluttet, at der skal afrapporteres hvert halve år på mål for inklusion, første gang i april.


Formålet med Børn i Fællesskaber

Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. Der er forskningsmæssigt belæg for, at dette øger børnenes muligheder i livet. For at gøre dette muligt har vi brug for løbende at videreudvikle vores læringsmiljøer, så alle børns muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber styrkes og skaber bedre trivsel, læring og udvikling for alle. Dette er formålet med strategien Børn i Fællesskaber.


Inklusionsgraden er stigende

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Målet er derfor, at inklusionsgraden skal stige. Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 93,1 pct., hvilket er et fald på 0,3 pct. siden august 2022. August er valgt som nedslagstidspunkt for de årlige målinger i kommunen, som foretages gennem manuel optælling, da data fra undervisningsministeriet ikke gør det muligt at følge den aktuelle inklusionsgrad, da deres seneste data her er fra forrige skoleår. Idet der foretages manuelle målinger af den aktuelle inklusionsgrad, så er det også forventeligt, at inklusionsgraden falder løbende hen over året i takt med nye visitationer, og så stiger brat henover sommerferieperioden i takt med, at mange elever afslutter skolegangen.

Målet for inklusionsgraden i august 2023 er på 92,4 pct., jf. bilag 1, hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at blive opfyldt.


Inklusion handler om social og faglig trivsel

Det er dog vigtigt at fremhæve, at udviklingen af inklusionsarbejdet i Børn i Fællesskaber er målrettet alle børn og unges faglige og sociale trivsel, hvilket ikke måles gennem inklusionsgrad. Den stigende inklusionsgrad er derfor relevant, fordi den angiver et ressourcemæssigt potentiale for at udvikle kvaliteten i almen miljøet. Det gør den på baggrund af princippet om, at pengene-følger-barnet.


Fire vigtige aktiviteter, som er målrettet udvikling af kvalitet i almen


 • Der er igangsat fælles kompetenceudvikling af ledere med særlig fokus på styrkelse af den faglige ledelse. Dette vurderes særligt relevant i implementering af Børn i Fællesskaber, da forandringer af praksis skal ledes tæt på kerneopgaven, hvilket omfatter kontinuerlig evaluering og justering i undervisningsformerne, så den understøtter alle elevers faglige og sociale trivsel i de almene fællesskaber.
 • Der er gennemført en fælles uddannelse for skolernes inklusionsvejvisere, som er målrettet sparring, rådgivning og co-teaching i almenundervisningen. Der er i den sammenhæng blevet udviklet en fælles håndbog for klasserumsledelse, som et fælles redskab til skolerne. Inklusionsvejvisernes kompetencer vedligeholdes løbende gennem netværkssamarbejde og en fælles uddannelsesdag om året.
 • Der er udarbejdet fælles kvalitetsparametre, som skal målrette dialogen om kvalitet i praksis med fokus på både kvaliteten i rammerne om arbejdet, kompetencerne til at udføre arbejdet og resultatet for børnene. Kvalitetsparametrene er vedlagt som bilag 2.
 • Der er afsat tid til en fællesdag for alle ansatte på skoleområdet i uge 32. Arrangementet vil fokusere på en videreudvikling af støttesystemer i skolevæsenet, hvilket omfatter klare fælles forståelser af kvalitet på indsatstrappen på skoleområdet. Der vil derfor blive igangsat en implementering af tydeligere strukturer for sparring og en ny strategi for kompetencer i den sammenhæng.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Godkendt.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.48. Orientering om gennemgang af revisionsberetningen (decisionsskrivelse) på Børn & Læringsudvalgets område.

Resume

Faxe Kommune har i februar måned 2023 modtaget decisionsskrivelse (bilag 1) vedrørende revisionen af regnskab 2021 fra Social- Bolig- og Ældreministeriet.


En decisionsskrivelse er ministeriets gennemgang af revisionens beretning om revision af kommunens årsregnskab vedrørende udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på ministeriets område. Med denne sag orienterer administrationen udvalget om indholdet i decisionsskrivelsen for regnskab 2021.


Det fremgår, at revisor konkluderer, at Faxe Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område, ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Det fremgår dog også, at der er forhold, der nødvendiggør en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021. Det vedrører forvaltning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, hvor der i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 er konstateret fejl med refusionsmæssig betydning i enkelte af de gennemgåede sager. Fejlene består i, at der er udbetalt for meget enten i forhold til hidtidig lønindtægt, at der ikke er taget højde for sparrede udgifter, eller at der er udbetalt for meget pension. Sagerne er blevet berigtiget.


På denne baggrund har ministeriet anmodet Faxe Kommune om at indsende en redegørelse med beskrivelse af, hvordan Faxe Kommune fremadrettet sikrer, at revisionen ikke giver anledning til væsentlige fejl og mangler af refusionsmæssig betydning. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 2.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget decisionsskrivelse (bilag 1) vedrørende revisionen af regnskab 2021 fra Social- Bolig- og Ældreministeriet.


Ministeriets konklusion

Ministeriet har fundet forhold, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021 på området tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Det fremgår af beretningen for 2021, at revisor har konstateret fire væsentlige fejl, hvoraf to af dem er med refusionsmæssig betydning i de i alt 11 gennemgåede sager på området vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

Fejlene uden refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der i to sager ikke er taget højde for sparede udgifter. Fejlene med refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der i tre sager ikke er taget højde for sparede udgifter, samt at der i en sag er udbetalt for meget pension.


Ministeriet noterer sig, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.


Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisionen igen i 2021 – ligesom i de forudgående år – har givet anledning til væsentlige fejl, herunder to med refusionsmæssig betydning. Ministeriet noterer sig, at revisor oplyser, at der er foretaget berigtigelser af fejl fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Ministeriet noterer ligeledes, at revisor generelt vurderer, at området administreres i overensstemmelse med gældende regler.


Merudgifter efter servicelovens § 41

Revisor har konstateret én væsentlig fejl med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning i de to gennemgåede sager på området merudgifter efter servicelovens § 41. Fejlen kan henføres til, at udgifterne ikke overstiger minimumsbeløbet for bevillingen i en sag. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, og anmoder derfor revisor om at følge op på området i forbindelse med årsregnskabet for 2022.


Temarevision for 2021: Tabt arbejdsfortjeneste

Ministeriet har udmeldt temarevision for området tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Ministeriet noterer sig, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. for området tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.


Det fremgår dog også af beretningen, at revisor vurderer, at kommunen kun delvist har tilrettelagt et hensigtsmæssigt og systematisk ledelses- og kvalitetstilsyn med sagsbehandlingen på området. Revisor anbefaler på den baggrund, at Faxe Kommunes ledelsesmæssige kvalitetskontrol ligeledes bør omfatte en systematisk gennemgang af beregning og udbetaling.

Det fremgår ligeledes af beretningen, at revisor vurderer, at kommunen kun delvist har tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrer, at der tages højde for sparede udgifter.


Ministeriet henstiller til, at både kommunen og revisor har særlig opmærksomhed på området fremover, ligesom revisor anmodes om at følge op på Faxe Kommunes ledelsestilsyn og kvalitetskontrol i forbindelse med revision for regnskabsåret 2022.


Faxe Kommunes redegørelse

På baggrund af det ovenstående har ministeriet anmodet Faxe Kommune om at indsende en redegørelse for ovennævnte.

Redegørelsen indeholder en beskrivelse af tiltag til at understøtte, hvordan kommunen fremadrettet sikrer, at revisionen ikke giver anledning til væsentlige fejl og mangler af refusionsmæssig betydning, herunder hvordan Faxe Kommune fremadrettet vil sikre, at der systematisk vil blive taget stilling til beregning og udbetaling i kommunens ledelses- og kvalitetstilsyn.

Redegørelsen er vedhæftet som bilag 2, og indeholder oplysninger om de tiltag, der er iværksat, som fx nye IT systemer, opdatering af arbejdsgang for § 42 og den politisk vedtaget udviklingsstrategi for at imødegå revisionens og ministeriets bemærkninger.


Fravalg af personsagsgennemgang

Revisor har fravalgt personsagsgennemgang, idet Faxe Kommune ikke har haft udgifter på områderne:

 • Dagtilbudsloven § 99 (ingen udgifter)
 • Servicelovens § 181 vedr. hjælp til flygtninge (ingen udgifter)
 • Lov om aktiv socialpolitik § 107 (ingen udgifter)
 • Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 202 (ingen udgifter)
 • Servicelovens § 100 dækning af nødvendige merudgifter (senest revideret 2020)


Ministeriet anser punkter, hvor det er anført, at revisor anmodes at følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser ministeriet som afsluttede.

Ministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.


Dette ses at være tilfældet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.49. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet gives der korte meddelelser.


 • Centerchefen orienterer om forhandlinger om driftsoverenskomst mv. med Troelstrupgaard.
 • Centerchefen orienterer om kapacitet i dagtilbud for nuværende.
 • Centerchefen orienterer om Sammen om skolen herunder videre proces.
 • Centerchefen orienterer om den nys indgåede aftale med Danmarks Lærerforening, den lokale kreds, om indgåelse af lokalaftale, Faxeaftalen. De væsentligst pointer fra aftalen er:
  • Forberedelsesfaktoren er hævet fra 0,475 til 0,5.
  • Nyuddannede lærere har et maksimalt undervisningloft på 23 ugentlige lektioner i det første ansættelsesår. I år to er det 25 lektioner, hvilket også er niveauet i den tidligere aftale.
  • Der lægges i højere grad vægt på og skabes mulighed for lokalt råderum, hvor skoleleder går i dialog med skoletillidsrepræsentanten om planlægning, undervisning og arbejdstid
  • Der indføres en ordning, hvor opgaver sættes i puljer. Det har til formål at undgå unødigt ”timetælleri”, og dermed også skabe mindre administration. Dernæst skaber det bedre rammer for lærerens professionelle råderum.
  • Der lægges op til, at videre implementering af A20 ind i lokalaftalen i høj grad skal ske på baggrund af gode erfaringer fra det lokale samarbejde. Dette ud fra en grundholdning om, at mulighedsrummet ikke kun skabes gennem aftalestof, men i mindst ligeså høj grad skabes gennem det daglige samarbejde på skolerne.
 • Orientering om årsrsrapport fra syncentralen: Synscentralen Vordingborg leverer ydelser til blinde og svagtseende borgere i kommunen. Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning samt anbefaling af synshjælpemidler. Synscentralen bevilger øjenproteser, optik og IT-hjælpemidler i henhold til lov om social service. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
 • Sommerferieaktiviteter 2023:

Ung Faxe og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice arbejder tilsammen med et projekt til 150.000 kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen 7 år til 18 år. Aktiviteterne afholdes fra uge 26 til uge 32 (7 uger i alt) i Faxe Kommune. Foreningerne/aktørerne kan søge tilskud på max. 7.500 kr. til materialer og udstyr ift. aktiviteterne. Deadline for ansøgninger er 18. april 2023. Oversigt over de endelige sommerferieaktiviteter forventes at kunne ses via Foreningsportalen og Ung Faxes hjemmeside fra ca. medio maj 2023. Info om aktiviteterne formidles via elev-Intra, hjemmesiderne og lokalpressen.

 • KL har den 27. marts 2023 oplyst kommunerne, om, at det er deres forventning, at Hovedloven sandsynligvis ikke vedtages i sin fulde form til sommer, som oprindelig planlagt. Denne forventning kan KL ikke få be- eller afkræftet af Regeringen. Men det er KLs vurdering, at der er tegn på, at loven ikke når at træde i kraft til sommer i lyset af det tidsvindue, som pt. er tilbage.
 • Årshjul for sager til Børn & Læringsudvalget er på som bilag fremadrettet.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) spurgte til skolernes vikarforbrug.


Dorthe Egede Borg (V) spurgte til opdatering af skolernes elevtal på deres hjemmesider.


Dorthe Egede Borg (V) ønskede en orientering om evt. liggehal i forbindelse med tilbygning af daginstitution Møllen i Rønnede.


Steen Andersen (A) spurgte, om der er planer for renovering af dagplejens legeområde ved lokalhistorisk arkiv i Rønnede.


Steen Andersen (A) spurgte om muligheden for at finde sponsorer til indretning af legeområdet.


Christina Birkemose (LØS) ønsker oplyst hvor mange anbragte Faxe-børn, der har fået afbrudt skolegang i en kortere eller længere periode under eller i forbindelse med anbringelse.


Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: Ingen.

50. Meddelelser - lukket (Lukket)
51. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 17. april 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


Fraværende: