Børn & Læringsudvalget - 18-01-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 18 januar, 2023 - 16:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke under dette punkt.2. Beslutning om høring af ferieplan folkeskoler 2025/26 og 2026/27

Resume

Ifølge styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune skal ferieplan for skolerne godkendes for en 3-årig periode af Børn & Læringsudvalget. På baggrund heraf fremlægges tre modeller for ferieplan 2025/26 og fire modeller for ferieplan 2026/27, som Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om i første omgang at sende i høring.  

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udarbejdet tre forslag til ferieplan for skoleåret 2025/26 og fire forslag til ferieplan for skoleåret 2026/27, som Børn & Læringsudvalget kan sende i høring, jf. bilag 1. Modellerne har indarbejdet de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser fra styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune.


Rammer for ferieplan på folkeskoleområdet

Folkeskoleloven og styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune fastsætter, at:

 • Skoleåret begynder d. 1. august, jf. Folkeskolelovens § 14a
 • Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse, jf. folkeskolelovens § 14a, stk. 2
 • Byrådet har fastsat antallet af skoledage til 200 dage pr. skoleår
 • Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger
 • Efterårsferie placeres i uge 42
 • Vinterferie placeres i uge 7


Tre modeller for skoleåret 2025/26 til høring udarbejdet

Fælles for de tre modeller er:

 • Efterårsferie uge 42
 • Vinterferie uge 7
 • Fri Grundlovsdag
 • Fri 1. maj/St. Bededag
 • Sidste skoledag inden sommerferien d. 26. juni 2026


Forskelle mellem de tre modeller er:

 • Første skoledag efter sommerferien
 • Første skoledag efter juleferien
 • Feriedage omkring helligdage i maj


Model 1

 • Første skoledag efter sommerferien mandag d. 4. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie fra og med d. 20. dec.
 • Første skoledag efter juleferie mandag d. 5. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag d. 30.-31. marts + 1. april
 • Fri dagene efter 2. påskedag d. 7.-10. april
 • Fri d. 1. maj/St. Bededag
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Fri Grundlovsdag


Model 2

 • Første skoledag efter sommerferien onsdag d. 6. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie fra og med d. 20. dec.
 • Første skoledag efter juleferie onsdag d. 7. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag d. 30.-31. marts + 1. april
 • Fri d. 1. maj/St. Bededag
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Fri Grundlovsdag


Model 3

 • Første skoledag efter sommerferien mandag d. 11. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie fra og med d. 20. dec.
 • Første skoledag efter juleferie mandag d. 5. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag d. 30.-31. marts + 1. april
 • Fri d. 1. maj/St. Bededag
 • Fri GrundlovsdagFire modeller for skoleåret 2026/27 til høring udarbejdet

Fælles for de fire modeller er:

 • Efterårsferie uge 42
 • Vinterferie uge 7
 • Fridage før påske d. 22.-24. marts
 • Sidste skoledag før sommerferien


Forskelle mellem de fire modeller er:

 • Første skoledag efter sommerferien
 • Sidste skoledag før juleferien
 • Første skoledag efter juleferien
 • Fridage omkring Kr. Himmelfartsdag


Model 1

 • Første skoledag mandag d. 10. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Sidste skoledag før juleferie fredag d. 18. december
 • Første skoledag efter juleferien mandag d. 4. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene før påske d. 22.-24. marts
 • Fri St. Bededag d. 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag d. 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag d. 7. maj
 • Fri 2. Pinsedag d. 17. maj
 • Sidste skoledag før sommerferien d. 25. juni


Model 2

 • Første skoledag onsdag d. 12. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Sidste skoledag før juleferie tirsdag d. 22. december
 • Første skoledag efter juleferien mandag d. 4. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene før påske d. 22.-24. marts
 • Fri St. Bededag d. 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag d. 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag d. 7. maj
 • Fri 2. Pinsedag d. 17. maj
 • Sidste skoledag 25. juni


Model 3

 • Første skoledag torsdag d. 6. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Sidste skoledag før juleferien fredag d. 18. december
 • Første skoledag efter juleferien onsdag d. 6. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene før påske – dvs. d. 22.-24. marts
 • Fri St. Bededag fredag d. 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag 6. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag 7. maj
 • Fri 2. Pinsedag d. 17. maj
 • Sidste skoledag d. 25. juni


Model 4

 • Første skoledag torsdag d. 13. august
 • Efterårsferie uge 42
 • Sidste skoledag før juleferien tirsdag d. 22. december
 • Første skoledag efter juleferien mandag d. 4. januar
 • Vinterferie uge 7
 • Fri dagene før påske d. 22.-24. marts
 • Fri St. Bededag fredag d. 23. april
 • Fri Kr. Himmelfartsdag d. 6. maj
 • Sidste skoledag d. 25. juniOm høring af ferieplan

 • Høringsberettidige er MED-udvalg og skolebestyrelser på folkeskolerne
 • Høringsperioden foreslås at være fra 23. januar og frem til 2. marts 2023

Udkast til høringsbrev er udarbejdet, se bilag 2.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

1) Modellerne sendes i høring

2) Høringsbrevet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke under dette punkt.

3. Orientering om administrativ samling af strategierne Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse

Resume

Med denne sag orienteres der om en administrativ samling af strategierne Børn i Fællesskaber (BIF) og Fælles om Forebyggelse (FOF) i et fælles spor under navnet Børn i Fællesskaber, hvor der udarbejdes samlede statusopfølgninger til Børn & Læringsudvalget (BLU) i fremtiden. Samling af strategierne blev modtaget positivt på Børn & Læringsudvalgsmødet den 18. august 2022. Der præsenteres i den sammenhæng en fælles forandringsmodel, hvor aktiviteter og mål fremhæves med henblik på at kunne evaluere og give løbende status på arbejdet. I sagen fremhæves desuden udvalgte nye aktiviteter i udviklingsarbejdet.


Sagsfremstilling

Arbejdet med de to strategier kan med fordel samles, da de begge er målrettet øget kapacitet og kvalitet tæt på almenmiljøerne.

Beslutningen om at samle strategierne BIF og FOF under navnet BIF er truffet, fordi navnet er målrettet den forandring, som vi gerne vil skabe for børn og unge i kommunen, og fordi det vurderes, at navnet er godt forankret i praksis.

Det vurderes, at en samling af arbejdet vil give et bedre afsæt til den videre implementering, fordi kompleksiteten for ansatte og familier vil blive reduceret, og fordi den strategiske ledelse og opfølgning fremadrettet vil kunne foregå i ét spor, som viser sammenhængen i strategiernes fælles målsætninger. Disse fælles målsætninger handler primært om begge strategiers ambitioner om øget inklusion og kvalitet i almenmiljøerne og en styrkelse af forebyggende og tidlige indsatser frem for dyre indgribende indsatser og segregering. BIF har fokus på at muliggøre denne bevægelse gennem opbygning af kapacitet og kvalitet i almenområdet, hvorimod FOF har fokus på at muliggøre dette gennem tidlige indsatser samt styrket tværfagligt samarbejde, herunder samskabelse med familierne.

Det vurderes desuden, at centersammenlægningen af Center for Børn, Unge & Familier pr. januar 2022 understøtter en samling af strategierne, da den ledelsesmæssige kapacitet på 0-18 års området nu er samlet i én ledergruppe og er forankret under den strategiske leder i centeret.

En samlet formulering af strategierne er vedlagt som bilag 1.

Derudover er en opdateret formulering af inklusionssynet i Faxe Kommune vedlagt som bilag 2.

Der skabes tydelighed i forhold til aktiviteter og mål gennem en samlet forandringsmodel.

Det foreslås, at arbejdet med de strategiske spor, som er blevet besluttet i forbindelse med både BIF og FOF, samles i en fælles forandringsmodel, som viser hvilke aktiviteter, der prioriteres, hvilken forandring aktiviteterne forventes at skabe, og hvilken data der anvendes til opfølgning på aktiviteternes målsætninger. Forandringsmodellen evalueres årligt i januar, hvor der følges op på de udvalgte data til Børn & Læringsudvalget. Den data, som genereres for skoleområdet, vil blive inddraget i skoleudviklingssamtalerne, jf. processen i Sammen om Skolen. Forandringsmodellen er vedlagt som bilag 3.

Forandringsmodellen indeholder et styrket fokus på 0-3 års området, jf. budgetforliget for 2023.

Med budgetforliget 2023 besluttede byrådet, at der blandt andet skal sættes et styrket fokus på forebyggelsesarbejdet på 0-3 års området. Dette arbejde er beskrevet i vedlagte forandringsmodel. Her prioriteres allerede fra januar 2023 en styrkelse af sundhedsplejens indsats for de sårbare familier. Det sker gennem yderligere besøg i de familier, som har behov for hjælp til at skabe en god kontakt til deres barn. Sundhedsplejen har 2 medarbejdere, som tidligere er blevet uddannet til denne indsats, hvorfor medarbejdernes tid hurtigt kan øges til netop denne indsats.

Der igangsættes derudover en proces, som har til formål at afdække, hvilke øvrige prioriteringer der skal foretages for denne aldersgruppe. BLU orienteres om dette arbejde ved næste orienteringssag.


Endelig er der ansøgt om og bevilliget puljemidler gennem Socialstyrelsen, som skal anvendes til styrkelse af den tidlige indsats for de mindste børn.

Øget fokus på oplevelser af kvalitet i praksis

Med de politisk forankrede strategier i Faxe Kommune er der sat nogle forventninger til arbejdet med kvalitet i praksis ved nogle særligt prioriterede fokusområder, fx inklusionsgrad, forebyggelse, sprog og læsning, m.m. Disse fokusområder kalder på øget ledelsesmæssig opmærksomhed. Med henblik på at styrke dette arbejde er der blevet udvalgt nogle fælles konkrete pejlemærker for kvalitet på en række fokusområder i inklusionsarbejdet. Formålet med dette er dels at fremhæve relevante eksempler på kvalitet, som der kan pejles efter i den faglige ledelse, og dels at styrke dialogen om dette arbejde ved at inddrage flere relevante aktørers perspektiver på den oplevede kvalitet i praksis, herunder medarbejdere, ledere, understøttende funktioner og relevante borgere. De konkrete pejlemærker er blevet udvalgt gennem inddragelse af perspektiver fra PPR, fra konsulenter i staben og fra lederne i Center for Børn, Unge og Familier.

De konkrete pejlemærker og metoden for opfølgning kan læses i bilag 4.

Inklusionsgraden er fortsat stigende

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Med incitamentsstrukturen frisættes der økonomi på skolens budget i takt med en stigende inklusionsgrad, og målet er derfor, at inklusionsgraden skal stige. En stigende inklusionsgrad fortæller derfor ikke noget om kvaliteten i praksis, men derimod om de ressourcemæssige rammer og muligheder for at øge kvaliteten i praksis. Derfor er inklusionsgraden et vigtigt parameter i arbejdet.

Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 93,1 pct., hvilket er et fald på 0,3 pct. siden sidste måling i august 2022. Idet der laves manuelle målinger af den aktuelle inklusionsgrad i Faxe Kommune, er det imidlertid også forventeligt, at inklusionsgraden falder løbende hen over året i takt med nye visitationer, og så stiger brat henover sommerferieperioden i takt med, at mange elever afslutter skolegangen. Delmålet for inklusionsgraden til august 2023 er på 92,4 pct., og målet for inklusionsgraden pr. august 2026 er 94,4, jf. bilag 5. Begge mål vurderes at blive opnået.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt, idet der på det næste møde fremlægges en procesplan for, hvordan der mere konkret måles og evalueres skriftligt på indsatserne, og hvordan udvalget fremover arbejder med faglighed, kvalitet og måling på området.


Fraværende: Ingen.

4. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen vedrørende ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for Børn & Læringsudvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.


Sagsfremstilling

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde i Center for Børn, Unge & Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget tilskud fra Socialstyrelsen vedrørende pulje til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager.
Der er søgt om midler via denne pulje, fordi formålet med puljen også harmonerer med Center for Børn, Unge & Familiers øvrige aktiviteter på området. Puljen giver dels mulighed for at anlægge et særligt fokus i en begrænset periode, men danner også grundlag for videre udvikling til gavn for børn, unge og familier. Tilskuddet til Faxe Kommune udgør i projektperioden 01-01-2023 til 31-12-2024 i alt 1.130.222 kr. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 1. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


Som led i aftalen om Børnene Først er der afsat i alt 14,3 mio. kr. til ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager. Ansøgningspuljens formål er at støtte kommuner med mange udsatte børn og unge i indfasning og implementering af Børnene Først, herunder at understøtte god sagsbehandling og faglig ledelse. Vejledning til puljen er vedlagt som bilag 2.


Barnets perspektiv er centralt i barnets lov, og loven lægger op til en mere gennemgående og afgørende inddragelse af barnet i egen sag, samtidig med at barnets rettigheder skrives tydeligere frem.

Faxe Kommune har derfor valgt at søge midler til at arbejde med barnets inddragelse og perspektiv med overgang til Barnets Lov i form af:

 • Genopfriskning af tidligere forløb med Børns Vilkår om Bedre Børneinddragelse over to temadage for myndighedsafdelingen.
 • Kompetenceudvikling hos Komponent om skriftlighed til børn og børnebevidning for den samlede afdeling for det specialiserede børn, unge og familieområde.
 • En fuldtids socialrådgiver-vikar i to år til midlertidig styrkelse af bemandingen.
 • Udgifter til transport, udstyr og forplejning til arrangementerne.


Ansøgningsskemaet vedlagt som bilag 3.

Som en del af puljen indgår et skræddersyet rådgivningsforløb med Socialstyrelsen. Rådgivningen vil have fokus på ledelsens understøttelse af implementering af barnets lov, samt på fastholdelse af ny viden og praksis hos myndighedsrådgiverne og eventuelt relevante samarbejdspartnere.

I tilrettelæggelsen af de enkelte rådgivningsforløb vil der blive taget højde for, hvilke aktiviteter kommunen har ansøgt midler til i ansøgningspuljen samt hvilke allerede igangsatte eller planlagte rådgivningsaktiviteter kommunen i øvrigt deltager i.

Det vurderes, at både puljens formål og rådgivningsforløbets sigte harmonerer med de øvrige udviklingsaktiviteter i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde, herunder også det partnerskab med Komponent, som Faxe Kommune har indgået. Via partnerskabet med Komponent er der tæt vidensdeling samt opdatering i forhold til de nationale beslutningsprocesser i forbindelse med Barnets Lov, og der sættes fokus på arbejdet med de ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen Børnene Først kalder på.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.130.222 kr. og en indtægtsbevilling på 1.130.222 kr.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.5. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen vedrørende udbredelse af familiehuse

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for udvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget tilskud fra Socialstyrelsen vedørende pulje til udbredelse af familiehuse. Tilskuddet udgør i projektperioden 01-01-2023 til 31-12-2026 i alt 3.800.000,00 kr. Der ydes tilskud til 25 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 126 mio. kr. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 1. Der er søgt om midler via denne pulje, fordi formålet med puljen harmonerer med Center for Børn, Unge & Familiers øvrige aktiviteter på området. Puljen giver dels mulighed for at anlægge et særligt fokus i en begrænset periode, men danner også grundlag for videre udvikling til gavn for børn, unge og familier. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


Socialstyrelsen har skønsmæssigt reduceret Faxe Kommunes ansøgte beløb med 817.351 kr., på grund af ansøgningspuljens samlede størrelse og ønske om at udbrede familiehuse i hele landet. P.t. afventes Socialstyrelsens godkendelse af det indsendte reviderede budget pålydende kr. 3.794.546.


Som led i Aftale om Børnene Først fra maj 2021 blev der afsat i alt 281,9 mio. kr. til kommuner til udbredelse af familiehuse i hele landet. Midlerne forventes at blive udmøntet i fire ansøgningspuljer. Dette er første ansøgningspulje. Kommuner kan kun opnå tilskud én gang fra de fire ansøgningsrunder.


Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier.

Den overordnede målgruppe for familiehusene er alle kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år. Der skal være et særligt fokus på forældre, som har brug for individuel og håndholdt hjælp til at være en familie, herunder forældre og kommende forældre, der selv har været anbragt som barn/ung. Målgruppen inkluderer familier til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Vejledning til ansøgningspuljen er vedlagt som bilag 2.


Faxe Kommune har søgt midler til tidlig opsporing og tværfaglig indsats i "Familiens Hus". Faxe Kommune ønsker at styrke opsporing af udsatte børn og familier og sætte tidligere ind med en forebyggende tværfaglig og koordineret indsats i Familiens hus. Målsætningen er, at der skabes én indgang for familier såvel som fagpersoner i kommunen, så det bliver let at navigere i tilbud og indsatser. Det starter som en organisatorisk konstruktion (på sigt fysisk) med en tværfaglig gruppe af medarbejdere. Familiens hus skal være anker for tidlig opsporing og indsats samt tværfaglige tilbud og samarbejde foruden drivkraft for metodeudvikling på området både i projektperioden og bagefter. Familiens hus skal bidrage til at samle, udvikle og udbrede opsporings- og forebyggelsesarbejdet for målgruppen som i dag findes på tværs af forskellige enheder i kommunen.

For nuværende er dagtilbudsområdet, sundhedsplejen, familie og ungeindsatsen samt børn og ungemyndigheden involveret, hvor relevante medarbejdere frikøbes til at indgå i projktet.

Projektledelsen varetages i projektperioden af et eksternt konsulentfirma grundet omfanget af afdækning, tilrettelæggelse, evalueringsdesign og effektmåling. Dette indgår som en del af projektansøgningen.

Ansøgningsskema er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 3.794.546 kr. og en indtægtsbevilling på 3.794.546 kr., jf. dog Socialstyrelsens endelige godkendelse af revideret budget.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.6. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsen til arbejde med udadreagerende adfærd

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for Børn & Læringsudvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge og Familier har søgt om puljemidler fra Socialstyrelsen til at arbejde med en modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd i perioden fra 2023 – 2025. Projektmidlerne er ansøgt, da det vurderes, at indsatsen for at undgå udadreagerende adfærd blandt elever er en væsentlig udfordring i arbejdet med Børn i Fællesskaber på skolerne. Der er derfor behov for at styrke vores fælles indsats for dette arbejde, dels i forhold til forebyggelse og dels i forhold til den tværfaglige håndtering af aktuelle udfordringer. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

Projektet er målrettet udvikling af et styrket tværfagligt samarbejde på tværs af skole og hjem og omfatter derfor både rådgivning af klasseteams og forældreforløb.

Der er blevet bevilget 1.830.323 kr. til arbejdet i projektperioden.

Udviklingen af indsatsen forankres på Midtskolen med henblik på senere udbredelse i hele skolevæsenet.

Ansøgning og tilskudsbrev er vedlagt til orientering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af


Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.830.323 kr. og en indtægtsbevilling på 1.830.323 kr.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.7. Beslutning om igangsættelse af Mini Skills Faxe Kommune

Resume

Med baggrund i initiativsagen om Mini Skills fremsat af Ivan Flændsdal på Børn & Læringsudvalgsmødet den 8. december 2022.

I sagen præsenteres Mini Skills og eventuelle administrative muligheder for indførelse heraf. Mini Skills er et event for kommunens 7. klasser, hvor eleverne introduceres til håndværksfag. Sagen bygger på erfaringerne med Mini Skills i Ballerup Kommune.


Sagsfremstilling

Hvad er Mini Skills?

Mini Skills er et event for kommunens 7. klasser, hvor eleverne introduceres til håndværksfag. Til eventet vil virksomheder møde op og præsentere eleverne for forskellige håndværksfag, således at eleverne får erfaringer hermed via leg, læring og praktiske øvelser.


Hvad kan Mini Skills betyde for eleverne?

Mini Skills kan give eleverne indblik i og erfaringer med brancher indenfor erhvervslivet. Mini Skills kan derfor ses som et element i et generelt fokus på at understøtte elevernes kendskab til erhvervslivets jobfunktioner og brancher og hermed medvirke til at kvalificere elevernes valg af uddannelse. Erfaringer fra Ballerup Kommune viser, at 71 pct. af eleverne vurderede deltagelsen som noget positivt, mens den resterende del vurderede deltagelse enten middel eller negativt.


Kobling mellem Mini Skills og øvrige indsatser

Aktuelt er der også andre prioriterede indsatser, der arbejder med elevernes erfaringer med og viden om erhvervslivet. Mini Skills skal derfor kobles til og koordineres med mål og indsatser omkring:

 • Erhvervsplaymakerfunktionen, hvor der er afsat midler i perioden 2023 og 2024.
 • Skolernes undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job.
 • Ungdommens Uddannelsesvejlednings vejledning af elever i forbindelse med valg af uddannelse.


Næste skridt

Med afsæt i erfaringer fra bl.a. Ballerup Kommune anbefaler administrationen, at

 • Der indledes dialog om mulighederne for Mini Skills med styregruppen for flere unge i uddannelse samt skolelederne
 • En udrulning af Mini Skills forudsætter en koordinator til varetagelse af Mini Skills i omfaget 1/4 årsværk. Koordinatorfunktionen skal bl.a. håndtere praktiske forhold samt tydelig og tidlig dialog med og forberedelse af virksomheder og skoler i forhold til deltagelse
 • Skolerne, erhvervsplaymaker, Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervslivet i Faxe Kommune i givet fald inddrages i planlægning af Mini Skills bl.a. gennem ovennævnte styregruppe. Skoleledergruppen har kort forholdt sig til MiniSkills og bemærker, at Mini Skills umiddelbart er et positivt tiltag, men at delagtiggørelse i planlægning er en vigtig komponent i at deltagelse bliver menings- og virkningsfuldt. Dette samskabende perspektiv følger også Børn & Læringsudvalgets ønske om "Sammen om Skolen" som et lokalt dialogforum, hvor indsatser i og omkring skolerne prioriteres ud fra fælles dialog.
 • Mini Skills igangsættes fra skoleåret 2023/24, som følge af et fokus på flere unge på erhvervsuddannelserne.
 • Der udarbejdes en evalueringssag efter første afholdte Mini Skills.
 • Omkostningerne til Mini Skills kan afholdes af den centrale uddannelsespulje i Center for Børn, Unge & Familier med kr. 0,1 mio. for budgetåret 2023 og kr. 0,2 mio. for budgetåret 2024. Gennemføres Mini Skills som skitseret, vil det betyde et træk i økonomien på den centrale uddannelsespulje på op mod 40 pct. af puljens midler fuldt udrullet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, jf. dog centralt træk på eksisterende puljemidler.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Mini Skills administrativt tages op i styregruppen for flere unge i uddannelse, herunder i dialog med skolelederne, således der skabes sammenhæng til øvrige indsatser i kommunen.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at i det omfang, det er muligt, søges der ekstern finansiering. Alternativt finansieres forslaget som allerede foreslået fra puljen til Unge i Uddannelse.


Fraværende: Ingen.8. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres tal for de enkelte måneder i perioden februar til november 2022 samt gennemsnitspriser for samme periode.


Samlet ses en udvikling fra oktober måned til november måned på de tre hovedområder; anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende foranstaltninger, med et fald i aktiviteten som tilnærmelsesvis ligner niveauet fra september måned 2022. Dette slår også delvist igennem i enhedspriserne. For såvel aktiviteten hen over året, som enhedspriserne, er der i anden halvdel af 2022 foretaget en løbende oprydning i indberetninger, data m.v. Dette har afgørende indflydelse på udsving i opgørelserne og skønnes ligeledes at være hovedårsagen til det markante udsving i aktiviteten i oktober 2022, som således kan tilskrives dataoprydning og ikke reel aktivitet. Af vedlagte bilag fremgår endvidere aktivitetstal fra 2021.


Det bemærkes, at aktivitetstallene, herunder et fald i aktivitetstallene, ikke nødvendigvis vil medføre et økonomisk mindre forbrug, idet bl.a. særligt dyre enkeltsager kan forrykke de økonomiske forudsætninger væsentligt, jf. også opgørelsens enhedspriser.


Sagsfremstilling

Opgørelsen over aktiviteter og enhedspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal fra februar til og med november måned 2022 samt tal for 2021 og 2022 samlet i en graf, jf, vedlagte bilag 2. Tallene tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i de enkelte måneder. Det betyder også, at opgørelsen kan omfatte aktiviteter, som er igangsat i 2021. Der er i opgørelsen regnet med helårspersoner. I forhold til sammenligningerne af aktivitet i 2021 og 2022 er det væsentligt at bemærke, at 2022-tallene er tilpasset, således at tallene kan sammenlignes med 2021-opgørelserne, jf. note i bilaget. Tallene for 2022 kan derfor variere i de enkelte måneder i de to opgørelser. For både 2021 og 2022 tages forbehold for data, jf. nedenstående.


Det skal understreges, at aktvitetstallene og enhedspriserne er baseret på aktuel viden, som løbende påvirkes af den fortsatte oprydning og kvalificering af data. Der er derfor risiko for fejlbehæftede data. Administrationen arbejder derfor dels med omlægning af de systemer, som understøtter data, dels et løbende arbejde med grunddata og indberetninger.


Af bilaget ses flere udsving i aktiviteten hen over månederne i 2022 og i november 2022 ses en "tilbagevenden" til aktivitetsomfanget i september måned 2022 på langt de fleste områder. Det er fortsat vurderingen, at udsvingene er udtryk for dataoprydning og alene i begrænset omfang en reel stigning i aktiviteten. Dette ses særligt i forhold til de forebyggende foranstaltninger. Dog vurderes antallet af kontaktpersonordninger at være faldet tillige med antallet af øvrige forebyggende aktiviteter i årets seneste måneder.


Det er forventningen, at administrationen med indførslen af DUBU og Calibra over tid vil kunne præsentere mere præcise aktivitetstal og enhedspriser. Systemerne forventes også, at kunne fastsætte mere præcise prognoser.


Som ved tidligere nøgletalssager, som er præsenteret for udvalget, er der stor usikkerhed omkring de grundlæggende dataregistreringer for aktivitet og enhedspriser, også for november måned.


Det bemærkes, at der også fremover kan komme særlig dyre enkeltsager og foranstaltninger, som kan have stor betydning for det økonomiske niveau og de kommende økonomiske resultater på området. Det gælder såvel mer- som mindreforbrug. Administrationen arbejder p.t. på en samlet oversigt over de dyreste enkeltsager både i forhold til enkelte børn og unge og i forhold til et samlet familieperspektiv. Børn & Læringsudvalget forventes præsenteret for oversigten på udvalgets februar-møde. Det er overgangen til DUBU og Calibra, som sammen med udfordringerne på grunddata p.t., jf. ovenstående, som medfører, at en sådan oversigt ikke kan trækkes umiddelbart.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at der er sket en administrativ fejl, så der skal ses bort fra oktobertallene.


Fraværende: Ingen.9. Orientering om serviceniveau m.v. for transport af børn og unge med Ditobus

Resume

Administrationen oplevede i september måned 2022 en række klager over leverandøren af befordring af børn og unge, herunder særligt i forhold til visiteret befordring. Det er administrationens vurdering, at leverandøren har rettet op på de identificerede fejl.


Der orienteres endvidere om de vedtagne standarder for befordring af skoleelever i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i september måned 2022 modtaget en række klager over dels køretiden med elever, dels den service der blev leveret ved

kontakt til DitoBus når der skete fejl m.v. Heri indgår også klage over manglende mulighederne for kontakt til leverandøren udenfor den almindelige kontortid.


Der er i de seneste måneder ikke modtaget henvendelser i administrationen omkring manglende afhentning, kørselstider samt serviceniveau ved kontakt til

leverandør.


Det er administrationens vurdering, at leverandøren løbende har rettet op på kritik samt justeret rutekørslerne, så køretiden minimeres mest muligt.


Til udvalgets orientering godkendte Økonomiudvalget den18. maj 2022 aftale med DitoBus om blandt andet befordring af børn og unge, herunder visiteret

kørsel til specialundervisningstilbud.


Af kontrakten ses, at den maksimale køretid er op til 90 minutter for elever der skal til tilbud i andre kommuner og 75 minutter for elever inden for

kommunegrænsen. Det bemærkes, at der i helt særlige tilfælde kan være elever, hvor den samlede transporttid overstiger de maksimale minuttal, idet

afstand mellem bopæl og skoletilbud gør, at kørslen tidsmæssigt ikke kan nås inden for den fastsatte tidsramme. Der forsøges løbende optimeret på

køretiderne, således de bliver kortest mulige, herunder bl.a. hvor mange opsamlinger og afhentninger der foretages undervejs.


Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer i kontrakt, servicestandarder m.v. vil kræve opsigelse af kontrakt med leverandør og fornyet udbud.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.10. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet gives der korte meddelelser.


Centerchefen orienterer, at dagsordenspunktet om status på arbejdet med den strategiske udviklingsplan på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder en investeringsplan og en konkretiseret udviklings- og handleplan, forelægges udvalget på mødet i februar og herefter hvert kvartal. Dette skyldes hensynet til forberedelse af dagsordenspunktet og de skriftlige materialer hertil, hvor deadline har ligget tidligere end vanligt som følge af helligdagene i julen.


Centerchefen orienterer om redegørelse for faglige og trivselsmæssige indikatorer på skolerne i Faxe Kommune.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Centerchefen orienterede om status i Chromebook sagen, ny dato den 8. marts 2023 til start på Sammen om Skolen samt den nationale brugertilfredshedsundersøgelse for skolerne og sfo'erne, der finder sted fra marts-november.


Steen Andersen (A) spurgte til status på daginstitutionen Møllen.


Dorthe Egede Borg (V) spurgte til kapacitet på daginstitutionsområdet i Dalby.


Udvalget er positive overfor et fælles møde med Senior & Sundhedsudvalget omkring evidensbaseret tilgang til forebyggende indsatser for børn og unges mentale sundhed.


Fraværende: Ingen.11. (Lukket)
12. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 18. januar 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

.