Børn & Læringsudvalget - 18-08-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 18 august, 2022 - 16:30
Hent som fil:
83. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen(A) har i forbindelse med, at han også sidder i Børn & Ungeudvalget forespurgt administrationen, om han kunne være inhabil ift. punkt 87 og 92. Administrationens indstilling er, at Per Thomsen (A) ikke er inhabil på de nævnte punkter. Udvalget er enig i administrationens indstilling.


Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).


Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


84. Præsentation af dagtilbudsområdet og proces for høj kvalitet

Resume

Med sagen gives en kort, generel præsentation af dagtilbudsområdet samt en præsentation af mål og milepæle for arbejdet med ”Vejen mod høj kvalitet” på hele dagtilbudsområdet.


I præsentation af dagtilbudsområdet orienteres om antal institutioner, indskrevne børn, organisering, bestyrelser, MED og TRIO samt frokostordninger ved hjælp af bilag 1 og 2.

I præsentation af mål og milepæle for arbejdet med høj kvalitet orienteres om proces, målopfyldelse, resultatkvalitet, inddragelse og involvering samt sammenhæng til Børn i Fællesskaber, Fælles om Forebyggelse samt til formål med beslutningen om ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet ved hjælp af bilag 3.

I præsentation af vejen mod højere kvalitet i sprogarbejde orienteres om det sproglige niveau hos dagtilbudsbørn ved hjælp af bilag 4.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.


Sagsfremstilling


Dagtilbudsområdet skal arbejde fokuseret på at være en lærende organisation med aktionslæring i egen praksis. Aktionslæring handler om at udvikle den pædagogiske praksis ved at eksperimentere med små konkrete prøvehandlinger, kaldet aktioner. Læringen sker ved at gennemføre aktioner og efterfølgende i fællesskab at reflektere over de erfaringer, der gøres.


Datagrundlaget for at udvælge aktionslæringstemaer er de pædagogiske tilsyn. Sidste tilsyn viste, at relationskompetencerne hos det pædagogiske personale og arbejdet med børns sprog er vigtige temaer at tage op, for at styrke kerneopgaven, højne den faglige kvalitet og sikre arbejdet med de styrkede læreplaner i en fælles læring.


Aktionslæringen skal foregå via præsentation af ny viden og implementering via voksenlæreplaner som et nyt arbejdsredskab til dygtiggørelse af det pædagogiske personale i praksis. Der skal anvendes data fra ressourcevurderinger, tilsyn og overgangmateriale, til at sikre målstyring og effektmåling af arbejdet.


Nest–pædagogik skal være den bærende tilgang til relations og inklusionsarbejdet generelt og det skal introduceres og indarbejdes som fundament for hele dagtilbudsområdet med udgangspunkt i følgende principper:


 • Børn er mere ens end forskellige
 • Børn gør, hvad de kan og hvad de har lært
 • Det er de professionelle, der kan gøre noget andet
 • De professionelle skal hele tiden øve sig i at gøre det bedre.Vejen mod høj kvalitet i børns sprogudvikling:


Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed har lavet en sammenligning af resultater på ”Andel af børn med sproglige vanskeligheder efter endt dagtilbud”. Der er i analysen taget højde for Corona og for demografiske forskelle på kommunerne. Samlet set er der plads til, at dagtilbudsområdet i Faxe Kommune kan gøre mere for at udvikle børnenes sproglige kompetencer. Undersøgelsen peger bl.a. på, at følgende tiltag er med til at sikre en højere andel af børn i ”generel indsats/trivsel” på sprogområdet:


 • Et stærkt kommunalt fokus på børns sprogudvikling
 • Kontinuerlig sprogvurdering af alle børn


I Faxe Kommune sikrer literacystrategien, at der er et stærkt kommunalt fokus på børns sprog. På dagtilbudsområdet kan indsatsen optimeres ved en mere struktureret tilgang til det sproglige arbejde ved at sprogvurdere alle børn og ved at nedsætte et sprogligt netværk, som er drevet at dagtilbudsledere og konsulenter for at sikre, at der bliver fulgt kontinuerligt op på dette ude i dagtilbuddene.Præsentation af ”Masterplan for høj kvalitet på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune”:


Masterplanen beskriver vejen mod målet i form af indsatser, mål, visioner og værdier for både det pædagogiske arbejde og ledelsesarbejdet. Planen er en ramme, udviklet af ledelsesteamet på dagtilbudsområdet. I efteråret 2022 skal planen kvalificeres og valideres af både medarbejdere og bestyrelser i dagtilbuddene.

Det er et levende dokument, som skal understøtte den faglige udvikling og kvalitetssikring på dagtilbudsområdet, og det prioriteres højt af ledelsen, at både medarbejdere og forældre inddrages i arbejdet med perspektiver og viden for at sikre den gode implementering.

Derfor vil dokumentet kunne ændre sig undervejs i processen.


Arbejdet med høj kvalitet er inspireret af Brenda Taggert. Brenda Taggert har skrevet bogen ”Børnehavens Betydning”, hvor hun bl.a. beskriver, hvordan dagtilbud af høj kvalitet gør en forskel for børn – både her og nu og for deres videre livsforløb. Derfor er der, med rette, kommet fokus på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, børnene møder i dagtilbud, og på deres betydning for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. De pejlemærker, som der forventes et særligt fokus på i forhold til Brenda Taggerts forskning om kvalitet, er de gode og udfordrende interaktioner imellem børn og voksne, viden om hvordan børn lærer, legens betydning, samspil og nære relationer, forældresamarbejde og tydelig og nærværende ledelse. Det er alt sammen emner, der skal arbejdes med i voksenlæreplanerne på dagtilbudsområdet frem mod 2026. I 2016 var daværende Børn & Familieudvalg i London for netop at høre Brenda Taggert.


Der er i denne proces et særligt fokus på den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse, en stærk medarbejderinddragelse igennem faglige netværk og et ønske om forbedring af børnenes sproglige færdigheder frem mod skolestart bl.a. via sprogscreening af alle børn i alderen 3 og 5 år.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

85. Beslutning om Styrelsesvedtægter Faxe Kommunes folkeskoler

Resume

Udkast til Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. På baggrund af indkomne høringssvar fremlægges forslag til endelig styrelsesvedtægt til beslutning i Børn & Læringsudvalget. Under punktet deltager stabchef Henrik Thorning og konsulent Kirsten Torp.Sagsfremstilling

Udkast til Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. Der er indsendt høringssvar fra Østskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Vestskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Midtskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg) samt Fælleselevrådet.


Alle høringssvar er fremlagt i oversigtsform i bilag 1. For alle høringssvar er administrationens anbefaling til justering eller ikke justering af Styrelsesvedtægterne fremstillet i bilaget.

Alle høringssvar i deres fulde ordlyd er vedlagt i bilag 2.

Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler med justeringer på baggrund af indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 3.


Om høringssvarene

Opsummerende om høringssvarene gælder det, at de omhandler:

 • Kapitel 1– Skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser (Vestskolen, Østskolen, Midtskolen)
 • Kapitel 2 §22 - Fælleselevrådet (Fælleselevrådet)
 • Kapitel 2 §23 – Ungdomsforum (Østskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.1 og 4 - Procedurer ved indskrivning og valg af skole herunder frit skolevalg (Vestskolen, Østskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.2 – Overordnede principper for klassedannelse (Østskolen, Midtskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.4 – Frit skolevalg (Østskolen)
 • Bilag 4 punkt 4.3 - Overgang fra børnehave til SFO (Vestskolen, Østskolen)
 • Overordnede, generelle bemærkninger (Vestskolen, Midtskolen)


Samlet giver høringssvarene anledning til, at administrationen anbefaler følgende justeringer i det udsendte høringsmateriale (for nærmere detaljer se bilag 1 og 3):

 • I kapitel 1 vedr. skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser tilføjes det, at enkelte forhold omkring bestyrelsens sammensætning er en mulighed og ikke et krav for skolerne. Vedrørende Specialskolen reduceres antallet af medlemmer for bestyrelses en smule, og Specialskolen tilføjes i en formulering vedr. møder med Børn & Læringsudvalget og sidestilles således med de øvrige skoler. Samtidig præciseres det, at Vestskolens bestyrelse skal sammensættes med repræsentation fra Landsbyordningen i Terslev fra såvel forældre som medarbejdere fra Børnehuset.
 • I kapitel 2 vedr. fælleselevrådet øges antallet af mulige medlemmer, ligesom der ændres i formuleringen omkring kontaktperson for fælleselevrådet, så det er identisk med formuleringerne i fælleselevrådets vedtægter.
 • I bilag 3.2 vedr. overordnede principper for klassedannelse justeres ordlyden, så det præciseres, at det er elever henvist til specialklasse med henvisning til folkeskoleloven, der er omfattet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller til, at de justerede Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til fornyet administrativ behandling, hvor principper for indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole præciseres og skolegarantien præciseres.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

86. Beslutning om høring af ferieplan folkeskoler 2024/25

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune skal ferieplan for skolerne godkendes for en 3 årig periode af Børn & Læringsudvalget. I denne sag fremlægges tre modeller for ferieplan 2024/25, som Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om at sende i høring.


Sagsfremstilling

Ferieplan for skoleåret 2023/24 blev godkendt i Børn & Læringsudvalget d. 13. januar 2021. Der skal nu besluttes ferieplan for skoleåret 2024/2025. Administrationen har udarbejdet tre forslag, som Børn & Læringsudvalget kan sende i høring. Modellerne har indarbejdet de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser fra Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune.


Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Faxe Kommune foreskriver, at:

 • Skoleåret begynder d. 1. august, jf. Folkeskoleloven § 14a
 • Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse, jf. Folkeskoleloven § 14a, stk. 2
 • Byrådet har fastsat antallet af skoledage til 200 pr. skoleår
 • Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger 
 • Efterårsferie placeres i uge 42
 • Vinterferie placeres i uge 7


De tre modeller

Fælles for de tre modeller er, at der er placeret:

 • Efterårsferie uge 42
 • Vinterferie uge 7
 • Sidste skoledag 27. juni 2025
 • Påskeferie uge 16
 • Fri Grundlovsdag


Forskellen mellem de tre modeller er, at der på forskellige datoer er placeret:

 • Første skoledag efter sommerferie
 • Første skoledag efter juleferie
 • Fridage omkring helligdage i maj og juni


Model 1

 • Første skoledag efter sommerferien torsdag 8. august
 • Første skoledag efter juleferie mandag d. 6. januar
 • Fri 1. maj
 • Fri dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Ingen fridag efter Grundlovsdag


Model 2

 • Første skoledag efter sommerferien mandag d. 12. august
 • Første skoledag efter juleferie mandag d. 6. januar
 • Ingen fridage efter hhv. Kr. Himmelfartsdag og
 • Grundlovsdag
 • Ingen fridag 1. maj


Model 3

 • Første skoledag efter sommerferien mandag d. 12. august
 • Første skoledag efter juleferie torsdag d. 2. januar
 • Fridag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag
 • Ingen fridag 1. majHøringsberettigede

Høringsberettigede er:

- MED-udvalg

- Skolebestyrelser


Høringsperioden løber fra d.19. august til d.22. september 2022.


Udkast til høringsbrev er udarbejdet, se bilag 2.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

1) de tre modeller sendes i høring

2) høringsbrevet godkendes.

Beslutning

Godkendt med at en ny model 4 tilføjes, hvor første dag efter sommerferien er onsdag den 7. august, og der er en fridag efter Grundlovsdag og øvrigt som model 1.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

87. Godkendelse af kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven

Resume

Børn & Læringsudvalget behandlede første udkast til en ny kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse på møde d. 13. juni 2022 under punkt 69.

På baggrund af udvalgets kommentarer til kvalitetsstandarden er der tilføjet afsnit og uddybninger, der er markeret med grøn overstregning i bilaget. Kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 fremlægges hermed til godkendelse.

En børnefaglig undersøgelse har til formål at afdække barnets eller den unges (op til 18 år) forhold, når det formodes, at der kan være behov for særlig støtte. En kvalitetsstandard er udtryk for det generelle serviceniveau, som er vedtaget politisk.


Sagsfremstilling

På baggrund af Børn & Læringsudvalgets ønske er der udarbejdet en ny udgave af kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven.


Kvalitetsstandarden er skrevet ind i den skabelon til kvalitetsstandarder, som anvendes på voksen socialområdet. Skabelonen har været til kvalificering hos Ankestyrelsen i forbindelse med voksen socialområdets deltagelse i et læringsforløb (Task Force).


Efter Børn & Læringsudvalgets behandling af første udkast til kvalitetsstandarden på mødet i juni 2022, er der på baggrund af kommentarer og bemærkninger tilføjet (markeret med grøn overstregning i bilaget):

I del 1 under overskriften "Hvad er dit ansvar?": Afsnit om samarbejde er uddybet og der er tilføjet afsnit om "Ved delt forældremyndighed/skilsmissesager".

I del 1 under overskriften "Øvrige relevante oplysninger": Der er tilføjet et afsnit om "Rettigheder for børn og unge". Ved under-overskriften "Klagevejledning" er klagemuligheder uddybet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven godkendes.


Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • At følgende tilføjes under afsnittet ”Øvrige relevante oplysninger” under overskriften ”Udførelse af den børnefaglige undersøgelse” i del 1: Det er vigtigt, at alle involverede parter er opmærksomme på, at en børnefaglig undersøgelse ikke bruges som led i samværschikane.
 • At der under overskriften "Hvem kan få en børnefaglig undersøgelse?" i del 1 tilføjes ny sætning: Herudover børn og unge som kommunen har et handleansvar overfor.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

88. Tilkendegivelse om velfærdsaftale på folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet

Resume

Det fremgår af kommuneaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


KL har nu skrevet til alle kommuner om udvælgelsesprocessen, og KL forestår dialogen med regeringen om fordelingen af velfærdsaftaler. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område. De tilkendegiver, at det er en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Med denne sag skal Børn & Læringsudvalget tilkendegive om der ønskes velfærdsaftale på folkeskole- og dagtilbudsområdet, samt foretage en prioritering såfremt der ønskes ansøgning på begge områder.

Sagsfremstilling

Hver kommune kan kun blive udvalgt til at indgå en velfærdsaftale på ét velfærdsområde, men kommunerne kan tilkendegive en prioriteret frisættelse af velfærdsområder overfor KL.


Udvælgelsesprocessen om velfærdsaftaler kører i to spor, således at der til beskæftigelsesområdet var en tilkendegivelsesfrist den 8. august 2022, og til de øvrige velfærdsområder er fristen den 30. september 2022. Vedhæftet sagen er brevene fra KL om udvælgelsesprocesserne.


Velfærdsområde (første spor):

 • Beskæftigelse


Velfærdsområder (andet spor):

 • Folkeskole
 • Dagtilbud
 • Ældre


Byrådet blev informeret om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet på byrådsmødet den 22. juni 2022. Der er politisk flertal i Byrådet for at tilkendegive ønske om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, og derfor har administrationen indgivet tilkendegivelse til KL herom indenfor fristen.


Beskæftigelsesområdet var ikke omfattet af den første runde, hvor et antal kommuner blev frisat, og derfor kører det nu i et selvstændigt spor. Udpegningen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet skal ske inden udpegning på de øvrige velfærdsområder, og KL oplyser at målet er, at udpegning sker umiddelbart efter sommerferien. Der foreligger ikke en egentlig politisk aftale om velfærdsaftalen på beskæftigelsesområdet, hvorfor detaljer omkring velfærdsaftalen ikke er kendte på nuværende tidspunkt. De kommuner, der ikke bliver valgt som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet har mulighed for at melde ind med deres ønsker på de tre andre områder. Såfremt Faxe Kommune udpeges, så kræver det en politisk godkendelse.

Det er dermed kun muligt at blive velfærdskommune på ét område. De kommuner, der ikke bliver valgt som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet har mulighed for at melde ind med deres ønsker på de andre områder. Da der er korte tidsfrister for tilkendegivelserne, bedes Børn & Læringsudvalget allerede nu tage stilling.


Der pågår forhandlinger på Christiansborg om en politisk aftale på skole- og dagtilbudsområdet, hvor det forventes, at der snarest vil blive indgået en aftale. Såfremt der inden mødet i udvalget foreligger en politisk aftale, vil denne blive tilsendt til orientering og vedhæftet med referatet.

Der er indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om velfærdsaftaler på ældreområdet, vedhæftet som bilag.


KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg, hvor formålet er at understøtte kommunernes arbejde og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner. I første omgang inviterer KL til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer på de tre områder, folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet, hvor formålet er at understøtte processen med kommunens beslutning om, hvilket af de 3 områder kommunen ønsker frisat. Webinaret vil blive afholdt primo september.


Den politiske proces er således, at henholdsvis Senior & Sundhedsudvalget for ældreområdet, og Børn & Læringsudvalget for folkeskole- og dagtilbudsområdet på deres møder i august drøfter og anbefaler, hvorvidt der ønskes indgåelse af en velfærdsaftale. Herefter foretager Økonomiudvalget en anbefaling med eventuel prioritering på møde den 24. august, og Byrådet træffer beslutning på møde den 1. september.


Idet KL's inspirationswebinar først ligger efter byrådets beslutning, og fristen for kommunens tilkendegivelse er den 30. september, foreslås det, at der tages forbehold for prioriteringen af velfærdsområde, således at det delegeres til Økonomiudvalget at kunne ændre på byrådets prioritering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Udvalget tilkendegiver om der ønskes velfærdsaftale på folkeskole- og/eller dagtilbudsområdet.
 2. Der foretages en prioritering af velfærdsområderne, såfremt der ønskes ansøgning på begge områder.

Beslutning

Udvalget anbefaler folkeskoleområdet.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

89. Orientering om forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede

Resume

Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 12. maj 2022 og den 8. juni 2022, at der på augustmødet fremlægges forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i 2023.


Med denne sag fremlægger administrationen forslag til en udvidelse af daginstitutionen Møllen, herunder at der bliver bygget en svanemærket bygning inden for det afsatte budget, som udvalgene skal træffe beslutning om. Sagen besluttes af Teknik & Miljøudvalget, og den forelægges Børn & Læringsudvalget til orientering.


Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 indlagt en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. i 2023 til tilbygning/udvidelse af Møllen. På budgetvedtagelsestidspunktet i oktober 2021 rakte bevillingen til at bygge 420 m².


Behovet for udvidelsen af Møllen skyldes stor befolkningsvækst i Rønnedeområdet, hvor der i 2021 var en befolkningsvækst på 7,4% svarende til 188 personer, mens der for hele Faxe Kommune var en stigning på 1,2% svarende til 448 borgere.


Der er udarbejdet forslag til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Rønnede-Kongsted området. Forslagene tager udgangspunkt i budgetoverslaget på 14,5 mio. kr. og viser den mulige besparelse, hvis bygningerne opføres billigst muligt (med forventet kortere levetid/øgede driftsudgifter) samt en beskrivelse af klima/miljømæssige certificeringer og økonomien hertil.


Børnetal

På nuværende tidspunkt er der pasning af 56 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn i Møllens fire bygninger, i alt 151 børn.


De nuværende bygninger rummer 591 m² ”børneareal” aktuelt fordelt med 297 til vuggestue og 294 til børnehave. Det giver 5,3 m² gulvareal pr. vuggestuebarn og 3,1 m² gulvareal pr. børnehavebarn. Kravene i bygningsreglementet tilsiger et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver (Det kaldes teknisk ”Kvalitetsniveau”, mere om ”børnearealer” kan findes i bilag.)


Center for Ejendomme foreslår, at der som hovedregel er 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3 m² pr. børnehavebarn, svarende til kvalitetsniveau B, men at dette kan fraviges ved spidsbelastninger.


Kapacitetsbehovet er ifølge daginstitutionsområdet 114 børnehavebørn og 67 vuggestuebørn i 2023. Dette behov er dækket, når pavillonen "i skoven" er rejst ultimo 2022 (bygningerne kan rumme 66 vuggestuebørn og 114 børnehavebørn i kvalitetsniveau B).


Fremtidige kapacitetsbehov er svære at forudse, men hvis behovet fremskrives med 10 % fra 2023-tallet, vil der være behov for ca. 7 ekstra vuggestuepladser og 12 ekstra børnehavepladser i 2024/2025.


Forslag

Budgetforslaget på 14,5 mio. kr. giver mulighed for at bygge 420 m² til 26.300 kr./m² hertil skal lægges 3,48 mio. kr. til indretning af daginstitutionen, inde og ude.


Hvis der bygges Svanemærket, vil der erfaringsmæssigt skulle tillægges 3 % på hele anlægsprisen, svarende til ca. 460.000 kr.

Hvis der bygges DGNB Certificeret (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), vil der erfaringsmæssigt skulle tillægges 7 % på hele anlægsprisen, svarende til ca. 1.040.000 kr. mere.


Hvis bygningerne etableres billigst muligt, vil der være ca. 14 % at spare på de samlede anlægsudgifter svarende til ca. 2,057 mio. kr. Der gøres her opmærksom på, at bygningens levetid forventeligt vil er væsentligt kortere, og at driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse efter nogle år vil være højere.


Administrationen foreslår, at der bygges svanemærket, men at m² priserne sænkes med 3 %, således at budgettet på 14,5 mio. kr. overholdes. Dette øger kapaciteten på Møllen med 420 m² svarende til ca. 60 børn.
Hvis børnetallet ikke fortsætter med at stige, er det muligt at nedskalere bygningsmassen på Møllen ved først at fjerne lejede pavilloner og dernæst ældre træbygninger.


Placering af kommende pavillon

På møder i Børn & Læringsudvalget i maj og i Teknik & Miljøudvalget i juni besluttedes en placering af den kommende pavillon. Den besluttede placering ligger i landzone, som giver en meget lang byggesagsbehandlingstid grundet lovkrav om høringer. Derfor foreslår administrationen en ny placering af den kommende pavillon, som er ønsket af daginstitutionen. Daginstitutionens vigtigste argumenter for denne placering er, at det er betryggende at placeringen er indenfor hegnet, da det er 3-4 årige børn der skal være i bygningen og at bygningen ligger hyggeligt mellem træerne.


Bilag

Kort over bygningerne på Møllen fremgår af bilag. Oversigt over krav til daginstitutionsbyggeri og økonomioversigter er også vedlagt som bilag.


Sagen behandles i Teknik & Miljøudvalget den 16. august 2022. Teknik & Miljøudvalgets beslutning foreligger på mødet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser, hvis byrådet i forbindelse med behandling af budget 2023 bevilger de 14,5 mio. kr., som byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 indlagde i budgetoverslagsåret 2023.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

90. Orientering om decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2020 fra Social- og Ældreministeriet

Resume

Faxe Kommune har i februar måned 2022 modtaget decisionsskrivelse vedrørende revisionen af regnskab 2020 fra Social- og Ældreministeriet. En decisionsskrivelse er ministeriets gennemgang af revisionens beretning om revision af kommunens årsregnskab, vedrørende udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på ministeriets område. Med denne sag orienterer administrationen om indholdet i decisionsskrivelsen for regnskab 2020.

Ministeriet finder det kritisabelt, at der i 2020 konstateres fejl med refusionsmæssig betydning på området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL § 42. Administrationen har på baggrund af regnskab 2020 iværksat en række tiltag, herunder gennemgået alle sager samt udarbejdet en ny arbejdsgangsbeskrivelse for området.
Ministeriet finder det tilfredsstillende, at der i beretningen for 2020 ikke er konstateret nogle fejl på området for merudgifter til voksne jf. SEL § 100.Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af Faxe Kommunes årsregnskab for 2020. Denne sag forelægges enslydende for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget, der er de to fagudvalg med ansvar for det sociale område.

Ministeriets konklusion

Ministeriet noterer sig, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område. Ministeriet konkluderer, at de anser punkter, hvor det eksplicit er anført, at revisor bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021, som videreført forhold. Dette omfatter punkt 1.1 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §42 jf. decisionsskrivelsen.

De øvrige beskrevne punkter i decisionsskrivelsen anser Ministeriet derimod som afsluttede.

Ministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.


Punkt 1.1 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42 (Børn & Læringsudvalget)

Ministeriet finder det kritisabelt, at der igen i år, ligesom de to forudgående år, konstateres fejl med refusionsmæssig betydning på området vedr. tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL § 42. Ministeriet noterer sig, at kommunen har iværksat gennemgang af alle sagerne og indgået aftale med revisor om fremadrettet at kvalitetssikre kommunens egen gennemgang. Ministeriet henstiller til kommunen, at man tilsikrer en arbejdsgang på området, der sikrer medtagelse af berigtigelser i restafregningen.

Ministeriets skal på den baggrund henstille til kommunen og revisor, at der fortsat er skærpet opmærksomhed på området, ligesom Ministeriet forventer, at kommunen fremadrettet sikrer genopretning af området, herunder berigtigelse af refusionsopgørelsen senest i regnskabsåret 2021. Ministeriet imødeser ligeledes revisors opfølgning i forbindelse med årsregnskabet 2021.

Administrationens bemærkninger til punkt 1.1:

Administrationen har prioriteret opgaven højt og har haft stort fokus på området. Specielt i perioden fra efteråret 2021 indtil foråret 2022, har der været en fuldtidsmedarbejder beskæftiget med gennemgang af samtlige sager og med opgørelse og beregning af berigtigelser på tabt arbejdsfortjeneste for årene 2017, 2018, 2019 og 2020. Opgaven vurderes at være færdig ultimo april måned 2022. Samtidig er der i efteråret 2021 udarbejdet en ny arbejdsgangsbeskrivelse for området. Der er et fortsat skærpet ledelsesmæssigt fokus på området.

Revisionen bekræfter i revisionsberetningen for 2021, at Faxe kommune har gennemgået alle sager og foretaget berigtigelser i den endelige restafregning for 2021. Til oplysning var der i 2021 74 modtagere af Tabt arbejdsfortjeneste, dette antal er steget til 79 modtagere i juni måned 2022.


Punkt 1.2 Merudgifter til voksne jf. SEL § 100 (Socialudvalget)

Det fremgår af beretningen for 2020, at der ingen fejl konstateres på området. Derudover konstaterer revisor, at man har påset, at der er foretaget berigtigelser via den endelige restafregning.

Ministeriet finder det tilfredsstillende, at der i beretningen for 2020 ikke konstateres nogen fejl på området for merudgifter til voksne jf. SEL § 100. Ministeriet finder det ligeledes tilfredsstillende, at revisor bl.a. har påset at kommunen udbetaler de korrekte satser. Set i lyset af tidligere års fejl på området, henstiller ministeriet dog til, at kommunen og revisor har fortsat opmærksomhed herpå.


2. Revision på det sociale område

Det fremgår af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke, foruden ovennævnte punkter 1.1 og 1.2 er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Ministeriets område.


3. Fravalg af personsagsgennemgang

Det fremgår af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på følgende områder; Dagtilbud § 99, Servicelovens § 181 vedr. hjælp til flygtninge, Lov om aktiv socialpolitik § 107, Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 202, Servicelovens § 41 merudgiftsydelse (revideret i 2018) samt Servicelovens § 72 vedr. advokatbistand, aktindsigt m.v. (revideret i 2018)

Revisionens begrundelser for fravalg fremgår af decisionsskrivelsen jf. bilag.


4. Regler

Ministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterrretning.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

91. Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministeren skal hvert år offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Byrådet skal inden årets udgang behandle det offentliggjorte danmarkskort. Med denne sag fremlægges danmarkskortet for 2021.

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Det vil sige det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service (jf. retssikkerhedslovens § 84 a). Videre følger det af samme lov, at kommunalbestyrelsen (i Faxe Kommune byrådet) på et møde inden årets udgang skal behandle det offentliggjorte danmarkskort for pågældende kommune (jf. retssikkerhedslovens § 79 b).


Byrådet har den 12. december 2019 vedtaget, at danmarkskortene skal behandles i fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Med denne sag fremlægges Social- og Ældreministerens danmarkskort for 2021 for Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Selvom det ikke er lovbestemt, har det gennem en årrække være fast praksis i Faxe Kommune at fremlægge Ankestyrelsens statistikker én gang årligt i de relevante fagudvalg sammen med en gennemgang af årsagerne til Ankestyrelsens afgørelser. I maj 2022 er Ankestyrelsens afgørelser i klagesager for 2021 derfor fremlagt for hhv. Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget med fokus på afgørelser inden for de enkelte fagudvalgs ansvarsområder. Både Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget er derfor allerede blevet præsenteret for omgørelsesprocenterne på deres områder.Omgørelsesprocenter

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter, anvendes tre begreber:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.


Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som omgøres det vil sige, som enten ændres, ophæves eller hjemvises (dvs. evt. klager som Ankestyrelsen afviser at behandle tæller ikke med).


Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. For en uddybning henvises til læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter, der er vedlagt som bilag nr. 1.Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort

Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort består af tre kort:

 • kort over omgørelsesprocenter på socialområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet


På kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet indeholder både de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, og en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet herunder ældreområdet.


På kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet indgår afgørelser vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-401), merudgiftsydelse (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43) og personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45).


På kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet indgår afgørelser vedrørende kontante tilskud (§ 95), borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97) og merudgifter (§ 100).


De tre kort findes på Social- og Ældreministeriets hjemmeside under følgende link:

https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun (åbnes ved at kopiere linket til en browser samt acceptere cookies). Herudover fremgår de tre kort af bilag 2.Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021. I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 26 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 19 % er hvemvist. Det betyder samtidig, at 74 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2021 på 31,8 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 24,1 % er hjemvist, mens 68,2 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 11 %, den omgjorte sag er enten ændret eller ophævet. Ingen sager er hvemvist. Det betyder samtidig, at 89 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på børnehandicapområdet for 2021 på 35,9 %, hvoraf 11,2 % er ændret eller ophævet og 24,7 % er hjemvist, mens 64,1 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 33 %, den omgjorte sag er hvemvist, ingen sager er ændret eller ophævet. Det betyder samtidig, at 67 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på voksenhandicapområdet for 2021 på 34,3 %, hvoraf 4,9 % er ændret eller ophævet og 29,4 % er hjemvist, mens 65,7 % er stadfæstet.Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2019 til 2021

Oversigten viser udviklingen i omgørelsesprocenter for Faxe Kommune fra 2019 til 2021. Til sammenligning fremgår også omgørelsesprocenten på landsplan.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Socialudvalget, 15. august 2022, pkt. 83:

Anbefales.

Beslutning

Anbefalet.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

92. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres tal for perioden februar til maj 2022 samt gennemsnitspriser for for perioden marts til maj 2022.


Samlet set ses i den seneste periode fra april til maj alene små ændringer i aktivitetsudviklingen og lidt større ændringer i gennemsnitspriserne, idet der dog er tale om både faldende og stigende gennemsnitspriser. I perioden fra marts til april sås en relativ stærk stigning i aktivitetsniveauet, som både skyldtes en stigende aktivitet og en efterregistrering af aktivitet, som følger af en særlig indsats i forhold hertil.


Generelt arbejder administrationen i øjeblikket på en bedre datakvalitet på det specialiserede børneområde på flere niveauer, jf. nedenstående.Sagsfremstilling

Nedenstående opgørelse over aktivitet og gennemsnitspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier for perioden februar til maj 2022, tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i den opgældende måned og kan omfatte indsatser som er igangsat fra tidligere år, fx 2021. For at skabe et grundlag for sammenligning på tværs af år m.v., er aktivitetstallene omregnet til helårspersoner.


Det skal bemærkes, at nedenstående aktivitetstal og gennemsnitspriser er baseret på aktuel viden. Samtidig arbejder administrationen med flere tiltag til et forbedret datagrundlag:

 • Nye elektroniske sagsbehandlings- og datasystemer m.v. (Calibra og DUBU)
 • Forbedret kategorisering af data med henblik på endnu bedre grunddata
 • Systematiske kontrolmekanismer gennem opfølgende analyser og logiske slutninger på data
 • Faglig opmærksomhed på betydningen af korrekte data, herunder økonomisk sammenhæng mellem aktivitetsdata og økonomi. Dette skyldes, at der i øjeblikket dels konstateres efterregistreringer, manglende start- og sluttidspunkter på indsatser, mange manuelle arbejdsgange med større risici for fejl, en del teknisk svært forklarbare omregninger af data til økonomi samt manglende styringsmekanismer rettet mod udviklingen i økonomien.


Af tabellerne ses en udvikling i aktiviteten i maj måned, som er meget lig aktiviteten i april måned 2022. Der ses derfor en mere stabil aktivitetsudvikling sammenlignet med udviklingen i aktiviteten fra marts til april 2022. Her sås en relativ stor stigning i aktiviteten på de fleste parametre. Stigningen fra marts til april vurderedes dels at skyldes en stigende aktivitet, men også et arbejde med at få indhentet manglende registreringer.


Af tabellerne ses endvidere lidt svingende gennemsnitspriser på de forskellige parametre. Der er her tale om både faldende og stigende priser og dermed ikke noget entydigt billede af udgiftsudviklingen fra april til maj måned. Der er derfor vurderingen, at det forventede merforbrug på området ved årets udgang vil ligge på nogenlunde samme niveau som i forrige måned (mellem 5 og 15 mio. kr.). Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne både kan omfatte egentlige prisstigninger i de enkelte tilbud, men også kan være et udtryk for tyngden i behandlingstilbuddene. Generelt ses i øjeblikket stigende landsdækkende priser på det sociale område.


Tabel 1. Oversigt over antal anbringelser m.v. i februar - maj måned 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter.
Tabel 2. Oversigt over antal forebyggende foranstaltninger m.v. i februar - maj 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter.
Tabel 3. Oversigt over antal handicapforebyggende foranstaltninger m.v. i februar - maj 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Udviklingen i aktivitet (mængde) og gennemsnitspriser (pris) vil dog have en samlet økonomisk effekt på det samlede specialiserede socialområde.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

93. Orientering om forventet regnskab sommer 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets anden detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab sommer 2022.


Udvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret.


Administrationens vurdering viser, at Børn & Læringsudvalget skal forvente et underskud på ca. 7 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af væksten på det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi hen over sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende Budget 2023.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige aller nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation afledt af blandt de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer på de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på de specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Ses der på kommunens samlede økonomi, er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien og fortsat vil gøre i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig netto opgørelse af udgifterne til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr. under hensyn til at der overføres midler fra 2022 til 2023.


Opgørelse er vedhæftet som bilag.


Fagudvalgets økonomi:Ovenstående tabel viser at Børn & Læringsudvalget skal forvente et samlet merforbrug i omegnen af 7 mio. kr. Dette skøn er under forudsætning om, at handleplanen vedr. det specialiserede børne- og ungeområde får fuld effekt i 2022, da der fortsat ligger en usikkerhed i spændet mellem 5 -10 mio. kr. i merforbrug.

Udvalget blev på mødet i juni måned orienteret om handleplanen, som er beskrevet i sagens uddybende bemærkninger. Bilag er vedhæftet.

Der er i ovenstående skøn indregnet handleplanens besparelser på centrale puljer på knap 1,8 mio. kr. samt godt 3,4 mio. kr. i tilbagehold på de decentrale institutioner.

Derudover er udgifter vedrørende Covid-19 samt udgifter vedr. skole og pasningstilbud til flygtninge fra krigen i Ukraine isoleret, således at det forventede forbrug på 4,5 mio. kr. ikke påvirker den ordinære drift. Da udgifterne til Coved-19 og Ukraine forventes delvist kompenseret, men fortsat med usikkerhed om i hvilket omfang, er det i administrationen vil udgifterne opgøres særskilt og forklares når regnskabet for 2022 foreligger.


Forklaring til tabellen:

 • Under 'Dagtilbudsområdet centralt' forventes et merforbrug på mere end 3 mio. kr. Forventningen er under hensyn til at der kommer flere børn i kommunens pasningstilbud end forudsat i det vedtaget budget.
 • Under 'Skoler og PPR' hører kommunens tre folkeskoler, egne specialskoler, Ungdomsskolen og PPR.

På området forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

 • 'Børn i Fællesskaber' rummer den centrale del af økonomien til specialundervisningstilbud og inklusionsindsatser.

På området forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i lyset af at budgettet på området reduceres med 3 mio. kr. i 2023, og tilpasning til dette allerede er igangsat i 2022.

 • Under 'Det specialiserede børne- og ungeområde' forventes et udgiftespres i omegnen af 8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes både generelt stigende priser på det sociale område, som det også ses på landsplan og en stadig stigning i aktiviteten hen over foråret. I sidstnævnte indgår også en mindre forskydning mod dyrere foranstaltninger, særligt omkring anbringelser m.v.

Området har iværksat en lang række initiativer til både på kort og lang sigt mhp. en bæredygtig udjævning af udgiftsniveauet ift. sammenlignelige kommuner.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

94. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om den ledelsesmæssige organisering af arbejdet med Fælles om Forebyggelse, hvordan udviklings- og evalueringsarbejdet fremover rammesættes samt status på økonomisk råderum.

Sagsfremstilling

Fælles om Forebyggelse (FoF) er en strategi besluttet i byrådet, som fokuserer på udviklingen af det specialiserede børne- og ungeområde. Arbejdet blev igangsat med budget 2020 og bygger på tre overordnede fokuspunkter, herunder 1) hurtig opsporing og tidlig indsats, 2) styrket adgang til støtte og hjælp, og 3) effektivt og tværfagligt samarbejde. Jf. bilag 1 for nærmere formålsbeskrivelse.

I forbindelse med centerfusionen pr. januar 2022 har det været hensigtsmæssigt at reorganisere arbejdet med FoF på enkelte områder, og der har i første halvår af 2022 været arbejdet med ledelse af strategien, forankring af medarbejdere i FoF samt overblik over økonomi og evaluering af indsatsområder

Det er i forlængelse af centerfusionen blevet besluttet at samle ledelsen af de strategiske spor i Center for Børn, Unge & Familier i ét samlet spor. Der er på denne baggrund ikke blevet ansat en ny leder af FoF. Ledelsen af strategiens videre udrulning og forankring er derimod blevet placeret hos den strategiske leder i centeret, hvor også ledelsen af Børn i Fællesskaber og Literacy er forankret. Dette indebærer strategisk ledelse, og ikke faglig ledelse af medarbejdere ansat i regi af FoF.

Beslutningen om at have et team af familievejledere ansat direkte under tidligere FoF leder er blevet evalueret, og i den sammenhæng er det centerledelsens vurdering, at investeringen skal anvendes anderledes. Det skyldes blandt andet, at det har været vanskeligt at organisere et ønsket samarbejde mellem teamet og relevante samarbejdspartnere i organisationen. De fire familievejledere fra teamet er derfor blevet varslet om, at deres funktioner ophører ved udgangen af 2022. Stillingerne vil i den sammenhæng blive nedlagt, såfremt det ikke er muligt at finde nye opgaver og placeringer til familievejlederne. Det er for nuværende lykkes at omplacere to af medarbejderne.

På baggrund af centerfusionen og ansættelsen af en familiechef er der igangsat en videreudvikling af implementeringsstrategien af FoF i Børn & Unge afdelingen sammen med familiechefen. Dette indebærer udviklingen af et mere retvisende datagrundlag, som vil blive anvendt til at måle effekt af indsatserne.

Udviklings- og evalueringsarbejdet med FoF vil blive rammesat i en forandringsmodel, som skal tydeliggøre, hvilke hovedaktiviteter som prioriteres i arbejdet, hvilken effekt disse aktiviteter skal føre til, og hvilken data, der anvendes til at monitorere dette. Her vil der som nævnt være behov for at styrke datagrundaget, før effekten på enkelte punkter i forandringsmodellen kan monitoreres. Denne udvikling er i proces. Forandringsmodellen er vedlagt som bilag 2 og vil fremover blive anvendt, når Børn & Læringsudvalget orienteres om nye prioriteringer i FoF, samt når indsatsen evalueres. De langsigtede effekter i forandringsmodellen er: 1) Færre indgribende og omkostningsfulde indsatser i Børn & Unge afdelingen, 2) Flere indsatser fastholdes i kommunen i almen regi, og 3) Øget tilfredshed og tryghed blandt familierne. Der formuleres konkrete resultatmål i forandringsmodellen, når datagrundlaget gør det muligt at lave en baseline. Denne udvikling er ligeledes i proces.

Der er derudover blevet arbejdet med at skabe overblik over økonomien i FoF efter bodelingen i forbindelse med centerfusionen pr. januar 2022. Overblikket har blandt andet til formål at kunne følge investeringerne af det oprindelige budget i FoF. Det har senere vist sig, at det ikke har været muligt at følge budgetprioriteringerne på denne måde. Status på økonomien i FoF er derfor, at der pt. er en ikke-disponeret sum på ca. 0,8 mio. kr. Under Børn & Læringsudvalgets møde d. 9. marts 2022 meddelte udvalget, at fremadrettede økonomiske dispositioner i FoF kan træffes ud fra administrative og faglige vurderinger i centerledelsen. Der tages derfor stilling til udmøntningen af de ca. 0,8 mio i centerledelsen snarest.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

95. Orientering om Børn i Fællesskaber

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om udviklingen i inklusionsgraden på skolerne samt kommende aktiviteter, der skal understøtte strategiens målsætninger frem mod 2026.


Sagsfremstilling

Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. Vi ved nemlig, at dette øger børnenes muligheder i livet. For at gøre dette muligt har vi brug for løbende at videreudvikle vores læringsmiljøer, så alle børns muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber styrkes og skaber bedre trivsel, læring og udvikling for alle. Dette er formålet med strategien Børn i Fællesskaber. Strategien er vedlagt som bilag 1.


Inklusionsgraden er stigende

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Målet er derfor at inklusionsgraden skal stige. Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 93,4%, hvilket er en stigning på 1% siden august 2021. August er valgt som nedslagstidspunkt for de årlige målinger i kommunen, som foretages gennem manuel optælling, da data fra undervisningsministeriet ikke gør det muligt at følge den aktuelle inklusionsgrad, da deres seneste data her er fra forrige skoleår.

Idet der laves manuelle målinger af den aktuelle inklusionsgrad, er det også forventeligt, at inklusionsgraden falder løbende hen over året i takt med nye visitationer, og så stiger brat henover sommerferieperioden i takt med, at mange elever afslutter skolegangen.

Målet for inklusionsgraden i august 2022 er på 92%, jf. bilag 1, hvilket derfor er opfyldt. Det vurderes at være en fordel for arbejdet, at inklusionsgraden stiger hurtigere end målsat, da dette, på grund af incitamentstrukturen, skaber et øget økonomisk grundlag på skolerne, som gør det nemmere at udvikle kvalitet i indsatserne.

Når vi sammenligner udviklingen i inklusionsgraden med de politiske mål, ser det ud som nedenstående:2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Politiske mål91,6 %

92,0 %

92,4 %

92,9 %

93,6 %

94,4 %

Realiseret

91,4 %

91,9 %

92,4 %

93,4 %Tre kommende aktiviteter, som både omfatter skoler og dagtilbud

Omdrejningspunktet for realiseringen af Børn i Fællesskaber er ledelse i praksis, og på den baggrund igangsættes en intern uddannelse for lederne i samtlige skoler og dagtilbud, som har til formål at styrke kompetencerne til inklusionsarbejdet i praksis, herunder understøttelse af medarbejdere. Uddannelsen planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem administrationen og de tre skoleledere og organiseres således, at der både er undervisningsdage og konkrete læreprocesser i praksis. Uddannelsesforløbet planlægges til opstart i september.

På baggrund af en række udviklingsmøder med dagtilbudschef og skolelederne er det blevet besluttet at igangsætte en proces, hvor mulighederne for at videreudvikle allerede eksisterende tilbud i centeret til lokale mellemformer afdækkes. Baggrunden for dette er et ønske om at øge tilgængeligheden af centerets specialiserede ressourcer og kompetencer lokalt på institutionerne, hvilket understøtter formålet i Børn i Fællesskaber.

Et bredt udsnit af ledere i Center for Børn, Unge & Familier deltog i maj 2022 i en konference med fokus på definitioner og erfaringer med mellemformer. På baggrund af dette blev det drøftet og besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til strategien Børn i Fællesskaber, som beskriver sammenhængen mellem inklusionssynet i kommunen og definitionen af mellemformer, da dette vurderes at kunne styrke ledernes arbejde med inklusion yderligere. Processen igangsættes i august 2022 og præsenteres herefter for Børn & Læringsudvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

96. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


Centerchefen beretter om fortsat brug af Chromebooks.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) spurgte til fortolkningen af skolegarantien i forhold til klassedeling.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

97. Meddelelser - lukket (Lukket)
98. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.12. maj 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).