Børn & Læringsudvalget - 23-01-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 23 januar, 2019 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

2. Temadrøftelse om skolevæsenet - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sagsfremstilling

Der afsættes en time til temadrøftelse af Faxe Kommunes skolevæsen.


Børn & Læringsudvalget besluttede d. 27. juni 2018, at der skal afholdes en række temamøder, som enkeltvist fokuserer på forskellige emner vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen. Formålet med temamøderne er at følge op på evalueringerne af skolestrukturen og den matematiske model, som blev behandlet ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018.


Ved dette møde sættes der fokus på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) rolle i Faxe Kommunes skolevæsen, hvor der gives en praksisnær præsentation, gennem følgende:


 • Et ledelsesoplæg fra PPR.

Der lægges op til drøftelse af oplæggene.


Tidsplan for de øvrige temamøder


Bemærk, at opsamlingen v/ Centerchefen i januar 2019 er blevet udskudt til februar, da det er blevet besluttet at udvide temaerne, så også PPR's rolle belyses i drøftelserne, hvilket ikke indgik i den oprindelige tidsplan.


Tidspunkt

Temaer

26. september 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Indblik i skolernes hverdag - en praksisnær præsentation

31. oktober 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 1: Inkluderende læringsmiljøer

 • Organisering
 • Differentiering og forebyggelse
 • Specialiserede indsatser

28. november 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 2: Det faglige niveau

 • Organisering
 • Kompetencedækning
 • pædagogisk ledelse

Januar 2019 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Opsamling v/ Centerchef: 
Sammenhæng & prioriteringer


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved temamødet tages til efterretning


Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

3. Dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Øst

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Øst. Mødet afholdes fra kl. 17.00 - 18.00 på Søndergade 12, 4690 Haslev.
Formålet med dialogmødet er, at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Dagsorden for drøftelserne:

Dagtilbud ØstBørne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området. 

Det pædagogiske tilsyn
De overordnede resultater af tilsynet med de kommunale dagtilbud præsenteres, og der vises udvikling siden tilsynet i 2016.

Forbeholdt punkter fra områdebestyrelsen:  

 • Børnetal og bygninger – herunder indeklima og radon
 • Børn på skolen – hvad er politikernes holdning til det?
 • Forældrenes forventninger og fokus i hverdagen – hvordan rammer vi hinanden bedre i dialogen – forældre og politikere imellem?
 • Hvordan udnyttes in-house ressourcer i kommunen – kan der optimeres mere? Dette i forlængelse af eks. BDO rapporten.

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.
Den endelige plan for afholdelse af møderne blev godkendt ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. juni 2018.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

4. Implementering af projekt ’Fælles om en god skolestart – overgangen fra dagtilbud til SFO/skole”

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på udvalgets beslutning fra Børn & Læringsudvalget den 28/11 2018 om at sikre implementeringen af projektet "Fælles om en god skolestart – overgangen fra dagtilbud til SFO/skole".

Indsatser

Der er udarbejdet en drejebog for arbejdet med overgangen i Faxe Kommune (se bilag 1). Drejebogen er udviklet på baggrund af de udpegede indsatser, der fremgår af projektets kortlægningsrapport.

Drejebogen er målrettet medarbejdere og ledere i dagtilbud, SFO og skole i Faxe Kommune, som arbejder med børn før, under og efter overgangen fra dagtilbud til SFO/skole. Drejebogen danner ramme om de fælles aftaler, der er indgået omkring samarbejdet og er et opslagsværk i forhold til konkrete produkter som årshjul, skemaer mv.

Center for Børn & Undervisning vil løbende opdatere materialet.

Anbefalinger

I kortlægningsrapporten er der udpeget 24 anbefalinger til at styrke overgangen fra dagtilbud til SFO/skole i Faxe Kommune. På baggrund heraf er der blevet udarbejdet et forslag til, hvilke fem overordnede anbefalinger, der kan arbejdes videre med fremadrettet.

De fem overordnede anbefalinger er:

 1. At SFO start rykkes fra 1. juni til 1. maj
 2. At ressourcefordelingen i børnehaveklasserne og SFO’erne i juni måned vurderes samt overvejes at ansætte brobygningspædagoger, der er ansat halv tid i børnehaven og halv tid i SFO/skole
 3. At der videndeles på tværs af fagpersonale og institutioner
 4. At der udarbejdes fælles retningslinjer for omgængere i 0. klasse samt følges op på erfaringer med omgængere og skoleudsættere
 5. At der skabes en opmærksomhed på tosprogede børn i overgangen samt på overgangen fra 0. til 1. klasse

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Økonomi


Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undersivning indstiller, at

1) Drejebogen godkendes som de fælles principper, procedure og produkter, der benyttes i overgangen fra dagtilbud til SFO/skole i Faxe Kommune

2) At der arbejdes videre med de overordnede anbefalinger punkt 3-5 og således, at der fremadrettet arbejdes med at styrke overgangen fra dagtilbud til SFO/skole i Faxe Kommune 


3) at Center for Børn & Undervisning afdækker forskellige scenarier vedrørende punkt 1 og 2 med henblik på en politisk drøftelse inden udgangen af 3. kvartal 2019

Beslutning

Punkt 1, 2 og 3 godkendt.


Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

Enclosures: 
5. Forslag til retningslinjer for optagelse i dagtilbud

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til nye retningslinjer for optagelse i dagtilbud, SFO, fritidshjem og fritidsklub, idet der med ny dagtilbudslov (1. juli 2018) er ændringer i forbindelse med måden, der tildeles dagtilbudspladser på for selvejende som kommunale dagtilbud herunder dagplejen. 

Lovændringen som træder i kraft fra den 1. januar 2019 betyder, at børn skal optages efter ansøgningsdato, det vil sige den dag, de er blevet skrevet op og ikke som tidligere få tildelt en dagtilbudsplads efter alder. 

Det skal ligeledes være muligt, at lade sig skrive op til én bestemt dagplejer eller dagtilbud. I givet fald, at der ikke er en ledig plads hos den ønskede dagplejer og /eller dagtilbud skal det være muligt, at stå på venteliste. Det har i Faxe Kommune tidligere været praktiseret på dagtilbudsområdet og skal nu også være muligt i forhold til dagplejen. Det er muligt på den digitale pladsanvisning forældre at se hvor på ventelisten ens barn er placeret.

Retningslinjerne for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune jf. bilag 1. 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommunes godkendes og træder i kraft fra dags dato.


Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

6. Forslag til retningslinjer for deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til nye retningslinjer jf. dagtilbudslovens § 27b, for deltidsplads til børn hvis forældre er på barsel- eller forældreorlov. Dette tilbud er led i den vifte af tilbud, som er en del af ny dagtilbudslov (1. juli 2018) og med virkning fra 1. januar 2019. 

Tilbuddet retter sig til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven og med mulighed for, at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret forældrebetaling.

Det er muligt at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i både kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og private institutioner og kommunale- og privat dagpleje (ikke at forveksle med privat pasningsordning) såfremt, at forældrene lever op til kravet for tilbuddet.  

Forældre der søger om 30 timers deltidsplads er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven herunder regler om optagelse, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af barn mv.

Formålet med tilbuddet er, at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. 

I Faxe Kommune er det allerede muligt for alle forældre, at få en deltidsbørnehaveplads på 25 timer. Der gøres opmærksom på, at 25 timers deltidsplads i børnehaven og de nye 30 timers deltidspladser i praksis svarer til en heltidsplads, hvorfor der ikke kan merindskrives i de resterende timer op til en fuldtidsplads og forældrebetalingen er tilsvarende reduceret.

Det får ikke nogle økonomiske konsekvenser for det enkelte dagtilbud, men kan få betydning for den samlede økonomi for området grundet en reduceret indtægt på forældrebetalingen. Center for Børn & Undervisning vil følge udviklingen i antallet af forældre, der vælger deltidspladser.

I bilag 1 er vedlagt Faxe Kommunes forslag til retningslinjer for deltidspladser. 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, retningslinjerne for deltidspladser jf. dagtilbudslovens § 27 b godkendes.


Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.


7. Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet 2018

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges resultaterne af det pædagogiske tilsyn i Faxe Kommunes dagtilbud, som blev gennemført i 2018. Tilsynet omfatter kommunale-, selvejende-, og private dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet.

Baggrund

Det pædagogiske tilsyn føres i henhold til dagtilbudslovens § 5, hvor følgende fremgår:

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a efterleves.

I Faxe Kommune gennemføres tilsynet med dagtilbuddene hvert andet år i lige år.

Tilsynet er bygget op omkring en række kvalitetsparametre, som er blevet offentliggjort. De er følgende:

 • Fysiske rammer udendørs
 • Fysiske rammer indendørs
 • Pædagogiske læringsmiljø
 • Sproglige læringsmiljø
 • Pædagogiske læreplaner
 • Organisering

Som et led i tilsynet inddrages medarbejder- og ledelsesperspektivet gennem et spørgeskema, som er bygget op om ovenstående kvalitetsparametre. Her skaleres kvaliteten på en skala fra 1-5.

Tilsynet skalerer ligeledes på en skala fra 1-5 over disse kvalitetsparametre – disse skaleringer baseres dog på de observationer, som tilsynet gør sig på deres tilsynsbesøg i dagtilbuddene.

Denne tilgang gør det muligt at sammenligne medarbejdernes, ledelsens og tilsynets vurderinger af kvalitet. Derudover bliver det muligt at følge tilsynets vurderinger af kvalitetens udvikling gennem årene. Tilsynet i 2018 kan således sammenlignes med tilsynet i 2016.


Resultater af tilsynet i 2018

Overordnet set er der sket en progression i tilsynets vurderinger af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Fra et gennemsnit på 3,5 i 2016 (på en skala fra 1-5) til et gennemsnit på 3,7 i 2018. Hvis der udelukkende kigges på de kommunale dagtilbud ses en progression fra 3,3 i 2016 til 3,7 i 2018, jf. bilag 1 - Skaleringsark.

Progressionen har været særlig tydelig i Terslev Børnehus, Dalby Børnehuse og Karise Børnehus, hvor kvaliteten er steget med over 1 point på skalaen.

Tilsynet udløste to skærpede opmærksomheder, herunder:

 • Skærpet opmærksomhed på arbejdet med læreplaner i Møllens vuggestue. Tilsynet har efterfølgende været på et opfølgende besøg i Møllen i december 2018. Her blev der observeret en stor progression i kvalitet – både i forhold til arbejdet med læreplaner, men også i forhold til andre kvalitetsparametre. Der er således ikke længere skærpet opmærksomhed i Møllens vuggestue.
 • Skærpet opmærksomhed på arbejdet med læreplaner i Troelstrupgård. Dette tilsynsbesøg lå sent på året i 2018, og der er derfor endnu ikke fulgt op her.

De enkelte tilsynsrapporter er vedlagt til denne sagsfremstilling, jf. bilag 2 - Hvidbog over tilsyn i 2018.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at det pædagogiske tilsyn for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Der er vedlagt bilag med tilrettet dataudtræk.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

8. Forslag til budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet - efter høring

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til budgettildelingsmodel gældende for dagtilbudsområdet. Ligeledes fremlægges høringssvar, som er blevet modtaget i høringsperioden d. 17. november 2018 til den 3. januar 2019 i forbindelse med budgettildelingsmodeller for dagtilbudsområdet.

Det bemærkes i forbindelse med ovenstående, at det er principperne for budgettildeling, der fremlægges til beslutning, og at der derfor ikke er tale om en beslutning vedr. normering på dagtilbudsområdet.
 

Baggrund

Børn & Læringsudvalget behandlede d. 15. november 2018 tre forslag til ny budgettildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede at sende model 1 og 2 i høring og genoptage sagen d. 23. januar 2019 (jf. bilag 1).


Opsummering af model 1 og 2:

Model 1 (jf. bilag 2): Her er de sociale normeringer lagt ind i selve modellen. Fordelingen sker efter samme socioøkonomiske indeks som hidtil. Baggrunden for at lægge disse ind i modellen er, at derved samles så meget som muligt ét sted. Det skaber overblik, og lederen kender sit budget fra dag 1. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40.

Model 2 (jf. bilag 3): Her er de sociale normeringer ikke lagt ind i budgettildelingsmodellen. Det muliggør politisk prioritering af midlerne fra år til år. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40.


Principperne for ny budgettildelingsmodel for daginstitutioner er vedlagt sagen (jf. bilag 4)


Status

Der er i alt modtaget 10 høringssvar (jf. de enkelte høringssvar vedlagt som bilag).


I 8 af de 10 høringssvar peges der på model 1. I de to resterende høringssvar peges der ikke på nogen specifik model.


Herunder er opstillet en række temaer, som opsummerer tendenser i de indkomne høringssvar:

 • I 7 af høringssvarene er der bemærkninger vedrørende de daglige pædagogiske lederes tid til ledelsesopgaver kontra tid med børnene, som deles 50/50. Der gives bl.a. udtryk for, at tildelingskriteriet ikke svarer til behovet i praksis og desuden ikke kan efterleves, hvilket betyder, at der vil bruges færre timer på børnene end modellen tildeler og mere tid på ledelse.
 • I 5 af høringssvarene er der bemærkninger vedrørende de sociale normeringer. Her gives der bl.a. udtryk for, at midlerne bør inddrages i budgettildelingen og således ikke ligge centralt.
 • I 3 af høringssvarene anbefales det, at der i den kommende budgettildelingsmodel bør tages højde for forskellige vilkår områderne imellem – fx matrikler, sociale vilkår, antal medarbejdere, m.m.
 • I 2 af høringssvarene nævnes det, at den udregnede gennemsnitsløn kan have uønsket effekt i nogle institutioner.
 • I 2 af høringssvarene gøres der opmærksom på, at der i model 2 tildeles færre ressourcer til administrativt personale.

Derudover nævnes andre forhold i enkelte høringssvar. Bl.a. at den udregnede gennemsnitsløn til de daglige pædagogiske ledere ikke er retvisende, at tildelingskriterierne i forhold til de selvejende institutioner bør tydeliggøres, samt at ressourcer til vedligeholdelse af de fysiske rammer i institutionerne bør fremgå tydeligt i tildelingen.


Center for Børn & Undervisning anbefaler at model 1 anvendes med den begrundelse, at denne model giver størst mulighed for den enkelte leders budgetsikkerhed fra årets start, og med en forventet højere andel af pædagoger end pædagogmedhjælpere.


Center for Børn & Undervisning anbefaler endvidere, at der administrativt iværksættes en proces i og med områderne, med fokus på ledelsesdækning samt børnetid. Herunder drøftelser, der skal pege frem mod en faglig og strategisk afdækning af begrebet ”børnetid”, samt drøftelser og vurdering af behovet for daglig ledelse, ledelsesspænd, samt områdeledelserne og daglige lederes opgave portefølje.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da budgettildelingsmodellen fordeler indenfor gældende budgetramme.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 1 anvendes som budgettildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 1. maj 2019.

Beslutning

Model 1 godkendes og der iværksættes en proces i og med områderne, med fokus på ledelsesdækning samt børnetid. Herunder drøftelser, der skal pege frem mod en faglig og strategisk afdækning af begrebet ”børnetid”, samt drøftelser og vurdering af behovet for daglig ledelse, ledelsesspænd, samt områdeledelserne og daglige lederes opgave portefølje.
Og der udarbejdes forslag med alternativer til budget 2020. 


9. Orientering om Familiedialog: et elektronisk dialogredskab på børne- og ungeområdet

Sagsfremstilling

Der orienteres om implementering af det elektroniske dialogredskab Familiedialog. Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Børn & Læringsudvalget.


Baggrund

Som en del af projekt Task Force godkendte daværende Beskæftigelsesudvalg d. 29. maj 2017 implementeringen af et dialogredskab, der kan understøtte en tværfaglig, koordineret og tydelig indsats med fokus på ressourcer og borgerinddragelse for børnefamilier. Task Forcen arbejder med hele familien med fokus på at få mor og/eller far tilbage på arbejdsmarkedet og samtidig øge trivslen i familien som helhed.

Efter en længere undersøgelses- og udbudsfase blev dialogredskabet Familiedialog udvalgt. Pr. 1. november 2018 kunne Familiedialog tages i brug.


Præsentation af redskabet 

En dialog kan oprettes enten på initiativ af en kommunal medarbejder eller på initiativ af familien selv. Unge op til 30 år kan også bruge Familiedialog.

Der er altid en kommunal tovholder på en Familiedialog, og et forløb kan kun oprettes med familiens eller den unges samtykke. Tovholder og familien er sammen om at sætte et team, der samarbejder om indsatsen. Familien deltager derfor i at udvælge, hvem der er relevante samarbejdsparter i lige netop deres situation. Det er også muligt at invitere eksterne deltagere ind i dialogen, som fx en onkel eller en træner.

Opbygningen af Familiedialog understøtter faglige redskaber, som allerede anvendes i Faxe Kommune, herunder Signs of Safety og Børnelinealen. Derudover understøtter redskabet den kommunale kulturforandring i ”Faxe i Fællesskab” ved at strukturere et samskabende forløb mellem kommune, borger og eksterne aktører.


Status 

Der er udarbejdet manualer til borgere og medarbejdere samt en guide på Faxe Kommunes hjemmeside. Guiden er vedlagt som bilag til dette punkt. Der er desuden sendt en pressemeddelelse ud. Pressemeddelelsen har givet anledning til flere henvendelser fra pressen med ønske om interviews og uddybende oplysninger. Der afholdes løbende kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne for at oplære og vedligeholde kompetencer til at arbejde i portalen.


Familiedialog bruges i flere andre kommuner, hvor der er gode erfaringer.  

Lovgrundlag

Lov om social service

Lov om kommuners styrelse

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

10. Meddelelser

Sagsfremstilling

Det vil blive givet meddelelser om:


Naturvejlederens årsrapport

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.


11. (Lukket)