Børn & Læringsudvalget - 24-06-2020

Referat
Dato:
Onsdag, 24 juni, 2020 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
78. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

79. Dialogmøde med Vestskolens bestyrelse

Sagsfremstilling


Skolebestyrelsen på Vestskolen er inviteret til dialogmøde mellem kl. 16 og 17.

Mødet foregår i Byrådssalen.


Der er fra Vestskolens skolebestyrelse indkommet følgende forslag til drøftelse:


 1. Hvad skal Faxe Kommunes skolevæsen være kendt for - og hvordan kommer vi derhen?
 2. Den økonomiske situation samt hvordan det skal lykkes med Børn i Fællesskaber!
 3. Kapacitetsudfordringer på Vestskolen med manglende klasselokaler og gruppefaciliteter.
 4. Manglende vedligeholdelse af legepladser 

Lovgrundlag

 Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

 Dialogmødet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


80. Dialogmøde med Centerudvalg, Center for Børn og Undervisning

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen 2021 afsættes 30-45 minutter til et dialogmøde mellem Børn & Læringsudvalget og Centerudvalget for Center for Børn & Undervisning.


Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i de faglige udfordringer og eventuelle bekymringer, medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for det næste år. Derudover giver dialogmødet de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer, politikerne oplever, når der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden. Der vil ligeledes være mulighed for at drøfte andre relevante emner, hvis det ønskes.


Alle centerudvalg og lokaludvalg har mulighed for at afgive høringssvar vedrørende budgetforslag 2021.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


81. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Sagsfremstilling

Under dette punkt deltager leder af Fælles om Forebyggelse med det formål at introducere sig selv.


Direktionen giver en mundtlig orientering om nuværende status på implementering af Fælles om Forebyggelse. Orienteringen gives også i Socialudvalget. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


82. Orientering om budgetforslag til budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2021 fremgår det, at der er mulighed for dialogmøder om budgetforslag i høring mellem fagudvalg og CenterMed i perioden 22. til 24. juni.

De samme budgetforslag præsenteres på 1. budgettemadag den 25. juni, hvor vi også foreslår, at næstformænd for CenterMed deltager.

 

Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:


https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Fagudvalgene både kan blive berørt af forslag under eget fagudvalg og forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Anlægsinvesteringer præsenteres på 1. Budgettemadag.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2021.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at de udarbejdede budgetforslag drøftes, samt
 • at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


83. Kvalitetsrapport for Faxe Kommunes folkeskoler, 2018/2019

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 40a skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Med denne sag præsenteres Kvalitetsrapporten for Faxe Kommunale skolevæsen.


Byrådet besluttede i september 2019 at ændre skolernes navne.

Denne kvalitetsrapport omhandler skoleåret 2018/2019. Vær derfor opmærksom på, at der i rapporterne er benyttet de gamle skole- og afdelingsnavne, da det var dem, der var gældende det pågældende skoleår.


Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, Center for Børn & Undervisning og politikere om elevernes læring, udvikling og trivsel. Kvalitetsrapporten er således kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for kommunens skoler.


Med ”Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen” sættes der fokus på resultater frem for beskrivelse af rammebetingelser og aktiviteter. Kvalitetsrapporten understøtter derfor i højere grad end tidligere, at den kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj.


Kvalitetsrapportens opbygning 

Kvalitetsrapporten indeholder en række indikatorer, der hver især er med til at belyse, hvordan elevene i Faxe Kommune klarer sig i forhold til de nationale mål, der er fastsat gennem folkeskolereformen. På baggrund af disse skal niveauet i skolevæsenet og på skolerne vurderes.

Én af de obligatoriske indikatorer er resultaterne af De Nationale Test. Resultatet af disse test er underlagt bestemmelser om fortrolighed.


Den samlede kvalitetsrapport for Faxe Kommunes skoler er derfor opdelt i tre dokumenter: 1) en offentlig hovedrapport, 2) en fortrolig delrapport samt 3) bilaget "Den kommunale handleplan" med uddybende evaluering af handleplan 2016 – 2018 og ny handleplan 2020 – 2022.


Kvalitetsrapporten er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag. 

Ligeledes er der vedhæftet et bilag med en kort opsummering af resultaterne.


Her skal fremhæves følgene:

 • Karaktergennemsnittet for de bundne fag i 9. klasse er 6,9, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 7,0.
 • Den socioøkonomiske reference viser, at alle syv afdelinger, der afvikler folkeskolens afgangseksamen, samlet set præsterede som forventet i de bundne prøvefag.
 • Det nationale mål, at alle elever skal opnå karakteren 02 i både dansk og matematik, er endnu ikke opnået. Dog nåede 91 % dette mål, hvilket er en stigning i forhold til tidligere.
 • Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til matematik. Dette mål er hverken nået for Faxe Kommune eller på landsplan. Enkelte afdelinger har i 2018/2019 nået målet på bestemte klassetrin.
 • Trivsel:
  • 0. – 3. kl.: Generelt er eleverne i Faxe Kommune glade for deres klasse, glade for deres lærere og oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem.
  • 4. – 9. kl.: Den samlede indikator for trivsel er i Faxe Kommune 3,6 (på en 5-trinsskala, hvor 5 er det højeste). Dette er 0,1 lavere end ved sidste måling. Landsgennemsnittet er 3,8.

I henhold til bekendtgørelsen skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes. Der foreslås gennemført indsatser på følgende områder:

 • Projektet ’Børn i Fællesskaber’ er igangsat med henblik på at øge inklusionen i skolevæsenet.
 • Den igangværende indsats med hensyn til elevfravær fortsættes. Desuden implementeres Undervisningsministeriets seneste bekendtgørelse fra efteråret 2019 vedr. elevfravær i folkeskolen.
 • Literacy: Fortsat implementering af Faxe Kommunes strategi for Literacy. Der arbejdes med lokalt forankrede databaserede handleplaner i forhold til læseforståelse og læselyst.
 • Flersprogsstrategi
 • Naturfag

Kvalitetsrapportens bilag "Den kommunale handleplan" indeholder en yderligere beskrivelse af disse indsatser.  


Lovgrundlag

 • Folkeskoleloven.
 • Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019 inkl. bilag godkendes.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


84. Tillæg til kvalitetsrapport

Sagsfremstilling

Som følge af BEK nr.204 af 13.03.2020 om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten allerede i indeværende skoleår. Det drejer sig om:

 1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)
 2. Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20 (§7), herunder
 • Hvilke planlagte fravigelser har skolerne og det samlede skolevæsen af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20?
 • Hvordan planlægges midlerne, der frigives ved afkortningen, at blive anvendt af skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20?
 1. Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning af den enkelte skole (§8)?
 2. Hvordan anvendes ressourcerne, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid, i indskolingen (§9)?

De nye oplysninger er samlet i vedlagte bilag ”Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019”. Denne sag skal ses i sammenhæng med den foregående sag ”Kvalitetsrapport for Faxe Kommunes folkeskoler”. Sammen med den offentlige hovedrapport, den fortrolige delrapport og bilaget den kommunale handleplan dækkes de samlede krav til den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i 2019/20. 

Resultater:

Ad 1: Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve (FP9).

Andelen af elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 er for Faxe Kommune som helhed 93,4 %, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 93,7 %.

Der er forskel fra afdeling til afdeling mht. andelen af elever, der aflægger prøve i alle fag. Andelen varierer fra 87,5 % - 100 %. På de fleste afdelinger er andelen større end landsgennemsnittet. Kun på to afdelinger (Møllevang og Rollo) er andelen under landsgennemsnittet.

Ad 2: Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20

Alle skoler i Faxe kommune har udnyttet folkeskolelovens § 16 til at fravige reglerne om skoledagens længde.

Alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen har fået afkortet skoledagen med to lektioner pr. uge. Alle skoler har konverteret de frigivne midler til timer til holddannelse. Dermed øges mulighederne for undervisningsdifferentiering med det formål at tilpasse undervisningen elevernes forskellige faglige udvikling.

Ad 3: Anvendelse af midlerne afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Der er i 2019 fra statens side afsat 128 mio. kr. til kommunerne til at øge kvaliteten i den understøttende undervisning. Ressourcerne prioriteres til holddannelse og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.

Ad 4: Anvendelse af de frigivne ressourcer som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen.

De ressourcer, der frigives som følge af en afkortningen i skoleugen i indskolingen konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet.

Den samlede ressource, der er frigivet til skolerne, er givet som ét samlet beløb. Der er til Midtskolen, Vestskolen og Østskolen tilsammen frigivet 2.392.385 kr. i skoleåret 2019/2020 som følge af folkeskolereformen. Beløbet er fordelt på baggrund af elevtal.

Ressourcer er planlagt brugt til:

·  Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger

·  Holddeling og faglige ressourcetimer

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 204 af 13.03.2020 om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Center for Børn & Undervisning indstiller, at 'tillæg til kvalitetsrapport 2018/2019' godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


85. Finansiering af modtageklasserne

Sagsfremstilling

Aktuelt er der ikke særskilte midler til modtageklasserne i det politisk godkendte budget 2020. Tidligere år har der heller ikke været afsat særskilte midler til modtageklasserne. Budgetbehovet for modtageklasserne er i 2020 på 3.133.827 kr. Størstedelen af rammebudgettet for Center for Børn og Undervisning fordeles via politisk godkendte tildelingsmodeller, ligesom der skal være realistiske budgetter til de områder, som ikke beror på en budgetmodel. Arbejdet med fordelingen af budgettet efterlader som udgangspunkt ikke et restbudget, som kan bruges til f.eks. at finansiere modtageklasser. Budgettet til modtageklasserne kan derfor kun findes ved at reducere budgettet på et eller flere af Center for Børn og Undervisnings områder. Nedenfor er oplistet tre modeller til finansiering af modtageklasserne i 2020. Der skal tages en principiel beslutning omkring administrationens råderum til at justere residualen på Skole-, SFO- og Dagtilbudsområdet fremadrettet. Dette vil blive præsenteret som sag på Børn & Læringsudvalgets møde i august.

1.  Model 1: 50/50 SFO/Skole. Finansieringen kommer fra 50 % af residualen på almenskoleområdet og fra 50 % af residualen på SFO-området. Det medfører at i 2020 findes 1.566.913,50. via reduktion af residualen på almenskoleområdet og 1.566.913,50 kr. via residualen på SFO-området. Da residualen er elevtalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af elever i skolen og antallet af børn i SFO’en det pågældende år – variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal.

o  I 2020 regnes der med 3.135 elever i skolerne, og residualen vil her skulle reduceres med 500 kr. fra de nuværende 5.376 kr. svarende til en reduktion på 9 %.

o  I 2020 regnes der med 1.113 børn i SFO’erne, og residualen vil her skulle reduceres med 1408 kr. fra de nuværende 5.815 kr. svarende til en reduktion på 24 %.

2.  Model 2. 100 % Skole. Finansieringen kommer 100 % fra residualen på almenskoleområdet. Da residualen er elevtalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af elever i skolen det pågældende år– variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal. I 2020 regnes der med 3.135 elever i skolerne, og residualen vil her skulle reduceres med 1.000 kr. fra de nuværende 5.376 kr. svarende til en reduktion på 19 %

3.  Model 3. 100 % SFO. Finansieringen kommer 100 % fra residualen på SFO-området. Da residualen er børnetalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af antallet af børn i SFO’en det pågældende år– variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal. I 2020 regnes der med 1.113 børn i SFO’erne, og residualen vil her skulle reduceres med 2.816 kr. fra de nuværende 5.815 kr. svarende til en reduktion på 48 %

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Såfremt en af modellerne vælges vil det kræve en opbremsning af skolernes økonomi udover de allerede udarbejdede handleplaner på skolerne.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at udvalget beslutter model 3 til finansiering af modtageklasserne.


Beslutning

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anmodning om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til finansiering af modtageklasserne i 2020. Begrundelsen herfor er, at der på en lang række områder er ikke budgetlagte poster inden for skoleområdet, herunder modtageklasserne.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


86. Orientering vedr. kortlægning af ikke budgetlagte poster

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget orienteres hermed om, at administrationen har igangsat et arbejde for at skabe større transparens i økonomistyringen ved at synliggøre sammenhæng mellem politisk besluttet budget og serviceniveau. Hovedformålet er at give det politiske niveau det bedst mulige oplyste beslutningsgrundlag samt de på områdets budgetansvarlige ledere indsigt i og overblik over sammenhæng mellem budgetramme og forventet serviceniveau.

Administrationen er i den forbindelse i gang med at udarbejde et overblik på tværs af udvalgets område over, hvilket særligt udgiftdrivende aktiviteter der forventes udført ud over det besluttede serviceniveau, men uden særskilt tildelt budget, hvorfor aktiviteterne finansieres indenfor den tildelte budgetramme. Formålet med denne kortlægning er at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag i forhold til besluttet budget og serviceniveau. Det politisk besluttede budget skal afspejle og give viden om, hvilket serviceniveau, der gives på udvalgets område, og hvad er ikke gives.

Der er tillige blandt faglige organisationer og i MED-organisationen et stort ønske om at få en større gennemskuelighed mellem tildelt budget og ansvaret for serviceniveau.


Kortlægningen indeholder fx aktiviteter som:

 På skoleområdet:

 • Modtageklasser
 • Egne specialskoler. I det aktuelle budget til egne specialskoler mangler der finansiering på 3,1 mio. kr.
 • Legepladser (renovering og vedligeholdelse)
 • It-strategi
 • AULA projektleder
 • Professionsaftale for pædagoger i skolerne
 • Min Uddannelse

På dagtilbudsområdet fx:

 • Legepladser (renovering og vedligeholdelse)
 • Aula projektleder

 

Da arbejdet er pågående, er dette en ikke udtømmende liste.


Udvalget vil modtage yderligere orientering om arbejdet i tredje kvartal 2020.


 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


87. Beslutning om finansiering af analyse af Skoleledelsesstruktur

Sagsfremstilling

Nærværende sag præsenterer forslag til finansiering af proces til analyse af skoleledelsesstrukturen, samt forslag til dato til halvdagsseminar for Børn & Læringsudvalget i august 2020.

Sagens historik

Børn & Læringsudvalget har på ekstraordinært møde d. 13. maj 2020 meddelt, at udvalget ønsker en drøftelse af skoleledelsesstrukturen. To modeller til proces blev fremlagt til drøftelse på møde i Børn og Læringsudvalg d. 27. maj, hvor udvalget valgte den lange proces. Det betyder, at der nu igangsættes en proces på 7 måneder, som tager afsæt i de eksisterende lokale formål og mål i skolevæsenet, som skoleledelsesstrukturen skal bidrage til at understøtte.

Administrationen vil understøtte processen vedrørende analyse af skoleledelsesstrukturen, men der vil være behov for at tilkøbe ekstern konsulentbistand til arbejdet. Det skal bemærkes, at administrationen er i overvejelse over potentiale og muligheder i selv at stå for den kvalitative del af analysen.

En beslutning om ændring af skoleledelsesstruktur skal afgøres af Byrådet, jf. folkeskolelovens § 40.


Forslag til finansiering af proces vedr. skoleledelsesstruktur

Analysen af skoleledelsesstrukturen forventes at koste ca. 650.000 kr. i interne og eksterne konsulentydelser. Finansieringen foreslås fundet ved én af følgende 4 modeller:

1. Ikke disponerede midler på fælles om forebyggelse.

I forbindelse med processen omkring budget 2020 i balance har man fundet 4 mio. kr. ud af Center for Børn og Undervisnings 4,7 mio. kr. ikke-disponerede midler til Fælles om Forebyggelse. Der er altså stadig 700.000 kr. i budget 2020, som aktuelt ikke er disponeret til ansættelser i 2020.  Finansieringen af analysen af skolestrukturen kan derfor findes via anvendelse af disse midler.

2. Ikke disponerede midler i projekt Målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed.

Aktuelt er der ikke disponeret midler i projektet, som har et budget på 926.944 kr. og finansieringen til analyse af skolestrukturen kan findes via dette budget.

3. Direktionens udviklingspulje.

Center for Børn og Undervisning har ikke et øremærket budget til finansiering af større analyser. Skoleledelsesstruktur er en opgave af stor betydning for kommunens borgere, ligesom det er en opgave med stor politisk bevågenhed. På den baggrund kan det vurderes at være en opgave, som falder inden for formålet med direktionens udviklingspulje.

4. Kombination af finansiering.

Man kan som en fjerde mulighed vælge at kombinere to eller flere af ovenstående 3 modeller.  


Procesplan for arbejdet med skoleledelsesstruktur

Den valgte procesmodel rammesætter et forløb på 7 måneder frem til den første politiske indstilling i december (Bilag 1). Herefter følger et forløb med høring og endelig beslutning i Byrådet. For at sikre den kvalitative del af processen, overvejer administrationen at forlænge processen med to måneder. Den endelige procesplan vil blive præsenteret for Børn & Læringsudvalget i august.

Datoer for halvdagsseminar til afklaring:

·  18. august kl. 13 – 17

·  19. august kl. 13 – 17  

·  25. august kl. 13 – 17 eller 15 – 19

·  27. august kl. 13 – 17  


Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen.

Såfremt der peges på model 3 skal sagen behandles i Økonomiudvalget.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

 Center for Børn og Undervisning indstiller, at:

 • Analyse af skoleledelsesstruktur finansieres af direktionens udviklingspulje (model 3).
 • Mulig dato for halvdagsseminar afklares.  

Beslutning

Halvdagsseminar afholdes d. 18. august 2020.


Mikkel Dam (I), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O), Dorthe Adelsbech (V), Jørgen Egede Johannessen (V) anbefaler Økonomiudvalget finansieringsmodel 3.

Knud Erik Hansen (A), Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A) og Henrik Friis (F) undlader at tage stilling til finansieringsmodel.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


88. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget bad den 23. januar 2019 om forslag til forskellige ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet til kommende budgetforhandlinger.

Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har siden 2015 været områdeledelse. Det vil sige, at tidligere selvstændige dagtilbud nu fungerer som afdelinger under én fælles ledelse. Områdeledelsen er opdelt i tre områder Øst, Midt og Vest, hvor dagplejen er en del af område Vest. Områdelederne fungerer både som områdeleder og som daglig pædagogiske leder i et dagtilbud i området. I de øvrige afdelinger er der en daglig pædagogisk ledere på halv tid. Hvert af de tre dagtilbudsområder og dagplejen har en selvstændig forældrebestyrelse.  

Baggrund

I forbindelse med høring af budgettildelingsmodeller på dagtilbudsområdet (Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019) ses der i høringssvarene en gennemgående tendens til at både forældrebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer peger på, at der er en udfordring med ressourcer til at løfte opgaven som daglig pædagogisk leder samt at nuværende struktur med at områdeleder også er daglig pædagogisk leder i en af afdelingerne, er en udfordring.  

Endvidere peger Brøndum og Fliis fra 2018 (jf. Børn & Læringsudvalget den 30. maj 2018) på en række anbefalinger vedr. styrkelsen af den ledelsesmæssige kvalitet.

”Samarbejdet om udvikling, administration og deling af spidskompetencer mellem områderne kan styrkes og udfoldes. Antallet af områdeledere kan overvejes reduceret med henblik på, at få flere ressourcer til pædagogiske ledelse”. 

Rapporten peger ligeledes på, at der er muligheder for at styrke den daglige pædagogiske ledelse ved at styrke organisationskulturen, så der bliver sammenhæng mellem område, distrikt og afdelinger – på tværs af både dagtilbud og skole. 

Områdeledelse fordele og ulemper

Overordnet skaber områdeledelsen muligheder for, at forbedre kvaliteten i opgaveløsningen ved kvalificering af ledelsen gennem ledelsesmæssig sparring og videndeling mellem daglig pædagogisk leder og områdeleder. Derudover ses områdelederens funktion som en styrkelse af indsatser og koordinering af fælles retning i forhold til systematik i udviklingen af den pædagogiske praksis. 

I forhold til økonomistyring skaber områdeledelsen mulighed for et større økonomisk råderum i dagtilbudsområdet.  

I den nuværende ledelsesstruktur i Faxe Kommune er der forskellige betingelser for at varetage funktionen som daglig pædagogisk leder - se uddybning i næste afsnit: Betingelser for at bedrive ledelse.

Den daglige pædagogiske leder har ikke fuld ledelsestid hvilket betyder, at den daglige pædagogiske leder også skal varetage konkrete børnerelaterede opgaver. Områdelederne har udover funktionen som områdeleder også funktionen som daglig pædagogisk leder i en af områdets afdelinger jf. budget 2017. 

Betingelser for at bedrive ledelse

I bilag 1 er forskellige faktorer fremhævet som har betydning for betingelserne for, at udøve ledelse herunder antallet af børn i det enkelte dagtilbud, antallet af fastansatte medarbejdere, antallet af matrikler og procentandelen af de sociale normeringer for 2019. 

Begrebet ledelsesspænd anvendes som begreb til at belyse ledelsesopgaven, og bliver defineret som det antal medarbejdere en leder har ledelsesretten over.  Der er en række anbefalinger fra blandt andet ledelseskommissionen som peger på 20 - 30 medarbejdere pr. leder. KORA som nu hedder VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd opdeler ledelsesspændet op i tre kategorier: 

 • Lille ledelsesspænd = op til 12 medarbejdere
 • Mellem ledelsesspænd = op til 14 – 20 medarbejdere
 • Stort ledelsesspænd = fra 21 og opefter 

Anbefalingen fra KORA, 2015 er et mellem ledelsesspænd med op til 14 – 20 medarbejdere og et børnetal på 60-80 og ifølge rapporten ”Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet”, 2015 skulle det give størst muligt potentiale for oplevet høj faglig kvalitet og god trivsel blandt medarbejdere.  

Både Ledelseskommissionen og VIVE peger på, at der også er en sammenhæng mellem ledelsesspænd og ledelsesstil. 

Administration

Der er en tværgående medarbejder til bogføring på tværs af de tre områder. Det er ikke i alle områder, at det opleves som værende en bæredygtig løsning. Øvrige administrative opgaver udføres i områderne. 

Forslag til modeller for ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 

Nedenstående fremlægges fire forskellige modeller til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. 

I de forslåede modeller er dagplejen ikke en del af et dagtilbudsområdet, men er en selvstændig enhed med egen ledelse. 


Model 1


Nuværende struktur med tre dagtilbud områder og én fuldtids daglig pædagogisk leder i hver afdeling.


Fordele

 • Fuld ledelses tid som områdeleder
 • Fuld ledelsestid som daglig pædagogisk leder
 • Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 • Udnytte personale ressourcer på tværs af området
 • Samarbejde med skolerne i eget området
 • Gode vilkår for økonomistyring

Ulemper

 • Risiko for manglende sammenhængskraft på tværs af områderne
 • Forholdsvis små dagtilbudsområder
 • Mange ressourcer til områdeledelse

 Økonomi model 1 


Nuværende budget

Model 1

Økonomisk konsekvens

Områdeleder

2.070.750

2.070.750

0

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

7.551.750

3.654.000

 

Model 2

To dagtilbudsområder og fuld daglig pædagogisk ledelse i hver afdeling.


Fordele

 • Tid til daglig pædagogisk ledelse
 • Tid til områdeledelse
 • Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 • Udnytte personale ressourcer på tværs af områderne
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer à stordriftsfordele

Ulemper

 • Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 • Forandringsproces for medarbejdere og forældre ved ny ledelsesstruktur

 Økonomi model 2 


Nuværende budget

Model 2

Økonomisk
konsekvens

Områdeleder

2.070.750

1.380.500

-690.250

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

6.861.500

2.963.750

 

Model 3

En områdeleder/ dagtilbudsleder og fuld daglig pædagogiske leder i alle afdelinger.


Fordele

 • Tid til daglig pædagogisk ledelse
 • Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af det samlede dagtilbudsområde
 • Udnytte personale ressourcer på tværs
 • Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer à stordriftsfordele
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Fælles administration

Ulemper

 • Risiko for at det tværfaglige samarbejde på niveau 4 - områdeleder/ dagtilbudsleder kan være udfordret
 • Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 • Manglende ledelsessparring
 • Områdelederstillingen kan få karakter af en dagtilbudschef

 Økonomi model 3 


Nuværende budget

Model 3

Økonomisk konsekvens

Områdeleder

2.070.750

690.250

-1.380.500

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

6.171.250

2.273.500

 

Model 4

Fuld daglig pædagogiske leder i alle afdelinger. Daglig pædagogisk leder referer til centerchef og med tværgående konsulentfunktioner.


Fordele

 • Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af det samlede dagtilbudsområde
 • Udnytte personale ressourcer på tværs
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Sammenhængskraft på det samlede dagtilbudsområde
 • Fælles administration

Ulemper

 • Den daglige pædagogiske leder får forskellige funktioner
 • Flere administrative opgaver til den daglige pædagogiske leder
 • Risiko for at samarbejde på tværs af skoler og øvrige samarbejdsparter nedprioriteres
 • Risiko for at sparring og vidensdeling på tværs af området nedprioriteres
 • Dilemma mellem central/ decentral styring
 • Centerchefen skal anvende flere ressourcer på ledelsessparring
 • Strukturen minder om den, der var før 2015

 Økonomi model 4 


Nuværende budget

Model 4

Økonomisk
konsekvens

Områdeleder

2.070.750

0

-2.070.750

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Tværgående pædagogisk konsulent

0

600.000

600.000

Samlet

3.897.750

5.481.000

2.183.250

For alle modeller vil det medføre en stigning på forældrebetalingen. Stigningen vil udgøre 30–52 kr. for børnehave og 69-112 kr. for vuggestue alt efter, hvilken model der vælges. Stigningen er pr. måned.

Ledelsesmodeller uden tilført budget

Nedenstående redegøres for de forslåede modeller uden tilført budget og dermed vil det have en indvirkning på normeringen. 


Oprindelig normering

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4


Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Vuggestue

4,85

5,15

5,09

5,03

5,02

Børnehave

9,85

10,15

10,09

10,03

10,02

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udvalget drøfter ledelsesmodellerne.

Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 48:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Modellerne for ledelsesstruktur samt den nuværende sendes i høring med finansieringsmodel i normeringen blandt forældrebestyrelser, MED-udvalg og øvrige interessenter. Det skal fremgå at høringen er med baggrund i høringssvar modtaget til budgettildelingsmodellerne, hvorefter udvalget bad om at få forslag til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Modellerne sendes til høring i perioden den 6. juni til den15.august. Sagen behandles i udvalget igen den 28. august 2019.


Supplerende sagsfremstilling d. 24. juni 2020:

Børn & Læringsudvalget har på mødet den 27. maj 2020 ønsket at genoptage sagen.

Indstilling:

Center for Børn og Undervisning indstiller sagen til drøftelse.


Beslutning

Sagen drøftet.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


89. Orientering om status for genåbning

Sagsfremstilling

Børn og Læringsudvalget har i forbindelse med genåbningen af dagtilbud og skoler ønsket, at der på udvalgsmøderne gives en orientering om status på den delvise genåbning. Centerchef Henrik Reumert giver orienteringen.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


90. Sag fremsendt af udvalgsmedlem Steen Petersen (O)

Sagsfremstilling

Steen Petersen (O) har fremsendt følgende:


"Uanset hvad der tidligere er blevet diskuteret i Børn & Læringsudvalget om en eventuel samlet placering på en matrikel af “Fælles om forebyggelse”, beslutter Børn & Læringsudvalget herved, at Ungdomsskolens lokaler i Søndergade i Haslev fortsat skal benyttes af Ungdomsskolen, og at denne derfor ikke skal flyttes."
 


Lovgrundlag

Intet. 


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling. 


Beslutning

For at forslaget skal behandles administrativt stemte: Steen Petersen (O).

Imod stemte: Mikkel Dam (I), Knud Erik Hansen (A), Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A), Henrik Friis (F), Dorthe Adelsbech (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Bente Abrahamsen (O).


Sagen skal ikke behandles administrativt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


91. Meddelelser

Sagsfremstilling

 Der vil blive givet meddelelser om:


Karise skole udtaget til tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har d. 15. juni meddelt, at Karise Skole udtages til tilsyn, da Styrelsen på baggrund af udviklingen i data og kommunens redegørelse vurderer, at de beskrevne indsatser ikke er tilstrækkelige til at løfte skolens faglige resultater og trivselsresultater (bilag 1). Baggrunden for tilsynet er, at Karise Skole over en treårig periode er blandt de skoler, som har den største stigning i andelen af ”dårligst” præsterende elever i matematik målt i de nationale test.


Temadrøftelse vedr. skoledistrikter

Den aftalte temadrøftelse vedr. skoledistrikter d. 13. august 2020 aflyses og vil fremadrettet i stedet blive passet ind i den besluttede analyse af skoleledelsesstruktur.

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Laura Vestina Andréa (A) orienterede om SSPs succesfulde arbejde omkring 9. klassernes sidste skoledag.


Henrik Friis (F) orienterede om brug af puljen til sommeraktiviteter koordineret af Ung Faxe.


Henrik Friis (F) orienterede om oplyst forventet indskrivning ved Heltidsundervsiningen i regi af Ungdomsskolen.


Der blev orienteret om fordelingen af følgende puljer:

 • Generelt løft af folkeskolen

Puljen til Faxe er ca. 1,8 mio. Fordelt med 500.000 til specialskole + ca. 1,3 som fordeles mellem de tre skoler med formålskriteriet at understøtte deres forebyggelse (dermed imødegå noget af deres opbremsning) Fordelingen til de tre skoler er:

a. Midtskolen (945 elever)  391.888,96 kr.

b. Vestskolen (1237 elever)  512.980,58 kr.

c. Østskolen (907 elever)    376.130,46 kr.

 • Regeringens minimumsnormeringspulje

Puljen er på ca. 2,8 mio kr. Vi har fordelt puljen sådan, at de dagtilbud, som i forvejen får puljemidler (4 stk får fra Socialstyrelsens pulje vedr. første 1000 dage) ikke får tildelt fra denne pulje i 2020. Det skyldes at disse i forvejen har vanskeligheder ved at udmønte puljerne grundet de generelle rekrutteringsudfordringer. 

 • Pulje til sommerferieaktiviteter

Puljen dækker sommeraktiviteter, med ret brede kriterier. Vi har samarbejde med Kultur og Fritid om puljen, og har sørget fro at den koordinere af Ung Faxe. Puljens størrelse er på ca. 1,3, mio kr.. Som du kan se af anden mail, så har Chanda skrevet til Henrik Friis herom. Hvorfor det går ad den kommunikationskanal  ved jeg ikke, men jeg antager at Henrik spørger ind decentralt.


Der blev orienteret om henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om nationale test.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).


92. (Lukket)