Børn & Læringsudvalget - 24-08-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 24 august, 2023 - 16:30
Hent som fil:
82. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

83. Dialogmøde CenterMED CBUF og BLU

Resume

CenterMED-udvalget (udvalget for medarbejdere i centeret i forhold til medindflydelse og medbestemmelse) i Center for Børn, Unge & Familier er inviteret til dialogmøde med Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

CenterMED-udvalget (udvalget for medarbejdere i centeret i forhold til medindflydelse og medbestemmelse) i Center for Børn, Unge & Familier er inviteret til dialogmøde med Børn & Læringsudvalget.


Udvalgene mødes mindst en gang årligt til et dialogmøde. I fællesskab fastsættes en dagsorden for mødet, der som udgangspunkt er en åben dialog. Til mødet den 24. august er et pkt. noteret:


1. Budget 2024-2027

Drøftelse af budget 2024-2027

- Korte og langsigtede besparelser

- Herunder drøftelse af konsekvenserØkonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.


Fraværende:


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


84. Godkendelse af model til kapacitetsudvidelse på dagtilbud

Resume

På Børn & Læringsudvalgsmøderne d. 8. december 2022, 4. maj 2023 og 12. juni 2023 har kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet i byområderne Dalby, Faxe, Rønnede og Haslev været drøftet.


Befolkningsprognosen og kapacitetsberegningerne fra pladsanvisningen forudser samlet set en stigning i antallet af vuggestue- og børnehavebørn på tværs af kommunen på i alt 151 børn i de kommende 4 år.


På baggrund af såvel tidligere som vedlagte materiale indstilles, at der træffes beslutning om model for kapacitetsudvidelse.


Dagtilbudschefen deltager under punktet.


Sagsfremstilling

De uvildige konsulenter fra ”JJW arkitekter” har skitseret en række optimeringsmuligheder for udvidelse af kapaciteten i de enkelte institutioner. Samlet foreslår konsulenterne to scenarier og modeller, som ses i bilag 1: Strategiplan for kapaciteten i Faxe Kommunes Dagtilbud.


På Børn & Læringsudvalgsmødet den 4. maj 2023 besluttede udvalget, at der ønskedes et oplæg, hvor den nævnte model B blev kombineret med de udgifter, der ville være med at sikre den rette liggehalskapacitet i kommunens dagtilbud, at få indarbejdet opkøb af vuggestuepavillon på Møllen i Rønnede samt et overblik over de tiltag der er sat i gang i 2023 for at tilpasse området til kapacitetsbehovet.


På Børn & Lærings udvalgsmødet d. 12. juni 2023 besluttede udvalget at få udarbejdet en ny kombineret model – model C, hvor der indskrives opførelse af et nyt større dagtilbud i Haslev By, som udvalget tidligere har besluttet. En ny institution i Haslev med beliggenhed på Maglemosevej var oprindeligt besluttet som en afløsning for Børnehusene Regnbuen, Maglegården og Valmuen. Institutionen var budgetlagt til 46 mio. kroner i 2020 priser og med et børnetal på 186 børn.


Nedenstående er et resume af JJW’s strategi for model A + B samt en redigeret model C, som indeholder en ny institution til 170 børn i 2023-priser samt en reduceret model B.


Anbefalingen fra JJW arkitekterne om at anbefale model A skyldes hovedsageligt:

 • Pædagogisk udvikling og inklusion i børnegruppen
 • Slidt og utidssvarende byggeri og indretning ændres til bedre løsninger
 • Fornuftige driftsomkostninger (energioptimering)
 • Lavere personaleomkostninger ved at samle flere under samme tag
 • Børn kan passes i deres nærområde.


Model A

Model A: 54.800.000 kr. + øvrige udgifter: 3.525.000 mio. kr. i alt = 58.325.000 kr. ekskl. legepladser og indretning i nye kvadratmeter

Dalby – Dalby Børnehuse

Tilbygning på Dalby Børnehus 8,5 mio. kr.


Begrundelse: Tilbygning der sikrer det politisk ønskede kvalitetsparameter B, og at Bjælkehytten fremover kan bruges som pædagogisk værksted. 52 børn i 300 kvadratmeter tilbygning.


Muligheder:

Forventet fremtidigt pladsbehov opfyldt.

Bjælkehytten frigives til værksted.


Udfordringer:

Ny bygning ikke bygget sammen med hovedbygning

Tilbygning ligger uden for lokalplan. Dyrere løsning.

Faxe-Heimdal

Tilbygning på Heimdal med til 19,3 mio. kr. (51 ekstra pladser)


Begrundelse: Tilbygning der sikrer det politisk ønskede kvalitetsparameter B, og at der er kapacitet nok i Faxe-området til den stigning af vuggestuebørn, som befolkningsprognosen forudser. Dette vil også sikre overholdelse af driftsaftalen med det selvejende Børnehus Kridthuset med 12 vuggestuebørn. Kridthuset har kørt med en overbelægning med 4 vuggestuebørn i 2 år.


Muligheder: Overholdelse af driftsaftale med selvejende børnehuse. Overholdelse af kvalitetsparameter B. Bedre børne - og arbejdsmiljø i vuggestueafdelingen. Tilbygning bygges sammen med den eksisterende institution, der kan sikre større fleksibilitet. Lokalerne i Heimdal kan bruges til det formål, de oprindeligt blev bygget til.


Udfordringer: Den store udvidelse er en større investering.

Haslev – Maglegården, Valmuen og Regnbuen

Nybygning ved Maglegården 27 mio. kr. (37 ekstra pladser).


Begrundelse: Det vurderes ikke at give mening at ombygge eller tilbygge til Maglegården pga. bygningsstanden. Den rentable og langsigtede løsning er derfor en ny bygning på den tilstødende grund Maglemosen.


Muligheder: Afløsning for den mest slidte del af Maglegården og sikring af kvalitetsparameter B i Haslev jf. befolkningsprognosen. Ny institution med mere tidssvarende faciliteter for Maglegårdens børn og personale. Færre driftsomkostninger ved en ny bygning.


Udfordringer: Byggeomkostninger.

Økonomi for udgifter til øvrige kapacitets-tilpasninger i 2023 og 2024

a) Ombygning af Valmuen til vuggestue 400.000 kr. 2023

b) Køb af pavillon i Møllen/Rønnede 1.000.000 kr. 2023/2024

c) Liggehaller i Møllen og Heimdal 1.900.000kr. 2023/2024

d) Nye krybber og flytning container i Møllen 100.000 kr. 2023

e) Indretning af pavillon i Møllen 75.000 2023

f) Udflyttergrupper i Faxe/Heimdal 50.000 2023

___________________________________________


Øvrige udgifter i alt 3.525.000 mio. kr.

Model B

Model B: 19.300.000 kr. + øvrige udgifter: 3.525.000 mio. kr. i alt = 22.825.000 kr. ekskl. Legepladser og indretning i nye kvadratmeter

Dalby Børnehuse/ Dalby

Ombygning af Dalby Børnehus 4 mio. kr.


Begrundelse: Kontor/administrative lokaler og personale faciliteter er ikke udnyttet optimalt, og en disponering af dette område vil kunne optimere personaleforholdene. Køkkenet udnyttes ikke som produktionskøkken og kunne omlægges til et pædagogisk køkken eller anden funktion, hvilket kan skabe flere kvadratmeter til børnearealet. Ombygning af bjælkehytte kunne også optimere pladsen.


Muligheder: Administrationslokaler og køkken bliver mere velfungerende. Hele institutionen forbliver under et tag. Løsningen er billigere en model A


Udfordringer: Denne løsning tager ikke hensyn til gruppestørrelser, der kan blive større, end det er hensigtsmæssigt. Løsningen er kun anvendelig, hvis der ikke kommer flere børn end prognosen forudser i dette område.

Det vil i spidsbelastningsperioder med 128 børnehavebørn ikke være muligt at overholde kvalitetsparameter B.

Der er ikke plads til flere børn i Dalby Børnehuse de næste 5 år - fordelt på 5 år siger prognosen o.

Heimdal/Faxe

Tilbygning på Heimdal med til 19,3 mio. kr. (51 ekstra pladser)


Begrundelse: Tilbygning der sikrer det politisk ønskede kvalitetsparameter B, og at der er kapacitet nok i Faxe-området til den stigning af vuggestuebørn, som befolkningsprognosen forudser. Dette vil også sikre overholdelse af driftsaftalen med det selvejende Børnehus Kridthuset med 12 vuggestuebørn. Kridthuset har haft en overbelægning på 4 vuggestuebørn i 2 år.


Muligheder: Overholdelse af driftsaftale med selvejende børnehuse. Overholdelse af kvalitetsparameter B. Bedre børne-og arbejdsmiljøer i vuggestueafdelingen. Tilbygning der bygges sammen med den eksisterende institution, der kan sikre større fleksibilitet. Lokalerne i Heimdal kan bruges til det formål, de oprindeligt blev bygget til.


Udfordringer: Den store udvidelse er en større investering.

Valmuen/Haslev

Tilbygning på Valmuen 10,1 mio. kr. der er bygget sammen med den eksisterende Valmuepavillon.


Begrundelse: Det vurderes, at Valmuens grund er stor nok til en udvidelse. Bebyggelsesprocenten vil være 19 pct., og der vil stadig være et friareal på 3000 km2. Udvidelsesbehovet for Maglemuen afd. Maglegården og afd. Valmuen for at sikre kapaciteten i Haslev er samlet set 19 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn.


Muligheder: Valmuens børn flyttes ikke fra velkendte omgivelser. Øget pladsbehov for Haslev opfyldes i Maglemuen. Tilbygning med 3 ekstragrupperum giver mulighed for en anden og bedre inddeling af grupperum i Valmuen.


Udfordringer: Udearealet bliver mindre pga. ny bygning og liggehal. Der vil i perioden under byggeriet være gener for børn og personale pga. byggeplads/byggeri.

Økonomi for udgifter til øvrige kapacitets-tilpasninger i 2023 og 2024

a) Ombygning af Valmuen til vuggestue 400.000 kr. 2023

b) Køb af pavillon i Møllen/Rønnede 1.000.000 kr. 2023/2024

c) Liggehaller i Møllen og Heimdal 1.900.000kr. 2023/2024

d) Nye krybber og flytning container i Møllen 100.000 kr. 2023

e) Indretning af pavillon i Møllen 75.000 2023


f) Udflyttergrupper i Faxe/Heimdal 50.000 2023

_________________________________________

i alt 3.525.000 mio. kr.


Model C

Model C: 64.000.000 kr. + 3.525.000 kr. i alt 67.525.000 kr.

ekskl. Legepladser og indretning i nye kvadratmeter

Dalby Børnehuse/Dalby

Ombygning på Dalby Børnehus 4 mio. kr. - samme som model B.


Begrundelse: Kontor og personale faciliteter er ikke udnyttet optimalt, og en disponering af dette område kunne optimere personaleforholdene. Køkkenet udnyttes ikke som produktionskøkken og kunne omlægges til et pædagogisk køkken eller anden funktion, hvilket kan give flere børnerelaterede kvadratmeter. Ombygning af bjælkehytte kunne også optimere pladsen.

Muligheder: Administrative lokaler og køkken bliver mere velfungerende. Hele institutionen forbliver under et tag. Løsningen er billigere en model A


Udfordringer: Denne løsning tager ikke hensyn til gruppestørrelser, der kan blive større end det er hensigtsmæssigt. Løsningen er kun anvendelig, hvis der ikke kommer flere børn end prognosen forudser i dette område.

Det vil i spidsbelastningsperioder med 128 børnehavebørn ikke være muligt at overholde kvalitetsparameter B.

Der er ikke plads til flere børn i Dalby Børnehuse de næste 5 år – fordelt på 5 år siger prognosen 0.Heimdal i Faxe

Tilbygning på Heimdal med til 10 mio. kr. – en reduceret udgave af model A og B med kun 2 grupperum, som ikke er bygget sammen med den øvrige institution.


Begrundelse: En billigere løsning, der alligevel sikrer, at Heimdal vil kunne optage de børn, som forventes at komme i området frem til 2028.


Muligheder: En billigere løsning.


Udfordringer: Gruppeindretningen vil ikke blive optimal som tiltænkt i model A/B. Det vil ikke kunne garanteres, at kvalitetsparameter B overholdes i spidsbelastningsperioder. Husene vil ikke være bygget sammen, hvilket har betydning for fleksibiliteten og samarbejdet personalet imellem.

Ny institution på Maglemosen

Daginstitution på Maglemosevej til 170 børn. Heraf 5 vuggestuegrupper af max 12 børn og 5 børnehavegrupper af max 20 børn.

I alt 1.318 m2 til selve bygningen og en formodet pris på ca. 50 mio. kroner. Se bilag med specifikationer og udregninger.

Nedlæggelse af Regnbuen som dagtilbud, nedrivning af Maglegården samt bevarelse af Valmuen vil give yderligere 46 pladser i alt.


Begrundelse: Det blev politisk besluttet i 2020, at man ønskede en ny stor institution i Haslev som afløsning for de tre mere nedslidte institutioner Maglegården, Regnbuen og Valmuen. Valmuen foreslås bevaret pga. nyt køkken, ny ombygning til vuggestue, og da det er et lille dagtilbud, som der ikke er mange af i Faxe Kommune.


Muligheder: Ny stor og moderne indrettet institution i nærheden af det nye boligområde ved det blå marked. Mulighed for færre driftsomkostninger til ældre og slidte dagtilbud i Haslev. En kapacitetsbuffer og en sikring af bedre børnemiljø og arbejdsmiljø, da de øvrige institutioner ikke behøver at være overfyldte. Regnbuens pavillon kan evt. bruges til tværfaglige aktiviteter for ”Familiens Hus” i Faxe og- eller et mindre §32 tilbud til 0 – 6 års området, så disse børn ikke sendes til andre kommuner – dette vil sikre pasning i nærområdet og nedsætte udgiften til transport og tabt arbejdsfortjeneste til familierne.


Udfordringer: Dyr investering og et omfattende byggeprojekt.

Økonomi for udgifter til øvrige kapacitets-tilpasninger i 2023 og 2024

a) Ombygning af Valmuen til vuggestue 400.000 kr. 2023

b) Køb af pavillon i Møllen/Rønnede 1.000.000 kr. 2023/2024

c) Liggehaller i Møllen og Heimdal 1.900.000kr. 2023/2024

d) Nye krybber og flytning container i Møllen 100.000 kr. 2023

e) Indretning af pavillon i Møllen 75.000 2023

f) Udflyttergrupper i Faxe/Heimdal 50.000 2023

___________________________________________


i alt 3.525.000 mio. kr.


Bilag 1: Strategiplan for dagtilbud i Faxe Kommune af JJW’s arkitekter

Bilag 2: JJW’s strategirapport s. 41 -Reference tal for børneinstitutioners byggeri i nutidskroner.

Bilag 3: Udregninger på ny institution i Maglemosen

Bilag 4: Notat om kapacitet i dagtilbud 2023 og frem i Faxe Kommune

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til ovenstående modeller skal prioriteres i budgetaftalen for 2024 – 2027.

På anlægssiden har aftaleparterne valgt at prioritere gennemsnitligt 37 mio. kroner om året til kommunens anlæg samt 33 mio. kroner årligt i overslagsårene 2024 – 2026, som en del af puljen på samlet set 100 mio. kroner, der er afsat til en kombineret infrastrukturpulje - / store anlæg i budgetaftalen.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget træffer beslutning om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet ved en af følgende 3 modeller:


1): Model A: Tilbygning i Dalby, Nybygning ved Maglegården, tilbygning i Faxe samt liggehaller, pavillonkøb mv. i Rønnede i alt 58.325.000 mio. kr.

2): Model B: Ombygning i Dalby, Tilbygning i Faxe, tilbygning ved Valmuen samt liggehaller, pavillonkøb mv. i Rønnede 19.300.000 kr. + øvrige udgifter: 3.525.000 mio. kr. i alt 22.825.000 kr.

3): Model C: Ny stor institution i Haslev, ombygning i Dalby, mindre tilbygning i Faxe samt liggehaller, pavillonkøb mv. i Rønnede i alt 67.525.000 kr.

4): Den valgte model for kapacitetudvikling overgår til videre beslutning i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutning

Indstillingens punkt 1, 3 og 4 følges, idet udvalget ønsker at sende model A og C videre til budgetforhandlingerne.

Udvalget anbefaler, at der fastholdes kvalitetsniveau B (på kvadratmetre) og fokuseres på langsigtede løsninger.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).85. Meddelelser - lukket (Lukket)
86. Beslutning om anbefaling fra "Taskforce for flere uddannelser" - sag fremsendt fra økonomiudvalgets møde d. 13.06.23

Resume

Denne sag er en sag fremsendt til Børn & Læringsudvalget fra Økonomiudvalget på baggrund af udvalgsmøde 16. juni 2023. I sagen kommer "Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune" med to anbefalinger til initiativer. I denne sag er det ene initiativ vedrørende et nyt brobygningsforløb sendt videre til Børn & Læringsudvalget og Beskæftigelse & Integrationsudvalget til beslutning. Sagen gengives, som den er fremstillet til økonomiudvalgets møde og fremstilles enslydende derudover i Børn & Læringsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som først har anbefalingen på udvalgets september møde.


Sagsfremstilling

Resume

Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune har på de første møder analyseret og vurderet situationen omkring uddannelsesniveau og antallet af uddannelser i Faxe Kommune. Region Sjælland, herunder Faxe Kommune, har landets laveste andel af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Det har på nuværende tidspunkt medført, at Taskforcen har to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget for at øge andelen af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. De to anbefalinger er hhv. en styrket og mere praksisorienteret brobygning i grundskolen samt en konkret analyse af infrastruktur og transportmuligheder til og fra ungdomsuddannelserne.


Sagsfremstilling

Taskforcen for flere uddannelser blev i 2022 nedsat for en 4-årig periode. Taskforcen har på de første møder drøftet, analyseret og vurderet situationen omkring uddannelser og uddannelsesniveau i Faxe Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det har medført at Taskforcen nu videresender to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget; et forslag om en udvidet og mere praksisorienteret brobygning allerede fra 7. klasse til ungdomsuddannelser og lærepladser i virksomheder. Og et forslag om at få analyseret mulighederne for en styrket infrastruktur og transport til og fra ungdomsuddannelser til og fra de 7 byer i kommunen.


Anbefaling 1: Ja til uddannelse - den vildeste brobygning. Praksisorienteret brobygning i udskolingen - også i 7. klasse

Taskforcen har arbejdet med unges valg af ungdomsuddannelse og erhverv. På mødet den 30. januar 2023, pkt. 3, fik Taskforcen en gennemgang af den kommunale ungeindsats - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og på mødet den 27. marts besluttede Taskforcen at arbejde videre med en udvidet og mere praksisorienteret brobygning for 7.-10.klasserne, idet Taskforcen vurderede, at det vil være en berigelse for elever i 7. klasse at opleve en spændende og praksisorienteret brobygning for at få stimuleret lysten til at uddanne sig.


Det nye i denne anbefaling til brobygning er bl.a.:

 • at den skal være et langt mere praksisorienteret forløb med aktiv deltagelse af medarbejdere i både planlægning og afvikling fra både grundskole og uddannelsesinstitution eller virksomhed,
 • at 7. klasserne også er med for at stimulere lysten til at uddanne sig
 • at den er obligatorisk med en uge hvert år for udskolingsklasserne
 • at forløbet indgår som en del af lærings- og læseplanerne i grundskolen/Fælles Mål


Mange unge får ikke en ungdomsuddannelse

Region Sjælland har landets laveste andel af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Og der er en stor gruppe unge i Faxe Kommune, der ikke begynder på en ungdomsuddannelse (se bilag med nøgletal og uddannelsesanalysen for 2023 (https://app-rsjdxp-cms-prod-001.azurewebsites.net/media/jjuip1hc/uddanne...) eller springer fra den uddannelse, de er begyndt på. Derudover bemærker Taskforcen, at op til 50 pct. af udskolingseleverne vælger en ungdomsuddannelse uden for Faxe Kommune, selv om det er muligt at vælge både STX, HF og forskellige grundforløb inden for teknologi, byggeri og transport m.v. hos EUC samt grunduddannelser indenfor f.eks. detail, handel, kontor og logistik hos ZBC i Haslev.


På den baggrund foreslår Taskforcen Økonomiudvalget, at der udvikles en ny og mere praksisorienteret brobygning for alle grundskoleelever i 7.-10.klasse (se bilag: Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning).


Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning

Forslaget "Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning" skal sættes i værk fra skoleåret 2024/2025. Uddannnelsesvejledere, medarbejdere fra folkeskoler, privat- og friskoler, erhvervsplaymakeren samt medarbejdere fra de forskellige ungdomsuddannelser EUC, ZBC, VUC og MSG skal sammen udvikle praksisorienterede brobygningsforløb, som tager afsæt i fagene og den pædagogisk-didaktiske tilgang til brobygningen, hvor den enkelte elev er en aktiv del af et forløb, hvor der stilles opgaver og udfordringer, der skal løses i fællesskab. Brobygningen skal aktivere eleverne, så de i langt højere grad er en del af en praktisk og konkret opgave, der løses undervejs i forløbet og som kan vises eller fortælles ved afslutningen af forløbet. Det skal være en brobygning, hvor hver enkelt elev er stolt af en uges arbejde. Og hvor den enkelte elev har stiftet bekendtskab med en ungdomsuddannelse eller en virksomhed, dens elever, lærere/medarbejdere og atmosfæren på stedet. Brobygningen skal sætte spor, så eleven har fået endnu mere lyst til uddannelse, fordi det er vigtigt og sjovt.

Brobygningen kan også arrangeres som et praktikforløb i en virksomhed, hvor 2 eller 3 elever indgår aftale med en konkret virksomhed om en uges fælles erhvervspraktik.


Brobygningens formål

Brobygningens mål er, at:

 • flere unge i Faxe Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • unge skal have lyst til at uddanne sig og tage en ungdomsuddannelse
 • unge skal tage en videregående uddannelse
 • unge skal møde engagerede voksne som signalerer, at alle former for uddannelse er vigtig
 • unge skal gennemføre en praksisorienteret brobygning en uge hvert år i udskolingen.


Helt konkret skal hver enkelt elev i udskolingen hvert år kunne vælge en uges praksisorienteret brobygning i en ungdomsuddannelsesinstitution. Her skal eleverne sammen med andre grundskolelever og kendte lærere møde faglighed, elever og lærere på ungdomsuddannelsen med et forløb, hvor der sker faglig fordybelse, samarbejde, lyst til læring og med en konkret opgaveløsning ved brobygningens slutning. Sådan at læring, faglighed, fællesskab, samarbejde og lyst til at blive klogere udgør grundessensen i brobygningsforløbet. Den faglige og praktiske læring tager udgangspunkt i de færdigheder eleverne skal udvikle i udskolingen og er dermed også en del af grundskolens faglige mål.


Økonomi

Det 3-årige forsøgsprojekt finansieres ved eksterne midler fra fonde, puljer m.v. Egenfinansiering er projektledelse finansieret af Faxe Kommune og timer fra de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner til at medvirke til udarbejdelse af konkret ansøgning om ekstern finansiering. Taskforcen foreslår, at Byrådet herudover afsætter 0,6 mio.kr. i de kommende budgetter til yderligere egenfinansiering ved fonds- og puljeansøgninger.


Organisering

Det foreslås, at Faxe Kommune stiller projektleder til rådighed, der fra august/september 2023 kan starte samarbejdet med alle grundskoler, erhvervsplaymaker og ungdomsuddannelser. Af ressourcemæssige årsager arbejdes der på at den nye brobygning for 7. klasserne planlægges til start i august 2024 og de øvrige året efter.

Der nedsættes en bredt sammensat styregruppe, der udarbejder et konkret forslag til brobygningen, en tids- og procesplan samt søger ekstern finansiering hos fonde, puljer m.v.


Tidsplan

Brobygningen gennemføres som et 3-årigt forsøgsprojekt for 7. klasserne fra skoleåret 2024/2025 og for 8.-10. klasserne fra skoleåret 2025/2026 (se beskrivelse af tidsplan i bilag).


Administrationen i Center for Børn Unge & Familier bemærker i forhold til det videre arbejde med at realisere forslaget:

 • Anbefalingen om et nyt brobygningsforløb bør gennemgås med relevante aktører, herunder bl.a. skoleledergruppen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, repræsentanter for ungdomsuddannelserne og evt. andre organisationer m.v. forud for endelig beslutning om gennemførsel af forslaget.
 • Der bør udarbejdes en særskilt procesplan for initiering af forslaget som tager højde for, at den i bilag 1 fremstillede tidsplan aktuelt er overskredet.
 • Der er øgede udgifter forbundet med realisering af forslaget, samt at forslaget er afhængig af tilvejebringelse af ekstern finansiering, hvilket ikke er foretaget pt.
 • Ovenstående perspektiver bør håndteres i tæt samarbejde og koordinering mellem Center for Børn, Unge & Familie og Center for Beskæftigelse


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at administrationens videre arbejde med forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).87. Godkendelse af bevilling til Minimumsnormeringer 2023

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 7,186 mio. kr. i 2023 fra pulje til Indfasning af minimumsnormeringer 2023.


Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i maj 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på 7.186.000 kr. i 2023 fra minimumsnormeringspuljen.


Puljen til indfasning af minimumsnormeringer har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover vil lovkravet medføre, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år.


Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 7.186.000 kr. i 2023 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

 1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på 7.186.000 kr. i 2023
 2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives indtægtsbevilling på 7.186.000 kr. i 2023.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).88. Godkendelse af bevilling til Sociale Normeringer 2023-2025

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på årligt 3.332.050 kr. i perioden 2023-2025 fra puljen til "Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner", 2023-2025 .


Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i maj 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på årligt 3.332.050 kr. i perioden 2023-2025 til tre daginstitutioner, som har levet op til de fastsatte ansøgningskriterier for puljen. Det vedrører 1.840.560 kr. årligt til Børnehuset Frøen, 761.610 kr. årligt til den selvejende institution Kridthuset og 729.880 kr. årligt til Lillebo.


Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske med puljen er, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til at alle børn, uanset baggrund, kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.


Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 3.332.050 kr. årligt i perioden 2023-2025 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

 1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på årligt 3.332.050 kr. i årene 2023-2025
 2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en indtægtsbevilling på årligt 3.332.050 kr. i årene 2023-2025

Beslutning

Anbefalet. For 2024-2025 indarbejdes indtægtsbevillingen på 3.332.050 kr. og udgiftsbevillingen på 3.332.050 kr. som en teknisk ændring i budget 2024-2027.Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).89. Beslutning om opbakning til ansøgning forsøgsordning eud 8/9

Resume

To folkeskoler i Faxe Kommune ønsker at ansøge om deltagelse i rammeforsøg med eud 8/9 i regi af Børne- og Undervisningsministeriet. I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole. For at blive endelig godkendt til deltagelse, skal der godkendes politisk opbakning kommunalt til deltagelsen. Børn & Læringsudvalget skal derfor træffe beslutning om opbakning til deltagelse i rammeforsøg eud 8/9. Sagen fremstilles til Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde den 21. august.


Sagsfremstilling

Baggrund og formål

 • Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt et rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne, se bilag 1 "Vejledning rammeforsøg"
 • I rammeforsøget får udvalgte elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole.
 • Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.


Ønsket ansøgning fra to folkeskoler i Faxe Kommune

 • Vestskolen og Østskolen ønsker at sende en ansøgning om deltagelse i rammeforsøget.
 • De to skoler har i dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), EUC Sjælland og administrationen vurderet, at en samlet ansøgning sendes afsted. Deadline herfor er 31. august 2023 og svar på ansøgning forventes ultimo september.


Rammeforsøgets realisering

 • Rammeforsøget ønskes gennemført skoleårene 2024/25 og 2025/26, således at en udvalgt elevgruppe deltager i løbet af deres 8. og 9. klassetrin.
 • Deltagende skoler og UU vil sammen foretage en målgruppebeskrivelse og udvælge relevante deltagere med afsæt heri. Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, for eksempel elever, som mangler motivation i undervisningen. Da der undervises i en reduceret fagrække, vil ansøgende skoler og UU udarbejde skriftlig information der sikrer, at elever og forældre er bekendt med mulighederne og konsekvenserne ved at tage imod tilbuddet om eud 8/9. Vurderingen er, at forsøget vil omfatte mellem 20-40 elever.
 • Deltagende skoler og UU vil sammen organisere undervisningen og beskrive forsøgets formål, indsatser, forventede effekter, mål, succeskriterier samt forankring.
 • Deltagende skoler, UU og administration ønsker også at ansøge om økonomisk tilskud/dækning i forbindelse med forsøgsordningen. Ansøgning hertil sendes samtidig med ansøgning om deltagelse, se bilag 2 "Vejledning pulje til understøttelse af rammeforsøg".


Perspektiver på deltagelse i rammeforsøget

 • Det er vurderingen, at deltagelse i eud 8/9 kan udgøre et konkret og godt tilbud for en gruppe elever, som skolerne har svært ved at tilbyde andre undervisningsforløb, der kan motivere via praksisfaglighed og en mere varieret undervisning. Samtidig giver det eleverne mulighed for at have en hverdag med ligesindede og herigennem øge den enkeltes motivation og trivsel. Således vil deltagelse i nogle tilfælde være en mulighed for at udgøre alternativ til visitation til mellemformer eller specialskole eller i andre tilfælde sikre deltagelse i en skoledag med mindre fravær og øget motivation til følge.
 • Erfaringer fra tidligere gennemførte forløbet viser blandt andet, at 55 pct. af eleverne i eud 8/9 fortsætter eller har planer om at fortsætte på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, se bilag 3 "Erfaringsopsamling: Eud 8/9".

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der samtidig med ansøgning om deltagelse ansøges om puljemidler til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse. Eventuelle mindre øvrige udgifter dækkes indenfor skolernes budgetramme.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller til, at udvalget godkender ansøgning om og deltagelse i rammeforsøg eud 8/9.

Beslutning

Godkendt. Udvalget anbefaler, at alle skoler deltager.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).90. Opfølgning på initiativsag fra Mikkel Dam (I) som følge af midler til Minimumsnormeringer

Resume

Initiativsag fra Mikkel Dam (I) om Kriterier for tildeling af Minimumsnormeringspuljen i Faxe Kommune fra Børn & Læringsudvalgsmødet den 4. maj 2023. Det blev besluttet, at administrationen skulle fremlægge en sag, der afdækker mulighederne for at opstille de lokale kriterier og som supplement til de nationale krav.

Sagsfremstilling

Puljen til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet er fra 2024 og frem en del af bloktilskuddet til Faxe Kommune, og der udmøntes heraf 5,3 mio. kr. årligt til dagtilbudsområdet.


Lovkravet omkring minimumsnormeringer ses på kommuneniveau, og det er derfor ikke et lovkrav, at puljen fordeles ligeligt til kommunale og selvejende institutioner - herunder at den enkelte institution isoleret set lever op til minimumsnormeringerne.


I dag udmøntes puljen på baggrund af børnetal, hvor et vuggestuebarn tæller dobbelt så meget som et børnehavebarn. Puljen udmøntes i dag så normeringen generelt løftes i alle dagtilbud.

Det er muligt at udarbejde principper for at udmønte puljen efter andre kriterier, herunder antal af matrikler, antal af huse på matriklen, antal børnegrupper, socioøkonomi blandt forældre og lignende hvis Børn & Læringsudvalget ønsker dette. Det skal dog bemærkes, at en ændring i tildelingskriterier fremadrettet vil have betydning for de insitutioner, der ikke opfylder eventuelle nye tildelingskriterier.


I tråd med ønsket bag initiativet kan der opstilles en model hvor eksempelvis 90 pct. af puljen svarende til 4,77 mio. kr. udmøntes til dagtilbuddene fordelt på børnetal som tildelingen foregår i dag og de resterende 10 pct., svarende til 0,53 mio. kr. bliver fordelt blandt de dagtilbud, der råder over flere huse/enheder pr. institution.

Dette skyldes en vurdering af, at det kræver ekstra personale at opretholde samme serviceniveau og kvalitet i dagtilbud med flere huse på en matrikel, der skal bemandes, i forhold til de dagtilbud hvor alle børn og voksne er samlet under samme tag, og hermed bedre kan samarbejde på tværs af stuerne i ydertidspunkterne af åbningstiden.


Hvis beløbene skulle tildeles efter ovenstående kriterie, ville følgende dagtilbud være berettiget til at modtage ekstra midler:


 • Børnehuset Møllen i Rønnede – 6 separate huse på matriklen.
 • Dalby Børnehuse - 2 separate huse på matriklen.
 • Heimdal Børnehus i Faxe – 2 huse (enheder) på matriklen.


Nedenstående tabel er et eksempel på, hvordan beløb kunne fordeles, og hvor mange timer dette ville bidrage til i de respektive dagtilbud:


Dagtilbud

10 pct. af 5,3 mio =

530.000

15 pct. af 5,3 mio =

795.000

20 pct. 5,3 mio =

1.060.000

Møllen 6/10 dele

318.000/ ca. 30 timer pr. uge

477.000/ ca. 44 timer om ugen

636.000/ ca. 57 timer pr. uge

Dalby 2/10 dele

106.000/ ca. 10 timer pr. uge

159.000/ca. 15 timer pr. uge

212.000/ca. 20 timer pr. uge

Heimdal 2/10

106.000/ ca. 10 timer pr. uge

159.000/ ca. 15 timer pr. uge

212.000/ ca. 20 timer pr. uge


Center for Børn, Unge og Familier indstilller, at de 10 pct. vælges (som vist i tabellen) og at de resterende 90 % fordeles som hidtil.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om omfordeling af midler.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling


Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at udvalget træffer beslutning om følgende punkter:


1)at 10 pct. bliver fordelt blandt de dagtilbud, der råder over flere huse/enheder pr. institution.


2) at de resterende 90 pct. fordeles som vanligt (tildeles ud fra børnetal).

Beslutning

For indstillingens punkt 1 og 2 stemte Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Allan Tirsgaard (C) og Steen Andersen (A)

Imod indstillingen stemte Christina Birkemose (H) og Michelle Frese (F).


Haslev///Faxe-listen og Socialistisk Folkeparti stemmer imod, idet der er flere daginstitutioner end de i forslaget nævnte, som har problematikker, der berettiger til en anderledes fordeling af midler til minimumsnormering , fx Valmuen/Maglegården og Småfolket/Regnbuen.


Sagen er godkendt med den bemærkning, at tildelingsmodellen revideres og tages op til fornyet politisk behandling i efteråret 2023.
Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).91. Opfølgning på initiativsag fra Allan Tirsgaard (K) og Christina Birkemose (H) vedr. mulighed for samlokation Specialskolens enheder Øen og Centerklassen

Resume

Børn & Læringsudvalget behandlede ved udvalgsmødet den 16. juni 2023 en initiativsag fra Allan Tirsgaard (K) og Christina Birkemose (H) om mulighederne for, at Specialskolen og Centerklassen samlokaliseres på én lokation med nærhed til alment skolemiljø samt svømmehal og natur. Børn & Læringsudvalget ønskede i forlængelse heraf en sag fremlagt til august, hvilket denne sag realiserer. Konkret foreslag til samlokation vil fremsættes som en del af skolestrukturen til budgetforhandlingerne.


Det er et væsentligt perspektiv i forhold til placering af Specialskolen, at der tages udgangspunkt i børnenens mulighed for at være en del af det samlede fællesskab og i relation til almenmiljøet.

Sagsfremstilling

Specialskolens nuværende organisering og placering

 • Specialskolen blev oprettet pr. 1. august 2022 som konsekvens af beslutning om skolestruktur juni 2021.
 • Specialskolen består af enheden "Øen", som er fysisk placeret på Sofiendalskolen i Haslev samt enheden "Centerklassen", som er fysisk placeret på Karise Skole i Karise. Placeringen af enhederne har sit afsæt i, at Specialskolen blev oprettet som en samling af tidligere specialklasserækker fra folkeskolerne.


Baggrund for samling af Specialskolens enheder

 • Den nuværende placering på to matrikler har været drøftet på skoleudviklingssamtale juni 2023, hvor skolens ledelse kom med perspektiver på konsekvenser og vilkår for skoledriften som følge heraf.
 • Derudover har placeringen af Specialskolens enhed "Centerklassen" har været behandlet på Børn & Læringsudvalgets møder 17. april 2023 samt 12. juni 2023. Udvalget besluttede på den baggrund, at flytning af Centerklasserne indgår i budgetprocessen for 2024-27. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at nuværende sag med samling af Specialskolens enheder derfor skal ses i sammenhæng med disse tidligere sager og beslutning om at koble afgørelse om "Centerklassens" placering til budgetprocessen for 2024-27.


Perspektiver på samling af Specialskolen på én matrikel

Administrationen har som baggrund for en drøftelse af samling af Specialskolen på én matrikel opsat en række overordnede fordele og ulemper. Disse er opstillet i dialog med skoleleder på Specialskolen.

 • Fordele ved samling på én matrikel:
  • Øget mulighed for kompetencedækning i fagene, idet personalet bedre kan arbejde på tværs af enhederne
  • Bedre muligheder for faglig sparring mellem ledelse/personale
  • Bedre muligheder for faglig sparring på tværs af personalegruppen
  • Bedre muligheder for social sparring på tværs af personalegruppen
  • Mulighed for at organisere Specialskolens elever intentionelt og baseret på faglige argumenter og i samme forbindelse indrette skolen, så der bedst gives mulighed for at understøtte eleverne også via fysisk træning, herunder indretning af gode træningsfaciliteter.
  • Reduktion af kørsel mellem enhederne i løbet af arbejdsdage - tid, som i stedet kan anvendes til andet faglig arbejde
  • Potentiel besparelse på befordring for elever
  • Oplevelsen af at være én skole kan sandsynligvis styrkes blandt elever, forældre og personale
  • Mulighed for at placere Specialskolen i umiddelbar nærhed af gode idræts- og svømmefaciliteter kan realiseres ved placering på Sofiendalskolen


 • Ulemper ved samling på én matrikel:
  • At "falde på plads" efter en flytning fra ét sted til et andet bliver en opgave i sig selv at håndtere ift. elevgruppen. Dette er dog ikke en vedvarende ulempe.
  • Alt efter den konkrete placering vil det være en ulempe, hvis Specialskolen ikke placeres i umiddelbar nærhed til en eller flere almenskoler, idet samarbejde og overgang mellem special- og almenskole i mange tilfælde vil forudsætte en tæt fysisk placering.
  • Alt efter den konkrete løsning vil der eventuelt være øgede økonomiske udgifter i forbindelse med dels en flytning og dels en fortsat drift.


Videre proces

Denne sag fremstiller ikke en større analyse af fordele og ulemper ved samlet placering på én matrikel. Derfor foreslår administrationen en videre proces, hvor følgende opmærksomhedspunkter tages in mente:

 • Der bør involveres flere aktører i en afdækning af fordele af ulemper, således at der allerede inden beslutning om samling på én matrikel er viden om, hvad forskellige aktører vurderer er fordele og ulemper for dem. Konkret bør der afdækkes viden om perspektiver/ønsker hos elever, forældre, personale og den samlede centerledergruppe i Center for Børn, Unge & Familier. Administrationen foreslår, at den sammen med skolens ledelse forestår en sådan afdækning, som fremlægges udvalget og øvrige politiske udvalg ved behov. Afdækning vurderes at kunne foretages via dialogmøder, spørgeskemaer og workshopmøder.
 • Beslutningen om placering af Specialskolens enheder på én matrikel bør indgå i den aktuelle budgetproces, hvor der også er stort fokus på at se på mulige justeringer på skoleområdet for at reducere drifts- og anlægsudgifter samlet i Faxe Kommune.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af konkret beslutning vil der eventuelt være udgifter til flytning og ombygning af lokaler til de behov, Specialskolens elever har.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til, at

 1. Udvalget godkender, at administrationen igangsætter en afdækning af fordele og ulemper ved samlet placering af Specialskolen.
 2. Udvalget godkender, at beslutning om samling af Specialskolens enheder på én matrikel indgår som en del af budgetprocessen og specifikt den del, der omhandler kapacitets- og ejedomsoptimering på skoleområdet.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).92. Initiativsag fra Christina Birkemose (Haslev///Faxe Listen) og Michelle Freese (Socialistisk Folkeparti) om revision af den kommunale antimobbestrategi

Resume

Initiativsag fra Christina Birkemose (Haslev///Faxe Listen) og Michelle Frese (Socialistisk Folkeparti) vedrørende den kommunale antimobbestrategi og et ønske om revision heraf.Sagsfremstilling

Haslev///Faxe-Listen og Socialistisk Folkeparti anmoder hermed om at få optaget Faxe Kommunes antimobbestrategi på dagsordenen til det næste møde i Børn- og Læringsudvalget.

H og SF mener, at antimobbestrategien nu bør tages op til revision, idet den sidste politiske behandling af denne fandt sted i 2017. Antimobbestrategien er den strategi, som den enkelte skole baserer deres antimobbepolitik på.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at den næste sag præsenterer en proces- og tidsplan som en drøftelsessag vedrørende det videre arbejde med en antimobbestrategi.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).93. Orientering om nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med denne sag om nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier. Sagen omfatter også opfølgning på data i forlængelse af udviklingsstrategien på det specialiserede børne- og ungeområde. Det skyldes, at der er sammenfald mellem flere af de målpunkter, som er aftalt i udviklingsstrategien og i den løbende udvikling af nøgletallene. Endvidere vil de genererede data i en samlet form anvendes dels til løbende information på såvel politisk som administrativt niveau, dels tjene som tilbagemelding og styringsværktøj for det specialiserede børne- og ungeområde.


Udvalget blev på mødet den 12. juni 2023 præsenteret for en ny form og et nyt indhold af de månedlige nøgletal på området, og udvalget besluttede, at nøgletallene fremover præsenteres i den nye form.


Med denne sag fremlægges opdaterede nøgletal med de seneste tal for juli måned 2023, jf. bilag samt forslag til udmøntning af udviklingsaftalens måltal med præsentation af mulighederne for tilvejebringelse af data, jf. bilag.


Sagsfremstilling

Da der er overlap mellem dataopgørelser i de løbende nøgletal for det specialiserede børne- og ungeområde og udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål på samme område, præsenteres status her i samme sag, og det er planen, at nøgletal og opfølgning på indikatorer fremover vil indgå i samme løbende opgørelse, evt. med en klar afsnitsopdeling.


Nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier er samlet i rapporten "Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier", som er vedlagt i bilag 1. Rapportens nøgletal er opdaterede med data til og med juli måned.


Opfølgning på udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål er samlet i rapporten "Udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål", som er vedlagt som selvstændigt bilag. Det bemærkes, at tal og grafer i dette bilag endnu er fiktive tal, som fremadrettet vil blive erstattet af Faxe Kommune data. Der er således tale om eksempler, som fremlægges til orientering om, hvordan der påtænkes målt.


I rapporten om nøgletal præsenteres nøgletal inden for områderne: Aktivitet, Aktivitet i Familie- og UngeIndsatsen (FUI), Økonomi og Underretninger. Rapporten består på nuværende tidspunkt af 11 nøgletal/tabeller fordelt på ovennævnte områder. Omfanget af nøgletal er således udvidet og udgør et bredere orienteringsgrundlag end de tidligere nøgletal. Endvidere er der på nuværende tidspunkt planlagt yderligere nøgletal, som forventes at indgå i rapporten i løbet af 2023, så hurtigt som data er tilgængelig.


I rapporten om indikatorer og effektmål præsenteres der som led i den strategiske udviklingsplan på området en række konkrete og målbare pejlemærker ud for hvert af de fem spor i udviklingsstrategien. De fastsatte pejlemærker skal sikre, at udviklingen på området kan følges og skabe mulighed for justering af indsatser og aktiviteter. Også her vil data indgå så hurtigt, som data er tilgængelige og valide.


Udvalget vil blive yderligere orienteret om opdaterede nøgletal og indikatorer løbende i løbet af efteråret og vinteren 2023.


Center for Børn, Unge og Familier vil til udvalgets oktober-møde komme med forslag til, hvordan nøgletal og indikatorer/måltal m.v., som opfølgning på udviklingsstrategien for det specialiserede børn, unge og familieområde, kan samles, så dels læsbarheden af dataindsamlingerne øges, dels kan anvendes i en styringssammenhæng og dels giver et effektivt administrativt flow i dataudviklingen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for børn, unge og familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).94. Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

Hos Børn & Læringsudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et underskud på ca. 13,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for, hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventede regnskab (FR2) for 2023.


Faxe Kommune er under et betydende og fortsat økonomisk pres. Økonomiudvalget og byrådet har løbende fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. Nøgletallene har vist en vedvarende faldende likviditet og fortsat pres på budgettet.


Den kritiske udvikling har betydet, at byrådet i april og yderligere i juni måned, besluttede en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på likviditeten. Tiltagene i april var vurderet ansættelsesstop i administrationen og indefrysning af overførsler fra 2022 til 2023. I juni blev tiltagene strammet yderligere med en skærpelse af ansættelsesstoppet og vurderet indkøbsstop.


Yderligere besluttede byrådet på baggrund af FR1, at der frem mod FR2 skulle identificeres områder, hvor der kan ske opgavebortfald, stop eller udskydelse af projekter eller om der er tiltag i råderumskataloget for Budget 2024-27 som kan fremrykkes. Samlet set besluttede byrådet at der skal findes tilbagehold for 30 mio. kr. i 2023, for at neutralisere trækket på likviditeten.


Nuværende FR2 viser at der, til trods for de iværksatte tiltag ved FR1 og en mærkbar indsats i organisationen, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt er Faxe Kommune ramt af stor tilgang til pensioner (både førtids- og seniorpension), samt fortsat pres på de specialiserede områder - det gælder for så vidt både det specialiserede børneområde og socialområdet. De styrbare områder såsom skoler, dagtilbud, ældreområdet, kultur samt det tekniske område har alle udvist stor tilbagehold og forventer et bedre regnskabsresultat end i FR1.


Indsatsen på de styrbare områder har dog ikke været tilstrækkelig til at dæmme op for de mindre styrbare områder som pensioner og det specialiserede område.


I indeværende FR2 forventer administrationen et samlet likviditetstræk på baggrund af regnskab 2023 på i 13,6 mio. kr. Inden for servicerammen er forventningen en overskridelse på 25,5 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag som behandles af økonomiudvalget den 30. august og af byrådet den 7. september gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat, herunder evt. opgavebortfald eller udskydelse af projekter mv.


Økonomi på Børn & Læringsudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det fremgår af tabellen, forventes der et underskud på 13,3 mio. kr.


Tabel 1: Børn & Læringsudvalgets aktuelle budget, samt forventet regnskab 2023.

Underskuddet på 13,3 mio. kr. fordeler sig på flere områder. Nedenfor gennemgås de enkelte områder:


Det specialiserede børneområde:

Der forventes p.t. et underskud på 10,7 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette skyldes bl.a. fortsat stigende udgifter i årets første måneder på særligt områderne for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter forbundet med opholdssteder, sammenlignet med udgiftsniveauet i 2022 og budget 2023. For sidstnævnte skyldes udgiftsstigningen bl.a. en række meget dyre enkeltsager. I regi af strategiplanen på det specialiserede børne- og ungeområde arbejdes med korrigerende handlinger fx i forhold til at nedbringe udgifter ved øget anvendelse af hybler i stedet for anbringelser (budgetaftale 2023) og en hurtigere indarbejdelse af screeninger af eksisterende sager vedr. bl.a. hjemgivelse og adoption samt tabt arbejdsfortjeneste. For alle områderne gælder, at der ikke på meget kort sigt kan indhentes en økonomisk korrektion, som følge af bl.a. varsler i vilkårsændringer, lovgivning m.v., jf. også vedlagte bilag vedrørende mulighederne for straksopbremsning af udgifter. Det skal bemærkes, at omlægningerne kan forventes at øge antallet af klager på området.


Skoler og PPR:

Der forventes et underskud på 8,0 mio. kr. Underskuddet vedrører primært Midtskolen (4,6 mio. kr.) og Vestskolen (3,8 mio. kr.). Begge skoler er udfordret af en negativ budgetoverførsel fra 2022 (hhv. 3,1 mio. kr. og 2,3 mio. kr.), og det er for begge skoler primært opgaven i relation til Børn i Fællesskaber, som udfordrer økonomisk. For begge skoler er der udarbejdet handleplaner (jf. også FR1 2023) med henblik på balance i økonomien i hhv. ultimo 2025 og ultimo 2024. Skolernes underskud i 2023 vil blive overført til 2024, jf. kommunens overførselsregler.

Der er på skoleområdet indefrosset 3,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende 2022.


Dagtilbud:

Der forventes et underskud på 0,7 mio. kr., som bl.a. består af:

 1. Både Møllen og Karise Børnehus forventes begge at have et merforbrug på hhv. 0,7 mio. kr. og 0,9 mio. kr. For Møllens vedkommende er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2022 og fortsatte kapacitetsudfordringer. For Karise Børnehus er det en kombination af en negativ budgetoverførsel fra 2023, større udgifter i forbindelse med opsigelser og dalende børnetal i børnehaven i løbet af 2023.
 2. De enkelte institutioners eventuelle underskud og overskud vil blive overført til 2024.
 3. 0,7 mio. kr. af underskuddet vedrører ekstraordinært afsatte midler til udgifter i forbindelse med udvidelse af lokaler grundet kapacitetsudfordringer på flere af kommunens institutioner.

Der er på dagtilbudsområdet indefrosset 0,9 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende 2022.


Børn i Fællesskaber:

Der forventes at være et overskud i Børn i Fællesskaber på ca. 3,9 mio. kr., som overføres til 2024 og det vurderes, at overførslen er helt nødvendig, da budgettet til Børn i Fællesskaber reduceres yderligere med 4,4 mio. kr. i 2024 i forhold til budgettet for 2023.


Centrale områder

Under skole- og dagtilbudsområdet centralt er skønnet udgifter til Ukraine på ca. 3,3 mio. kr. Der er ved budgettets vedtagelse ikke indarbejdet finansiering af disse udgifter, hvorfor at merudgifterne hertil vil blive regnskabsforklaret i lighed med proceduren i 2022.

Udgifterne til befordring har i en årrække været dalende som følge af færre børn i specialtilbud. Den aktuelle prognose forventer et overskud på budgettet på 2,5 mio. kr., idet der dog kan være løbende ændringer i forbrugsmønsteret.


Status på budget 2023-forslag:

Ved budget 2023, blev der besluttet en række besparelsesforslag. Alle besparelsesforslag er indarbejdet i områdernes budgetter.

 1. På skoleområdet ligger der en besparelse på vikarområdet med en effekt i 2023 på 1,25 mio. kr., som betød at vikarbudgettet blev reduceret fra 4 pct. til 2,8 pct. I realiteten har alle skoler udfordringer med at få vikarbudgettet til at strække i forhold til det faktiske forbrug, hvorfor finansieringen af vikarer også sker fra andre dele af skolernes budgetter.
 2. På skoleområdet blev der besluttet en besparelse på IT-systemet ”Min Uddannelse”. Udfasningen af systemet har sidenhen vist sig uhensigtsmæssig, hvorfor et opprioriteringsforslag (inkl. finansiering) forventes at indgå i budgetprocessen vedrørende budget 2024-27.
 3. På det specialiserede børneområde blev der besluttet en udvidelse af tilbud på ”Hyblerne” med 2 pladser til unge tidligere anbragt på opholdssteder, jf. også ovenfor. Forslaget er implementeret og medfører en besparelse på området på i alt 1,5 mio. kr. i 2023.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør 1,3 mio. kr. hvoraf der forventes at anvende 350.000 kr.


Tabel 2: Viser Børn & Læringsudvalget budget og skøn for anlæg 2023.

i hele kroner

Budget

Forventet regnskab (FR2)

Afgivelse ml. FR2 og budget

Børn & Læringsudvalget

1.300.000

350.000

-950.000

Tablets i daginstitutioner

300.000

150.000

-150.000

Pulje til renovering af legepladser 2023

800.000

0

-800.000

Ny legeplads dagplejen gæstehus Haslev

200.000

200.000

0

'+'= merforbrug og

'-' = mindreforbrug


Administrationen forslår at tilbageholde anlægsmidler, således at legepladsmidler ikke anvendes i 2023.

Indkøb af tablets har desuden vist sig at være billigere end afsat ved budget 2023.


Overførsler til 2024

Kommunens principper om overførsel af mer-/ mindreforbrug siger følgende:


Tabel 3. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:

Tal i 1.000 kr.

100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Børn og Læringsudvalget

-5.242

9.658

0

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug


Ved nærværende FR2 forventes der overført underskud på 9,7 mio. kr. til 2024 under princippet om 4 pct. overførsel, som vedrører underskuddet på skoler og dagtilbud. Dertil kommer, at der forventes overført et overskud på 5,2 mio. kr. til 2024 vedr. princippet om 100 pct. overførselsadgang, som vedrører Børn i Fællesskaber samt nogle eksternt finansierede projekter.


9,2 mio. kr. af underskuddet overføres ikke til 2024, og skal derfor finansieres af kommunens kasse. Det vedrører først og fremmest foranstaltninger vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde og dernæst udgifter i relation til Ukrainske flygtninge, som delvist opvejes af overskud på bl.a. befordring.


Til 2023 blev der samlet overført et underskud på 1,4 mio. kr. fra 2022.


Følgende foreslås straksopbremset på Børn & Læringsudvalgets område i 2023, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 13. juni 2023:


 • Renovering af legepladser (0,8 mio. kr. - anlægsmidler)
 • Centrale puljer (0,8 mio. kr. - driftsmidler)
 • Fælles om Forebyggelse (1,0 mio. kr. - udisponerede driftsmidler)
 • Heltidsundervisning (0,5 mio. kr. - tidligere drøftet i Børn & Læringsudvalget og med en protekolering om reinvestering af midlerne til integrationsindsats med 1/3 del til hver af skolerne
 • MiniSkills (0,2 mio. kr. - udskydes til 2024. Det har ikke været muligt endnu, at finde ekstern finansiering)
 • Børn og unge med funktionsnedsættelser - handicapområdet, jf. vedlagte bilag (0,365 mio. kr.)
 • Anbringelsesområdet, jf. vedlagte bilag (0,375 mio. kr.)


For de to sidstnævnte mulige strakstiltag på det specialiserede børne- og ungeområde vedlægges notat med uddybning af forslagene.


Center for Børn, Unge & Familier anmoder om, at de nævnte forslag til opbremsning af økonomien sættes i værk snarest. Vælges ovenstående sat i værk, vil forslagene overgå til Økonomiudvalget og byrådet til videre behandling.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at de nævnte straksopbremsninger af økonomien i 2023 implementeres snarest, samt at økonomien indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

95. Orientering om proces- og tidsplan for ny pårørendepolitik

Resume

Denne sag beskriver proces- og tidsplan for udarbejdelse af en ny pårørendepolitik i Faxe Kommune, herunder politikkens formål samt aktiviteter og økonomi knyttet til formuleringen af en ny pårørendepolitik. Proces- og tidsplanen er godkendt af Socialudvalget på deres møde i juni og forelægges Børn & Læringsudvalget som orientering.


Baggrunden er, at Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget på initiativ af Christina Birkemose (H), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) har besluttet, at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny pårørendepolitik.

Sagsfremstilling

På initiativ af Christina Birkemose (H), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) besluttede Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) på deres møder i marts 2023, at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Samtidig bad udvalgene om at få forelagt forslag til tids- og procesplan, herunder uddybning af intention, aktiviteter og økonomi.


Med denne sag fremlægges proces- og tidsplanen til orientering, da SOU på deres møde i juni godkendte proces- og tidsplan, herunder formål, aktiviteter og økonomi knyttet til formuleringen af en ny pårørendepolitik.


Faxe Kommunes nye pårørendepolitik skal være det fælles fundament for samarbejdet med de pårørende, hvor inddragelse og dialog bliver til gavn for borgeren. Pårørende kan have forskellige relationer og roller til og overfor en borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn, ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det særlige ved pårørende er, at de har en tæt relation til borgeren, der selv definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem de fagprofessionelle må og kan involvere i et samarbejde.


Selvom pårørende og fagprofessionelle kommer med forskellige forudsætninger, bør udgangspunktet være samme ønske, nemlig at være den bedst mulige støtte for dem, der har brug for det. De pårørende er en medspiller i forhold til at yde omsorg og støtte. Samtidig har de et indgående kendskab til borgeren og dennes livshistorie, og kan derfor være den røde tråd i borgerens liv.

Pårørendes livskvalitet og forebyggelse af sygdomme spiller sammen med, hvordan de støttes, aflastes og inddrages i nærtståendes forløb. Det skal pårørendepolitikken også adressere.


Politikformuleringen forankres i Socialudvalget, som godkender proces- og tidsplan samt høringsudkastet på politikken. Da politikken går på tværs af flere fagudvalg, er det Byrådet, der godkender den endelige politik. Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget orienteres om proces- og tidsplan på deres møder i august 2023. For at sikre udvalgenes bidrag til politikken får de mulighed for at drøfte udkast til pårørendepolitik på deres møder i november/december 2023.


Administrativt forankres politikformuleringen i Center for Social, Sundhed & Pleje. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis Center for Børn, Unge & Familier, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed & Pleje. Arbejdsgruppen koordinerer udarbejdelsen af Faxe Kommunes nye pårørendepolitik, herunder dialogmøde med repræsentanter for pårørende.


Af hensyn til målgruppens mangfoldighed sker udmøntningen af den godkendte politik lokalt. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg, der er ansvarlig for at omsætte politikkens mål til handlinger. En lokal udmøntning af politikken giver mulighed for en bredere inddragelse i forbindelse med den lokale konkretisering af fremadrettede initiativer.


Da der ikke er afsat særskilte midler i budgettet til nye initiativer i forbindelse med pårørendepolitikken, vil udmøntningen af politikken ske indenfor den eksisterende budgetramme.


Tidsplan

Formuleringen af en ny pårørendepolitik er tilrettelagt som en forholdsvis komprimeret proces i efteråret 2023, hvor administrationen udarbejder et oplæg til pårørendepolitik, som sendes i høring blandt relevante interessenter. Nedenfor er proces- og tidsplanen skitseret:


Juni – August 2023: Godkendelse af proces- og procesplan.

 • Socialudvalget godkender proces- og tidsplan.
 • SSU, BIU, BLU og PKU orienteres om proces- og tidsplan.


August – September 2023: Politikformulering.

 • Dialogmøde med repræsentanter for pårørende .
 • Den tværgående arbejdsgruppe udarbejder oplæg til pårørendepolitik.


September 2023: Godkendelse af høringsudkast.

 • SOU godkender høringsudkast.


Oktober – December 2023: Høring.

 • Høring i relevante råd og nævn, bestyrelser, samarbejdspartnere, bruger-pårørenderåd mv.
 • SSU, BIU, BLU og PKU drøfter høringsudkast på deres decembermøder mhp. at give input til politikken.
 • Eventuelt temamøde for Byrådet.


Januar 2024: Godkendelse af Faxe Kommunes Pårørendepolitik.

 • SOU godkender udkast med indarbejdede kommentarer fra høring.
 • Byrådet godkender Faxe Kommunes Pårørendepolitik.


2024: Lokal udmøntning af pårørendepolitikken.

 • De enkelte fagudvalg omsætter politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orientering om proces- og tidsplan for ny pårørendepolitik tages til efterretning.Fraværende:Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

96. Orientering om Nordskovskolens deltagelse i forsøgsordning med karakterfrihed

ResumeI sagen orienteres Børn & Læringsudvalget om Nordskovskolens deltagelse i forsøg med skriftlig formativ feedback i stedet for standpunktskarakterer. Forsøget omfatter én klasse på 8. klassetrin skoleåret 2023/24 og samme klasse på 9. klassetrin skoleåret 2024/25. Forsøget er en del af et forsøgsprogram udbudt af Børne- og Undervisningsministeriet.


Sagsfremstilling

Baggrund for og formål med deltagelse i forsøget

 • Forsøget med karakterfrihed og skriftlig formativ feedback er en del af et forsøgsprogram om forskellige karakter- og bedømmelsessystemer. Forsøget er blevet iværksat for at undersøge, om en ændret karakter- og bedømmelsespraksis kan bidrage positivt til elevernes trivsel og motivation. I bilag 1 kan der læses yderligere om forsøgsprogrammet og forsøget om karakterfrihed, se bilag 1: "Indsatsbeskrivelse karakterfrihed".
 • Nordskovskolen har ønsket at deltage i forsøget for at undersøge og arbejde med tiltag, der kan understøtte elevernes motivation for skolen og mindske deres oplevelse af pres. Forskning giver ikke entydige svar på betydningen af karakterer for elevers motivation og trivsel, og dermed heller ikke hvilken betydning fraværet af karakterer kan få. Karakterer kan i nogle tilfælde øge det oplevede karakterpres blandt elever og dermed påvirke elevernes trivsel negativt. Tidligere undersøgelser peger endvidere på, at formativ feedback mindsker fokus på præstationer og øger fokus på læring og udvikling. Flere studier viser, at dette både skaber større motivation og bedre faglige resultater blandt eleverne, jf. bilag 1.
 • Ifølge folkeskoleloven skal skoler give eleverne standpunktskarakterer, så for at Nordskovskolen kan afvige herfra er deltagelse i et forsøg muliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet nødvendig.


Beskrivelse af forsøget

 • Forsøget omfatter én klasse på 8. klassetrin skoleåret 2023/24 og samme klasse på 9. klassetrin skoleåret 2024/25. Klassen deltager i forsøget med fagene matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, historie og idræt, se desuden bilag 2 "Nordskovskolen - godkendelse af ansøgning til forsøg med karakterfrihed og skriftlig formativ feedback".
 • I afprøvningen af forsøg med karakterfrihed og skriftlig formativ feedback skal eleverne opleve et karakterfrit læringsmiljø i de fag, der er omfattet af forsøget. Karakterer forstås derfor både som de standpunktskarakterer, der gives ifølge folkeskoleloven samt de ’hverdagskarakterer’, der kan gives som bedømmelse af diverse løbende opgaver og afleveringer i undervisningen. Begge disse karaktertyper skal undlades i forsøgsklasserne.
 • De eneste karakterer eleverne i klassen får i løbet af 8. og 9. klassetrin er de afsluttende standpunktskarakterer samt karakterer i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen. Forsøget ændrer således ikke på elevens bevis for folkeskolens afgangseksamen og har ikke betydning for elevens retstilling i forhold til overgang til ungdomsuddannelse eller uddannelsesparathedsvurderingen.
 • Omkring det tidspunkt, hvor eleven skulle have haft standpunktskarakterer, skal eleven i stedet modtage skriftlig formativ feedback i de fag, der er omfattet af forsøget. Formativ feedback er tilbagemeldinger med det formål at fremme læring. Den formative feedback er derfor fremadskuende og beskæftiger sig med, hvordan eleven når næste zone for faglig udvikling. Feedbacken skal både bidrage til at tydeliggøre elevens aktuelle faglige ståsted og udviklingsmuligheder i forhold til at forbedre dette. Skolerne skal i forbindelse med forsøget udvikle et lokalt tilpasset format for den skriftlige formativ feedback.


Evaluering af deltagelse i forsøget

 • Nordskovskolen vil løbende blive undersøttet i forsøget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) via fælles info- og netværksmøder for alle deltagende skoler og materialepakker samt via læringskonsulenters vejledning på de enkelte deltagende skoler.
 • Forsøget vil blive evalueret af en ekstern evaluator. Det forventes, at evaluator vil gennemføre spørgeskemaundersøgelser, hvor målgrupperne er skoleledelse, lærere og elever. Den første spørgeskemaundersøgelse afvikles omkring skolestart. STUK gennemfører også en kvalitativ evaluering med interviews med relevante målgrupper fra udvalgte skoler.
 • Evalueringen af forsøget forventes offentliggjort af STUK i slutningen af 2025.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).97. Meddelelser

Sagsfremstilling


Staben orienterer om, at Faxe Kommune indgår i samarbejdet Stime, der er et igangsat samarbejde mellem psykiatri og kommuner i region Hovedstaden. Der arbejdes aktuelt med 4 spor for lettere behandling på områderne omkring tegn på kropsutilfredshed, tegn på optagethed af selvskadende adfærd, tegn på depression og mild grad af angst, tegn på udfordringer omkring uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Det er målsætningen, at Stime giver familier relevant og rettidigt hjælp tæt på deres hverdag, så udfordringer bliver taget i opløbet. Når STIME ikke er relevant, bliver familien henvist videre i kommunen eller til psykiatrien.


Staben orienterer om, at UngFaxe har modtaget midler fra Erasmus+ til projektet "Demokratisk dannelse i ungdomsfællesskaber", hvor UngFaxe ønsker at skabe et event og mødeaktiviteter foråret 2024 med involvering af unge i Faxe Kommune. Eventet vedrører aktiv stillingtagen til de unges egne liv, miljøer, muligheder og problemer igennem debat, aktivisme og involvering og vil blive formet i udarbejdelse med de unge selv.


Staben orienterer om invitation til KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs politiske møde, der afholdes den 15. november 2023, hvor udvalget besøger Region Sjælland.


Staben orienterer om Faxe Musikskole status - Forebyggelse i musikalske fællesskaber

Faxe Musikskole arbejder målrettet på at have et gensidigt og ansvarsfuldt samarbejde med andre centre i kommunen for at kunne bidrage til indsatser overfor udsatte børn og unge. Musikskolen har gennemført to prøveforløb i to børnehaver, hvor underviser har fokuseret på sprog og deltagelse i fællesskaber og resultaterne har været positive.

Musikskolen har observeret følgende effekter:

 • Børnene deltager i sproglige fællesskaber gennem de nye sange, de synger sammen.
 • Efter musikaktiviteterne er børnene mere rolige og har et lavere arousal-niveau resten af dagen. Det anderledes læringsmiljø har skabt bedre muligheder for pædagogerne til at forberede børnene til skolen.

Sangene og legene er blevet fællesaktiviteter og er udviklet til fælleslege på dansk på legepladsen. De mere stille børn oplever øget selvværd.


Staben orienterer om ansættelse af ny leder af UngFaxe med start pr. 1. august 2023.


Direktøren orienterer om proces for ansættelse af ny Centerchef.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


98. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 24. august 2023.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).