Børn & Læringsudvalget - 26-06-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 26 juni, 2019 - 16:00
Hent som fil:
63. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

64. Dialogmøde mellem Centerudvalget og Børn & Læringsudvalget

Sagsfremstilling

Som et led i budgetprocessen 2020 afsættes 30 minutter til et dialogmøde mellem Børn & Læringsudvalget og Centerudvalget for Børn & Undervisning.


Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i de faglige udfordringer og eventuelle bekymringer, medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for det næste år. Derudover giver dialogmødet de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer, politikerne oplever, når der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at drøftelserne tages til efterretning

Beslutning

Godkendt


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Michael Rosendahl (V) deltog ikke under dette punkt

65. Dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Der afsættes 45 min. til et dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse. Mødet afholdes fra kl. 16.30-17.15 i Byrådssalen på Søndergade 12, 4690 Haslev.
Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Ungdomsskolens seneste nyhedsbrev er vedlagt som bilag.

Dagsorden for drøftelserne:

UngdomsskolenBørne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området.

Fagligt niveau
Der lægges op til drøftelse af skolernes faglige niveau.

Skolebestyrelsens punkter til drøftelse:

 • Kan udvalget give et indblik i nuværende samt langsigtede planer for Ungdomsskolen, og hvilke forventninger BLU har til Ungdomsskolen?
 • Ressourcer i kommunen – kan/skal Ungdomsskolen være med til at optimere. Her tænkes udvidelse af Heltiden?
 • Hvorfor ligger SSP ikke i Ungdomsskolen, da brugerfladen er stor og Ungdomsskolen arbejder på tværs af kommunen?
 • Er der planer om, at Ungdomsskolen skal flytte?
 • Bedre arealudnyttelse - Ungdomsskolen mangler m2 for at kunne udføre sine opgave i skoleåret 2019-2020. Hvad ligger der til grund for, at ungdomsskolen ikke kan bruge de m2, som står tomme?

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog ikke under dette punkt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)


66. Orientering om Ungdomsskolens 10. klasses tilbud Ak10vet

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om Ungdomsskolens strategi for 10. klasse (Ak10vet) med henblik på en drøftelse af den fortsatte 10. klasses aktivitet.

Sagen indledes med et oplæg fra Ungdomsskolens ledelse. 

Baggrund

I slutningen af 2018 deltog den konstituerede ungdomsskoleleder med et oplæg for Børn & Læringsudvalget, hvor der blev fremlagt diverse statistik og oplysninger vedr. 10. klasses tilbuddet i Faxe Kommune. Der er efterfølgende sket en fastansættelse af ungdomsskolelederen, som har arbejdet videre med udviklingen af 10. klasses tilbuddet.

Center for Børn & Undervisning har med denne baggrund besluttet at gøre status på 10. klasses tilbuddet og præsentere udvalget for Ungdomsskolens fremadrettede strategi for området.


Status

Ungdomsskolen har siden skoleåret 2013/2014 set et fald i antallet af elever, der vælger 10. klasse i Faxe Kommune. Samtidig er der sket en markant stigning i antallet af elever, som får støtte til at gennemføre 10. klasse (Ak10vet +). Stigningen er særlig bemærkelsesværdig ved skiftet fra skoleåret 2014/2015 til 2015/2016, hvor procentandelen stiger fra 7,8 % til 24,7 %. Derudover tyder nuværende tal på, at der vil komme endnu en stigning i andelen af elever i Ak10vet (+) ved næste skoleår, som pt. viser en stigning fra 28,6 % til 40 %. jf. nedenstående tabel. Det bemærkes dog, at Ungdomsskolen dels har løbende optag, og dels sender elever videre på uddannelse i løbet af skoleåret. Opgørelsen for skoleåret 2019/2020 viser derfor kun opskrevne elever pr. 15. juni 2019. Ungdomsskolen forventer på denne baggrund ikke et fald i det samlede antal af elever set henover hele skoleåret.


Der kan ikke peges på en entydig årsag til stigningen på nuværende tidspunkt, men udviklingen kan muligvis skyldes følgende:

 • Udvisiterede børn vender tilbage til almen for at afslutte 9. klasses afgangsprøven
 • Et øget samarbejde med UU om elevers overgang til ungdomsuddanelse medfører en større elevstrøm til 10. klasse
 • Flere elever og forældre sætter pris på muligheden for at indgå i et alment tilbud, der dels inkludere elever med behov for støtte og dels imødekommer deres behov for understøttelse i undervisningen.

På baggrund af ovenstående stiller Center for Børn & Undervisning sig dog undrende over for, om 10. klasses tilbuddet er ved at ændre karakter og målgruppe i retning af et tilbud af specialpædagogisk karakter. Det er derfor besluttet at igangsætte en analyse i det kommende skoleår, som skal afdække årsagerne til denne udvikling i antallet af Ak10vet (+) elever.2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020 (pr. juni 2019)

Ak10vet

98

106

64

73

46

50

30

Ak10vet +

8

9

21

20

15

20

20

I alt elever

106

115

85

93

61

70

50

Ak10vet + procentandel

7,5 %

7,8 %

24,7 %

21,5 %

24,6 %

28,6 %

40,0 %

Kilde: Ungdomsskolen


Herunder kan ses en opgørelse af elevernes gennemsnitlige karakterstigning fra 9. til 10. klasse. Dvs. Ungdomsskolens evne til at løfte eleverne fagligt. For overblikkets skyld er der lavet en opsummering af løfteevnen pr. år, som kan ses i nederste række af tabellen. Her fremgår det, at Ungdomsskolens evne til at løfte eleverne siden skoleåret 2013/2014 har været stigende, og her er løfteevnen i skoleåret 2017/2018 højest i mundtlig dansk og skriftlig matematik.2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Dansk skrift.

-0,21

-0,08

0,22

0,58

0,34

Dansk mundt.

-0,08

1,15

2,24

-0,56

0,94

Matematik skrift.

-0,91

1,2

1,36

1,25

1,62

Matematik mundt.

-0,21

0,2

-0,25

-0,33

0,31

Engelsk skrift.

1,11

0,52

0,4

1,53

0,53

Engelsk mundt.

2,31

0,88

1,28

0,95

0,79

Sammenfattet

2,01

3,87

5,25

3,42

4,53

Kilde: Ungdomsskolen

Udviklingen i elevernes ønsker til uddannelse efter 10. klasse er opgjort i procentandel herunder. Her ses en stigning i antallet af elever, der går 10. klasse om eller fortsætter i et andet folkeskoletilbud (11. folkeskoleår). Ligeledes ses et fald i tilgangen til gymnasielle tilbud. Denne udvikling vurderes dog at være forventelig, når tallene sidestilles med den stigende andel af elever i Ak10et (+).

 

:

Fastholdelsesprocent i ungdomsuddannelse efter 3 mdr, ser ud som nedenstående. Her ses et fald i perioden fra 2016 til 2017, som dog nu virker til igen at være stigende.

2015

2016

2017

2018

85,5

86,3

69,1

76,8

Strategi for udviklingen af 10. klasse

For at imødekomme den stigende udvikling i antallet af elever på Ak10vet (+), har ungdomsskolen besluttet at styrke 10. klasses tilbuddet i det kommende skoleår med henblik på øge elevoptaget, at få flere unge i uddannelse og at fastholde dem i uddannelse.

10. klasses tilbuddet gennemgår derfor en udvikling frem mod næste skoleår, som medfører følgende:

 • Opdeling af linjer, der orienterer sig mod henholdsvis erhvervsuddannelse, gymnasiel uddannelse og overgange for elever med behov for støtte. Linjerne har til formål at målrette 10. klasses tilbuddet efter elevernes konkrete ønsker og kompetencer.
 • Oprettelse af tilvalgsfag, herunder fx science, digital enginiering, innovation og design, m.m., som er målrettet konkrete ungdomsuddannelser.

Hertil er der sket en udvidelse af samarbejdet med Midtsjællands Gymnasium og Køge Erhvervslinje, hvor de unge tilknyttes undervisningen på den konkrete matrikel, hvilket giver dem erfaringer og styrker deres tilknytning til det faglige og sociale miljø på uddannelsesinsitutionen.

Derudover er der sket en styrkelse af samarbejdet med lokale erhvervsdrivende, fx håndværkere, malere, m.m., som kommer og underviser i 10. klassen.

Center for Børn & Undervisning vil følge op på 10. klasses aktiviteterne og relevante måltal efter næste skoleår.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (A)

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)


67. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

 1. At de udarbejdede budgetforslag drøftes,
 2. At de udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og
 3. At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling. 

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt.


68. Handleplan til imødegåelse af forventet merforbrug på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

47. Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-12-19

Sagsansvarlig: Rikke Westergaard

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har et skønnet merforbrug i 2019 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 på 9,289 mio. kr.  Der er siden budgetopfølgningens udarbejdelse identificeret mellemkommunale indtægter på 1 mio. kr.  Dette giver et nyt skønnet merforbrug på 8,289 mio.kr

Merforbruget ses på følgende områder:

·  En aktivitetsstigning i antal elever visiteret til støttetimer, egne og regionale special tilbud i alt 4,2 mio. kr. i merforbrug på special foranstaltninger.

·  En stigning i elever visiteret til befordring. Skønnet merforbrug i år med tilsvarende aktivitet på 3,2 mio. kr.

·  Søskendetilskud stiger med ca. 0,3 mio.kr.

·  Tilskud til forældre der vælger private pasningsordning stiger med 1 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på dagtilbud

·  I alt forventet merforbrug til økonomiske fripladser 1,7 mio. kr. for både dagtilbud og SFO området.

·  Regninger BDO

Handlemuligheder for imødegåelse af forventet merforbrug:

1.  Fremrykning af projekt ”Børn i Fællesskaber” - 3.117.852 mio.kr.

Børn & Læringsudvalget er orienteret om projekt ”Børn i Fællesskaber” ved møderne 27. februar og 2. maj 2019.

Center for Børn & Undervisning vurderer, at det er nødvendigt at indføre et af delelementerne i projektet ”Børn i Fællesskaber” - incitaments strukturen tidligere end oprindeligt planlagt, for at få vendt udviklingen med et højt antal segregerede børn hurtigere.

Overordnet består Børn i Fællesskaber og herunder incitaments strukturen af de bærende værdier og principper:

Så mange børn som muligt skal trives og udvikle sig indenfor rammerne af folkeskolen

·  Der skal skabes øgede muligheder for at børn kan blive en aktiv og værdifuld deltager i så mange meningsgivende fælleskaber som muligt

·  Vi har fokus på fællesskabet – barnets omgivelser, ved at styrke skole- og klassefælleskaber og de faglige kompetencer

·  Børn skal have de rette tilbud – både de faglige, sociale og læringsmæssige kvalificerede tilbud

·  Vi vil gerne have en smidig tilbudsvifte med lokalt forankrede tilbud

·  Pengene skal følge barnet

I bilaget beskrives selve incitaments strukturen. 

2.  Modtagerklasser – 567.834 kr.

Begge modtager klasser kører med underskud. Der er meget få børn på afdeling Rollo, Østskolen.

En sammenlægning af modtagerklasserne pr 1.8.2019 vil medføre at Østskolen går fra et forventet underskud på 432.000 kr. for modtagerklassen, til et forventet overskud på 135.834 kr. på samme.

3.  Tilbageholdenhed, nedgang i aktiviteter og indkøb – 2 mio.kr.

Generelt meddeles tilbageholdenhed på alle rammer og enheder, og mulighed for ved årets afslutning at se Center for Børn & Undervisning under et.

Pædagogisk udvikling - 498.298 kr. ikke forbrugte midler tilbageholdes

Læringsmiljøer (forebyggende indsats i dagtilbud/skole) -1.192.694 ikke forbrugte midler tilbageholdes/ aktivitetsstop

4.  Yderligere administrative tiltag – 1 mio.kr.

Befordring

Der skønnes et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af aktivitets stigning i antal af elever visiteret til special tilbud samt forhøjelse af taksten fra ekstern udbyder. Der er iværksat arbejde med udarbejdelse af kvalitets standard og serviceniveau. Ny arbejdsgang og bevillingsansvar tydeliggøres. 

Data kvalitet og styring

Der er igangsat proces og optimering i Center for Børn & Undervisning i indsamling, opfølgning og styring af data på aktivitetssiden.

Der er igangsat arbejde med budgetstyring, opfølgning, brug af prognose, kvalificering af prognoser m.m. for hver leder og ledergruppen samlet 

Specialområdet

Som en del af projekt Børn i Fællesskaber er der igangsat en kortlægning og analyse af hele specialområdet i Center for Børn & Undervisning med henblik på en optimering og udvikling af såvel tilbudsviften, styring af specialområdet og det enkelte tilbud. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller,

1.  at indførelse af incitamentsstyring pr 1.8.2019 med de dertilhørende beskrevne elementer reducerer forbruget til specialundervisning, støttetimer og dagtilbud med 3,1 mio.kr

2.  at modtageklasserne sammenlægges og Østskolens forbrug reduceres med 0,5 mio.kr.

3.  at der udvises tilbageholdenhed, nedgang i aktiviteter og indkøb for alle enheder på hele udvalgets rammebevilling på i alt 2 mio.kr.

4.  at iværksætte yderligere administrative tiltag, der medfører et mindre forbrug på 1 mio.kr.

5.  at Pædagogisk udvikling på 0,5 mio.kr. ikke forbrugte midler, tilbageholdes.

6.  at Læringsmiljøer (forebyggende indsats i dagtilbud/skole)  i alt 1,2 mio.kr. ikke forbrugte midler, tilbageholdes. 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. maj 2019

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt på nær punkt 1. Administrationen skal udarbejde andre forslag for 3.117.825 kr. som forelægges udvalget i juni.

"Børn i Fællesskaber" følger den oprindelig plan med opstart i 2020.


Bilag

 • Børn i Fællesskaber - incitament styringsmodel

Børn og Læringsudvalget besluttede på møde den 29. maj 2019, at godkende punkt 2-5 i handleplanen, samt at administrationen skulle udarbejde andre forslag for 3.117.825 kr. svarende til daværende handleplanens punkt 1. Dertil kommer udkommet af overførselssagen, som er medtaget i nærværende supplerende handleplan. Overførelsessagen beløber sig til 2.549.000 mio. kr. I alt handleplan for ydereligere 5.666.825 mio.kr. 

Alternative forslag til imødegåelse af forventet merbrug 

Handlinger for imødegåelse af forventet merforbrug:

·  Dagtilbudsområdet samlede mindreforbrug på grund af stigning i private pasningsordninger omkonteres til merforbrug på private pasningsordninger 1 mio. kr.

·  Tilbageholdenhed, aktivitets- og indkøbstop på udlagte decentrale rammer i en procentvis fordeling set i forhold de decentrale budgetter.

-  Dagtilbud område Vest 319.000kr.

-  Dagtilbud område Øst 456.000 kr.

-  Dagtilbud område Midt 598.000 kr.

-  Ungdomsskolen 214.000 kr.

-  Vestskolen 1.125.000 kr.

-  Midtskolen 1.028.000 kr.

-  Østskolen 823.000 kr.

-  PPR 237.000 kr.


Det forventede merforbrug på økonomiske fripladser opgøres endeligt ved årets slutning, og finansieringen af et eventuelt merforbrug på dette område behandles i lighed med sidste år ved ansøgning til Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af Børn & Læringsudvalget


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

at ovenstående forslag indgår i handleplanen til imødegåelse af forventet merforbrug i 2019.


Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V) 

René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt

69. Forslag til ændring af klubstrukturen

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til en ny organisering af klubberne i Faxe Kommune.


Baggrund

I perioden fra 2016 og frem til udgangen af 2017 arbejdede det daværende Uddannelsesudvalg med forskellige modeller for en ny klubstruktur i Faxe Kommune. Arbejdet tog afsæt i et møde i Uddannelsesudvalget d. 30. marts 2016, hvor Ungdomsskolens ledelse deltog, og bl.a. fremlagde mål for deres klubaktiviteter. I den sammenhæng blev en række udfordringer vedr. klubstrukturen fremlagt.

I perioden frem til november 2017 blev der udarbejdet forskellige modeller til en ny klubstruktur. I den sammenhæng blev der blandt andet gennemført fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse med unge, arrangeret politiske besøg i klubber og gennemført høringer i MED-systemet. Den 28. november 2017 besluttede Uddannelsesudvalget at overdrage beslutning om klubstrukturen til konstitueringen af nyt Byråd i 2018.

I forlængelse heraf gennemgik Ungdomsskolen imidlertid en forandring i ledelsen, og det blev derfor besluttet at afvente sag vedrørende klubstruktur til den nye ledelse, havde fået tilstrækkeligt indblik i området, herunder revurdering af mål, udfordringer og mulige løsninger.


Status

Ungdomsklubberne refererer til dagtilbudslovens kap. 10 § 65:
”Klubtilbud skal i samarbejde med de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.”

Derudover indgår klubbernes indsats i Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Den nuværende klubstruktur består af 6 lokale afdelinger, som hver har åbent 2 dage ugentligt 40 uger om året (klubaktiviteten i Faxe er dog midlertidigt nedlagt på grund af rydning af Bakkedal – og timerne er pt. overført til klubben på afdeling Hylleholt).

Ledelsen i Ungdomsskolen vurderer, at nuværende struktur skaber en række udfordringer i forhold til styringen af klubaktiviteter, serviceniveau og kvalitet.

Den største udfordring er, at medarbejderressourcerne pt. udmøntes efter strukturens behov frem for de unges behov. Det bliver synligt i eksempelvis Karise og til dels Rønnede og Dalby, hvor de unges fremmøde er lavt og medarbejderne bemander til tider tomme lokaler, hvorimod fremmødet i Haslev og Hylleholt er højere og ofte kræver flere medarbejderressourcer, end der er til rådighed, samt at yderligere åbningsdage vil være ønskelige.

I nogle klubber har de unge blot behov for et sted at ”hænge ud”, hvorimod der andre steder er et større socialpædagogisk behov, som kræver en anden fordeling af medarbejderressourcer. Som det ser ud pt. er mulighederne for socialpædagogiske aktiviteter meget begrænset, og dette gælder også muligheden for inddragende ungeprocesser set i et læringsperspektiv.

Endelig nævner Ungdomsskolen også, at det er udfordrende at lave en attraktiv klub for de unge, når der deles lokale med SFO og en yngre målgruppe (Karise, Rønnede og Dalby). Lokalerne bliver ikke så tiltalende, da det er svært at sætte sit eget præg af ungemiljø.

På denne baggrund er der blevet udarbejdet en række modeller, som kan drøftes politisk med henblik på en beslutning om den fremtidige klubstruktur.

Den nuværende fordeling af den økonomiske ramme for Ungdomsklubberne, er:


Økonomisk vinkel: Den eksisterende ramme.

Medarbejderlønninger

997.890

Inventar

220.000

Aktivitetsmidler

260.000

Ledelse

315.000

I alt

1.792.890


Mulige modeller for klubstrukturen:

Modellerne er uddybet i vedlagte bilag 1.

1.  Fastholde den nuværende struktur: Med denne model fortsætter klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale afdelinger, som hver har åbent 2 dage ugentligt 40 uger om året.

2. Fastholde de nuværende lokationer – med ændrede åbningsdage: Med denne model fortsætter klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale afdelinger. Her følger åbningsdage og tider i forhold til brugergrupperne. Klubberne Karise, Rønnede og Dalby får 1 åbningsdag, Faxe får 2 dage, mens klubberne i Haslev og Faxe Ladeplads får 3 åbningsdage samt udvidet bemanding pga. mange brugere og en større diversitet i brugergrupperne, hvilket kræver ekstra ressourcer. Såfremt de lokale behov ændrer sig over tiden, kan Ungdomsskolen skrue op og ned og/eller flytte klubaktiviteterne og åbningstider efter behovet. På den måde skabes et mere fleksibelt klubtilbud.

3.  Én klub pr. skoledistrikt: Med denne model ændres klubstrukturen til at bestå af 3 lokale afdelinger, som følger skoledistrikterne. Fordelingen af åbningsdage og tider samt medarbejderressourcer tilpasses efter socioøkonomisk analyse og faglige vurderinger af det lokale behov. Alle 3 steder kan der skabes spændende ungemiljøer med mulighed for udvidede åbningsdage og tider, så medarbejderressourcer tilpasses efter socioøkonomisk analyse.

4. Én klub i Haslev, Faxe by og Faxe Ladeplads: Med denne model ændres klubstrukturen efter et demografisk princip med placering af klubaktivitet i de to største byer i kommunen samt Faxe Ladeplads, hvor fremmødet generelt er højt. Alle 3 steder kan der skabes spændende ungemiljøer med mulighed for udvidede åbningsdage og tider, så medarbejderressourcer tilpasses efter socioøkonomisk analyse. 


Center for Børn & Undervisning anbefaler model 3.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

(Selve beslutningen om klubstrukturen besluttes endeligt i Byrådet)

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget sender modellerne i høring i bestyrelser og elevråd frem til d. 31. august, og at sagen herefter genoptages.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt.


70. Orientering om procedure og retningslinjer ved skoleudsættelse og undervisning på samme klassetrin i 2 år.

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres arbejdsgange og kriterier for bevilling af henholdsvis:

a) skoleudsættelse efter folkeskolelovens § 34

b) omgængere (undervisning på samme klassetrin i to år) efter folkeskolelovens § 12


Baggrund 

I forlængelse af sag på udvalgsmøde d. 27. februar 2019 om "Skoleudsættere og omgængere i børnehaveklassen", besluttede Børn & Læringsudvalget, at der skulle udarbejdes en yderligere analyse vedrørende arbejdsgange og kriterier for bevilling.  


Nuværende praksis

Skoleudsættelse:

Forældremyndighedsindehaverne kan ansøge om, at barnets undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Hvis barnet er anbragt i plejefamilie er det fortsat forældremyndighedsindehaveren, der skal give samtykke til ansøgningen. Børn og Unge afdelingen, som har myndighedsansvaret, skal altid kontaktes og inddrages.

Kriteriet for skoleudsættelse er, at forældrene i dialog med børnehavens leder og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vurderer, om barnet vil få et væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehaven end ved at starte i skole. Hvis der er enighed mellem parterne sendes ansøgning om skoleudsættelse til visitationsudvalget i Center for Børn & Undervisning.

Ansøgningen sker via blanketten ”Ansøgning om skoleudsættelse” (bilag 1).

Det indgår i ansøgningsskemaet om skoleudsættelse, at beskrive indsatsen i det ekstra år i børnehaven - samt hvordan denne tænkes evalueret.

Deruvover vedlægges ansøgning øvrige dokumenter (bilag 2)

Ansøgningsskemaet er udarbejdet i forlængelse af kortlægningsrapporten: "En undersøgelse af overgangen fra dagtilbud til SFO/skole i 2017/18 (bilag 3 )". Skemaet indgår i: "Drejebog for arbejdet med overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole i Faxe Kommune (bilag 4)".

En skoleudsættelse betinges af at barnet optages i en børnehave i det ekstra år.

Omgængere:

Skolens leder kan efter samråd med forældrene bestemme, at en elev undervises på samme klassetrin i to år, hvis det vurderes til elevens bedste.

Undervisning på samme klassetrin i to år kan bl.a. komme på tale når en elev:

 • har haft et stort fravær på grund af sygdom
 • vurderes umoden i forhold til sine jævnaldrende

Det ses af nærværende materiale, at der pt. ikke er helt ensartethed i skolernes vurderinger af omgængere.


Det fremadrettede perspektiv

På baggrund af denne analyse, hvor der særligt angående omgængere ikke er sikret ensartethed vedrørende kriterier og arbejdsgange, er det i Center for Børn & Undervisning besluttet at udarbejde kvalitetsstandard vedrørende skoleudsættelse og omgængere, som vil blive forelagt udvalget ultimo 2019. Arbejdet integreres som en del af projektet "Børn i Fællesskaber" og implementeringen af incitamentstruktur for at sikre, at kvalitetsstandarden tager højde for disse rammer.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §§12 og 34

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt.


71. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skoler er blevet revideret og ajourført i henhold til gældende aftaler i Faxe Kommune og i forhold lov om ændring af lov 226 om folkeskolen af 2. maj 2019.


Styrelsesvedtægten er udarbejdet som to dokumenter.


 1. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler, indeholdende forhold vedr. skolebestyrelser samt delegering- og kompetenceplan
 2. Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler indeholdende de beslutninger, der politisk er truffet i Faxe Kommune.

En stor del af indholdet i både styrelsesvedtægt og bilag til styrelsesvedtægt består af redaktionelle justeringer. Tilføjelser er markeret med ’NY’ foran teksten.
Følgende ændringer skal nævnes:


Vedr. styrelsesvedtægten:


1: § 1, stk. 1: Skolebestyrelsens sammensætning
Undervisningsministeriet har defineret en afdeling, som en matrikel, hvor der foregår undervisning. Da der skal være mulighed for, at elever fra alle afdelinger repræsenteres i skolebestyrelsen, er antallet af elevrepræsentanter opjusteret.
Der skal i en skolebestyrelse være et flertal af forældre. På den baggrund er antallet af forældrerepræsentanter opjusteret.

Center for Børn & Undervisning indstiller, at skolebestyrelserne sammensættes på følgende måde:


Sammensætning

Midtskolen

Vestskolen

Østskolen

Forældrerepræsentanter, mindst 1 pr. afdeling

10

8

8

-  heraf mindst 1 fra specialklasserne

1

-

-

-  heraf mindst 1 fra landsbyordning

-

1

-

Medarbejder repræsentanter

3

3

3

Elevrepræsentanter, mindst 1 pr. afdeling

5

3

3

Repræsentant fra det lokale erhvervsliv/fritidsliv

1

1

1


2: § 2, stk. 1: Forældrerepræsentanternes valgperiode

Den nye aftale om justering af folkeskolen giver mulighed for at ændre forældrerepræsentanternes valgperiode til 2 år.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at valgperioden for forældrerepræsentanterne forbliver 4 år.


3: § 2, stk. 7: Valg af repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger

Byrådet skal tage stilling til, hvordan valg af repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger skal finde sted.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger udpeges af den enkelte skolebestyrelse.


4: § 19: Møder mellem Børn & Læringsudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Jf. Folkeskolelovens § 46a skal Byrådet (uddelegeret til Børn & Læringsudvalget) og repræsentanter for skolebestyrelserne mindst 2 gange om året afholde møder til drøftelse af spørgsmål om skolevæsens vilkår og udvikling.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende formulering tilføjes styrelsesvedtægten: Børn & Læringsudvalget afholder mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling, jf. Folkeskolelovens § 46a.

Det ene fællesmøde kan eventuelt erstattes af møder med skolebestyrelserne for Midtskolen, Vestskolen og Østskolen enkeltvis.


5: § 20: ansættelse af skoleledere

Den nye aftale om justering af folkeskolen forpligter kommunerne til at have mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleledere.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende formulering tilføjes styrelsesvedtægten:

Ved ansættelse af skolens leder vælger skolebestyrelsen (mindst) en repræsentant til deltagelse i ansættelsesudvalget. Repræsentanten fra skolebestyrelsen har kompetencen til at repræsentere den samlede skolebestyrelse.


Vedr. bilag til styrelsesvedtægten:


6: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, inklusion

For at sikre inklusion anbefaler Center for Børn & Undervisning at sikre plads i en almen klasse til elever, der er visteret til kommunens specialklasserække. Lederen af visitationsudvalget foretager altid en inviduel vurdering med det formål at følge kapacitetsbehovet.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.2:

Når en elev optages i en specialklasse, reserveres en plads i en almen klasse med henblik på inklusion. Dog foretages der altid en individuel vurdering af lederen af visitationsudvalget.


7: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, børnehaveklasser

Jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 2, litra 3 skal kommunen inddeles i skoledistrikter.


Center for Børn og Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.2:

… eleverne skal have mulighed for at blive optaget på den skoleafdeling, de bor tættest på indenfor skoledistriktet.


8: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, klasseoptimering

Skoleledernes har kompetence til at klasseoptimere på baggrund af pædagogiske eller faglige hensyn.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes styrelsesvedtægten: Skolelederen kan af pædagogiske eller faglige hensyn af egen drift klasseoptimere på følgende årgange: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. og 9. årgang. Inden optimeringen indhenter skolelederen udtalelse fra skolebestyrelsen på skolen.


9: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg

Det præciseres, at forældre ikke har ubetinget ret til at få optages deres barn på en ønsket skole. Det er af hensyn til klassens sårbarhed muligt at suspendere det frie skolevalg.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.4:

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering af barnet. Der kan alene ske suspension af det frie skolevalg for en konkret klasse på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for beskyttelse. Afvisning af en elev forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om suspension for den pågældende klasse eller det pågældende klassetrin.


10: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg, B1

Ved klassedannelse har elever fra Faxe Kommune gået forud for elever fra andre kommunen. Dette har dog ikke været eksplicit præciseret tidligere.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes til afsnit 3.4: Elever bosat i Faxe Kommune går forud for elever i andre kommuner


11: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg, B2

I forbindelse med det frie skolevalg skal søskendekriteriet vurderes, hvordan kriteriet defineres.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende  definition tilføjes styrelsesvestægten: Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er i relation til søskendetilskud et krav, at søskende har ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Bor to søskende således i hver deres hjem, kan de ikke anses for søskende i relation til søskendekriteriet.


12: Bilag 4, Skolefritidsordning

Der er tilføjet afsnit 4.2 om SFO 2 og 4.3 om overgang fra børnehave til skole. Begge afsnit er beskrivelse af eksisterende praksis.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at bilag 4 om fritidsordning tilføjes Bilag til styrelsesvedtægt.


13: Bilag 5, Undervisningens ordning: punkt 5.1 om timetal

Afsnit 5.1 om timetal er tilrettet den nye aftale om justering af folkeskolen


Center for Børn & Undervisning indstiller, at bilag 5 om timetal tilføjes Bilag til styrelsesvedtægten.


14: Bilag 5, Undervisningens ordning: punkt 5.3 om § 16b og § 16d

Vedr. § 16b: Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal have kompetencen til at beslutte iværksættelse af § 16b om generelt at afkorte skoleugens længde ved at konvertere timer i den understøttende undervisning. Kompetence er pt. delegeret til skolelederen efter godkendelse fra skolebestyrelsen.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at kompetencen til iværksættelse af § 16b fortsat ligger hos skolelederen efter godkendelse fra skolebestyrelsen.


Vedr. § 16d: Børm & Læringsudvalget skal desuden tage stilling til iværksættelse af § 16d om yderligere reduktion af den understøttende undervisning på 7. klassetrin, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget beslutter at give skolelederen mulighed for yderligere at afkorte skoleugens længde på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.


15: Bilag 8, Skoleårets ferieplan for eleverne

Af hensyn til planlægning over en længere periode foreslås at der udarbejdes og godkendes ferieplaner for en treårig periode.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes Bilag til styrelsesvedtægt: Ferieplanen godkendes for en treårig periode af Børn & Læringsudvalget.


16: Bilag 10, Oversigt over beslutninger vedr. styrelsesvedtægt, strategier, politikker, principper mm

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der indsættes en oversigt over beslutninger vedr. styrelsesvedtægt, strategier, politikker, principper mm.


Der foregår for tiden et arbejde med revidering og omskrivning af det bilag 7 om det specialpædagogiske område. Når arbejdet er færdigt vil det blive forelagt Børn & læringsudvalget.


Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter en høringsproces i skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens § 41. Styrelsesvedtægten er udarbejdet som to dokumenter. Nedenfor ses ændring af kapitelindelingen, hvor gældende styrelsesvedtægt er sidestillet med forslag til ændring af styrelsesvedtægten.


Styrelsesvedtægt og høringssvar vil blive fremlagt på Børn & Læringsudvalgets møde i august 2019.  


Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets beslutning den 29. maj 2019 er der indjentet en juridisk afklaring af Byrådets beslutning i 2015 for Faxe Kommunes skoler samt vurdering af centerstabens administration af beslutningen.

Juridisk Hotline vurderer

 1. at der ikke er uoverensstemmelse mellem beslutningen af 10. december 2015 og den styrelsesvedtægt, som blev besluttet i 2017.
 2. at hvis det politisk ønskes, at elever skal optages på den skoleafdeling, som ligger nærmest elevens hjem, uanset de nuværende distrikter, vil det kræve, at skolestrukturen ændres fra tre til et distrikt. Dette kræver en proces på omtrent et år med nedlæggelse af skoler osv. (§24,stk. 4 og § 40, stk. 2 nr. 3), ligesom det vil have økonomiske konsekvenser.
  Distrikterne kan justeres løbende uden den lange proces om nedlæggelse af skoler, fx i perioden mellem indskrivning og skolestart. Muligheden skal på forhånd annonceres, og der skal indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne (§40, stk. 2 nr. 3).

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag 1-16 vedrørende ændring i styrelsesvedtægt og bilag, sendes i høring i skolebestyrelserne med svarfrist den 31. august 2019.


Beslutning

Administrationen vil udarbejde forslag til en mindre justering af skoledistrikternes opdeling for at imødekomme afstandskriteriet.

Styrelsesvedtægten sendes i høring med følgende ændringsforslag.


Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler bilag 2, punkt 2.1. Skoleoversigt:

Følgende navne skal ændres:

Under Østskolen:

Afd. Karise ændres til Karise Skole
Afd. Hylleholt ændres til Hylleholt Skole
Afd. Rollo ændres til Rolloskolen

Under Midtskolen:

Afd. Bavne ændres til Bavneskolen
Afd. Møllevang ændres til Møllevangsskolen
Afd. Sofiendal ændres til Sofiendalskolen
Afd. Øen ændres til Øen
Afd. Skolen ved Skoven ændres til Skolen ved Skoven
Afd. Centerklasserne ændres til Centerklasserne

Under Vestskolen:

Afd. Terslev ændres til Terslev Skole
Afd. Nordskov ændres til Nordskovskolen
Afd. Vibeeng ændres til Vibeengskolen

Navne ændres på skiltning, brevpapir og hjemmesider m.v., og der laves en økonomisk beregning på meromkostningerne ved disse ændringer.

 

Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)


72. Sag fremsendt af Byrådsmedlem Mikkel Dam

Sagsfremstilling

Mulighed for tilskud til pasning af egne børn i Faxe Kommune

Fremsendt af Mikkel Dam, Liberal Alliance

Sagsfremstilling

Dagtilbudslovens § 86 giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe, f.eks. 24 uger til og med 1 år eller 2 år osv.

Det betyder, at forældrenes valgmuligheder øges med hensyn til at tilrettelægge pasning af deres børn efter deres behov, og således i højere grad kan tilpasses familiens konkrete situation.

Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe, og kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Liberal Alliance foreslår, at forældre i Faxe Kommune skal have mulighed for tilskud til pasning af egne børn. Det foreslås, at Børn- og Læringsudvalget arbejder med at fastsætte principper for tildeling af tilskud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 86

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning

Med 5 stemmer for Dorthe Egede Borg (V) Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) Mikkel Dam (I) Steen Pedersen (O) og 4 i mod Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Per Thomsen (A) og Henrik Friis (F), at adminitrationen belyser indhold og økonomi i forskellige løsningsmuligheder for pasning af egne børn i henhold til Dagtilbudsloven.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)


73. Meddelelser

Sagsfremstilling

AULA

Ibrugtagning af Aula udskydes til uge 43, og SkoleIntra anvendes indtil da.


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Henrik Friis (F) inspirerende ungdomsmiljø på Campus på Bornholm jf. deltagelse på Folkemødet.

Knud Erik Hansen (A) debat på Folkemødet med BUPL.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L) deltog ikke under dette punkt 

74. Meddelelser - lukket (Lukket)