Børn & Læringsudvalget - 27-02-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 27 februar, 2019 - 16:00
Hent som fil:
12. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


13. Dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Midt

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Midt. Mødet afholdes fra kl. 16.00 - 17.00 på Søndergade 12, 4690 Haslev.
Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Dagsorden for drøftelserne:

Dagtilbud MidtBørne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området. 

Det pædagogiske tilsyn
De overordnede resultater af tilsynet med de kommunale dagtilbud præsenteres, og der vises udvikling siden tilsynet i 2016.

Forbeholdt punkter fra områdebestyrelsen:  

 • Ledelse i tildelingsmodellen
 • Nærværende ledelse – bør områdeleder også være daglig pædagogisk leder?
 • Merudgifter ift. sprogarbejdet
 • Hvordan kan vi bidrage til at fremme en bedre fordeling af børn
 • Særskilte midler til vedligehold af legepladser
 • Fleksible Åbne- og lukketider
 • Dialog med andre centre ved beslutninger, så der nedbrydes siloer i Faxe i Fællesskabs-ånd

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.
Den endelige plan for afholdelse af møderne blev godkendt ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. juni 2018.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


14. Temadrøftelse om skolevæsenet - Centerchefens opsamling

Sagsfremstilling

Der afsættes en time til opsamlende temadrøftelse vedr. Faxe Kommunes skolevæsen.


Børn & Læringsudvalget besluttede d. 27. juni 2018, at der skal afholdes en række temamøder, som enkeltvist fokuserer på forskellige emner vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen. Formålet med temamøderne er at følge op på evalueringerne af skolestrukturen og den matematiske model, som blev behandlet ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018.


Ved dette møde fremlægger centerchefen for Center for Børn & Undervisning sin opsamling af temadrøftelserne og lægger op til drøftelse af den fremadrettede indsats.


Tidsplan for temamøderne


Bemærk, at opsamlingen v/ Centerchefen i januar 2019 er blevet udskudt til dette møde i februar, da det er blevet besluttet at udvide temaerne, så også PPR's rolle belyses i drøftelserne, hvilket ikke indgik i den oprindelige tidsplan.


Tidspunkt

Temaer

26. september 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Indblik i skolernes hverdag - en praksisnær præsentation

31. oktober 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 1: Inkluderende læringsmiljøer

 • Organisering
 • Differentiering og forebyggelse
 • Specialiserede indsatser

28. november 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 2: Det faglige niveau

 • Organisering
 • Kompetencedækning
 • pædagogisk ledelse

Januar 2019 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Opsamling v/ Centerchef: 
Sammenhæng & prioriteringer


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved temamødet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


15. Forslag til budgettildelingsmodel for skoler – efter endt høring

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til beslutning om principper for en budgettildelingsmodel gældende for skolerne fra den 1. august 2019.

Der fremlægges høringssvar i bilag, som er blevet modtaget i høringsperioden fra d. 5. december 2018 til den 21. januar 2019 i forbindelse med budgettildelingsmodeller for skolerne.

Baggrund

Primo 2018 blev der sat et arbejde i gang med bistand fra BDO, med en gennemgang af økonomien, styring og tildelingsmodeller på Center for Børn & Undervisnings område. Forudsætningerne for de hidtidige modeller var uklare, der var mange centrale puljer, der skulle fordeles decentralt med mange omplaceringer til følge. Dette medførte et uklart styringsgrundlag for lederne, mangel på transparens og svært at følge op stringent i forhold til politiske besluttede prioriteringer på området. BDO analyserede områdets udfordringer i samarbejde med centerets ledere, medarbejdere og direktionen. Denne analyse udmøntede sig i en række konkrete anbefalinger til fremtidig økonomistyring for området samt forslag til nye budgettildelingsmodeller. 

Børn & Læringsudvalget behandlede d. 15. november 2018 tre forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne. Sagens behandling blev udsat, da udvalget ønskede at få udarbejdet modeller, baseret på elevtal. Børn & Læringsudvalget besluttede derfor, at sagen skulle genoptages på det ordinære møde den 28. november 2018.

Børn & Læringsudvalget fik eftersendt to nye modeller – dvs. en model 4 og 5 – d. 21. november, som var elevtalsbaseret med et grundtilskud på 1 mio. kr.

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 28. november 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes to yderligere elevtalsbaserede modeller med grundtilskud på 2 mio. kr. – model 4b og 5b. Samtidig blev det besluttet, at sende modellerne i høring i perioden fra d 5. december 2018 til d. 21. januar 2019.


Indledende bemærkninger til modellerne

I budgettildelingsmodellerne anvendes begrebet ”residual”. Residual er betegnelsen for det resterende budget efter tildeling til undervisning, ledelse og administration. Residualen skal sikre, at den samlede budgetramme ikke overskrides, hvis udgifterne til de øvrige budgetposter øges.


Opsummering af modellerne

Nedenfor er hver model opstillet med en kort beskrivelse af indhold, fordele og ulemper.Fordele

Ulemper

Model 1.

Modellen er inklusiv 4 mio. kr. i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt sund skolemad).

Baggrunden for at lægge dem ind i tildelingsmodellen er, at der samles så meget som muligt af de decentrale budgetter ét sted.

Midlerne står fortsat anført som øremærkede til det politisk besluttede formål (pt 2-lærerordning/holddeling og sund mad).


Der skabes større sammenhæng mellem undervisningsopgaven og budgettet.


Det sikres, at skoler ikke ”straffes” for lave klassekvotienter.


Der skabes overblik decentralt og det sikres, at man som skoleleder kender sit budget fra dag ét i det nye budgetår.


Der kan ske store udsving ved elev nr. 29.

Model 2.

I denne model er kvalitetsforbedringsmidlerne ikke lagt ind i modellen.


Der skabes større sammenhæng mellem undervisningsopgaven og budgettet.


Det sikres, at skoler ikke ”straffes” for lave klassekvotienter.


Det bliver muligt fra politisk niveau at prioritere fordelingen af puljen på 4 mio. kr. fra år til år. 


Der kan ske store udsving ved elev nr. 29.


Der skabes mindre overblik decentralt, da man som skoleleder ikke kender sit budget fuldt ud fra dag ét i det nye budgetår.


Model 3.

Modellen er inklusiv de 4 mio. kr. i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt sund skolemad).

Derudover er der i denne model indregnet en forudsætning om en øget andel 2-lærerordning og holddeling ind. Gennemgang af skoleårets planlægning har vist, at skolerne reelt planlægger med mere end én lærer i en vist andel af tiden, fordi der opleves en faglig og læringsmæssig værdi heri, samt fordi det for en stor del er nødvendigt på grund af uhensigtsmæssig faglokale-indretning. 


Der skabes større sammenhæng mellem undervisningsopgaven og budgettet.


Det sikres, at skoler ikke ”straffes” for lave klassekvotienter.


Der skabes overblik decentralt og det sikres, at man som skoleleder kender sit budget fra dag ét i det nye budgetår.


Der kan ske store udsving ved elev nr. 29.


Indskrænker skolelederens frihed til selv at styre 2-lærerordninger og holddeling.

Model 4a. Denne model er elevtalsbaseret med kvalitetsmidlerne i residual og et grundtilskud på 1 mio. kr.


Der skabes en mere simpel budgettildeling.


Der skabes større stabilitet i forhold til skolens samlede ramme.


”Belønner” skoler med høje klassekvotienter og ”straffer” skoler med lave.


Kan give behov for store grundtildelinger.


Model 4b. Denne model er elevtalsbaseret med kvalitetsmidlerne i residual og et grundtilskud på 2 mio. kr.


Der skabes en mere simpel budgettildeling.


Der skabes større stabilitet i forhold til skolens samlede ramme.


”Belønner” skoler med høje klassekvotienter og ”straffer” skoler med lave.


Kan give behov for store grundtildelinger.


Model 5a. Denne model er elevtalsbaseret model med øremærkede kvalitetsmidler og et grundtilskud på 1 mio. kr.


Der skabes en mere simpel budgettildeling.


Der skabes større stabilitet i forhold til skolens samlede ramme.


”Belønner” skoler med høje klassekvotienter og ”straffer” skoler med lave.


Kan give behov for store grundtildelinger.


Model 5b. Denne model er elevtalsbaseret model med øremærkede kvalitetsmidler og et grundtilskud på 2 mio. kr.


Der skabes en mere simpel budgettildeling.


Der skabes større stabilitet i forhold til skolens samlede ramme.


”Belønner” skoler med høje klassekvotienter og ”straffer” skoler med lave.


Kan give behov for store grundtildelinger.Modellerne er vedlagt i bilag 1-7.

Principperne for ny budgettildelingsmodel for skoler er vedlagt i bilag 8.


Status

Der er i alt modtaget 12 høringssvar. Bemærk dog, at Vestskolen, Midtskolen og Østskolens høringssvar her tæller dobbelt, da de både indeholder høringssvar fra MED-udvalg samt skolebestyrelsen – dette er gjort for at ligestille analysen med andre afsendere, hvor høringssvarene fra MED-udvalg og bestyrelse er blevet afsendt adskilt.  De enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er udarbejdet en oversigt med opsummeringer af de enkelte høringssvar i bilag 9.

I otte af de 12 høringssvar peges der ikke på nogen modeller. I de resterende fire høringssvar peges der på model 1, hvis der foretages rettelser.


Høringssvarene adskiller sig fra hinanden, og der beskrives flere forskellige forhold og bekymringer vedrørende modellerne. Der kan dog nævnes 6 tendenser, som ses på tværs af 3-7 høringssvar. De er følgende:

 • I syv af høringssvarene fremhæves det, at det er positivt, at modellerne medfører en transparent økonomi samt en fordeling af centrale puljer.
 • I fem af høringssvarene fremhæves et ønske om lige muligheder for at løse kerneopgaven, uagtet antallet af elever og klassernes størrelse.
 • I fire af høringssvarene fremhæves et ønske om, at der tages højde for forskellige ledelsesvilkår imellem skoleafdelingerne.
 • I tre af høringssvarene peges der på manglende tid til ledelsesopgaven på skolerne.
 • I tre af høringssvarene fremhæves et ønske om flere ressourcer til at drive folkeskole for.
 • I tre af høringssvarene udtrykkes bekymringer for fordelingen af lærere og pædagoger i forhold til den understøttende undervisning.

For øvrige beskrivelser henvises til bilag 9 samt de enkelte høringssvar.

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 1 med den begrundelse, at denne model anses for at være den mest enkle og med mest mulig rum for ledelse og disponering af de tildelte ressourcer.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 1 godkendes.


Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


16. Forslag til budgettildelingsmodel for SFO – efter endt høring

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til beslutning om principper for en budgettildelingsmodel gældende for SFO’er fra den 1. august 2019.

Der fremlægges høringssvar i bilag, som er blevet modtaget i høringsperioden fra d. 5. december 2018 til den 21. januar 2019 i forbindelse med budgettildelingsmodeller for SFO’erne.


Baggrund

Børn & Læringsudvalget behandlede d. 15. november 2018 tre forslag til ny budgettildelingsmodel for SFO’erne. Sagens behandling blev udsat, da høringen skal udsendes på samme tid som sagen vedr. skolerne, som blev udsat til behandling d. 28. november 2018. Det blev derfor besluttet at genoptage sagen vedr. SFO’er på samme tid.

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 28. november 2018 blev det besluttet at sende SFO modellerne i høring i perioden fra d 5. december 2018 til d. 21. januar 2019. Sagen genoptages på februar mødet 2019.


Indledende bemærkninger til modellerne

I budgettildelingsmodellerne anvendes begrebet ”residual”. Residual er betegnelsen for det resterende budget efter tildeling til undervisning, ledelse og administration. Residualen skal sikrer, at den samlede budgetramme ikke overskrides, hvis udgifterne til de øvrige budgetposter øges.

Det bemærkes, at der ikke ligger en politisk beslutning om normering i SFO, og at der i flere høringssvar henvises til et administrationsgrundlag fra 2009, hvor en normering for SFO er angivet.


Opsummering af modellerne

Model 1. I modellen er indbygget en forudsætning om 15 børn pr. voksen i SFO1 og 20 børn pr. voksen i SFO2, hvilket giver en residual på 1.636 kr. pr. barn.

Model 2. I modellen er indbygget en forudsætning om 25 børn pr. voksen i SFO1 og 30 børn pr. voksen i SFO2, hvilket giver en residual på 8.348 kr. pr. barn.

Model 3. I modellen er indbygget en forudsætning om 20 børn pr. voksen i SFO1 og 25 børn pr. voksen i SFO2, hvilket giver en residual på 5.815 kr. pr. barn.


Modellerne er vedlagt i bilag 1-3.

Principperne for ny budgettildelingsmodel for SFO er vedlagt i bilag 4.


Status

Der er i alt modtaget 10 høringssvar. Bemærk, at Vestskolen, Midtskolen og Østskolens høringssvar tæller dobbelt, da de både indeholder høringssvar fra MED-udvalg samt skolebestyrelsen. De enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er udarbejdet en oversigt med opsummeringer af de enkelte høringssvar i bilag 5.


I fem af de 10 høringssvar peges der ikke på nogen modeller. I fire høringssvar peges der på model 3 og i et høringssvar peges der på model 1. I de høringssvar, hvor der peges på modeller, peges der samtidig på forslag til ændringer.

Høringssvarene adskiller sig fra hinanden, og der beskrives flere forskellige forhold og bekymringer vedrørende modellerne. Der kan dog nævnes fire tendenser, som ses på tværs af 4-7 høringssvar. De er følgende:

 • I syv af høringssvarene fremhæves udfordringer vedrørende tildelingen til ledelsestid, herunder peges der eksempelvis på, at ledelsen bør gøres fri for børnetid, og at der bør tages højde for ledelsesvilkårene, som er forskellige fra afdeling til afdeling på grund af antallet af børn og medarbejdere.
 • I seks af høringssvarene fremhæves forhold omkring normering i SFO’erne, herunder et ønske om politisk prioritering af højere normering samt henvisninger til normeringen i administrationsgrundlaget fra 2009.
 • I fire af høringssvarene udtrykkes der en positiv holdning til modellernes transparente økonomi.
 • I 4 af høringssvarene peges der på, at ressourcerne til førskolearbejde er ikke retvisende i forhold til praksis

For øvrige beskrivelser henvises til bilag 4 samt de enkelte høringssvar.

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 3 med den begrundelse, at denne model giver størst mulighed for prioritering af aktiviteter med børnene.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 3 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


17. Klassedannelse 0. klasser skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

Der skal ske dannelse af 0. klasser for skoleåret 2019/2020.

Der har i perioden 26. november til 16. december 2018 pågået digital indskrivning af 338 elever til kommende 0. klasser.  

Forældrenes ønske om skoledistrikt og afdeling (tabel 1)

Forklaring til tabel:

De grønne felter angiver, hvilket skoledistrikt eleverne bor i. Således kan det ses, at der bor 105 elever i Vestskolens distrikt. Det ses ligeledes, at de 105 elever fordeler sig med 41 der bor tættest på afdeling Nordskov, 19 elever der bor tættest på afdeling Terslev, og 45 elever der bor tættest på afdeling Vibeeng.

De gule felter angiver, hvilket skoledistrikt og afdeling, der ønskes. Således ses, at ud af de 41 elever, der bor tættest på afdeling Nordskov, ønsker 29 at gå på afdeling Nordskov, 1 ønsker afdeling Vibeeng, 1 elev ønsker afdeling Møllevang, 4 ønsker afdeling Sofiendal, mens 6 elever ønsker en privatskole eller en skole i en anden kommune.

Tabel 1.


Grundlag for dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2019/2020

På baggrund af indskrivningen er der udarbejdet forslag til klassedannelse i overensstemmelse med retningslinjer beskrevet i styrelsesvedtægten for skolerne i Faxe Kommune, herunder mulighed for at elever kan gå på den afdeling, der bor tættest på, jf. Byrådets beslutning den. 10. december 2015.

Der er i klassedannelsen medregnet tilflyttere, der på indskrivningstidspunktet endnu ikke havde folkeregisteradresse i Faxe Kommune, men som har oplyst at de flytter til kommunen inden skolestart.

Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb.

Der er efter søskendereglen på forhånd sikret plads til 6 elever i andre distrikter, hvor det kunne ske uden at udløse en ekstra klasse. 8 elever får afslag, da imødekommelse af deres ønske ville udløse en ekstra klasse.

Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen, samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.

Tabel 2 viser, hvordan de 338 elever fra digitale indskrivning fordelt, således at der bliver 245 elever at fordele på de tre distrikter Vest, Midt og Øst.

3 af de 59 elever, der ønskede andre skoler, er visiteret til andre skoletilbud. Disse 3 elever indgår i tallet for elever visiteret til specialtilbud.

Tabel 2


Ud over de 245 elever, der indskrives i år, er der 18 omgængere således, at det samlede antal på 0. årgang bliver 263 elever.

På det grundlag oprettes på 0. årgang 12 klasser fordelt på skolerne på flg. måde:

Vestskolen  5 klasser

Midtskolen  3 klasser

Østskolen  4 klasser


Tabel 3: Fordeling af 0. klasser i skoleåret 2019/2020.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Udgiften til en 0. klasse er 672.508 kr. det første år.

Udgiften til en klasse fra 0.-9. klasse er 7.692.307 kr.

Udgifterne er beregnet ud fra nuværende forudsætninger, herunder f.eks. nuværende gennemsnitsløn og krav til timeantal. Beregningsmetoderne i budgettildelingsmodel nummer 1 ligger til grund for beregningerne og udgifterne vil derfor variere, hvis der vælges anden model.

Der er i budgettet for 2019 indregnet 13 0. klasser.

Oprettelse af 12 0. klasser pr. 1. august 2019 betyder derfor en mindre udgift på 5/12 af udgiften til en 0. klasse for perioden 1. august til 31. december 2019.

Mindre forbrug i 2020 vil være 12/12.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslaget til klassedannelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


18. Klassedannelse, 7. klassetrin, skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling

Der skal ske dannelse af 7. klasser for skoleåret 2019/2020.

Børn & Læringsudvalget besluttede på mødet den 28. februar 2018, at der skulle oprettes det nødvendige antal 7. klasser op til 17 klasser. På den baggrund præsenteres model 1.

I den eksisterende styrelsesvedtægt er udgangspunktet den matematiske model. Derfor præsenteres model 2. Det forventes, at en revideret styrelsesvedtægt femlægges på mødet i maj måned.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever fra afdelingerne Terslev og Vibeeng på afdeling Nordskov. Østskolens og Midtskolens elever placeres på distrikternes afdelinger. 

På Østskolen og Midtskolen er det skolelederen, der har kompetencen til at fordele de oprettede klasser på afdelingerne. 

Forslag til klassedannelse

Tabel: Elevtal og klasser


 • De grønne kolonner: nuværende 6. klasser og elevtal
 • De gule kolonner:   model 1, det nødvendige antal 7. klasser
 • De blå kolonner:   model 2, den matematiske model
 • Den røde kolonne: nuværende antal 7. klasser

Model 1: Det nødvendige antal klasser, jf. beslutning af 28. februar 2018

Med model 1 oprettes det nødvendige antal klasser således, at ingen elever behøver at skifte til anden skoleafdeling. Model angiver, at der samlet set skal oprettes 15 nye 7 klasser i Faxe Kommune for skoleåret 2019/2020.

Ifølge ”Bilag til styrelsesvedtægt”, afsnit principper for klasseplacering kan klasseplacering ved overgang til 7. klasse ske som en del af linje og profilarbejdet, såfremt elever frivilligt vil skifte afdeling for at følge en bestemt linje. Befordring udløst som følge af linje- og profil valg betales af skolen. De enkelte skoler har udarbejdet retningslinjer/principper for placering af elever ved skift af afdeling.

Konsekvenser af model 1:

Gennemførelse af model 1 betyder, at klasserne Midtskolen og Østskolen vil kunne fortsætte uændrede med de samme elever.

Vestskolen:

 • Klasserne på afdeling Nordskov kunne fortsætte uændrede med de samme elever.
 • Klasserne fra henholdsvis afdeling Terslev og afdeling Vibeeng overflyttes som planlagt til afdeling Nordskov, hvor de vil kunne fortsætte uændrede med de samme elever.

Model 2: Den matematiske model

Den matematiske model er bygget af antallet af elever i skoledistriktet divideret med 28, rundet op til nærmeste heltal. Den matematiske model angiver, at der samlet set skal oprettes 14 nye 7 klasser i Faxe Kommune for skoleåret 2019/2020.

Konsekvenser af model 2: Den matematiske model

Gennemførelse af den matematiske model har følgende konsekvenser i forhold til flytning af elever:

Midtskolen

 • Afdeling Møllevang: Konsekvenser: De 40 elever bliver til én klasse med 28 elever plus 12 elever, der skal flyttes til Bavne og Sofiendal, hvor der er plads.
 • Afdeling Bavne: Ingen konsekvenser. Klasserne kan fortsætte med de samme elever, men modtager eventuelt elever fra Møllevang
 • Afdeling Sofiendal: Ingen konsekvenser. Klasserne kan fortsætte med de samme elever, men modtager eventuelt elever fra Møllevang

Vestskolen:

 • Klasserne på afdeling Nordskov kunne fortsætte uændrede med de samme elever.
 • Klasserne fra henholdsvis afdeling Terslev og afdeling Vibeeng overflyttes som planlagt til afdeling Nordskov, hvor de vil kunne fortsætte uændrede med de samme elever.

Østskolen:

 • Alle klasser vil kunne fortsætte uændrede med de samme elever.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Der er i budgettet for 2019 indregnet 15 klasser på 6. årgang for perioden 1/1 – 31/7. Der er for perioden 1/8 – 31/12 indregnet 15. klasser på 7. årgang.

Udgiften til en klasse er 806.228 kr. det første år.

Udgiften til en klasse fra 7. til 9. skoleår er 2.411.377 kr.

Udgifterne er beregnet ud fra nuværende forudsætninger, herunder f.eks. nuværende gennemsnitsløn og krav til timetal. Beregningsmetoderne i tildelingsmodel 1 ligger til grund for beregningerne og udgifterne vil derfor variere, hvis der vælges anden model.  

Valg af model 1 vil ikke have nogen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Valg af model 2 medfører en besparelse på 1 klasse, svarende til 5/12 af udgiften en klasse. Mindre forbrug vil være 12/12 for 2020.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 1 til klassedannelse på 7. årgang godkendes. 

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


19. Orientering om antallet af omgængere og skoleudsatte

Sagsfremstilling

Orientering om antallet af elever, der henholdsvis udsætter skolestart med et år og omgængere i 0. klasse.

Antallet af skoleudsættere og omgængere ses af tabel 1.

Antallet af elever, der udsætter skolestarten med et år, har de sidste 3 år i gennemsnit været 6,5 %, svarende til gennemsnitlig 20 elever hvert år.

Antallet af elever, der går et ekstra år i 0. klasse, har de sidste 2 år i gennemsnit været 7,4 %, svarende til gennemsnitlig 21 elever hvert år.Datamaterialet er for spinkelt til, at give sikkert billede af både antallet og andelen (i %) af henholdsvis udsættere og omgængere. Dog ses et markant fald i andelen af både udsættere og omgængere fra sidste år til i år. 

Tabel 2: udvikling i udsættere og omgængere


Center for Børn & Undervisning vil på et kommende møde fremlægge en yderligere analyse af området mht. arbejdsgange og kriterier for bevilling af henholdsvis skoleudsættelse og omgængere.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


20. Merindskrivning i dagtilbud 2019

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget blev den 29. august 2018 orienteret om det forventede stigende børnetal og det blev besluttet, at ”der arbejdes på kort sigt med merindskrivning og flere dagplejepladser i det omfang det viser sig nødvendigt. Alternativ etablering af udelivsgrupper". 

I 2018 har dagtilbuddene særligt i Haslev by periodevis haft indskrevet flere børn end de har kvadratmeter til jf. kvalitetsniveau B som er 4,5 m2 børneareal pr. vuggestuebarn og 3,5 m2 børneareal pr. børnehavebarn. Det fremgår af bilag 1 i hvilke perioder, der har været merindskrivning.

Udvikling i børnetallet 2019 

Haslev by 2019

0 – 2 år kapacitet

0 – 2 år

behov fra maj

Kapacitet udvidelse


264 (inklusiv 10 overbelægningspladser)

284

20

Pasningsgaranti på 3 måneder giver i maj måned et forventet behov for 10 0 – 2 års dagtilbudspladser.

Fødselstallet i 2018 giver yderligere et forventet behov for 10 dagtilbudspladser i 2019, da børn i gennemsnit bliver optaget i dagtilbud, når de er 10 måneder. Denne prognose er en administrativ vurdering ud fra gennemsnitsberegninger, hvorfor der kan forekomme en vis usikkerhed i forhold til i hvilke måneder fra sommer 2019, at der er behov for at stille yderligere 10 0 – 2 års dagtilbudspladser til rådighed.


Haslev by 2019

3- 5  år kapacitet

3- 5 år

som nuværende behov

Kapacitet udvidelse


406

383

0

Administrationen vurderer, at der med det nuværende børnetal er de fornødne antal børnehavepladser i 2019.


Dalby 2019

0 – 2 år kapacitet

0 – 2 år

behov fra marts

Kapacitet udvidelse


43

50

7

Der er behov for, at stille 7 0 – 2 års dagtilbudspladser til rådighed fra marts måned og frem til maj i Dalby børnehus og hermed stiger behovet for vuggestuepladser i Dalby.


Dalby 2019

3- 5  år kapacitet

3- 5 år

som nuværende behov

Kapacitet udvidelse


110

108

0

Administrationen vurderer, at der med det nuværende børnetal er de fornødne antal børnehavepladser i 2019.


Karise 2019

0 – 2 år kapacitet

0 – 2 år

som nuværende behov

Kapacitet udvidelse


50

50/ 52

0

I januar og februar er der merindskrevet to børn og det samme vil gøre sig gældende for april måned. Fra maj måned vil der være indskrevet 48 børn og i efteråret forventes det, at der er 45 vuggestuebørn i Karise Børnehus.


Karise 2019

3- 5  år kapacitet

3- 5 år

behov fra juli

Kapacitet udvidelse


80

97

17

I marts måned vil der være 85 børn indskrevet, 88 i april og 92 i maj. I juni er der 25 børn som skal videre i SFO/skole, hvorfor børnetallet falder i denne måned. Administrationen forventer, at der i det sidste halve år er behov for 27 børnehavepladser og dermed kommer børnehave op på at have et samlet behov for 97 børnehavepladser.

Børnetallene er baseret på faktiske tal - indmeldte børn - trukket i KMD institution i de givne måneder.

Løsningsmuligheder på kort sigt

Nedenstående er forslag til håndtering af det stigende børnetal på kort sigt og med helhedsplanen arbejdes der med løsninger på langt sigt.

Haslev

Der er fra 1. januar 2019 ansat en dagplejer i Haslev by for, at imødekomme det stigende behov for 0 – 2 års pladser. Herudover er der behov for at ansætte yderligere tre dagplejere og hermed øges andelen af 0 – 2 års dagtilbudspladser med 12 pladser inden maj 2019. I det sidste halvår af 2019 vil behovet for pladser blive fordelt blandt dagtilbuddene i Haslev by og dermed er det muligt, at efterleve pasningsgarantien.

Dalby

Etablering af vuggestue i Dalby Børnehus med den fornødne fleksibilitet til at veksle mellem vuggestue og børnehave grundet en forventede stigningen i antallet af behovet for børnehavepladser i 2020. 

Løsninger for dagplejens legestueaktiviteter

Grundet det stigende børnetal er der behov for, at udnytte pladskapaciteten i Dalby Børnehus, hvor dagplejen har legestue. Der er som følge heraf behov for, at finde en ny løsning for dagplejens legestueaktiviteter. Dagplejens TRIO (samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) har ligeledes drøftet løsningsmuligheder og der skal arbejdes videre med følgende muligheder:

 • Spejderhytten på Dalbyvej
 • Ældrecenteret i Dalby
 • Lokale på Midtskolen afd. Bavne

Karise børnehus

Der arbejdes videre med forskellige løsningsmuligheder for etablering af flere børnehavepladser herunder etablering af flere børnehavepladser i de eksisterende rammer i Karise Børnehus og fælles udnyttelse af pladskapacitet på Karise Skole.  


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Vedrørende Karise Børnehus finansieres dette fra anlægsbevilling til udvidelse og kvalitetsforbedringer af institutioner.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at løsningerne til etablering af flere dagtilbudspladser på kort sigt tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


21. Handleplan for Faxe Kommunes Udsattepolitik

Sagsfremstilling

Som følge af Faxe Kommunes Udsattepolitik er der blevet udarbejdet en handleplan for hvordan der fremadrettet skal arbejdes målrettet for at opfylde Udsattepolitikkens vision og mål. Faxe Kommunes Udsattepolitik er bygget op omkring 4 fokuspunkter med tilhørende mål, som alle tager udgangspunkt i Regeringens mål for Social Mobilitet.


De relevante fagcentre har udarbejdet konkrete indsatser for de fokusområder, der er under deres ansvarsområder.


Mål under Børn & Læringsudvalget:


Uddannelse og Beskæftigelse

Mål: Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres

Indsats: Styrkelse af nærhedsprincippet i den faglige indsats på skolerne, hvor flere løsninger skal findes i den lokale kontekst, herunder arbejdes der også med en intensiveret PPR indsats og nye prøvehandlinger i den tidlige indsats (Denne indsats har også en sammenhæng til målsætninger i Børne- og Ungepolitikken). Indsatsen er pt. ved at blive indarbejdet i en fælles forebyggelsesstrategi på det samlede børne- og ungeområde, og vil derfor blive justeret i forhold til denne strategi, hvis det viser sig relevant.  

Indsats: Forsøg med turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse projekt, samt projekt "Faglig løft af svage elever"


Vedhæftet findes Udsattepolitikken, samt handleplanen for Udsattepolitikken.


Der følges årligt op på handleplanen for Udsattepolitikken.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at handleplanen for Udsattepolitikken godkendes.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


22. Meddelelser

Sagsfremstilling

Status vedr. kompetencedækning på skoleområdet


Orientering om, at administrationen inden årets udgang planlægger en gennemgang af driftsoverenskomster med selvejende institutioner, med henblik på at sikre klarhed over afvikling og ansvar i forhold til bl.a. IT, lønninger, moms og regnskaber.


Bilag vedlagt fra KL's Børne og Ungetopmøde vedr. kommunale kerneværdier i dagtilbud og skole.


Drøftelse af deltagelse på KL's topmøde.


"Aftale om justering af folkeskolereform" fra KL vedlægges som bilag.


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt


23. (Lukket)