Børn & Læringsudvalget - 27-03-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 27 marts, 2019 - 16:00
Hent som fil:
24. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt.


25. Fælles temadrøftelse med Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget om åben skole i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Denne sag følger op på en tidligere drøftelse i Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget den 25. september 2017 om frivillighed i folkeskolen.


De to udvalg anbefalede, at samarbejdet mellem foreninger og skoler skal styrkes og gøres synligt. Denne anbefaling har givet anledning til, at der arbejdes videre med en egentlig åben skole strategi. Der lægges op til en fælles drøftelse mellem Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget om et konkret bud på en åben skole strategi.


I oplægget lægges der vægt på, at formålet i Faxe Kommune med en åben skole strategi er, at alle børn der begynder i 0. klasse til de slutter i 9. klasse har stiftet bekendtskab med emner/temaer indenfor Kultur, erhvervslivet og bæredygtighed (råstoffer, vand osv.). Illustrationen i oplægget viser derfor en lille dreng med en lille rygsæk (0. klasse) og en stor dreng med en stor rygsæk (9. klasse). Strategien giver også et bud på en læreplan der understøtter målet - eller hvad der skal lægges i "rygsækken".


Spørgsmål til drøftelse:


 • Hvad er jeres forventninger og ambitioner for en åben skole strategi (skolerne/samarbejdspartnerne)?
 • Hvordan tænker I åben skole strategien skal understøttes - økonomi og personalemæssige ressourcer ift. fælles koordinering?
 • Hvad har I særligt hæftet jer ved, på baggrund af de nuværende erfaringer?

Fællesdrøftelsen tager afsæt i følgende dokumentation som fremgår af bilagene:


 • Et bud på en åben skole strategi i Faxe Kommune (bud på en åben skole strategi er udarbejdet i samarbejde med skolelederne og Ungdomsskolens leder).
 • Oversigt og status på erfaringer og aktuelle samarbejder mellem virksomheder, frivillige og folkeskolen de sidste ca. 3 år. Oversigten indeholder aktiviteter, som er igangsat mellem frivillige og på baggrund af ansøgninger til puljen, der støtter samarbejde mellem skole og forening. Oversigten er lavet i samarbejde med afdelingsskolerne i Faxe Kommune i foråret 2017 og opdateret frem til marts 2019. Bilaget henviser også til relevante politikker og lovområder.

Sagen om bud på åben skole strategi drøftes på dette temamøde. Administrationen tager noter undervejs og laver et samlet notat. Tidsramme ca. 60 minutter. De to udvalg godkender strategien efterfølgende på de kommende udvalgsmøder i hhv. Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget.
Økonomien i forbindelse med strategien vil blive fremlagt på det efterfølgende møde hvor strategien genbehandles.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven paragraf 3, stk. 4.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til åben skole strategi drøftes.

Beslutning

Godkendt.

26. Dialogmøde med bestyrelserne i de selvejende dagtilbud

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med bestyrelserne i de selvejende institutioner på dagtilbudsområdet, herunder Kridthuset og HMDI Troelstrupgård. Der er således en halv time til rådighed til hver bestyrelse.
Mødet afholdes fra kl. 17.00 - 18.00 på Søndergade 12, 4690 Haslev.
Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Dagsorden for drøftelserne:

Selvejende institutioner 


Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området. 

Det pædagogiske tilsyn
De overordnede resultater af tilsynet med de kommunale dagtilbud præsenteres, og der vises udvikling siden tilsynet i 2016.

Forbeholdt punkter fra forældrebestyrelsen i Kridthuset:  

 • Kan udvalget give et indblik i nuværende samt langsigtede planer for institutioner i kommunerne herunder de selvejende?

 • Er der nye tiltag eller andet der kan få betydning for de selvejende institutioner?

Forbeholdt punkter fra forældrebestyrelsen i HMDI Troelstrupgård:  

 • Budget tildelingsmodel. Er alt optimalt?
 • Det gode børneliv.
 • Sammenhængende institutionstilbud. Vuggestue/børnehave & 3.-4.-5. kl. / 6. kl. Hvordan ser det ud i vores område? Kan vi (Faxe kommune og Troelstrupgård) sikre en fælles planlægning, som understøtter børn og forældres ønsker og behov i lokalområdet, som er under udvikling?
 • Hvad gør vi med vores selvejende status i forhold til lokalsamfundet eller interessenterne? Aftalerne med Faxe kommune indeholder nogle begrænsninger, som besværliggør vores muligheder for at være en endnu større del af lokalsamfundet.

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.
Den endelige plan for afholdelse af møderne blev godkendt ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. juni 2018.

Administrationen planlægger inden årets udgang en gennemgang af driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner.


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

27. Opsamling på temadrøftelse " Fælles om forebyggelse"

Sagsfremstilling

På baggrund af fællesmøde med Socialudvalget den 25. marts 2019, laves en opsamling med en drøftelse af de emner som Børn & Læringsudvalget blev optaget af.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der er et ønske om at der arbejdes videre med implementering af stratetgien "Fælles om forebyggelse" herunder finansering. Helt centralt i omlægningen er et ændret mindset hos alle.


28. Etablering af Ungdomsforum

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til det videre arbejde med etablering af Ungdomsforum i Faxe Kommune på baggrund af sag oversendt fra Byrådet den 15. november 2018. 

I forbindelse med etablering af et Ungdomsforum i Faxe Kommune er der behov for, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde. I procesplanen skal der blandt andet indgå følgende:

 • Forslag til formåls- og opgavebeskrivelse
 • Retningslinjer
 • Information og rekruttering af unge
 • Udarbejdelse af håndbog
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Budget
 • Økonomi styring, herunder revision af regnskaber m.m. 

Som det fremgår af sagen fra den 15. november 2018 foreslås det, at eventuelle udgifter for kalenderåret 2019 findes i det nærtstående politiske udvalg eller under Økonomiudvalget samt, at der arbejdes på, at der særskilt afsættes økonomi til drift og ønsker til Ungdomsforum for kalenderåret 2020. Det skal indgå i den almindelige budgetproces for budget 2020. 

Center for Børn & Undervisning forventer, at der vil være brug for følgende ressourcer i en opstartsperiode og efterfølgende vil opgaven kunne varetages med færre personaleressourcer.

max. udgifter første år

Aktivitet

Beløb

Lønudgifter

250.000

Aktiviteter

200.000

PR

20.000

Diverse udgifter

30.000

I alt

500.000


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at Center for Børn og Undervisning udarbejder procesplan til behandling i Børn & Læringsudvalget

2. at arbejdet vedrørende etablering af et Ungdomsforum forankres i Center for Børn & Undervisning v/Ungdomsskolen fra 1. januar 2020 med det formål, at sikre bæredygtig implementering og drift samt sammenhæng imellem ungemiljøer og Byrådet. 

Beslutning

ad. 1. Godkendt.

ad. 2. Afventer procesplan.


29. Ændring af timetalsplan og SFO-åbningstid som følge af skoleaftale 2019

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag folkeskoleforliget 2013 har den 30. januar 2019 indgået aftale om justering af folkeskolen. I aftalen indgår 13 initiativer, der har fokus på at udvikle folkeskolen. Disse initiativer og konsekvenserne af dem vil blive præsenteret for Børn & Læringsudvalget, når aftalen er vedtaget i Folketinget.

I følge aftalen skal enkelte initiativer træde i kraft allerede for skoleåret 2019/2020, mens andre først træder i kraft fra skoleåret 2020/2021.

Ét af initiativerne er en kortere skoleuge i indskolingen. Dette initiativ træder i kraft allerede ved skoleåret 2019/2020. Af hensyn til skolernes planlægning af kommende skoleår er det derfor allerede nu nødvendigt at varsle ændringer i timetalsplanen.

Kortere skoleuge i indskolingen

Dette initiativ skal ifølge aftalen træde i kraft ved skoleåret 2019/2020.

Skoleugen afkortes generelt med i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Den kortere skoleuge for indskolingen medfører ændringer i timetalsplanen. Se bilag 1: Timetalsplan 2019/2020.

Det kortere skoleuge forudsættes at medføre kvalitetsforbedringer i skolen. Center for Børn & Undervisning afventer lovbemærkninger med en videre uddybning af begrebet ”kvalitetsforbedringer”.

Den kortere skoleuge indebærer færre timer i den understøttende undervisning. Dette medfører en øget aktivitet i fritidstilbuddene/SFO.

 Prioritering af udvalgte fag

Dette initiativ skal ifølge aftalen træde i kraft ved skoleåret 2020/2021.

Der sker ændringer for følgende fag:

 • 2. fremmedsprog, billedkunst og historie

Der tilføres 90 ekstra fagtimer til opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie. Timerne fordeles således:

 • 30 timer til tysk i 5. klasse

Baggrunden er, at det vurderes, at en enkelt lektion om ugen til et nyt fremmedsprog ikke sikrer tilstrækkelig intensitet i undervisningen til at opbygge og fastholde mundtlig sprogfærdighed. 

 • 30 timer til billedkunst i 6. kl.

Der er i dag ingen timer i billedkunst på 6. klassetrin. Timer i billedkunst på 6. klassetrin vil styrke overgangen fra det obligatoriske fag på mellemtrinnet til valgfagene i udskolingen.

 • 30 timer til historie i 9. klasse.

Flere timer i faget skal sikre en større tyngde i arbejdet med den mere komplekse faglighed i faget.

 • Madkundskab, håndværk & design

Der indføres særskilte timetal for henholdsvis madkundskab og håndværk & design, og det præciseres at undervisningen i fagene skal udbydes 3. til 6. klasetrin.

Det samlede timetal fastholdes.

 • Idræt

Der flyttes 30 klokketimer idræt (svarende til 1 lektion pr. uge) fra mellemtrin til udskoling med henblik på at gøre plads til mere understøttende undervisning på mellemtrinnet, samt understøtte bevægelse i udskolingen.

Dermed er der 60 klokketimer årligt på 1. til og med 6. klasse (svarende til 2 lektioner pr. uge), og 90 klokketimer årligt fra 7. til 9. klasse (svarende til 3 lektioner pr. uge).

Det samlede timetal fastholdes.

 • Dansk

Der flyttes 30 klokketimer årligt (svarende til 1 lektion pr. uge) fra 3. klasse til 2. klasse med henblik på at gøre plads til mere understøttende undervisning i 3. klasse. Det betyder også, at der er flere timer i dansk på 2. klassetrin, hvor der er stort fokus på, at eleverne lærer at læse.

Det samlede timetal fastholdes.


Bilag 2 viser timetalsplanen, som den ser ud efter indfasning af hele aftalen. Denne timetalsplan er gældende fra og med skoleåret 2020/2021.

Bilag 3 viser en oversigt over det samlede antal klokketimer eleverne har igennem hele skoleforløbet i de enkelte fag efter indfasning af reformens timetalsændringer. De røde markeringer viser de ekstra tilførte timer i fagene 2. fremmedsprog, billedkunst og historie.

Bilag 4 sammenligner skoleugens længde før og efter indfasning af reformen opgjort på klassetrin. Reformen indeholder også ændringer for brug af folkeskolelovens § 16b om muligheder for afkortning af skoledagens længde. Aftalen giver mulighed for at konvertere 2 klokketimers understøttende undervisning pr. uge til andre aktiviteter. Bilaget viser også konsekvenserne for skoleugens længde ved brug af § 16b.


Kvalitetsforbedring og ændring i ressourceforbrug

Reduktionen i indskolingens timetal medfører for skoleåret 2019/2020 en reduktion i skolernes undervisning svarende til 1.608.463 kr.

Det kortere skoleuge forudsættes at medføre kvalitetsforbedringer i skolen, idet afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne bag Folkeskoleforliget 2013 forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen (undervisning og SFO).

Center for Børn & Undervisning afventer lovbemærkninger med en uddybning af begrebet ”kvalitetsforbedringer” inden forslag til kvalitetsforbedrende indsatser kan præsenteres.

En øget åbningstid i skolernes SFO medfører en øget udgift til personale på 953.312 kr. Det er i aftalen præciseret, at der taget højde for dette i ekstra afsatte ressourcer. 

Med den øgede åbningstid i SFO, skal der udregnes nye takster. Disse takster vil blive forelagt på Børn & Læringsudvalgets møde den 2. maj 2019, til afgørelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Aftale (mellem partierne bag folkeskoleforliget 2013) om justering af folkeskolen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Jf. aftale om justering af folkeskolen må de frigivne ressourcer ved en kortere skoledag for indskolingen ikke medføre besparelser på folkeskoleområdet. Aftalepartierne er enige om, at de frigivne ressourcer skal anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.
Det fremgår endvidere af lovforslaget, at forslagets indførelse bliver økonomisk neutralt for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslaget til timetalsplanerne og SFO´ernes øgede åbningstid godkendes under forudsætning af, at Folketinget vedtager de aftalte ændringer i skolernes timetal.

Beslutning

Godkendt.


30. Forslag til kvalitetsstandard for støtte til efterskoleophold

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges forslag om kvalitetsstandard for økonomisk støtte til kost- eller efterskoleophold efter servicelovens § 52 a og folkeskolelovens § 20 og 22. Kvalitetsstandarden ligger som bilag med markering af de områder, hvor der er mulighed for politisk indflydelse. Her markeret med grøn farve. Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service § 52 a og folkeskolelovens § 20 og 22. Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeklaration eller en kvalitetsstandard.

Ifølge servicelovens § 52 a kan "Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte", herunder støtte til et kost- eller efterskoleophold.

Ifølge folkeskolelovens § 20, "påhviler det Kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen". Ifølge folkeskolelovens § 22 kan "Kommunalbestyrelsen efter overenskomst med en anden kommune eller den pågældende skole henvise elever til undervisning i den pågældende skole", herunder henvisning til en godkendt efterskole.

Faxe Kommune har ikke før haft en politisk vedtaget kvalitetsstandard for kost- eller efterskoleophold, men der forefindes interne samarbejdsaftaler.


Kvalitetsstandarden skal understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

•at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen at navigere i,

•at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udføre indsatsen,

•at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,

•at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,

•at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og

•at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

Med kvalitetsstandarden, som den foreslås, er der ikke tale om en egentlig ændring af nuværende praksis, men en præcisering og uddybning af formål, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser.


Kvalitetsstandarden sendes til fornyet politisk behandling på førstkommende udvalgsmøde med udvalgets kommentarer indarbejdet. Her med indstilling om at sende kvalitetsstandarden i høring. Der afsluttes med politisk godkendelse af kvalitetsstandarden efter endt høringsperiode jf. bilag 2.

Lovgrundlag

Lov om social service

Folkeskoleloven

Lov om efterskoler

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at forslag til kvalitetsstandard drøftes og
 • at Børn & Læringsudvalget kommer med forslag til indhold og formuleringer i de med grønt markerede felter i kvalitetsstandarden

Beslutning

Godkendt.


31. Meddelelser

Sagsfremstilling

Besøg i Karise - forslag til dato.

Dialogmøde med skolebestyrelser fremadrettet.

Frihedsforsøg for folkeskoler jf. bilag.

KL's kerneværdier - frist den 23. april 2019 jf. bilag. Administrationen indsamler refleksioner og tanker.

Orientering fra formand fra besøg i Friskole netværk.


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Besøg i Karise Børnehus den 29. april 2019 fra kl. 10 til kl. 11.


Dialogmøder med bestyrelser. Der fremlægges forslag til møder med bestyrelser.


Frihedsforsøg for folkeskoler - henvendelse fra ministeriet.


Orientering fra formand fra besøg i Friskole netværk.


32. Meddelelser - lukket (Lukket)