Børn & Læringsudvalget - 28-08-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 28 august, 2019 - 16:00
Hent som fil:
75. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)

76. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var

opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,

Beslutning

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


77. Forslag til godkendelseskriterier for etablering af private dagtilbud

Sagsfremstilling

I forlængelse af ny dagtilbudslov (1. juli 2018) og intentionerne om bedre vilkår for private leverandører jf. § 20, 36 og 37 i Dagtilbudsloven fremlægges forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5. 

Med lovændringen præciseres det blandt andet, at kommunens behandling af ansøgning om godkendelse skal ske i umiddelbar forlængelse af ansøgningen.

Private leverandører skal leve op til formålsbestemmelser og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner mv. jf. kap. 2 § i Dagtilbudsloven. 

Det pædagogiske tilsyn i Faxe Kommune skal sikre, at private leverandører i lighed med kommunale og selvejende dagtilbud lever op til Dagtilbudslovens formålsparagraf.

I Faxe Kommune er der i alt tre private børnehaver Humlebo, Svalebækgård og Spjellerup Fribørnehave, og en aktiv ansøgning om godkendelse til etablering af privat dagtilbud.

For uddybning af forslag til godkendelseskriterier se bilag 1.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven § 19 stk. 5 godkendes.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der kræves sikkerhedsstillelse på et beløb svarende til ½ måneds bruttodriftsudgiften.


Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


78. Opsamling på høringssvar om ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Opsamling på høringssvar om ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet


Børn & Læringsudvalget sendte den 29. maj 2019 fire forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring i perioden fra den 6. juni til den 15. august 2019 blandt forældre, medarbejdere og faglige organisationer.

Model 1

Nuværende struktur med tre dagtilbudsområder og én fuldtids daglig pædagogisk leder i hver afdeling.

Model 2

To dagtilbudsområder og fuldtids daglig pædagogisk ledelse i hver afdeling.

Model 3

En områdeleder/dagtilbudsleder og fuldtids daglig pædagogisk leder i alle afdelinger.

Model 4

Fuldtids daglig pædagogiske leder i alle afdelinger. Daglig pædagogisk leder referer til centerchef og med tværgående konsulentfunktioner. (For uddybning af modellerne se bilag 1). 

Status

Der er i alt modtaget 10 høringssvar som er vedlagt som bilag. I bilag 2 er en oversigt med opsummering af de enkelte høringssvar. 

Fire af høringssvarene peger på model 1, et på model 2, et på model 3, ingen på model 4, og fire af høringssvarene peger ikke på nogen specifik model.

Herunder er opstillet en række temaer som opsummerer tendenserne i de indkomne høringssvar: 

 • Er positiv overfor, at der i alle forslagene er opmærksom på vigtigheden i at der en fuldtids daglig pædagogisk leder – fem ud af de ni høringssvar
 • Forholder sig kritisk til, at normeringen vil blive påvirket og at det ikke stemmer overens med ny ressourcetildelingsmodel – seks ud af ni høringssvar
 • Forholder sig kritisk til at forældrebetalingen vil blive påvirket – to ud af ni høringssvar
 • Der er delte holdninger til størrelsen af områderne - tre ud af de ni høringssvar mener, at det er positivt at områderne matcher skoledistrikterne, to af høringssvarene tilkendegiver at tre områder er for store
 • to af høringssvarene påpeger, at der er udfordringer med ledelsesspændet i de fremlagte modeller
 • fire ud af ni høringssvar påpeger, at det er en udfordring at være daglige pædagogiske leder på flere matrikler
 • Et enkelt høringssvar påpeger, at ledelsesstrukturen ligeledes har en betydning for organiseringen af forældresamarbejdet
 • Generel bekymring vedr. ændring af ledelsesstruktur, og den uro det vil skabe blandt medarbejdere, børn og forældre

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Udvalget har drøftet de fremlagte modeller og høringssvar. Udvalget foretrækker model 3 og 4.


Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


79. Helhedsplan - forslag til at imødegå behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede den 28. november 2018, at behandlingen af helhedsplanen for det samlede dagtilbud genoptages i foråret 2019 med det formål, at imødekomme behovet for, at stille et større antal dagtilbudspladser til rådighed.

Udviklingen i børnetallet i 2018 og 2019 er håndteret ved ansættelse af fire dagplejere i Haslev by, udvidelse med 10 børnehavepladser på Troelstrupgård samt mindre merindskrivning i de øvrige dagtilbud.  

Fremtidige behov

Som det fremgår af Prognose for 2020 frem til 2023 (se bilag 1) er udviklingen ikke så markant som tidligere forventet.  Stigningen i 2018 og 2019 er imødekommet med blivende kapacitetsudvidelser og periodevis merindskrivning.

Der er et stigende behov for etablering af flere pladser i skærmet tilbud. "Skærmet tilbud" er et tilbud til børn i udsatte positioner, som har brug for et mindre og struktureret læringsmiljø og målrettet indsatser. Der er dags dato fem børn i skærmet gruppe i Valmuen, seks børn i Mælkevejen, og et behov for yderligere seks skærmet gruppe pladser.

Der er således i de fremtidige behov en stigning i efterspørgsel på skærmede tilbud og mindre kapacitets udvidelse. 

Der er brug for at ændre indretning og udnytte de nuværende arealer bedre, hvis vi skal have flere børn i de nuværende institutioner. Nedenstående forslag imødekommer kapacitetsudviklingen og tager i mindre grad højde for den bygningsmæssige kvalitetsdagsorden jf. Børn & Læringsudvalget 28. november 2018.  

Haslev by

Der er behov for omplacering af skærmet gruppe fra Valmuen til et større dagtilbud. Det skyldes en større efterspørgsel på et skærmet tilbud i Haslev by og at et skærmet tilbud med 8 til 10 børn forudsætter et dagtilbud med en vis størrelse i hver aldersgruppe for herigennem at sikre, at det specialpædagogiske arbejde kan foregå både i et mindre skærmet såvel som i det almene miljø. Herudover er der behov for at stille et større antal børnehavepladser til rådighed i Haslev by jf. prognosen.

Dalby

Grundet den stigende efterspørgsel på skærmet tilbud forslås det, at der etableres et skærmet tilbud i Dalby Børnehus samt, at der foretages arealoptimering til et større antal børnehavebørn. Der har tidligere været tre skærmet gruppe tilbud i Faxe Kommune, hvor den ene blev nedlagt i 2016 grundet et stigende behov for, at stille flere 0 – 2 års dagtilbudspladser til rådighed.

Rønnede

I Møllen i Rønnede er der behov for arealoptimering til et større antal børnehavebørn – 16 ekstra børn i 2023, og der er behov for etablering af garderobe, toiletforhold og tekøkken i Laden (en selvstændig bygning), hvor de store børnehavebørn er placeret. Arbejdstilsynet har påpeget, at de nuværende forhold ikke lever op til lovgivningen herunder, at der ikke er adgang til drikkevand. Det er for nuværende kun muligt, at få vand fra håndvasken på toilettet.

Karise

Ifølge prognosen er der behov for, at stille et større antal børnehavepladser til rådighed. Center for Børn & Undervisning har modtaget ansøgning fra Permatopia vedr. etablering af privat institution. I denne ansøgning søges der om, at tilbuddet har seks til otte vuggestuepladser og 20 til 22 børnehavepladser. Det endelige evt. godkendelsestidspunkt kendes ikke for nuværende. Herudover er pilotprojektet ”Det sammenhængende børneliv i Karise” igangsat og i dette projekt medtænkes ligeledes i behovet for flere børnehavepladser. 

Der er i Karise en række faktorer som gør det vanskeligt, at forudsige behovet for dagtilbudspladser i Karise Børnehus grundet evt. etablering af privat institution i Permatopia, antallet af private pasningsordninger i området samt usikkerhed omkring tilflytningen. 

Ovenstående faktorer fra de forskellige byområder er grundlaget for følgende forslag til modeller til håndtering af et stigende behov etablering af flere dagtilbudspladser. 

Forslag til modeller

Kort oversigt over forslag til modeller – for uddybning af modellerne se bilag 2. 

Model 1 Haslev

Behov

Flytning af skærmet gruppe til et større dagtilbud.


Etablering af flere børnehavepladser (behov for 21 pladser i 2023).


3-5 år à 21 ekstra pladser i 2023


Forslag

Ombygning/ tilbygning i Småfolket til skærmet gruppe i Småfolket. Etablering af natur/ ude gruppe.


Afvikling af skærmet gruppe i Valmuen og hermed frigives plads til genetablering af børnehavepladser i Valmuen


Økonomi

8.220.000

 

Model 2 Haslev

Behov

Flytning af skærmet gruppe til et større dagtilbud.


Etablering af flere børnehavepladser (behov for 21 pladser i 2023).


3-5 år à 21 ekstra pladser i 2023


Forslag

Pavillon i tilknytning til Småfolket med eget toiletforhold frigiver plads til etablering af skærmet gruppe i eksisterende bygning og etablering af natur/ udegruppe til børnehavebørn.


Afvikling af skærmet gruppe i Valmuen og hermed frigives plads til etablering af børnehavepladser.


Økonomi

3.660.000

 

Model 3 Haslev

Behov

Flytning af skærmet gruppe til et større dagtilbud.


Etablering af flere børnehavepladser (behov for 21 pladser i 2023).


3-5 år à 21 ekstra pladser i 2023.


Kvalitetsdagtilbud som er bygget til formålet.

Forslag

Nyt dagtilbud med plads til skærmet gruppe.


Afvikling af tre ældre dagtilbud afdeling Valmuen,

Maglegården og Regnbuen jf. lav kvalitets score.


Etablering af nyt kvalitetsdagtilbud, der kan imødekommende fremtidigt behov samt børn fra afviklet dagtilbud.

Økonomi

46.601.000

 

Model Rønnede

Behov

Behov

Etablering af børnehavepladser (behov for 16 pladser i 2023) og forbedring af garderobe og toiletforhold i børnehaveafdelingen (Laden).


3-5 år à 16 ekstra pladser i 2023

Forslag

Sammenbygning af to ud af tre bygninger som udgør det integrerede dagtilbud Møllen og etablering af garderobe, toiletforhold og børnehavepladser.


Økonomi

4.100.000

 

Model Dalby

Behov

Etablering af skærmet gruppe tilbud


Etablering af børnehavepladser i Dalby Børnehus.


3-5 år à 20 ekstra pladser i 2023

Forslag

Etablering af skærmet gruppe og børnehavepladser ved at arealoptimere og nytænke de nuværende arealer i Dalby Børnehus.

Økonomi

2.050.000

 

Model Karise

Behov

Etablering af børnehavepladser i Karise (behov for 20 i 2023)


Forslag

Der arbejdes videre med dette i projekt ”Sammenhængende børneliv i Karise”, hvor en mulighed kan være at etablere børnehavepladser på Karise skole og udnytte de fælles udearealer.


3-5 år à 29 ekstra pladser i 2023

Økonomi

1.750.000

Anbefalinger fra Center for Børn & Undervisning vedrørende Helhedsplan/kapacitetsudvidelse:

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 2 for Haslev by som anbefales videresendt til budgetforhandlingerne. Model 2 er den mindst omkostningstunge løsning for Haslev by og den faglige kvalitet understøttes og udbygges ved, at skærmet gruppe tilknyttes et større dagtilbud. Det anbefales ligeledes, at der udarbejdes en investeringsplan for 2020 - 2025 for, at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov på det samlede dagtilbudsområde jf. prognosen for området.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af beskrivelserne af modellerne. Der er ikke afsat særskilte midler til anlægs- og driftsudgifter i eksisterende budget under Center for Børn & Undervisning. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Ejendomme indstiller,


 1. at der udarbejdes en investeringsplan for 2020 - 2025 til at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov på det samlede dagtilbudsområdet jf. prognosen for området
 2. I Haslev foreslås model 2 med anlægsøkonomi på 3.660.000 kr. og afledt driftsøkonomi til bygningsdrift på 650 kr./m². Økonomien til børnepasningen reguleres via demografitildelingen. Gennemførelse forudsætter at de nævnte beløb afsættes i budgettet. 
 3. I Rønnede forslås model Rønnede, hvor to bygninger bygges sammen som beskrevet med anlægsøkonomi på 4.100.000 kr. og afledt driftsøkonomi til bygningsdrift på 650 kr./m². Økonomien til børnepasningen reguleres via demografitildelingen. Gennemførelse forudsætter at de nævnte beløb afsættes i budgettet. 
 4. I Dalby foreslås model Dalby, ombygning af eksisterende arealer i Dalby Børnehus med anlægsøkonomi på 2.050.000 kr. Der er ikke afledt drift til bygninger, da bygningsmassen ikke udvides. Økonomien til børnepasningen reguleres via demografitildelingen. Gennemførelse forudsætter at de nævnte beløb afsættes i budgettet. 
 5. I Karise gennemføres ikke bygningsændringer før det konkrete behov er afklaret

 1. at Børn & Læringsudvalget sender de valgte modeller vedrørende kapacitetsudvidelse videre til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget ønsker, at der fortsat skal arbejdes videre med model 3 Haslev.

Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O) ønsker ikke, at der for nuværende arbejdes videre med model 3 Haslev.

Marianne Ørgaard (L) kan ikke godkende indstillingspunkt nr. 5 idet der i bilag 1 fremgår, at der er et øget behov på 34 pladser i 2020.


Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


80. Dagplejen - forslag til legestueplacering i Dalby

Sagsfremstilling

Der har i 2019 været behov for, at stille et større antal vuggestuepladser til rådighed i Dalby Børnehus og anvende dagplejens legestuelokale i Dalby Børnehus jf. Børn & Læringsudvalget den 27. februar 2019. Der er i forlængelse her af behov for, at finde en ny løsning for placering fa dagplejens legestueaktiviteter i Dalby. Der er fire dagplejere i Dalby.

Forslag til placering af halv og/ eller heldagslegestue

Der fremsættes to forslag til fremtidig placering af legestueaktiviteter. For uddybning af forslagene se bilag 1. 

Forslag

Mulighed

Estimeret beløb

Forslag 1

Kirsebærhuset

Minimums istandsættelse af Kirsebærhuset


Heldagslegestue

Anlægs- og etableringsudgifter i alt 30.700 kr. ekskl. moms.

Herudover kommer årlige driftsudgifter som er anslået til 67.600 kr. Beløbet skal fordeles blandt brugerne af huset.  

Forslag 2

Ældrecenteret i Dalby - en prøveperiode

Udendørs faciliteter til børnene med mulighed for, at dagplejen og ældrecentret kan få glæde af hinanden. På de fleste ældrecentre i Faxe Kommune er der i dag ordninger, hvor dagplejen kommer på besøg


Halvdagslegestue

Anlægsudgift i alt kr. 135.000

Anbefalinger fra Center for Børn & Undervisning vedrørende placering af legestueaktiviteter i Dalby

Center for Børn & Undervisning anbefaler forslag 1, ud fra et økonomiske perspektiv og under forudsætning af, at der bliver flere brugere af Kirsebærhuset til at dele de årlige driftsudgifter.


Herudover anbefaler Center for Børn & Undervisning, at forslag til placering af legestueaktiviteter sendes i høring blandt involverede interessenter herunder dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet. Høringsperioden fra den 30. august til den 30. september 2019.


Sagen genoptages herefter.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af beskrivelserne i forslagene. Udgifterne til placering af legestueaktiviteter vil blive finansieret fra "Udvidelsesmuligheder og kvalitetsforbedring af eksisterende bygninger/ institutioner" under Center for Ejendomme som er afsat til dagtilbudsområdet - 1 mio. årligt.

Driftsudgiften, som fremadrettet er Center for Ejendomme, er ikke indeholdt i nuværende budget.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til placering af legestueaktiviteter sendes i høring fra den 30. august til den 30. september 2019 blandt de involverede interessenter, herunder dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Ældrerådet samt Dalby Ældrecenter.


Beslutning

Godkendt.

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


81. Kvalitetsstandarder under Børn & Læringsudvalget - videre drøftelse

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget blev den 29. maj 2019 forelagt sag vedr. arbejde med kvalitetstandarder under fagudvalget. Som angivet i sagen fra den 29. maj 2019 vil Center for Børn & Undervisning løbende arbejde med udarbejdelse og opdatering af kvalitetsstandarder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med borgernære kvalitetsstandarder som befordring mellem hjem og skole, skoleudsættelse og omgængere. Disse vil løbende blive forelagt Børn & Læringsudvalget og processen med at udarbejde og revurdere alle områdets kvalitetsstandarder, forventes afsluttet 2020.

Disse vil løbende blive forelagt Børn & Læringsudvalget og forventes afsluttet 2020.

Efterfølgende har Økonomiudvalget drøftet opgaven og har haft følgende refleksioner: 

Vi må dog erkende, at det har været og er meget vanskeligt, at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme således, at det giver mål og retning for borgerne, og det samtidigt står mål med de omkostninger, der er ved beskrivelse og fastlæggelse af dem i den samlede organisation. Økonomiudvalget har på baggrund af vores drøftelser besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg.

Økonomiudvalget vil på baggrund heraf opfordre fagudvalget til, at tage en konkret drøftelse i udvalget omkring behov og ønsker for udarbejdelse af kvalitetsstandarder under Børn & Læringsudvalget (Dagtilbudsloven, Lov om Folkeskolen og Lov om Ungdomsskole).  Økonomiudvalget fremhæver følgende intentioner for drøftelserne:

 • Hvad udvalget ønsker at synliggøre til borgerne om udvalgets besluttede serviceniveau
 • Om udvalget med en kvalitetsstandard eller lignende forventer bedre at kunne tage ansvar for og formidle den borgerrettede service – ift. kvalitetsniveau, omfang, frekvens og sagsbehandlingstid på det givne serviceområde.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, Lov om Folkeskolen og Lov om Ungdomsskole.

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at ønsker og behov for udarbejdelse af kvalitetsstandarter drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker at kvalitetsstandarter for de borgernære områder, herunder de specialiserede tilbud, behandles som forslået.


Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


82. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive give meddelelse om:

1. På vegne af partnerskabet Folkeskolen. "Vores. Hele Livet", sendes vedlagte brev med inspirationsmateriale, se bilag.

2.   Brev fra KL vedr. inspiration til folkeskolen, se bilag.

3. Østskolen har fået godkendt ansøgning om understøttelse af rammeforsøg med udskolningslinjen EUD af Undervisningsministeriet. Næste skridt er at søge om tilskud til projektet. Projektet vil blive tilpasset tilskuddets størrelse.


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Udvalget ønsker at gøre brug af inspirationsmateriale fra KL til kommende dialogmøder med skolebestyrelserne.


Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)


83. (Lukket)