Børn & Læringsudvalget - 28-11-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 28 november, 2018 - 16:00
Hent som fil:
94. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at punkt 97 og 98 byttes rundt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


95. Dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Vest

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med områdebestyrelsen i Dagtilbud Vest. Mødet afholdes fra kl. 16.00 -17.00 på Søndergade 12, 4690 Haslev.
Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Dagsorden for drøftelserne:

Dagtilbud VestBørne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området. 

Det pædagogiske tilsyn
De overordnede resultater af tilsynet med de kommunale dagtilbud præsenteres, og der vises udvikling siden tilsynet i 2016.

Forbeholdt punkter fra områdebestyrelsen:  

 • Dagplejen:
  Tilsyn kontra øvrige opgaver - hvordan har man politisk tænkt, det skal forvaltes?
 • Småfolket/Regnbuen og Maglemuen:
  Bygning af ny CO2 neutral institution ved Vestskolen afd. Nordskov
  Harmonisering af åbningstiden i område Vest/samlede dagtilbud

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.
Den endelige plan for afholdelse af møderne blev godkendt ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. juni 2018.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 

96. Temadrøftelse om skolevæsenet - Det faglige niveau

Sagsfremstilling

Der afsættes en time til temadrøftelse af Faxe Kommunes skolevæsen.


Børn & Læringsudvalget besluttede d. 27. juni 2018, at der skal afholdes en række temamøder, som enkeltvist fokuserer på forskellige emner vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen. Formålet med temamøderne er at følge op på evalueringerne af skolestrukturen og den matematiske model, som blev behandlet ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018.


Ved dette møde sættes der fokus på det faglige niveau i skolerne, hvor der gives en praksisnær præsentation, gennem følgende:

 • Et ledelsesoplæg fra Vestskolen.

Der lægges op til drøftelse af oplæggene.


Tidsplan for de øvrige temamøder


Tidspunkt

Temaer

26. september 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Indblik i skolernes hverdag - en praksisnær præsentation

31. oktober 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 1: Inkluderende læringsmiljøer

 • Organisering
 • Differentiering og forebyggelse
 • Specialiserede indsatser

28. november 2018 - i Børn & Læringsudvalgets møde

TEMA 2: Det faglige niveau

 • Organisering
 • Kompetencedækning
 • pædagogisk ledelse

Januar 2019 - i Børn & Læringsudvalgets møde

Opsamling v/ Centerchef: 
Sammenhæng & prioriteringer


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at drøftelserne ved temamødet tages til efterretning

 

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


97. Helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde

Sagsfremstilling

Helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde 

Med denne sag præsenteres helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde med forslag til håndtering af det fremtidige behov for at stille et større antal dagtilbudspladser til rådighed samt sikring af kvalitet og fleksibilitet i de bygningsmæssige rammer. På Børn & Læringsudvalgets møde i august blev det besluttet, at udvalget ultimo 2018 skulle behandle fremtidsmodeller for Helhedsplanen for dagtilbudsområdet. 

Udvikling i børnetallet

Udviklingen i børnetallet og tallene viser i hvilke byer, der er et forventet stigende børnetal. I de øvrige byområder er der ikke en markant udvikling i børnetallet. Tallene er beregnet ud fra Faxe Kommunes seneste befolkningstal/ prognose. Nedenstående oversigt skal læses sådan at der f.eks. i 2020 er et forventet behov for 20 nye 0 – 2 års pladser i Haslev by. Ved etablering af disse pladser i 2020, vil der således ikke være behov for yderligere at etablere 17 pladser i 2025. For uddybning af udviklingen i børnetallet henvises til bilag 1 og 2.Forudsætninger for udarbejdelse af modeller til håndtering af det fremtidige behov  

Center for Børn & Undervisning har i en årrække arbejdet med en kvalitetsdagsorden på dagtilbudsområdet og har i forlængelse heraf også fokus på den bygningsmæssige kvalitet med en helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde. Helhedsplanens formål er: 

 • at sikre at der fremadrettet er de fornødne antal dagtilbudspladser til rådighed
 • at Faxe Kommune har fleksible og bæredygtige dagtilbud, der kan imødekomme udsvinget i børnetallet ved at der kan skrues op og ned for antallet af henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser
 • at hæve den bygningsmæssige kvalitet

Helhedsplanen består af tre spor som er blevet forelagt det tidligere som nuværende fagudvalg,  og temaerne herfra indgår som en del af forudsætningerne for udarbejdelse af modellerne.  

Fleksibilitet og bæredygtighed

Der er behov for fleksible og bæredygtige dagtilbud, som kan ændre fordelingen af børnegrupperne alt efter det aktuelle behov, hvilket indbefatter, at de bygningsmæssige rammer giver mulighed for, at der kan skrues op og ned for antallet af henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser. Det er i større grad muligt, at udnytte ressourcerne fagligt som økonomisk, når dagtilbuddet er placeret på én matrikel, og når dagtilbuddets størrelse er på minimum 80 dagtilbudspladser.

Bygningsmæssig kvalitet

Der er behov for dagtilbud som er tidssvarende og som er bygget til formålet. Det er inden for de eksisterende rammer mulighed for at udvikle kvaliteten med det formål, at styrke og understøtte det pædagogiske arbejde og skabe mere plads for børnene.  Dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet er blevet vurderet på baggrund af evidensbaseret parametre (udearealerne var ikke en del af vurderingen) jf. Børne- og Familieudvalget 31. oktober 2017.

Kvalitetsvurderingen fordeler sig med følgende kvalitetsscoring: 

Kvalitet

Dagtilbud

Høj

Småfolket


Mælkevejen


Dalby Børnehus

Mellem

Heimdal


Karise Børnehus


Børnehuset Frøen


Møllen


Lillebo

Lav

Terslev Børnehus (børnehaveafdeling)


Regnbuen


Valmuen


Maglegården


Forslag til modeller til håndtering af et stigende børnetal 

Af nedenstående oversigt redegøres i overskrifter for modeller til håndtering af det stigende børnetal - forventet behov i perioden fra 2020 til 2025. Der henvises til bilag 3 for en uddybning af modellerne.

  Haslev by

Model

Aktivitet

Model 1

Ombygning af Frøen


Etablering af skærmet gruppe


Ombygning af Frøen & etablering af skærmet gruppe i Småfolket


Model 2

Vuggestuepladser/ børnehave Troelstrupgaard


Udvidelse i Småfolket inkl. skærmet gruppe


Etablering af vuggestuepladser og udvidelse af børnehavepladser på Troelstrupgaard &

udvidelse i Småfolket med børnehavepladser samt skærmet gruppe i Småfolket


Model 3

Udvidelse af Småfolket & etablering af skærmet gruppe


Udvidelse af Småfolket og etablering af skærmet gruppe


Model 4

Ny institution


Nyt dagtilbud med plads til

skærmet gruppe & afvikling af tre ældre dagtilbud afdeling Valmuen, Maglegården og

Regnbuen jf. lav kvalitets score.


Rønnede

Model

Aktivitet

Model 1


Sammenbygning og etablering af børnehavepladser & forbedring af garderobe og toiletforhold


Sammenbygning af to ud af tre bygninger som udgør det integreret dagtilbud Møllen & etablering af garderobe, toiletforhold og børnehavepladserDalby

Model

Aktivitet

Model 1

Etablering af børnehavepladser i Dalby Børnehus


Etablering af børnehavegruppe i eksisterende lokaler i Dalby Børnehus.


Der vil derfor være behov for at nytænke dagplejens legestueaktivitet som for nuværende er i Dalby Børnehus.


Karise

Model

Aktivitet

Model 1

Etablering af børnehavepladser


Etablering af børnehavepladser - førskolegruppe på Karise skole.Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller:

1)at der udarbejdes konsekvensbeskrivelser og –beregninger af de foreslåede modeller.

2)at behandlingen af Helhedsplanen genoptages i foråret 2019.


Beslutning

ad 1) Der udarbejdes konsekvensbeskrivelser og beregninger for model 3 og 4 i Haslev by og model 1 i Dalby (herunder en løsning for dagplejeaktiviteterne i Dalby Børnehus) og model 1 for Rønnede. Der udarbejdes en ny model for Karise.

I model 4 for Haslev udgår forslag til placering af dagtilbud på Grøndalsgrunden.


ad 2) Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


98. Status på projektet Fælles om en god skolestart - overgangen fra dagtilbud til SFO/skole

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på status på projektet ”Fælles om en god skolestart - overgangen fra dagtilbud til SFO/skole”. Projektmedarbejderens stilling ophører d. 31/12 2018, og de opnåede resultater præsenteres hermed.

Baggrund

Der er foretaget en kortlægning af de kommunale og selvejende dagtilbud samt almene folkeskoler i Faxe Kommune i perioden september 2017 til november 2018. I kortlægningen har pædagoger fra førskolegrupper i dagtilbud, SFO pædagoger, børnehaveklasseledere, PPR medarbejdere samt deres ledelse bidraget med deres viden og praksiserfaringer.

Resultater

På baggrund af kortlægningen er der blevet udarbejdet:

 • En kortlægningsrapport, hvor dataindsamlingen, resultaterne og baggrunden herfor er beskrevet (se bilag 1)
 • En beskrivelse af de fælles retningslinjer for arbejdet med overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole i Faxe Kommune. Retningslinjerne er lagt op på kommunens hjemmeside, så de er tilgængelige for kommunens borgere
 • Fælles pejlemærker for det pædagogiske arbejde med skolestart (afventer endelig godkendelse)
 • Et årshjul, der illustrerer planlagte brobygningsmøder, netværksmøder og deadlines for indsendelse af materiale samt hvorvidt det er dagtilbud eller skole, der er ansvarlig herfor
 • Dagsorden til brobygningsmøder
 • Skabelon til lokale årsplaner
 • En besøgsliste med beskrivelse af de forskellige typer af besøg, der benyttes i brobygningsarbejdet samt formål hermed
 • Ny procedure og skema for skoleudsættelse
 • Ny procedure for overlevering samt igangsat proces for nyt skema for overleveringen
 • En inspirationsfolder målrettet førskolepædagoger i dagtilbud, SFO pædagoger og børnehaveklasseledere, som giver inspiration til aktiviteter/indsatser der er med til at skabe tryghed og genkendelse for børn og forældre i overgangen

 • En årlig tilfredshedsundersøgelse målrettet forældre til børn i børnehaveklasserne med fokus på deres oplevelse af overgangen fra dagtilbud til SFO/skole (besvarelser fra 2018 kan ses i bilag 2)

 • En samlet beskrivelse med alle de nye redskaber til overgangsarbejdet målrettet medarbejdere/ledere i dagtilbud, SFO og skole (under udarbejdelse).

Der er ligeledes udarbejdet en plan for hvorledes ansvaret for igangsatte indsatser og opfølgning på anbefalinger er placeret. Herunder er der planlagt en samlet evaluering af de nye procedurer og mødefora i medio 2019.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget forventer, at arbejdet med at sikre en fælles god skolestart fortsætter, og at der i januar fremlægges en sag med forslag til principper i henhold til rapportens anbefalinger.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


99. Status på forbrug Børn & Læringsudvalget pr. 31. oktober 2018

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har ved seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2018 skønnet et merforbrug på 3,4 mio. kr.


Vedlagt som bilag er en oversigt (en såkaldt OLAP-opgørelse), der viser forbrugsprocenten på funktionsniveau pr. 31. oktober 2018. Alle funktioner, hvor forbrugsprocenten er højere end den vejledende forbrugsprocent på 83,3% (10/12-dele) er kommenteret af Center for HR, Økonomi & IT.


I Center for Børn & Undervisning gennemføres lige nu fortsat tiltag og en stram økonomisk styring inden for det politisk vedtagne serviceniveau i 2018. Effekterne af dette følges tæt, men er ikke endeligt opgjort. Der er derfor stadig som udgangspunkt et forventet merforbrug i 2018 på mellem 3 og 4 mio. kr. på udvalgets samlede område.


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,


1.  at forbrugsopgørelsen pr. 31. oktober 2018 tages til efterretning.

2.  at centret på alle områder fortsat foretager en stram budget- og forbrugsstyring for budgetåret 2018, med henblik på imødegåelse af det forventede merforbrug.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


100. Takster på Børn & Læringsudvalgets område 2019

Sagsfremstilling

Takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2019.

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2019-2022 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2018 for at have virkning fra 1. januar 2019.


Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse og indgår i det samlede takstblad for 2019.


Som følge af budgetforliget på dagtilbuds- og skoleområdet er der foretaget beregning af taksterne for disse områder. Fra sommeren 2019 vil der ske udvidelse af SFO II til og med 6. klasses elever, og SFO III vil ikke længere blive tilbudt som pasningsordning i Faxe Kommune, hvorfor der kan forventes takstændringer i løbet af 2019 på SFO. Disse takster vil blive givet med 3 mdr. varsel.

Taksterne er beregnet i samarbejde med BDO og Center for Økonomi, HR og IT.

På dagtilbudsområdet er taksterne beregnet inklusive demografi og de tilførte 9 mio.kr. jf. Budget 2019.


Center for Børn & Undervisning fremlægger derfor nye beregnede takster til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2019-2022.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de beregnede takster på Børn & Læringsudvalgets område for 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


101. Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne fra 1. august 2019

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på skoleområdet. De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler skolernes hverdag. 

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at skolerne kan koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en god skole, hvor omdrejningspunktet er elevernes læring og trivsel samt medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til undervisning, en tildeling til ledelse og administration samt en tildeling til øvrig drift (alle øvrige opgaver).  

Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor. 

Model 1. Her er der i modellen inkluderet de 4 mio.kr i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt sund skolemad). Baggrunden for at lægge dem ind i tildelingsmodellen er at vi herved samler så meget som muligt af d decentrale budgetter ét sted. Det giver overblik, og det sikrer at man som skoleleder kender sit budget fra dag 1 i det nye budgetår Midlerne står fortsat anført som øremærkede til det politisk besluttede formål (2-lærerordning/holddeling og sund mad).  

Model 2. I denne model er kvalitetsforbedringsmidlerne ikke lagt ind i modellen. Det muliggør at man bl.a. fra politisk niveau kan prioritere fordelingen af puljen på 4 mio.kr. fra år til år.  

Model 3. I denne model er lagt en forudsætning om en øget andel 2-lærerordning og holddeling ind. Gennemgang af skoleårets planlægning har vist, at skolerne reelt planlægger med mere end én lærer på et vist niveau af tiden, fordi der opleves en faglig og læringsmæssig værdi heri, samt fordi det for en stor del er nødvendigt på grund af uhensigtsmæssig faglokaleindretning.  

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 1 med den begrundelse, at denne model anses for at være den mest enkle og med mest mulig rum for ledelse og disponering af de tildelte ressourcer.  

I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet er er tale om en tildelingsmodel inden for gældende budgetramme.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at,

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for skolerne sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november 2018 til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.Børn & Læringsudvalget, 15. november 2018, pkt. 90:

Udvalget udsætter høring, da der er et ønske om også at få udarbejdet modeller som er mere elevtalsbaseret. Sagen genoptages på det ordinære møde den 28. november 2018.


Supplerende sagsfremstilling, 21. november 2018:

Der udarbejdes en model 4 og 5, som eftersendes til udvalget.


Indstilling


Center for Børn & Undervisning indstiller at,

1. de alternative budgettildelingsmodeller for skolerne sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 29. november 2018 til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.


Beslutning

ad 1) Godkendt med den bemærkning, at der også udarbejdes elevtalsbaseret model med grundtilskud på 2 mio kr.

ad 2) Høringsperioden løber fra 5. december 2018 til 21. januar 2019 og sagen genoptages på februar mødet 2019.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


102. Forslag til ny budgettildelingsmodel for SFO fra 1. august 2019

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for SFO’erne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på området. De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler skolernes/SFO’ernes hverdag.

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at SFO’erne  kan koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en godt pædagogisk tilbud, hvor omdrejningspunktet er elevernes udvikling og trivsel og medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til personale ud fra åbningstid og personalefordeling, til ledelse og øvrig drift (alle øvrige opgaver). Alle modeller har en forudsætning om en fordeling mellem pædagoger og øvrigt personale på 60/40.


Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor.


Model 1. I modellen er indbygget en forudsætning om 15 børn pr. voksen i SFO1 og 20 børn pr. voksen i SFO2.


Model 2. I modellen er indbygget en forudsætning om 25 børn pr. voksen i SFO1 og 30 børn pr. voksen i SFO2


Model 3. I modellen er indbygget en forudsætning om 20 børn pr. voksen i SFO1 og 25 børn pr. voksen i SFO2.

 

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 3 med den begrundelse, at denne model giver størst mulighed for prioritering af aktiviteter med børnene samtidig med en pæn normering. 

I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v. 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, da budgettildelingsmodellen er ud fra for gældende budgetramme.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for SFO sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november 2018 til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.Børn & Læringsudvalget, 15. november 2018, pkt. 91:

Sagen udsættes da høringen for modellerne for skolerne og SFO´erne skal udsendes på samme tid. Sagen genoptages på det ordinære møde den 28. november 2018.


Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for SFO sendes i høring i relevante bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 29. november 2018 til 3. januar 2019. 

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019.


Beslutning

ad 1) Godkendt.

ad 2) Høringsperioden løber fra 5. december 2018 til 21. januar 2019 og sagen genoptages på februar mødet 2019.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under d.ette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


103. Orientering om Strategi for arbejdet med Literacy

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Faxe Kommunes nye strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy, på 0-18 års området.

Baggrund

Med Faxe kommunes Børne- og Ungepolitik som grundlag og med baggrund i dels de seneste års læse- og kvalitetsrapporter på skoleområdet og dels i relevant forskning, blev der i efteråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål det var at formulere en fælles strategi for arbejdet med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år.

Målsætningen for arbejdet var at udarbejde en strategi med iboende potentiale til at udvikle og skabe pædagogisk og didaktisk (undervisningsmæssig) sammenhæng mellem kommunens dagtilbud og skoler, og mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Produktet af arbejdet præsenteres med denne sag og består af:

 1. En sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med literacy på 0-18 års området, der indeholder kortere områdevis rammesætninger og en udpegning af fælleskommunal sammenhængskraft
 2. Databaserede forankrede skabeloner for udarbejdelse af lokale handleplaner i dagtilbud, klub- og fritidstilbud samt skoleafdelinger

 

Sammenhængskraften i strategien

Vilkåret i kommunen er aktuelt en stor forskellighed i håndtering af grundlæggende forhold af betydning for de potentialer for mulig udvikling, der lægges frem for børn og unge. På literacy området eksisterer der kun få fælles kommunale aftaler og indsatser, hvorfor forskelligheden i kommunen er stor. I seneste læseprøveresultat (jf. Status på den første læsning fremlagt for udvalget på augustmødet) kunne der konstateres en begyndende områdevis polarisering, hvilket forhindrer en ligestilling af elevernes mulighed for skriftsproglig udvikling og modarbejder nationale målsætninger på området. At vende en sådan udvikling kræver samarbejde på tværs, vilje til prioritering og et sammenhængende blik på området som helhed. Faxe Kommunes strategi for Literacy vil i denne sammenhæng udgøre en fælles ramme for udvikling, og de i strategien henhørende handleplaner udgør et redskab i den lokalt forankrede pædagogiske ledelse.

Sammenhængskraften i strategien udgøres af fem områder:

Arbejdet inden for de fem områder er ledelsesmæssigt forankret og nærmere beskrevet i strategien.


Harmonisering i forhold til kardinalpunkter

Med strategien er udpeget et antal kardinalpunkter af væsentlig betydning for en fremadrettet harmonisering i kommunen. Der er hen over efteråret indgået aftaler med både sundhedsplejen, PPR, områdeledere på dagtilbud og med skoleledere inden for områderne, hvilket betyder, at der nu er en række fælles kommunale rammer, redskaber og indsatser som på en og samme tid er fagligt funderet og tværfagligt forankret. Heri ligger en stærk sammenhængskraft. De indgåede aftaler er indskrevet i den kommende strategi.

Kardinalpunkterne drejer sig om:

Særligt i relation til læsevejlederens rolle og funktion anbefales det, at der til budget 2020-2023 indarbejdes ressourcer til læsevejlederens ændrede rolle og funktion. Der er for næstkommende skoleår indgået aftale med skolelederne om, at området opprioriteres til 1 fuldtidsstilling på hver af de tre skoler til fordeling på de 3 afdelinger. I tildelingsmodellen er der taget højde for en harmonisering i tildelt ressource og i anvendelsen af samme. I beregningsmodellen (se bilag 3) er der indarbejdet forlagt til opprioritering frem mod 2023. Opprioriteringen skal anvendes til at understøtte læsevejlederens mulighed for at indgå som co-teacher (se bilag 1 under læsevejlederens rolle og funktion).

Harmoniseringen giver mulighed for en fælles kommunal funktionsbeskrivelse for læsevejledernes arbejdet. Denne vil blive udarbejdet inden udgangen af 2018.

 Se bilag 1 for udfoldning af øvrige kardinalpunkter og indgåede aftaler.


Tids- og procesplan frem mod 2020

For at sikre og understøtte at den kommende strategi får liv blandt de børn og unge, den skal gøre en forskel for, er der lavet en detaljeret plan for den fremadrettede implementering(se bilag 2). Som det fremgår af planen anvendes tiden frem til og med 1. kvartal 2019 til ledelsesmæssig forankring, hvorefter strategien præsenteres for medarbejdere. Arbejdet med de databaserede handleplaner implementeres i dagtilbud, skoler og sfo/fritidstilbud fra august 2019.  

Se bilag 2 for udfoldning af plan for implementering.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn- & Læringsudvalget 

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

 • ”Literacy i Faxe kommune” tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


104. Afsluttende evaluering af projekt Naturlig-Vis

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres den samlede evaluering af projekt Naturlig-Vis. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) i samarbejde med Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune. 

Baggrund og målsætninger for projekt Naturlig-Vis. 

Projektet er et 4-årigt udviklingsprojekt på skolerne i de tre kommuner: Køge, Faxe og Stevns, og formålet med projektet var at skabe naturfaglige kulturer og høj undervisningsfaglighed, for at opnå bedre læringsresultater for eleverne. Midlerne var opkvalificering af naturfagslærere og opbygning af netværk af veluddannede naturfagsvejledere på tværs af skolerne og åbne op mod eksterne samarbejdspartnere.

Præsentation af evalueringens hovedpunkter. 

Evalueringen viser, at projektet har tilført et målbart boost til naturfagene i de deltagende skoler, først og fremmest i form af et omfattende kompetenceløft. Flere lærere gav udtryk for, at de gennem projektet er blevet fagligt stærkere, og at de igennem deltagelse i naturfagsgrupperne har diskuteret konkret undervisning. De af de deltagende lærere, som gennem projektet blev uddannet som naturfagsvejledere, bidrager efter endt uddannelse (februar 2018) til udvikling af naturfagsundervisningen på deres respektive skoler.

Naturlig-Vis gav et målbart boost til naturfagene. De mest åbenlyse resultater genereret af projektet er:

-  17 nye naturfagsvejledere fordelt på de deltagende skoler

-  119 lærere har opnået linjefag i et eller flere naturfag

-  55 lærere har opnået kompetence via kurser målrettet natur og

Teknologi

-  180 lærere har gennemført lektionsstudier i perioden


Undersøgelsen gav en overordnet indsigt i, hvordan lærerne oplevede udbyttet af kapacitetsopbygningen i deres daglige virke.

Hovedresultatet er, at såvel lærere som naturfagsvejledere har oplevet, at deres faglighed er blevet styrket gennem deltagelse i projektets aktiviteter.

Flere lærere gav udtryk for, at de gennem projektet var blevet fagligt stærkere. I alt 81 % svarede ja til, at de har deltaget i mindst én naturfagsgruppe på skolen, og 57% gav udtryk for, at disse grupper i høj grad bliver brugt til at diskutere konkret undervisning. 


Faxe Kommunes fremtidige arbejde med naturfag


Evalueringen peger desuden på en række opmærksomhedspunkter, som bør have skolernes og kommunernes opmærksomhed i forhold til den videre udvikling og forankring af projektet:


1. Det er ikke lykkedes lærerne at udvikle en systematik i forhold til at vurdere eleverne fagligt. Dette skal der arbejdes målrettet med, så det ensrettes på skolerne i Faxe Kommune.


2. En del lærere er blevet bedre til at inddrage eksterne læringsmiljøer, men konkrete samarbejder med virksomheder er stadig en udfordring. Åben skole strategien kan behjælpe dette.


3. Samarbejdet mellem overgange synes at være en større udfordring fra indskoling til mellemtrin, til dels pga. manglende linjefagsuddannede lærere indenfor natur/teknologi, men fra mellemtrin til udskoling synes det mere relevant, til dels pga. den nye fællesfaglige prøve. Åben skole strategien kan til dels behjælpe dette.


4. Skiftende og manglende skoleledelse har afstedkommet, at de ny-uddannede naturfagsvejlederes samarbejde med ledelsen omkring udvikling af naturfagene på skolen ikke har fungeret for alle. Der skal etableres en fast rutine, således at naturfagslærerne har et løbende samarbejde med ledelsen omkring udvikling af naturfagene på skolen. Eventuelt skal dette ske gennem naturfagsvejledernes netværk.


5. Den naturfaglige kultur er ikke blevet udviklet/styrket i væsentligt omfang. Dog er der etableret et naturfagsvejledernetværk, som på sigt kan styrke den naturfaglige kultur. Det skal prioriteres at naturfagsvejlederne kan deltage i netværksmøder på tværs af kommunen tre til fire gange årligt.


6. Lektionsstudierne har været med til at øge kvaliteten af undervisningen. Imidlertid har de også været tidskrævende at gennemføre, og lektionsstudierne var også det element i projektet, som har været sværest at videreføre efter projektets afslutning. Dette kan ske ved faggruppemøder og gennem naturfagsvejledernetværket, men der skal afsættes tid til det, hvis det ønskes.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Der er ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


105. Sag fremsendt af René Tuekær (L) om nedsættelse af Ungdomsråd i Faxe Kommune i 2019

Sagsfremstilling

Borgerlisten (L) ønsker undersøgt muligheden for igen, at Faxe Kommune nedsætter et ungdomsråd.
Det tidligere Faxe Ungdomsråd blev etableret i maj 2007 med bl.a. det formål, at inddrage de unge ved  koordinering af kommunes unges Arbejds-, Kultur-, Fritids-, Skole-, og Socialpolitiske interesser og varetage disse i samarbejde med de kommunale myndigheder og at fremme informationer, der vedrører de unge i Faxe Kommune.

Det har tidligere fungeret godt, og det ønskes undersøgt om der igen er ønske blandt de unge, at få nedsat et ungdomsråd. Borgerlisten anbefaler, at der skal være understøttende medarbejdere, som er behjælpelige med, at rekruttere medlemmer bredt fra hele Faxe Kommune samt at få udfærdiget vedtægter og forretningsorden. Når processen er færdig bør der fra budget 2020 søges et selvstændigt budget til ungdomsrådet.

Lovgrundlag
Der kan hentes oplysninger fra det tidligere ungdomsråd i Faxe Kommune.

Økonomi
Eventuelle udgifter for kalenderåret 2019 findes i det nærtstående politiske fagudvalg eller under økonomiudvalget.
Der arbejdes på, at der særskilt afsættes økonomi til drift og ønsker til Ungdomsrådet fra kalenderåret 2020. Det skal indgå i den almindelige budget proces for budget 2020.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling
Byrådet oversender sagen til Børn & Læringsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.Byrådet, 15. november 2018, pkt. 192:

Byrådet oversender sagen til Børn & Læringsudvalget.


Beslutning

Udvalget ønsker et punkt på kommende møde med forslag til oprettelse af ungdomsråd.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


106. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:


Centerets og skolernes opgaveportefølje og projekter, jf bilag 1 og 2.


Det er aftalt fælles temadrøftelse om oplæg til strategi for "Åben skole" i Faxe Kommune mellem Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget. Fællesmødet afholdes den 23. januar 2019 kl. 16.00 - 17.00


Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Der blev på mødet givet følgende meddelelser:

DM i SKILLS 2019 afvikles i Næstved 4. – 6. april 2019. Faxe kommunes folkeskoler har tilmeldt 7. og 8. klasser til arrangementet.

Fra den 1. januar 2019 er det ansøgningsdatoen for opskrivning til en dagtilbudsplads der er gældende, og ikke barnets alders jf. ny dagtilbudslov.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 


107. Meddelelser (Lukket)