Børn & Læringsudvalget - 29-05-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 29 maj, 2019 - 16:00
Hent som fil:
44. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.

45. Forslag til mødekalender 2020 - Børn & Læringsudvalget

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.


Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00

Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00

Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00


·  Økonomiudvalgets møder afholdes onsdag i ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30


·  Byrådets møder afholdes torsdag i ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30


For Børn & Læringsudvalget er der ikke lagt op til ændringer i forhold til 2019, idet det foreslås


·  at udvalget (som hovedregel) afholder sine møder på onsdage,

·  at møderne begynder kl. 16.00, og

·  at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev


Byrådet behandler mødeplanen den 23. maj 2019, hvorefter fagudvalgene og Økonomiudvalget behandler mødeplanen på deres møder i maj og juni 2019.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at mødeplanen for 2020 godkendes.

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


46. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, men budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet. De korrigerede budgetter vil dog være tilrettet med vedtagen budgetoverførsler i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018, men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget. De 10 mio. kr. er efterregulering af Kommunal Medfinansiering af sundhedsområdet for 2018.

Dermed er hovedårsagen til den forventede mindreudgift, at de 10 mio. kr. skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.


Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.


Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud. På fagudvalgets møde vil der blive fremlagt handleplan med forslag til kompenserende besparelser, så budgettet for 2019 kan overholdes.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret projekt: Frontrunner 'Flere skal med II. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.


Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.


Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.


 


Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskylde anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi & Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018. Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 


Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov 

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. At udvalg fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse. 

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.


47. Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har et skønnet merforbrug i 2019 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 på 9,289 mio. kr.  Der er siden budgetopfølgningens udarbejdelse identificeret mellemkommunale indtægter på 1 mio. kr.  Dette giver et nyt skønnet merforbrug på 8,289 mio.kr

Merforbruget ses på følgende områder:

·  En aktivitetsstigning i antal elever visiteret til støttetimer, egne og regionale special tilbud i alt 4,2 mio. kr. i merforbrug på special foranstaltninger.

·  En stigning i elever visiteret til befordring. Skønnet merforbrug i år med tilsvarende aktivitet på 3,2 mio. kr.

·  Søskendetilskud stiger med ca. 0,3 mio.kr.

·  Tilskud til forældre der vælger private pasningsordning stiger med 1 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på dagtilbud

·  I alt forventet merforbrug til økonomiske fripladser 1,7 mio. kr. for både dagtilbud og SFO området.

·  Regninger BDO

Handlemuligheder for imødegåelse af forventet merforbrug:

1.  Fremrykning af projekt ”Børn i Fællesskaber” - 3.117.852 mio.kr.

Børn & Læringsudvalget er orienteret om projekt ”Børn i Fællesskaber” ved møderne 27. februar og 2. maj 2019.

Center for Børn & Undervisning vurderer, at det er nødvendigt at indføre et af delelementerne i projektet ”Børn i Fællesskaber” - incitaments strukturen tidligere end oprindeligt planlagt, for at få vendt udviklingen med et højt antal segregerede børn hurtigere.

Overordnet består Børn i Fællesskaber og herunder incitaments strukturen af de bærende værdier og principper:

·  Så mange børn som muligt skal trives og udvikle sig indenfor rammerne af folkeskolen

·  Der skal skabes øgede muligheder for at børn kan blive en aktiv og værdifuld deltager i så mange meningsgivende fælleskaber som muligt

·  Vi har fokus på fællesskabet – barnets omgivelser, ved at styrke skole- og klassefælleskaber og de faglige kompetencer

·  Børn skal have de rette tilbud – både de faglige, sociale og læringsmæssige kvalificerede tilbud

·  Vi vil gerne have en smidig tilbudsvifte med lokalt forankrede tilbud

·  Pengene skal følge barnet

I bilaget beskrives selve incitaments strukturen.


2.  Modtagerklasser – 567.834 kr.

Begge modtager klasser kører med underskud. Der er meget få børn på afdeling Rollo, Østskolen.

En sammenlægning af modtagerklasserne pr 1.8.2019 vil medføre at Østskolen går fra et forventet underskud på 432.000 kr. for modtagerklassen, til et forventet overskud på 135.834 kr. på samme.

3.  Tilbageholdenhed, nedgang i aktiviteter og indkøb – 2 mio.kr.

Generelt meddeles tilbageholdenhed på alle rammer og enheder, og mulighed for ved årets afslutning at se Center for Børn & Undervisning under et.

Pædagogisk udvikling - 498.298 kr. ikke forbrugte midler tilbageholdes

Læringsmiljøer (forebyggende indsats i dagtilbud/skole) -1.192.694 ikke forbrugte midler tilbageholdes/ aktivitetsstop

4.  Yderligere administrative tiltag – 1 mio.kr.

Befordring

Der skønnes et merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af aktivitets stigning i antal af elever visiteret til special tilbud samt forhøjelse af taksten fra ekstern udbyder. Der er iværksat arbejde med udarbejdelse af kvalitets standard og serviceniveau. Ny arbejdsgang og bevillingsansvar tydeliggøres. 

Data kvalitet og styring

Der er igangsat proces og optimering i Center for Børn & Undervisning i indsamling, opfølgning og styring af data på aktivitetssiden.

Der er igangsat arbejde med budgetstyring, opfølgning, brug af prognose, kvalificering af prognoser m.m. for hver leder og ledergruppen samlet 

Specialområdet

Som en del af projekt Børn i Fællesskaber er der igangsat en kortlægning og analyse af hele specialområdet i Center for Børn & Undervisning med henblik på en optimering og udvikling af såvel tilbudsviften, styring af specialområdet og det enkelte tilbud. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller,

1.  at indførelse af incitamentsstyring pr 1.8.2019 med de dertilhørende beskrevne elementer reducerer forbruget til specialundervisning, støttetimer og dagtilbud med 3,1 mio.kr

2.  at modtageklasserne sammenlægges og Østskolens forbrug reduceres med 0,5 mio.kr.

3.  at der udvises tilbageholdenhed, nedgang i aktiviteter og indkøb for alle enheder på hele udvalgets rammebevilling på i alt 2 mio.kr.

4.  at iværksætte yderligere administrative tiltag, der medfører et mindre forbrug på 1 mio.kr.

5.  at Pædagogisk udvikling på 0,5 mio.kr. ikke forbrugte midler, tilbageholdes.

6.  at Læringsmiljøer (forebyggende indsats i dagtilbud/skole)  i alt 1,2 mio.kr. ikke forbrugte midler, tilbageholdes. 

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt på nær punkt 1. Administrationen skal udarbejde andre forslag for 3.117.825 kr. som forelægges udvalget i juni.

"Børn i Fællesskaber" følger den oprindelig plan med opstart i 2020.


48. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget bad den 23. januar 2019 om forslag til forskellige ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet til kommende budgetforhandlinger.

Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har siden 2015 været områdeledelse. Det vil sige, at tidligere selvstændige dagtilbud nu fungerer som afdelinger under én fælles ledelse. Områdeledelsen er opdelt i tre områder Øst, Midt og Vest, hvor dagplejen er en del af område Vest. Områdelederne fungerer både som områdeleder og som daglig pædagogiske leder i et dagtilbud i området. I de øvrige afdelinger er der en daglig pædagogisk ledere på halv tid. Hvert af de tre dagtilbudsområder og dagplejen har en selvstændig forældrebestyrelse.  

Baggrund

I forbindelse med høring af budgettildelingsmodeller på dagtilbudsområdet (Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019) ses der i høringssvarene en gennemgående tendens til at både forældrebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer peger på, at der er en udfordring med ressourcer til at løfte opgaven som daglig pædagogisk leder samt at nuværende struktur med at områdeleder også er daglig pædagogisk leder i en af afdelingerne, er en udfordring.  

Endvidere peger Brøndum og Fliis fra 2018 (jf. Børn & Læringsudvalget den 30. maj 2018) på en række anbefalinger vedr. styrkelsen af den ledelsesmæssige kvalitet.

”Samarbejdet om udvikling, administration og deling af spidskompetencer mellem områderne kan styrkes og udfoldes. Antallet af områdeledere kan overvejes reduceret med henblik på, at få flere ressourcer til pædagogiske ledelse”. 

Rapporten peger ligeledes på, at der er muligheder for at styrke den daglige pædagogiske ledelse ved at styrke organisationskulturen, så der bliver sammenhæng mellem område, distrikt og afdelinger – på tværs af både dagtilbud og skole. 

Områdeledelse fordele og ulemper

Overordnet skaber områdeledelsen muligheder for, at forbedre kvaliteten i opgaveløsningen ved kvalificering af ledelsen gennem ledelsesmæssig sparring og videndeling mellem daglig pædagogisk leder og områdeleder. Derudover ses områdelederens funktion som en styrkelse af indsatser og koordinering af fælles retning i forhold til systematik i udviklingen af den pædagogiske praksis. 

I forhold til økonomistyring skaber områdeledelsen mulighed for et større økonomisk råderum i dagtilbudsområdet.  

I den nuværende ledelsesstruktur i Faxe Kommune er der forskellige betingelser for at varetage funktionen som daglig pædagogisk leder - se uddybning i næste afsnit: Betingelser for at bedrive ledelse.

Den daglige pædagogiske leder har ikke fuld ledelsestid hvilket betyder, at den daglige pædagogiske leder også skal varetage konkrete børnerelaterede opgaver. Områdelederne har udover funktionen som områdeleder også funktionen som daglig pædagogisk leder i en af områdets afdelinger jf. budget 2017. 

Betingelser for at bedrive ledelse

I bilag 1 er forskellige faktorer fremhævet som har betydning for betingelserne for, at udøve ledelse herunder antallet af børn i det enkelte dagtilbud, antallet af fastansatte medarbejdere, antallet af matrikler og procentandelen af de sociale normeringer for 2019. 

Begrebet ledelsesspænd anvendes som begreb til at belyse ledelsesopgaven, og bliver defineret som det antal medarbejdere en leder har ledelsesretten over.  Der er en række anbefalinger fra blandt andet ledelseskommissionen som peger på 20 - 30 medarbejdere pr. leder. KORA som nu hedder VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd opdeler ledelsesspændet op i tre kategorier: 

 • Lille ledelsesspænd = op til 12 medarbejdere
 • Mellem ledelsesspænd = op til 14 – 20 medarbejdere
 • Stort ledelsesspænd = fra 21 og opefter 

Anbefalingen fra KORA, 2015 er et mellem ledelsesspænd med op til 14 – 20 medarbejdere og et børnetal på 60-80 og ifølge rapporten ”Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet”, 2015 skulle det give størst muligt potentiale for oplevet høj faglig kvalitet og god trivsel blandt medarbejdere.  

Både Ledelseskommissionen og VIVE peger på, at der også er en sammenhæng mellem ledelsesspænd og ledelsesstil. 

Administration

Der er en tværgående medarbejder til bogføring på tværs af de tre områder. Det er ikke i alle områder, at det opleves som værende en bæredygtig løsning. Øvrige administrative opgaver udføres i områderne. 

Forslag til modeller for ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 

Nedenstående fremlægges fire forskellige modeller til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. 

I de forslåede modeller er dagplejen ikke en del af et dagtilbudsområdet, men er en selvstændig enhed med egen ledelse. 


Model 1


Nuværende struktur med tre dagtilbud områder og én fuldtids daglig pædagogisk leder i hver afdeling.


Fordele

 • Fuld ledelses tid som områdeleder
 • Fuld ledelsestid som daglig pædagogisk leder
 • Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 • Udnytte personale ressourcer på tværs af området
 • Samarbejde med skolerne i eget området
 • Gode vilkår for økonomistyring

Ulemper

 • Risiko for manglende sammenhængskraft på tværs af områderne
 • Forholdsvis små dagtilbudsområder
 • Mange ressourcer til områdeledelse

 Økonomi model 1 


Nuværende budget

Model 1

Økonomisk konsekvens

Områdeleder

2.070.750

2.070.750

0

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

7.551.750

3.654.000

 

Model 2

To dagtilbudsområder og fuld daglig pædagogisk ledelse i hver afdeling.


Fordele

 • Tid til daglig pædagogisk ledelse
 • Tid til områdeledelse
 • Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 • Udnytte personale ressourcer på tværs af områderne
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer à stordriftsfordele

Ulemper

 • Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 • Forandringsproces for medarbejdere og forældre ved ny ledelsesstruktur

 Økonomi model 2 


Nuværende budget

Model 2

Økonomisk
konsekvens

Områdeleder

2.070.750

1.380.500

-690.250

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

6.861.500

2.963.750

 

Model 3

En områdeleder/ dagtilbudsleder og fuld daglig pædagogiske leder i alle afdelinger.


Fordele

 • Tid til daglig pædagogisk ledelse
 • Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af det samlede dagtilbudsområde
 • Udnytte personale ressourcer på tværs
 • Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer à stordriftsfordele
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Fælles administration

Ulemper

 • Risiko for at det tværfaglige samarbejde på niveau 4 - områdeleder/ dagtilbudsleder kan være udfordret
 • Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 • Manglende ledelsessparring
 • Områdelederstillingen kan få karakter af en dagtilbudschef

 Økonomi model 3 


Nuværende budget

Model 3

Økonomisk konsekvens

Områdeleder

2.070.750

690.250

-1.380.500

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Samlet

3.897.750

6.171.250

2.273.500

 

Model 4

Fuld daglig pædagogiske leder i alle afdelinger. Daglig pædagogisk leder referer til centerchef og med tværgående konsulentfunktioner.


Fordele

 • Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af det samlede dagtilbudsområde
 • Udnytte personale ressourcer på tværs
 • Gode vilkår for økonomistyring
 • Sammenhængskraft på det samlede dagtilbudsområde
 • Fælles administration

Ulemper

 • Den daglige pædagogiske leder får forskellige funktioner
 • Flere administrative opgaver til den daglige pædagogiske leder
 • Risiko for at samarbejde på tværs af skoler og øvrige samarbejdsparter nedprioriteres
 • Risiko for at sparring og vidensdeling på tværs af området nedprioriteres
 • Dilemma mellem central/ decentral styring
 • Centerchefen skal anvende flere ressourcer på ledelsessparring
 • Strukturen minder om den, der var før 2015

 Økonomi model 4 


Nuværende budget

Model 4

Økonomisk
konsekvens

Områdeleder

2.070.750

0

-2.070.750

Daglig pædagogisk leder

1.827.000

5.481.000

3.654.000

Tværgående pædagogisk konsulent

0

600.000

600.000

Samlet

3.897.750

5.481.000

2.183.250

For alle modeller vil det medføre en stigning på forældrebetalingen. Stigningen vil udgøre 30–52 kr. for børnehave og 69-112 kr. for vuggestue alt efter, hvilken model der vælges. Stigningen er pr. måned.

Ledelsesmodeller uden tilført budget

Nedenstående redegøres for de forslåede modeller uden tilført budget og dermed vil det have en indvirkning på normeringen. 


Oprindelig normering

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4


Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Børn pr. voksen

Vuggestue

4,85

5,15

5,09

5,03

5,02

Børnehave

9,85

10,15

10,09

10,03

10,02

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udvalget drøfter ledelsesmodellerne


Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Modellerne for ledelsesstruktur samt den nuværende sendes i høring med finansieringsmodel i normeringen blandt forældrebestyrelser, MED-udvalg og øvrige interessenter. Det skal fremgå at høringen er med baggrund i høringssvar modtaget til budgettildelingsmodellerne, hvorefter udvalget bad om at få forslag til ledelsestsrukturen på dagtilbudsområdet. Modellerene sendes til høring i perioden den 6. juni til den15.august. Sagen behandles i udvalget igen den 28. august 2019.

49. Kvalitetsstandarder under Børn & Læringsudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at fagudvalgene skal arbejde med kvalitetsstandarder. Økonomiudvalget besluttede den 3. april 2019, at fagudvalgene i maj/juni 2019 foretager en overordnet gennemgang af de på fagområderne foreliggende kvalitetsstandarder.

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Den angiver dermed et serviceniveau og en ramme for, hvad man på et givent område typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. De konkrete afgørelser skal dog altid bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

I Center for Børn & Undervisning arbejdes der inden for følgende lovgivningsmæssige rammer - Dagtilbudsloven, Lov om Folkeskolen og Lov om Ungdomsskole.

Center for Børn & Undervisning vil gennemgå de nævnte sagsområder, med henblik på at udarbejde kvalitetsstandarder. Disse vil løbende blive forelagt Børn & Læringsudvalget og forventes afsluttet 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


50. Vikardækning på folkeskolerne i Faxe Kommune 2018/2019

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres oversigten over vikarforbruget på folkeskolerne i Faxe Kommune for første halvår af skoleåret 2018/2019.


Baggrund

Børn & Læringsudvalget har besluttet, at der minimum to gange årligt skal fremlægges oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes Folkeskoler.

Seneste oversigt blev fremlagt i august 2018 for perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2018.
I denne sag fremlægges tal for perioden 1. august 2018 til 31. december 2018.


Status

Udviklingen i anvendelse af vikarer kan ses i nedenstående tabel:


Opgørelsen viser et relativt lavt vikarforbrug for perioden, når der sammenlignes med de øvrige opgørelser siden foråret 2017.
Her kan der perspektiveres hen til skolernes sygefraværsstatistik, der i perioden fra forår 2018 til efterår 2018 viser et større fald på Østskolen:

Sygefravær

Første halvår 2018

Andet halvår 2018

Vestskolen

5,21%

5,67%

Midtskolen

4,47%

4,67%

Østskolen

7,94%

6,08%


Det samlede overblik over anvendelse af vikarer på de enkelte afdelinger fremgår af bilag 1 til 3.


Skolebestyrelserne har drøftet vikarforbruget ved deres seneste møde og har følgende bemærkninger:

 • Vestskolen: Ingen kommentarer og punktet tages til efterretning.
 • Midtskolen: Bestyrelsen er tilfreds med, at det er faldende. Vikarforbruget skyldes ikke i særlig grad sygefravær, idet sygefraværet i Midtskolen generelt er lavt. Vi forsøger i det omfang det kan lade sig gøre at placere kurser og møder udenfor undervisningstid. Vi kan konstatere, at lærernes krav på at afholde 6. ferie uge afføder en del vikardækning. Dette krav er en forholdsvis ny foreteelse. Tidligere havde lærerne mulighed for at anvende 6. ferieuge til afkortning af den ugentlige arbejdstid. Det var en mulighed mange benyttede sig af for dermed at nedsætte den daglige belastning.  Det vil være fint og hjælpe på vikarsituationen, hvis udvalget kunne få denne mulighed genindført i ferieloven. Vikardækning i Midtskolen udføres med udgangspunkt i de principper bestyrelsen har lagt på området. De skal revideres i løbet af foråret.
 • Østskolen: Udtrykker stor tilfredshed med, at vikarforbruget er faldet til 8% og dermed ikke bare er mere end halveret, men nu er det mindste i Faxe Kommune. Det er et udtryk for godt lederskab og en bedre brug af pengene.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


51. Takst for 30 timers deltidsplads i dagtilbud

Sagsfremstilling

Takster for 30 timers deltidsplads i et kommunalt eller privat dagtilbud til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsorloven § 27 B. Tilbuddet trådte i kraft fra 1. januar 2019 som et led i ny dagtilbudslov og retningslinjerne blev godkendt i Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019.

Taksterne blev ikke godkendt sammen med det samlede takstblad inden den 1. december 2018 med virkning fra det nye år. Taksterne fremlægges i fagudvalget og fremsendes til endelig behandling i byrådet.  


Takster – Deltidsplads 30 timer


Månedlig takst 

Dagpleje

1.694 kr.

Vuggestue

1.951 kr.

Børnehave

1.198 kr.


Det får ikke nogle økonomiske konsekvenser for det enkelte dagtilbud, men kan få betydning for den samlede økonomi for området grundet en reduceret indtægt på forældrebetalingen. Center for Børn & Undervisning vil følge udviklingen i antallet af forældre, der vælger deltidspladser i de kommende budgetopfølgninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at takst pr. 1. januar 2019 for deltidsplads godkendes.

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales. 

52. Ændring af SFO-åbningstid og takster som følge af skoleaftale 2019

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 ændringer i lov om folkeskolen.

Én af ændringerne er en kortere skoleuge i indskolingen. Denne ændring træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020. En kortere skoleuge medfører længere åbningstid i SFO, hvilket igen medfører ændrede takster for forældrebetaling til SFO.


Kortere skoleuge i indskolingen

Skoleugen afkortes generelt for 0. klasse til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser.

Den kortere skoleuge indebærer færre timer i den understøttende undervisning, hvilket medfører en tilsvarende øget aktivitet i fritidstilbuddene/SFO på 90 klokketimer årligt for 0. klasse til 3. klasse.


Ændring i budgettildeling og takster

Den øgede åbningstid i SFO indebærer en stigning i årsværk på ca. 2,5, svarende til en stigning i tildelingen til personale på 953.312 kr.

Det er i aftalen mellem forligspartierne præciseret, at der tages højde for dette i ekstra tildelte midler jf. aftalen. 

En del af SFO'ernes drift finansieres af forældrebetaling. Ændringer i forældrebetalingen skal varsles 3 måneder inden ændringen træder i kraft.

Det forventes, at Faxe Kommunes kompenseres kr.  953.312 kr. via bloktilskud.


Nuværende takst på 1.481 kr. svarer til forældrebetaling på 55%.

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at takstberegning fra 1. oktober 2019 for SFO I beregnes med tilsvarende forældrebetaling på 55%, svarende til 1.643 kr. om måneden.  

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen.


Økonomi

Takstændringen medfører en forventet merindtægt på netto 258.960 kr. efter modregning af forventet merudgift til friplads- og søskendetilskud.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, SFO I taksten ændres fra 1.481 kr. til 1.643 kr. pr. måned fra 1. oktober 2019.


Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.


53. Justering af folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget lov om ændring af lov om folkeskolen.

Forligspartierne bag folkeskoleforliget 2013 har den 30. januar 2019 indgået aftale om justering af folkeskolen. I aftalen indgår 13 initiativer, der har fokus på at udvikle folkeskolen. Nogle initiativer kræver Byrådet/Børn & Læringsudvalgets stillingtagen, mens andre er møntet på centrale aktører som Undervisningsministeriet.

Oversigt over initiativerne samt præcisering af aktør

Herunder ses en oversigt over de 13 initiativer, der er aftalt, samt hvem der er aktører.  


Nr.

Initiativ

Aktør


Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen


1.   

Kortere skoleuge i indskolingen:

Skoleugen afkortes med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ time/uge (forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler er tilrettet dette).

Faxe Byråd

2.   

Forenkling og klare rammer for anvendelse af § 16b:

Mulighed for at konvertere timer i den understøttende undervisning til timer med 2 voksne (forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler er tilrettet dette).

Faxe Byråd Undervisningsministeriet


Øget faglighed og kvalitet


3.   

Kvalitetsløft af den understøttende undervisning:

Der afsættes 128 mio. kr. i 2019, 283 mio. kr. i 2020 og 249 mio. kr. i 2021.

For uddybning af økonomi, se bilag 2.

Faxe Byråd Undervisningsministeriet

4.   

Prioritering af udvalgte fag: (forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler er tilrettet dette)

Ekstra timer i tysk/fransk, billedkunst og historie.
Fagtimer i dansk og idræt flyttes til andre klassetrin.
Timer i madkundskab samt håndværk og design omfordeles.

Faxe Byråd

5.   

Styrket læseindsats:

En treårig læseindsats fra skoleåret 2019/2020.

Faxe Byråd Undervisningsministeriet

6.   

Reduktion af de faglige bindinger for undervisningen:

Kortlægning af de faglige bindinger i de tværgående temaer IT og medier samt innovation og entreprenørskab.

Undervisningsministeriet

7.   

Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning:

Kortlægning af årsager for skolernes forbrug af vikarer.
Målsætning om fuld kompetencedækning i fagene udskydes fra 2020 til 2025.

Faxe Byråd Undervisningsministeriet

8.   

Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab:

Evaluering af kanonlisterne i fagene dansk og historie med henblik på behovet for udvidelser og opdateringer.

Undervisningsministeriet


Øget frihed


9.   

Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder:

Mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen skal være med i ansættelsesudvalget. (forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler er tilrettet dette)

Faxe Byråd

10.   

Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:

Byrådet kan beslutte, hvorvidt valgperioden for forældrerepræsentanter skal nedsættes til 2 år. (i forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler anbefales 4 år)

Faxe Byråd

11.   

Forenkling af elevplanen:

Der nedsættes en rådgivningsgruppe med det formål at komme med forslag til forenklinger af elevplanen.

Undervisningsministeriet

12.   

Evaluering af de nationale test:

På baggrund af igangværende evaluering tage stilling til justeringer af de nationale test.

Undervisningsministeriet

13.   

Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen:

Løsne bindingerne i Fælles Mål.

Faxe Byråd Undervisningsministeriet


Følgende af ovennævnte punkter træder i kraft pr. 1. august 2019: 1, 2, 3, 7, 9 og 10.


Initiativerne uddybes i bilag 1


Lovgrundlag

Lov nr. 226 om ændring af lov om folkeskolen

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning
 2. der udarbejdes forslag til udmøntning af kompetencemidlerne til godkendelse i Børn & Læringsudvalget (initiativ nr. 3)
 3. der udarbejdes ansøgning til puljen til implementering og forstærkning af eksisterende literacy-strategi, herunder implementering af læseindsatsen i Bogens år 2019/2020 (initiativ nr. 5).
 4. der opkvalificeres datagrundlaget som forløber for en analyse af området. Denne analyse vil danne grundlag for beslutning af indsats (initiativ nr. 7).

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


54. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skoler er blevet revideret og ajourført i henhold til gældende aftaler i Faxe Kommune og i forhold lov om ændring af lov 226 om folkeskolen af 2. maj 2019.


Styrelsesvedtægten er udarbejdet som to dokumenter.


 1. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler, indeholdende forhold vedr. skolebestyrelser samt delegering- og kompetenceplan
 2. Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler indeholdende de beslutninger, der politisk er truffet i Faxe Kommune.

En stor del af indholdet i både styrelsesvedtægt og bilag til styrelsesvedtægt består af redaktionelle justeringer. Tilføjelser er markeret med ’NY’ foran teksten.
Følgende ændringer skal nævnes:


Vedr. styrelsesvedtægten:


1: § 1, stk. 1: Skolebestyrelsens sammensætning
Undervisningsministeriet har defineret en afdeling, som en matrikel, hvor der foregår undervisning. Da der skal være mulighed for, at elever fra alle afdelinger repræsenteres i skolebestyrelsen, er antallet af elevrepræsentanter opjusteret.
Der skal i en skolebestyrelse være et flertal af forældre. På den baggrund er antallet af forældrerepræsentanter opjusteret.

Center for Børn & Undervisning indstiller, at skolebestyrelserne sammensættes på følgende måde:


Sammensætning

Midtskolen

Vestskolen

Østskolen

Forældrerepræsentanter, mindst 1 pr. afdeling

10

8

8

-  heraf mindst 1 fra specialklasserne

1

-

-

-  heraf mindst 1 fra landsbyordning

-

1

-

Medarbejder repræsentanter

3

3

3

Elevrepræsentanter, mindst 1 pr. afdeling

5

3

3

Repræsentant fra det lokale erhvervsliv/fritidsliv

1

1

1


2: § 2, stk. 1: Forældrerepræsentanternes valgperiode

Den nye aftale om justering af folkeskolen giver mulighed for at ændre forældrerepræsentanternes valgperiode til 2 år.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at valgperioden for forældrerepræsentanterne forbliver 4 år.


3: § 2, stk. 7: Valg af repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger

Byrådet skal tage stilling til, hvordan valg af repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger skal finde sted.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at repræsentanten for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger udpeges af den enkelte skolebestyrelse.


4: § 19: Møder mellem Børn & Læringsudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Jf. Folkeskolelovens § 46a skal Byrådet (uddelegeret til Børn & Læringsudvalget) og repræsentanter for skolebestyrelserne mindst 2 gange om året afholde møder til drøftelse af spørgsmål om skolevæsens vilkår og udvikling.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende formulering tilføjes styrelsesvedtægten: Børn & Læringsudvalget afholder mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling, jf. Folkeskolelovens § 46a.

Det ene fællesmøde kan eventuelt erstattes af møder med skolebestyrelserne for Midtskolen, Vestskolen og Østskolen enkeltvis.


5: § 20: ansættelse af skoleledere

Den nye aftale om justering af folkeskolen forpligter kommunerne til at have mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleledere.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende formulering tilføjes styrelsesvedtægten:

Ved ansættelse af skolens leder vælger skolebestyrelsen (mindst) en repræsentant til deltagelse i ansættelsesudvalget. Repræsentanten fra skolebestyrelsen har kompetencen til at repræsentere den samlede skolebestyrelse.


Vedr. bilag til styrelsesvedtægten:


6: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, inklusion

For at sikre inklusion anbefaler Center for Børn & Undervisning at sikre plads til i en almen klasse til elever fra specialklasser.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.2:

Når en elev optages i en specialklasse, reserveres en plads i en almen klasse med henblik på inklusion.


7: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, børnehaveklasser

Jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 2, litra 3 skal kommunen inddeles i skoledistrikter.


Center for Børn og Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.2:

… eleverne skal have mulighed for at blive optaget på den skoleafdeling, de bor tættest på indenfor skoledistriktet.


8: Bilag 3, punkt 3.2: Overordnede principper, klasseoptimering

Skoleledernes har kompetence til at klasseoptimere på baggrund af pædagogiske eller faglige hensyn.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes styrelsesvedtægten: Skolelederen kan af pædagogiske eller faglige hensyn af egen drift klasseoptimere på følgende årgange: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. og 9. årgang. Inden optimeringen indhenter skolelederen udtalelse fra skolebestyrelsen på skolen.


9: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg

Det præciseres, at forældre ikke har ubetinget ret til at få optages deres barn på en ønsket skole. Det er af hensyn til klassens sårbarhed muligt at suspendere det frie skolevalg.


Center for Børn & Undervisning indstiller at følgende tilføjes afsnit 3.4:

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering af barnet. Der kan alene ske suspension af det frie skolevalg for en konkret klasse på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for beskyttelse. Afvisning af en elev forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om suspension for den pågældende klasse eller det pågældende klassetrin.


10: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg, B1

Ved klassedannelse har elever fra Faxe Kommune gået forud for elever fra andre kommunen. Dette har dog ikke været eksplicit præciseret tidligere.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes til afsnit 3.4: Elever bosat i Faxe Kommune går forud for elever i andre kommuner


11: Bilag 3, punkt 3.4: Frit skolevalg, B2

I forbindelse med det frie skolevalg skal søskendekriteriet vurderes, hvordan kriteriet defineres.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende  definition tilføjes styrelsesvestægten: Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er i relation til søskendetilskud et krav, at søskende har ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Bor to søskende således i hver deres hjem, kan de ikke anses for søskende i relation til søskendekriteriet.


12: Bilag 4, Skolefritidsordning

Der er tilføjet afsnit 4.2 om SFO 2 og 4.3 om overgang fra børnehave til skole. Begge afsnit er beskrivelse af eksisterende praksis.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at bilag 4 om fritidsordning tilføjes Bilag til styrelsesvedtægt.


13: Bilag 5, Undervisningens ordning: punkt 5.1 om timetal

Afsnit 5.1 om timetal er tilrettet den nye aftale om justering af folkeskolen


Center for Børn & Undervisning indstiller, at bilag 5 om timetal tilføjes Bilag til styrelsesvedtægten.


14: Bilag 5, Undervisningens ordning: punkt 5.3 om § 16b og § 16d

Vedr. § 16b: Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal have kompetencen til at beslutte iværksættelse af § 16b om generelt at afkorte skoleugens længde ved at konvertere timer i den understøttende undervisning. Kompetence er pt. delegeret til skolelederen efter godkendelse fra skolebestyrelsen.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at kompetencen til iværksættelse af § 16b fortsat ligger hos skolelederen efter godkendelse fra skolebestyrelsen.


Vedr. § 16d: Børm & Læringsudvalget skal desuden tage stilling til iværksættelse af § 16d om yderligere reduktion af den understøttende undervisning på 7. klassetrin, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget beslutter at give skolelederen mulighed for yderligere at afkorte skoleugens længde på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.


15: Bilag 8, Skoleårets ferieplan for eleverne

Af hensyn til planlægning over en længere periode foreslås at der udarbejdes og godkendes ferieplaner for en treårig periode.


Center for Børn & Undervisning indstiller, at følgende tilføjes Bilag til styrelsesvedtægt: Ferieplanen godkendes for en treårig periode af Børn & Læringsudvalget.


16: Bilag 10, Oversigt over beslutninger vedr. styrelsesvedtægt, strategier, politikker, principper mm

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der indsættes en oversigt over beslutninger vedr. styrelsesvedtægt, strategier, politikker, principper mm.


Der foregår for tiden et arbejde med revidering og omskrivning af det bilag 7 om det specialpædagogiske område. Når arbejdet er færdigt vil det blive forelagt Børn & læringsudvalget.


Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter en høringsproces i skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens § 41. Styrelsesvedtægten er udarbejdet som to dokumenter. Nedenfor ses ændring af kapitelindelingen, hvor gældende styrelsesvedtægt er sidestillet med forslag til ændring af styrelsesvedtægten.


Styrelsesvedtægt og høringssvar vil blive fremlagt på Børn & Læringsudvalgets møde i august 2019.  


Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag 1-16 vedrørende ændring i styrelsesvedtægt og bilag, sendes i høring i skolebestyrelserne med svarfrist den 1. juli 2019.

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde i juni med henblik en juridisk afklaring af Byrådets beslutning i 2015 og styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler i 2016.

55. Pilotprojekt om det sammenhængende børneliv i Karise

Sagsfremstilling

Orientering om procesplan for pilotprojekt om det sammenhængende børneliv i Karise 

Område Øst - dagtilbud og skole har en vision om, at skabe et sammenhængende børneliv i Karise, og skabe tryghed og trivsel for børn og unge i alderen fra 0 – 18 år. Baggrunden for denne vision er, at løfte børne- og unge livet i og omkring Karise, løse lokale udfordringer og styrke samarbejdet med det omkringliggende samfund. 

Visioner

Område Øst ønsker med dette pilotprojekt, at arbejde med følgende visioner: 

 • Skabe et attraktivt kommunalt tilbud til børn og unge
 • Styrke et sammenhængende liv i et stærkt lokalsamfund
 • Styrke samarbejdet med det omkringliggende samfund herunder musikskole, foreninger, lokale idemagere mv.
 • Anvende lokale kompetencer og ressourcer fra lokalsamfundet og fra dagtilbud, SFO, skole og Ungdomsskole
 • Omsætte anbefalingerne fra den politiske godkendte drejebog "Fælles om en god skolestart" (Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019). 

Fokusområder

På baggrund af pilotprojektets visioner, er der følgende fokusområder: 

 • Styrke sammenhæng mellem dagtilbud, SFO, skole og fritidsliv for børn og unge i Karise området
 • Styrke antallet af børn og unge som benytter SFO og Klub
 • Imødekomme et stigende behov for dagtilbudspladser i Karise Børnehus
 • Styrke et tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, SFO, skole, musikskole, foreninger mv.
 • Skabe et kraftcenter i og omkring Karise

Pilotprojektet har mange interessenter og som følge her af, er der nedsat en styregruppe, en projektgruppe og diverse referencegrupper som skal bidrage med input og ideer til udviklingen af et sammenhængende børneliv i og omkring Karise. For uddybning af procesplan se bilag 1. 

Grundet pilotprojektets visioner og innovative ide forslår Center for Børn & Undervisning, at der også er politisk deltagelse i referencegruppe som mødes i form af workshop.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget udpeger to medlemmer til referencegruppen


Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Marianne Ørgaard (L) og Henrik Friis (F) er udpeget.


56. Rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8. og 9. klassetrin på Østskolen afd. Rollo

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres muligheden for Faxe Kommune, at indgå i et rammeforsøg med udskolingslinje for EUD 8. og 9. klassetrin.

Målgruppen er primært elever med særligt behov og specielle forudsætninger, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse

Formålet med etableringen af ”Udskolingslinje EUD 8 & 9” er, at imødekomme og inkludere en elevmålgruppe med særlige behov og forudsætninger samt at øge deres motivation for læring og uddannelse. Endvidere har rammeforsøget til formål at afprøve, om en omorganisering af undervisningen til praksisnære og anvendelsesorienterede læringsformer, øger antallet af elever i Faxe Kommune, der gennemfører folkeskolen, med efterfølgende mulighed for optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Subsidiært en forøgelse af overgangsfrekvensen til EUD  i Faxe Kommune med henblik på en opfyldelse af de nationale mål om overgang fra Folkeskolen til EUD.

Udskolingslinjen EUD 8 & 9 påtænkes etableret på Østskolen, afd. Rollo med forankring i det nyligt oprettede Erhvervsspor.

Der er mulighed for synergieffekt i forhold til det på Østskolen igangværende projekt ”Praksisfaglighed i skolen”, ligeledes faciliteret af Undervisningsministeriet (UVM)/ Styrelsen for Undervising og kvalitet (STUK).  

Elever inden for målgruppen af folkeskolelovens § 9, stk. 4, kan fra alle kommunens 7. klasser få tilbud om linjen, der herefter udgør elevens distriktsskole. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at linjen er åben for elever fra andre kommuner, hvilket i givet fald sker efter reglerne om frit valg.

Forsøget afvikles i skoleårene 2019/20 til 2022/23. Der kan søges for hele perioden eller for en kortere periode, dog mindst for to år. Ansøgningsfrist til UVM - STUK er 7. juni 2019. 

Med afsæt i ovenstående indstilles det til Børn & Læringsudvalget, at tage stilling til om Østskolen, afd. Rollo skal ansøge UVM - STUK om deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8 & 9 i skoleårene 2019/20  - 2022/33, subsidiært i 2019/20 – 2020/2.

Tilskud til dækning af udgifter til undervisning på erhvervsskolen. Alle ansøgninger om midler fra puljen, som opfylder betingelserne for tilskud, forventes imødekommet. Tilskuddet er betinget af en overenskomst mellem kommunalbestyrelsen og erhvervsskolen/Erhvervsskolerne.


Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 9, stk. 4.  

 LBK 199 af 13. marts 2019.

 ”Fra Folkeskole til faglært” af 22. november 2018. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil rammeforsøget være udgiftsneutralt for Faxe Kommune.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Faxe Kommune søger om deltagelse i Rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8 & 9

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt. 

57. Forslag til etablering af Ungdomsforum i Faxe Kommune

Sagsfremstilling


Ungdomsforum

Med denne sag præsenteres forslag til procesplan for etablering af Ungdomsforum i Faxe Kommune. 

Ungdomsforum er et kommunalt nedsat forum, som har til formål at: 

·  Styrke fællesskabet mellem unge

·  Give unge erfaring med at være aktive medborgere

·  Styrke unges initiativer, selvbestemmelse og mulighed for at udvikle ungemiljøer

·  Samarbejde direkte sammen med politikerne i Faxe Kommune 

Ungdomsforum arbejder for og med unges vilkår, interesser og rettigheder, og er et forum for alle unge mellem 15 og 25 år, som er bosiddende i Faxe Kommune og er en naturlig forlængelse af Fælles elevråd. 

Ungdomsforum nedsættes med bestyrelse bestående af både valgte medlemmer samt politisk deltagelse og ville kunne stille konkrete forslag til Faxe Kommunes politikere, og politikerne kan inddrage de unge fra ungdomsforum, når der træffes beslutninger.  

Procesplan for etablering af Ungdomsforum i Faxe Kommune 

2020

Aktivitet

Januar

 • Ansættelse af koordinator af ungdomsforum

Januar, februar og marts

 • Information og rekruttering af unge i Faxe Kommune
 • Udarbejdelse af vedtægter, retningslinjer, håndbog, funktionsbeskrivelse mv.
 • Udarbejdelse af PR materiale
 • Planlægning af aktiviteter for skoleåret 2020/2020

April

 • Nedsættelse af Ungdomsforum

Koordinator af Ungdomsforum er ansat i Ungdomsskolen og Ungdomsskolen er ligeledes budgetansvarlig og fungerer som sekretariat for Ungdomsforum. 

Finansieringsmodel

Nedenstående fremsættes finansieringsmodel til etablering og drift af Ungdomsforum i Faxe Kommune.  

Finansieringsmodel

Aktivitet

Beløb pr år

Lønudgifter (20 timer det første ½ år og dernæst 10 timer ugentligt samt sekretærbistand 15 timer årligt).

133.000

Aktiviteter

200.000

PR

20.000

Diverse udgifter

30.000

I alt pr. år

383.000

Medfinansiering fra Ungdomsskolen til lønudgift

150.000

Ialt

533.000

Konsekvenser

Ungdomsskolens medfinansiering på kr. 150.000 betyder, at de ressourcer som tidligere har været anvendt i forbindelse med Sommerskolen aktiviteter afvikles. Som følge her af vil Ungdomsskolen ikke udarbejde katalog herunder koordinere med frivillige foreninger om deres sommeraktiviteter som sommerskolefodbold, gymnastik sommerskole mv. samt uddele sommerskole kataloget. Ungdomsskolen vil ligeledes ikke udbyde sommerskole aktiviteter som kreative værksteder, gamer værksted, jagt og fiskeri, science mv.  

I givet fald at sommerskole aktiviteterne reduceres i forbindelse med indgåelse af budget 2020, så kan ovenstående forslag ikke gennemføres. 

Hvis Ungdomsskolen skal finansiere etablering af Ungdomsforum inden for egen ramme, skal der reduceres i holdundervisningen på 3,7 hold og dermed vil der være færre fritidstilbud til de unge såsom madlavning, dansk for flersprogede børn, kreative værksteder, knallert kørekort mv. 


Lovgrundlag

Lov om Ungdomsskolen

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

 1. Procesplan godkendes og
 2. at der arbejdes på, at der særskilt afsættes økonomi til drift til Ungdomsforum fra kalenderåret 2020 og skal indgå i budget proces for budget 2020

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


58. Etablering af en 7. klasse i Ungdomsskolen i skoleåret 2019-2020

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Ungdomsskoles Heltidsundervisning omfatter i dag 8. – 10. klasse.

Faxe kommune mangler et tilbud til de elever, som har afsluttet 6.klasse i et specialtilbud eksempelvis Skolen ved Skoven, og som endnu ikke er klar til det almene skoletilbud. Ungdomsskolen vil kunne rumme disse elever og give et fagligt, personligt og socialt løft.

Der vurderes, at der fra næste skoleår vil være ca. tre elever der til kunne profitere af dette tilbud.


Jf. kompetence- og delegationsplanen for Faxe Kommunes Ungdomsskole, skal Byrådet træffe beslutning om undervisning af børn under 14 år.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften kan afholdes indenfor ungdomsskolens budget ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der fremover kan undervises elever under 14 år

1. at Ungdomsskolens heltidsundervisning udvides med et 7. klassetrin

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.


59. Orientering om investeringsforslag - Fælles om Forebyggelse

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges enslydende i Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget.

D. 25. marts 2019 afholdte Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget fællesmøde om strategi for Fælles om Forebyggelse. På efterfølgende udvalgsmøder protokollerede udvalgene beslutning om hhv. at ”området opprioriteres og nytænkes, så den nye strategi kan implementeres” for Socialudvalgets vedkommende, mens Børn & Læringsudvalget fik protokolleret, at ”der er et ønske om, at der arbejdes videre med implementering af strategien Fælles om Forebyggelse, herunder finasiering. Helt centralt er i omlægningen er et ændret mindset hos alle”. 

Der blev desuden afholdt temamøde i Byrådet om samme emne d. 11. april 2019.

På baggrund heraf fremlægges orientering om investeringsforslag for Fælles om Forebyggelse.


På fælles mødet og temamødet blev den bekymrende udvikling, som det samlede børne- og ungeområde er inde i, gennemgået:

 • Anbringelsestallet er stigende. Det er nu på 131 børn og unge.
 • Et gennemsnit på 8,3 % af eleverne er for nuværende i segregerede skoletilbud.
 • Der sendes underretninger på 8,9 % af det samlede antal 0-17 årige i kommunen. Underretningsantallet er steget 95 % på 4 år.
 • Der er udgifter for næsten 200 millioner kr. på de specialiserede børne- og unge områder.
 • Gentagende budgetoverførsler

Grundet de sidste års økonomiske og ressourcemæssige udfordringer på hele børne- og ungeområdet vurderes det, at der er behov for at ændre på kommunens måde at arbejde på, hvilket strategien Fælles om Forebyggelse er udarbejdet med henblik på. Strategien sætter fokus på det samlede børne- og ungeområde – på fællesheden, og er derfor den røde tråd mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.


En meget stor mængde forskning viser, hvor stor betydning almenområdet har for børn og unges udvikling, trivsel og læring. Derfor vurderes løsningen heller ikke kun at være flere sagsbehandlere eller flere sundhedsplejersker eller et styrket TVÆRS, men derimod en samlet investering i hele området, da de enkelte faglige områder ikke kan løfte opgaven alene. Ansvaret er alles.


Investeringsbehov


Etableringsudgift i opstarts år (2020)

Udgift det efterfølgende år (2021)

Udgift fremadrettet (2022-)

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

21 sagsbehandlere (nedsættelse af sagsantal pr. rådgiver til 25 sager og tættere kontakt til familier)

10,5 mio. kr.

10,5 mio. kr.

10,5 mio. kr.

Center for Børn & Undervisning

2 sundhedsplejersker (tidlig, tværfaglig indsats)

1,2 mio. kr.

1,2 mio. kr.

1,2 mio. kr.

3 socialrådgivere (tilknyttes dagtilbud og skoler)

1,5 mio. kr.

1,5 mio. kr.

1,5 mio. kr.

Pulje til styrkelse af TVÆRS (ansættelse af medarbejdere)

2 mio. kr.

2 mio. kr.

2 mio. kr.

Fælles for begge centre

Opsporingsværktøj købes/udvikles/drift.

250.000 kr.

50.000 kr.

0 (udgift tages fra afkast)

Kompetenceudvikling, indsatstrappen og Sign of Safety

50.000 kr.

0

0

Projektleder (2 år, deltid)

450.000 kr.

450.000

0

I alt

15.950.000 mio. kr.

15.700.000 mio. kr.

15.200.000 mio. kr.

Antal sagsbehandlere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse er opgjort på baggrund af en sagstælling. Netop sagstallet følges nøje på ledelsesniveau. De 21 sagsbehandlere vurderes at være et maks. antal og der kan blive tale om færre. De 21 sagsbehandlere ansættes til at have ca. 25 sager hver, og det kan derfor blive nødvendigt at justere antallet af ansatte løbende.


Finansiering

Der fremlægges til budget 2020-2024 budgetreduktionsforslag fra Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, der overstiger den anviste investering i Fælles om Forebyggelse.


Hvis børn og unge, der har brug for hjælp eller som er udsatte, hjælpes nærmere ”normalbefolkningens” livsforløb ved hjælp af virkningsfulde, forebyggende indsatser, viser analyser, erfaringer, forskning og evalueringer, at der er et betydeligt potentiale såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk. Flere kommuner, som gennem de seneste år har investeret i en lignende omlægning, rapporterer om de første gevinstrealiseringer efter 2-3 år. Eksempelvis er Syddjurs lykkes med at lave en investering i hele området, som nu gør at et overforbrug er vendt til et overskud.


Konsekvenser ved ikke at investere i Fælles om Forebyggelse

Regnskabet for årene 2016-2018 på det specialiserede børneområde i såvel Center for Børn & Undervisning som Center for Familie, Social & Beskæftigelse ser således ud:


Regnskab, CBU: Specialundervisning i reg. tilbud, kom. specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, støttetimer, særlige dagtilbud og klubber, forebyg. foranstaltninger. Supporterende netværk er ikke del af dette regnskab om end en del af deres budgetter også anvendes på det specialiserede område.

Regnskab, CFSB: Opholdssteder for børn og unge (520), Forebyggende foranstaltninger (521), Plejefamilier (521), Døginstitutioner for unge (523), Sikrede døgnsinstitutioner for børn (524) og tilhørende refusioner.

Det ses, at der ikke er tale om en lineær stigning, hvilket gør udviklingen svær at forudsige. Fælles for områderne er, at der behov for at kurven knækkes ved hjælp af en investering, der sikrer, at det bliver muligt at lave den omstilling, der er behov for og som erfaring fra andre kommuner og analyse fra bl.a. KL viser er virksom.


På baggrund af forrige års regnskaber, kendskab til nuværende sager og forhold, skønnes budgetfremskrivning på det specialiserede børne- og ungeområde at forløbe således:

I den skønnede budgetfremskrivning er indbefattet;

 • At de skønnede refusioner for 2019 er ekstraordinært høje grundet kendskab til nuværende sager.
 • At der findes en anden løsning fra 2020 til en særligt dyr sag, hvorfor er refusionerne reduceret fra 2020 og frem.
 • At opholdssteder for børn og unge ikke reduceres tilsvarende, da der her er taget højde for den aktivitetsudvikling der historisk er til områderne. I gennemsnit har der i perioden 2016-2018 været en nettotilgang til områderne på 16 foranstaltninger. Der er skønnet en gennemsnitlig udgift på 250.000,- kr. her til.
 • At aktivitetstilgangen er placeret samlet på opholdssteder for børn og unge (520).
 • At der er indregnet en pris- og lønfremskrivning på 2,5 %.

Der er ikke lavet budgetfremskrivning for Center for Børn & Undervisning, da det er det specialiserede børne- og ungeområde, der ender med udgiften til de børn og unge, der har behov for støtte, og som ikke modtager en rettidig, tidlig forebyggende indsats.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Godkendt.


60. Sag fremsendt at Byrådsmedlem Steen Petersen

Sagsfremstilling

Redegørelse for, hvad den samlede pris for ledelserne i Folkeskolerne var, dengang hver enkelte skole havde sin egen autonome ledelse ??

Hvad er den samlede pris nu for alle områdeledelserne ??


Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Udvalgte godkendte at administrationen orientere om udgiften på områdeledelse for dagtilbud i 2015 og ledelse på skolerne i 2012.


61. Meddelelser

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Der kommer enten fredag eller lørdag et indslag i nyhederne på TV2 om fraværsprojekt i Dalby Børnehus. 

62. (Lukket)