Børn & Læringsudvalget - 30-09-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 30 september, 2021 - 16:00
Hent som fil:
117. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

118. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

Resume

I denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.


På Børn & Læringsudvalgets ramme skønnes der et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Dette er en stigning i skønnet siden vurderingen pr. 31. juli, og skønnes at være en positiv udvikling i og med at det er lykkedes dagtilbudsområdet at ansætte flere hænder - en rekrutteringsproces som nu er lykkes.


Der er i sagen givet en overordnet bemærkning på udvalgets ramme - detaljer kan ses i bilaget.

Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.


Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Børn & Læringsudvalget er der skønnet en stigning i udgiftsniveauet for 2021. Dette ses i forhold til skønnet på maj-data. I maj skønnet var der ikke en forventning om at kunne besætte vakante stilllinger på dagtilbudsområdet grundet rekrutteringsvanskeligheder, men det er nu lykkedes - derved stiger det samlede skøn.


Graf 1: Viser skøn og budget for Børn & Læringsudvalget pr. 31. august 2021.


Tabel 1: Viser skøn og budget for Børn & Læringsudvalget pr. 31. august 2021.


Der er fortsat stort mindreforbrug på udvalgets ramme, som skyldes midler under børn i fællesskaber der kan bruges frem mod 2026 og også under PPR hvor der ligger midler til Fælles om Forebyggelse.


Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er indkluderet opsparing til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.


Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

119. Status for skolernes håndtering af lejrskoler i skoleåret 2020/2021

Resume

I denne sag fremlægges en status for skolernes håndtering af lejrskoler skoleåret 2020/21 efter ønske fra Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

Afholdelse af lejrskoler i Faxe Kommune skoleåret 2020/21

Grundet covid-19 har skolerne i skoleåret 2020/21 været underlagt en række restriktioner. Konkret var det indtil d. 22/5 2021 ikke muligt for skolerne at tage på lejrskoler. Dette var begrundet i gældende retningslinjer udsendt af Sundhedsstyrelsen.


I Faxe Kommune har alle skoler aflyst planlagte lejrskoler. For skolerne gælder det, at lejrskolerne var planlagt til afholdelse i foråret 2021. Enkelte lejrskoler har oprindelig været planlagt til afholdelse senere end d. 22/5. Her har udfordringen været, at skolerne lige frem til dagen for de ændrede retningslinjer ikke har været varslet og dermed haft viden om, at de efter den pågældende dato har kunne afholde lejrskole. Her har en prioritering af ressourcer været afsættet for at aflyse, idet tidsfrister for tilbagebetaling af allerede betalte beløb i forbindelse med lejrskoler har skulle overholdes for ikke at miste alle afsatte midler.


Flere skoler har efter de ændrede retningslinjer valgt at prioritere hytteture for enkelte årgange i skoleåret 2020/21. Dette har været med en enkelt overnatning eller to.


Håndteringen af lejrskoler har i høj grad været et forhold, hvor skolerne har måtte prioritere afholdelse af økonomiske hensyn: Flere skoler valgte at aflyse lejrskoler for ikke at miste allerede indbetalte beløb. Dog har flere skoler også mistet ressourcer grundet én væsentlig udgiftspost, nemlig den afsatte arbejdstid til skolens personale. Aftalerne på overenskomstområderne skaber dette vilkår.


Administrationen er undervejs med indsamling af den mængde oplysninger, der skal bruges for at oplyse om lærernesarbejdstid i relation til lejerskoleopgaver og skolernes forskellige håndtering.


Beslutningskompetence i relation til lejrskoler

Ifølge Folkeskolelovens paragraf 16 kan dele af undervisningen foregå som lejrskole. Kommunalbestyrelsen har i henhold til folkeskolelovens §40, stk.1, kompetence til at fastsætte nærmere mål og rammer for den enkelte skoles virksomhed, og kan herunder fastlægge nærmere retningslinjer for de enkelte skolers ekskursions-, lejrskole- og skolerejseaktiviteter. Inden for disse rammer er det i henhold til folkeskolelovens §44, stk. 2, nr. 5, overladt til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte nærmere principper for fællesarrangementer - herunder lejrskoler - for eleverne i skoletiden.

Således er spørgsmålet om prioritering af lejrskole samt den konkrete udøvelse heraf en dialog mellem skolelederen og skolebestyrelsen. Idet der i Faxe Kommune er nedsat skolebestyrelser på den enkelte distriksskole, følger også at håndtering af lejrskoler ikke nødvendigvis foregår på samme måde i hele Faxe Kommune. At der har været forskellige prioriteringer i denne dialog har betydet, at der i skoleåret 2020/21 var forskel skolerne imellem i forhold til udbudt hyttetur eller ej.


Afholdelse af lejrskoler i Faxe Kommune skoleåret 2021/22

I indeværende skoleår er der ikke aktuelt retningslinjer, der forhindrer afholdelse af lejrskoler. Skolernes praksis omkring afholdelse af lejrskoler følger dermed tidligere vant praksis og mulighed for at afholde lejrskoler. Dog er det stadig en dialog mellem skolebestyrelse og skoleleder, hvordan skolens budget prioriteres. Af samme grund vil der ikke nødvendigvis være tale om en ensrettet praksis på tværs af skolerne i Faxe Kommune. Dette er begrundet i det råderum og delegering af kompetencer, der følger af lovgivningen på området.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at aflysning eller ændring af lejrskoler er sket som omprioriteringer inden for skolernes egne budgetter.

120. Status på kloakering i den private skovinstitution Permatotten

Resume

Denne sag orienterer om status for etablering af kloakering i den private skovinstitution Permatotten. Sagen rejses til orientering på baggrund af beslutning om opfølgende orientering i sagen: "Orientering vedr. opfølgning på skærpet tilsyn i privatinstitutionen Permatotten" d. 10. marts 2021.


Sagsfremstilling

Den private skovinstitution Permatotten fik i september 2020 overleveret en handleplan med behov for både sikkerhedsmæssig, sundhedsmæssig og pædagogisk opfølgning. Handleplanen blev fremstillet for Børn & Læringsudvalget d. 2. december 2020 i sagen: "Handleplan som følge af et skærpet tilsyn." Ved den opfølgende orientering om Permatottens arbejde med handleplanen i marts 2021 var både sikkerhedsmæssige og pædagogiske forhold udbedret. De sundhedsmæssige forhold angående hygiejnemæssige udfordringer som følge af manglende kloakering og derfor uhensigtsmæssige toiletforhold og manglende rindende vand, havde ikke været mulige at udbedre. Det skyldes blandt andet vejrlige forhold henover vinteren. Permatotten fik i februar 2021 godkendt forlænget frist til etablering af kloakering til medio maj 2021.


Administrationen har i august måned kontaktet Permatottens bestyrelse med henblik på orientering om status for kloakering. Permatotten oplyser, at der har været udfordringer med at opnå den nødvendige lånegodkendelse til afholdelse af udgiften til kloakering, men at lånet i august måned blev godkendt. Administrationen har på den baggrund godkendt endnu en forlængelse af fristen for kloakering. Permatotten skal senest medio oktober 2021 have etableret rindende vand og hensigtsmæssige toiletforhold for børnene.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

1. Indstillingen tages til efterretning.

2. Udvalget orienteres ved meddelelsespunkt, når Permatotten har etableret kloakering.

Beslutning

Godkendt.

121. Meddelelser

Resume

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


Sagsfremstilling

Orientering vedr. Covid-19:

Administrationen giver en orientering vedrørende test på skolerne i forbindelse med Covid-19.


Orientering vedr. implementering af strukturbeslutninger:

Administrationen giver en orintering vedrørende status for implementering af dagtilbudslederstruktur og skolestruktur.

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

122. Meddelelser - lukket (Lukket)
123. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 8. september 2021

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 30. september 2021.


Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.