Børn & Læringsudvalget - 30-10-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 16:00
Hent som fil:
97. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

98. Godkendelse af takst for pasning af egne børn 0-2 årige jf. dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2019, at Faxe Kommune yder maksimalt tilskud til forældre til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år. Tilskuddet beregnes som 85 % af den billigste nettodriftsudgift for et alderssvarende tilbud i kommunen. I Faxe Kommune beregnes tilskuddet derfor på baggrund af dagplejens nettodriftsudgift.

I 2019 er nettodriftsudgiften pr. barn kr. 7.962,00. 

Et tilskud på 85 % af nettodriftsudgifter udgør dermed kr. 6.767,70.  

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,


1. at tilskuddet udbetales efter ansøgning og udbetales bagud månedsvis.

2. at taksten for pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til det fyldte 3. år udgør kr. 6.767,70 pr. måned i 2019.


Beslutning

Anbefales.

99. Ferieplaner for skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet forslag til ferieplan for hvert af skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023.

Der er udarbejdet to forslag til hvert skoleår. Forslag til ferieplanerne er vedlagt som årskalendere som bilag 1-3.


Forslagene har været i administrativ høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og fælles elevråd.


Center for Børn og Undervisning har modtaget høringsvar fra

 • Midtskolen: MED-udvalg og skolebestyrelse
 • Vestskolen: MED-udvalg og skolebestyrelse
 • Østskolen: MED-udvalg og skolebestyrelse

En oversigt overhøringssvarene er vedlagt som bilag 4. Høringssvarene er vedlagt som bilag 5 - 9.


Sammenfatning af høringssvar


Vedr. skoleåret 2020/2021

 • Midtskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1
  • Bemærkning fra skolen: Det er godt at komme igang med skoleåret en mandag, samt at der ellers kun vil være 1 normal skoledag og en juleafslutningsdag i uge 52 og dermed måske flere, der holder børnene hjemme.
 • Vestskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 2.
  • Bemærkning fra skolen: Skolestarten efter sommerferien opleves som en hektisk tid. Mange elever synes, at den første uge er lang. Med forslag 2 opnås en kort skolestartsuge. Det giver ligeledes medarbejderne mulighed for 7 arbejdsdage inden eleverne starter.
 • Østskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1.

Vedr. skoleåret 2021/2022

 • Midtskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1.
  • Bemærkning fra skolen: det er godt at komme i gang med skoleåret på en mandag, samt at der ellers kun er 2 normale skoledage og en juleafslutning i uge 51 og dermed måske flere, der holder børnene hjemme. Fint at starte den 3. januar.
 • Vestskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 2.
  • Bemærkning fra skolen: Skolestarten efter sommerferien opleves som en hektisk tid. Mange elever synes, at den første uge er lang. Med forslag 2 opnås en kort skolestartsuge. Det giver ligeledes medarbejderne mulighed for 7 arbejdsdage inden eleverne starter.
 • Østskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1.
  • Bemærkning fra skolen: Under forudsætning af at SFO’en er åben

Vedr. skoleåret 2022/2023

 • Midtskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1.
  • Bemærkning fra skolen: Det er for tidligt at starte den 2/1 efter nytår.
 • Vestskolens skolebestyrelse og MED-udvalg anbefaler et nyt forslag 3 (bilag 7):  
  • Mandag 8. august og mandag den 2. januar bliver skolefridage.
  • 21. og 22. december bliver i stedet skoledage.
 • Vestskolens MED-udvalg anbefaler et nyt forslag 4 (bilag 8): 
  • 8. og 9. august samt 2. januar bliver skolefridage
  • 1. maj samt 21. og 22. december bliver skoledage
 • Østskolens skolebestyrelse og MED-udvalg peger på forslag 1.

Administrationens bemærkninger

Følgende forudsætninger ligger til grund for forslagene:


 • Byrådet har i november 2016 besluttet, at der skal være 200 skoledage hvert skoleår.
 • Jf. folkeskolelovens § 14a skal elevernes sommerferie altid begynde den sidste lørdag i juni. Det betyder, at fredagen før bliver sidste skoledag.
 • Der er efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 7.
 • Grundlovsdag den 5. juni er foreslået som skolefridag. På denne dag kører busserne efter helligdags-køreplanen. Hvis den 5. juni bliver skoledag, skal der indsættes ekstra busser.
 • SFO’erne har åbent på skolefridage, der ligger ud over de besluttede lukkedage.
 • Forslag til ferieplaner fremgår også af årskalender, der er vedlagt som bilag.

Der peges i høringssvarene ikke entydig på ét af forslagene for nogle af skoleårene. Dog peger to ud af de tre skole på forslag 1 for alle tre år.


Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at


1. For skoleåret 2020/2021 godkendes forslag 1til ferieplan

2. For skoleåret 2021/2022 godkendes forslag 1til ferieplan

3. For skoleåret 2022/2023 godkendes forslag 1til ferieplan

Beslutning

Godkendt.

100. Beslutning om placering af legestueaktivieter i Dalby

Sagsfremstilling

Beslutning om placering af legestueaktiviteter for dagplejen i Dalby efter høring

Børn & Læringsudvalget sendte den 28. august 2019 forslag til placering af legestueaktiviteter for dagplejen i Dalby i høring i perioden fra den 30. august til den 30. september 2019 blandt dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED- udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet. 

Opsummering af forslag til placering af legestueaktiviteter 

Forslag 1:

Heldagslegestue i Kirsebærhuset med minimums istandsættelse af Kirsebærhuset.

Forslag 2:

Halvdagslegestue i Dalby Ældrecenter. 

Status

Der er i alt modtaget fem høringssvar som er vedlagt som bilag og i bilag 1 er der en oversigt med opsummering af de enkelte høringsvar. Der er modtaget høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet.

Tre af høringssvarene peger på forslag 2 legestueaktiviteter i Dalby Ældrecenter under forudsætning af, at der etableres heldagslegestue og at dagplejen tildeles lokale i Dalby Ældrecenter. Et af høringssvarene peger på, at det skal være en forudsætning at Dalby Ældrecenter er positiv stemt over for ideen.  

Et af høringssvarene peger på forslag 1 Kirsebærhuset og et høringssvar ønsker ikke, at der skal etableres legestue i Dalby Ældrecenter. 

Herunder er opstillet en række temaer som opsummerer tendenserne i de indkomne høringssvar: 

 • Forholder sig kritisk til det økonomiske niveau for istandsættelse af Kirsebærhuset herunder lugtgener
 • Forholder sig kritisk til, at dagplejen får en årlig merudgift til drift på kr. 67.600 i Kirsebærhuset
 • Ønsker et ensartet kvalitetsniveau for dagplejen i Dalby herunder heldagslegestue
 • Fremhæver behovet for at have legestuefaciliteter indendørs - heldagslegestue
 • Forholder sig positivt til relationerne mellem børn og ældre

Administrationen tager de indkomne høringssvar til efterretning og fastholder en anbefaling af model 1 - heldagslegestue i Kirsebærhuset med minimums istandsættelse af Kirsebærhuset ud fra et økonomisk perspektiv og under forudsætning af, at der bliver flere brugere af Kirsebærhuset til at dele de årlige driftsudgifter.

Udgifter til minimums istandsættelse i alt 30.700 kr. ekskl. moms af Kirsebærhuset tages fra midler, der er afsat på dagtilbudsområdet til istandsættelse, udvidelse mv. på 1 mio.  

Udgifter til årlige drift for Kirsebærhuset er 67.600 kr. Der er for nuværende ingen øvrige kendte brugere, der har givet udtryk for, at de gerne vil benytte Kirsebærhuset til aktiviteter, hvorfor finansiering af de årlige driftsudgifter ikke for nuværende kan deles med evt. andre brugere.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller forslag 1 med etablering af legestueaktiviteter i Kirsebærhuset, under forudsætning af, at der kommer flere brugere af Kirsebærhuset


Beslutning

Et flertal bestående af Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Dorthe Adelsbech (V), Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O) godkender indstillingen, så Kirsebærhuset benyttes som legestue i en 1 årig prøveperiode. Det forudsættes, at Kirsebærhuset overholder reglerne for lokaler til dagplejebørn og er fri for skimmelsvamp. Samtidig arbejder administrationen med fremtidige alternative forslag. Dagplejens besøg på Dalby Ældrecenter kan fortsætte.


Et mindretal betående af Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) Laura Andréa (A) og Henrik Friis (F) stemmer imod, idet vi er enige med dem der finder Kirsebærhuset uegnet til legestue, og forslår at der undersøges alternative muligheder, herunder hvad der skal til for at kunne etablere en heldagslegestue på Dalby Ældrecenter i en model der tilgodeser både børn og ældre.


101. Orientering om hvilke undervisningstilbud elever fra Øen og Skolen ved Skoven viderevisiteres til

Sagsfremstilling

På baggrund af spørgsmål fra Steen Petersen (O) fremlægges orientering om antallet af elever der udskrives fra Øen eller Skolen ved Skoven med angivelse af, hvilken type af undervisningstilbud de viderevisiteres til.


Øen og Skolen ved Skoven er begge Faxe Kommunes egne specialskoler, der underviser både kommunens egne elever og elever visiteret fra andre kommuner.

Øen er et undervisningstilbud, der henvender sig til elever med diagnoser indenfor Autismespektret fra 0. - 9. klassetrin og Skolen ved Skoven er et tilbud til normaltbegavede børn med emotionelle og psykosociale vanskeligheder fra 0. - 6. klasse. Eleverne viderevisiteres altid efter 6. klasse.


Øen

Antal elever pr. 31/7

Indmeldte i skoleåret

Udmeldte i skoleåret

Antal der fortsætter skolegang på distriktsskole

Antal der fortsætter skolegang i skole-behandlingstilbud

Antal der fortsætter i anden kommunes undervisningstilbud eller efterskole

Antal elever fra andre kommuner

Skoleår 14/15

42

7

22

1

Skoleår 15/16

44

9

4


1 (1 Bråby)

3

1

Skoleår 16/17

46

2

2


1 (1 Bråby)

1


Skoleår 17/18

53

8

1

1
Skoleår 18/19

50

9

13 (heraf 7 afsluttet 9. k.)

1 (Centerklasse)

2 (Ak10vet)

2 (Bråby)

5

3

Skolen ved Skoven

Skoleår 14/15

21

5

5

1

2 (2 Bråby)

2

2

Skoleår 15/16

20

6

8

3 (heraf 2 Øen)

5 (4 Bråby)(1 anden privat)


1

Skoleår 16/17

28

9

4

2

1 (1 Bråby)

1

1

Skoleår 17/18

33

8

4


3 (1 Bråby)(2 andre kommuners)

1

4

Skoleår 18/19

30

8

7

2

3 (3 Bråby)

2 (heraf 1 ukendt uv-tilbud)

2


Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

102. Orientering om adminstrativ budgetopfølgning pr. 31.august 2019 - Børn & Læringsudvalget

Sagsfremstilling

Med denne sag orientereres der om administrativ budgetopfølgning 31. august 2019 for Center for Børn & Undervisning.

Udvalget vedtog på mødet den 26. juni 2019 en handleplan til imødegåelse af forventet merforbrug på ca. 8,3 mio.kr. udvalgets område, samt til indhentning af et overført merforbrug på 2,5 mio.kr. fra 2018. Denne handleplan er effektueret af både decentrale enheder og centrale områder i centret.

Det samlede forventede resultat for 2019 i budgetopfølgning af 31. august 2019, er et skønnet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Dette skyldes en yderligere stigning i bevilgede støttetimer og kørsel på specialområdet.

Der er ledelsesmæssigt fokus på at det forventede merforbrug på 2 mio.kr. formindskes. Det sker ved forsat tilbageholdenhed, aktivitets- og indkøbsstop jævnfør den politisk vedtagne handleplan, herunder tæt administrativ og ledelsesmæssig vurdering ved brug af vikarer og ny ansættelser. Der kan dog komme en mindre merudgift i forbindelse med revidering af driftsoverenskomst med Haslev Menigheds Daginstitutioner.

Ovenstående følges ledelsesmæssigt tæt, med den bemærkning, at administrationens handlemuligheder i forhold til eksterne beslutninger er små.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen om administrativ budgetopfølgning pr. 31. august 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

103. Marianne Ørgaard, Borgerlisten (L) ønsker en sag vedrørende dagplejetilbuddet i Faxe Kommune, til behandling i udvalget

Sagsfremstilling

Marianne Ørgaard, Borgerlisten (L) ser med stor bekymring på de, efterhånden mange henvendelser, udvalget har modtaget fra forældre vedrørende dagplejesituationen i Faxe Kommune. Og ønsker derfor sagen behandlet i udvalget.

Henviser specifikt til forældrenes oplysninger vedrørende:


"Kontakter man i dag Pladsanvisningen, vil man få af vide at der ikke er ledige dagplejepladser i Karise, men at man kan vælge private udbydere. Det tyder på at man ikke laver en venteliste til kommende dagplejebørn og dermed vil det se ud som om, der ikke er ønske om eller behov for dagplejepladser i Karise".


"Forældrene har en bekymring for Dagplejen i Faxe Kommune, da vi desværre oplever en mangel på sammenhæng. Det ser ud til at dagplejen i Karise, igennem længere tid, har manglet børn. I samme periode har vuggestuen i Karise Børnehus haft alt for mange børn, hvilket betød at man måtte inddrage morgenmadsstuen for at lave en børnegruppe mere".


"Forældrene ønsker en rød tråd i Faxe Kommunes Dagplejetilbud. Uanset hvor i kommunen dagplejer er lokaliseret, skal tilbuddet overordnet være det samme. Det bør være muligt at de familier, som ønsker en kommunal dagplejer, kan få det og at dagplejer kan mødes med andre dagplejere ugentligt, omend lokaler og faciliteter ikke kan være ens. De samme muligheder under forskellige rammer".


"Forældrene ønsker både kommune og pladsanvisning i skal højere grad gøre opmærksom på, at der findes to slags pasningsmuligheder for børn 0-3 år, med de fordele og ulemper de hver især har. Derfor har de et ønske om at Pladsanvisningen forholder sig neutralt informerende og lader forældrene træffe et valg ud fra et så oplyst grundlag som overhovedet muligt."

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning

Der fremlægges en sag om dagplejen til januar mødet indeholdende serviceniveau, udfordringer og muligheder i dagplejen.

104. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:


Steen Petersen (O) ønsker, at drøfte brug af computer og mobiltelefon i undervisningen.

Julefrokost

Deltagelse i KLs Børn & Ungetopmøde

Økonomi


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

På mødet den 27. november orienteres på forespørgsel fra Steen Petersen (O) om skolernes brug af computer og mobiltelefon i undervisningen.

Julefrokost den 27. november efter det ordinære møde - der kommer et udspil fra formanden.

Afklaring af deltagere i KL's Børn og Ungetopmøde den 29.-31. januar 2020.

Orientering ved Henrik Friis (F) om aktiviteter i Ungdomsskolen.

Der afholdes temadrøftelse om "Børn i Fællesskaber" den 27. november.

Fællesmøde med skolebestyrelserne ved det ordinære møde den 22. januar 2020.

Der afholdes et 3 timers temamøde om inddeling af skoledistrikterne. Forslag til tidspunkt i januar udsendes til udvalget.


105. (Lukket)