Byrådet - 07-02-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 7 februar, 2019 - 18:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

2. Indkaldelse af stedfortræder til byrådet

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti, har den 20. december 2018 meddelt, at han søger orlov på grund af arbejdsrelaterede forhold i en periode på 3 måneder med mulighed for forlængelse.

Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv bl.a. på grund af forretninger i en forventet periode af mindst 1 måned skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde, hvor byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Michael Christensen, der er 1. stedfortræder hos Det Konservative Folkeparti, er derfor  indkaldt til byrådets møde den 7. februar 2019.

Når stedfortræderen indkaldes til at møde i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.


Ivan Lilleng er valgt til følgende poster:

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Faxe Forsyning Holding A/S (ingen stedfortræder)

Valggruppen har meddelt, at Michael Christensen indtræder i Ivan Lillengs poster i Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget i orlovsperioden.


Valggruppen har meddelt, at Knud Erik Hansen, Socialdemokratiet, indtræder i Ivan Lillengs post i bestyrelsen for Faxe Forsyning Holding A/S i orlovsperioden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4 og § 28.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Ivan Lilleng (C) bevilges orlov som anført i sagsfremstillingen,
 2. at stedfortræder Michael Christensen (C) er rette stedfortræder og valgbar,
 3. at Michael Christensen (C) indtræder i Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget, og
 4. at Knud Erik Hansen (A) indtræder i bestyrelsen for Faxe Forsyning Holding A/S.

Beslutning

Godkendt.


Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

3. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet følgende spørgsmål:

Til virksomheden Faxe Forsyning.

Refereret til Teknik & Miljøudvalgets møde 23/1 vedr. punkt om kollektiv trafik og bevarelse af busrute 266.

4. Udtrædelse og ny udpegning til SSP-Styregruppen

Sagsfremstilling

I byrådets konstituerende møde 7. december 2017, pkt. 33, blev Kenneth M. Nielsen fra Liberal Alliance udpeget til næstformand for SSP-Styregruppen. Laura Vestina Andréa (A) blev udpeget til formand, og Henrik Friis (F) blev udpeget som medlem. Referat fra mødet vedhæftet.


Kenneth M. Nielsen har anmodet om udtrædelse af SSP-Styregruppen.


Byrådet skal ifølge kommissoriet for SSP-Styregruppen udpege 3 medlemmer til at sidde i styregruppen. Styregruppens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.


Byrådet skal herefter udpege et nyt medlem og næstformand.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at byrådet godkender Kenneth M. Nielsens udtræden af SSP-Styregruppen,
 2. at der udpeges et nyt medlem, og
 3. at der udpeges en næstformand.

Beslutning

Godkendt.


Morten Haupt-Hansen (I) udpeges som nyt medlem og udpeges til næstformand.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

5. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Frontrunner projekt - 'Flere skal med II’

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om medfinansiering til projekt: Frontrunner - 'Flere skal med II’ FL § 17.49.20.10. Projektmidlerne kan anvendes i perioden 1.12.2018 til 31.12.2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det, at det revisionspåtegnede regnskab for det samlede tilskud samt slutrapport skal indsendes inden 31.03.2020. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv. Tilsagnsbrevet, ansøgning og budget er vedlagt som bilag.


Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 2.197.460 kr. og STAR har givet tilsagn om medfinansiering på 2.197.460 kr.


Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:


2018

2019

2020

I alt:

Brutto udgift

0

2.197.460 kr.

0

 2.197.460 kr.

Brutto indtægt

0

0

2.197.460 kr.

 2.197.460 kr.

Netto

0

-2.197.460 kr.

2.197.460 kr.

 0 kr.


Af tilsagnsbrevet fremgår det i øvrigt, at såfremt det endelig regnskab viser at brutto driftsudgifterne er mindre end anført i budgettet der lå til grund for tilsagnet, vil STARs finansiering blive reduceret forholdsmæssigt. Såfremt udgifterne bliver større end budgettet vil finansieringen ikke blive øget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på  2.197.460 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på 2.197.460 kr. 

Merudgiften på 2.197.460 kr. i 2019 finansieres af kassen ligesom og merindtægten på 2.197.460 kr. i 2020 tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller at

 • Der gives udgiftsbevilling i 2019 på 2.197.460 kr.
 • Der gives indtægtsbevilling i 2020 på 2.197.460 kr.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 4:

Anbefalet.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


6. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Pulje til udvikling i fleksjob

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om medfinansiering til projekt: "Pulje til udvikling i fleksjob II - FL § 17.46.65.20". Projektmidlerne kan anvendes i perioden 21. december 2018 til 30. september 2020. Tilsagnsbrevet, ansøgning og budget er vedlagt som bilag.


Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 1.372.500 kr. og STAR har givet tilsagn om medfinansiering på 1.372.500 kr.  Faxe Kommunes egenfinansering udgør således 182 kr. i 2019, der finansieres inden for Center for Familie, Social & Beskæftigelses driftsramme under Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:


2019

2020

I alt:

Brutto udgift

 682.000 kr.

690.500 kr.

 1.372.500 kr.

Brutto indtægt

 681.818 kr.

690.682 kr. 

 1.372.500 kr.

Netto

 -182 kr.

 182 kr.

 0 kr.


Af tilsagnsbrevet fremgår det i øvrigt, at såfremt det endelig regnskab viser at brutto driftsudgifterne er mindre end anført i bugdettet der lå til grund for tilsagnet, vil STARs finansiering blive reduceret forholdsmæssigt.

Og såfremt udgifterne bliver større end bugdettet vil finansieringen ikke blive øget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på  682.000 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 681.818 kr.
Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på 690.500 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på 690.682 kr.

Merudgiften på 182 kr. i 2019 finansieres af kassen ligesom og merindtægten på 182 kr. i 2020 tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller at

 1. Der gives udgiftsbevilling i 2019 på 682.000 kr.
 2. Der gives indtægtsbevilling i 2019 på 681.818 kr.
 3. Der gives udgiftsbevilling i 2020 på 690.500 kr.
 4. Der gives indtægtsbevilling i 2020 på 690.682 kr.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 21. januar 2019, pkt. 3:

Anbefalet.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - salg af Jens Chr. Skous vej 14, Haslev (storparcel)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 5. december 2018, at storparcellen Jens Chr. Skousvej 14 i Haslev sælges til PJE Huset for en pris på 2.500.000 kr. + moms.


Storparcellen overtages 1. april 2019 og i den forbindelse søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

 • Merindtægt ved salg: 2.500.000 kr.
 • Merudgift til salær til ejendomsmægler: 50.000 kr.
 • Overførsel til 2%-puljen: 50.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Netto-merindtægt på 2.450.000 kr. i 2019.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet i 2019 således:
  Merindtægt ved salg: 2.500.000 kr.
  Merudgift til salær til ejendomsmægler: 50.000 kr, og
 • at der overføres 50.000 kr. til 2%-kontoen.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 9:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

8. Budgetvejledning 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2020.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

Budgetvejledningen er tilpasset med arbejdsplanen for den tværgående demografigruppe, indberetningsfrister fra Kommunernes Landsforening med videre.

Tidsplanen for KL's budgetmøder for borgmestrene er ikke udsendt fra KL pr. 23. januar. Budgetvejledningen vil efterfølgende blive tilpasset med dette.


Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet.

Der udarbejdes i januar - marts budgetforslag.

Økonomiudvalget inddrages tidligt i processen i udformningen af et forslagskatalog med henblik på at sikre, der er balance i budgetforslaget.

Forslag til flerårig anlægsplan udarbejdes i april.

I maj/juni opgøres konsekvenser for demografi- og tildelingsmodeller.

I juni afholdes 1. budgettemadag og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling.


I det politiske spor er der lagt vægt på, at der føres en tæt dialog med hovedudvalget under hele budgetprocessen. Dialogen foregår dels på økonomiudvalgsmøder og på de to, planlagte budgettemadage.


Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring den 1. juni.


Medarbejdersporet

Det foreslås, at Hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august. Hoveudvalget deltager på budgettemadagen med egen punkt på dagsordenen. Ud fra et indlæg fra medarbejdersiden i hovedudvalget drøftes det med det politiske niveau, hvilke særlige, organisatoriske udfordringer budgetlægningen byder på.


Bemærkninger til budgetvejledningen

Den politiske 1. behandling sker i lighed med tidligere år i august. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i Økonomiudvalget. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 2. behandlingen.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at budgetvejledningen for 2020 godkendes.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 3:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.


Tilrettet budgetvejledning 2020 er udsendt til byrådet den 6. februar 2019 og vedhæftes referat.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

9. Nedrivning af afd.1 af Faxe og Hylleholt Boligforening og principbeslutning om opførelse af nye boliger på beliggenheden

Sagsfremstilling

For knap 10 år siden konstaterede bestyrelsen i boligorganisationen Lærkevej 1-5, at afdeling 1 led af et alvorligt renoveringsefterslæb. Afdeling 1 består af 18 boliger med et samlet areal på 1.234 m2. Boligerne er opført i 1947 og 1949. Ejendommen er ubelånt og den offentlige ejendomsværdi udgør 6,250 mio. kr., heraf grundværdi 1,993 mio. kr.


Der blev på denne baggrund iværksat en forundersøgelse med henblik på en ansøgning om renoveringsstøtte efter almenboliglovens § 91 (renoveringsstøtte udbetalt af Landsbyggefonden). På grundlag af den foreløbige undersøgelse besigtigede Landsbyggefonden bebyggelsen i 2014. Landsbyggefonden udmeldte den 30.1.2017 et foreløbigt støttet lån på 9,550 mio. kr. Ud over de støttede arbejder er der behov for at udføre en række arbejder, som fonden ikke støtter. Der er tale om fx nye køkkener, bad/ toilet og vinduer.


Bestyrelsen i boligorganisationen vurderede, herefter at det skulle undersøges, om lejlighederne kunne bringes i en forsvarlig stand for et mindre beløb, fx maksimalt 135.000 kr. pr. lejemål. På dette grundlag blev arkitektfirmaet Pålsson anmodet om at gennemgå bygningerne. Rapporten herfor forelå den 2. juni 2017 og er vedhæftet sagen.


På grund af rapportens oplysningerne om skimmelsvamp og mulig vandgennemtrængning i baderum genovervejede bestyrelsen i boligorganisationen sagen. Det er bestyrelsens vurdering, at den lejestigning, som de støttede og ikke mindst ustøttede arbejder, vil medføre, ikke indebærer, at bygningerne får en forsvarlig standard. Bestyrelsen er således skeptisk overfor en vedligeholdelsesinvestering, da denne ikke løser ejendommens grundlæggende, bygningsmæssige problemer. Det er derfor et ønske, at ejendommen nedrives, og erstattes af nye almene boliger.


Nedrivning af eksisterende almene boliger kræver – foruden beslutning i boligorganisationen – Landsbyggefondens indstilling, kommunens godkendelse og derefter ministeriets godkendelse.


For at kunne gå i dialog med Landsbyggefonden om en nedrivning behøver boligorganisationens bestyrelse kommunens principielle tilslutning til:

 • at der kan ansøges om nedrivning af bygningerne, og
 • at boligorganisationen herefter kan søge at opnå Landsbyggefondens tilslutning hertil.

Opnås en positiv indstilling fra Landsbyggefonden, ønskes de nuværende boliger nedrevet og erstattet af 20 nye boliger som lavt byggeri. Den anslåede udgift vil udgøre:

 • 20 boliger samlet etage ² areal = 1.650 m² (svarende til 20 boliger på gennemsnit 82,5 m²).
 • Efter rammebeløb i alt kr. 21.180 pr. m² (2019), 34.947.000 kr.
 • Grundkapitalindskud 8 %, 2.795.760 kr.
 • Husleje pr. etage m² 950 kr., svarende til en 82,5 m² bolig koster 6.531 kr. om måneden.

Det vil - som ved andre projekter - blive aftalt nærmere med kommunen, hvorledes projektet boligtyper sammensættes.


Når der gennemføres en nedrivning vil de nuværende lejere blive tilbudt genhusning, og det er boligorganisationens bestyrelses opfattelse, at det vil være muligt at tilbyde genhusning til en husleje, som svarer til den nuværende i andre af boligorganisationens afdelinger.


Da tidshorisonten på at opnå den ønskede tilladelse til nedrivning vurderes at ville udgøre ca. 2 år, forventes byggeriet af de nye boliger tidligst iværksat i slutningen af 2020 eller i starten af 2021 og med en mulighed for udsættelse.


Boligorganisationen er i den forbindelse opmærksom på, at den nuværende nedsættelse af grundkapital lånet til 8 % af anskaffelsessummen udløber i 2020. Hvis der ikke i løbet af 2020 viser sig en forlængelse af nedsættelsen, vil sagen blive forelagt på ny.


I forhold til renoveringsstøttesagen, hvor kommunen foruden garantier (med regaranti for det af Landsbyggefonden støttede lån) og en eventuel kommunal udgift til kapitaltilførsel på ca. 200-300.000 kr., medfører gennemførelse af en ny støttesag således en udgift til grundkapital lånet og en kommunal regaranti for det støttede lån.

Lovgrundlag

Lov nr. 1116 af 02-10-2017 om almene boliger.

Bek. nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Bek. Nr. 70 af 26.1.2018 om drift af almene boliger mv.

Økonomi

Der kræves således en principbeslutning om en budgetmæssig afsætning i 2020 eller senere på grundkapital lånets størrelse. Ved et tilsagn til 20 nye boliger på beliggenheden påtager kommunen sig - ud over udgiften til grundkapital lån - en regarantiforpligtelse for statsgarantien for det støttede lån.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At det indstilles til Landsbyggefondens og ministeriets godkendelse, at bygningerne i afdeling 1 nedrives. Udgifterne hertil afholdes over den støttesag, som herefter gennemføres.
 • At der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 afsættes udgifter til grundkapital lån i størrelsesordenen 3 mio. kr.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 10:

Anbefales.


Supplerende sagsfremstilling, 30. januar 2019:

Det vedhæftede notat "Faxe/Hylleholt notat" på sagen er tilrettet efter Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10. Garantistillelse til Fakse Ladeplads Vandværk APS

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT har den 21. november 2018 modtaget en ansøgning fra Fakse Ladeplads Vandværk Aps om kommunegaranti for lån. Lånet skal anvendes til udskiftning af en del af vandværkets ledningsnet i Faxe Ladeplads by, da disse er af en fremskreden alder og risikoen for spild er betydelig. Projektet samt låneoptagelse er godkendt på vandværkets seneste ordinære generalforsamling den 27. juni 2018. Lånet forventes optaget i Kommunekredit som byggekredit i anlægsperioden. Beløbet på max. 4,0 mio. kr. omlægges efter endt byggeri til et 25 årigt 1,44 % fast forrentet lån.


Fakse Ladeplads Vandværk Aps. har 28 anpartshavere, ca. 2.200 forbrugere og sælger ca. 170.000 m3 vand om året.


Under henvisning til Byrådets beslutning af 17. marts 2016 er der til brug for vurdering af ansøgningen indhentet vedtægter, 3 seneste årsregnskaber samt oplysninger om ejerforhold.


Årsregnskaberne viser en sund økonomi med en positiv egenkapital. Der har ikke været bemærkninger til regnskaberne fra selskabets revisor PWC.

I selskabets vedtægter §10 fremgår, at der udbetales udbytte til anpartshaverne. Dette er ikke i overensstemmelse med princippet om hvile-i-sig-selv for vandsektoren.

En betingelse for at yde garanti for lånet er derfor, at der i garantistillelsesperioden ikke udbetales udbytte. Vandværket vil foreslå, at vedtægtens § 10 slettes ved vandværkets næste generalforsamling i juni måned 2019.


Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til et privat vandværk.


Ved beslutning om garantistillelse vil der blive opkrævet en garantiprovision fastsat ud fra markedsværdi og risiko. I denne sag er garantiprocenten beregnet til at udgøre ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

I henhold til Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Økonomi

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 20.000 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At der stilles garanti for lån til Fakse Ladeplads Vandværk Aps. til optagelse af byggekredit i Kommunekredit på max. 4 mio. kr. i byggeperioden, omlagt til endelig finansiering ved 25 årigt fast forrentet lån til 1,44 % efter endt byggeri.
 2. At betingelse for garanti er at der i garantistillelsesperioden ikke udbetales udbytte.
 3. At der opkræves garantiprovision med ½ % p.a. af det til garantien tilknyttet lån i lånets løbetid.
 4. At det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter såvel selskabets som dets anpartshavers indbetalinger.
 5. At Faxe Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
 6. At Faxe Kommune skal godkende låneoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
 7. At Faxe Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
 8. At Faxe Kommune skal godkende selskabets opløsning.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 11:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

11. Henlæggelse af beføjelser og pligter til beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I medfør af en ændring i byggeloven har den fælles beredskabskommission for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på møde den 28. november 2018 besluttet at anmode ejerkommunerne om, at visse forpligtelser og beføjelser vedrørende brandmæssige forhold henlægges til beredskabskommissionen.


Baggrunden for anmodningen er, at der med en ændring af byggeloven pr. 1. juli 2018 er skabt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til den fælles beredkskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der er en konkret risiko for personskade.

Ændringen af byggeloven er sket efter anbefaling fra KL og Danske Beredskaber. Formålet med ændringen er, at beredskabet i deres virke, når de går brandsyn eller bliver tilkaldt på anden vis, skal kunne træffe en retlig og øjeblikkelig bindende afgørelse for at forhindre ulovlig, farlig eller uforsvarlig brug i brandsikkerhedsmæssig henseende efter byggeloven. Hidtil er det kun kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed, der kunne nedlægge forbud eller påbud, eventuelt med vilkår rettet mod ejeren eller brugeren af den ulovlige situation.

Med ændringen skabes der mulighed for, at beredskabet ved en brandsikkerhedsmæssig ulovlig- og risikofyldt situation kan handle på stedet. Beredskabet vil f.eks. kunne udstede en dispensation til et givent forhold med opfyldelse af særlige vilkår i stedet for at være nødt til at lukke et arrangement. Det kan eksempelvis være et telt, der er opstillet i strid med byggetilladelsen. I en sådan situation vil beredskabet, med den nye bestemmelse i byggeloven, i stedet kunne tillade en fortsat midlertidig brug af det i brandsikkerhedsmæssigt henseende ulovligt opstillede telt, hvis det efter beredskabets vurdering vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, evt. ved opfyldelse af særlige vilkår eller ved udstedelse af en dispensation.

Alt i alt er intentionen med lovændringen at smidiggøre sagsbehandlingen af konkrete ulovlige brandmæssige forhold samtidig med, at hensynet til personsikkerhedens tilgodeses.


Ændringen konsekvensrettes i interessentskabskontrakten med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, jf. vedlagte bilag 2.  


Lovgrundlag

Byggeloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at beføjelser og pligter til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der er en konkret risiko for personskade, henlægges til den fælles beredskabskommission.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 12:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12. Folketingsvalg og folkeafstemninger - valg af næstformand til valgbestyrelse

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 7. december 2017 blev der valgt følgende medlemmer til valgbestyrelsen til folketingsvalg og folkeafstemninger:

Medlem:

Stedfortræder:

Ole Vive

Michael Rosendahl

Eli Jacobi Nielsen

Steen Petersen

Nadia Bruun Thurø

Henrik Friis

Laura Vestina Andreá

Per Thomsen

Faxe kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns kommune, og Faxe er kredskommune. Hver kommune vælger 4 medlemmer til valgbestyrelsen.

Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal endvidere som kredskommune vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Denne udpegelse skete ikke i forbindelse med det konstituerende møde.


Lovgrundlag

Folketingsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand.

Beslutning

Nadia Bruun Thurø (Ø) vælges som næstformand.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

13. Folketingsvalg 2019 - udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Sagsfremstilling

Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede til Folketingsvalget, som skal afholdes senest den 17. juni 2019.

Ved tidligere valg har der været 39 valgstyrere, som fordeles på valgstederne således:

Haslev 1 - Nordskov: 7 valgstyrere

Haslev 2 - Sofiendal: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

Valgstyrerne udpeges af byrådet ved forholdstalsvalg blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen. Valgret har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Valgstyrerne skal så muligt blive på valgstedet hele dagen og indtil valget er optalt på partier og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere fra hvert valgsted.

Udfra erfaringerne fra de sidste valg vurderes det, at der er brug for 61 tilforordnede, som deltager på hele valgdagen:

Haslev 1 - Nordskov: 11 tilforordnede

Haslev 2 - Sofiendal: 11 tilforordnede

Faxe: 9 tilforordnede

Hylleholt: 9 tilforordnede

Karise: 7 tilforordnede

Dalby: 7 tilforordnede

Rønnede: 7 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i byrådet.

Udover de partier, der er repræsenteret i byrådet, er følgende partier opstillingsberettigede til Folketingsvalget:

 • Radikale Venstre
 • Nye Borgerlige
 • Kristendemokraterne
 • Alternativet

Der skal endvidere vælges et antal stedfortrædere, som evt. har mulighed for at træde til med kort varsel ved sygdom eller lignende hos valgstyrere og tilforordnede.

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og stedfortrædere på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag.

De tilforordnede vælgere kan dele valgdagen med en anden tilforordnede, dog således at den ene dækker tidspunktet kl. 7.00 - 16.00 og den anden dækker tidspunktet kl. 16.00 og indtil valgstyrerne har underskrevet afstemningsbøgerne. Det er det enkelte parti/liste, som skal sørge for den fulde bemanding.

Tilbagemelding om valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede samt stedfortrædere skal ske ved registrering i et nyt IT-valgsystem "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne snarest efter byrådsmødet 7. februar 2019 med en vejledning til at bruge systemet. Fristen for tilbagemelding er herefter 3 uger, den 4. marts 2019. Der tages dog det forbehold, at hvis der udskrives Folketingsvalg, så bliver tilbagemeldingsfristen kortere.

Habilitetsregler for valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Kandidater til valget og disses nærtstående må gerne udpeges som valgstyrere og tilforordnede, men må på valgdagen ikke yde hjælp til stemmeafgivningen i stemmeboksene som myndighedsperson. Modsat må kandidater og disses nærtstående gerne yde personlig bistand ved stemmeafgivningen, som personligt udpeget hjælper. Kandidater og disses nærtstående må ikke deltage i optællingen af stemmer for det parti, som kandidaten stiller op for, men deltager i sorteringen samt optællingen af stemmer for andre partier. Nærtstående er fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn.


Reglerne for habilitet og hjælp til stemmeafgivning, herunder reglerne for personlig bistand, beskrives nærmere i en vejledning som udsendes til de udpegede vælgere inden valgdagen.

Lovgrundlag

Lov om folketingsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at der udpeges 39 valgstyrere, 61 tilforordnede og 18 stedfortrædere, som det fremgår af vedhæftede forslag, idet der ved udpegelsen tages hensyn til de partier, som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som er opstillingsberettigede til folketingsvalget,
 • at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningområde udpeges en formand,
 • at den udpegede valgstyrerformand for hvert afstemningsområde deltager i brevstemmegennemgang dagen før valget, og
 • at der blandt de andre udpegede valgstyrere for hvert afstemningsområde vælges 1 til at deltage i brevstemmegennemgangen dagen før valget. Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 17:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

14. Folketingsvalg 2019 - udpegning af tilforordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv.

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger, i særlige boformer tilvejebragt efter regler i lov om social service, herunder kvindekrisecentre mv., samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 tilforordnede stemmemodtagere. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning. Dog må den tilforordnede stemmemodtager således ikke være ansat i kommunen.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere valg foreslås det, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges af byrådet ved forholdstal under ét blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen, og 5 udpeges i kommunens forvaltning. Valgret har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Forslag til fordeling ved forholdstalsvalg af tilforordnede og stedfortrædere til brevstemmeafgivning, fremgår af vedhæftede bilag.

Tilbagemelding om tilforordnede vælgere og stedfortrædere skal ske ved registrering i et nyt IT-valgsystem "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne snarest efter byrådsmødet 7. februar 2019 med en vejledning til at bruge systemet. Fristen for tilbagemelding er herefter 3 uger, den 4. marts 2019. Der tages dog det forbehold, at hvis der udskrives Folketingsvalg, så bliver tilbagemeldingsfristen kortere.

Hvem kan ikke udpeges til stemmemodtagere:

 • Personer ansat til at yde personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet samt hjemmesygeplejersker kan ikke modtage brevstemmer i de vælgeres hjem eller boformer, hvor de gør tjeneste.
 • Ansatte i visse boformer og boliger efter lov om social service kan ikke modtage brevstemmer, hvor de gør tjeneste.
 • Kandidater eller dennes nærtstående, fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn, kan ikke udpeges til hvervet som brevstemmemodtager i vælgeres hjem eller i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger.

Lovgrundlag

Lov om folketingsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere til stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og i visse boformer, og
 • at kommunens administration bemyndiges til at udpege 5 ansatte, som sammen med en tilforordnet vælger fungerer som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og i visse boformer.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 18:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

15. Europa-Parlamentsvalg - udpegning af valgbestyrelse

Sagsfremstilling

Søndag den 26. maj 2019 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

På det konstituerende møde den 7. december 2017 blev der valgt følgende medlemmer til valgbestyrelserne til folketingsvalg og folkeafstemninger:

Medlem:

Stedfortræder:

Ole Vive

Michael Rosendahl

Eli Jacobi Nielsen

Steen Petersen

Nadia Bruun Thurø

Henrik Friis

Laura Vestina Andrá

Per Thomsen

Valget burde også have omfattet valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalg.

Det foreslås, at de medlemmer der blev valgt til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger også vælges til valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg.

Faxe kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns kommune, og Faxe er kredskommune. Hver kommune vælger 4 medlemmer til valgbestyrelsen.

Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal endvidere som kredskommune vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.


Kandidater og dennes ægtefælle/samlever kan ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Europa-Parlamentetsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at de medlemmer der blev valgt til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger også vælges til valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg, og
 • at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 14:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse, at Nadia Bruun Thurø (Ø) indstilles til næstformand for valgbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendes.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

16. Europa-Parlamentsvalg 2019 - udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Sagsfremstilling

Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019.

Ved tidligere valg har der været 39 valgstyrere, som fordeles på valgstederne således:

Haslev 1 - Nordskov: 7 valgstyrere

Haslev 2 - Sofiendal: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

Valgstyrerne udpeges af byrådet ved forholdstalsvalg blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen. Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, som har valgret til Folketinget, som har dansk indfødsret eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Valgstyrerne skal så vidt muligt blive på valgstedet hele dagen og indtil valget er optalt på partier og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, den 25. maj 2019, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere fra hvert valgsted.

Udfra erfaringerne fra de sidste valg vurderes det, at der er brug for 61 tilforordnede, som deltager på hele valgdagen:

Haslev 1 - Nordskov: 11 tilforordnede

Haslev 2 - Sofiendal: 11 tilforordnede

Faxe: 9 tilforordnede

Hylleholt: 9 tilforordnede

Karise: 7 tilforordnede

Dalby: 7 tilforordnede

Rønnede: 7 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstal under ét blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i byrådet.

Udover de partier, der er repræsenteret i byrådet, er følgende partier opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget:

 • Radikale Venstre
 • Alternativet
 • Folkebevægelsen mod EU

Der skal endvidere vælges et antal stedfortrædere, som evt. har mulighed for at træde til med kort varsel ved sygdom eller lignende hos valgstyrere og tilforordnede.

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og stedfortrædere på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag.

De tilforordnede vælgere kan dele valgdagen med en anden tilforordnede, dog således at den ene dækker tidspunktet kl. 8.00 - 16.00 og den anden dækker tidspunktet kl. 16.00 og indtil valgstyrerne har underskrevet afstemningsbøgerne. Det er det enkelte parti/liste, som skal sørge for den fulde bemanding.

Tilbagemelding om valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede samt stedfortrædere skal ske ved registrering i et nyt IT-valgsystem "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne den 4. marts 2019. Fristen for tilbagemelding er herefter 3 uger, den 25. marts 2019.

Habilitetsregler for valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Kandidater til valget og disses nærtstående må på valgdagen ikke yde hjælp inde i stemmeboksene til vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke selv kan afgive stemme. Ligeledes må denne persongruppe ikke deltage i optællingen af stemmer for det parti, som kandidaten stiller op for. Man må gerne deltage i sortering samt optælling af stemmer for andre partier. Nærtstående er fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn.

Lovgrundlag

Lov om Europa-Parlamentetsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at der udpeges 39 valgstyrere, 61 tilforordnede og 17 stedfortrædere, som det fremgår af vedhæftede forslag, idet der ved udpegelsen tages hensyn til de partier, som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som er opstillingsberettigede til folketingsvalget,
 • at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningområde udpeges en formand,
 • at den udpegede valgstyrerformand for hvert afstemningsområder deltager i brevstemmegennemgang dagen før valget, og
 • at der blandt de andre udpegede valgstyrere for hvert afstemningsområde vælges 1 til at deltage i brevstemmegennemgangen dagen før valget. Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 15:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17. Europa-Parlamentsvalg 2019 - udpegning af tilforordnede til brevafstemmeafgivning i egne hjem mv.

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger, i særlige boformer tilvejebragt efter regler i lov om social service, herunder kvindekrisecentre mv., samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 tilforordnede stemmemodtagere. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning. Dog må den tilforordnede stemmemodtager således ikke være ansat i kommunen.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere valg foreslås det, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges af byrådet ved forholdstal under ét blandt de vælgere (med valgret), der har bopæl i kommunen, og 5 udpeges i kommunens forvaltning. Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, som har valgret til Folketinget, som har dansk indfødsret eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Forslag til fordeling ved forholdstalsvalg af tilforordnede og stedfortrædere til brevstemmeafgivning, fremgår af vedhæftede bilag.


Tilbagemelding om tilforordnede vælgere og stedfortrædere skal ske ved registrering i et nyt IT-valgsystem "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne den 4. marts 2019. Fristen for tilbagemelding er herefter 3 uger, den 25. marts 2019.


Hvem kan ikke udpeges til stemmemodtagere:

 • Personer ansat til at yde personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet samt hjemmesygeplejersker kan ikke modtage brevstemmer i de vælgeres hjem eller boformer, hvor de gør tjeneste.
 • Ansatte i visse boformer og boliger efter lov om social service kan ikke modtage brevstemmer, hvor de gør tjeneste.
 • Kandidater eller dennes nærtstående, fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn, kan ikke udpeges til hvervet som brevstemmemodtager i vælgeres hjem eller i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger.

Lovgrundlag

Lov om Europa-Parlamentetsvalg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere til stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og i visse boformer, og
 • at kommunens administration bemyndiges til at udpege 5 ansatte, som sammen med en tilforordnet vælger fungerer som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i vælgerens hjem og i visse boformer.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 16:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

18. Nedrivning Bakkedal - Gl Strandvej 11A, Faxe

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 88, at klubben på Bakkedal placeres på Rollingen (Nu navngivet Solhøj), og at Bakkedal afhændes. Hovedbygningen på Bakkedal (Gl Strandvej 11A, Faxe) er i dårlig stand. Den foreslås derfor nedrevet, eftersom den ikke skal anvendes i forbindelse etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU), samt at de matrikulære uklarheder med naboen (Faxe Kalk) ligeledes ville kunne afklares/afsluttes.

Se kortbilag som viser ejendommen og de bygninger, som foreslås nedrevet. Bygningen er opført i 1894 og til- og ombygget i 2003. Samlet bygningsgrundareal er 316 m². Endvidere foreslås udhuse og halvtag nedrevet.


Ungdomsskolen har anvendt bygningen på Bakkedal i et vist omfang og anvender nu Solhøj, som tidligere politisk besluttet.


Inden nedrivning skal der søges nedrivningstilladelse hos bygningsmyndigheden. Nedrivning kræver ikke landzonetilladelse.


Ejendommen er beliggende i kommuneplansområde F-O2 hvis anvendelse er til offentlige formål.

I bemærkningerne til områdets fremtidige benyttelse står der følgende: ”Bebyggelse af området skal fortsat finde sted som klart adskilte bygningsenheder for de enkelte hovedfunktioner således, at der opnås en karakter af bebygget park- og idrætsområde. Fremtidig bebyggelse skal placeres og udformes således, at udsigtsforhold og forhold til det omgivende landskab tilgodeses mest muligt. Koloni- og nyttehaver ved Gl. Strandvej (Bakkedal)”.


En eventuel ny fremtidig bebyggelse vil kræve landzonetilladelse i det matriklen ligger i landzone. Det er en mulighed at udarbejde en lokalplan for området inden etablering af ny bebyggelse. Lokalplanudarbejdelse vil være relativt tilgængelig, da området allerede er rammeplanlagt i Kommuneplan 2013.


Nedrivningen finansieres over nedrivningspuljen.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da nedrivningen finansieres over anlægsbevillingen til nedrivning. 

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at hovedbygningen, udhuse og halvtag på Bakkedal nedrives.Teknik & Miljøudvalget, 23. januar 2019, pkt. 8:

Anbefales.


Fraværende: Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 19:

Anbefales.


René Tuekær (L) stemmer imod indstillingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 22, Venstre, Eli Jacobi Nielsen (O), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O), Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.


Imod indstillingen stemte 2, René Tuekær og Marianne Ørgaard (L), da de ønsker ejendommen udbudt til salg, for minimum en periode på seks måneder.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

19. Rottebekæmpelse etablering af vagtordning - takststigning

Sagsfremstilling

Jf. Rottebekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 skal kommunen uden ugrundet ophold undersøge og iværksætte rottebekæmpelse vedrørende rotteanmeldelser indendørs i beboelse og indendørs i tilsynspligtige virksomheder. Dette gælder også weekender og helligdage.


Det foreslås derfor, at der etableres en vagtordning i Teknisk Service til løsning af denne pligtige opgave. Vagtordningen er skønnet at koste ca. 0,56 millioner kr. årligt.


Rottebekæmpelsen skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. De senere år har der været merforbrug til rottebekæmpelse på trods af tidligere takststigning.

Der lægges op til taktstigning på 0,03 promille således, at taksten fra 1. januar 2020 vil stige fra 0,07 promille til 0,1 promille af ejendomsværdien, hvilket giver et skønnet provenu på 0,84 millioner kr.

Betaling til rottebekæmpelse vil årligt efter takststigningen for en ejendom med en grundværdi på 0,5 millioner kr. udgøre ca. 50 kr. årligt.


Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da området er takstfinansieret. 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at taksten for rottebekæmpelse forhøjes fra 0,07 promille til 0,1 promille af ejendomsværdien, hvilket giver et skønnet provenu årligt på 0,84 millioner kr.,
 • at forhøjelsen sker fra 1. januar 2020, og
 • at der etableres en vagtordning.Teknik & Miljøudvalget, 23. januar 2019, pkt. 11:

Anbefales.


Fraværende: Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 20:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

20. Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg - Regelforenkling

Sagsfremstilling

Formål
Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 er der enighed om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg, med fokus på regelforenkling/bedst praksis. Målet er et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning, der medfører administrativt ressourcespild.

Resultat og mål
Udvalgets arbejde skal være med til at forbedre og forenkle serviceringen af borgerne i Faxe Kommune, således at de oplever ressourcerne anvendt, der hvor de skaber størst værdi:

 • Mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser med fokus på samlede løsninger, med et minimum af regelbegrænsning.
 • Enklere regler og større fleksibilitet i sagsbehandlingen i samarbejde med borgeren.
 • Samlede løsninger, hurtigere og mere smidig sagsbehandling med fokus hele borgeren.

Udvalgets opgave
Der skal arbejdes med regelforenkling dels af lokalbesluttede regler og bestemmelser og dels afklaring af lovgivningsmæssige udfordringer der ikke skaber direkte merværdi for den borgernære service i Faxe Kommune.

Der skal ske konkret beskrivelse af hvilke begrænsninger der opleves og hvorledes den kan håndteres fremadrettet og hvilke forbedringer ændringerne forventes at skabe.

Arbejdet afgrænses til at undersøge procedurer og arbejdsgange indenfor socialområdet og ældreområdet. Udvalget er dog ikke begrænset til disse områder alene, hvis det undervejs i processen giver mening at inddrage andre fagområder

Afgrænsning og opgavefokus for udvalget aftales konkret blandt udvalgets medlemmer gennem funktionsperioden.

Der skal ske konkret afrapportering til Økonomiudvalget senest ved funktionsperiodens udløb, men forhåbningen er, at der ligeledes undervejs i perioden kan ske oversendelse til Økonomiudvalget med delanbefalinger.


Organisation
Udvalget er underlagt Økonomiudvalget som referenceudvalg og har alene en rådgivende opgave overfor Økonomiudvalget.


Tidsramme
Udvalgets funktionsperiode er fastsat til 1 år, med virkning fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020.


Indsats
Udvalget fastlægger antallet af møder. Det er udgangspunktet, at der afholdes maksimalt 10 møder i løbet af perioden. Fastlæggelse af mødedatoer sker på det første møde i udvalget.


Ressourcer

Der er afsat midler til afholdelse af vederlag til formand og politiske medlemmer under byrådet. Eksterne deltagere afregnes med diæter og kørsel.

Der er ikke afsat særskilte midler til eksterne konsulenter mv.

Der kan efter konkret aftale indkaldes kommunalt ansatte til afklaring af muligheder og udfordringer ved de enkelte regler og love.


Gruppens deltagere

 • 3 politikere, heraf formanden.
 • 2 - 4 interessenter/ansatte – der udpeges/vælges efter opslag på hjemmesiden og intra. De udvælges af de politiske valgte medlemmer.

Formanden er Dorthe Adelsbech (V).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

§17, stk. 4 udvalget understøttes administrativt af direktionen og har en fast sekretær.


Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden for 17, stk. 4 udvalg.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • At der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg om regelforenkling med en funktionsperiode på 1 år, 1. marts 2019 - 29. februar 2020.
 • At formanden for § 17, stk. 4 udvalget oppebærer et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.
 • At eksterne deltagere ydes diæter med gældende regler.
 • At formanden for § 17, stk. 4 udvalget er Dorthe Adelsbech (V).
 • At der udpeges 2 byrådsmedlemmer - 1 fra hver valggruppe.Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 21:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L) anbefaler indstillingen med præcisering af, at der ikke gives vederlag til de to menige byrådsmedlemmer.


Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker at der gives vederlag til de to menige byrådsmedlemmer.

Beslutning

Venstre, Eli Jacobi Nielsen (O), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O), Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti godkender indstillingen med præcisering af, at der ikke gives vederlag til de to menige byrådsmedlemmer.


Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ønsker at der gives vederlag til de to menige byrådsmedlemmer.


Mikkel Dam (I) og Michael Christensen (C) udpeges som medlemmer til § 17, stk. 4 udvalget.


Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

21. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.


Placering af havvindmøllepark

Faxe Kommunes tilkendegivelse til placering af en ny havvindmøllepark ved Kriegers Flak sendt til Energi- Forsynings- og Klimaministeren er vedhæftet sagen til orientering, sammen med brev mv. fra ministeren.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

22. Meddelelser (Lukket)