Byrådet - 08-10-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 18:30
Hent som fil:
171. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

172. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.


Fraværende: Ingen.


173. Orientering om COVID-19 situationen

Sagsfremstilling

Borgmester Ole Vive orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

174. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2020

Sagsfremstilling

Likviditet
Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):Ultimo september kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 121,3 mio. kr. Der er en stigning i likviditeten siden opgørelsen pr. ultimo august på 19,8 mio. kr. I samme periode i 2019 steg 3 mdrs. likviditeten med 11,6 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 30,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2019.


12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 118,1 mio. kr. og viser således en stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. likviditeten et fald på 2,5 mio. kr.


Sammenlignes 12 mdrs. likviditeten i 2020 med 2019 ses en betydelig forskel (bilag 1, afsnit 1). Dette skyldes primært udbetaling ift. SEAS-NVE kontrakten, som havde virkning på hele 2019.


I september er der kommet midler til løft af ældreområdet og indtægt ved salg af storparceller på Jens Chr. Skous Vej, som påvirker likviditeten. Vedrørende storparcellerne på Jens Chr. Skous Vej, ligger bevililngssagen til godkendelse på Byrådets møde idag.


Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafen for respektive udvalg. Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo september på 74,17 % af det korrigerede budget svarende til 0,83 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Det korrigerede budget pr. ultimo september er nedskrevet med P/L-reguleringen på 5,4 mio. kr. Forbruget pr. september er ekstraordinært påvirket af udgifter til Covid-19.


Selv om forbrugsprocenten pr. ultimo september er lavere end den vejledende forbrugsprocent viser Forventet Regnskab pr. 31. august en udfordring på servicerammen på cirka 25,3 mio. kr. Denne sag behandles også på mødet i dag.


I forhold til det oprindelige budget udgør forbrugsprocenten 76,6 %.


Ultimo juli og august lå forbrugsprocenten på henholdsvis 1,15 procentpoint over og 0,54 procentpoint under den vejledende.
Den tilsvarende forbrugsprocent for ultimo september 2019 var 74,52 % og det var ligeledes billedet i 2018.


For Senior & Sundhedsudvalget har ovenstående tabel tidligere vist forbrugsprocenten inkl. KMF. Fremefter vil de være adskilt i tabellen.

I bilag 1, afsnit 2 vil grafen dog vise forbrugsprocenten inkl. KMF.


For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 76,17 %, når der ses bort fra privat- og efterskoler.


Følgende fagudvalg er specificeret i bilag 1, afsnit 2:

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Børn & Læringsudvalget


Tabel 3: Forbrug Covid-19 ultimo måned (i kr. 1.000)

Tabel 3 viser ekstra udgifter (ej løn) der kan henføres til Covid-19. Det vil sige, at de er registreret ved anvendelse af den tværgående dimension (bærer): COVID-19.
Det er ikke lavet en opgørelse af lønudgifter der relaterer sig til Covid-19, idet hovedparten af dem er registeret sammen med den øvrige almindelige løn.


Anlæg

Forbruget pr. ultimo september (netto - løbende priser):


2019: 7,2 mio. kr. (Udgifter: 32,7 mio. kr., indtægter: 25,5 mio. kr.).

2020: 26,2 mio. kr. (Udgifter: 33,1 mio. kr., indtægter: 6,9 mio. kr.).


Bilag 1:

 • Afsnit 1 - likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 - anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


175. Orientering om Forventet regnskab pr. 31. august

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. august.

Sagen er efter den oprindelige tidsplan ikke tiltænkt til poltisk orientering, hvorfor sagens format ikke ligner de andre sager om forventet regnskab. I præsenteres derfor kun for de væsentligste tal.


Skønnet på serviceudgifterne er steget med ca. 5,7 mio. kr. end ved skønnet pr. juli.


Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,3 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (korrigeret serviceramme). Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.


Merforbruget på serviceudgifterne, målt i forhold til korrigeret budget, er faldet fra 19,4 mio. kr. i juli til 17,7 mio. kr. i august selv om skønnet stiger med 5,7 mio. kr. Det skyldes at vi har bevilget budget til eksempelvis Covid-19 mfl. Samlet set er der således budgetmæssig dækning for ændringen i skønnet fra juli til august.Som det fremgår af tabel 1, ses der stigning i skønnet på især Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget. Forklaringerne hertil er følgende;


Forklaringerne til udviklingen, ca. -3,3 mio. kr. hos Børn & Læringsudvalget;

 • Der er kommet regninger vedrørende 2017-2019 for elever i 10. klasse på ZBC i Næstved for i alt 1,4 mio. kr., hvilket ikke har været indregnet i tidligere prognoser.
 • En mindre indtægt på forældrebetalingen vedr. SFO, ca. 3,0 mio. kr.
 • En mindreudgift på økonomiske fripladser på ca. 1,0 mio. kr.


Forklaringerne til udviklingen, ca. -2,6 mio. kr. hos Senior & Sundhedsudvalget;

 • Udmøntning af indkøbs- og ansættelsesstop på 3,4 mio. kr. I skønnet for 31.8. er besparelsen udmøntet til alle enheder, men ikke implementeret alle steder.
 • På udekørende hjemmepleje er merforbruget til fast personale øget med ca. 1,2 mio. kr.
 • Skønnet på plejecentre forbedres med ca. 0,4 mio. kr. Ændringen skyldes primært at udgift til rengøring ved en fejl var medregnet dobbelt i skønnet pr. 31.7.
 • Projekt Bedre Bemanding var pr. 31.7. skønnet til at være i balance. Ved gennemgang af alle ansættelser i projektet ændres skønnet til et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,3 mio. kr., hvilket er 57,8 mio. kr. under anlægsbudgettet.Anlægsramme

Pr. 31. august 2020 har vi brugt 37,9 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.


Finansiering og finansielle posterLikviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 30,3 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


176. 2. behandling af budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede budgetforslag 2021-2024 første gang den 20. august 2020. Budgetforslaget har været i høring, og en flertalsgruppe bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik et budgetforlig den 14. september.

Fristen for ændringsforslag var den 21. september 2020 kl. 12. Der er inden fristens udløb fremsendt 2 ændringsforslag:

 1. Fra partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
 2. Fra partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Til hvert ændringsforslag er udarbejdet en oversigt over ændringerne til 1. behandlingen, en ny investeringsoversigt samt en ny balance og totaloversigt. Dokumenterne er vedlagt som bilag.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetforslaget var ved 1. behandlingen baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Administrationen har siden da udarbejdet et skøn over skat, tilskud og udligning ved en selvbudgettering med egne folketal, og de nyeste skattedata, hvis kommunen vælger at selvbudgettere med et andet udskrivningsgrundlag end det statsgaranterede. Notatet der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder, og danner baggrund for, at der anbefales statsgaranti, er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget fra 1. behandlingen byggede på følgende skattesatser:

 • En skatteprocent på 26,00 %
 • En grundskyldspromille på 25,000 ‰
 • Kirkeskatten er som hidtil fastsat til 1,08 %.

Ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indeholder en nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,2 %.

Uafklaret tilskud til skattenedsættelser

Ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indeholder en nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,2 %, afhængigt af størrelsen af det tilskud kommunen modtager hertil. Social- og Indenrigsministeriet har sat fristen for svar på ansøgningen om tilskud senest ultimo september. Svaret på ansøgningen fra Social og Indenrigsministeriet kan påvirke den afledte finansiering og budgetbalancen.

Serviceudgifter

I foråret kom en ny udligningsreform der betød flere indtægter til Faxe Kommune. De øgede indtægter betyder, at det ikke i samme grad er midler i kommunekassen der sætter begrænsninger i forhold til at kunne øge det serviceniveau der tilbydes borgerne, men i stedet er det KL’s udmeldte serviceramme, der sætter begrænsningerne for, hvor meget kommunen kan afsætte til service.

For Faxe Kommune er der udmeldt en teknisk fordeling af servicerammen på 1.631,3 mio. kr. I dette tal er løftet i den samlede serviceramme til kommunerne på 1,5 mia. kr. dog ikke fordelt. Med Faxes andel af dette serviceløft, bliver servicerammen for Faxe Kommune i 2021 1.640,8 mia. kr. Serviceudgifterne for budgetforslaget ved 1. behandlingen, var holdt på denne ramme.

Begge ændringsforslag indebærer, at kommunen i budgettet for 2021-2024 løfter serviceudgifterne over den udmeldte serviceramme.

Anlæg

Ved denne sag frigives rådighedsbeløb på anlæg. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen betyder, at administrationen kan iværksætte aktiviteter allerede primo januar 2021. I de ansvarlige udvalg for anlægsprojekterne drøftes, hvorledes, hvornår og hvordan udvalget involveres i de konkrete anlægsprojekter.

Budgetbemærkninger

Efter budgetvedtagelsen i byrådet tilrettes budgetbemærkningerne, så de stemmer overens med de ændringsforslag, der er blevet vedtaget. Bemærkningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest medio december.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag i budgetforliget vil have følgende påvirkning på økonomien i budget 2021-2024:

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

 1. Påvirkning af resultatet i 2021 ift. 1. behandlingen af budgettet på 120,2 mio. kr.
 2. Likviditeten skønnes at udgøre 147,3 mio. kr. ved udgangen af 2021
 3. Serviceudgifterne udgør med ændringsforslaget 1.698,3 mio. kr. i 2021
 4. Bruttoanlægsudgifter udgør med ændringsforslaget 79,9 mio. kr. i 2021


Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

 1. Påvirkning af resultatet i 2021 ift. 1. behandlingen af budgettet på 102,6 mio. kr.
 2. Likviditeten skønnes at udgøre 156,2 mio. kr. ved udgangen af 2021
 3. Serviceudgifterne udgør med ændringsforslaget 1.698,2 mio. kr. i 2021
 4. Bruttoanlægsudgifter udgør med ændringsforslaget 101,8 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 2. at følgende sættes til afstemning og dermed afgør, hvilke af de fremsatte ændringsforslag der skal indgå i det endelige budget 2021-2024:
 • Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
 • Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

3. At alle rådighedsbeløb på anlæg vedrørende 2021 frigives.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 191:

Ad indstillingens punkt 1 og 3 anbefales.


Ad punkt 2:

For ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte 3: Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).


For ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte 4: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 3 blev godkendt.


Indstillingens punkt 2:

For ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

Imod stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).


For ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).


Ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev godkendt.


Fraværende: Ingen.

177. Godkendelse af takster og brugerbetaling for 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2021-2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2020 for at have virkning fra 1. januar 2021.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2021.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2021-2024.


Ændringerne i taksterne fra 2020 til 2021 er anført med rødt i takstbladet.


Specielle forhold i takstsagen

Børn & Læringsudvalget:

Taksterne for Børn & Læringsudvalgets område udsættes og behandles på udvalgets møde ultimo oktober, da udvalget blandt andet skal tage stilling til forhold omkring fritidshjem eller SFO i forbindelse med takstsammensætningen for 2021. Varsling af takster i forbindelse med budget 2021 skal ske med mindst en måneds varsel før den 1. januar 2021, hvorfor behandlingen af Børn & Læringsudvalgets takster kan ske rettidigt på byrådets møde den 12. november 2020.


Teknik & Miljøudvalget:

Spildevandstakster behandles ligeledes først senere, idet at Faxe Kommune endnu ikke har fået tilsendt materiale fra Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at taksterne for 2021 godkendes.

Plan & Kulturudvalget, 22. september 2020, pkt. 125:

Godkendt.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).


Senior & Sundhedsudvalget, 22. september 2020, pkt. 96:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Børn & Læringsudvalget, 23. september 2020, pkt. 118:

Udsættes til ordinært møde oktober 2020.


Fraværende: Ingen.


Teknik & Miljøudvalget, 24. september 2020, pkt. 119:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 192:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


178. Forlængelse af funktionsperiode for § 17.4 udvalg

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020-2023 var der enighed om nedsættelse af to såkaldte § 17, stk. 4 udvalg.

§ 17, stk. 4 udvalg kan i henhold til den kommunale styrelseslov nedsættes for en begrænset periode og til løsning af en særlig problemstilling. De to nedsatte udvalg arbejder med

 • En analyse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling på det sociale område, og
 • Udmøntningen lokalt af FNs verdensmål.

Byrådet behandlede sagen om nedsættelse af de to § 17, stk. 4 udvalg på sit møde den 6. februar 2020. For begge udvalg blev der vedtaget et kommissorium ligesom byrådet godkendte udvalgenes sammensætning.

§ 17, stk. 4 udvalgene er underlagt Økonomiudvalget og har alene en rådgivende funktion overfor Økonomidvalget.

Under punktet skal der tages stilling til en forlængelse af de to udvalgs funktionsperiode. Den af byrådet besluttede funktionsperiode løber fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Det er forventningen, at der vil blive afholdt minimum10 møder i perioden.

Mødeaktiviteten for de to udvalgt kan opgøres således:

 1. "Udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling": Har afviklet 5 møder. Det første møde var et telefonmøde den 21. april 2020. Der blev aflyst 2 tidligere møder.
 2. "Verdensmål Udvalget": Har afviklet 4 møder. Det første møde var et virtuelt møde den 7. maj 2020. Der blev aflyst 2 tidligere møder. 

Som det ses har Covid-19 forsinket opstarten af de to udvalgs mødevirksomhed.

Den kortere funktionsperiode påvirker udvalgenes mulighed for at kunne løse den opgave de er stillet jf. de vedtagne kommissorier.

Efter ønske fra de to udvalgsformænd foreslås udvalgenes funktionsperiode derfor forlænget til udgangen af juni måned 2021.

Der er i budget 2020 afsat midler til afholdelse af vederlag til formanden for den nuværende funktionsperiode. Der er ligeledes afsat budget til diæter og kørsel til de eksterne deltagere.

En forlængelse af funktionsperioden beløber sig økonomisk til i alt 78.000 kr., som kan afholdes indenfor eksisterende budget. Udgiften dækker de kendte mødediæter samt honorarer. Hertil kommer en mindre ekstraudgift til kørselsgodtgørelse.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at de to §17, stk. 4 udvalg forlænges med funktionsperiode frem til 30. juni 2021.Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 195:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


179. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

Sagsfremstilling

Der er indgået købsaftaler om salg af storparcellerne Jens Chr. Skous Vej 12 og 14 i Haslev. Det er byrådet, som kan give bevilling og frigive rådighedsbeløb.


Jens Chr. Skous Vej 12 er solgt for 1.054.500 kr. til Tuen-Byg ApS til overtagelse den 1.7.2020.


Jens Chr. Skous Vej 14 var udbudt til salg for 2.893.800 kr., men er solgt for 2.903.446 kr. til Jens Chr. Skous Vej 14 K/S til overtagelse den 1.8.2020.


Alle storparcellerne ved Jens Chr. Skous Vej er hermed solgt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Indtægt ved salg: 3.957.946 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 88.552 kr. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
  - indtægt ved salg: 3.957.946 kr.
  - udgift til ejendomsmægler: 88.552 kr.,
 2. at der samtidig overføres 79.159 kr. til 2%-kontoen, og
 3. at pkt. 1-2 finansieres af kassebeholdningen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 196:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


180. Bevilling til Pulje Sygefravær på offentlige arbejdspladser

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Beskæftigelsesministeriets om Pulje til Sygefravær på offentlige arbejdspladser. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i årene 2020-2022 på 2.300.000,00 kr. Formålet med puljen er at bidrage til og understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser fortsat arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet.


Projektet er nærmere beskrevet i sag nr. 119 på Børn & Læringsudvalgets dagsorden for 2020.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Center for Børn & Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 960.000 kr. og en indtægtsbevilling på 960.000 kr. i 2020 og en udgiftsbevilling på 1.340.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.340.000 kr. i 2021.


Børn & Læringsudvalget, 23. september 2020, pkt. 120:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 197:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


181. Ekspropriation til anlæg af sti ved Græsvej i Karise

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter i Karise. I den forbindelse skal Byrådet beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.


Teknik & Miljøudvalget har prioriteret stianlægget på møde 25. juni 2020. Projektet omfatter stianlæg i både øst- og vestsiden af Græsvej.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra to ejendomme.

Fra en ejendom beliggende ved vejens østside påregnes erhvervet et areal i en bredde af ca. 3 m.

Fra en ejendom i vejens vestside påregnes erhvervet et areal i en bredde af ca. 1,5 m.

De berørte ejendomme er vist med gul markering på vedhæftede oversigtskort.


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 96. Åstedsforretning foreslås afholdt i perioden 16. november til 1. december 2020.


Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede mødet.

Der er ikke nogen budgetmæssige konsekvenser, da anlægget er prioriteret i de afsatte midler til anlæg af cykelstier.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation.
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen,
 3. at der fastsættes en dato for åstedsforretningen, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.Teknik & Miljøudvalget, 24. september 2020, pkt. 124:

Anbefalet, idet Eli Jacobi Nielsen (O) leder åstedsforretningen, og åstedsforretningen afholdes 16. november 2020.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 198:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Ingen.


182. Beslutning om udbygningsaftale i relation til lokalplanforslag 500-91

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Skovholmslund (se efterfølgende sag nr. 121 på dagsordenen) er der behov for at opgradere den eksisterende infrastruktur, som giver adgang til lokalplanområdet. Der er udarbejdet en trafikanalyse af Viatrafik, som anbefaler at det eksisterende kryds Teestrupvej/Lysholm Skolevej/Skovholmslundvej ombygges og at den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Teestrupvej omlægges. Denne ombygning af krydset vil være at betragte, som en ombygning af en overordnet trafikvej i Haslev, som Faxe Kommune generelt har ansvar for at tilvejebringe. Ombygning af den offentlige trafikvej i krydset Teestrupvej/Lysholm Skolevej/Skovholmslundvej og omlægning af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti vurderes at koste ca. 300.000 kr. ex. moms. Trafikanalyse fra Viatrafik er vedlagt sagen som bilag.


Skovholmslundvej er eneste adgangsvej til det nye boligområde og for at kunne udnytte lokalplanforslagets muligheder for at udstykke boliger kræver det, at Skovholmslundvej udvides og at der etableres stier for cyklende og gående langs Skovholmlundvej på strækningen fra Teestrupvej og til lokalplanområdets sydligste grænse. Grundejer, som har ønsket lokalplanen udarbejdet, har tilbudt at udvide Skovholmslundvej med tilhørende stier på denne strækning, så lokalplanens muligheder for udstykning af boliger kan udnyttes. Udvidelsen af Skovholmslundvej og etablering af stier vil ske i takt med, at der tilkobles nye boligveje på Skovholmslundvej.


På grundejers initiativ er der derfor indgået en udbygningsaftale om infrastruktur jf. planlovens kap. 5a. Udbygningsaftalen skal vedtages endeligt inden endelig vedtagelse af lokalplan 500-91.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser, hvis det vedtages at der afsættes midler fra byggemodningskonto.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 • at der indgås en udbygningsaftale med grundejer om udvidelse af Skovholmslundvej med tilhørende fællesstier på strækningen mellem Teestrupvej og til lokalplanens sydligste afgrænsning, og
 • at der afsættes midler fra byggemodningskonto til ombygning af krydset Teestrupvej/Lysholm Skolevej/Skovholmslundvej, som anbefalet i trafikanalyse fra ViatrafikPlan & Kulturudvalget, 22. september 2020, pkt. 120:

Anbefales, med den bemærkning, at i forhold til indstillingens ad 2. udelades "som anbefalet i trafikanalyse fra Viatrafik".


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 200:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Ingen.


183. Forslag til lokalplan 500-91 - Boliger ved Skovholmslund i Haslev, etape III + Kommuneplantillæg nr. 37

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 500-91 for området omkring Skovholmslundsvej er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at udbygge det eksisterende boligområde ved Skovholmslundvej. Kommuneplantillæg og lokalplanforslag muliggør et nyt stort boligområde med op til 400 boliger i den sydvestlige del af Haslev, hvis de vedtages i den form som forslagene beskriver. Der skal nu tages stilling til om lokalplanforslag 500-91med tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 skal sendes i offentlig høring.


Kommuneplantillæg nr. 37

Planområdet er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst, men er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne udvikle området til boliger, kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer for området. Med kommuneplantillæg nr. 37 gøres det muligt at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager med maksimal højde på 8,5 meter. I kommuneplantillæg nr. 37 er der redegjort for behovet for at tage området i brug til boligformål på nuværende tidspunkt.


Idéfase

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været idéfase i perioden 15. april til 13. maj 2020, hvor der kom 4 forslag til planlægning for området. Forslagene omhandler overordnet set forslag til infrastruktur og sammenhæng med den omkringliggende bydel, samt ønsker til rekreativ brug af området. Forslagene er samlet i deres fulde længde i en hvidbog, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Her kan man også læse administrationens bemærkninger til forslagene, og i hvilket omfang forslagene er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91.


Lokalplanforslag 500-91

Formålet med lokalplanforslag 500-91 er at udlægge området til boligformål i form at både tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Der ud over udlægges der arealer til veje, stier, regnvandsbassin, tekniske anlæg samt fælles friarealer for hele området, herunder et større rekreativ fællesområde udformet som et bakket landskab langs med jernbanen, hvor overskudsjord fra byggemodningen anvendes. Der er mulighed for at anvende hele området til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen er dermed fleksibelt udformet, så den kan rumme den type boliger der er behov for, afhængigt af efterspørgslen på udstykningstidspunktet.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Udbygningsaftale

For at kunne udnytte lokalplanens mulighed for at udstykke boliger, kræver det at den eksisterende infrastruktur i området opgraderes, så den kan håndtere den øgede trafikmængde. På grundejers initiativ er der derfor indgået en udbygningsaftale om infrastruktur. Se sag nr. 120 i dagsordenen.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde mandag den 9. oktober 2020. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan 500-91 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene mandag den 9. oktober 2020Plan & Kulturudvalget, 22. september 2020, pkt. 121:

Anbefales, med den bemærkning, at borgermødet afholdes d. 9. november 2020.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 201:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Ingen.


184. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.


Borgmester Ole Vive orienterer om:

Midt- & Sydsjællands Brand & Redning og dækning af udrykninger i Faxe kommune, område Karise.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

 • Finn Hansen (A) orienterede om Haslev Hallerne og ny springhal.


 • Michael Rosendahl (V) orienterede om sin udpegning og møde i VISP.


 • Steen Petersen (O) orienterede om Marjatta og ophævet skærpet tilsyn.


 • Knud Erik Hansen (A) stillede spørgsmål til de manglende erhvervsklynger i Region Sjælland.


 • Dorthe Adelsbech (V) stillede spørgsmål til sagens vedhæftede bilag, hvor der mangler orientering om deltagere i forskellige råd og nævn.


 • Henrik Rützou Aakast (V) orienterede om møde i Affald Plus og opfordring til den fremadrettede sammensætning i bestyrelsen. Samt om nyt til Havegenbrugspladsen i Karise.


 • Marianne Ørgaard (L) stillede spørgsmål om at benytte andre affaldsgenbrugspladser.


Fraværende: Ingen.


185. Godkendelse af udbudsmateriale for salg af Sognefogedjorden (Lukket)
186. Lukket meddelelser (Lukket)