Byrådet - 11-04-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 11 april, 2019 - 18:30
Hent som fil:
49. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) ønskede dagsordenens punkt 71 - Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S taget af dagsordenen, da den indeholder en indstilling om, at Knud Erik Hansen vælges som medlem af bestyrelsen, som byrådet tidligere har taget stilling til i møde 7. februar 2019.


Imod stemte 20, Venstre, Borgerlisten, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.


For stemte 5, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.


Dagsorden godkendt som udsendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

50. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Lagerbygning som bruges til beboelse.
 • Punkt 73 på dagsordenen - Stitunnel i Karise - ændrede økonomioverslag.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

51. Regnskab 2018 for Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2018 i Økonomiudvalg og Byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2018 og Regnskab 2018 - Anlæg.


I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2018 i mio. kr.

Mio. Kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Indtægter

2.226,2

2.202,6

2.204,1

Driftsudgifter

-2.119,4

-2.120,8

-2.103,7

Renter

-6,3

-5,9

-6,1

Anlægsudgifter

-80,8

-58,1

-47,4

Resultat i alt

19,8

17,8

47,0

Afdrag på lån

-23,4

-23,4

-23,1

Optagelse af lån

0

0

0


Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, Kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2018 er senest udmeldt af KL i august 2018 og lyder på 1.484,0 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.482,9 mio. kr. og er dermed 1,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2018 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.


Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger. 

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2018 udgør 80,8 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 77,5 mio. kr. og er dermed 3,3 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. puljemidler, som kom til i 2018.

Overskridelse af anlægsrammen for 2018 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte anlægsramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2019 når anlægsudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.


Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 47 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 47,4 mio. kr. 

Set i forhold til det forventede overskud på 19,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 27,2 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Mindreindtægt på 22,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 15,7 mio. kr. til driftsudgifter
 • Mindreudgift på 0,2 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 33,5 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 17,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 29,2 mio. kr. som fordeler sig med:

 • Merindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning
 • Mindreudgift på 17,1 mio. kr. til driftsudgifter
 • Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter
 • Mindreudgift på 10,7 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor. 


Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.629,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2018 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021. 


Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 575,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at Faxe Kommune har modtaget et engangsbeløb fra Gældsstyrelsen som kompensation for manglende gældsinddrivelse. Faxe kommune valgte for året 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2018 i budget og regnskab for 2021.


Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.103,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2018.


Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:


Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Regnskab 2018

Forbrug  %

Budgetrest

Teknik & Miljøudvalget

-124,9

-130,8

-124,6

95,2

6,2

Plan & Kulturudvalget

-45,1

-45,5

-43,9

96,5

1,6

Økonomiudvalget

-272,8

-272,9

-252,3

92,5

20,6

Senior & Sundhedsdudvalget

-452,7

-460,5

-467,8

101,6

-7,3

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

-517,7

-501,8

-500,3

99,7

1,5

Socialudvalget

-281,3

-281,5

-285,1

101,3

-3,6

Børn & Læringsudvalget

-424,8

-427,7

-429,6

100,5

-1,9

I alt

-2.119,4

-2.120,8

-2.103,7

99,2

17,1


Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Økonomiudvalget med mindreforbrug på 20,6 mio. kr., Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt et merforbrug på Senior & Sundhedsudvalget på 7,3 mio. kr. De enkelte centre har i vedhæftede bilag forklaret driftsresultatet for deres respektive områder. Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter fra 2018 til 2019 på samlet 20,1 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.


Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,1 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

 • Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. større end forventet.
 • Renter af langfristede tilgodehavender (lån til betaling af ejendomsskat) blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
 • Renter af kortfristet gæld blev samlet set 0,4 mio. kr. større end forventet.
 • Renter af langfristet gæld blev samlet set 0,2 mio. kr. mindre end forventet.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 47,4 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. Endvidere har der været salg af grunde og bygninger, som har reduceret nettoudgifterne. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:  

 • Asfaltkontrakt, 11,7 mio. kr.
 • Vibeengskolen - Renovering med MGO plader, 6,4 mio. kr.
 • Pulje til cykelstier, 5,5 mio. kr.
 • Ejendomsstrategi, 5,0 mio. kr.
 • Kystbeskyttelse, 4,8 mio. kr.
 • Renovering af broer og tunneler, 4,1 mio. kr.
 • Byggemodning, 4,0 mio. kr.
 • Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede, indtægt på 6,6 mio. kr.
 • Salg af Rådhusvej 2 i Faxe, indtægt på 4,5 mio. kr.
 • Salg af Troelstrupgård, indtægt på 3,6 mio. kr.

Ekstraordinære poster

Der har været ekstraordinære anlægsindtægter i 2018 på 9,9 mio. kr. fra statslige puljer vedrørende projekter og indtægter fra salg af jord og ejendomme på 19,3 mio. Desuden er der ekstraordinært afdraget 47 mio. kr. på gæld vedrørende gadebelysning.


Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2018 i alt -11,2 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. mindre end ultimo 2017. Reduktionen af beholdningen på 47,1 mio. kr. er fremkommet ved:

 • Positivt regnskabsresultat på 47 mio. kr.
 • Ordinære afdrag på lån med -23,1 mio. kr.
 • Finansforskydninger og kursreguleringer på -71 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2018 opgjort efter kassekreditreglen er på 143,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 23,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2017, hvor likviditeten udgjorde 119,7 mio. kr. Stigningen er forventet grundet de tidligere års ekstraordinære afdrag af langfristet gæld ikke længere påvirker 12 måneders likviditeten negativt. Likviditeten pr. indbygger udgør 3.919 kr. pr. indbygger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 • Regnskab 2018 godkendes
 • Efter behandling i Byrådet afgives regnskabet til revision. Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 62:

Anbefales. 


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

52. Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


mar. 2018

apr. 2018

maj 2018

jun. 2018

jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

3 mdr.

141,6

159,2

168,3

159,4

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

12 mdr.

130,1

132,5

135,9

138,0

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6


Ultimo marts kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 91,1 mio. kr. Det er en stigning på 12,4 mio. kr. i forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo februar.
I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 22 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 50,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 4,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse og et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2018.

Der forekommer normalt en stigning i 3 mdrs. likviditeten på dette tidspunkt grundet indbetalinger af 1. rate af ejendomsskatter, samt højere 12-dels afregning fra staten (11, 5 mio. kr. højere i marts).
Der er ikke øvrige særlige bevægelser på kassebeholdningen, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.
Der udover påvirker betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 ikke længere udviklingen, men kun niveauet på 3 mdrs. likviditeten


Niveauet på 12 mdrs. likviditeten påvirkes nu i større grad af såvel betalingen til SEAS/NVE som det generelle, periodisk højere udgiftsniveau i januar – februar.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

25,0

Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.

Teknik & Miljøudvalget

142.097

28.498

20,1

-4,9

Plan & Kulturudvalget

48.192

10.279

21,3

-3,7

Økonomiudvalget

268.082

65.610

24,5

-0,5

Senior & Sundhedsudvalget

480.071

102.896

21,4

-3,6 *)

Beskæftigelse og Integrationsudvalget

519.632

133.366

25,7

0,7

Socialudvalget

297.304

72.547

24,4

-0,6

Børn & Læringsudvalget

431.487

100.824

23,4

-1,6

Faxe Kommune i alt

2.186.865

514.020

23,5

-1,5

 Forbrug 2018: 490 mio. kr.
*): Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er kun afregnet for 1 måned


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo marts på 23,5 % svarende til 1,5 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 23,1 og for 2017 22,9.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo marts (netto - løbende priser):


2018: 5 mio. kr. (Udgifter: 5,2 mio. kr., indtægter: 0,2 mio. kr.).

2019: 2,2 mio. kr. (Udgifter: 3,3 mio. kr., indtægter: 1,1 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

53. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 64:

Anbefales. 

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

54. Anlægsregnskab - Rådhusvej 2, bygningsarbejde

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Rådhusvej 2, bygningsarbejde" med hovedtal således:


 

 

Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 65:

Anbefales. 

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

55. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

56. Anlægsregnskab - Faxe kommunes køb af Haslev Posthus

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes køb af Haslev Posthus" med hovedtal således:


 


Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det, i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018. Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 67:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

57. Anlægsregnskab - Statens pulje til modulforsøg med boliger

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Statens pulje til modulforsøg med boliger" med hovedtal således:Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb.

Afvigelsen skyldes, at restfinansieringen på ca. 2,6 mill. fra "Restmidler fra Håndværkerhøjskolens konkurs" budgetteknisk ikke håndteres som en bevilling.

Den reelle afvigelse udgør kr. 50.520 i merforbrug.


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 68:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

58. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Troelstrupgård

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Troelstrupgård" med hovedtal således:Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter.

Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.


Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 69:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

59. Anlægsregnskab - Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede " med hovedtal således:


 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem indtægter og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at merindtægten tilgår kassebeholdningen i 2018.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 70:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

60. Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2 " med hovedtal således:


 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven. 

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

• at anlægsregnskabet godkendes, og

• at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 71:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

61. Anlægsregnskab - Byggemodning

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Byggemodning" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.  Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 50:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 72:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

62. Anlægsregnskab - Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.  Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 51:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 73:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

63. Anlægsregnskab - Nedrivningspulje

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Nedrivningspulje" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 52:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 74:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

64. Anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af gadelys til LED" med hovedtal således:


 


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 53:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 75:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

65. Anlægsregnskab - Pulje til cykelstier

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje til cykelstier" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 54:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 76:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

66. Anlægsregnskab - "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for ""Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud" med hovedtal således:Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 55:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 77:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

67. Anlægsregnskab - Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018" med hovedtal således:


Merforbruget skyldes, at prisen på asfalt er steget med 9,63 % (jf. asfaltindex), mens budgetterne efter KL’s PL fremskrivning har været 1,92 %.

Hvilket medfører en udhuling af budgettet og hermed en årlig merudgift.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.


Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at anlægsregnskabet godkendes, og
 • at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2018.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 56:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 78:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

68. Anlægsregnskab - Pulje til fritidsbrugere

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunens "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger med mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Anlægspulje til fritidsbrugere".


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 


Udgifter

Indtægter

Bevilling

2.534.486


Forbrug

2.532.247


Difference

2.239(Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.)

Formålet med puljen er at renovere og opgradere de kommunale faciliteter som Faxe Kommune stiller til rådighed, og fortrinsvis benyttes af fritidsbrugerne, herunder indkøb af udstyr der anvendes i de kommunale faciliteter. I 2018 har puljen dækket ca. 80 mindre og større projekter efter politisk godkendte retningslinjer. Mindre-forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.


Plan & Kulturudvalget, 26. marts 2019, pkt. 44:

Anbefales. 


Tanja Larsson (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 79:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

69. Årsrapport/regnskab 2018 for Midt og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt vedlagte årsrapport for 2018, som er godkendt af Beredskabskommissionen den 13. marts 2019.

Årsrapporten indeholder:

 • Selskabets oplysninger
 • Ledelsens påtegninger
 • Bestyrelsens påtegning
 • Ledelsens årsberetning
 • Årsregnskab 2018
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har revideret årsrapporten, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegningen er vedlagt.


Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 423.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

Regnskabspraksis er i 2018 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016.


Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2018 har, ud over fortsat sikker drift samtidig med den fortsatte udviklingsproces omkring etableringen af MSBR, hvor borgere og virksomheder ikke skal opleve svigt eller serviceforringelser, været forberedelse af ny aftale med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege. Her skal køretøjer og administrationsudstyr leveres af MSBR, hvilket er en ændring i forhold til tidligere aftaler. Der har også været fokus på implementering af ny plan for serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, samt afslutning af nye lokalaftaler vedrørende det deltidsansatte brandmandskab. Det er ledelsens opfattelse, at målsætningen er opnået.


Forventninger og fremtidige mål.

I 2019 skal der gennemføres en revision af ejerstrategien for MSBR, og processen omkring revision af plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet skal påbegyndes.
Derudover skal der arbejdes med udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den Dynamiske Trio (ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant). Der skal endvidere arbejdes med vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere.


Som yderligere bilag er vedlagt:

 • Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 13. marts 2019
 • Anlægsaktiver
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisionsberetning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2018 godkendes.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 81:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

70. Betaling af jordrente

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer to ejendomme, Møllevangsskolen, Kongsted, og Lindersvoldvej 3, Roholte, Faxe (tidligere losseplads), som er pålagt jordrente. Jordrenten på Møllevangsskolen er på 18.748 kr. om året og på Lindersvoldvej 3.980 kr. om året. Det foreslås, at kommunen betaler sig ud af jordrenteforpligtelsen på de to ejendomme.


Jordrente blev indført i tre jordlove i 1919, da der skulle skaffes jord til udstykning og til at oprette husmandsbrug. Nye jordbrugere skulle ikke betale en købesum for at få et areal fra staten. I stedet skulle de betale en årlig afgift til staten i form af en jordrente, som er på 4 % om året af jordværdien. Fra 1967 fik jordbrugeren mulighed for at betale sig ud af jordrenteforpligtelsen ved at betale en afløsningssum svarende til jordrenteværdien. I dag er der kun godt 200 ejendomme i hele Danmark, som er pålagt jordrente.


Med en rente på 4 % om året svarer det til, at afløsningssummen er betalt hvert 25. år. Ved ændringer i grundværdien, som fastsættes af SKAT, ændres jordrenteværdien tilsvarende.

Kommunen har betalt jordrente for Møllevangsskolen siden 1965, og den har i dag en jordrenteværdi på 937.400 kr. Der betales kun delvis jordrente på 2 % af denne ejendom. Lindersvoldvej har kommunen betalt jordrente for siden 1971, og den har i dag en jordrenteværdi på 99.500 kr.

Lovgrundlag

Lov om arbejderboliger på landet § 10.

Jordfordelingsloven §§ 22 og 22a.

Økonomi

Sagen har budgetmæssige konsekvenser. Bevillingen medfører et øget træk på kassebeholdningen på 1.036.900 kr. Konsekvensen ved ikke at betale sig ud af jordrenteforpligtelsen vil være en for altid årlig renteudgift.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. at kommunen betaler sig ud af jordrenteforpligtelsen på Møllevangsskolen, Kongsted, og Lindersvoldvej 3, Roholte, Faxe,
 2. at der gives en bevilling på 1.036.900 kr., og
 3. at beløbet finansieres ved et træk på kassebeholdningen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 84:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

71. Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.

Jf. selskabets vedtægter skal følgende forslag godkendes på generalforsamlingen:

 • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 • Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 • Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
 • Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede Årsrapport, inkl. regnskabet for 2018 samt Revisionsprotokollat, fremgår af de vedlagte bilag. Årsrapport og Revisionsprotokollat blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 29. marts 2019. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten og Revionsprotokollat godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2018 et resultatmæssigt overskud på 38.288 t.kr., som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Knud Erik Hansen vælges til bestyrelsen, og Anne Camilla Meyer vælges som næstformand.

Generalforsamlingerne i datterselskaberne gennemføres efter samme koncept efter generalforsamlingen i holdingselskabet, blot udgør bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S generalforsamlingen i disse selskaber. 

Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2019 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

 1. at godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten,
 2. at godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
 3. at direktion og bestyrelse gives decharge,
 4. at Knud Erik Hansen vælges som medlem af bestyrelsen,
 5. at Anne Camilla Meyer vælges som næstformand, og
 6. at revisionspartnerselskabet EY vælges som selskabets revisor.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1, 2, 3, 5 og 6 blev godkendt.


For indstillingspunkt 4, stemte 21, Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.


Imod indstillingspunkt 4, stemte 4, Dansk Folkeparti, idet de mener at Knud Erik Hansen allerede ved byrådsmødet den 7/2 2019 blev indvalgt til bestyrelsen.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

72. Nedrivning af bygninger ved Bavnestræde

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på Midtskolen afd. Bavne, så de fire små bygninger kan rømmes og afhændes.

Tre af de fire små bygninger har indtil 2017 fungeret til forskelligt skolebrug og lærerforberedelse. Disse funktioner er nu blevet indrettet i skolebygningerne. Den ene af de fire små bygninger rummer administration samt en del teknik til ringesystemer med videre. Derfor foreslås kun de tre bygninger afhændet, se kortbilaget.


Bygningerne, som foreslås nedrevet, har i BBR bygningsnr. 1, 3 og 5, og er opført i 1957. Bygningsnr. 1 og 3 har grundareal på 101 m2, og bygningsnr. 5 har grundareal på 145 m².


Bygningerne foreslås nedrevet for at skabe mulighed for eventuelt fremtidigt anlæg af p-pladser i tilknytning til de eksisterende p-pladser ved hallen. Til orientering kan det oplyses, at lokalplanen for området rummer muligheder for udvidelse/ny hal i tilknytning til den eksisterende hal.


Salg af ejendommene har været overvejet men er fravalgt grundet placeringen tæt ved skolegården og hallens p-plads, som måske kan give anledning til konflikter med kommende beboere.


Området er omfattet af Lokalplan 1100-53 Dalby Bymidte og beliggende i delområde, som er udlagt til offentlige formål.

Lokalplanens formål er ligeledes at sikre tilstrækkelig parkering til områdets funktioner og aktiviteter.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at de tre bygninger ved Bavnestræde nedrives.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 49:

Venstre stillede forslag om, at bygning 5 "Kirsebærhuset" ikke nedrives, og at de to øvrige bygninger nedrives.


For forslaget stemte: Erik Rasmussen (V), Henrik Aakast (V), Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O), Michael Christensen (C), Finn Hansen (A).

Imod forslaget stemte Christina Birkemose (A), da hun ønskede behovet afdækket, kriterier for brug og opgørelse af driftsudgifter, inden der tages stilling.


Ændringsforslaget anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 88:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O) anbefaler Teknik & Miljøudvalgets flertals indstilling.


Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning

Venstre stillede forslag om, at bygning 5 "Kirsebærhuset" ikke nedrives, og at de to øvrige bygninger nedrives.


For forslaget stemte 16, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance, Finn Hansen (A) og Det Konservative Folkeparti.


Imod stemte 9, Knud Erik Hansen (A), Tanja Larsson (A), Jens Hvidemose (A), Anne Camilla Meyer (A), Henning Poulsen (A), Inger Andersen (A), Laura Vestina Andréa (A), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, idet de støtter den administrative indstilling.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

73. Stitunnel Karise - ændrede økonomioverslag

Sagsfremstilling

Denne sag giver information om nyt rådgiveroverslag, som ikke kan holdes indenfor det afsatte budget. Der er endvidere ny tidsplan fra rådgiveren.


Ved beslutningen om anlæg af en stitunnel i Karise var det påregnet at udføre anlægsarbejdet i foråret 2019 samtidig med Østbanens omlægning af skinner.

Der ville herved være en besparelse og mindre gener for togtrafikken.

Anlægsudgifterne blev af rådgiveren i 2018 beregnet til 5,54 millioner kr. ekskl. moms og erstatninger til arealerhvervelse med videre. Samlet inkl. ekspropriationsudgifter 6,3 millioner kr.

Nævnte beløb fremgår af bilag til dagsordenen benævnt "Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse Møllevej og Solagervej".


Med henblik på gennemførelse af projektet er der efterfølgende udført skitseprojektering, afholdt åstedsforretning med videre.

I forbindelse med de forhandlinger rådgiveren har haft med Østbanen, er det nu meddelt, at baneomlægningen foreløbig udskydes til 2021.

Rådgiveren har efter udarbejdelse af skitseprojekt fremsendt reviderede overslag baseret dels på gennemførelse af tunnel- og stiprojektet koordineret med baneomlægningen dels som et selvstændigt projekt.


De reviderede anlægsudgifter er nu beregnet til:

Anlæg 1: Udførelse i 2019/2020 - 7,74 millioner kr. ekskl. moms og ekspropriationsudgifter med videre. Samlet inkl. ekspropriationsudgifter 8,54 millioner kr.

Anlæg 2: Udførelse i 2021 - 6,44 millioner kr. ekskl. moms og ekspropriationsudgifter med videre. Samlet inkl. ekspropriationsudgifter 7,24 millioner kr.


Med baggrund i de tilbudte erstatninger og indgåede forlig med tre af fire grundejere forventes det, at udgifterne i forbindelse med ekspropriation af de nødvendige arealer og øvrige erstatninger stort set holdes indenfor det oprindeligt anslåede.


De forventede anlægsomkostninger fremgår af bilaget "Anlægsoverslag - tunnel - og stianlæg Karise".


I henhold til rådgiverens reviderede tidsplan vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes ca. 40 uger efter påbegyndelse af detailprojektering.

Grundet de ændrede forudsætninger er der behov for, at der træffes en beslutning om iværksættelse af detailprojektering og indhentning af tilbud, før der arbejdes videre med projektet.

Der er ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser i sagen, idet udgifterne til detailprojekteringen kan afholdes indenfor anlægsbevillingen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Men rådgiveroverslaget indikerer budgetudvidelsesbehov på mellem 2,24 millioner kr. og 0,94 millioner kr.


Sagen afgøres af

Teknik - og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at detailprojektering og udbudsforretning iværksættes med henblik på gennemførelse af projektet i 2020, og
 • at der tages endelig stilling til iværksættelse af projektet, når der er indhentet tilbud.Teknik & Miljøudvalget, 27. marts 2019, pkt. 48:

Michael Christensen (C) stillede følgende ændringsforslag:

 • at detailprojektering og udbudsforretning iværksættes med henblik på gennemførelse af projektet i 2021, og
 • at der tages endelig stilling til iværksættelse af projektet, når der er indhentet tilbud.

For forslaget stemte: Michael Christensen (C), Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A).

Imod forslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussenm(V) og Henrik Aakast (V).


Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

 • at der indhentes to tilbud på gennemførelse af projektet i 2020 og gennemførelse af projektet i 2021 sammen med Østbanen.
 • at der tages endelig stilling til iværksættelse af projektet, når der er indhentet tilbud.

For forslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussenm(V) og Henrik Aakast (V).

Imod forslaget stemte: Michael Christensen (C), Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A).


Michael Christensen (C) løfter sagen til byrådet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag: 

 1. Udbudsmaterialet udarbejdes således, at entreprenøren afgiver 2 tilbud: 1 tilbud hvor arbejdet udføres uafhængig af Østbanen og 1 tilbud hvor arbejdet gennemføres samtidig med Østbanen.
 2. Efter endt licitation skal sagen behandles igen i det politiske niveau.

For ændringsforslaget stemte 14, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance.


Imod stemte 11, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti idet de ønsker, at detailprojektering og udbudsforretning iværksættes med henblik på gennemførelse af projektet i 2021, og at der tages endelig stilling til iværksættelse af projektet, når der er indhentet tilbud.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

74. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for et boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 18-12-2018 til 12-02-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 7 høringssvar, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 6 og 27 medunderskrivere. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Trafik, trafiksikkerhed og trafikstøj på Gl. Næstvedvej
 • Hegn i skel mod naboer
 • Etageantal
 • Terrænforskelle
 • Tab af udsigt
 • Rettelser til lokalplan redegørelsens afsnit om fund og fortidsminder, varmeforsyning og spildevand

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 1000-55. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne vedrører antallet af boliger, bestemmelser om hegn i skel, samt rettelser til redegørelsens afsnit om "Museumsloven – Fund og Fortidsminder", "Varmeforsyning" samt "Regn- og spildevand".


Baggrund

Center for Plan og Miljø har i samarbejde med bygherres rådgiver udarbejdet omhandlende planer for et nyt tæt-lav boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede. Planområdet ligger syd for Gl. Næstvedvej i den østlige del af Rønnede og udgør et areal på ca. 1,6 ha. Området anvendes i dag til parkering i forbindelse med et bosted på Gl. Næstvedvej 37 samt til hobbylandbrug/ridebane.


Lokalplanens 1000-55 fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje, parkering, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med knap 30 nye tæt-lav boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25°, og at tage skal beklædes med røde tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om, at bebyggelsen i det enkelte byggefelt skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.


Med kommuneplantillæg nr. 21 udvides kommuneplanens rammeområde R-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter matrikel 5g Rønnede By, V. Egede. I kommuneplantillægget er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. at § 10.3 ændres til ”I skel mod Gl. Næstvedvej skal der etableres levende hegn af løvfældende arter”, og at lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i overensstemmelse hermed.
 2. at byggefeltet nærmest Gl. Næstvedvej 31 og 35 reduceres med én bolig, og at lokalplanens redegørelse, bestemmelser samt kortbilag tilrettes i overensstemmelse hermed.
 3. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Museumsloven – Fund og Fortidsminder” tilrettes i overensstemmelse med høringssvar fra Museum Sydøstdanmark.
 4. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Varmeforsyning” tilrettes i overensstemmelse med høringssvaret fra Dansk Gas Distribution.
 5. at lokalplan redegørelsens afsnit om ”Regn- og spildevand” omformuleres således, at lokalplanområdet skal udlægges til separatkloakering med et tillæg til spildevandsplanen.
 6. at lokalplanens anvendelsesbestemmelser § 3 suppleres med bestemmelser for erhverv i boligområde.Plan & Kulturudvalget, 26. marts 2019, pkt. 52:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Økonomiudvalget, 3. april 2019, pkt. 89:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

75. Revideret tilsynspolitik på ældreområdet 2019

Sagsfremstilling

I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen årligt følge op på tilsynspolitikken, og herunder foretage de nødvendige justeringer. I nærværende revision er der kun lagt op til mindre ændringer.


Baggrund

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Tilsynet skal medvirke til at sikre, at kommunale og private leverandører lever op til lovens bestemmelser og de kommunalt vedtagne kvalitetsstandarder, herunder at borgeren får den visiterede hjælp samt, at det visiterede er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov. Desuden er der fokus på kvaliteten i den hjælp, der leveres.


Tilsynsopgaven med de enkelte leverandører er til dagligt forankret i Visitationen, samt en gang årligt hos en ekstern konsulent, som udfører uanmeldte tilsyn via stikprøver.


Ændringer

 • Der er i nærværende tilsynspolitik foretaget mindre justeringer i afsnittet "tilsynets fokusområder". Fokusområderne er gjort mere overordnede og det er tilføjet, at Senior & Sundhedsudvalget mindst én gang årligt drøfter, om der er særlige områder tilsynet skal have fokus på. Hensigten med denne ændring er, at udvalget løbende kan sætte fokus på specifikke områder i tilsynene uden det giver anledning til, at tilsynspolitikken skal ændres.
 • Afsnittet "Opfølgning på tilsynsresultaterne" er omskrevet med flere sproglige præciseringer
 • Herudover er der foretaget små sproglige rettelser (fx har udvalget fået nyt navn siden tilsynspolitikken fra 2017).

Lovgrundlag

Lov om social service §151c

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at den reviderede tilsynspolitik godkendes.


Senior & Sundhedsudvalget, 26. marts 2019, pkt. 25:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

76. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.


Buslinje 99N

Faxe Kommunes skrivelse til Stevns Kommune om buslinje 99N er vedhæftet til orientering.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

77. Salg af areal (Lukket)
78. Salg af bygning (Lukket)
79. Meddelelser (Lukket)