Byrådet - 11-06-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 11 juni, 2020 - 18:30
Hent som fil:
98. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

99. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørsmål om:

 • Udlejning af kommunale ejendomme, som kommunen planlægger at sætte til salg.

Fraværende: Ingen.

100. Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19, herunder orientering om genåbning i henhold til vejledninger fra staten.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.
 • At der træffes de aktuelle nødvendige beslutninger, der kan være omkring genåbning af kommunen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

101. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2020

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2020


Likviditet
Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

sep. 2019

okt. 2019

nov. 2019

dec. 2019

jan. 2020

feb. 2020

mar. 2020

apr. 2020

maj 2020

3 mdr.

118,6

108,9

83,2

79,2

90,8

116,9

122,9

114,4

96,9

100,4

115,2

135,2

129,5

12 mdr.

122,9

118,1

112,5

108,0

105,5

102,9

99,9

101,3

103,4

105,3

107,3

107,9

108,0


Ultimo maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 129,5 mio. kr. Der er et fald i likviditeten siden opgørelsen pr. ultimo april på 5,7 mio. kr. I samme periode i 2019 steg 3 mdrs. likviditeten med 1,7 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 10,9 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2019.


12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 108,0 mio. kr. og viser således en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april og et fald på 14,9 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2019.


Der er ingen særlige, større bevægelser på kassebeholdningen i maj 2020, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

41,7Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.Teknik & Miljøudvalget

142.012

49.629

34,9

-6,7Plan & Kulturudvalget

46.958

19.907

42,4

0,7Økonomiudvalget

275.501

115.237

41,8

0,2Senior & Sundhedsudvalget

501.634

202.529

40,4

-1,3Beskæftigelse & Integrationsudvalget

537.736

228.872

42,6

0,9Socialudvalget

320.106

145.031

45,3

3,6

*)


Børn & Læringsudvalget

455.985

178.629

39,2

-2,5Faxe Kommune i alt

2.279.932

939.835

41,2

-0,4 Forbrug 2019: 700,7 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafen for respektive udvalg.
  Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo maj på 41,2 % af det korrigerede budget svarende til 0,5 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. I det korrigerede budget indgår nu bevillinger fra sagen vedr. budget 2020 i balance. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 39,5 og for 2019 41,0.


For Senior & Sundhedsudvalget kan forbrugsprocenten ultimo maj opgøres til 45,5 %, når der ses bort fra den kommunale medfinansiering.

For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 42,7 %, når der ses bort fra privat- og efterskoler.

 
Følgende fagudvalg er specificeret i bilag 1; afsnit 2:

 • Socialudvalget

I forbindelse med Forventet regnskab pr. 31. maj, vil der være en større opmærksomhed på de 4 store velfærdsområders udvalg; Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Dette sker på baggrund af de tidligere prognoser for 2020 og deraf de ændringer som vedtaget ift. at få budget 2020 i balance og derudover også COVID-19 udgifter, som især påvirker Senior & Sundhedsudvalget.


Tabel 3: Forbrug Covid-19 ultimo måned (i kr. 1.000)


Forbrug

Teknik & Miljøudvalget

312

Plan & Kulturudvalget

46

Økonomiudvalget

85

Senior & Sundhedsudvalget

2.191

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

6

Socialudvalget

24

Børn & Læringsudvalget

682

Faxe Kommune i alt

3.345


Tabel 3 viser ekstra udgifter (ej løn) der kan henføres til Covid-19. Det vil sige, at de er registreret ved anvendelse af den tværgående dimension (bærer): COVID-19.
Det er p.t. ikke muligt at opgøre lønudgifter der relaterer sig til Covid-19, idet hovedparten af dem er registeret sammen med den øvrige almindelige løn.

 
Anlæg

Forbruget pr. ultimo maj (netto - løbende priser):


2019: 13,0 mio. kr. (Udgifter: 14,4 mio. kr., indtægter: 1,4 mio. kr.).

2020: 6,1 mio. kr. (Udgifter: 8,8 mio. kr., indtægter: 2,7 mio. kr.).

Bemærk:

 • Grafen i bilag 1, afsnit 3 viser – pga. overskuelighed – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2020 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb på mere end 1 mio. i 2020.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

102. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringen på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskræftigelses- & Integrationsuvalget.


På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.


Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommunne. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.  


Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.


På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;


 • Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
 • Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
 • Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
 • Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer, der ikke skønnes brugt .
 • Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
 • Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
 • Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn' og unge samt 'Længerevarende botilbud'.


Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 


Finansiering og finansielle posterLikviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 78:

Godkendt


Fraværende: Ingen


Plan & Kulturudvalget, 26. maj 2020, pkt. 70:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Senior & Sundhedsudvalget, 26. maj 2020, pkt. 65:

Udvalget noterer sig, at mindreforbruget er udtryk for mindreforbrug i den kommunale medfinansiering og ikke på udvalgets driftsområde. Det undersøges, hvad der er er årsag til forventet mindreforbrug i tandplejen.


Fraværende: Ingen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 25. maj 2020, pkt. 37:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Socialudvalget, 25. maj 2020, pkt. 42:

Anbefales


Fraværende: Ingen


Børn & Læringsudvalget, 27. maj 2020, pkt. 61:

GodkendtØkonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 116:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

103. Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 30. april 2020

Sagsfremstilling

For at styrke økonomistyringen, er det besluttet, at administrationen skal lave månedlige regnskabsprognoser. Derfor præsenteres her den første udgave af forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for april måned.


FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.


Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum. Økonomiudvalget vil på grund af mødernes placering først på måneden, blive præsenteret for FR - Light med én måneds forsinkelse. Det forsøger vi at ændre med den politiske kalender for 2021.
Forværringen fra marts til april dækker over at forventningen til regnskab for beskæftigelsesområdet nu er stærkt påvirket af hvordan Covid-19 nedlukningen påvirker vores forsørgelsesudgifter. Forsørgelsesudgifterne forventes nu at være 33,0 mio. højere end i marts.


I forhold til servicerammen på 1.609,6 mio. kr., skønnes der pr. 30. april et merforbrug på serviceudgifter på 8,2 mio. kr. Dette merforbrug er overvurderet med ca 5,7 mio. kr., fordi ikke alle centre har implementeret byrådets beslutning den 12. maj om besparelser i budget 2020. Det vil slå igennem når vi laver forventet regnskab baseret på maj tal. Dertil kommer udgifter relateret til Covid-19, som også indgår i skønnet pr. 30. april og som vi vil blive kompenseret for.


Siden forventet regnskab 31. marts

På de store velfærdsområder er der vurderet et mindre udgiftspres på serviceområder, mens der på ej-serviceområder ses en markant forværring.


 • På Børn & Læringsudvalget ses en stigning på 5,6 mio. kr., som skyldes aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
 • På Socialudvalget er skønnet samlet set uændret.
 • På Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 28,1 mio. kr. som primært skyldes aktivitetsstigning på især sygedagpenge- og dagpengeområdet grundet Covid-19.
 • På Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 3,8 mio. kr. som skyldes at flere budgetreduktioner i 2020 allerede er medtaget.

Fremtidig FR-Light

FR-Light pr. april er første bud på, hvordan vi fremadrettet vil præsentere aktuelle prognser for forventet regnskab, De første evalueringer viser, at der er flere ting vi skal forbedre. Det gælder i forhold til proces og samarbejde når vi laver FR-Light, og det gælder i forhold til, at vi bliver bedre til at forklare afvigelser og udfordringer.  

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 117:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

104. Beslutning om budgetmæssig tilpasning vedr. konsekvenser for budget 2020

Sagsfremstilling

På byrådsmødet tirsdag d. 12. maj, blev der godkendt puljereduktioner for 20 mio. kr., PL-reduktioner for 7 mio. kr. samt besparelsestiltag i 2020 for 17,6 mio. kr. jf. bilag 14.

I forhold til at få budget 2020 i balance skal disse budgetmæssige reduktioner tilgå de udfordrede velfærdsområder. Dertil kommer, at budgettilpasningen skal foretages, så der er budgetmæssig dækning til at afholde udgifter. Dette er et revisionskrav.


Bevillingskompetencen ligger hos Byrådet, hvorfor der i denne sag er opgjort hvilke tillægsbevillinger (positive og negative), der ønskes bevilget til de respektive fagudvalg fordelt på service- og ej serviceområder.


Med denne sag foretages også budgetkorrektioner på Beskæftigelses & Integrationsudvalget i forlængelse af samarbejdet med konsulentfirmaet MPloy.Gives der tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel, vil kommunens korrigerede budget til serviceudgifter udgøre 1.597,6 mio. kr. Hertil skal lægges 12,9 mio. kr. grundet overførsler fra 2019, i alt 1.610,5 mio. kr.


Faxes Kommunes serviceramme udgør pt. 1.609,6 mio. kr.  

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Der ønskes samlet set bevilget 31,8 mio. kr. på serviceområder samt 16,3 mio. kr. på ej service områder.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at


 1. Senior & Sundhedsudvalget gives en tillægsbevilling på 1.106.000 kr. på serviceområder,
 2. Beskæftigelses & Integrationsudvalget gives tillægsbevilling på -4.754.000 kr. på serviceområder,
 3. Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 20.759.000 kr. på serviceområder,
 4. Børn & Læringsudvalget gives en tillægsbevilling på 14.723.000 kr. på serviceområder,
 5. Senior & Sundhedsudvalget gives en tillægsbevilling på 85.000 kr. på ej seviceområder
 6. Beskæftigelses & Integrationsudvalget gives tillægsbevilling på 20.977.000 kr. på ej serviceområder,
 7. Socialudvalget gives en tillægsbevilling på -4.903.000 kr. på ej serviceområder,
 8. Børn & Læringsudvalget gives en tillægsbevilling på 111.000 kr. på ej serviceområder, og
 9. Punkt 1-8 finansieres af kassebeholdningen.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 118:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

105. Godkendelse af skema B - opførelse af 36 almene familieboliger Arne Jacobsens Vej - etape II

Sagsfremstilling


I denne sag skal byrådet tage stilling til Boligkontorets anmodning om godkendelse af Skema B.


Den 15. november 2018, pkt. 191, godkendte Byrådet skema A vedr. opførelse af 36 almene familieboliger på Arne Jacobsens vej, Haslev /etape 2. Der blev godkendt en samlet anskaffelsessum på 74.053.000 kr.


Faxe Kommune har modtaget skema B ansøgning den 30/4 2020. Ansøgningen er således modtaget indenfor for den forlængede tidsfrist, som Byrådet godkendte den 12/3 2020, pkt. 38.


Skema B-budgettet er tilrettet efter de ændrede forudsætninger for byggeriet efter gennemførelse af licitationen. Dette har ikke påvirket den samlede anskaffelsessum på 74.053.000 kr.  


Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 10% kommunalt grundkapitallån og 88% realkreditlån.


Beboerindskud

1.481.060

Kommunalt grundkapitallån

7.405.300

Realkreditlån

65.166.640

I alt

74.053.000 

     


Det samlede budget er holdt indenfor maksimumbeløbet, som er fastsat af ministeriet.


Projektet har været i offentligt udbud som hovedentreprise. ABR og AB/SBT er uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler.


Boligerne forventes at kunne tages i brug den 1/6 2021.


Anskaffelsessummen giver en husleje på 1.025 kr. pr. m2 pr. år.  


Med godkendelse af skema A har Faxe Kommune forpligtiget sig til at stille garanti for realkreditlånet. Garantien påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger jfr. almenboligloven.


Almenbolig lovens krav til skema B er opfyldt. 

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. 


Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser end vedtaget ved godkendelse af skema A:

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 65.167.000 kr.

Faxe Kommune skal betale grundkapitallån på 7.405.300 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller: 

 1. at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 74.053.000,00 kr.,
 2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune, og
 3. at boligafgiften godkendes til 1.025 kr. pr. m2 pr. år.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 124:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

106. Godkendelse af Informations- og Datapolitik

Sagsfremstilling

Der skal vedtages ny Informationssikkerheds- og Datapolitik.


Faxe Kommunes nuværende Informationssikkerhedspolitik blev vedtaget af Byrådet den 13. december 2013.


Politikken er blevet evalueret, således at at der er taget højde for, hvordan de nye krav i Databeskyttelesforordningen fra 25/5 18 er blevet implementeret i Faxe Kommune.


Der er vedlagt oversigt over hvilke nye krav og procedurer mv. der er indarbejdet og taget højde for ved udarbejdelse af Faxe Kommunes nye Informationssikkerhedspolitik. 


Alle offfentlige myndigheder skal udarbejde en Informationssikkerhedspolitk, der følger principperne i informationssikkerhedsstandarden ISO 270001.


ISO 27001 er en international ledelsesstandard for Informationssikkerhed.

Standarden er et styringsværktøj, der hjælper kommunen til at beskytte værdifuld information - herunder personoplysninger - på en sikker måde. Standarden stiller bl.a. krav til risikostyring, dokumantaion af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. Standarden er et godt afsæt til at håndtere kravene Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.


Ifølge standarden skal der udarbejdes en overordnet politik og Informationssikkerhedshåndbog.


Politikken skal godkendes af Byrådet.

Informationssikkerhedshåndbogen bliver godkendt af direktionen.


Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.

Evt. budgetmæssige konsekvenser ved implementering af politikken kendes ikke førend Informationssikkerhedshåndbogen er udarbejdet og implementeringen er planlagt.

Det anbefales, at politikken kommer i høring i Hovedmedudvalget.
Når politikken er endelig godkendt laves Informationssikkerhedshåndbogen som derefter skal godkendes af direktionen. 

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og Databeskyttelsesloven (2018/502).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Informationssikkerheds- og Datapolitikken sendes i høring i Hovedudvalget inden den godkendes endeligt.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 126:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med bemærkning, at Økonomiudvalget skal behandle Informations- og Datapolitikken hvert år.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

107. Opfordring fra §17.4 Verdensmåls udvalget vedrørende kommunens solcelleanlæg

Sagsfremstilling

Elforsyningsloven stiller krav om, at alle kommuners el-produktionsanlæg skal udskilles i selvstændige selskaber. Kravet gælder som udgangspunkt også solcelleanlæg og andre anlæg baseret på vedvarende energi, men der kan dispenseres fra kravet. Regler begrænser imidlertid antallet af kommunale solcelleanlæg, der kan opnå dispensation fra kravet om selskabsgørelse af de kommunale solcelleanlæg.

Faxe kommune har etableret 14 kommunale anlæg. Se den medsendte oversigt. De 13 er i drift og har opnået dispensationer mv. §17.4. udvalget "Verdensmål Udvalget" har drøftet den aktuelle situation, der i al for høj grad baserer sig på dispensationer og fraværet af klare regler. "Verdensmål Udvalget" opfordrer med dette punkt Økonomiudvalget til at tilskrive den ansvarlige minister om sagen.

Da Faxe kommune ikke har opnået dispensation fra kravet om selskabsdannelse for alle 14 anlæg, afskæres kommunen fra adgangen til fuld drift. Et større anlæg på 45 kw på Karise hallen er fortsat ud af drift. Der er søgt dispensation i en såkaldt 20 MegaWatt-pulje, hvor Faxe kommune er "nr. 69 i køen".

Det vil ligeledes være økonomisk ufordelagtigt for Faxe kommune at opsætte yderligere solcelleanlæg, når der ikke gives optimale lovgivningsmæssige muligheder. På det kommunale område arbejder man fra centralt hold med et dispensationssystem. Det kan oplyses, at staten og regionerne har andre regler at arbejde efter ved opsætning af deres solcelleanlæg. Her behøves ikke dispensationssystemer. Denne situation er uholdbar, og harmonerer ikke med kommunens bestræbelser på at leve op til de 17 klimamål. Der henvises her til klimamålene nummer 7 (Bæredygtig energi) og til nummer 13 (Klimaindsatsen).

§17.4. udvalget Verdensmål Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at tilskrive den ansvarlige minister i sagen. Et udkast til en henvendelse er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Formanden for §17.4 udvalget indstiller,

 • at Økonomiudvalget orienteres om sagen, og at sagen har været drøftet i §17.4 udvalget,
 • at Økonomiudvalget opfordres til at tilskrive den ansvarlige minister i sagen. Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 127:

Sagen oversendes til byrådets behandling. Det vedhæftede udkast til ministerbrev tilrettes i henhold til økonomiudvalgets bemærkninger og vedhæftes til byrådets behandling.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Byrådet godkendte § 17, stk. 4 Verdensmåls Udvalgets indstilling, og det tilrettede brev med økonomiudvalgets bemærkninger, sendes til den ansvarlige minister.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

108. Bevilling til forundersøgelse af vandløbsprojekt i Brødebæk og Suså

Sagsfremstilling

Som led i kommunens arbejde med at gennemføre vandløbsindsatser under vandområdeplan 2015-2021 ønsker Center for Plan & Miljø at igangsætte en forundersøgelse for en længere strækning af Suså samt tilløbet Brødebæk. Ifølge bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter skal kommunerne gennemføre de foranstaltninger, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1-4. Her fremgår Suså og Brødebæk blandt andet.

Center for Plan & Miljø kan søge om tilskud til vandløbsprojektet i Suså hos Fiskeristyrelsen under den ordning, der hedder Vandløbsrestaurering EHFF 2020. Denne ordning giver tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af projekter i vandløb, der er udpeget som en indsats i vandområdeplan 2015-2021. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet.

Såfremt Center for Plan & Miljø opnår tilskud fra Fiskeristyrelsen, kan tilskuddet først udbetales ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af rådgiverydelser og Fiskeristyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er ca. to måneder. Prisen for projektet er 285.200 kr., og projektet forventes udført og faktureret fra september 2020 til august 2021. Tilskud fra Fiskeristyrelsen forventes ligeledes udbetalt i 2021.

Hvis en kommune ikke opnår tilskud til et vandløbsprojekt, kan kommunen vælge at udføre projektet for egne midler eller at ansøge om fritagelse for at udføre indsatsen. Det er Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Projektets deltaljer:

Flere strækninger af Suså og Brødebæk er udpeget til restaurering i vandområdeplan 2015-2021, og Center for Plan & Miljø har samlet de forskellige vandløbsstrækninger til et samlet projekt på ca. 15 km og sendt projektet i udbud. Projektområdet starter i Suså ved Vordingborgvej og slutter i Suså et par hundrede meter før Hammersgårdvej, se kortbilag. Brødebækken, som er et tilløb til Suså, er også en del af projektområdet. Projektet skal belyse, om vandløbets fysiske tilstand kan forbedres ved at udskifte bunden med groft materiale, ved at plante træer langs vandløbet og ved at etablere sandfang. Projektet indeholder også en såkaldt spærring i Suså. Spærringen er en rørlægning under motorvejsfrakørslen ved Rønnede, og projektet skal også belyse, om det er muligt at forbedre passagen gennem røret for vandløbets fisk og smådyr. Rådgiver på projektet er Orbicon.


Faxe Kommune udfører selv den ejendomsmæssige forundersøgelse og vil under hele projektperioden have en tæt dialog med de involverede lodsejere. Faxe Kommune vil desuden være projektleder på den tekniske forundersøgelse, som Orbicon skal udføre, såfremt kommunen får tilsagn om tilskud. Når forundersøgelsen er færdigarbejdet, skal kommunen tage stilling til, om projektet skal fortsætte som et projekt om gennemførelse. Såfremt projektet skal gennemføres, kan kommunen også søge om tilskud til dette hos Fiskeristyrelsen. Forundersøgelsen forventes at være færdigarbejdet i sommeren 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

Bekendtgørelse for kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Økonomi

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 285.200 kr., indtil tilskuddet fra Fiskeristyrelsen er udbetalt.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 285.200 kr. i 2020 og en indtægtsbevilling på 285.200 kr. i 2021.Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 71:

Anbefales under forudsætning af, at tilskud opnås.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 128:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

109. Bevilling til etablering af lavbundsprojekt nord for Gammellung og Svalebæk

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til detailprojektering og etablering af et lavbundsprojekt nord for Gammellung Mose og Svalebæk. Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså m.v. Formålet med projektet er at mindske udledningen af drivhusgasser fra nedbrydningen af tørvelaget og at forbedre områdets natur. 


Projekttilskuddet udbetales først ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af rådgiverydelser, anlægsudgifter med mere, og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er ca. to måneder. Prisen for projektet er 1.239.350 kr., og projektet forventes udført og faktureret fra september 2020 til oktober 2021. Derudover har kommunen fået tilskud på 136.160 kr. til finansiering af lønudgifter til eget personale og overhead. Tilskud fra Landbrugsstyrelsen forventes udbetalt i slutningen af 2021.


Projektet er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter".


Projektets detaljer:

Lavbundsprojektområdet er på 78,16 ha, der dels ligger i Faxe kommune og dels i Næstved Kommune. Faxe Kommune er hovedansøger på projektet.

Der er blevet foretaget en forundersøgelse i efteråret 2018 og vinteren 2019. Projektet omfatter 10 lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for lodsejerforhandlingerne. Afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort. Etablering af lavbundsprojektet vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammellung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

Projektets formål er:

 • At bremse nedbrydning af tørvelaget og dermed reducere udledningen af drivhusgasser.
 • At skabe mere naturlig hydrologi, nedsætte udledningen af næringsstoffer og derved forbedre vandmiljøet.  
 • At fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, herunder at understøtte et LIFE-projekt i mosen.

Projektet vil afbryde dræn, sløjfe grøfter og hæve vandspejlet i nogle grøfter. Desuden omlægges en del af Svalebækken i projektområdet. Projektet vil ikke få afstrømningsmæssige konsekvenser uden for projektområdet.


Lovgrundlag


Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 1.375.510 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.375.510 kr. og en indtægtsbevilling på 1.375.510 kr. i 2020.Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 72:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 129:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med præcisering, at indtægtsbevillingen først tilgår i 2021.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Enclosures: 
110. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2020 har været i offentlig høring i perioden fra den 17. februar 2020 til den 19. april 2020. I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar, som kan læses i den vedlagte hvidbog med tilhørende bilag. I hvidbogen ses også administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til Byrådets vision og de temaer som indgår i Planstrategi 2020.


Høringssvar med konkrete forslag til arealanvendelse, som for eksempel byudvikling og infrastruktur, inddrages i det videre arbejde med revision af kommuneplanen. Der er ikke indkommet høringssvar med ønsker om ændringer i planstrategiens indhold.


Der ud over indeholder høringssvarene en lang række gode forslag, som også berører andre igangværende politikker, strategier og handlingsplaner, og som derfor bliver inddraget i det videre arbejde med de respektive politikker og handlingsplaner.


Der var oprindeligt planlagt et borgermøde om Planstrategi 2020 den 17. marts, som desværre blev aflyst grundet nedlukning af alle møder i forbindelse med Corona-krisen. Planstrategien og den offentlige høring af den, har været beskrevet i et 4-sidet opslag i den husstandsomdelte lokalavis Haslev-Faxe Posten, samt de sædvanlige steder for offentliggørelse af høringer.


På baggrund af høringen anbefaler Center for Plan & Miljø at planstrategien vedtages endeligt uden ændringer, udover redaktionelle ændringer, og at der sker en fuld revision af kommuneplanen, hvor planstrategiens temaer indarbejdes. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021, vil der være en inddragelse af borgere og interessenter om de forskellige faglige temaer i Kommuneplanen, hvor også en lang række af de mange gode forslag vil blive berørt. Kommuneplan 2021 forventes at blive sendt i offentlig høring i foråret 2021.


Lovgrundlag


Lov om planlægning.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø instiller


 • at Planstrategi 2020 vedtages endeligt, og
 • at der sker en fuld revision af Kommuneplan 2013 ved udarbejdelse af Kommunplan 2021Plan & Kulturudvalget, 26. maj 2020, pkt. 71:

Anbefales, med følgende ændringer:


S. 5, Desuden er Østsjællands Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra egnen kan ses.

Ændres til: Desuden er Østsjællands Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra Faxe og Stevns Kommune kan ses.


S. 11, Nogle steder giver den nuværende udpegning ikke længere mening og bør derfor ændres. Tages ud.


S. 11, Der ønskes yderligere information vedr. formuleringen: Kommuneplan 2021-2033 kommer i forbindelse med kulturmiljøer også til at indeholde en revision af temaet kirkeomgivelse.


S. 21, Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på campingpladser.

Ændres til: Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på kommunens 4 campingpladser, Feddet Camping, Vemmetofte Camping, Lægårdens Camping og Faxe Ladeplads Camping.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 130:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Der vedhæftes et bilag på referatet, med administrative rettelser til Planstrategien 2020.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

111. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Steen Petersen (O) stillede spørgsmål til en orientering, som Ungdomsskolen har fået om, at de skal flytte ud af den nuværende bygning ved årsskiftet 2020/2021.


Fraværende: Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

112. Sag fra byrådsmedlem (Lukket)
113. Lukket meddelelser (Lukket)