Byrådet - 12-09-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 12 september, 2019 - 18:30
Hent som fil:
134. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

135. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Gennemsigtighed i den demokratiske proces, herunder høringsproces i forbindelse med en lukket legestue i foråret og i forbindelse med budget 2020-2023. Samt manglende orientering til borgerne om den udskudte budgetproces.

 • Om byrådet eller de enkelte byrådsgrupper vil gå med om at fremme et projekt om en vejforbindelse fra Faxe Allé v/bryggeriet til Ulsevej samt ramper ved motorvejen.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

136. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var

opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en reduktion af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en reduktion af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,

Teknik & Miljøudvalget, 28. august 2019, pkt. 115:

Anbefales.


Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 105:

Anbefales.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 80:

Anbefales.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. august 2019, pkt. 56:

Anbefalet.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

 

Socialudvalget, 26. august 2019, pkt. 74:

Anbefalet.


Børn & Læringsudvalget, 28. august 2019, pkt. 76:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i stedet for Dorthe Egede Borg (V)Økonomiudvalget, 4. september 2019, pkt. 173:

Anbefales.


Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

137. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

3 mdr.

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

79,2

12 mdr.

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5

108,0


Ultimo august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 79,2 mio. kr. Det er et fald på 4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli. I samme periode i 2018 faldt 3 mdrs. likviditeten med 6,8 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 59 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 4,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2019 og et fald på 35,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2018.

Der har i august ikke været særlige bevægelser på kassebeholdningen, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:


Fortsat gældende er, at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 medfører at det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten generelt er faldende over året.

En anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau ultimo august 2019 i forhold til sidste år er, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) i år ligger 78,7 mio. højere.
Det betyder imidlertid ikke, at Faxe Kommunes samlede udgifter i perioden januar – august 2019 er større end finansieringen (bloktilskud, udligning, skatter m.v.) i samme periode. Blot er differencen (”overskuddet”) samlet – pr ultimo august - mindre end den var på samme tidspunkt i 2018.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

66,7


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

144.764

84.974

58,7

-8,0


Plan & Kulturudvalget

49.274

32.894

66,8

0,1


Økonomiudvalget

272.169

168.768

62,0

-4,7


Senior & Sundhedsudvalget

480.615

318.393

66,2

-0,5

*) 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

520.334

349.982

67,3

0,6


Socialudvalget

297.795

208.277

69,9

3,2

**)

Børn & Læringsudvalget

432.066

313.888

72,6

5,9

**)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

1.477.176

67,2

0,5


 Forbrug 2018: 1.411,8 mio. kr.
*): Ses der bort fra den kommunale medfinansiering, kan forbrugsprocenten opgøres til 71,5.
**): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
   Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo august på 67,2 % svarende til 0,5 procentpoint over den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent.
Ultimo juli lå forbrugsprocenten 0,6, point over den gennemsnitlige.
Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 66,4 og for 2017 64,3.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo august (netto - løbende priser):


2018: 10,5 mio. kr. (Udgifter: 22,7 mio. kr., indtægter: 12,2 mio. kr.).

2019: 23,9 mio. kr. (Udgifter: 26,3 mio. kr., indtægter: 2,4 mio. kr.).

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

138. Beslutning om projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" skal fortsætte

Sagsfremstilling

Som besluttet på mødet d. 24. juni 2019 har administrationen belyst projektet ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” yderligere. Udvalget skal beslutte om projektet skal fortsætte efter 30. september 2019 samt forslag til finansiering af en evt. forlængelse frem til d. 30. september 2020. I denne sag fremlægger administrationen derfor en kort evaluering af projektet samt uddyber fordele, ulemper og økonomiske hensyn ved projektet. Dagsordenspunktet fra d. 24. juni 2019 inklusiv beslutning er vedlagt som bilag.

Evaluering
Projektet som har 40 pladser, understøtter positivt tilgangen om "at vende borgeren i døren" idet det anvendes som straksaktivering. Straksaktivering betyder at borgeren ved henvendelse til kommunen om økonomisk bistand, kan henvises direkte til projektet med opstart følgende hverdag.

At blive henvist til straksaktivering, vurderes at medføre at Faxe Kommunes unge borgere reflekterer en ekstra gang over deres situation og de overvejer gerne de andre muligheder for indtjening f.eks. via vikarbureauer eller fritidsjob, som de bliver præsenteret for af ungeguiderne på UngeVejen.

For målgruppen over 30 år, har vidensdeling i lokalsamfundet omkring kommunens anvendelse af straksaktivering medvirket til, at målgruppen afventer med at søge kontanthjælp. Ansøgerne har derved typisk selv forsøgt andre muligheder, før de retter henvendelse til kommunen.

I perioden 1.1 – 30.6.2019 påregnes det, at ca. 15 borgere er ”vendt i døren” – hvilket svarer til en besparelse på ca. 10 årsværk.

Projektet kan derfor give anledning til at antage, at understøtte ikke blot at flere borgere kæmper for at undgå offentlig forsørgelse, men også at medvirke til en opdragende kultur i kraft af "noget for noget" tilgangen, hvor man skal arbejde for sin ydelse.

Jobformidlere og ungeguider oplever, at visitationen til straksaktivering via projektet forløber smidigt. I projektet anvendes systemet Connect, som betyder automatisk registrering af fravær, som tilgår ungeguider og jobformidlere samme dag, hvilket giver mulighed for hurtig partshøring og eventuel sanktion. Borgerne oplever derved sammenhæng mellem handling og konsekvens.

Ved visitationssamtale, oplyses borger om konsekvenserne for egen økonomi og pligter, ved at være i aktivering frem for i ordinær beskæftigelse. Dette medvirker til, at skabe en økonomisk indsigt hos den enkelte borger – som hurtigt ser fordelen ved at f.eks. blot få timers ordinært arbejde, specielt for ungegruppen, betyder uafhængighed og samtidig en indtægt, som er højere end uddannelseshjælp.

Projektet er oprindeligt målrettet unge under 30 år, men fordi projektet har haft stor effekt, henvises borgere over 30 år også til projektet, såfremt der er plads. De positive resultater har også betydet, at Jobcentret har valgt at tilkøbe yderligere straksaktiveringspladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Disse anvendes primært til målgruppen over 30 år.

En udfordring i projektet kan være, at både borgere og Jobcenteret oplever, at der kan være mangel på opgaver og opgavetyper, til borgerne inden for rammerne af dispensationen.

Nedenfor vises belægningsgraden for nytteindsatsen i Faxe Kommune. Når belægningsgraden ikke er 100 %, skal der lægges til grund, at der ikke kan tilmeldes en ny borger, før en anden borger er afmeldt, hvorved der kan opstå ”huller” i belægningen. Der kan også opstå "huller" ved eksempelvis studiestarts perioder, fx er der aktuelt 15 deltagere i projektet, som forventes at overgå til uddannelse og SU efter sommerferien 2019. Dette vil automatisk generere et større antal ledige pladser, som dog gradvist vil blive fyldt op.  


Belægningsgrad:

Straksaktivering

Antal pladser

Belægningsgrad

Faxe i Forskønnelse

40

75 %

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

15

79 %


Projektets økonomi
2019 er der budgetteret med et forbrug på 1.020.000 kr. for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet. Driftsudgiften for 2020 forventes at være tilsvarende. Forbruget udgør arbejdsløn til to ansatte, samt mindre mindre udgifter til arbejdstøj og diverse udstyr. Ifølge den seneste budgetopfølging fra d. 31.5.2019 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Beskæftigelses & Intgrationsudvalgets område. Derved finansieres projektets løbetid i resten af 2019. Administrationen finder finansiering til projektet i 2020.

Den budgetterede ugentlige udgift pr. deltager i projektet kan udregnes til 500 kr. når der tages udgangspunkt i 52 uger. Til sammenligning koster nytteindsats pladser hos FSU og øvrige leverandører 1.400 kr. pr. deltager pr. uge. Altså en merudgift på 900 kr. pr. deltager pr. uge. Hertil skal lægges den forøgede administrative arbejdstid, der vil være forbundet med at etablere enkeltstående nytteindsatspladser i kommunen.

Dispensation
Faxe Kommune har i samarbejde med de faglige organisationer modtaget en dispensation fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til etablering af og senest til udvidelse af projektet. Projektet har dispensation til at optage 40 borgere. Det betyder at borger kan starte direkte i projektet uden godkendelse af forholdstalserklæring. Dette betyder, at der i hvert enkelt tilfælde ikke, skal foretages en individuel godkendelse af ethvert forløb af en tillidsmand på den pågældende arbejdsplads. Skal borger placeres i en nytteindsats, hvor der ikke foreligger dispensation, skal tillidsmanden på arbejdspladsen underskrive en forholdstalserklæring inden borger kan starte op i indsatsen. Dette vil betyde en forsinkelse af processen på mellem 8 og 14 dage før den enkelte borgere kan starte op i et forløb. Dette vil betyde at straksaktiveringseffekten vil bortfalde.

Registrering og anvendelse af Connect, vil desuden ikke være hensigtsmæssigt ved enkeltstående nytteindsatspladser, da systemet er beregnet til holdforløb. Opfølgning på evt. fravær vil derfor skulle ske manuelt, hvilket vil forsinke registreringer og udmøntning af evt. sanktion, hvorved oplevelsen af sammenhæng mellem adfærd og konsekvens formindskes. Herudover vil arbejdsbyrden for både arbejdspladsen som stiller en nytteindsatsplads til rådighed og medarbejderne i Jobcenteret blive øget.

Dispensationen til projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” løber frem til d. 24. september 2020. Dispensationen angiver 40 pladser og hvilke arbejdsopgaver, der må varetages.

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020. Samtidig anbefales det at perioden indtil udløb af dispensationen, anvendes til at afklare, hvorvidt projektet ønskes yderligere forlænget, samt mulighed for i samarbejde med de faglige organisationer, at tilføre flere opgaver til projektet - alternativt afsøges nye former for nytteindsats/straksaktivering for at opnå samme eller endnu bedre effekt.

Endelig anbefales det, at der søges dispensation for yderligere to år, sådan at dispensationen foreligger, hvis det ønskes at forlænge projektperioden med yderligere to år.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Anvisning til finansiering af projektets økonomi:
I 2019 og 2020 finansieres projektet af det forventede mindreforbrug, som følge af et faldende antal borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. Projektet finansieres således inden for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets egen ramme. Det tilføjes at projektets økonomi er uden for Faxe Kommunes serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020 med den anviste finansiering, og at
 • administrationen søger dispensation for yderligere 2 år således, at udvalget primo 2020 har mulighed for at beslutte at udvide projektperioden med yderligere 2 år Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. august 2019, pkt. 59:

Anbefalet.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.Økonomiudvalget, 4. september 2019, pkt. 181:

Anbefales med følgende præcisering, der findes finansiering til indsatsen i hele 2020 og overslagsårene. Midlerne afsættes indenfor eksisterende budget til området.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

139. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 Solcellepark på Tryggevælde Mark

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark – Tryggevælde Mark. Lokalplanområdet er på ca. 74 ha og ligger i den nordøstlige del af Faxe Kommune, mellem Karise og Hårlev, og tæt på grænsen til Stevns Kommune.


Det vurderes at arealet er velvalgt fordi:

 • solcelleparken etableres i et område der er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor Kommuneplan 2013 åbner mulighed for, at der kan planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke kan placeres i byerne.
 • arealet er relativt fladt og solcelleparken vil derfor kunne afskærmes visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab, af et omkransende beplantningsbælte.
 • der er en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udnyttes til solcelleparken.
 • arealerne er i forvejen påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje, Østbanen, 4 vindmøller, en transformatorstation, højspændingsmaster, en hovedtransmissionsledning for naturgas mv.

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD) og udenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Herudover støder området op til Tryggevælde og Stevns Ådal. Etableringen af solcelleparken vurderes at ville ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende og naturbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.


På side 5 i kommuneplantillægget er der redegjort for hvordan solcelleparken, og planerne for denne, forholder sig til Byrådets retningslinjer af 7. november 2018 for store solenergianlæg.


Solcelleparken får en samlet størrelse på ca. 74 ha og vil kunne producere cirka 60 mio. kWh. om året, hvad der svarer til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillæg

En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, i form af op til 70 m høje vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.


Med Kommuneplan 2013 udlægges dels et nyt rammeområde Å-T18 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være

muligt, at planlægge en solcellepark og transformatorstation indenfor området.


Fordebat/idéfase

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 15. januar til den 12. februar 2019 gennemførte Faxe Kommune derfor en idéfase, som blev annonceret i HaslevPosten og FaxeBugten. Kommunen modtog i alt fire tilkendegivelser under idéfasen, som i hovedtræk handler om:

 • at der bør reserveres areal til oversigtsarealer og en cykelsti langs Køgevej,
 • at arealer der er omfattet af beskyttelseslinjerne omkring Tryggevælde å og en fredet gravhøj bør friholdes for anlæg, og
 • at bygherre bør foretage en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejdet.

Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog og er i relevant omfang indarbejdet i planerne.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken på Tryggevælde Mark. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefeltet vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer, åbeskyttelseslinjen samt placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter,
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m,
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske. Plantebæltet må etableres i bufferzonen omkring byggefeltet.

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.


De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

 • Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder den visuelle påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.
 • Støj fra transformatorer og invertere.
 • Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
 • Planernes påvirkning af bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
 • Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
 • Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer fordi:

 • Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil være skjult på grund af terrænforhold, eksisterende beplantning og bebyggelse, samt de kommende plantebælter.
 • Transformatorstationen placeres omkring 500 m fra beboelse. Generelt skal anlægget overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 • Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med overfladebehandling af solcellepanelerne, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.
 • Etablering af solcelleparken vurderes ikke at få negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhuller inden for planområdet.
 • Solcelleparken vil reducere udledningen af CO2, Nox og SO2 fra konventionel energiproduktion
 • Udledning /nedsivning af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand vil være uændret eller reduceret

Offentlig høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde mandag den 21. oktober 2019 fra kl. 18:30 til kl. 20:00 på Kulturhuset Leopold i Karise.


Planerne og borgermødet vil blive annonceret i HaslevPosten/FaxeBugten og i Stevnsbladet i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene den 21. oktober 2019Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 108:

Anbefales, med en bemærkning om, at bortskaffelsen skal ske iht. enhver tid gældende lovgivning på området.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).
Økonomiudvalget, 4. september 2019, pkt. 182:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

140. Ansøgning om tilskud til Haslev Festdage 2020 & 2021

Sagsfremstilling

Denne sag handler om tilskud til Haslev Festdage i 2020 & 2021, idet større kulturelle projekter skal behandles af Plan & Kulturudvalget.


Der skal tages stilling til om man vurderer at Haslev Festdage fortsat har en værdi og betydning, der kan begrunde et tilbagevendende tilskud.
Hvis ja, er man indstillet på at give tilskud på samme niveau som i 2018 og 2019? og hvis nej, hvad er argumenterne herfor?


Ansøgning

Foreningen Haslev Festdage søger om fortsat støtte til Haslev Festdage. Foreningen beskriver, at Festdagene 2019 blev et vel gennemført arrangement, der ikke gik fri af regn og tordenvejr. Foreningen oplyser at ca. 5000 mennesker gæstede festpladsen over de to dage i juni måned og at foreningen vurderer at Festdagene (igen) var til stor glæde for kommunens borgere og et antal besøgende, der havde fundet vej til Haslev Festdage.


Foreningen Haslev Festdage kvitterer for Faxe Kommunes hidtidige støtte til Haslev Festdage - og et godt samarbejde med Kommunen om plads, godkendelser af forskellig art med mere. Festdagene anfører, at den kommunale støtte fungerer som en grundlæggende sikring, idet Festdagene er afhængig af mange donationer for at få det til at lykkes. Festdagenes økonomi er let påvirkelig, idet dårligt vejr har betydning for antallet af besøgende. Samtidig argumenterer foreningen med en stor frivillig indsats, både fra bestyrelsen og fra de mange foreningsfolk og andre, der uanset opgave, er med til at gennemføre Haslev Festdage.  


Festdagene oplyser endvidere at foreningen Haslev Festdage er momsfritaget. SKAT forudsætter dog, at foreningen opnår et overskud der er rimeligt i forhold til foreningens aktiviteter. Hovedparten af overskuddet skal gives videre til almene formål og modtagerne skal godkendes af SKAT. Foreningen vurderer at en manglende momsfritagelse, vil have alvorlige konsekvenser for Haslev Festdage.


Baggrund 

Haslev Festdage har godt 11 år på bagen. Det har gennem alle årene været ønsket at arrangere en festival med et bredt musikprogram og med bred appel, hvor familier kan være sammen og få gode oplevelser. Grundtanken har været at skabe en større begivenhed til gavn og glæde for kommunens borgere - og at markere at der sker noget i Faxe Kommune. Billetpriserne skulle være på et niveau, der er overkommeligt for så mange som muligt. Festdagene har i en årrække udtrykt det med: "en god oplevelse i Faxe Kommune", som eftersætning til "Haslev Festdage". Haslev Festdage startede som et aktivitetsudvalg under Haslev Handelsstandsforening, men er i dag organiseret som en selvstændig forening. Haslev Festdage har gennem alle årene modtaget tilskud fra Faxe Kommune, fra et beskedent starttilskud i 2009 på 35.000 kr. til 250.000 kr. i de seneste år.


Administrationen har fuldt udviklingen for Haslev Festdage og konstaterer, at antallet af besøgende har udviklet sig positivt over årene. Vejret har nogle år har haft stor betydning, og bidrog i flere år til underskud. Over årene er det lykkedes at få balance og give overskud, som forudsat af SKAT. Musikprogrammerne har været relativt brede, med appel til bredt publikum. Der arbejdes nu med en planlægningshorisont på 12-14 måneder, blandt andet fordi musikprogrammet kræver en længere horisont.


Haslev Festdage er efterhånden kommet på arrangement- og festivallandkortet. Primært som et godt by-/kommune-arrangement på Sjælland. Haslev Festdage er blandt de største kulturelle begivenheder i Faxe Kommune - hvis ikke den største, med respekt for at det kan været svært at opgøre deltagelsen (publikum) i Kulturnatten, Crazy Night og tilsvarende arrangementer.


Fortsat kulturstøtte?

Kulturpuljen rummer muligheder for at støtte tilbagevendende kulturelle aktiviteter, hvis man vurderer at de fortsat har værdi og betydning for borgere i Faxe kommune. Det er et centralt spørgsmål i vurderinger af om man fortsat vil støtte Haslev Festdage.

Konsekvenser af et nej til kommunalt tilskud er vanskelig at beskrive. Det vil sandsynligvis efterlade en vis usikkerhed hos Haslev Festdage i forhold til fremtiden. Et nej, giver et større råderum til andre kulturelle aktiviteter, for så vidt Kulturpuljen har et stort set uændret økonomisk niveau.


Det er administrationens vurdering, at der i kraft af Haslev Festdages program, publikum og placering på festival-landkortet kan argumenteres for en fortsat værdi og betydning - og at Haslev Festdage på den måde opfylder betingelserne for fortsat støtte fra kulturpuljen. Som nævnt er planlægningshorisonten relativ lang, hvorfor en aftale for 2 år (eller længere) kan bidrage til større sikkerhed i arbejdet med økonomi og programlægning.


Administrationen anerkender, at der er et økonomisk dilemma i at støtte, når arrangementet giver (og skal give) overskud. Regnskabet for 2018 er ikke endeligt, men efter foreningens oplysninger bliver overskuddet på ca. 180.000 kr., hvoraf der er videregivet ca. 120.000 kr. til frivilligt arbejde/almene formål i Faxe Kommune og der har været 50 - 60.000 kr. til foreningens fortsatte drift og planlægning af næste års arrangement. Det skal ses op mod en samlet omsætning på ca. 4 millioner kroner.


Det er samtidig administrationens oplevelse/vurdering at det kommunale bidrag har betydning for om andre, virksomheder med flere vil støtte Haslev Festdage. Det synes også at være oplevelsen i nabokommunerne, hvor kommunerne også i større eller mindre grad bidrager til Vordingborg Festuge, Ringsted Festival og flere, større musikarrangementer i Næstved Kommune.


Aftale om støtte i 2018 og 2019 (budgetforlig)
Tilskud til Haslev Festdage for 2018 og 2019 blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. I samme beslutning forhøjede man også Kulturpuljen med 400.000 kr. Forliget indebar tillige at Festdagene herefter skal søge for 2 år frem - og det har foreningen Haslev Festdage nu gjort. Budgetforliget bidrog dengang til at løse et dilemma omkring kommunens tilbagevendende tilskud til Festdagene og tilskuddets størrelse, set i forhold til den samlede Kulturpulje. Tilskuddet de seneste to år på 250.000 kr. pr år er udbetalt via Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje.


Indstilling

På baggrund af ansøgning, historik og kulturel betydning indstiller administrationen, at Foreningen Haslev Festdage modtager et tilskud i såvel 2020 som 2021 på 2019-niveau (250.000 kr.). Der sker under forudsætning af godkendelse af budget 2020 (og overslagsår), herunder en Kulturpulje på et uændret niveau.

I overensstemmelse med budgetforliget for 2018, indstilles det også at der søges igen om et år for 2022.


Godkender Plan & Kulturudvalget indstillingen, kan et tilsagn om støtte først fremsendes til foreningen Haslev Festdage, når budget 2020 er godkendt.  

Lovgrundlag

Intet - udover retningslinier for Faxe Kommunes Kulturpulje

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at foreningen Haslev Festdage modtager 250.000 kr. i tilskud til Haslev Festdage i hhv. 2020 og 2021, og
 • at foreningen til næste år kan søge om tilskud for 2022.Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 111:

Mikkel Dam (I) løfter sagen til Byrådet.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

For indstillingen stemte 7, Venstre.

Imod stemte 18, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet.


René Tuekær (L) fremsatte følgende ændringsforslag:

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne, hvor beløbet til Haslev Festdage aftales som en del af kulturpuljen og indarbejdes i budgettet.


For ændringsforslaget stemte alle.


På referatet vedhæftes udsendte mails til byrådet med præcisering om Haslev Festdages momsfritagelse.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

141. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Finn Hansen (A) orienterede om, at NSI Sprog- og Integrationscenter indgik konkursbegæring i januar 2019, og dermed er han udtrådt af bestyrelsen.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

142. Meddelelser (Lukket)