Byrådet - 12-11-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 12 november, 2020 - 18:30
Hent som fil:
187. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punkt 196 får tilført en indstilling fra Teknik & Miljøudvalget som lyder: Udkast til klima-, miljø- og naturpolitik godkendes og sendes i offentlig høring til den 31. januar 2021. Der afholdes borgermøde torsdag den 14. januar 2021, kl. 19, i Kultunariet.


Dagsordenen blev herefter godkendt.


Mikkel Dam (I) deltog i mødet via virtuel deltagelse.


Fraværende: Ingen.

188. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der var ingen spørgsmål til byrådsmødet.


Fraværende: Ingen.

189. Orientering om COVID-19 situationen

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

190. Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 30. september


I denne sag præsenteres I for de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I det vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Opfølgning på den samlede drift:

Der skønnes en samlet overskridelse på 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget - både serviceudgifter, overførselsudgifter, kommunal medfinansiering m.m.

Opfølgning på serviceudgifter:

Skønnet på kommunens samlede serviceudgifter er faldet med ca. 0,4 mio. kr. siden skønnet for august.

Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,0 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (serviceramme + Covid-19 kompensation).

Budgetoverskridelsen skyldes en kombination af øget aktivitet og udgifter til Covid-19, som ligger ud over den kompensation vi har modtaget. Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.


Som det fremgår af ovenstående tabel, skyldes udviklingen et fald i de forventede udgifter hos Økonomiudvalget samt en stigning hos Senior & Sundhedsudvalget. De resterende udvalg viser en uændret forventning siden august.Særlige forhold til Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden:

Siden 31. august er forventningen til forbruget steget med 2,2 mio. kr., som dels består af mindreforbrug på flere områder, men også et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i mellemkommunale betalinger og 1 mio. kr. i Hjemmeplejen.

Udvalget blev på mødet præsenteret for forslag til handlinger som imødekommer udgiftsstigningen i hjemmeplejen.

Merforbrug på mellemkommunale betalinger skyldes manglende opfølgning på området i foråret. Det er ikke muligt at lave kompenserende handlinger i 2020.


Opmærksomhedspunkt:

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag, og ligeledes henvises til Økonomiudvalgets orientering om forventet regnskab pr. 31. august på udvalgets møde d. 30. september 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 81:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Socialudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 97:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen


Plan & Kulturudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 134:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Senior & Sundhedsudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 109:

Udvalget ønsker, at der udvises tilbageholdenhed, men at besparelser ikke må gå ud over den borgernære velfærd.


Forslag til følgende besparelser videresendes til Økonomiudvalget.

Uddannelse 50.000,- kr.

Øvrig drift 110.000,- kr.

Større anskaffelser 100.000,- kr.

Fejlskøn puljer 160.000,- kr.


Bilaget "Korrigerende handlinger efter FR 30/9-20", udsendt den 23. oktober 2020, vedlægges referatet.


Herefter anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Børn & Læringsudvalget, 28. oktober 2020, pkt. 132:

Orienteringen blev taget til efterretning.


Teknik & Miljøudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 141:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 207:

Anbefalet med Senior & Sundhedsudvalgets indstilling.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med Senior & Sundhedsudvalgets indstilling.


Fraværende: Ingen.

191. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2020

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres I for de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.

Opgørelsen viser en positiv udvikling i kommunens likviditet, som gør at vi opbygger en robust økonomi.

Ud over en stigning i kommunens likviditet viser de overordnede forbrugsprocenter den nogenlunde samme tendens som nøgletallene viste pr. ultimo september måned.


Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.):


Udviklingen i 3 mdrs. likviditeten er fortsat positiv

Ultimo oktober opgøres kommunens 3 mdrs. likviditet til 153,1 mio. kr. Siden opgørelsen pr. september måned er der sket en stigning i likviditeten på 31,8 mio. kr. Den primære årsag til den stigende udvikling skyldes midtvejsreguleringen, som indtil videre har tilført ca. 53 mio. kr. Der vil komme yderligere reguleringer i årets sidste måneder.

Som det ses i tabel 1, var der også en stigning i likviditeten for samme periode i 2019, dog ikke lige så markant, men det er normalt med denne stigning, da det er her at midtvejsreguleringen bliver udbetalt til kommunerne og indtægter fra ejendomsskatterne også påvirker likviditeten.


12 mdrs. likviditeten udvikler sig pænere i 2020 end 2019

Opgørelsen pr. ultimo oktober viser at likviditeten er på 121,9 mio. kr. og viser således en stigning på 3,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. likviditeten et fald på 2,6 mio. kr.


Hvad skyldes den positive udvikling i likviditeten?

I september måned kom der midler til løft af ældreområdet og indtægt ved salg af storparceller på Jens Chr. Skous Vej samt tilbagebetaling i forhold til værnemidler fra KVIK, som påvirkede den samlede likviditet. I oktober måned er der kommet tilskud på ca. 2,5 mio. kr. fra Vejdirektoratet. Tilskuddet er givet til fremme af cyklisme i Faxe Kommune.


Når man ser tallene for 2020, kan det se ud som om at især 3 mdrs. likviditeten stiger markant i forhold til sidste måneds opgørelse. Det gør den også, men den samme tendens var også gældende i 2019 og derfor er det altså primært tilskuddet fra Vejdirektoratet, som decideret påvirker oktobers likviditetsopgørelse.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit viser et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent, som er baseret på 10/12 af 100%.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober på 82,91 % af det korrigerede budget svarende til 0,42 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Ligesom ved tidligere opgørelser, så er kommunens forbrug pr. oktober stadig påvirket af udgifter relateret til Covid-19.

Selv om forbrugsprocenten pr. ultimo oktober er lavere end den vejledende forbrugsprocent viser Forventet Regnskab pr. 30. september stadig en udfordring i forhold det nyeste sigtepunkt for serviceudgifter (serviceramme + Covid-19 kompensation) på cirka 25,0 mio. kr.


Sammenlignes kommunens samlede forbrug i 2020 med forbruget i 2019, ses der er en meget lille forskel idet forbrugsprocenten pr. ultimo oktober 2019 lå på 82,92 %.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering (KMF), under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Forbruget på anlæg er på nuværende tidspunkt meget lavt

Ved udgangen af oktober ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 140,1 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 24 %, svarende til 33,6 mio. kr.


Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 33,6 mio. kr. (Udgifter: 43,0 mio. kr., indtægter: 9,4 mio. kr.).


Hovedparten af indtægterne er salg af grunde og tilskud til anlægsprojekter.


Ved samme periode i 2019 var det samlede frigivet rådighedsbeløb en del lavere og udgjorde ca. 100,5 mio. kr.

På det tidspunkt var der dog ligeledes et meget lille forbrug svarende til 11,54 %.


Forbruget var pr. ultimo oktober 2019 fordelt således:

Netto 11,6 mio. kr. (Udgifter: 37,5 mio. kr., indtægter: 25,9 mio. kr.).


Til trods for det lave forbrug på anlæg viste skønnet i Forventet regnskab pr. 31. august, at vi ved årets udgang regner med at bruge 82,3 mio. kr., svarende til 58,7 % af det samlede rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

192. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2021-2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2020 for at have virkning fra 1. januar 2021.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2021.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2021-2024.


Takstblad vil være tilgængeligt forud for Børn & Læringsudvalgets møde.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne på Børn & Læringsudvalgets område for 2021 godkendes.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 23. september 2020, pkt. 118:

Udsættes til ordinært møde oktober 2020.


Fraværende: Ingen.Supplerende sagsfremstilling 28. oktober 2020:

Godkendelse af takster på Børn & Læringsudvalgets område blev udskudt fra septembermødet. Det skyldes, at udvalget skal behandle sagen vedr. for høj forældretakst for fritidshjem og klub på Troelstrupgård i punkt 127.

Denne sag har en direkte virkning på taksterne i vedhæftede bilag. Takstforslagene for 2021 svarer til indstillingen om at samarbejdet med Troelstrupgård fortsætter som hidtil.


Indstilling 28. oktober 2020:

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne for 2021 godkendes.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 28. oktober 2020, pkt. 128:

Anbefales.

Dog anbefales det, at finansieringen af den for høje forældrebetalingstakst på Troelstrupgård ikke bliver pålagt SFO-taksten i 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 213:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Ingen.

193. Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2019

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren deltager under punktet.


Borgerrådgiveren aflægger en gang årligt rapport om funtionens virke. Rapporten indeholder også afrapportering om whistleblowerordningen.


Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, og som belyses ved hjælp af konkrete sager, der har ført til forandring.


Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper, samt tre fremadrettede fokuspunkter:


 1. Kommunens hjemmeside - søgefunktionen virker ikke optimalt. Denne funktion bør udvikles.


 1. Fokus på grundlæggende sagsbehandlingsregler ved implementering af nye IT-systemer - kommunens IT-systemer lever ikke altid op til grundlæggende forvaltningsretlige krav, inden systemerne bliver implementeret. Det bør sikres, at der hurtigt følges op på kendte børnesygdomme i eksisterende systemer, så længevarende systemfejl undgås.


 1. Formulering af afgørelser / sprog - at skrive en afgørelse og give en god begrundelse er en svær disciplin, specielt når der skal gives et afslag. Mange afdelinger har standardskabeloner, der kunne trænge til et sprogligt servicetjek.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Borgerrådgiverens årsrapport 2019 tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 206:

Anbefalet.


Økonomiudvalget ønsker en opfølgning på den handleplan, der blev udarbejdet til årsrapporten 2018, ligesom der ønskes en handleplan til årsrapporten 2019. Der udarbejdes sag til politisk forelæggelse.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 12. november 2020:

I årsrapportens afsnit om de tre fremadrettede fokuspunkter er der en vigtig anbefaling anført, men ikke gengivet i sagsfremstillingen:

Til fokuspunkt 2) Det bør sikres, at IT-systemer understøtter mulighed for overordnet ledelsesopfølgning på sager.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Ingen.

194. Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

Alle kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling til orientering om ”Rammeaftale for 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde”. Sagsfremstillingen er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet.


"Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022


Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.


Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.


Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).


Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.


Indstilling

Det indstilles, At kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest den 1. december 2020.


Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.


I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.


Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.


Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.


2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.


3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.


4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.


Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.


6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.


Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.


De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.


Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).


Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.


Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.


En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.


I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.


Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.


Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.


KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.


Vedlagte bilag:
Rammeaftale 2021-2022
Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden: https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx"


Bilag vedhæftet sagen:

 • Rammeaftale 2021 - 2022
 • Sagsfremstilling til kommuner og regionsråd om Rammeaftale 2021-2022
 • Oversigt over bilag på RS17's hjemmeside

Lovgrundlag

 Lov om social service § 6

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 95:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 214:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

195. Endelig vedtagelse: Lokalplan nr. 500-92 For boliger på Engen i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-92 Boligområde på Engen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 1. oktober 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 1 høringssvar, der handler om højden på beplantning mod vej. Planafdelingen har i processen været i dialog med ansøger og Heegaard Bolig om lokalplanforslaget. Ansøger har fået udkast til lokalplanforslag til udtalelse og er i den forbindelse kommet med bemærkning om, at bebyggelsens højde er reduceret til 1½ etage uden mulighed for etablering af tagterrasser. Bemærkningen er taget med i hvidbogen der er vedhæftet som bilag.

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til at lokalplanen ændres, således at der gives mulighed for, at boligerne kan etableres i 2 etager og med mulighed for tagterrasse ovenpå 1. etage. Ændringerne fremgår af det vedhæftede rettelsesblad til lokalplan 500-92.


Baggrund

Den oprindelige lokalplan blev endeligt vedtaget i juni 2015. Begrundelsen for at ændre lokalplanen er, at potentielle købere af de attraktivt beliggende grunde, i et naturskønt bynært område, har en naturlig forventning om at kunne opføre deres drømmehus. Dette er ikke er muligt inden for de meget detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en opdateret lokalplan således, at der bliver en større frihed og variation til at bygge på de udstykkede parcelhusgrunde. Samtidig vil det gøre den fremadrettede administration af lokalplanen langt mere enkel og forståelig for de kommende beboere i området.


Lokalplan 500-92

Lokalplanen baserer sig i stort omfang på en videreførelse af indholdet i den oprindelige lokalplan, med udlæg af området til boligformål og et stort fællesareal. Der åbnes mulighed for at opføre byggeri med taghældning og tagudhæng. Der vil dog fortsat være mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager med flade tage og tagterrasser. Byggehøjden er fortsat 8,5 meter. Der gives mulighed for nogenlunde det samme materialevalg, og der fastsættes en samlet farveskala for facader og tage, som bliver gældende for hele området.


Endelig er lokalplanen opdateret i forhold til spildevand, vejprojekt og udstykningsplan for området.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-92 vedtages endeligt med følgende ændringer og som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen:

 • Bebyggelsens maksimale højde ændres fra 1½ til 2 etager, § 1 og § 7.3 konsekvensrettes, og
 • Tilføjelse af ny § 8.8 Der kan etableres tagterrasser. Der må dog ikke etableres tagterrasser i 2. sals højde.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 137:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 215:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. september 2020 til 1. oktober 2020.


Fraværende: Ingen.

196. Godkendelse af udkast til klima-, miljø- og naturpolitik

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler en drøftelse af udkast til en klima-, miljø- og naturpolitik og en beslutning om det videre forløb.


Center for Plan & Miljø har udarbejdet et udkast til en ny, samlende klima-, miljø- og naturpolitik. Politikken afløser kommunens nuværende Klima- og energipolitik 2014-2020 og supplerer med målsætninger for miljø, natur, inddragelse af borgere og erhvervsdrivende m.m.


Politikken er udarbejdet på baggrund af blandt andet beslutninger og drøftelser i byrådet og fagudvalgene vedrørende enkeltsager, der direkte eller indirekte har relation til klima, miljø eller natur, lovgivningen på klima-, miljø- og naturområdet og tilhørende aftaler, samt indkomne høringssvar i forbindelse med debatoplægget om klima-, miljø- og naturpolitik.


Set under et er klima-, miljø- og naturområdet et meget stort område, hvorfor Center for Plan & Miljø foreslår, at Teknik & Miljøudvalget drøfter udkastet på mødet i oktober og et forslag på mødet i december inden drøftelse i Byrådet. Alternativt kan udkastet videresendes til Byrådet til drøftelse i november med Teknik & Miljøudvalgets bemærkninger.


Politikken indeholder flere overordnede målsætninger end mere konkrete mål. Konkrete mål kan fastsættes i de kommende revisioner af politikken, der foreslås revideret hvert andet år. I den forbindelse kan konsekvenserne af politiske forslag til konkrete mål belyses.


Center for Plan & Miljø har følgende overordnede bemærkninger til hovedområderne i udkastet.


Klima


For klima, jf. afsnit 4, har Byrådet besluttet, at Faxe Kommune søger om deltagelse i DK2020. I politikken er derfor anført, at vi vil implementere tiltag for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050, og at vi vil udarbejde en klimaplan indeholdende både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Kravene til en DK2020-klimaplan er anført som kommunens overordnede målsætninger på området.


Miljø


For miljø, jf. afsnit 5, er der fokuseret på grundvand og drikkevand, vandløb, søer og kystnære farvande samt produktion, forbrug og affald - begrundet i, at det både er væsentlige miljøområder, og at der lokalt er en påvirkningsmulighed. Miljøområdet er generelt centralt reguleret, hvorfor der lokalt ikke er store påvirkningsmuligheder.


Natur


For natur er der fokuseret på, at naturen skal beskyttes, gerne med en forbedring af biodiversitet og sammenhæng mellem naturarealerne, men at naturen også skal benyttes, gerne i større omfang end i dag, jf. især afsnit 6 om natur og afsnit 7.4 om friluftsliv, sundhed og turisme. De fleste naturarealer er privatejede, hvorfor forbedring af både beskyttelse og benyttelse kun er muligt, hvis det sker i et samarbejde mellem lodsejerne og kommunen. Derfor foreslås, at kommunen udarbejder en naturkvalitetsplan, der kan være med til at give lodsejerne mere viden om naturen på deres arealer og måske være med til at fremme naturindsatser og rekreative indsatser på arealerne.


Byområder


Fremme af bæredygtig byudvikling, jf. afsnit 7.1, er et område med mange dilemmaer. Miljømæssigt og økonomisk er det fordelagtigt at bygge tæt og højt, men menneskeligt er det fordelagtigt med grønne arealer og sammenhængende stisystemer.


Erhverv


Vores erhverv, jf. afsnit 7.2, har væsentlig økonomisk og samfundsmæssig betydning, blandt andet på vejen frem mod en mere bæredygtig verden. Vi skal fortsat have fokus på at forebygge miljøkonflikter i forbindelse med især store produktionsvirksomheder og større husdyrhold. Helt overordnet for det åbne land er udfordringen at skabe fremtidens bæredygtige landskaber med både mere natur, effektiv landbrugsproduktion, store energianlæg, bedre vandmiljø, klimatilpasning og landdistriktsudvikling.


Trafik og transport


Bæredygtig trafik og transport, jf. afsnit 7.3, er et område, der især er afhængig af national lovgivning og nationale prioriteringer. Lokalpolitisk er der påvirkningsmuligheder i forbindelse med kommunens overordnede planlægning, så transportbehov reduceres og trafiksikkerhed forbedres.


Friluftsliv, sundhed og turisme


Naturen må gerne benyttes, jf. afsnit 7.4, til friluftsliv - og gerne i større udstrækning end i dag. Benyttelse af naturen bør anses som værende en del af naturbeskyttelsen, hvor forståelse og indsigt i samt brug af naturen skaber interesse for at bevare den. Øget brug af naturen kræver øget samarbejde med lodsejerne.


Kommunen som virksomhed


Kommunen som virksomhed, jf. afsnit 8, er et stort og bredt område, hvor økonomien er det væsentligste i forbindelse med anlæg og drift, indkøb og forbrug - men hvor vi de kommende år skal forsøge i øget udstrækning at inddrage hensyn til klima, miljø og natur.


Samarbejde, borger- og brugerinddragelse samt dialog og information


Samarbejde med borgere og erhvervsdrivende, jf. afsnit 9, er et lokalpolitisk fokusområde, hvilket er fint i overensstemmelse med, at inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i relation til Lokal Agenda 21 og verdensmålene (partnerskaber for handling) også er et fokusområde. Vi skal løbende forsøge at forbedre vores samarbejde med borgere, erhvervsdrivende og foreningsaktive, herunder med fokus på værdighed, ordentlighed og åbenhed, men uden at vi lægger os fast på, hvordan vi samarbejder. Det vurderes fra sag til sag, projekt til projekt med mere. Det foreslås dog, at vi etablerer et varmeforsyningsråd vedrørende kollektiv og individuel varmeforsyning begrundet i, at udfasning af olie og naturgas er et væsentligt indsatsområde de kommende år.


Måling af fremdrift


Måling af fremdrift, jf. afsnit 10, herunder afsnit 9.2 om information og formidling, er i fokus i forbindelse med bæredygtig udvikling og verdensmål, hvor der er udarbejdet overordnede indikatorer. Det forslås, at vi jævnligt informerer om lokal status på klima-, miljø- og naturområdet - på baggrund af eksisterende data.


Evaluering, opfølgning og revision


Revision af klima-, miljø- og naturpolitik, jf. afsnit 11, foreslås drøftet hvert andet år, da udviklingen på området går meget hurtig især på klimaområdet. Endvidere foreslås, at der i samme forbindelse drøftes hvilke handlinger og prioriteter, der skal sættes fokus på de næste to år, så politikken omsættes til resultater.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at udvalget drøfter udkast til klima-, miljø- og naturpolitik og kommer med ændringer hertil, og
 • at forslag til klima-, miljø- og naturpolitik drøftes på møde i Teknik & Miljøudvalget 3. december 2020 og i Byrådet 17. december 2020.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 133:

Udkastet anbefales og videresendes til byrådet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Indstilling fra Teknik & Miljøudvalget:

Udkast til klima-, miljø- og naturpolitik godkendes og sendes i offentlig høring til den 31. januar 2021. Der afholdes borgermøde torsdag den 14. januar 2021, kl. 19, i Kultunariet.


Godkendt.


Fraværende: Ingen.

197. Orientering fra møde i KKR Sjælland 11. november 2020

Sagsfremstilling

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 11. november 2020.


Mødet er ikke afholdt ved udsendelse af byrådets dagsorden. KKR's dagsorden findes via link:
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-r...


Referatet fra KKR mødet bliver vedhæftet sagen, når det er tilgængeligt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

198. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

 • Finn Hansen (A) orienterede om Haslev Hallerne.


 • Eli Jacobi Nielsen (O) orienterede om generationsskifte i gruppeformandsposten i Dansk Folkeparti. Lars Folmann (O) bliver ny gruppeformand fra den 13. november 2020.


 • Marianne Ørgaard (L) orienterede om havegenbrugspladsen i Karise.


Fraværende: Ingen.

199. Beslutning om salgspriser på parcelhusgrunde (Lukket)
200. Lukket meddelelser (Lukket)
201. Digital godkendelse af byrådets referat 12. november 2020

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 12. november 2020.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i Firstagenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.