Byrådet - 13-12-2018

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 13 december, 2018 - 18:30
Hent som fil:
197. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

198. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Sag 201 – Bevilling fra puljen ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens - hvordan vil kommunen finde frem til berørte borgere, hvis de ikke har kontakt med kommunen.
 • Adgangsvejene til og fra Permatopia.
 • Østskolen, afdeling Karise – om borgerne i Permatopia har førsteret til opskrivning i 0. klasser?
 • Sag 211 – Garantistillelse Faxe Forsyning - med opfordring til at byrådet får undersøgt de samlede garantistillelser til Faxe Forsyning.
 • Parkering på cykelstierne og politiets manglende bødeudskrivning.
 • Om der er planer i Faxe Kommune om at bygge særligt indrettede boliger og allergivenlige til astma- og allergiramte.

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

199. Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2018

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2018

Finans

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo november opgjort til 145,5 mio. kr. og ligger således 0,4 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. ultimo oktober.
I samme periode 2017 steg 12 mdrs. likviditeten med 3,4 mio. kr.
12 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 27,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november 2017.


Pr. ultimo november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 155,4 mio. kr. Det er en stigning på 0,4 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo oktober.
I samme periode 2017 steg 3 mdrs. likviditeten med 4,6 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 9,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november 2017.


Der er i november modtaget følgende særlige indtægter:

·  Indtægter for salg af Symbiosen 3 og 5: 3,1 mio. kr.

·  Løft af ældreområdet: 2,4 mio. kr.


Derudover er der ingen øvrige bevægelser på ”kassen” der påvirker likviditeten i særlig grad i november 2018.


Drift


Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes  Styrelsesvedtægt kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske forbrugsprocenter for følgende udvalg:


 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Børn & Læringsudvalget

Forbruget pr. ultimo november (løbende priser):


2017: 1.856,1 mio. kr.


2018: 1.928,1 mio. kr.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo november på 90,8 %.

Forbruget ligger således 0,9 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (90,8 % i forhold til 91,7 %). Den tilsvarende periodiske procent for 2017 og 2016 var 87,6.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2017 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 15. maj 2018 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.


Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik & Miljø

2.755

Plan & Kultur

805

Økonomi

7.427

Senior & Sundhed

2.712

Beskæftigelse & Integration

97

Social

- 121

Børn & Læring

29

Bevillinger i alt

13.704


Følgende udvalgsområder har pr. ultimo november en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Teknik & Miljøudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 96,7 procent svarende til 5 procentpoint over den vejledende.
I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 91,9 og i 2016 81,3 %.
Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

 • Faste ejendomme/Fælles formål
 • Naturforvaltningsprojekter
 • Vintertjeneste
 • Ældreboliger*)

*): Nettobudgettet udgør - 9,8 mio. kr. grundet lejeindtægter. Imidlertid afregnes lejeindtægterne (fra KAB) først ultimo året.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 93 procent svarende til 1,3 procentpoint over den vejledende.
I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 87,4 og i 2016 79 %.
Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Produktionsskoler
 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
 • Sygedagpenge
 • Boligsikring – kommunal medfinansiering
 • Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
 • Seniorjob for personer over 55 år
 • Beskæftigelsesordninger

Socialudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 93,8 procent svarende til 2,1 procentpoint over den vejledende.
Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

 • Opholdssteder mv. for børn og unge
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
 • Plejefamilier
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
 • Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
 • Botilbud for personer med særlige sociale problemer
 • Behandling af stofmisbrugere
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Kontante ydelser – sociale formål

Børn & Læringsudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 92,7 procent svarende til 1 procentpoint over den vejledende.
Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

 • Folkeskoler
 • Befordring af elever i grundskolen
 • Specialundervisning i regionale tilbud
 • Bidrag til staten for elever på private skoler *)
 • Efterskoler og ungdomskostskoler *)
 • Dagpleje
 • Tilskud til privatinstitutioner m.v.
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
 • Særlige dagtilbud og særlige klubber


*): I juli betales for hele året.


Anlæg

Forbruget pr. ultimo november (netto - løbende priser):


2017: 49,3 mio. kr. (Udgifter: 52,6 mio. kr., indtægter: 3,3 mio. kr.).
Forbrugsprocent: 75 *)


2018: 27,6 mio. kr. (Udgifter: 43,3 mio. kr., indtægter: 15,7 mio. kr.).
Forbrugsprocent: 34,9 *)

*): Negativ overført bevilling på Vibeengskolen (22,6 mio. kr. i 2018) ikke medregnet i forbrugsprocent.


Bemærk:

 • Grafikken i bilag, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2018 på mere end 1.000.000 kr.
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter. Senior & Sundhedsudvalget har et projekt med et overført rådighedsbeløb på -272.100 kr. der nu er afsluttet.


Bilag:

 • Afsnit 1- Finans (ejendomsskatte restancer ikke medtaget)
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

200. Bevillingsmæssige omplaceringer i 2018

Sagsfremstilling

Drift, anlæg og balanceforskydninger

I løbet af 2018 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1.

Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor.


Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift, anlæg og balanceforskydninger, netto

Teknik & Miljøudvalget, drift

1.350.500

Plan & Kulturudvalget, drift

-126.300

Plan & Kulturudvalget, anlæg

500.000

Økonomiudvalget, drift

-4.428.400

Senior & Sundhedsudvalget, drift

1.253.400

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift

161.000

Socialudvalget, drift

35.500

Socialudvalget, anlæg

-500.000

Børn & Læringsudvalget, drift

225.600

Forøgelse af kassen (Balanceforskydninger)

1.528.700


Omplaceringerne for 2018 er foretaget og indgår i det korrigerede budget for 2018.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg - det vil sige mellem bevillingsniveauerne - men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Der er desuden tale om budgetomplaceringer, hvor der sker forøgelse/træk af kassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at


 1. Teknik & Miljøudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 1.350.500 kr.
 2. Plan & Kulturudvalget i 2018 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 126.300 kr.
 3. Plan & Kulturudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 500.000 kr.
 4. Økonomiudvalget i 2018 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 4.428.400 kr.
 5. Senior & Sundhedsudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 1.253.400 kr.
 6. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 161.000 kr.
 7. Socialudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 35.500 kr.
 8. Socialudvalget i 2018 bevilges en reduktion af deres anlægsbudget på 500.000 kr.
 9. Børn & Læringsudvalget i 2018 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 225.600 kr.
 10. Kassebeholdningen i 2018 forøges med 1.528.700 som følge af ovenstående reguleringer.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 227:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

201. Bevilling fra puljen "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens"

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud på ialt 1.006.667 kr. fra puljen "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud, samt støtte til yngre med demens - aflastningspuljen 2018-2019".

Der er ansøgt om midler til projektet, "Frirum og overskud - en lettere hverdag for pårørende til demente"


Projektmidlerne er bevilget med 442.933 kr. i 2018 og 563.734 kr. i 2019.


Projektmidlerne skal anvendes på tilbud om aflastning af pårørende til demensramte i eget hjem, således at pårørende kan få et tiltrængt pusterum. Konkret giver projektet mulighed for, at der kan bookes op til 8 timers aflastning pr. måned.


I den indledende projektfase anvendes en del af projektmidlerne til personaleressourcer, til at styrke hjemmeplejens generelle fokus på opsporing af demensramte, samt konsolidering af hjemmeplejens samarbejde med demensteamet. I takt med, at der gennemføres rekruttering, vil ressourcerne overgå til drift af projekttilbuddet.


Generelt tager projektet afsæt i demensstrategien, hvor der blandt andet er fokus på tidlig opsporing og støtte til pårørende.

Lovgrundlag

Finansloven for 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


 • der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 442.933 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt Frirum og Overskud
 • der gives en udgiftsbevilling i 2018 svarende til bevillingen i 2018 fra Sundhedsstyrelsen, på 442.933 kr.

 • der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 563.734 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt Frirum og Overskud
 • der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen i 2019 fra Sundhedsstyrelsen, på 563.734 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 27. november 2018, pkt. 92:

Anbefales med følgende bemærkninger;

at der rejses en særskilt sag på det kommende møde, hvor prioriteringer af indsatserne overfor borgerne på området beskrives.

Projektansøgningen sættes på sagen forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling.


Udvalget ønsker igangsætning af indsatsen hurtigst muligt i december 2018.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A). Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 229:

Senior & Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

202. Takster på Børn & Læringsudvalgets område 2019

Sagsfremstilling

Takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2019.

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2019-2022 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2018 for at have virkning fra 1. januar 2019.


Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse og indgår i det samlede takstblad for 2019.


Som følge af budgetforliget på dagtilbuds- og skoleområdet er der foretaget beregning af taksterne for disse områder. Fra sommeren 2019 vil der ske udvidelse af SFO II til og med 6. klasses elever, og SFO III vil ikke længere blive tilbudt som pasningsordning i Faxe Kommune, hvorfor der kan forventes takstændringer i løbet af 2019 på SFO. Disse takster vil blive givet med 3 mdr. varsel.

Taksterne er beregnet i samarbejde med BDO og Center for Økonomi, HR og IT.

På dagtilbudsområdet er taksterne beregnet inklusive demografi og de tilførte 9 mio.kr. jf. Budget 2019.


Center for Børn & Undervisning fremlægger derfor nye beregnede takster til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2019-2022.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de beregnede takster på Børn & Læringsudvalgets område for 2019 godkendes.Børn & Læringsudvalget, 28. november 2018, pkt. 100:

Anbefales.


Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

Steen Petersen (0) deltog ikke under dette punkt

Dorthe Adelsbech (V) deltog ikke under dette punkt

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A) 
Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 230:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkning, at der udarbejdes en redegørelse omkring lovgivning for varsel af takster.


Der er konstateret en fejl i teksten på affaldstakster, som indgår i sagen om takster 2019 behandlet på byrådsmødet den 15. november 2018. Ændringen i takstbladet har ikke økonomiske konsekvenser og Økonomiudvalget anbefaler, at der foretages følgende ændring i takstbladet for 2019. Ordlyden ændres fra ”400 liter minibeholdere til madaffald, 14 dags tømning” til ”400 liter minibeholdere til madaffald, ugetømning”.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendes med følgende ændringer, at taksterne og dermed forældrebetalingen for Vuggestuer og Børnehaver først ændres med virkning 1. april 2019, til de i takstbladet anførte takster. Taksten for Vuggestuer og Børnehaver fastholdes på samme takst som i 2018 i perioden 1. januar 2019 - 31. marts 2019. 


Notat og tilhørende bilag med redegørelse om takster og varsling heraf på Børn & Læringsudvalgets område 2019, vedhæftes referat.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

203. Frigivelse af anlægsmidler til infrastrukturpulje

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 1,5 mio. kr. til infrastrukturpuljen, som anvendes til fysiske og digitale infrastrukturprojekter.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2019 på 1,5 mio. kr. til infrastrukturpuljen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 231:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

204. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Symbiosen 11, Rønnede

Sagsfremstilling

Erhvervsgrunden Symbiosen 11 i Rønnede er solgt til Jens H. Hansen, Lundby, som også har købt Symbiosen 9.

Salgsprisen for grunden er 713.775 kr. + moms.

Grunden overtages 30. november 2018 og der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til salgsindtægten.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

 Merindtægt i 2018 på 713.775 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 713.775 kr., og
 • at der overføres 14.275 kr. til 2 %-kontoen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 232:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

205. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Jens Chr. Skousvej 10, Haslev

Sagsfremstilling

Storparcellen Jens Chr. Skous Vej 10, Haslev er solgt til Sundruse Aps, Søndersø, som også købte Jens Chr. Skous Vej 8.

Salgsprisen for storparcellen er 1.100.000 kr. + moms, idet der er givet et nedslag i prisen p.g.a. kloakledning, der går tværs over storparcellen.

Storparcellen overtages pr. 31/12-2018 og der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til salgsindtægt og salær til ejendomsmægler.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt i 2018 på 1.100.000 kr.

Merudgift i 2018 på 45.000 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller

 • at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 således:
  Salgsindtægt: 1.100.000 kr.
  Omkostninger: 45.000 kr., og
 • at der overføres 22.000 kr. til 2 %-kontoen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 233:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

206. Afslutning af områdefornyelse i Haslev

Sagsfremstilling

Faxe Byråd godkendte i 2013 et samlet områdefornyelsenprogram med 10 indsatser til gennemførelse i perioden 2013 – 17 med et samlet budget på 15.000.000 kr. Efterfølgende er der søgt og meddelt tilsagn om fristforlængelse for aflevering af endeligt revideret regnskab i juni 2019.

Alle indsatser i områdefornyelsen er nu afsluttet, med undtagelse af værestedet perlen. I områdefornyelsesprogrammet var det forudsat, at medfinansiere dette projekt med 800.000 kr. Heraf skulle1/3-del afholdes af staten og 2/3- del af Kommunen.

Projektet for værestedet er i midlertid blevet ændret til at bygge et nyt værested i Frederiksgade 6. Det vil derfor ikke være muligt at gennemføre denne sidste indsats i byfornyelsesprogrammet indenfor de godkendte rammer i den oprindelige ansøgning. Bevillingsmæssigt er det i de kommunale budgetter forudsat, at områdefornyelsens udgifter og indtægter skal være afholdt og hjemtaget ved udgangen af 2018.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt, at der kan gives tilladelse til at områdefornyelsens indsats Perlen kan udtages af den samlede områdefornyelse og at områdefornyelsens bevillingsramme nedskrives fra 15.000.000 kr. til 14.200.000 kr.

Den kommunale andel af de afsatte på 533.333 kr. anbefales derfor overført til Socialudvalget, projekt for værested på Frederiksgade 6.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At indsatsen Perlen udtages fra områdefornyelsen,
 2. At anlægsbevillingen nedskrives med kr. 266.667 på både udgifts- og indtægtssiden i 2018, og
 3. At der i 2018 overføres en anlægs udgiftsbevilling på kr. 533.333 fra Områdefornyelsen i Haslev på Økonomiudvalget til anlægget - Nyt værested Perlen på Socialudvalget.

Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 234:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

207. Opførelse af 6 almene ældreboliger Rådhusvej 63-65 - Godkendelse af skema C byggeregnskab

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2014 godkendte Byrådet skema A vedrørende Faxe Ældreboligselskabs opførelse af seks handicapboliger (almene ældreboliger) på Rådhusvej 63-65 i Faxe ved siden af 12 eksisterende handicapboliger.

Efterfølgende har Byrådet tiltrådt Økonomiudvalgets indstilling af 30.9.2015, hvor skema B blev godkendt. Den godkendte anskaffelsessum udgjorde ved skema B 10,154 mio. kr.

Der er indsendt byggeregnskab og revisionsprotokol af bygherren. Revisionsprotokollen er underskrevet den 19.9.2017af revisionsfirmaet Pwc, ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard.

I forhold til det godkendte skema B er der sket nogle mindre forskydninger under anskaffelsessummen, som er disse:


Skema B mio. kr.

Skema C mio. kr.

Grundudgifter

1,187

1,205

Entrepriseudgift

7,386

7,539

Omkostninger

1,362

1,235

Gebyrer

0,219

0,175

I alt

10,154

10,154

Med denne uændrede anskaffelsessum ændres der ikke på den kommunale finansiering i støttesagen. Det kommunale grundkapital lån er således i forhold til skema B uændret på 1,015 mio. kr.

Den endelige leje er opgjort til 1.075 kr. pr. m2 i gennemsnit.

Kommunen har fortsat en garanti for det støttede realkreditlån. Lånet udgør 8,936 mio. kr. Selvom lånet er udbetalt på nuværende tidspunkt, forventes lånet påbudt konverteret. Dette vil udløse en statslig garanti, og kommunens garanti bliver herefter en regaranti.

Lovgrundlag

Lov nr. 1116 af 02-10-2017 om almene boliger.
Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Økonomi

 Økonomien er uændret i forhold til godkendte skema B, og kommunen påtager sig således ikke nye forpligtelser. Der kræves ikke yderligere bevilling.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller sammen med Center for HR, Økonomi & IT, at

 1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 10,154 mio. kr.
 2. Der stilles garanti for op til 8,936 mio. kr.
 3. Boligafgiften (lejen eksklusiv forbrug) på 1.075,00 kr. pr. m2 pr. år godkendes.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 235:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

208. Fastsættelse af pris for erhvervsgrunde

Sagsfremstilling

Faxe kommune har p.t. kun følgende byggemodnede erhvervsgrunde til salg:


 • Grønlandsgade 7, 12 og 18, Haslev
 • Industrisvinget 4 og 6, Rønnede
 • Symbiosen 10 og 12, Rønnede

Kommunen ejer imidlertid også en del områder udlagt til erhvervsformål, som ikke p.t. er byggemodnet.

For at kunne håndtere henvendelser om køb af erhvervsjord i disse områder, er der brug for at få fastsat en m2-pris for disse arealer.


Det drejer sig om følgende arealer - se vedhæftede oversigtskort:

 • ca. 86.000 m2 ved Symbiosen i Rønnede
 • ca. 225.000 m2 ved det gamle erhvervsområde i Rønnede
 • ca. 60.000 m2 nord for Industriparken i Faxe
 • ca. 81.000 m2 syd for Faxe Alle

Kommunens priser for erhvervsjord er eller har tidligere været fastsat således:

Område:

Byggemodning:

Solgt:

Pris pr. m2 excl. moms:

Areal solgt til Jem & Fix i Faxe (Vinkelvej / Faxe Alle)

Excl. byggemodning

1/11-2012

50 kr.

Erhvervsgrunde i Industriparken, Faxe

Excl. byggemodning

1/8-2007

60 kr.

Industrisvinget 4 og 6, Rønnede

Incl. kloakbidrag excl. øvrige tilslutningsudgifter


Indtil 1/1-2018: 155 kr.

Efter 1/1-2018: 310 kr.

Industrisvinget 8, Rønnede (Ejot)

Excl. tilslutningsbidrag m.v.

1/10-2009

95 kr.

Industrivej, Rønnede (gammelt industriområde)

Incl. byggemodning

2006 (sidste grunde solgt)

65 kr.

Symbiosen 10 og 12, Rønnede

Incl. byggemodning


Indtil 1/1-2019: 155 kr.

Efter 1/1-2019 310 kr.

Grønlandsgade 7, 12 og 18, Haslev

Incl. byggemodning


95 kr.


Udfra en samlet vurdering af priserne foreslås det, at disse fremover fastsættes mere ensartet således:

 1. Industrisvinget 4 og 6, Rønnede:
  Prisen nedsættes efter 1/1-2019 til 155 kr. pr. m2.
 2. Symbiosen 10 og 12, Rønnede:
  Prisen fastholdes efter 1/1-2019 på 155 kr. pr. m2.
 3. Grønlandsgade 7, 12 og 18, Haslev:
  Prisen fastholdes på 95 kr. pr. m2.
 4. Grunde i ikke byggemodnede områder (Symbiosen, Rønnede, syd for Faxe Alle, nord for Industriparken i Faxe og arealer ved Industrivej / Skov-Torupvej i Rønnede:
  Prisen fastsættes 155 kr. pr. m2 excl. tilslutningsafgifter.

Alle priser er excl. moms.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at priser på erhvervsgrunde fastsættes således:

 1. Industrisvinget 4 og 6, Rønnede:
  Prisen nedsættes efter 1/1-2019 til 155 kr. pr. m2 + moms
 2. Symbiosen 10 og 12, Rønnede:
  Prisen fastholdes efter 1/1-2019 på 155 kr. pr. m2 + moms
 3. Grønlandsgade 7, 12 og 18, Haslev:
  Prisen fastholdes på 95 kr. pr. m2 + moms
 4. Grunde i ikke byggemodnede områder (Symbiosen, Rønnede, syd for Faxe Alle, nord for Industriparken, Faxe og arealer ved Industrivej / Skov-Torupvej i Rønnede:
  Prisen fastsættes 155 kr. pr. m2 excl. tilslutningsafgifter + moms.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 236:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

209. Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2017

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedslovens § 84 a, at Børne- og Socialministeriet nu hvert år skal offentliggøre et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Herudover følger det som noget nyt af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.


Det senest offentliggjorte Danmarkskort indeholder tal for 2017. Danmarkskortet er tilgængeligt på Socialministeriets hjemmeside: www.socialministeriet.dk. Kortet viser, at Faxe Kommune i 2017 har haft 83 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, heraf er 42 % af sagerne blevet omgjort fordelt med 12 % af sagerne, der er ændret, og 30 % af sagerne der er hjemvist. Det må samtidig betyde, at 58 % af sagerne er stadfæstet. Læsevejledning til danmarkskortet er vedhæftet som bilag.

I Faxe Kommune fremlægger vi i forvejen Ankestyrelsens statistikker vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet til politisk behandling to gange om året. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til. I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af ankestatistikken gennemgås samtlige omgjorte sager for de pågældende udvalg. Senest blev Ankestatistikken for første halvår 2018 behandlet på møder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget i september 2018.


Som det fremgår af de tidligere fremlagte sagsfremstillinger, arbejder administrationen løbende på at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer, at vi fortsat skal fremlægge Ankestatistikken efter hvert halvår, fremfor at vente til det samlede danmarkskort offentliggøres. Danmarkskortet vil derudover jf. lovgivningen blive fremlagt, når det foreligger opdateret.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • at danmarkskortet drøftes, og
 • at ankestatistikken fortsat fremlægges halvårligt når den foreligger, samt at danmarkskortet fremlægges, når det foreligger opdateret.

Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 238:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

210. Forlængelse af frist for indberetning af byggeregnskab vedr. Permatopia.

Sagsfremstilling

Den 15. september 2016 godkendte Byrådet skema B for opførelse af 44 almene familieboliger i Karise.

Byggeregnskabet (skema C) skulle være modtaget senest den 1. april 2018.

Administrationen har rykket boligorganisationen for byggeregnskabet og der er modtaget ansøgning om at fristen forlænges til den 28. maj 2019.

Faxe Kommune har ikke modtaget byggeregnskabet rettidigt, da afleveringsforretning med hovedentreprenøren først er afholdt den 28. november 2018.

Dette skyldes forsinkelser fra en entreprenør. Boligorganisationen har forsøgt at få arbejdet færdiggjort tidligere ved at rejse store krav om dagbøder og indbringe sagen for voldgiftsretten. Entreprenøren er gået konkurs.

Efter afleveringsforretningen kan boligorganisationen udfærdige byggeregnskab.

Ifølge loven skal byggeregnskabet være færdigt 6 måneder efter den sidste boligs færdiggørelse.

Der er anmodet om at få åbnet for indberetning af byggeregnskabet i BOSSINF og at få forlænget fristen for indberetning til den 28. maj 2019.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold forlænge fristen og beslutte hvor lang tid fristen skal forlænges.

Lovgrundlag

BEK nr 1226 af 14/12/2011 om støtte til almene boliger m.v. § 47, stk. 1.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

 • at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 28/5 2019, og
 • at der samtidig åbnes for byggeherreindberetning af sag 1000.0000 10-09-2015 2 i BOSSINF.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

211. Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 7. november 2018 rettet henvendelse til Faxe Kommune med ansøgning om kommunegaranti for lån optaget i forbindelse med investeringer i 2019 til følgende:


 • Faxe Spildevand A/S, byggekredit/lån på 35,0 mio. kr. til finansiering af investeringer. Det endelige lån optages med en løbetid på 25 år.
 • Faxe Spildevandscenter A/S, anlægslån på 25,0 mio. kr. til finansiering af investeringer. Det endelige lån optages med en løbetid på 25 år.
 • Faxe Vandforsyning A/S, byggekredit/lån på 3,0 mio. kr. til finansiering af investeringer. Det endelige lån optages med en løbetid på 40 år.

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i op til 40 år i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.


Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a. Faxe Kommune opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdi og risici som er opgjort til ½ % p.a. På sagen er vedhæftet notat til beregningen af garantiprovision.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1 og 2.

Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 315.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 • Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på:
  • Faxe Spildevand A/S, 35,0 mio. kr. med løbetid på 25 år
  • Faxe Spildevandscenter A/S, 25,0 mio. kr. med løbetid på 25 år
  • Faxe Vandforsyning A/S, 3,0 mio. kr. med løbetid på 40 år
 • Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 239:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

212. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2019 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 35.661 kr., hvilket i forhold til 2018 er en stigning på 3,7 %. Vandafgiften fastsættes til 12,87 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2018 er et fald på 1,1 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 140 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2018 er en stigning på 1,7 %.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Forsyningsudgifter til kommunens ejendomme stiger med knap 300.000 kr.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2019 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 28. november 2018, pkt. 191:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 240:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

213. Godkendelse af spildevandsbidrag 2019, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2019 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Bidrag for rensning


Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,70 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et fald på 0,5 % i forhold til 2018.


Bidrag for transport


Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 29,93 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 8,1 % i forhold til 2018. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 613,26 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,7 % i forhold til 2018.


Samlet bidrag


Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 45,63 kr. pr. m³, svarende til en stigning på 4,9 % i forhold til 2018.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2019 legalitetsgodkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2019 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 28. november 2018, pkt. 192:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 241:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

214. Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber

Sagsfremstilling

Udskillelse af forsyningsselskaberne i aktieselskabsform bevirker, at Byrådet ikke længere har direkte indflydelse på driften af forsyningsområderne. Byrådets ret til at træffe beslutninger i selskaberne udøves på generalforsamlingerne i form af valg af bestyrelsesmedlemmer, ændring af vedtægter mv.


I selskabernes vedtægter og forretningsordener kan der fastlægges, at en række beslutninger skal forelægges Byrådet, og at Byrådet skal have løbende indsigt i en række forhold om selskaberne.

Det er hensigten, at aktieselskaberne fungerer som selvstændige virksomheder, hvilket også er hensigten fra regeringens side. Der kan dog være forskellige forhold kommunen som eneejer gerne vil stille krav om og have en medbestemmelse på/med i virksomhedens udvikling og målsætning. Rammen for disse forhold kunne være en kommunal strategi for et aktivt ejerskab (ejerstrategi).


Der er udarbejdet et udkast til ejerstrategi, hvor den løbende varetagelse af kommunens interesser i selskaberne er beskrevet.

Ejerstrategien sikrer endvidere, at opfølgningen på mål og strategier kommer på den politiske dagsorden.

Det aktive ejerskab skal sikre stillingtagen til selskabernes udfordringer og resultater.


Administrationen har nu udarbejdet et nyt forslag til ejerstrategi. Ejerstrategien er vedhæftet dagsordenen og hedder "Ejerstrategi for Faxe Forsyning - November 2018". Tidligere forslag til ejerstrategi - August 2018, forslag fra Dansk Folkeparti og Ejerstrategi for Ringsted Forsyning er også vedhæftet som bilag.


Sagen har tidligere været behandlet i Teknik & Miljøudvalget, senest på udvalgets møde 29. august 2018, pkt. 102.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til "Ejerstrategi for Faxe Forsyning - November 2018" godkendes.Teknik & Miljøudvalget, 28. november 2018, pkt. 193:

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stiller ændringsforslag:


Det af Dansk Folkeparti fremsendte forslag godkendes som ejerstrategi, med følgende tilføjelse:

”Selskabet skal have fokus på efterlevelse af intentionerne i regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål, i overensstemmelse med ejerens evt. kommende beslutninger på området”.


Ændringsforslaget anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 242:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

215. Projektforslag for nyt flisfyringsanlæg, Haslev fjernvarme

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme på Energivej 35 i Haslev har ved rådgiver udarbejdet et projektforslag for et nyt flisfyringsanlæg dateret den 8. november 2018. Projektforslaget er fremsendt til godkendelse i Faxe byråd i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til den gældende projektbekendtgørelse. I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en selskabs- og brugerøkonomisk vurdering for Haslev Fjernvarme samt en samfundsøkonomisk sammenligning af projekt og alternativ.


Baggrunden er, at det eksisterende kraftvarmeværk som helhed er udtjent, og en renovering ikke er økonomisk fordelagtig. Projektet omfatter derfor et nyt varmeværk med kedelhal, flislager, askerum, røggasvaskere, varmepumpe og tilhørende folkebygning. Der er valgt en anlægsydelse på 16 MV, der passer bedre til varmegrundlaget. Til sammenligning har det eksisterende værk en effekt på 13 MV.


Haslev Fjernvarme oplyser, at de ønsker en hurtig behandling af sagen, da der er ændringer i projektbekendtgørelsen på vej, som efter Haslev Fjernvarmes oplysninger vil betyde fordyrelse for forbrugerne. Det offentliggjorte forslag til ændring af projektbekendtgørelse er i øjeblikket i høring. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.


Projektforslaget indeholder, som  projektbekendtgørelsen forlanger, et alternativ, som er en flisfyret ny kraftvarmeløsning baseret på Organic Rankine Cycle (ORC) teknologi.

Selskabsøkonomi
Selskabsøkonomien vurderes ved beregning af varmeproduktionsprisen ab værk for det nye værk sammenlignet med produktionsprisen fra det eksisterende værk.  

Det nye kedelanlæg er forudsat finansieret ved optagelse af et annuitetslån på 70 millioner kr. med en løbetid på 20 år og en rente på 1,5 % plus garantiprovision på 0,5 %, der er gældende i Faxe Kommune.

Varmeproduktionsprisen for et flisfyret ORC er beregnet ud fra de samme forudsætninger.

Det fremgår at Tabel 3 i projektforslaget, at der er der en selskabsøkonomisk merudgift ved at vælge et kraftvarmeværk med ORC på 1,91 millioner kr. pr år.

Samfundsøkonomi
Som udgangspunkt for den foreskrevne samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af "brændselsforudsætninger" til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af Energistyrelsen i oktober 2018.

Resultatet af de samfundsmæssige beregninger fremgår af projektforslagets Tabel 4:

 

Høring/underretning

I henhold til projektbekendtgørelsens § 25 skal kommunalbestyrelsen skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for fire uger. Ved ændring af områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag skal de berørte forsyningsselskaber med videre inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, for eksempel virksomheder og told- og skatteforvaltningen.


Administrationen har nærmere undersøgt betydningen af § 25 og vurderer, at der ikke i den aktuelle sag er relevante forsyningsselskaber eller andre parter, det er lovpligtigt at høre om udskiftningen af det eksisterende kraftvarmeværk med et nyt flisfyringsanlæg. Det foreslås derfor, at projektforslaget annonceres på kommunens hjemmeside i 10 dage, samt at Faxe Kommune underretter kommunens forsyningsselskaber.


Administrationen har på baggrund af sagen bedt om en gennemgang af projektforslaget ved eksternt rådgivningsfirma. Resultatet af denne gennemgang vil blive tilsendt udvalgsmedlemmerne, så snart det modtages, og blive vedhæftet referatet.


Anden lovgivning

Produktionsanlægget skal miljøgodkendes. Spildevand, der tilledes det kommunale spildevandssystem, forudsættes at overholde de vejledende retningslinjer for fastsættelse af udledningskrav til industrispildevand. Det skitserede anlæg er ikke omfattet af den gældende lokalplan for Haslev Fjernvarme. Det vurderes derfor, at byggeriet er lokalplanpligtigt.


Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget for nyt flisfyringsanlæg ved Haslev Fjernvarme på Energivej 35 godkendes under forudsætning af positiv gennemgang af forslaget ved ekstern rådgiver.Teknik & Miljøudvalget, 28. november 2018, pkt. 197:

Anbefales.


Der vedhæftes nyt bilag ”Vurdering af projektforslag_Nyt_flisfyringsanlæg_28112018” på punktet.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 243:

Anbefales.


Supplerende sagsfremstilling 7. december 2018:

Eventuelle modtagne svar på høring vil blive vedhæftet inden byrådsmødet.

Beslutning

Godkendt.


Der er ikke modtaget svar på høring.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

216. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har i samarbejde med bygherres rådgiver udarbejdet planforslag for et nyt tæt-lav boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede. Der skal nu tage stilling til, om planerne skal sendes i offentlig høring


Planområdet ligger syd for Gl. Næstvedvej i den østlige del af Rønnede og udgør et areal på ca. 1,6 ha. Området anvendes i dag til parkering i forbindelse med et bosted på Gl. Næstvedvej 37 samt til hobbylandbrug/ridebane. Knap ¼ af arealet er i dag omfattet af lokalplan 1000-17 som udlægger området til boligformål. De øvrige ¾ af arealet er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2013.


Lokalplanens 1000-55

Formålet med lokalplan 1000-55 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje, parkering, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for at området kan bebygges med knap 30 nye tæt-lav boliger.


Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med røde tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om at bebyggelsen i det enkelte byggefelt skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.


Kommuneplantillæg nr. 21

En del af matrikel 16a Rønnede By, Vester Egede ligger i byzone og er udlagt til boligformål – rammeområde R-B1. Matrikel 5g Rønnede By, Vester Egede ligger i landzone og er udlagt til rekreative formål – rammeområde R-R1. Med kommuneplantillæg nr. 21 udvides kommuneplanens rammeområde R-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter matrikel 5g. I kommuneplantillægget er der redegjort for behovet for, at udlægge nye arealer til boligformål i Rønnede.


Idéfase

I foråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag før planlægning for nye boliger i Rønnede, jf. planlovens § 23c. Kommunen modtog i alt 3 høringssvar under idéfasen. Fra nærområdet var der bemærkninger om, at yderligere boligbebyggelse ikke er en god idé, da attraktionen for den eksisterende bebyggelse er at have udsigt ud over åbent land. Golfklubben var også imod ændringer i planforholdene, da de ønsker mulighed for at kunne erhverve jord til udvidelse af golfbanen. I forlængelse heraf har der været drøftelser med de parter, der ejer jorden i det område, der er omfattet af den gældende lokalplan for golfbanen. Det viser sig, at ejeren af arealet, der i dag er udlagt til udvidelse af golfbanen, ønsker sin jord tilbageført til landzone. Dette spørgsmål vil der blive taget stilling til i forbindelse med den næste kommuneplanrevision. Bemærkningernes fulde længe og Center for Plan og Miljøs anbefalinger fremgår af hvidbogen.


Miljøscreening

Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering af forslag til lokalplan 1000-55 og Kommuneplantillæg nr. 21. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.


Offentlig høring

Med kommuneplantillæg nr. 21 udlægges nye arealer til byudvikling og det er Center for Plan & Miljøs vurdering at planerne skal sendes i minimum 8 ugers høring, fordi der er gennemført idéfase og udarbejdet kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 • at forslag til lokalplan 1000-55 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 ugerPlan & Kulturudvalget, 27. november 2018, pkt. 148:

ad 1: Anbefales


ad 2: Anbefales


Vedhæftet bilag med præsentationsmateriale.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 246:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

217. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i Karise

Sagsfremstilling


Center for Plan og Miljø har i samarbejde med bygherres rådgiver udarbejdet planforslag for et nyt boligområde ved Drosselvej i Karise. Der skal nu tages stilling til, om planerne skal sendes i offentlig høring.


Planområdet ligger nord for Drosselvej i den nordvestlige del af Karise og udgør et areal på knap 2,6 ha. Området anvendes i dag til jordbrugsformål og boligformål (matrikel 14f). Ejeren af markerne nord for Drosselvej har de seneste år haft ønske om, at udnytte en del af arealet til boligformål. Med udbygningen af Karise Permatopia er der gode argumenter for, at udlægge nye arealer i Kommuneplanen til byudvikling i Karise.


Lokalplan 200-26

Formålet med lokalplan 200-26 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles fri-arealer. Lokalplanen åbner mulighed for at

området kan bebygges med 11 dobbelthuse, dvs. i alt 22 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, brune eller gule tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om at bebyggelsen inden for planområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.


Kommuneplantillæg nr. 22

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 22 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 22 er der redegjort for behovet for, at udlægge nye arealer til boligformål i Karise.


Idéfase

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag før planlægning for nye boligområder i Karise, jf. planlovens § 23c. Kommunen modtog i alt 7 høringssvar under idéfasen. Høringssvarene samt Center for Plan og Miljøs anbefalinger fremgår af referat af Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 27. februar 2017. På mødet besluttede udvalget blandt andet, at igangsætte planarbejdet for en mindre boligudstykning nordvest for Drosselvej 41. Efterfølgende har Plan & Kulturudvalget på mødet den 24. april 2018 godkendt en anden placering af boligområdet, end hvad der var lagt op til i den oprindelige vision.


Miljøscreening

Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering af forslag til lokalplan 200-26 og Kommuneplantillæg nr. 22. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.


Offentlig høring

Med kommuneplantillæg nr. 22 udlægges nye arealer til byudvikling og det er Center for Plan & Miljøs vurdering at planerne skal sendes i minimum 8 ugers høring, fordi der er gennemført idéfase og udarbejdet kommuneplantillæg.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 • at forslag til lokalplan 200-26 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 ugerPlan & Kulturudvalget, 27. november 2018, pkt. 149:

ad 1: Anbefales.


ad 2: Anbefales.


Vedhæftet bilag med præsentationsmateriale.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 247:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger,

 • at kortbilag 6 tages ud af selve lokalplanforslaget, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, samt
 • at der skal stilles krav om etablering af cykelsti/fællessti indenfor lokalplanens område for ansøgers regning, hvilket er en forudsætning for ibrugtagen.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

218. Endelig vedtagelse: Lokalplan 300-47 for boliger ved Faxevej, Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget for Boliger ved Faxevej i Faxe Ladeplads, har været i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober 2018 til den 7. november 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplan 300-47 er et ønske om at opføre 6 boliger på hjørnet mellem Faxevej og Plantagevej. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2700 m² og henligger i dag delvist som et grønt græsareal i vejkrydset og delvist som have til det tidligere Hylleholt Plejehjem.

Området er allerede udlagt til boligformål i Faxe Kommuneplan 2013. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser for områdets brug til tæt-lav bebyggelse med tilhørende veje, parkering og fælles friarealer.

Lokalplan 300-47
Med lokalplanen fastsættes der blandt andet bestemmelser om at:

 • Ny bebyggelse skal opføres i ensartede farver og materialer samt med enten saddeltag eller ensidig taghældning på minimum 25o.
 • Der bygges i ét eller halvandet plan med en bebyggelsesprocent på op til 30 %.
 • Boligområdet vil få vejadgang fra Plantagevej og der vil blive etableret en sti ud mod Faxevej.
 • Der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Samtidig placeres carporte mindst 2,5 meter fra vejskel, så der er ekstra plads til parkering foran hver carport.

Grundejeren ønsker at opføre de 6 boliger som lejeboliger, men lokalplanen fastsætter samtidig bestemmelser for, hvordan de eventuelt senere kan udstykkes.

Lokalplanområdet er omfattet af en 20 meter vejbyggelinje fra vejmidten på Faxevej, som derfor har betydning for byggeriets placering på grunden.

Offentlig høring
Lokalplanen har været i høring i 5 uger og Kommunen har ikke modtaget nogle høringsvar i denne forbindelse. Der er derfor ikke udarbejdet en hvidbog.

Den 8. oktober 2018 afholdt Faxe Kommune et borgermøde om planen. De væsentligste emner på borgermødet var:

 • Parkeringsmuligheder i lokalplanområdet.
 • Den påtænkte målgruppe for byggeriet, som er lejeboliger til ældre.
 • Generelt om udarbejdelsen af lokalplaner.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at lokalplan 300-47 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer, som er konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen
 2. at afsnit om borgerinddragelse indsættes i redegørelsen på side 8
 3. at § 2.2 præciseres til også at omfatte matrikler, der senere udstykkes inden for lokalplanområdet
 4. at § 4.2 præciseres, så grundejerforeningen først skal eje fællesarealer, hvis området udstykkes til ejerboliger og at en grundejerforening derfor oprettes, og
 5. at § 7.2 og 7.3 samles til én ny § 7.2


Plan & Kulturudvalget, 27. november 2018, pkt. 151:

ad 1: Anbefales.


ad 2: Anbefales.


ad 3: Anbefales.


ad 4: Anbefales.


ad 5: Anbefales.Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 248:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

219. Møde i KKR Sjælland 14. november 2018

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 14. november 2018.


Referat fra mødet er vedhæftet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der ønskes afholdt temamøder for byrådet i 2019 om Movia og Sundhedsaftalen inden denne skal behandles i byrådet.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

220. Evaluering af "Fra Rund til Sund" med henblik på implementering

Sagsfremstilling

Evaluering af "Fra Rund til Sund" med henblik på implementering.


Senior & Sundhedsudvalget behandlede 26. juni 2018 Overvægtsprojekt "Fra Rund til Sund". Et samarbejde mellem sundhedsplejen og kostvejlederen fra Center for Sundhed og Pleje. Tilbuddet har været gældende fra maj 2017 og afsluttes juni 2019. Udvalget ønsker en evaluering af projektet udarbejdet i efteråret 2018, hvor det skitseres, hvordan projektet kan implementeres til drift.


I skoleåret 2017/2018 ses det, at 22 % af de skolebørn sundhedsplejen har målt, i forbindelse med de årlige målinger på udvalgte klassetrin, er overvægtige.


86 børn er aktive i "Fra Rund til Sund" og 27 børn er nu over halvvejs igennem deres forløb og 2 børn er afsluttet.

Evalueringen viser tydeligt, at børn og familier føler sig hjulpet af metoden. Børnene taber sig og børnene oplever større livsglæde, øget livskvalitet, har en mere positiv kropsopfattelse og føler sig mindre moppet. Motivationen for at tabe sig falder forventeligt, når børn og familier har været i gang et stykke tid, hvorfor det er vigtigt at være tilknyttet tilbuddet når motivationen er dalende (se bilag). Det er det lange seje træk, der reelt hjælper børnene til et varigt vægttab.


Vi kan se, at langt de fleste familier har stabilt fremmøde men også, at især de sårbare familier har behov for ekstra hjælp i form af SMS besked dagen før fremmøde og vejledningen skal tilpasses. Ligeledes kan vi se, at en del af børnene er udfordret på flere parametre, men langt de fleste arbejder alligevel med deres overvægtsproblematik. Enkelte holder pause, og to er af samme årsag udgået af projektet. Et enkelt barn har der været så store bekymringer omkring barnets hjemlige forhold, at der er lavet underretning.

Vi ser familier hvor flere overvægtige i familien, responderer på barnets indsats. I et par af familierne hjælpes de voksne i overvægtstilbuddet i voksenregi, som har samme kostvejleder.

Vi har erfaret, at jo mere massiv overvægten er hos barnet, når de starter i "fra Rund til Sund", jo sværere er det for barnet at respondere på indsatsen.


Med de erfaringer der er gjort i projektperioden, og med ønske om at fortsætte efter projektperioden, fremsættes to scenarier. Gældende for begge scenarier er, at Sundhedsplejen fortsætter med samme ressourceforbrug som i projektperioden, mens Center for Sundhed og Pleje kun indgår i projektet frem til sommeren 2019. Sundhedsplejen skal fra dette tidspunkt så inkludere kostvejledningen på anden vis, da sundhedsplejen på nuværende tidspunkt ikke selv har disse kompetencer.


Scenarie 1

Fortsætte på nuværende niveau. Dette medfører, at sundhedsplejen må undlade at tilbyde den generelle klassebaserede sundhedsfremmende indsats til alle skolebørn i 1. klasse. Børn med sundheds- og trivselsrelaterede problemstillinger tilbydes behovskonsultation.


Konsekvensen er:

 • at nogle af de børn med overvægtsproblemer og andre sundheds- og trivselsproblemer ikke opspores i tide, og dermed ikke tilbydes behovskonsultation.
 • at børnene ikke undervises i forskellige sundhedsrelaterede temaer, så som håndvask/hygiejne og  hvad kroppen/ånden har brug for, for at holde sig sund og rask.
 • at sundhedsplejen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hvilke klassetrin der som minimum bør tilbydes sundhedspleje.

Scenarie 2

Reducere antallet af børn, der tilbydes overvægtsindsats.


Konsekvensen er: 

 • der skal visiteres strammere i ”Fra Rund til Sund”, der er derfor en risiko for, at overvægtsproblematikken kan være mere massiv og sværere at afhjælpe.
 • lang ventetid for barnet/familien er motiverende til, at man reelt kan komme igang med indsats.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at scenarie 2 godkendes og implementeres til drift fra 1. august 2019.Senior & Sundhedsudvalget, 27. november 2018, pkt. 93:

Følgende ændringsforslag blev stillet af Henrik Friis (F), Anne Camilla Meyer (A) og Christina Birkemose (A):


På baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport : ”Evidens for livstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt” (juni 2018) afsluttes projektet ”Fra rund til sund” ved projektperiodens udløb i juni 2019.

Faxe Kommune skal fortsat have tilbud, der kan hjælpe børn og voksne med svær overvægt, men disse tilbud skal tilrettelægges på billigere og bedre dokumenteret grundlag end Holbækmodellen, der ligger til grund for projektet ”Fra rund til sund”.

Sundhedsstyrelsen forventes at offentliggøre anbefalinger af tilbud i begyndelsen af 2019, som der skal tages udgangspunkt i.


For stemte: 3, Henrik Friis (F), Anne Camilla Meyer (A) og Christina Birkemose (A).


Imod stemte:4, Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Marianne Ørgaard (L) og Bente Abrahamsen (O).

Ændringsforslaget er faldet.


Følgende ændringsforslag blev stillet af Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Marianne Ørgaard (L) og Bente Abrahamsen (O):


I forbindelse med behandlingen af budget 2019-2022 blev tilbuddet “Fra rund til sund” drøftet og forventet fortsat i uændret form. Det betyder at tilbuddet skal være et samarbejde mellem sundhedsafdelingen og sundhedsplejen. Sundhedsplejen leverer timerne til sundhedsplejerskerne og sundhedsafdelingen leverer timerne til en sundhedskonsulent.

“Fra rund til sund” bygger på principperne fra Holbækmodellen, hvor der er forskellige sundhedsfaglige faggrupper som rådgiver og vejleder børn og deres familier med overvægtsproblematikker. Derfor skal tilbuddet fortsætte med sundhedsplejersker og sundhedskonsulenter i Faxe kommune


Konsekvenserne beskrives konkret til det kommende møde i Senior & Sundhedsudvalget, herunder de budgetmæssige konsekvenser.


 

For stemte: 4, Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Marianne Ørgaard (L) og Bente Abrahamsen (O).


Imod stemte: 3, Henrik Friis (F), Anne Camilla Meyer (A) og Christina Birkemose (A).


Ændringsforslaget godkendt.


Henrik Friis (F), Anne Camilla Meyer (A) og Christina Birkemose (A) løfter sagen til behandling i Byrådet.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A) .


Beslutning

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag: I forbindelse med behandlingen af budget 2019-2022 blev tilbuddet “Fra rund til sund” drøftet og forventet fortsat i uændret form. Det betyder at tilbuddet skal være et samarbejde mellem sundhedsafdelingen og sundhedsplejen. Sundhedsplejen leverer timerne til sundhedsplejerskerne og sundhedsafdelingen leverer timerne til en sundhedskonsulent.

“Fra rund til sund” bygger på principperne fra Holbækmodellen, hvor der er forskellige sundhedsfaglige faggrupper som rådgiver og vejleder børn og deres familier med overvægtsproblematikker. Derfor skal tilbuddet fortsætte med sundhedsplejersker og sundhedskonsulenter i Faxe kommune


Konsekvenserne beskrives konkret til det kommende møde i Senior & Sundhedsudvalget, herunder de budgetmæssige konsekvenser.


For ændringsforslaget stemte 15, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte 10, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

221. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.


Brev fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har den 16. november 2018 orienteret Faxe Kommune om deres svar til en borger, hvor de meddeler, at de ikke finder anledning til at rejse en tilsynssag. Brevet er vedhæftet sagen.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A) ønsker en temadrøftelse i byrådet i 2019 om Beredskabet og ejerstrategi/ejerskab.


Steen Petersen (O) spurgte ind til priserne på fjernvarme i Terslev.


Mikkel Dam (I) orienterede om, at Kenneth M. Nielsen ønsker at udtræde af sit medlemskab i SSP-samarbejdet. Der skal findes et nyt medlem, og der vil komme en sag på byrådet herom på næste møde.


Lars Folmann (O) orienterede om, at regionen har udsendt materiale i høring omkring jordforurening og opfordrer Teknik & Miljøudvalget til at tage emnet op.


Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

222. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
223. Salg af areal (Lukket)
224. Salg af almene ældreboliger (Lukket)
225. (Lukket)