Byrådet - 14-03-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 14 marts, 2019 - 18:30
Hent som fil:
23. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V) stillede forslag om, at dagsordenens punkt 38 - Sag fra Mikkel Dam, Liberal Alliance - Genbehandling af sag nr. 19 "Rottebekæmpelse - etablering af vagtordning og takststigning", tages af dagsordenen, da der ikke er fremkommet noget nyt i sagen, der begrunder en genbehandling.  

For forslaget stemte 21, Venstre, Eli Jacobi Nielsen (O), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O), Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Imod forslaget stemte 4, Lars Folmann (O), Borgerlisten, Liberal Alliance.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

24. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:


 • Sag 27 på dagsordenen vedr. Garantistillelse Faxe Affald A/S.

 • Sag 28 på dagsordenen vedr. kollektiv trafik og bevarelse af lokale busruter.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

25. Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned:


feb. 2018

mar. 2018

apr. 2018

maj 2018

jun. 2018

jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

3 mdr.

119,6

141,6

159,2

168,3

159,4

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

12 mdr.

127,7

130,1

132,5

135,9

138,0

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4


Ultimo februar kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 78,7 mio. kr. Det er et fald på 52,2 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo december 2018
I samme periode i 2018 faldt 3 mdrs. likviditeten med 15,3 mio. kr.
Det er normalt med et fald i årets første måneder grundet betalinger for 2 finansår i januar – februar. At faldet i år er markant større, kan henføres til, at der i december er betalt 47,2 mio. kr. til SEAS/NVE (gæld vedrørende gadebelysning) jf. Budgetforlig 2019.
Påvirkningen af 12 mdrs. likviditeten er minimal, men vil blive mere udpræget over de følgende måneder.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

16,7

Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.

Teknik & Miljøudvalget

142.097

16.349

11,5

-5,2

Plan & Kulturudvalget

48.192

8.083

16,8

0,1

Økonomiudvalget

268.082

44.728

16,7

0,0

Senior & Sundhedsudvalget

480.071

57.427

12,0

-4,7

Beskæftigelse og Integrationsudvalget

519.632

86.499

16,6

-0,1

Socialudvalget

297.304

46.653

15,7

-1,0

Børn & Læringsudvalget

431.487

65.505

15,2

-1,5

Faxe Kommune i alt

2.186.865

325.244

14,9

-1,8

 Forbrug 2018: 307,1 mio. kr.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo februar på 14,9 % svarende til 1,8 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 14,5 og for 2017 14,2.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo februar (netto - løbende priser):


2018: 2,6 mio. kr. (Udgifter: 2,6 mio. kr., indtægter: 0 mio. kr.).

2019: -0,6 mio. kr. (Udgifter: 0,5 mio. kr., indtægter: 1,1 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 – anlæg


Bilag 2:

 • Restanceopgørelse pr. ultimo december 2018

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

26. Ændring i affaldstakster

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2019 er det meddelt fra Faxe Forsyning, at der er nye takster på affaldsområdet grundet nye affaldsbeholdere og tømningsmuligheder.


Det er blevet muligt, at almindelige husstande kan vælge beholdere, til enten madaffald eller restaffald på henholdsvis 190 l og 240 l med ugetømning i sommerperioden fra medio maj til medio september. Endvidere er det blevet muligt med ugetømning i sommerperioden for sommerhuse. Endelig er der i takstbladet tilføjet "mad-/restaffald" ved de 2-delte beholdere for at uddybe, at beholderne er til både mad og restaffald.


Ændringer i takstbladet er markeret med blå skrift. Nyt takstblad og bilag med forslag til takster, er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de fornyede takster og rettelserne i takstbladet til affaldsområdet godkendes.Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 30:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

27. Garantistillelse til Faxe Affald A/S

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 28. februar 2019 rettet henvendelse til Faxe Kommune med ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af affaldsbeholdere på dagrenovationsområdet jf. vedhæftede investeringsoversigt. Lånet på 7 mio. kr. optages som byggekredit i etableringsperioden. Det endelige lån optages med en løbetid på 10 år svarende til beholdernes forventede minimale levetid.


Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1 og 2.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størelsesorden cirka 1 % p.a.


Ved beslutning om garantistillelse opkræver kommunen en garantiprovision svarende til markedsværdi og risiko. I denne sag er garantiprovisionen beregnet til at udgøre ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Der er automatisk låneadgang til investeringsudgifter på renovationsområdet jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 4.

Lånegaranti jf. lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2


Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 35.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at,

 • Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på affaldsområdet med 7 mio. kr. i 10 år.
 • Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af den til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 60:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

28. Finansiering af bevarelse af linje 630R til Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede i forbindelse med temadrøftelsen 23. januar 2019, at administrationen skulle arbejde på at skaffe finansiering af fortsat drift af linje 630R på strækningen mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station.


Udvalget pegede endvidere på, at finansiering skulle findes ved

 1. Nedlæggelse af linje 266 Bråby/Skuderløse/Teestrup og Nordskovskolen og Vibeengskolen samt
 2. Hjemtagning af linjerne 285 og 287, skolebusserne der betjener Rolloskolen og Hylleholt Skole. I alle tilfælde skal skolerne fremadrettet betjenes af Ørslev Turisttrafik. Alternativt
 3. Finansiering via kommunekassen.

Administrationen har anmodet Trafikselskabet Movia om at undersøge mulighederne for finansiering via punkterne 1 og 2, og Movia har meddelt, at der vil være mulighed for at foretage de ønskede ændringer. Movia har dog også meddelt, at der vil skulle betales en bod på ca. 480.000 kr. til entreprenøren ved nedlæggelse af linje 266. Det vil således ikke være muligt at finde de nødvendige midler med de valgte løsninger.


Administrationen har derfor forelagt Movia en alternativ løsningsmodel. Forslaget vil stadig lukke linje 266, men køreplantimerne fra denne rute foreslås i stedet benyttet på linje 264 mellem Haslev og Karise. Den entreprenør, Dito Bus, der kører på denne linje, kører linje 630R i samme udbud, og der vil derfor efter administrationens mening ikke være kontraktmæssige problemer forbundet med en sådan rokering af entreprenøren.


Movia har bekræftet, at denne løsningsmodel kan bruges for såvel linje 266 og 285/287. Movia har dog ikke kunnet levere endelig tal på den forventede økonomi, men det er administrationens vurdering, at den samlede besparelse vil give de ønskede 1,7 millioner kr. til bevarelse af driften på linje 630R mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station.


Der er kommet tre indsigelser, som ses som bilag.


Som besluttet på den seneste udvalgsmøde har administrationen meddelt Stevns Kommune, at Faxe Kommune er interesseret i at betale op til 40.000 kr. for fortsat drift af natbuslinje 99N Hårlev-Karise. Administrationen afventer tilbagemelding fra Stevns Kommune/Movia.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Økonomien omkring de foreslåede ændringer kendes endnu ikke med sikkerhed, men det er administrationens vurdering, at de foreslåede finansieringsforslag vil indbringe de nødvendige1,7 millioner kr. 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at finansiering af fortsat drift på linje 630R mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station finansieres via omrokering af entreprenører samt hjemtagning af linje 285 og 287.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 25:

Dansk Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at linjerne 285, 287 og 266 opretholdes, samt at finansieringen af Linje 630R søges indarbejdet i budget 2020 samt overslagsårene.


Ændringsforslaget anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 37:

Økonomiudvalget anbefaler Teknik & Miljøudvalgets ændringsforslag.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

29. Køb af matrikel gennem RigKilde LIFE

Sagsfremstilling

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og særlig natur. I forbindelse med gennemførelse af RigKilde LIFE i Gammellung ved Suså er Faxe Kommune blevet tilbudt at købe en matrikel i området.


Ved at erhverve denne matrikel er det muligt at etablere en base i mosen, hvorfra naturplejen kan blive iværksat, og hvor der midlertidigt kan henlægges materialer i det omfang, det er nødvendigt undervejs i projektet. Det drejer sig om matr.nr. 9n Skuderløse By, Teestrup, der er 1,788 ha.

Prisen for ejendommen er 70.000 kr. ekskl. tinglysningsafgift. Beløbet dækkes af de EU-midler, som kommunen har fået bevilget til RigKilde LIFE. Ved projektets afslutning, står det kommunen frit for at sælge ejendommen eller beholde den til videre plejetiltag. Beholder kommunen ejendommen +5 år efter projektafslutning tilfalder hele salgssummen Faxe Kommune. Bliver den solgt før, skal salgssummen betales tilbage til EU.

Købet ligger inden for det vedtagne budget, der er bevilget af EU til RigKilde-LIFE. 

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet. 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at

 • matr. nr. 9n Skuderløse By, Teestrup, der omfatter 1,6 hektar købes af Faxe Kommune for 70.000 kr. ekskl. tinglysningsafgift. Matriklen overtages pr. 1. april 2019.
 • Købet finansieres af budgettet i 2019, der er afsat til projektet RigKilde LIFE.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 32:

Anbefales. 


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 39:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


30. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land: Store Linde

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte på møde 26. september 2018 pkt. 136 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Store Linde". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019. Tillægget omhandler 28 ejendomme.


Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar fra ejerne af St. Lindevej 1, 4 og 5 samt Kulagervej 39.


Tre af høringssvarene indgiver indsigelse mod at blive omfattet af spildevandstilægget med følgende begrundelser

 • Ønske om at etablere egen renseløsning fremfor kloakering.
 • Uenighed om påbud om spildevandsrensning grundet afstand mellem ejendom og målsat vandløb
 • Ønske om sporstofundersøgelse for at påvise om spildevandet ledes til målsat vandløb, før plantillægget godkendes.

Det 4. høringssvar udtrykker ønske om, at ejendommen inddrages i spildevandsplantillægget.


Administrationen vurderer, at de indkomne indsigelser ikke giver anledning til ændring i rammerne "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Store Linde".


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2016-202: Kloakering i det åbne land: Store Linde" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 34:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 40:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

31. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan- Kloakering i det åbne land: Frenderup

Sagsfremstilling

"Tillæg nr. 6 til spildevandplan 2016-2021- Kloakering i det åbne land: Frenderup" har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019.


Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Der er ikke foretaget ændringer i tillægget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2016 - 2021: Kloakering i det åbne land: Frenderup" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 35:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 41:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

32. Tillæg nr. 7 til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte på møde 26. september 2018 pkt. 136 forslag til "Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 13. november 2018 - 8. januar 2019.


Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Der er ikke foretaget ændringer i tillægget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering i det åbne land: Enkelt ejendomme" vedtages endeligt.Teknik & Miljøudvalget, 27. februar 2019, pkt. 36:

Anbefales.


Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 42:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

33. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 20 for tre solcelleparker nordøst for Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for tre solcelleparker nord øst for Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 20 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Bregentved Gods m.fl., som ønsker at etablere tre solcelleparker på godsets jorder nordøst for Haslev. De tre lokaliteter har et samlet areal på 215 ha og er beliggende nord for Freerslev (97 ha), syd for Langesnave (33 ha) og øst for Høsten Torp (83 ha).


De tre områder er ikke omfattet af kommuneplan 2013, hvorfor der med tillæg nr. 20 udlægges tre nye rammeområder: Å-T15 Solcellepark ved Langesnave, Å-T16 Solcellepark ved Freerslev og Å-T17 Solcellepark ved Høsten Torp. De tre områder udlægges til Tekniske Anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter samt til jordbrugsformål.


Herudover justerer tillægget Kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser og skovrejsning uønsket ved Freerslev således, at udpegningerne fremover følger Køgevej. Endelig justerer tillægget det principielle tracé for en planlagt rekreativ regional sti således, at den fremover følger Sanderhusvej, Orned Bæk og videre gennem Sofiendal Hestehave.


Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle). Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Miljøvurderingen af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 700-76, 700-77 og 700-78 vedtages endeligt uden ændringer, og
 3. at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen vedtages.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 28:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 45:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

34. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-76 Solcellepark syd for Langesnave

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-76 for en solcellepark syd for Langesnave har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-76 er udarbejdet efter ønske fra FOGC SOL ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende nord for Freerslev, på knap 33 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-76 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-76, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-76 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 29:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 46:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

35. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-77 Solcellepark ved Freerslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-77 for en solcellepark nord for Freerslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-77 er udarbejdet efter ønske fra Faxe Sol ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende nord for Freerslev, på knap 97 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-77 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-77, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-77 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 30:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 47:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

36. Endelig vedtagelse: Lokalplan 700-78 Solcellepark øst for Høsten Torp

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 700-78 for en solcellepark øst for Høsten Torp har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 04-12-2018 til den 30-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Et ønske om at plantebælterne omkring solcelleparkerne plantes snarest muligt.
 • At arealerne inden for vejbyggelinjen helt skal friholdes for anlæg, plantebælte mv.
 • At der bør fastsættes et vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider på projektarealerne.
 • At det vil være i strid med Kommuneplan 2013 at etablere solcellepark på de arealer der er udlagt som kirkeomgivelser.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af planen. Begrundelsen herfor fremgår ligeledes af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til lokalplan 700-78 er udarbejdet efter ønske fra PV Haslev ApS (Bregentved gods m.fl.) og omfatter et markareal, beliggende øst for Høsten Torp, på knap 83 ha. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.


Hovedprincippet i lokalplanen er at anlæg skal placeres inden for byggefeltet vist på planens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer og placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om at anlægget ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå ens og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte.


Kommuneplan og Miljøvurdering

Lokalplan 700-78 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplanerne 700-76, 700-77 og 700-78, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen i forhold til lokalplan 700-78, er: ændring i skov (herunder arealer hvor skov er uønsket), kirkeomgivelser, landskab, skovbyggelinje (herunder visuel effekt) samt dyre- og planteliv (faunapassager og rovfugle).

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 700-78 vedtages endeligt uden ændringer.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 31:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 48:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

37. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-86, boligområde i Egeparken, Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-86 Boligområde ved Egeparken har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 11-12-2018 til den 15-01-2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 6 høringssvar. Enkelte høringssvar har givet anledning til en forslået ændring af hovedstiens placering. Denne ændring har været sendt i supplerende høring hos de berørte naboer samt to nabo-grundejerforeninger. I den supplerende høringsperiode er der indkommet 1 høringssvar omhandlende stiforbindelser.


Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • De trafikale forhold i Troelstrupområdet som helhed.
 • Antallet af boliger og deres påvirkning af de trafikale forhold.
 • Antal etager for åben-lav bebyggelse.
 • Stiforbindelser.
 • Placering af fællesanlæg som for eksempel fællesbygninger og rekreative faciliteter.

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af lokalplanen foreslås det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 500-86. Begrundelsen for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad.

Ændringerne vedrører placering af hovedstiens forløb, tilføjelse af bestemmelser om terrænregulering på henholdsvis egen grund og på fællesarealer samt placering af fælleshuse mindst 25 m fra skel.


Baggrund og formål

Lokalplan 500-86 er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at kunne udvikle området til boligområde indenfor de rammer, der allerede er fastsat for området i lokalplan 500-83. Lokalplan 500-86 er ligeledes i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune.


Formålet med lokalplanen er at udlægge området til et boligområde i form af tæt-lav bebyggelse og/eller åben-lav bebyggelse. Formålet er derudover at overføre området fra landzone til byzone og at udlægge areal til veje, stier og sammenhængende grønne friarealer for hele området.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at området får en udpræget grøn karakter. Der udlægges areal til rekreative faciliteter, veje og stiforbindelse, som knytter området sammen med den eksisterende by og infrastruktur. 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-86 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen.


 1. at § 1 om lokalplanens formål tilføjes: overføre området fra landzone til byzone
 2. at det præciseres i redegørelsen og bestemmelser, at de enkelte storparceller kan anvendes til enten tæt-lav eller til åben-lav bebyggelse og ikke en kombination af disse
 3. at § 4.8 om udstykning af storparceller præciseres med tekst "at den enkelte storparcel kun må anvendes til enten tæt-lav bebyggelse eller åben-lav bebyggelse og ikke en kombination af disse."
  § 4.8 flyttes til efter § 4.3, så den gælder generelt og ikke kun for tæt-lav bebyggelse
 4. at § 10.4 flyttes, så den gælder generelt og ikke kun for åben-lav bebyggelse
 5. tilføjelse af § 10.5 "Efter byggemodning af området må der ikke foretages terrænregulering på grønne fællesarealer på mere end +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn. Terrænregulering af fællesarealer må kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen".
 6. at byggefelter til fælleshuse placeres mindst 25 meter fra skel - kortbilag 2 og 5 konsekvensrettes
 7. på kortbilag 2 og 5 ændres forløbet af hovedstien
 8. på kortbilag 6 tilføjes udlæg af rekreativ sti
 9. på kortbilag 5 slettes påskriften "amfiteater".
 10.  at et afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen
 11.  at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer, og
 12.  at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.Plan & Kulturudvalget, 26. februar 2019, pkt. 32:

Anbefales.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 49:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

38. Sag fra Mikkel Dam, Liberal Alliance til byrådet - Genbehandling af sag nr. 19 "Rottebekæmpelse - etablering af vagtordning og takststigning"

Sagsfremstilling

Liberal Alliance i Faxe ønsker en genbehandling af sag nr. 19 ”Rottebekæmpelse – etablering af vagtordning og takststigning”.


Liberal Alliance mener, at behandlingen af sagen er sket på et fejlagtigt grundlag, og at der er blevet forelagt forkerte oplysninger i sagen.

Fejlinformationen drejer sig om lovbestemmelserne for opkrævning af takster til rottebekæmpelse. Liberal Alliance er blevet forelagt, at der i denne sag er tale om en juridisk skal bestemmelse. Det strider imod ”Rottebekendtgørelsen - December 2018”, hvor det fremgår at, det ikke ifølge loven er et krav; men en mulighed - en juridisk kan bestemmelse, der siger at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter osv.


Ligeledes kan Liberal Alliance konstatere at tidligere fremsatte sag indeholder en række fejl og mangler, såsom:


- forkert konsekvensvurdering udfra grundværdi

- uklar angivelse af hvem der skal betale for de offentligt ejede bygninger

- ulighed i byrdefordelingen til ugunst for land- og skovbrugsejendomme


På baggrund af ovenstående ønsker Liberal Alliance en genbehandling af sagen.

Lovgrundlag

-

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen er taget af dagsorden i henhold til beslutning under godkendelse af dagsorden.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

39. Sag fra Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti til Byrådet - Fremrykning af udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2020-2021

Sagsfremstilling

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2019 har Folketinget vedtaget lovforslag L140, Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love, hvorved der indføres et markant skifte i udlændige politikken, idet der fremover skal fokuseres på repatriering fremfor integration med henblik på permanent ophold. Der skal for flygtninges vedkommende være en ny klar ramme og en forventningsafstemning fra dag 1 om, at opholdet er midlertidigt, og at indsatser rettet mod job og selvforsørgelse ikke ændrer på, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart beskyttelsesbehovet ophører. Derfor ændres navnet for integrationsprogrammet for alle nyankomne flygtninge mv. til et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Dette har betydning for de kommunale beskæftigelsesplaner, idet der i § 4 I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. som ændret 5 senest ved § 9 i lov 1701 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2. I beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.«

For at facilitere denne væsentlige ændring foreslås det at udarbejdelsen af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020 – 2021 fremrykkes, således at en ny beskæftigelsesplan kan vedtages før sommerferien 2019.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Borgmester Ole Vive (V) oplyste, at der var modtaget skrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at der vil blive fremsendt punkter til beskæftigelsesplanen inden længe.


For Dansk Folkepartis forslag som anført i sagen stemte 4, Dansk Folkeparti.


Imod stemte 21, Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet.


Michael Rosendahl (V) stillede følgende ændringsforslag: Sagen oversendes til Beskæftigelses & Integrationsudvalget til drøftelse og videre behandling uden en fastlagt tidsplan.


For ændringsforslaget stemte 11, Venstre, Dansk Folkeparti.


Imod stemte 14, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Borgerlisten.


Knud Erik Hansen (A) stillede følgende ændringsforslag: Videre behandling afvises og afventer udspil fra ministeren.


For ændringsforslaget stemte 10, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti.


Imod stemte 15, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti.


Alle forslag faldet.


Sagen er bortfaldet. 


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

40. Sag fra Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti - Revision af Indkøbspolitik, Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Visse religiøse organisationer opkræver afgifter for at certificere at et givent produkt efterlever de standarder, og er fremstillet i overensstemmelse med, hvad den pågældende religion foreskriver. For at give kommunens borgere mulighed for at fravælge sådanne produkter, og derved undgå at yde økonomisk støtte til et trossamfund hvis værdier de ikke deler, foreslås følgende tekst tilføjet Faxe Kommunes indkøbspolitik, i afsnittet om Leverandørpolitik:


Faxe Kommune ønsker ikke gennem sine indkøb at favorisere nogen former for trosretning, og forventer at leverandører sørger for tydelig mærkning af produkter for hvilke der til religiøse og kulturelle organisationer er betalt afgifter ifm. godkendelse og certificering, for at sikre at sådanne produkter kan fravælges af kommunens borgere.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 50:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O) ønsker sagen sendt til administrativ behandling, før sagen behandles i Økonomiudvalget.


Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemmer imod, med følgende bemærkninger “vi anser sagen for symbolpolitik, vi tager afstand fra, og som er umulig eller meget bureaukratisk at gennemføre i praksis.”


Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker sagen behandlet i byrådet.

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag: Forslaget om ændring af indkøbspolitikken i Faxe Kommune, som beskrevet i sagen, sendes til administrativ behandling, inden det igen fremlægges i økonomiudvalget til fornyet behandling.

For ændringsforslaget stemte 14, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance.

Det Konservative Folkeparti stemte imod ændringsforslaget.
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod, med følgende bemærkninger "vi anser sagen for symbolpolitik, vi tager afstand fra, og som er umulig eller meget bureaukratisk at gennemføre i praksis".

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

41. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Referat fra KKR Sjællands møde 6. februar 2019 vedhæftes sagen.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

42. Tildeling af kulturstøtte (Lukket)
43. Lejeaftale (Lukket)
44. Køb af erhvervsjord (Lukket)
45. Evt. salg af bygning (Lukket)
46. Ændring af udbud (Lukket)
47. Opkøb af ejendomme (Lukket)
48. Meddelelser (Lukket)