Byrådet - 14-11-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 14 november, 2019 - 18:30
Hent som fil:
172. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

173. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Planstrategi og revidering af kommuneplanen, samt til EUC-grunden i Haslev.
 • EUC-grunden i Haslev og den fremtidige anvendelse af området som fortsat uddannelsesbrug.
 • Socialområdets sager, og en opfordring til byrådsmedlemmerne om at svare på borgerhenvendelser.
 • Afslaget til Håndværkerhøjskolen i Haslev.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

174. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2019

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

sep. 2019

Okt. 2019

3 mdr.

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

79,2

90,8

116,9

12 mdr.

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5

108,0

105,5

102,9


Ultimo oktober kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 116,9 mio. kr. Det er en stigning på 26,1 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september. I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 14,3 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 38,1 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober 2018.


12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 102,9 mio. kr. og viser således et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2019 og et fald på 42,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober 2018.

Der er ingen særlige bevægelser på kassebeholdningen i oktober 2019, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.


Indtægten fra salg af erhvervsjord (netto 21,4 mio. kr.) i september har medvirket til stigningen i 3 mdrs. likviditeten.
Påvirkningen af 12 mdrs. likviditeten er p.t. minimal, men vil blive gradvist større til og med september 2020.

Udover at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr. i december 2018) generelt har sænket likviditetsniveauet i år*), så er en anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau i forhold til sidste år, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) pr. ultimo oktober i år ligger 49 mio. højere.
Det betyder imidlertid ikke, at Faxe Kommunes samlede udgifter i perioden januar – oktober 2019 er større end finansieringen (bloktilskud, udligning, skatter m.v.) i samme periode. Blot er differencen (”overskuddet”) samlet – pr ultimo oktober mindre end den var på samme tidspunkt i 2018.


*): Fra og med 1. januar 2020 vil påvirkningen af 12 mdrs. likviditetens udvikling ophøre. Her fra er det kun det generelle niveau, der er påvirket.

Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

83,3


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

144.773

104.535

72,2

-11,1


Plan & Kulturudvalget

49.276

39.376

79,9

-3,4


Økonomiudvalget

272.054

209.372

77,0

-6,3


Senior & Sundhedsudvalget

480.652

388.604

80,8

-2,5

*)**)

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

520.339

441.389

84,8

1,5


Socialudvalget

297.812

258.896

86,9

3,6

**)

Børn & Læringsudvalget

432.111

379.504

87,8

4,5

**)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

1.821.675

82,9

-0,4


 Forbrug 2018: 1.761,9 mio. kr.
*): Ses der bort fra den kommunale medfinansiering, kan forbrugsprocenten opgøres til 89,1
**): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
   Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober på 82,9 % svarende til 0,4 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent.
Ultimo september lå forbrugsprocenten 0,5, point under den gennemsnitlige.
Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 82,9 og for 2017 79,9.
Som det fremgår af tabel 2. er der særlig fokus på budgetoverholdelse indenfor følgende fagudvalg:

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Børn & Læringsudvalget

Afvigelsen på 1,5 procentpoint for Beskæftigelse & Integrationsudvalget vurderes at være et periodisk udsving.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo oktober (netto - løbende priser):


2018: 21,8 mio. kr. (Udgifter: 34,3 mio. kr., indtægter: 12,5 mio. kr.).

2019: 11 mio. kr. (Udgifter: 36,3 mio. kr., indtægter: 25,3 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg


Bilag 2:
Restancer pr. ultimo september 2019

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

175. Beslutning om tillægsbevillinger til finansielle konti 2019

Sagsfremstilling

På baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2019 og midtvejsreguleringen for 2019 for tilskud og udligning, er der behov for at tilrette budget 2019 på følgende områder:


Drift:

 • Der er fra regeringens side givet kommunerne budgetsikkerhed i 2019, således at kommunernes udgifter til Kommunal Medfinansiering inklusive efterregulering for 2018 svarer til budgettet i 2019. Selv om Faxe Kommune bliver reguleret for 10 mio. kr. som vedrører efterregulering for 2018 og beløbet afregnes på finansielle konti flyttes beløbet ikke fra Senior- og Sundhedsudvalget. Afventer regnskabet.
 • Eventuel tillægsbevilling til klippekort på 2,4 mio. kr. afventer regnskabet.

Renter:

 • Der forventes en merindtægt på 1.250.000 kr. på renter af likvide aktiver.
 • Renten på variabelt forrentede lån er stadig negativ hvilket betyder, at får vi en renteindtægt på vores variabelt forrentede lån på 643.000 kr., som netto giver en mindreudgift på renter af langfristet gæld.

Balanceforskydninger:

 • Der forventes netto ikke udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket giver en mindreudgift på 2.000.000 kr.
 • Som følge af ændret lov om ejendomsskat, er der indefrosset stigninger i ejendomsskatterne for 2019, hvilket giver en manglende indtægt på 3.500.000 kr.

Afdrag på lån:

 • Som følge af låneomlægninger der bevirker en forskydning i terminsbetalinger, forventes en merudgift netto på 229.000 kr.

Tilskud og udligning:

 • Regulering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2018, har medført en udgift på 10.000.000 kr.
 • Ny overgangsordning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov, har medført en indtægt på 6.888.000 kr.
 • Midtvejsregulering af tilskud og udligning, indtægt på 2.892.000 kr.
 • Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019, udgift på 1.452.000 kr.
 • Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2018, indtægt 240.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Samlet set en udgift på 1.268.000 kr., som tages af kassebeholdningen.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger i 2019:


 1. Renter af likvide aktiver, indtægt på 1.250.000 kr.
 2. Renter af langfristet gæld, mindreudgift på 643.000 kr.
 3. Finansforskydninger vedrørende ejendomsskatter, udgift på netto 1.500.000 kr.
 4. Afdrag på lån, merudgift på 229.000 kr.
 5. Tilskud og udligning, udgift på netto 1.432.000 kr.
 6. At ovenstående tillægsbevillinger 1-5 finansieres af kassebeholdningen med 1.268.000 kr.Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 217:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

176. Beslutning om forlængelse af aftale om anvisningsret

Sagsfremstilling

Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at anvisnings- og udlejningsaftalen for Karise Permatopia forlænges med 2 år.

Den 8. oktober 2015 godkendte Byrådet en aftale med Sydkystens Boligselskab vedr. udlejning i Karise Permatopia. Ifølge aftalen er der fortrinsret til de almene boliger for beboere, som har meldt sig ind i andelslandbruget eller skrevet sig op hertil. Sydkystens boligselskab har anvisningsretten ved førstegangsudlejningen til Permatopia. Fremadrettet kan Faxe Kommune anvende anvisningsretten til boligerne, såfremt de står ledige mere end 3 måneder.

Udlejningsaftaler med almene boligorganisationer, skal ifølge loven tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Det er besluttet, at aftalen skal evalueres politisk og administrativt i slutningen af 2019, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.

Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at aftalen forlænges til slutningen af 2021, da byggeriet er blevet forsinket.

De sidste boliger er først taget i brug i august 2018. Sydkystens Boligselskab har derfor ikke de forventede 2 års erfaring som grundlag for at evaluere aftalen.

Siden Byrådet den 7. september 2011 delegerede kompetencen til administrationen om at indgå aftaler om anvisningsret og fleksible udlejningsregler er aftalerne blevet evalueret på de årlige styringsdialogmøder i efteråret.

Ved evalueringen lægges der vægt på, at boligorganisationen ikke får udlejningsvanskeligheder og at kommunen har behov for forskellige typer af boliger placeret geografisk over hele kommunen for at kunne løse det boligsociale behov. Faxe Kommune har aftale om anvisningsret til hver 4. bolig med alle andre boligorganisationer.

Der er planlagt styringsdialogmøde med Sydkystens Boligselskab den 22. november 2019. Hvis Byrådet forlænger aftalen til slutningen af 2021, vil administrationen ikke drøfte anvisningsret og fleksible udlejningsregler med Sydkystens Boligselskab på årets styringsdialogmøde.

Udlejning i overensstemmelse med reglerne og indgået aftaler er en del af det lovpligtige kommunale tilsyn og skal drøftes på styringsdialogmøderne.

Emnerne vil derfor blive drøftet på styringsdialogmødet i efteråret 2020.

På dette tidspunkt har afdelingen været i brug i godt to år. Sydkystens Boligselskab forventes således at have et reelt grundlag for at kunne indgå en dialog om hvordan aftalen fungerer.

Hvis der i 2020 viser sig at være et behov for at ændre den nuværende aftale, vil spørgsmålet blive forelagt til politisk behandling.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

 • At den nuværende aftale forlænges til 31. december 2021.
 • At der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i slutningen af 2021, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 220:

Økonomiudvalget anbefaler, at den nuværende aftale forlænges til 30. juni 2021, og at der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i 2020, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

177. Godkendelse af takst for pasning af egne børn 0-2 årige jf. dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2019, at Faxe Kommune yder maksimalt tilskud til forældre til pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år. Tilskuddet beregnes som 85 % af den billigste nettodriftsudgift for et alderssvarende tilbud i kommunen. I Faxe Kommune beregnes tilskuddet derfor på baggrund af dagplejens nettodriftsudgift.

I 2019 er nettodriftsudgiften pr. barn kr. 7.962,00. 

Et tilskud på 85 % af nettodriftsudgifter udgør dermed kr. 6.767,70.  

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,


1. at tilskuddet udbetales efter ansøgning og udbetales bagud månedsvis.

2. at taksten for pasning af egne børn i aldersgruppen 24 uger til det fyldte 3. år udgør kr. 6.767,70 pr. måned i 2019.
Børn & Læringsudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 98:

Anbefales.Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 221:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

178. Godkendelse af projektforslag for elkedel på Haslev Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for installation af 10 MW elkedel på Haslev Kraftvarmeværk, Energivej 35, 4690 Haslev. Elkedlen skal bruges som reservelast til produktion af fjernvarme i stedet for eksisterende gasfyrede kedler.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og skal ved godkendelsen blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.


Projektforslaget har været i høring i fire uger. I høringsperioden indkom der høringssvar fra Dansk Gas Distribution. Dansk Gas Distribution har ingen bemærkninger til projektforslaget.


Elkedlen skal erstatte de nuværende gaskedler, der producerer ca. 2,7 % af Haslev Fjernvarmes samlede varmeproduktion. Gaskedlerne bruges typisk i perioder, hvor halmkedlen er under planlagt revision, og hvor solvarmeanlægget er i drift. I disse perioder kan der være behov for reservelast fra elkedlen til opladning af akkumuleringstankene. I projektforslaget er anført, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at installere en elkedel i forhold til en gaskedel. Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til ca. 1,2 millioner kr. for perioden 2019-2039. Over en 20 årig periode giver projektet en besparelse på godt 9.200 tons CO2.


Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at installation af elkedel samfundsøkonomisk er mere fordelagtig end installation af gaskedel. Endvidere vurderer administrationen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at installere en elkedel som reservelast til produktion af fjernvarme.  


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag for installation af elkedel på Haslev Kraftvarmeværk godkendes.Teknik & Miljøudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 144:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 222:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

179. Beslutning om forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021

Sagsfremstilling

Adminstrationen fremlægger i denne sag forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021. Beskæftigelsesplanen er vedlagt som bilag i sin fulde længde, mens planens hovedelementer fremgår af denne sag. Beskæftigelsesplanen er resultatet af en bred og inddragende arbejdsproces hvor flere fagligheder har været inddraget, heriblandt Jobcentret, UngeVejenog socialområdet.


Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af de temaer og mål, Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkendte på møderne d. 25. marts (pkt. nr. 22) og d. 29. april 2019 (pkt. nr. 32).


Beskæftigelsesplanen udstikker den politiske retning for beskæftigelses- og integrationspolitikken. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet fremsatte ministermål, og fungerer dermed som:

 • Borgernes overblik over retning og hovedudfordringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Et retningsanvisende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune
 • Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner

Beskæftigelsessituationen i Faxe Kommune

Jobcentret leverer en sammenhængende og koordineret indsats med fokus på, at borgerne opnår lønnede timer og derigennem fuld beskæftigelse. Indsatsen har givet positive resultater hvilket betyder, at bruttoledigheden i Faxe Kommune er på 2,9 % (juli 2019).  


Diagrammet nedenfor viser udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) fordelt på målgrupper fra 2016 til juli 2019.


Diagrammet viser et samlet fald i antallet af ydelsesmodtagere på 368 fuldtidspersoner i perioden.


Beskæftigelsesindsatsen 2020-2021

Beskæftigelses og integrationsindsatsen vil i de kommende år været præget af implementeringen af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen (LAB), som træder kraft d. 1.1.2020. Den nye hovedlov giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge et (i endnu større grad) meningsfuldt kontaktforløb i samarbejde med borgeren.


Faxe Kommune har som led i arbejdet med implementeringen af den nye LAB lov fastsat fem bærende principper for beskæftigelsesindsatsen:

 • Effekt i indsatsen
 • Ingen borgere overlades til sig selv
 • Faglig kvalitet i samtalen
 • Inddragelse af samarbejdspartnere
 • Borgerinddragelse

Indsatsen overfor jobparate vil fortsat blive tilrettelagt i samarbejde med den enkelte borger med udgangspunkt i dennes behov, ud fra at borger hurtigst muligt kommer i job (igen). Fokus i indsatsen vil være på at opnå effekt igennem samtaler af høj faglig kvalitet og virksomhedsrettede indsatser fokuseret på at opnå lønnede timer. Åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og ny-ledige kontanthjælpsmodtagere vil blive mødt med tilbud om nytteindsats med start umiddelbart efter tilmelding som ledig.

Der vil derudover være et særligt fokus på dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder.


Mål for indsatsen

Beskæftigelsesplanens målsætninger udspringer af de udmeldte ministermål for 2020. De fem bærende principper nævnt ovenfor vil afspejles i det konkrete arbejde med at realisere målene i de kommende år.


 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 28. oktober 2019, pkt. 66:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 6. november 2019, pkt. 223:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

180. Borgerlisten (L) fremsætter forslag om borgerforslag

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling: I Borgerlisten (L) synes vi, at borgeren skal være med til, at sætte dagsordenen for Faxe Kommune. Derfor stiller Borgerlisten(L) et forslag om, at borgerne i Faxe Kommune skal have muligheden for, at fremsende borgerforslag til behandling i Byrådet.

Det kunne foregå på den måde, at borgerne kunne stille forslag til byrådets dagsorden på en formular på Faxe Kommunes hjemmeside. Borgere bosat i Faxe Kommune, og som er fyldt 15 år, kan stille borgerforslag og give støtte til dem. Der kan kun rejses forslag, som Faxe Kommune lovligt kan forholde sig til inden for rammerne af Styrelsesloven og Kommunalfuldmagten.

Et borgerforslag skal på byrådets dagsorden, hvis det opnår 791 støtteunderskrifter blandt borgerne i Faxe Kommune, som er svarende til det antal gyldige stemmer et mandat krævede ved det seneste kommunalvalg i Faxe Kommune.

Økonomi: Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. Hvis der skulle være økonomiske udgifter foreslås det finansieret af Kommunaldirektørens udviklingspulje.

Indstilling: At forvaltningen arbejder videre med det konkrete forslag, som implementeres og får virkning fra 1. januar 2020. 

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen sendes til administrativ behandling i Direktionssekretariatet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

181. Møde i KKR Sjælland 7. november 2019

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019.


Referat er ikke offentliggjort ved dagsordenens udsendelse.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Referatet og bilag fra KKR mødet vedhæftes med referat.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

182. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der var ikke yderligere meddelelser.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog ikke i mødet.

183. Beslutning om salg af ejendom (Lukket)
184. Lukket meddelelser (Lukket)