Byrådet - 17-12-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 17 december, 2020 - 18:30
Hent som fil:
Lokation:
202. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Lars Folmann (O) har ved mail til byrådet af 17. december 2020 orienteret om følgende: I henhold til styrelsesloven frafalder Lars Folmann standsningsretten i sag 211 på dagsordenen, og det har således den virkning, at udvalgets beslutning står ved magt og sagen kan tages af dagsordenen.


Dagsordenen blev herefter godkendt.


Fraværende: Ingen.

203. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der var modtaget et skriftligt spørgsmål, som blev oplæst af borgmesteren, og vedrører:

 • Karise Haveaffaldsplads.


Fraværende: Ingen.

204. Orientering om COVID-19 situationen

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

205. Godkendelse af medlemsændring i Økonomiudvalget og Plan & Kulturudvalget

Resume

Dansk Folkeparti ønsker at bytte rundt på deres udvalgspladser mellem Økonomiudvalget og Plan & Kulturudvalget. Byrådet skal godkende anmodningen. 

Sagsfremstilling

Eli Jacobi Nielsen (O) udtræder af Økonomiudvalget.

Lars Folmann (O) indtræder i Økonomiudvalget.

Lars Folmann (O) udtræder af Plan & Kulturudvalget.
Eli Jacobi Nielsen (O) indtræder i Plan & Kulturudvalget.

De pågældende personer og valggruppen er enige i den ændrede sammensætning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at følgende ændringer godkendes:

 1. Lars Folmann (O) indtræder i Økonomiudvalget.
 2. Eli Jacobi Nielsen (O) indtræder i Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

206. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.


I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.


Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.


Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

 1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
 2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelsespotentialer på indkøbsområdet.


Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.


Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.


Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.


Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 30. november 2020, pkt. 88:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Socialudvalget, 30. november 2020, pkt. 105:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt 148:

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


Senior & Sundhedsudvalget, 1. december 2020, pkt 126:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 150:

Anbefales


Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet


Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt 155:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 225:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

207. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2020

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.

Opgørelsen viser en stadig positiv udvikling i kommunens likviditet.

Ud over en stigning i vores likviditet, viser det overordnet set, at vores forbrugprocenter ligger på et niveau, som minder om sidste måned.


Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.):


3 mdrs. likviditeten fortsætter ved årets sluning sin positive udvikling

Siden august måned har 3 mdrs. likviditeten været kraftigt stigende. Dette ser også ud til at være tendensen, når vi slutter året. Ultimo november opgøres 3 mdrs. likviditeten nu til 169 mio. kr. Siden opgørelsen i sidste måned er det en stigning på 15,9 mio. kr.

Den primære årsag til den stigende udvikling skyldes midtvejsreguleringen, som indtil videre har tilført ca. 53 mio. kr. og vi kan også forvente yderligere positiv regulering i næste måned.

Som det også blev skrevet ved sidste opgørelse af nøgletal og som det kan ses i tabel 1, var der ligeledes en stigning i likviditeten for samme periode i 2019. Dette er normalt, da det er her, at midtvejsreguleringen bliver udbetalt til kommunerne og dermed kommer til at påvirke likviditeten.


Vi ser stadigvæk en højere 12 mdrs. likviditet i 2020 end 2019

Ligesom ved 3 mdrs. likviditeten kan vi også se en positiv udvikling i 12 mdrs. likviditeten. Forskellen er dog, at 12 mdrs. likviditen har udviklet sig positivt hele året og ikke kun inden for de sidste 4 måneder.

Opgørelsen pr. ultimo november viser at 12 mdrs. likviditeten er på 125,1 mio. kr., idet der har været en stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. likviditeten et fald på 3 mio. kr. Men som det også er blevet beskrevet ved tidligere opgørelser, så var det meste af 2019 påvirket at en stor udbetaling, som gjorde at der i det sidste halve år i 2019 var en faldende 12 mdrs. likviditet.


Hvad med likviditeten resten af året?

I de sidste par måneder har likviditeten fået et løft (primært 3 mdrs.), da der er kommet både midtvejsregulering, puljemider, indtægter fra salg af grunde m.m.

November måned har dog ikke været præget af samme bevægelsesmønster, men har været en "normal" måned i likviditetsforstand.


Selv om vi har set en positiv udvikling i likviditeten og også forventer den tendens fortsætter, betyder det ikke at vi automatisk også vil se en stigning i december måned. Dette skyldes at december måned er præget af, at mange ting bliver endeligt afsluttet og derfor altid ekstraordinært store udbetalinger. F.eks kan man forvente at de sidste regninger fra leverandører kommer i denne måned.

Derfor vil det også være forventeligt at vi ser et lille dyk i likviditeten i december måned, når man altså ser på december for sig selv. Hvis man ser likvidteten for 2019 og årene før, vil man også se, at det er tendensen.

Men set i det store perspektiv fortsætter vi altså opbygningen af en højere likviditet.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit viser et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. november baseret på 11/12 af 100%, og udgør 91,67%.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF


Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune fortsætter med at holde sig en smule under den vejledende forbrugsprocent

Ultimo november ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 90,98 % af det korrigerede budget svarende til 0,69 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Ligesom ved tidligere opgørelser, så er kommunens forbrug pr. november stadig påvirket af udgifter relateret til Covid-19, og denne påvirkning vil højst sandsynligt fortsætte resten af året og ind i 2021.

Vi har fået budgetmæssig kompensation for en stor del af de forventede Covid-19 udgifter. Derfor vil forbrugsprocenten kun have været en anelse lavere, hvis vi ikke havde haft Covid-19. Sammenligner man forbrugsprocenten for 2020 med de foregående år, ses der ikke det helt store udsving, da den i 2019 og 2018 lå på henholdsvist 91,20 % og 90,78 % pr. ultimo november.


Det skal dog tilføjes, at kommunen samlet set stadig ser ud til at afslutte året med en overskridelse af sigtepunktet for serviceudgifter (serviceramme + Covid-19 kompensation) med ca. 25,0 mio. kr., som også kan ses i Forventet regnskab pr. oktober måned.

Derfor er den nogenlunde normale forbrugsprocent altså ikke en indikator for, at vi ikke har økonomisk udfordring.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering (KMF), under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Forbruget på anlæg er på nuværende tidspunkt stadig lavt

Ved udgangen af november ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 136,3 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 28,8 %, svarende til 39,3 mio. kr.


Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 39,3 mio. kr. (Udgifter: 48,7 mio. kr., indtægter: 9,4 mio. kr.).


Hovedparten af indtægterne er salg af grunde og tilskud til anlægsprojekter.


Ved samme periode i 2019 var det samlede frigivne rådighedsbeløb en del lavere og udgjorde ca. 100,5 mio. kr.

På det tidspunkt var der dog ligeledes et meget lille forbrug svarende til 20,3 %.


Forbruget var pr. ultimo november 2019 fordelt således:

Netto 20,4 mio. kr. (Udgifter: 50,8 mio. kr., indtægter: 30,5 mio. kr.).


Selv om tallene viser et lavt forbrug, så blev der ved Forventet regnskab pr. 31. august skønnet, at vi alt i alt forventer at anvende 82,3 mio. kr., af vores samlede rådighedsbeløb, svarende til 60,4 %.

En forklaring på forskellen mellem det nuværende lave forbrug og det forventede samlede forbrug for året, ligger i, at hovedparten af udgifterne til et anlæg først kommer når hele anlægget er afsluttet. Derfor kan der godt være et højt forbrug i december måned og nuværende forbrug er heller ikke et tegn på at anlæg ikke er igangsat.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug. november

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 226:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

208. Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer

Resume

Alle budgetændringer mellem udvalg skal godkendes af Byrådet. Denne sag samler op på mindre budgetændringer, som administrationen foretager i løbet af året når budgettet udmøntes. Sagen omfatter også mindre rettelser i budget 2021-24. Når Byrådet vedtager denne sag er alle budgetændringer mellem udvalg godkendt politisk.


Sagsfremstilling

I 2020 drejer det sig om korrektioner på drifts- og anlægsbevillinger, der flyttes mellem udvalg. Den endelige opgørelse af pl-puljen medfører forøgelse af kassebeholdningen. Derudover korrigeres budgettet på renter og skatter, der også medfører forøgelse af kassen.


Drift 2020

I løbet af 2020 er der administrativt flyttet budgetbeløb mellem udvalg.

Flytning af budgetbeløbene er foretaget og indgår i det korrigerede budget for 2020.


Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Udmøntning af politiske budgetforslag, der skal fordeles på flere udvalg
 • Udmøntning af indkøbsbesparelser, der skal fordeles på flere udvalg
 • Udmøntning af barselspulje
 • Opgørelse af pl-pulje
 • Andre centralt afsatte puljer/budgetbeløb til fordeling på udvalg
 • Flytning af opgaver mellem udvalg
 • Andre korrektioner (fejlanbragte budgetter m.m.)


Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 2020

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2020 blev der skønnet en lavere indtægt på renter på 300.000 kr. på grund af lavere afkast på investeringsforeninger.

På skatter forventes der samlet set en merindtægt på 2.389.000 kr., som består af indtægt på 389.000 kr. vedrørende forskerskat, 2.000.000 kr. vedrørende grundskyld som følge af nye ejendomme og mindre udgifter til sager afgjort af SKAT vedrørende tilbagebetalingssager for tidligere år.


I 2021 drejer det sig om korrektioner på drifts- og anlægsbevillinger, der flyttes mellem udvalg.


Drift 2021-2024

I prioriteringsforslag TMU-F-NY1 Besparelse vedr. energioptimering, er der i 2. behandlingen af budgettet fejlagtigt anført en besparelse på -333.000 kr. i 2021-2024. De -333.000 kr. var beregnet på baggrund af en investering på 5 mio. kr. vedr. energioptimering i kommunale bygninger (anlæg). Anlægsforslaget var ved 2. behandlingen ændret fra 5.000.000 kr. i alle år til 4.000.000 kr. i 2021 og 2.000.000 kr. i 2022-2024, uden der samtidig var blevet ændret i besparelsen i driftsforslaget.

Det vedtagne budget 2021-2024 er indberettet med det korrekte beløb på driften i det vedtagne budget 2021-2024, men forelægges her til politisk godkendelse.

Korrektionen er på 66.600 kr. i 2021 og 199.800 i 2022-2024 og medfører, at besparelsen bliver mindre end oprindelig forudsat.


Anlæg 2021-2024

I investeringsoversigten til byrådets 2. behandling er anlæggene "Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter" og "Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legepladser o.l.)" opført under Økonomiudvalget.

Anlægget "Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter" flyttes bevillingsmæssigt til Plan & Kulturudvalget.

Anlægget "Udendørsfaciliteter daginstitutioner" flyttes bevillingsmæssigt til Børn & Læringsudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.


Økonomi

Ændringerne i 2020 medfører en forøgelse af kassen på 7.462.100 kr.

Regulering af pl-puljen med forøgelse af kassen på 5.373.100 kr. er indeholdt i det korrigerede budget.

Regulering på 2.089.000 på renter og skatter er ikke indeholdt i det korrigerede budget.

I budget 2021-2024 medfører korrektionen vedrørende besparelse på energioptimering, at forøgelse af de likvide aktiver er blevet mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller følgende:


Ændringer i budget 2020

 • Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 2.221.700 kr.
 • Plan & Kulturudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 796.500 kr.
 • Økonomiudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 1.491.400 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 866.600 kr.
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 3.085.700 kr.
 • Socialudvalgets driftsbudget i 2020 forøges med 2.330.300 kr.
 • Børn & Læringsudvalgets driftsbudget i 2020 forøges med 758.500 kr.
 • Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2020 reduceres med 5.000.000 kr.
 • Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget i 2020 forøges med 5.000.000 kr.
 • Økonomiudvalget, renteindtægter i 2020 reduceres med 300.000 kr.
 • Økonomiudvalget, skatter og grundskyld i 2020, forøges med 2.389.000 kr.
 • Kassen forøges i 2020 med 7.462.100


Ændringer i budget 2021-2024:

 • Økonomiudvalgets driftsbudget i 2021 forøges med 100.000
 • Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2021 reduceres med 100.000
 • Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 66.600 i 2021 og 199.800 i 2022-2024 (er korrigeret i det vedtagne budget 2021-2024)
 • Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2021 reduceres med 4.000.000 kr. og 500.000 kr. i 2022-2024
 • Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget i 2021 forøges med 1.000.000 kr. og 500.000 kr. i 2022-2024
 • Børn & Læringsudvalgets anlægsbudget i 2021 forøges med 3.000.000 kr.Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 227:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

209. Sag fra Lokallisten (L) om forslag mod opsætning af plakater og bannere til kommunalvalget 2021

Resume

I henhold til byrådets forretningsorden § 3 skal jeg som gruppeformand, René Tuekær for Lokallisten (L) bede om, at forslag mod opsætning af plakater og bannere til kommunalvalget i 2021 optages på dagsordenen til byrådsmødet den 17. december 2020.  

Sagsfremstilling

Lokallisten fremsætter forslaget som er forankret i hensynet til, at være en klimavenlig kommune. Vi stiller forslag om, at byrådet vedtager, at vi ikke gør brug af valgplakater og bannere til kommunalvalget den 16. november 2021. Faxe Kommune har bl.a. underskrevet klimapagt / borgmesterpagt den 20. oktober 2009.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget fra Lokallisten stemte 8: Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

Imod stemte 17: Socialdemokratiet (8), Venstre (7), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).


Forslaget blev ikke godkendt.


Fraværende: Ingen.

210. Finansiering af nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem

Resume

Punktet er en opfølgning på Børn & Læringsudvalgets sag nr. 127 på mødet den 28. oktober 2020.

Sagen handler om den manglende finansiering i budget 2021 og frem, for så vidt angår SFO taksterne. Der stilles i sagen et forslag til finansieringen heraf.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på mødet i oktober, at der skal ske tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling i perioden 2016 til og med 2020. Tilbagebetalingen forberedes. Finansiering af tilbagebetalingen af den for høje forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård i årene 2016-2020, indgår i behandlingen af regnskabsafslutningen for 2020.

Med hensyn til 2021 og overslagsårene fremlægges hermed et finansieringsforslag til dækning af underbudgetteringen på SFO-takst området. Underfinansiering er på 0,425 mio. kr. årligt i centerets budget 2021 og overslagsårene.

Nedenfor foreslås 2 alternativer til dækning af underfinansieringen i 2021.

 1. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Dagtilbud, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.
 2. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.

Alternativ 1 anbefales med begrundelsen, at medfinansieringen her får en forholdsvis mindre effekt i hvert enkelt områdes budget.

Lovgrundlag

 Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at finansieringen for 2021 og frem findes ved godkendelse af alternativ 1.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 143:

Ændringsforslag 1: Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag om at finansieringen sker fra kommunens kassebeholdning.


For ændringsforslag 1 stemte Mikkel Dam (I), Steen Petersen(O) og Marianne Ørgaard (L).

Imod ændringsforslag 1 stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V) og Henrik S. Friis (F).


Ændringsforslag 1 blev ikke vedtaget.


Ændringsforslag 2: Dorthe Adelsbech (V) stillede et ændringsforslag om at finansieringen findes ved en reduktion af Centerstabens budget og tilhørende puljer i 2021, og at finansieringen for 2022 og frem tilvejebringes i budgetforhandlingerne for 2022.


For ændringsforslag 2 stemte Marianne Ørgaard (L), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Steen Petersen (O) og Mikkel Dam (I).

Imod ændringsforslaget stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F).


Ændringsforslag 2 blev vedtaget.


Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F) ønsker at benytte standsningsretten, og sender sagen til behandling i byrådet.


Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag: Da det ikke har været muligt at finde finansieringen inden for udvalgets egne rammer, oversendes sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på finansiering gennem tillægsbevilling.


Ændringsforslaget blev godkendt.


Fraværende: Ingen.

211. Beslutning om pleje af grønne arealer og byblomster i 2021

Sagsfremstilling

I oktober 2019 besluttede byrådet i forbindelse med budgettet for 2020 at ændre plejen af en række af kommunens grønne områder, så disse plejes mere ekstensivt. Den primære ændring bestod i at ændre græsklipningen fra jævnlig klipning (parkpræg) til klipning en til to gange årligt (naturpræg). Dette gav en årlig besparelse på 525.000 kr.

I forbindelse med genåbningen af budget 2020 besluttede byrådet 12. maj 2020 at reducere budgettet yderligere med 748.000 kr. til vejdrift og pleje af grønne områder, hvilket har betydet mindre skiltning, vejstribning, afvanding, sommerblomster, vanding og lugning.

Ved vedtagelsen af budget 2021 er det besluttet at annullere besparelser på vejdrift og grønne områder, og der er tildelt 748.000 kr. i budgettet for 2021.

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, hvordan administrationen udarbejder forslag til udmøntning af nettoreduktion af budgettet på 525.000 kr., der er til vej- og parkdrift.

Vejdrift betragtes i denne sammenhæng som skal-opgaver, og det vurderes ikke muligt eller hensigtsmæssigt at reducere i skiltning, vejstribning og afvandingsopgaverne. Der lægges således op til, at det er indenfor de grønne områder, at plejeniveau og budget skal bringes i balance.

Mulige tiltag og virkemidler for pleje indenfor de afsatte økonomiske rammer (ikke beregnede):

 1. Fortsat reduceret græsklipning på en række grønne områder dog ikke de bolignære områder, som har været kritiseret i 2020. Men fortsat helt eller delvist reduceret græsklipning for en række områder.
 2. Nøjes med at klippe stier eller "pladser" i græs, der ellers får lov at vokse højt.
 3. I 2021 tilplantes blomsterkummer med tørketålende stauder, der ikke skal erstattes af nye planter i 2022. I år 2022 og frem vil dette give en varig besparelse på indkøb og plantning af sommerblomster samt vanding.
 4. Blomsterkummer fjernes (eller ansvaret for tilplantning og drift overdrages til erhvervsforeninger).

Efter den politiske beslutning om valg af tiltag og virkemidler udarbejder administrationen detaljerede forslag til plejeniveauer for 2021 og frem, som bliver forlagt til beslutning i Teknik & Miljøudvalget på møde primo 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at udvalget beslutter hvilke tiltag og virkemidler, administrationen skal bringe i anvendelse for udarbejdelse af plejeniveauer for grønne områder og lignende indenfor de afsatte økonomiske rammer.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 153:

Lars Folmann (O) stillede følgende ændringsforslag om, at de 525.000 kr. finansieres som en tillægsbevilling fra kommunens kassebeholdning i 2021.


For ændringsforslaget stemte: Lars Folmann (O).

Imod ændringsforslaget stemte: Christina Birkemose (A), Finn Hansen (A), Henrik FriiS (F), Henrik Aakast (V), Erik Rasmussen (V) og Eli Jacobi Nielsen (O).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


Udvalget ønsker, at besparelsen så vidt muligt skal findes under områderne under pkt. 1 og 2. Lars Folmann (O) kan ikke støtte denne beslutning.


Lars Folmann (O) ønsker at benytte standsningsretten og sender sagen til behandling i byrådet.


Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Jf. punktet om godkendelse af dagsordenen blev sagen taget af dagsordenen.

212. Godkendelse af takster på det specialiserede voksenhandicapområde

Sagsfremstilling

Der er beregnet takster for 2021 for de tilbud i Faxe kommune, som er omfattet af den rammeaftale, der er indgået mellem regionen og kommunerne, om tilbud på det specialiserede social og undervisningsområde. Taksterne behandles særskilt, da de ikke er en del af de generelle takster (brugerbetaling), men alene er mellemkommunale takster, det vil sige den pris som kommunerne i regionen skal betale til hinanden for køb af specialiserede tilbud.


Der er foretaget en fremskrivning af taksterne ud fra den aftalte pris- og lønfremskrivningssats, jævnfør Kommunernes Landsforening (KL).

I takstberegningen indgår også eventuelle over- og underskud på tilbuddene fra regnskab 2019, som ligger over 500.000 kr.

Taksterne for 2021 fremgår af det vedlagte bilag.


Som forudsætning for takstberegningerne for 2021 indgår generelt følgende elementer:

 • Budgetgrundlaget for taksterne 2021
 • En vurderet belægningsprocent
 • Forrentning og afskrivning
 • Tjenestemandspensioner
 • Feriepengeforpligtelser
 • Andel af fraværspulje
 • Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 procent af driftsomkostningerne
 • Over- og underskud vedrørende 2019


Det har i de seneste år været praksis, at disse mellemkommunale betalinger (takster) blev forelagt Socialudvalget til orientering. Administrationen ønsker fremadrettet at taksterne godkendes af Byrådet.


Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2021 på det specialiserede voksenhandicapområde godkendes.Beslutning fra Socialudvalget, 30. november 2020, pkt. 107:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 235:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

213. Bevilling til undervisningsforløb på Hylleholt skole 2020-2024

Resume

Hylleholt Skole har modtaget en ekstern økonomisk støtte, der med denne sag søges frigivet og indarbejdet i budgetoverslagsårene.


Sagsfremstilling

Gennem økonomiske uddelinger, og med sine øvrige aktiviteter, bidrager Novo Nordisk Fonden til samfundet ved blandt andet at støtte udviklingen af et uddannelsessystem i verdensklasse. Fonden støtte organisationer, systemer, uddannelsessteder og infrastruktur med det formål at fremme en vidensbaseret samfundsudvikling.

Hylleholt Skole har i 2020 søgt og modtaget en sådan økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden. Der er søgt under overskriften "Udvikling af undervisningsforløb til folkeskolens naturfag rettet mod Åben Skole i Faxe Kommune”.

Støtten er på 667.419 kr. til i perioden 2020-2024 at frikøbe lærertimer til udvikling af undervisningsforløb i naturfag, matematik, geografi, biologi og Fysik/kemi.

Midlerne kan anvendes af skolen fra og med skoleåret 2020/2021 og til og med skoleåret 2023/2024.

Midlerne fordeles over budgetårene på følgende måde

2020


69.522,81 kr.

2021

166.854,75 kr.

2022

166.854,75 kr.

2023

166.854,75 kr.

202497.331,94 kr.

I alt


667.419,00 kr.

Et krav fra Novo Nordisk fonden er, at der fra skolen skal ske en årlig rapportering på såvel aktiviteter som resultater. Desuden kræves der en fremsendelse af en regnskabsaflæggelse senest tre måneder efter støtteperiodens udløb den 21. juni 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 667.419 kr. i 2020 som tilføres kassen.
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 69.523 kr. i 2020 til Hylleholt Skole.
 3. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2021, 2022, 2023 på 166.855 kr. årligt til Hylleholt Skole.
 4. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2024 på 97.331 kr. til Hylleholt Skole.Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 144:

Anbefales.


Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 236:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

214. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen efter høring - Karise Haveaffaldsplads

Sagsfremstilling

Spildevand fra Karise Haveaffaldsplads nedsives på nuværende tidspunkt på grunden. Grundet konstaterede pesticider i overfladevandet fra pladsen ønsker AffaldPlus og Faxe Kommune, at en del af pladsens overfladevand kobles til Faxe Forsynings spildevandsledning, så al pesticidholdigt vand fra pladsen ledes til Faxe Forsynings renseanlæg i Karise.


Hvis vandet ikke sendes til renseanlæg, skal der laves en anden type rensning eller opsamling af overfladevandet på pladsen, da vandet ikke må nedsives, som det bliver nu, på grund af risiko for forurening af grundvand og drikkevand.


Faxe Kommunes administration har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for at spildevandskloakere haveaffaldspladsen på Dalbyvej 6, 4653 Karise. Forslaget blev godkendt til høring af Teknik & Miljøudvalget 26. august 2020 og har derefter været i otte ugers høring, som sluttede 5. november 2020. Sammen med forslaget blev offentliggjort Miljøscreeningsskema for projektets miljømæssige konsekvenser. Skemaet har været i fire ugers offentlig høring.


Faxe Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar til projektet, og der er derfor ikke fortaget ændringer i tillægget ud over, hvad der blev protokolleret til Teknik & Miljøudvalgsmødet 26. august, inden tillægget blev sendt i høring. Forslaget lægges derfor op til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.

Lov om afgift af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019.

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til udledning af visse forurenede stoffer til vandløb, søer, overgangsvand og havområder, bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 for Karise Haveaffaldsplads" vedtages endeligt.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 151:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 237:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

215. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2021 - Faxe Vandforsyning A/S

Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af drikkevandstakster fastsat af Faxe Vandforsyning A/S for 2021.

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2021 til godkendelse i kommunen.


Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Tilslutningsbidraget fastsættes til 35.761 kr., hvilket i forhold til 2020 er et fald på 0,4 %. Vandafgiften fastsættes til 14,21 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2020 er en stigning på 7,3 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 145 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2020 er en stigning på 1,8 %.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).


Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 166:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 238:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

216. Godkendelse af spildevandsbidrag 2021 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af spildevandstakster fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2021.


Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2021 til godkendelse i kommunen.


Nedennævnte beløb er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,26 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et et fald på 3,7 % i forhold til 2020.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 38,05 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 14,8 % i forhold til 2020. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 632,50 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,2 % i forhold til 2020.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 53,31 kr. pr. m³, svarende til en stigning på 8,8 % i forhold til 2020.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).


Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes, og
 2. at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 167:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 239:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

217. Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Tennisklub

Resume

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en ny tennishal med to indendørsbaner i Haslev.
Byggeriet vil Haslev Tennisklub finansiere med et 30-årigt lån i Kommunekredit. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet
Haslev Tennisklub blev stiftet i 1908 og har i 2020 130 medlemmer.

I dag spiller klubben indendørs tennis i en lejet hal - Røde Hus - beliggende i Bregentved. Lejemålet ophører den 30. september 2021, og derfor har Haslev Tennisklub undersøgt muligheden for at opføre egen hal.

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en tennishal med to indendørsbaner i umiddelbar nærhed af deres fire udendørsbaner og klubhus ved Sofiendalsvej 42a. Nærmere bestemt på arealet med de fire cykelskure, som ved budgetvedtagelsen 2021-2024 er besluttet nedrevet.  

Ved at samle klubaktiviteterne i nærheden af hinanden højner det kvaliteten og forbedre de sportslige faciliteter.

Haslev Tennisklub forventer, at den samlede byggesum bliver på ca. 3.500.000 kr.

Finansiering af projektet
Bestyrelsen i Haslev Tennisklub har modtaget låneforslag fra Kommunekredit på et 30-årigt lån på 3.300.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 0,36 procent årligt. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Til gennemførelsen af byggeriet vil der først blive givet en byggekredit med en rente på 0,07 procent årligt. Når byggeriet er færdigt erstattes byggekreditten af lånet.

Bestyrelsen bidrager med ca. 250.000 kr. til byggeriet.

Herudover vil bestyrelsen søge diverse fonde og bestyrelsen arbejder også på at skaffe flere sponsorater til klubben.

Lånets størrelse kan blive mindre end 3.300.000 kr., alt efter hvor mange penge der kommer fra fonde og sponsorater.

Beslutnings grundlag
Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

Vurdering af ansøgningen
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i tæt dialog med Haslev Tennisklub om projektet og den fremtidige økonomi.

De seneste 3 års regnskaber viser alle et overskud på mellem 43.000 kr. og 54.000 kr. før afskrivning. Klubben har ikke andre lån og pr. 31. december 2020 forventer Haslev Tennisklub at deres kassebeholdning vil være på ca. 340.000 kr.

Der har været en lille medlemsfremgang fra 2019 til 2020. Og Haslev Tennisklub forventer at den stiger over de næste par år, da en indendørs hal i Haslev vil gøre det mere attraktiv at spille i vinterhalvåret.

I dag betaler Haslev Tennisklub 80.000 kr. årligt i leje af indendørsbanerne i Røde Hus. Og afdraget på det nye lån bliver på 120.000 kr. årligt. Det giver en yderligere udgift på 40.000 kr. til indendørs træning.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision på ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Konklusion
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer på baggrund af ovenstående, at Haslev Tennisklub har en god økonomi der kan bære opførsel og drift af en ny hal - og indstiller at der stilles kommune garanti på maksimum 3.300.000 kr.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, da indfrielsen af garantien vurderes som lille. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 - paragraf 12, om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.300.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Deponeres beløbet sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægten fra garantiprovisionen vil det første år være på 16.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at der gives kommunegaranti til Haslev Tennisklub for et lån på maksimal 3.300.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 156:

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 240:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

218. Forslag til høring: tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39, for Camp Adventure ved Vester Egede, er udarbejdet efter ansøgning fra Camp Adventure, der ønsker at få bedre muligheder for virksomhedsarrangementer og en alternativ placering af det allerede lokalplanlagte hotel. Projekterne ønskes klar til sommersæsonen 2021 og kan rummes indenfor rammerne af Kommuneplan 2013. Plan & Kulturudvalget skal nu tages stilling til, at sende forslag til lokalplantillæg i offentlig høring.


Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede fra 2019, giver bonusvirkning til en række projekter, blandt andet et aktivitetstårn med en højde på 30 meter, mindre funktionelt nødvendige bygninger, fem shelters i byggefelt i lokalplanens delområde A3, samt et mindre hotel på 500 m² i byggefeltet i lokalplanens delområde D. Camp Adventure har i sensommeren 2020 søgt om flere bygninger til åbning i forbindelse med sæson 2021, som ligger ud over, hvad lokalplan 1200-39 giver mulighed for, og som er lokalplanpligtige. Det drejer sig om:


 • En servicebygning på op til 800 m² uden for det udlagte byggefelt i delområde A3.
 • Hytter og teltpladser på platforme, med et samlet areal på 400 m², uden for det udlagte byggefelt i delområde A3.
 • Et eventlokale og café i aktivitetstårnet i byggefeltet i delområde A3, med en højde svarende til den omgivende Fredsskov. Eventlokalet vil have et areal på op til 150 m².
 • 6 anneksbygninger med tilhørende udebade i forbindelse med glampingtelte på platforme i delområde C1.
 • En ny placering af hotellet i delområde D/C1, samt at øge bygningsarealet af hotellet op til 3.000 m².


Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at de ovenfor nævnte bygninger vil kunne indarbejdes, i den gældende lokalplan gennem et tillæg til denne.


Indhold i tillæg nr. 1

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 vedrører alene delområderne A3, C1 og D. Med tillægget justeres og udlægges nye byggefelter i de nævnte delområder, ligesom enkelte bestemmelser for delområderne justeres. Hovedelementerne i ændringerne er:


Delområde A3: Lokalplan 1200-39 udlægger byggefelt og giver bonusvirkning til et aktivitetstårn i op til 30 m inden for delområde A3. Med tillæg nr. 1 ændres følgende: Byggefeltet til aktivitetstårnet justeres og der gives mulighed for eventlokale og café på 12 m x 12 m i aktivitetstårnet. Placeringen bliver sat til maksimalt kote 93, hvilket svarer til højden på trækronerne i den omgivende skov. Der gives ikke bonusvirkning til mødelokalet, idet den eksakte højde og vilkår om belysning i mødelokalet fastsættes i en efterfølgende landzonetilladelse. Desuden ophæves muligheden for 5 shelters i byggefeltet og erstattes af et nyt byggefelt til hytter og teltpladser på platforme. Endelig udlægges der et nyt byggefelt til en servicebygning på ca. 800 m². Med Lokalplantillægget meddeles der bonusvirkning til servicebygning, hytter og teltpladser.


Delområde C1 og D: Faxe Kommune har tidligere meddelt landzonetilladelse til 6 glampingplatforme og toiletbygninger ved skrænt ned til tidligere grusgrav. Med tillæg nr. 1 indarbejdes platformene i lokalplan 1200-39 ved udlæg af et byggefelt. Desuden meddeles bonusvirkning, til 6 anneksbygninger og udebade i forbindelse med de 6 platforme. Lokalplan 1200-39 giver bonusvirkning til et mindre hotel på 500 m² inden for et udlagt byggefelt i delområde D. Med tillæg nr. 1 flyttes byggefeltet til en ny placering i delområde D/C1 og hotellets areal øges til max. 3.000 m². Hotellet ønskes opført i kote 70. Lokalplantillægget fastsætter, en højdebegrænsning op til kote 76, hvilket svarer til koten på det bakkede landskab umiddelbart vest for det nye byggefelt til hotellet. Vinduer skal orienteres mod syd, væk fra omgivende veje og der skal etableres et plantebælte nord for byggefeltet til hotellet.


Masterplan 2021-2025

Camp Adventure fremlagde på Byrådets temamøde den 12. november 2020 deres samlede masterplan for 2021 - 2025. Masterplanen indeholder betydeligt flere projekter, end dem, der indgår i forslaget til lokalplantillæg. Den mere langsigtede planlægning for Camp Adventure vil kunne indgå i kommuneplanrevisionen. Og der vil efterfølgende være behov for at få udarbejdet et detaljeret plangrundlag for den del af masterplanen, som omfatter det nye tiltag, Camp Nature, som blandt andet indeholder en egentlig ferieby. Camp Adventure er inviteret til at præsentere udvalget for masterplanen på udvalgsmødet i januar 2021.


Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget skal der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemføres en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen er i høring i uge 48 - 50. Når der er truffet en screeningsafgørelse sendes lokalplantillægget i høring.


Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1200-39 sendes i offentlig høring i 4 uger.


I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde onsdag den 16. december 2020.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling


Center for Plan & Miljø indstiller

 1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 godkendes og sendes i fire ugers offentlig høring, og
 2. at der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 16. december 2020Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 167:

Godkendt, med den bemærkning, at sagen sendes til behandling i Byrådet d. 17. december og derfor udsættes borgermøde fra d. 16. december 2020 til en endnu ikke bestemt dato primo januar 2021. Administrationen offentliggør en dato hurtigst muligt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

Beslutning

For Plan & Kulturudvalgets indstilling stemte 24: Socialdemokratiet (8), Venstre (7), Lokallisten (2), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1), Liberal Alliance (1), Det Konservative Folkeparti (1), Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 1: Steen Petersen (O).


Plan & Kulturudvalgets indstilling blev godkendt.


Fraværende: Ingen.

219. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1000-56 Boligområde ved Møllevej, Kongsted

Resume

Forslag til lokalplan 1000-56 for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 22. september 2020. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 4. november 2020. Kommunen har modtaget et enkelt høringssvar. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Faxe Kommune har modtaget et enkelt høringssvar fra Banedanmark, som ikke har bemærkninger til planforslaget. Herudover er der ikke indkommet bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.


Den 21. oktober afholdt Faxe kommune borgemøde. På mødet deltog 6 borgere. Herudover deltog politikere fra Plan & Kulturudvalget, samt repræsentanter fra administrationen og bygherre. Hovedindtrykket fra mødet var, at borgerne så frem til, at området blev bebygget og sat i stand. En borger rejste spørgsmål om placering af skel i forhold til hans ejendom. En anden borger stillede spørgsmål ved, en udlagt sti mellem det nye boligområde og Møllevangen. Stien til
Møllevangen er i lokalplanen udlagt som trampesti – en sti der ikke er befæstet (en befæstet sti er en sti, der er anlagt, mens en trampesti er en sti, der langsomt er opstået, fordi mange går den vej). Det indstilles, at stien udgår af lokalplanen.


Baggrund

De gamle boldbaner i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-53 fra 2009, som præcist fastlægger anvendelsen af de enkelte delområder til åben-lav, tæt-lav og fællesareal. Plan & Kulturudvalget har i november 2018 godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan og Center for Plan & Miljø har efterfølgende arbejdet på en ny og mere fleksibel plan for arealet. I september 2020 har Lundhuset indgået aftale med Faxe Kommune om køb af arealet under forudsætning af at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt.


Lokalplan 1000-56

Lokalplanen omfatter de gamle boldbaner ved Møllevej i Kongsted. I lokalplanen er området er opdelt i to delområder. Inden for delområde I kan der opføres ca. 36 tæt-lav boliger. Boligerne etableres omkring en grøn boligvej med vejtræer. Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin. Inden for delområde II kan der desuden etableres servicevej til regnvandsbassinet, samt stier til Mølleparken og Møllevangen. Endelig kan der anlægges bakker og foretages lignende landskabsbearbejdninger til rekreative formål.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt med følgende ændring:

 • trampesti til Møllevangen udgår og lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 151:

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 241:

Anbefalet.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

220. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev. Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 14. september 2020 til den 9. november 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 1 høringssvar fra Museum Sydøstdanmark om ændring af afsnit om fund og fortidsminder i lokalplanens redegørelse. BaneDanmark har tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har til planforslagene. Der er ikke kommet høringssvar fra borgere.


Kommuneplantillæg nr. 30

Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en facadehøjde på 8 meter.


Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og bebyggelsesprocenten ændres til 60 %. Det fastholdes, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 3 etager. Den maksimale bygningshøjde sættes til 12 m og facadehøjden fastsættes til 9 m. Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 er vedhæftet som bilag.

Lokalplan 500-89
Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder. Lokalplanområdet er delt op i to delområder.

 • Delområde 1 til boligbebyggelse
 • Delområde 2 er forbeholdt til grønt fællesområde

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, må den maksimale bebyggelsesprocent være 60% og i delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.

Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fælles parkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.

Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstorve og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag til lokalplan 500-89 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan &
Miljø indstiller


 1. at kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt uden ændringer
 2. at lokalplan 500-89 vedtages med følgende ændringer:
  1. tilføjelse af afsnit om fund og fortidsminder i redegørelsen.
  2. tilføjelse af størrelse på arealer i delområder.
  3. tilføjelse af afsnit om høringsperioden.
  4. mindre redaktionelle rettelser af teksten.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 152:

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).
Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 242:

Anbefalet.


Det på sagen vedhæftede bilag ”Helhedsplan for Grøndalsgrunden” fra Juul Frost Arkitekters materiale fra konkurrencen, byttes ud med et oversigtskort, som vedhæftes økonomiudvalgets referat, som går videre til byrådets behandling.


Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

221. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

 • Michael Rosendahl (V) orienterede fra Videnscenteret for Specialpædagogik (VISP).
 • Per Thomsen (A) orienterede fra E.ON Varme Danmark.
 • Knud Erik Hansen (A) orienterede fra Østsjællands Museum.
 • Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne.


Fraværende: Ingen.

222. Meddelelser

Beslutning

Intet.

223. Digital godkendelse af byrådets referat 17. december 2020

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 17. december 2020.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i Firstagenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.


-