Byrådet - 20-06-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 20 juni, 2019 - 18:30
Hent som fil:
100. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

101. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Mangel på ledige parcelhusgrunde i Faxe By.
 • Pkt. 115 på byrådets dagsorden om Facilitetsprojekt.
 • Børn & ungeområdet i Faxe Kommune og læren i forhold til omgåelse af Ankestyrelsens afgørelser.
 • Pkt. 116 på byrådets dagsorden om Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser.
 • Byrådets holdning til sagsbehandlingen omkring socialpædagogisk støtte.

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

102. Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


maj 2018

jun. 2018

jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

3 mdr.

168,3

159,4

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

12 mdr.

135,9

138,0

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9


Ultimo maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 118,6 mio. kr. Det er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo april.
I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 9,1 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 49,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 5,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse og et fald på 13 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:

 • Køb af erhvervsjord – Faxe Erhverv Nordvest: 3,2 mio. kr. (udgift)

Grundet betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 er det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten vil være generelt faldende over året.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

41,7


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

144.912

51.210

35,3

-6,4

*)

Plan & Kulturudvalget

48.982

21.357

43,6

1,9

*)

Økonomiudvalget

273.044

105.560

38,7

-3,0


Senior & Sundhedsudvalget

480.410

198.347

41,3

-0,4

*)

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

520.282

221.189

42,5

0,8


Socialudvalget

297.625

127.716

42,9

1,2

*)

Børn & Læringsudvalget

431.773

176.082

40,8

-0,9


Faxe Kommune i alt

2.197.029

901.461

41,0

-0,7


 Forbrug 2018: 845,6 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo maj på 41 % svarende til 0,7 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 39,5 og for 2017 38,9.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo maj (netto - løbende priser):


2018: 11,1 mio. kr. (Udgifter: 12,4 mio. kr., indtægter: 1,3 mio. kr.).

2019: 13,3 mio. kr. (Udgifter: 14,5 mio. kr., indtægter: 1,2 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 122:

Anbefales.


René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

103. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, men budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet.


Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018, men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.


Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.


Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret projekt: Frontrunner 'Flere skal med II. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.


Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.


Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.


 


Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskylde anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi & Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018.

Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 


Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov 

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. At udvalg fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.

Teknik & Miljøudvalget, 29. maj 2019, pkt. 88:

Anbefales


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 79:

Anbefales.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).


Senior & Sundhedsudvalget, 28. maj 2019, pkt. 55:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. maj 2019, pkt. 42:

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i stedet for Tanja Larsson (A).

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Socialudvalget, 27. maj 2019, pkt. 52:

Anbefales.


Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 46:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 123:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

104. Anlægsbevilling og frigivelse FGU Faxe

Sagsfremstilling

Fra midten af august 2019 får unge helt nye muligheder, når Den Forberedende Grunddannelse - FGU - slår dørene op i lokalerne i det nuværende VUC i Faxe by. VUC og FGU flytter sammen på matriklen Præstøvej 5 i Faxe og udnytter synergien heraf.

FGU Uddannelsen er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Den nye uddannelse skal ruste unge mennesker fra Faxe og andre kommuner til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet.

Formålet med denne sag er at understøtte etableringen af den nye FGU-uddannelse i Faxe kommune.

I møder mellem ledelsen af FGU, ledelsen af VUC og kommunens administration er det drøftet, hvorledes kommunen kan understøtte etableringen af den nye FGU-afdeling i Faxe by. Kommunens repræsentanter har blandt andet foreslået, at vi overtager to gamle pavilloner på VUC-matriklen og istandsætter disse til FGU-undervisningsformål. Denne løsning bakker både VUC og FGU op omkring. Begrundelsen for at erhverve dele af matriklen er, at denne hensigtsmæssigt grænser op til Lindevejcenteret, Lindevej 13.

Formelt er staten ejer af matriklen og de pavilloner kommune skal erhverve.

I en dialog med VUC og med inddragelse af Erhvervsmægleren i Næstved er et vurderingsgrundlag for erhvervelsen af dele af VUC-matriklen udarbejdet. Efterfølgende vil kommunen modtage et egentligt købstilbud fra VUC via Undervisningsministeriet. Staten har ifølge VUC en fast procedure for, hvorledes prisfastsættelsen sker. Købsprisen fastsættes på baggrund af en vurdering ved to af hinanden uvildige ejendomsmæglere. Den ene mægler valgt af køber og den anden af sælger. Fra Faxe kommunen er Erhvervsmægleren i Næstved bedt om at foretage en købsvurdering.

Projektet med at renovere og istandsætte de to pavilloner indebærer etablering af et undervisning- og produktionskøkken samt kantineforhold for kursister og personale.

Projektet gennemføres i perioden juni - september opdelt i to faser, hvor køkkendelen har førsteprioritet.

Istandsættelsen og købet af pavillonerne med mere er estimeret til at koste 7,2 mio. kr. Udgiften til driften og vedligeholdelsen af bygningerne og arealet vil blive indarbejdet i en lejeaftale mellem Faxe Kommune og FGU-skolen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om institutioner for Forberedende GrundUddannelse/ særligt bestemmelsen om kommunernes adgang til at støtte ved etablering af FGU-skoler.

Retningslinjer for kommunale anlægsarbejder, bilag 5.2


Økonomi

Erhvervelsen af arealerne og pavillonerne samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler til idrætsfaciliteter jf. budgetaftalen for 2019 - 2022.

Udgiften til driften og vedligeholdelsen af bygningerne og arealet vil blive indarbejdet i en lejeaftale mellem Faxe kommune og FGU -skolen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 1. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at erhverve arealerne og pavillonerne.
 2. at der gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til istandsættelse og køb og tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
 3. at erhvervelse samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler til idrætsfaciliteter for 2019.Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 129:

Økonomiudvalget anbefaler sagen med ændring til indstillingspunkt 3: at erhvervelse samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

105. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Forsøgsordning med styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3:  Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. Derfor forelægges sagen til godkendelse for udvalget.

Med finansloven for 2018 har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om, at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden fra 2018 til 2021 er der afsat 34 mio.kr. til formålet.

Sundhedsstyrelsen står for puljen, og har opfordret kommunerne til, i samarbejde med private leverandører, at ansøge om deltagelse i en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage hele eller dele af rehabiliteringsforløbene. Hensigten er, at øge den enkelte borgers mulighed for, at have et frit valg, inden for rehabilitering. Det har ikke tidligere været en mulighed for borgerene, at kunne vælge en privat leverandør til udførelse af rehabilitering, jfr. Lov om Social Service §83A

Faxe Kommune har den 28. februar 2019 ansøgt Sundhedsstyrelsen om samlet 2.093.500 kr.. Projektperioden er 2 år. Det forventes, at ca. 60 borgere årligt og 120 borgere i projektperioden skal modtage et rehabiliteringsforløb fra en privat leverandør. Den private leverandør vil være Lev-vel, som også har tilkendegivet deres medvirken i projektperioden.

Den 1. maj 2019 har kommunen modtaget accept af ansøgningen og det ansøgte beløb fra Sundhedsstyrelsen. Tilsagnet er givet for 2019 med 1.593.500 kr. og under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2020, er der yderlige bevilget 500.000 kr. i 2020, således at kommunen samlet kan anvende det ansøgte beløb på 2.093.500 kr. i projektperioden. Syv kommuner i landet har fået midler til at afprøve modeller for at tilbyde rehabliteringsforløb ved privat leverandør. Det drejer sig om følgende kommuner:


 • Vejle Kommune: 4.508.115 kr.
 • Ringsted Kommune: 3.502.099 kr.
 • Esbjerg Kommune: 3.056.440 kr.
 • Syddjurs Kommune: 3.026.958 kr.
 • Faxe Kommune: 2.093.500 kr.
 • Odense Kommune: 1.453.600 kr.
 • Frederikssund Kommune: 563.675 kr.

Lovgrundlag

Finansloven 2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1.  Der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 1.593.500 kr., fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

2.  Der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 1.593.500 kr.


3.  Der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 500.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

4.  Der gives en udgiftsbevilling i 2020, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 500.000 kr.
Senior & Sundhedsudvalget, 28. maj 2019, pkt. 51:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 130:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

106. Bevilling til landsbypulje 2019

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbyfornyelse). Mange private har gjort brug af muligheden for istandsættelse og nedrivning, og også Faxe Kommune har prioriteret at opkøbe og nedrive gamle faldefærdige huse til gavn for lokalområderne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2019 tildelt Faxe Kommune 1.141.966 kr. Beløbet kan udgøre maksimalt 60 % af støtten til landsbyfornyelse i landsbypulje 2019.

Der er i budget 2019 har afsat 1.054.470 kr. til medfinansiering af støtte til landsbyfornyelse. Kommunens andel af støtten skal som minimum svare til 40 % svarende til 761.311 kr. Med den tildelte bevilling vil landsbypulje 2019 herefter kunne bestå af statens 60 % svarende til 1.141.966 kr., kommunens medfinansiering på 761.311 kr. Restbeløbet i budget 2019 på 293.159 kr. vil kunne indgå i landsbypuljen som 100 % kommunal medfinansiering. Dette giver et samlet beløb til landsbypulje 2019 på 2.196.436 kr.

Det foreslås derfor, at der gives en bevilling på 1.141.966 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2019. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling i 2019 på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr.  

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2019 på driften gives en indtægtsbevilling på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr. til landsbypulje 2019.Teknik & Miljøudvalget, 29. maj 2019, pkt. 85:

Anbefales.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 131:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

107. Takst for 30 timers deltidsplads i dagtilbud

Sagsfremstilling

Takster for 30 timers deltidsplads i et kommunalt eller privat dagtilbud til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsorloven § 27 B. Tilbuddet trådte i kraft fra 1. januar 2019 som et led i ny dagtilbudslov og retningslinjerne blev godkendt i Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019.

Taksterne blev ikke godkendt sammen med det samlede takstblad inden den 1. december 2018 med virkning fra det nye år. Taksterne fremlægges i fagudvalget og fremsendes til endelig behandling i byrådet.  


Takster – Deltidsplads 30 timer


Månedlig takst 

Dagpleje

1.694 kr.

Vuggestue

1.951 kr.

Børnehave

1.198 kr.


Det får ikke nogle økonomiske konsekvenser for det enkelte dagtilbud, men kan få betydning for den samlede økonomi for området grundet en reduceret indtægt på forældrebetalingen. Center for Børn & Undervisning vil følge udviklingen i antallet af forældre, der vælger deltidspladser i de kommende budgetopfølgninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at takst pr. 1. januar 2019 for deltidsplads godkendes.Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 51:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales. Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 132:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

108. Ændring af SFO-åbningstid og takster som følge af skoleaftale 2019

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 ændringer i lov om folkeskolen.

Én af ændringerne er en kortere skoleuge i indskolingen. Denne ændring træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020. En kortere skoleuge medfører længere åbningstid i SFO, hvilket igen medfører ændrede takster for forældrebetaling til SFO.


Kortere skoleuge i indskolingen

Skoleugen afkortes generelt for 0. klasse til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser.

Den kortere skoleuge indebærer færre timer i den understøttende undervisning, hvilket medfører en tilsvarende øget aktivitet i fritidstilbuddene/SFO på 90 klokketimer årligt for 0. klasse til 3. klasse.


Ændring i budgettildeling og takster

Den øgede åbningstid i SFO indebærer en stigning i årsværk på ca. 2,5, svarende til en stigning i tildelingen til personale på 953.312 kr.

Det er i aftalen mellem forligspartierne præciseret, at der tages højde for dette i ekstra tildelte midler jf. aftalen. 

En del af SFO'ernes drift finansieres af forældrebetaling. Ændringer i forældrebetalingen skal varsles 3 måneder inden ændringen træder i kraft.

Det forventes, at Faxe Kommunes kompenseres kr.  953.312 kr. via bloktilskud.


Nuværende takst på 1.481 kr. svarer til forældrebetaling på 55%.

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at takstberegning fra 1. oktober 2019 for SFO I beregnes med tilsvarende forældrebetaling på 55%, svarende til 1.643 kr. om måneden.  

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen.


Økonomi

Takstændringen medfører en forventet merindtægt på netto 258.960 kr. efter modregning af forventet merudgift til friplads- og søskendetilskud.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, SFO I taksten ændres fra 1.481 kr. til 1.643 kr. pr. måned fra 1. oktober 2019.
Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 52:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 133:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

109. Borgerrådgiverens årsrapport 2018

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren som funktion har blandt andet til opgave at hjælpe borgere, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme i det kommunale system.


Henvendelser og klager kan dog bidrage til at afklare generelle juridiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der der bør tages hånd om.


Årsrapportens hovedfokus er derfor en beskrivelse af udvalgte sager og forvaltningsretlige problemstillinger, der kan give anledning til refleksion.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Borgerrådgiverens årsrapport 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

110. Faxe Kommunes Vision 2030

Sagsfremstilling

Byrådet har på seminar den 28. marts 2019 arbejdet med en vision for kommunen. Processen blev styret af konsulentfirmaet Inthrface.


På baggrund af byrådets tilbagemeldinger på dagen har Inthrface udarbejdet et udkast til Faxe Kommunes Vision 2030. Visionen er samlet under 4 overskrifter, som er foldet ud med byrådets visioner for fremtidens Faxe.


De 4 overskrifter er:

 • Vores Borgere
 • Vores Virksomheder
 • Vores Frivillige og Foreninger
 • Kommunen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udkast til Vision 2030 godkendes.


Økonomiudvalget 13. maj 2019, pkt. 105:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der indarbejdes visioner om klima, verdensmål, miljø og bæredygtighed. Teksten "Kommunen i det grønne" skal ændres.


Supplerende sagsfremstilling 4. juni 2019:

Udkast til Vision 2030 er tilrettet i henhold til Økonomiudvalgets bemærkninger.


Den tilrettede vision beskrives med 5 overskrifter:

 • Vores Borgere
 • Vores Virksomheder
 • Vores Frivillige og Foreninger
 • Vores Bæredygtige Fremtid
 • Kommunen

Visionen er vedhæftet sagen.


Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udkast til Vision 2030 godkendes.Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 135:

Økonomiudvalget har bemærkninger til redaktionelle ændringer, som indarbejdes i den version, der behandles i byrådet 20. juni 2019.

Beslutning

Henrik Friis (F) stillede et ændringsforslag til visionens side 14, at ordet tilpasning under afsnittet Vi passer på klimaet - sammen ændres til at modvirke.


For ændringsforslaget stemte 20, Venstre (7), Borgerlisten (2), Socialdemokratiet (8), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1).

Imod stemte 4, Dansk Folkeparti (4).

Liberal Alliance (1) undlod at stemme.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

111. Endelig vedtagelse: Lokalplan 500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-88 for et boligområde ved Ringstedvej i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. april til den 29. april 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Faxe Kommune har i perioden modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Antallet af p-pladser
 • Vejbyggelinjen mod Ringstedvej
 • Kviste i tagfladen mod naboerne på Havrevænget

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages få mindre ændringer i lokalplan 500-88. Ændringerne vedrører blandt andet bestemmelser om, at der ikke må etableres kviste i tagfladen mod Havrevænget, samt at vejbyggelinjen mod Ringstedvej og det krævede antal p-pladser indtegnes på lokalplanens kortbilag.


Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet efter ansøgning fra områdets ejer, som ønsker at udvikle området omkring det tidligere Nordskov Kirkecenter til et tæt-lav boligområde.

Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013, og lokalplan 500-88 er udarbejdet indenfor de rammer, der er fastsat i kommuneplanens generelle rammer for rammeområde H-B3.  

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål med tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Lokalplanen udlægger byggefelter til nyt byggeri samt fastlægger, hvor området har vejadgang fra, og hvor der er fælles friarealer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-88 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. at de tre byggefelter nummereres på lokalplanens kortbilag 3,
 2. at § 8 suppleres med følgende bestemmelser: "I byggefelt 2 må der ikke etableres kviste, karnapper o.lign i tagfladerne mod vest. Der må gerne etableres tagvinduer/ovenlysvinduer. I byggefelt 3 må der ikke etableres vinduer på 1. sal i gavlen mod vest",
 3. at bestemmelse om ensartede tagmaterialer for hele lokalplanområdet udgår,
 4. at vejbyggelinjen langs Ringstedvej indtegnes på lokalplanens kortbilag 2, og
 5. at det krævede antal p-pladser indtegnes på lokalplanens kortbilag 3 og 4.Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 85:

Anbefales. 


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 138:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

112. Endelig vedtagelse af lokalplan 200-27 tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-27 for tæt-lav boliger på Syrenvænget i Kaise har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 1. april 2019 til den 6. juni 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget to høringssvar, som i hovedtræk handler om:

 • Hvilken type hegn der gives mulighed for i naboskel
 • Potentielle støjgener fra varmepumper

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages få mindre ændringer i lokalplan 200-27. Ændringerne vedrører tilføjelse af bebyggelsesprocent for området som helhed, og at bestemmelsen om hegn i naboskel tages ud af lokalplanen. Det eksisterende hegn i naboskel er fast hegn, hvorfor denne mulighed bør opretholdes med lokalplan 200-27.


Baggrund og formål
Området er i dag udlagt til boligområde i både kommuneplan 2013 og i lokalplan 200-5 fra 1982. Lokalplan 200-27 er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme for området. Baggrunden for at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området er, at den gældende lokalplan fra 1982 fastsætter bestemmelse om, at der ikke må foretages yderligere udstykning i området, før der er fastsat nærmere bestemmelser om det i en lokalplan.


Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål med tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Det er desuden formålet at fastlægge, hvor området har vejadgang fra, og hvor der er fælles friarealer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 200-27 vedtages endeligt med nedenstående ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen.


 1. ny § 7.1 - Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 %,
 2. § 9.1- ændres således, at bestemmelsen om hegn i naboskel udgår, og
 3. at lokalplanens redegørelse konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 86:

Anbefales. 


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

 

Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 139:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

113. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i Karise

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for et Boligområde ved Drosselvej i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den18. december 2018 til den 12. februar 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Faxe Kommune har i perioden modtaget 18 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
 • Ændret placering af byggemulighed ved Drosselvej
 • Bebyggelsens art – åben-lav eller dobbelthuse
 • Byggestil – landsbytilpasset, frit-valg, andet?
 • Cykelstien langs Drosselvej – placering, udformning, realisering med videre

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftet hvidbog.


På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen anbefales det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 200-26. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad. De væsentligste ændringer er, at der åbnes mulighed for også at bygge parcelhuse samt at lokalplanes krav til bebyggelsens ydre fremtræden lempes.


Cykelsti langs Drosselvej

I Byrådets vision fra februar 2017 for den nordlige del af Karise fremgår der planer om en fremtidig cykelsti langs Drosselvej – fra Køgevej til sti-tunellen under jernbane. Stien skal indgå i et fremtidigt sikkert stisystem til byens skole og fritidstilbud. I forlængelse heraf er der udlagt en arealreservation til stien i planforslaget. På mødet den 5. december anbefalede Økonomiudvalget, at der også skulle fastsættes bestemmelser i lokalplanen om, at stien skulle anlægges som en forudsætning for ibrugtagning af lokalplanområdet. Dette har indgået i det offentliggjorte lokalplanforslag.


Ansøger gjorde indsigelse mod vilkåret om, at stiens etablering er en forudsætning for ibrugtagning af området med følgende begrundelse:

 1. at det ikke er rimeligt at han skal finansiere en offentlig sti
 2. at ingen har glæde af stien her og nu
 3. at kravet ødelægger økonomien i projektet.

Hvis kravet fastholdes, ønsker ansøger ikke, at planerne fremlægges til endelig vedtagelse uden en videre dialog om alternative løsninger.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 ikke vedtages endeligt.  Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 87:

Anbefales. 


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).


 
Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 140:

Anbefales. Orientering om henvendelse fra borger er sendt til Økonomiudvalget den 7. juni 2019.

Beslutning

Godkendt.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

114. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 for Camp Adventure

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede, har været i offentlig høring i perioden fra den 1. april 2019 til den 29. april 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Der indkom 6 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • et manglende afsnit om bilag IV arter i kommuneplantillægget
 • at ordet ”Multihal” bør erstattes af ”Besøgscenter”
 • at Vejdirektoratet ønsker at blive hørt, hvis der senere skal dispenseres fra en række af lokalplanens bestemmelser, og
 • at der planlægges i forhold til opstilling af vindmøller ved Sparresholm i Næstved Kommune

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i Kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne vedrører erstatning af ordet multihal med besøgscenter, samt tilføjelse af afsnit om bilag IV arter og terrænregulering langs Ny Næstvedvej. Her ud over er der foretaget mindre tekniske rettelser.

Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af planforslagene er et konkret ønske om, at kunne udvikle Camp Adventures rekreative faciliteter blandt andet i form af et besøgscenter, der skal kunne bruges til at bespise og servicere områdets gæster. Lokalplanen bygger videre på den eksisterende planlægning for områdets anvendelse og har derfor bevaret det oprindelige formål fra den nuværende lokalplan om at balancere hensynene til landskabet, kulturhistorien, naturværdierne i området, muligheden for en udvidelse af Rute 54 og de rekreative potentialer i projektet.

Forslag til lokalplan 1200-39 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Der er derfor parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 25. Kommuneplantillægget fastholder anvendelsen og medfører alene en mindre ændring med tilføjelse af mulighed for opførelse af et besøgscenter på op til 14 meter.

Den nuværende lokalplan 1200-37 for Camp Adventure blev vedtaget i 2016. Denne plan gjorde det muligt at bygge et udsigtstårn på op til 60 meter samt at etablere flere trætopbaner, pælebaner, et aktivitetstårn, gangbroer, en svævebane, besøgsgårde med mulighed for skoletjeneste, overnatning, dyrepark med videre. Samtidig blev der fastsat bestemmelser for den kommende vejadgang til området, parkering og dermed håndtering af et stigende besøgstal. Bestemmelserne for disse elementer fastholdes i det nye planforslag. Lokalplanens geografiske område er heller ikke ændret i forhold til den nuværende lokalplan, og området er derfor fortsat på 100 ha.

Udsigtstårnet åbnede for offentligheden den 31. marts 2019. Under byggeriet har Camp Adventure oplevet en stor interesse for projektet og for afholdelse af større arrangementer på stedet. De har derfor et ønske om at udvide faciliteterne til at bespise og servicere de mange gæster. Derfor ønsker de at bygge et besøgscenter med et grundplan på 1.410 m² og hertil en førstesal på cirka 700 m² og en hævet terrasse på cirka 200 m². Bygningen bliver 14 meter høj og skal indeholde reception, bespisning, butik, mødelokaler, toilet- og badefaciliteter og lignende. Samtidig skal hallen kunne rumme afholdelse af større arrangementer. De eksisterende bygninger på ejendommen vil ikke kunne bruges til formålet, da de dels bruges til andre formål, dels har en for lav kapacitet til det forventede antal besøgende og dels vil være dyre at istandsætte til formålet.

De mindre tilladelser og dispensationer, som Camp Adventure har fået i perioden fra 2016 og til nu er for overskuelighedens skyld indarbejdet i den nye lokalplan. Samtidig opdateres lokalplanens tekst, så udsigtstårnet, den nye vejadgang og lignende beskrives som eksisterende elementer og ikke kommende elementer.  

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. at ordet ”multihal” konsekvensrettes til ”besøgscenter” i alle planerne
 2. at der i kommuneplantillæggets afsnit ”Statslig og regional planlægning” tilføjes et afsnit om bilag IV arter i overensstemmelse med høringssvaret fra Miljøstyrelsen, og
 3. at der i lokalplanredegørelsens afsnit 2.9.1 Vejdirektoratet tilføjes tekst om terrænregulering langs Ny Næstvedvej i overensstemmelse med høringssvaret fra Vejdirektoratet.  Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 88:

Nellie Bradsted (V) stemte for indstillingen.


Et flertal bestående af René Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (A) og Christina Birkemose (A) anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger, at byggefeltet ved skovtårnet alene kan udnyttes til mobilt toilet.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).


 
Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 141:

Ole Vive (V) og Michael Rosendahl (V) anbefaler den administrative indstilling.


René Tuekær (L), Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler Plan & Kulturudvalgets flertals indstilling.

Beslutning

For den administrative indstilling stemte 9, Venstre (7), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 16, Dansk Folkeparti (4), Borgerlisten (2), Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1).


For Økonomiudvalgets flertals indstilling stemte alle.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

115. Facilitetsprojekt

Sagsfremstilling

Byrådet har fokus på faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter for at understøtte de mange aktive i hele kommunen. Det er blandt andet udtrykt med ønsket om en facilitetsudviklingsplan og at der er afsat beløb til investeringer i faciliteter i budgetterne for de senere år.


Denne sag følger op på drøftelser af et udkast til en facilitetsudviklingsplan for idræts- og fritidsfaciliteter, i hhv. Plan & Kulturudvalget (sag 141) og Økonomiudvalget (sag 244) i november/december 2018. Udvalgene ønskede en nærmere belysning af de større projekter i udkastets "røde" kategori, ligesom der var spørgsmål vedr. forbedring af eksisterende faciliteter.


Siden er der samlet supplerende dokumentation på spørgsmålene og foretaget en yderligere kvalitetssikring af datagrundlaget. Der foreligger en opdateret udgave af facilitetsudviklingsplanens højest prioriterede "røde kategori". Den omfatter nu:


 • 3 projekter vedr. eksisterende faciliteter, hvor der renoveres og forbedres (hhv. skabes mulighed for yderligere foreningsbrug af Faxe Hallerne og Haslev hallerne), og
 • 3 projekter med nye faciliteter, der foreslås etableret over en 3-årig periode. Det drejer sig om halprojekt i Dalby, kold hal/tennishal i Haslev og kunstgræsbane i Faxe by.

Projekterne er beskrevet nærmere i vedhæftede, opdaterede facilitetsudviklingsplan.

Foruden den "røde kategori" indeholder planen også en kortere beskrivelse af andre facilitetsprojekter fordelt på lavere prioriterede "gule" og "grønne" kategorier samt en "blå" kategori. Den sidste kategori rummer projekter hvor der ikke har været data omkring nuværende aktiviteter, udviklingstendenser med mere, som det er tilfældet med de tre andre kategorier.


Det skal bemærkes at der fx. i den gule kategori er projekter, som vil kræve stillingtagen indenfor en kortere tidshorisont. Det gælder fx. et kunstbaneprojekt i Haslev, idet en forventet større vedligeholdelse af det eksisterende anlæg skal ses i sammenhæng med et ønske om udvidelse af antallet af baner.


På baggrund af data, udviklingstendenser og konkrete begrundede projekter fra en række foreninger indstiller administrationen, at projekterne i den "røde" kategori realiseres i perioden frem til/med 2022. Der er vedlagt et overslag på de mulige økonomiske konsekvenser, udover hvad der allerede er indeholdt i det kommunale budget. Den endelige prioritering og beslutning af planen sker i forbindelse med budget 2020.


Administrationen indstiller samtidig:

 • at kunstgræsbaneprojektet lokaliseres i Faxe (hovedparten af projektet er allerede indeholdt i budgettet)
 • at der foretages et servicetjek af facilitetsudviklingsplanen - og særligt den "gule" kategori primo 2021 med henblik på politisk drøftelse inden sommerferien 2021.

På baggrund af Haslev Hallernes tilkendegivelser, er det samtidig administrationens vurdering, at der i løbet af 2020 bør indledes drøftelser med Haslev Hallerne om et projekt ny svømmehal i Haslev. Tanken er, forud for arbejdet med budget 2022, at få et beslutningsgrundlag på plads vedr. en ny svømmehal, enten i Haslev Hallernes regi, eller i kommunalt regi i forbindelse med budget 2022.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at facilitetsudviklingsplanens "røde" kategori vedr. forbedring af eksisterende og nye projekter realiseres i perioden frem til/med 2022
 2. at den endelige prioritering og plan for realisering af facilitetsplanen til/med 2022 overgår til budgetforhandlingerne vedr. budget 2020 (og overslagsår)
 3. at det i budgetforliget beskrevne kunstgræsbaneprojektet lokaliseres i Faxe, (ved stadion) og restfinansieringen søges indarbejdet i budgettet, og
 4. at der foretages et servicetjek af facilitetsudviklingsplanen - og særligt den "gule" kategori primo 2021 med henblik på politisk drøftelse inden sommerferien 2021. Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 82:

Anbefales med følgende bemærkning, at ønsket om ny hal i Dalby og tennishal i Haslev overføres til gul kategori i facilitetsudviklingsplanen.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).


 
Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 142:

Økonomiudvalget anbefaler Plan & Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Liberal Alliance godkendte ikke indstillingens punkt 3. 


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

116. Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser

Sagsfremstilling

I forlængelse af administrationsgrundlaget for spildevandsrensningen i det åbne land, revideret af Byrådet 13. september 2018, er der blevet foretaget sporstofundersøgelser på 33 ejendomme i Faxe Kommune.

Vi har i forbindelse med sporstofundersøgelserne fået hjælp fra Orbicon og fra Ringsted Slam.

Resultater på sporstofundersøgelserne:

Ud af 33 ejendomme:

 • Fire påbud bliver trukket tilbage - to ejendomme, da spildevandet ledes ud af renseklasseområde, en ejendom, hvor påbuddet trækkes tilbage, men de får et nyt påbud om at lave en renseløsning på grund af uhygiejniske forhold, en ejendom, hvor der er et ulovligt forhold på ejendommen, som skal udbedres senest ved ejerskifte eller ændringer i afløbsforholdene
 • 19 ejendomme opretholdes påbuddet
 • På fem ejendomme skal der foretages yderligere undersøgelser
 • Fem ejendomme har fået sat påbuddet i bero, indtil der laves ændringer i afløbsforholdene eller senest ved ejerskifte, hvor der skal etableres en ny renseløsning.

Udgifter:

Orbicon + Ringsted Slam = 143.405 kr. = 4.345,50 kr. pr. ejendom

Derudover er der brugt ca. 520 medarbejdertimer, i gennemsnit 15,75 timer pr. ejendom.

Som bilag findes desuden en status på spildevandsrensningen i det åbne land generelt.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 241 af 13. marts 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.Teknik & Miljøudvalget, 29. maj 2019, pkt. 87:

Lars Folmann (O) løfter sagen til Byrådet, idet han ønsker, at alle politianmeldelser trækkes tilbage. Der fastsættes en frist til fredag 7. juni 2019 kl. 12.00 til at fremsende et notat til sagen fra Lars Folmann (O).


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Supplerende sagsfremstilling 11. juni 2019:

Notat fra Lars Folmann (O) er vedhæftet sagen.

Beslutning

Lars Folmann (O) stillede følgende forslag: Byrådet pålægger administrationen at orientere efterforskende politimyndigheder, om resultatet af udførte sporstofundersøgelser og hjemkalde politianmeldelser hvor der ikke er foretaget konkret vurdering på ejendommen, samt at der i fremtiden kun anvendes politianmeldelse i takt med at der udføres tilsyn, der dokumenterer grundlag for påbud og efter udløb af ny fristforlængelse.

Endvidere skal alle berørte borgere orienteres om sagen direkte via e-boks, og den øvrige offentlighed via dagspressen.


For forslaget stemte 6, Erik Rasmussen (V), Dansk Folkeparti (4) og Liberal Alliance (1).

Imod stemte 19, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Dorthe Adelsbech (V), Henrik Rützou Aakast (V), Borgerlisten (2), Socialdemokratiet (8), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1).


For orienteringssagen stemte 19, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Dorthe Adelsbech (V), Henrik Rützou Aakast (V), Borgerlisten (2), Socialdemokratiet (8), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1).

Imod orienteringssagen stemte 6, Erik Rasmussen (V), Dansk Folkeparti (4) og Liberal Alliance (1).


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

117. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Ingen.


Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

118. Meddelelser (Lukket)