Byrådet - 22-06-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 22 juni, 2022 - 18:30
Hent som fil:
103. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

104. Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

 • møde personligt op til byrådsmødet, eller
 • sende spørgsmålet på forhånd til mail: lefr@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.


Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.


Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Tidsbestilling i Borgerservice.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

105. Orientering om flygtningesituationen i forbindelse med krigen i Ukraine

Resume

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet krigen i Ukraine.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

106. Orientering om tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale

Resume

I forbindelse med nyt byråd pr. 1. januar 2022, har vores revision, BDO, sendt en beskrivelse af deres opfattelse af samarbejdet og om lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik orienterer BDO i vedhæftede beretning nr. 8 om samarbejdet med Faxe Kommune, som følge af nyt byråd pr. 1. januar 2022.


Orienteringen indeholder følgende beskrivelser:

 1. Opgaver og ansvar
 2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
 3. Rapportering om den udførte revision
 4. Revisors arbejdsdokumentation
 5. Kvalitetskontrol
 6. Rådgivning, assistance mv.
 7. Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumentation mv.
 8. Kommunikation via internettet og e-mail
 9. Fratrædelse som revisor
 10. Afslutning

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 112:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

107. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2021

Resume

Revisionens årsberetning skal behandles af Økonomiudvalget og godkendes af Byrådet. Endvidere skal Byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2022.


Denne sag udarbejdes for hvert regnskabsår og derved er lignende sager behandlet de foregående år.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021.


Revisionsberetningen indeholder:

 • Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2021
 • Revisionsmetodik og -strategi
 • Regnskabsføring og interne kontroller
 • Løn- og Personaleområdet
 • Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision
 • Revision af kommunens interne IT-kontroller
 • Revision af årsregnskabet
 • Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusioner
 • Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisors erklæring
 • Bilag 1: Beskæftigelsesministeriet
 • Bilag 2: Social- og ældreministeriet
 • Bilag 3: Udlændinge- og integrationsministeriet
 • Bilag 4: Områder med særlige rapporteringskrav
 • Bilag 5: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver
 • Bilag 6: Rotationsplan og opfølgning - Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision


Nedenfor er gengivet BDO's revisionspåtegning på årsregnskabet for 2021:


"DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Byrådet i Faxe Kommune


Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 3-21 og 82-108 i årsregnskabet 2021, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

 • Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 105,1 mio. kr.
 • Resultat af det skattefinansierede område på 37,0 mio. kr.
 • Aktiver i alt på 1.651,9 mio. kr.
 • Egenkapital i alt på -576,9 mio. kr.


Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Faxe Kommune.


Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2021, der skal behandles af Byrådet

Byrådet skal behandle de afgivne bemærkninger, som revisionen har givet anledning til. Bemærkninger gengivet herunder:


Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


Administrationens opfølgende bemærkninger:

Der er flere steder i revisionsberetningen anført anbefalinger til administrationen. Center for Økonomi foretager opsamling på disse anbefalinger og sikrer i samarbejde med de relevante centre, at der sker tilbagemelding til revisionen på de enkelte forhold.


Revisionsberetningen er modtaget den 9. juni 2022 og udsendt til byrådets medlemmer den 10. juni 2022, således at styrelseslovens bestemmelser er iagttaget.


BDO deltager i behandlingen af punktet under økonomiudvalgets behandling.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Revisionsberetning for 2021 godkendes.
 2. Revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 3. Det reviderede årsregnskab for 2021 godkendes.Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 113:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

108. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2022

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og likviditetsudvikling for Faxe Kommune.

Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)12 mdrs. likviditeten har bevæget sig minimalt siden den sidste opfølgning.


Faxe Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en målsætning med en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel er målsætningen pr. dags dato overholdt, idet 12 mdrs. likviditeten ved udgangen af maj udgør 166,7 mio. kr., og dermed over 100 mio. kr. Dette til trods for den likviditetsmæssige virkning af opsparing til ny svømmehal. Opsparingen hertil er 37,8 mio. kr. inkl. opsparingen indarbejdet i budget 2022.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. maj baseret på 5/12 af 100 %, og udgør 41,67 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)


**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo maj ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 41,36 % af det korrigerede budget, svarende til 0,31 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

I ovenstående tabel ses det, at der særligt er høje forbrugsprocenter hos Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget;


 • Teknik & Miljøudvalget har siden opfølgningen i april haft en markant stigning i forbrugsprocenten.

Dette skyldes primært at der under Center for Ejendomme afholdes udgifter til forsyning vedr. kommunens bygninger. Den høje forbrugsprocent skal derfor ses i lyset af de stigende energipriser. Udover de stigende energipriser er der også et stort forbrug på Vintertjenesten. Vinterperioden har været lang og der har i april og maj måned været et stort udgiftspres.

Hos Plan & Miljø mangler der indtægter vedr. byggesager med op mod 1 mio. kr. Årsagen hertil er forsinkelse i opsætningen i KMD Opus.


 • Forbrugsprocenten på Socialudvalgets område ligger stadig med en høj afvigelse.

Under Center for Beskæftigelse er der sket en bogføringsfejl, hvilket betyder at der på Socialudvalgets ramme er registreret udgifter i omegnen af 3 mio. kr., som vedrører Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Fagområdet arbejder på at få bogføringerne på plads.

Hos Center for Social, Sundhed & Pleje mangler der for så vidt angår FSU, interne opkrævninger samt et par enkelte eksterne opkrævninger - dette betyder at området isoleret set mangler indtægter i omegnen af 5 mio. kr.

Derudover mangler der fortsat enkelte bogføringer af hjemtagede refusioner for forårets første måneder.


I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.


Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på et forbrugsmønster.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af maj ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,7 mio. kr.

Stigningen i det samlede rådighedsbeløb fra marts, som lå på ca. 57 mio. kr. til april, skyldes at de overførte anlæg fra 2021 på 43,4 mio. kr. nu er kommet ind i budget 2022.


Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af maj måned 20,5 mio. kr. Indtægterne udgør 0,8 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25.


Faxe Kommunes samlede nettoforbrug på anlæg udgør ultimo maj 19,04 % af det samlede rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 116:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

109. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets første detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab forår 2022.


Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi for 2022. Fagudvalgene er på juni-møderne orienteret om deres respektive økonomi, og grundet udfordringerne med stigende energipriser er der oplistet flere tiltag som Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget har drøftet og delvist besluttet. Det skal præciseres, at der alene er tale om tiltag, der kan reducere udgifterne og at det dermed ikke er af bevillingsmæssige karakter.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en detaljeret opfølgning på økonomien i maj måned. Dataene er fastlåst ved udgangen af april, dvs. budget og forbrug, mens der i skønnet på det forventede regnskab er indarbejdet den nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.


Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, mens energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring.

Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 15-25 mio. kr. i 2022 for de af udgifterne som ligger i servicerammen, og dertil kommer udgifterne på integrationsområdet, som kommunen foreløbigt forventer bliver kompenseret enten i form af 100 % refusion, eller som medtaget i kommende midtvejsregulering af hele overførselsområdet.

For de af udgifterne som ligger i servicerammen, forhandler KL med Regeringen om en hel eller delvis finansiering.


Overførslerne fra 2021 er indeholdt i kommunens samlede skøn, og for ikke at belaste servicerammen i 2022, er det administrationens vurdering, at der skal udvises opmærksomhed på at størrelsen af de midler, der er overført ind i 2022 i store træk bør svare til de midler, der føres ud af året og ind i 2023 – dette gælder for kommunen som helhed og ikke for enkelte enheder, hvilket kalder på behov for løbende tilpasninger i de enkelte fagcentre.


Forventet regnskab - drift

Overordnet set for kommunen skønnes et samlet merforbrug i omegnen af 13-14 mio. kr. Dette merforbrug skal primært ses i lyset af konsekvensen af Ukraine krigen, og da administrationen endnu ikke er bekendt med en endelig finansiering af udgifterne, er det beregnede merforbrug medtaget her ved forårets skøn.


Særligt er der under Teknik & Miljøudvalget en udfordring i omegnen af 11 mio. kr. som skyldes de stigende energipriser. Udvalget har drøftet mulige tiltag som kan imødekomme en andel af det skønnede merforbrug, men det vurderes at der fra budget 2023 og frem skal investeres i energiforbedringer i kommunens bygninger, før der reelt på sigt kan spares større beløb på el og gas.

Plan & Kulturudvalget har ligeledes drøftet tiltag som berører foreningslivet, da det er kommunens bygninger som også her anvendes til forskellige aktiviteter, og hvor det vil være muligt at sætte fokus på at spare på primært elektriciteten.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget har efter den seneste udmelding fra Rigspolitiet om antal ukrainske flygtninge som kommer til kommunen, beregnet hvad det vil koste under integrationsområdet, hvilket beløber sig til ca. 7 mio. kr. En del af udgiften til de ukrainske flygtninge kan hjemtages som refusion allerede i år og en del som resultattilskud på sigt, og derfor vurderes der et merforbrug i 2022.


Det specialiserede børne- og ungeområde blev en del af Børn & Læringsudvalget pr. 1. januar 2022. Her forventes et udgiftspres i et spænd mellem 5 - 10 mio. kr. i 2022. Der er igangsat en handleplan, som skal imødekomme dette udgiftspres med op mod 8 mio. kr. allerede i år, men der er usikkerhed om budgettet kan overholdes.


Nedenfor ses administrations skøn for året, fordelt på udvalg. Yderligere bemærkninger til afvigelser kan ses i sagerne fra de respektive fagudvalg - disse er vedhæftet som bilag.


Der er risiko for at overskride servicerammen.

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter der må afholdes til de samlede kommunale driftsudgifter til områder indenfor servicefunktionerne. Kommunens serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget og udgør 1.754 mio. kr. Når der overføres budgetoverskud fra sidste år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I nuværende skøn for årets resultat forventes servicerammen overskredet med i omegnen af 40 mio. kr. Af denne overskridelse skal tages i betragtning, at der endnu ikke er udmeldt hvordan og i hvilken størrelsesorden kommunerne bliver kompenseret for udgifterne vedr. krigen i Ukraine. KL og regeringen er pt. i gang med forhandlingerne.


Administrationen forventer dog også, at overskridelsen vil blive væsentligt mindre ved regnskabets afslutning. Der er erfaring for, at forventningerne tidligt på året til, hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet. Administrationen anbefaler derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt besluttes tiltag til at begrænse forbruget, men at der i udvises opmærksomhed på budgetoverførsler til budget 2023.


Forventet regnskab - anlæg

Den samlede anlægsramme udgør i omegnen af 100 mio. kr. og der skønnes på nuværende tidspunkt et lille mindreforbrug som henføres til anlægget vedr. renovering af broer og bygværker. Dette skyldes at der skal opnåes myndighedstilladelse til igangsættelse af projekterne. De resterende anlæg forventes udført i 2022.Hvordan ser det ud i forhold til den økonomiske politik?

I den økonomiske politik er der et mål om, at der skal være minimum 60 mio. kr. i overskud på den ordinære drift. (kommunens skatte-, tilskuds- og udligningsindtægter fratrukket nettoudgifter til drift og renter). Der forventes på nuværende tidspunkt i regnskabet for 2022 at være et overskud på ordinær drift på 71 mio. kr.


Nedenfor ses resultatopgørelsen jf. forventet regnskab forår 2022:

Det er for tidligt at sige noget om hvordan skønnene i forårets forventet regnskab påvirker årets likviditet.

Dette skyldes flere årsager som på nuværende tidspunkt er usikre. Dels er det ikke udmeldt hvilken kompensation som kommunerne kan forvente grundet de ukrainske flygtninge, og dels har kommunen på nuværende tidspunkt modtaget finansiering til overførselsudgifterne på baggrund af de skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL medio 2021. I den efterfølgende økonomiske redegørelse som kom i august 2021, varslede Finansministeriet at der grundet udviklingen på hele beskæftigelsesområdet, vil blive foretaget en større negativ midtvejsregulering af den statslige finansiering i 2022. Dette afgøres i forbindelse med den nye økonomiaftale som forventes før sommerferien, men for nuværende er det administrationens vurdering at den negative midtvejsregulering ligger i omegnen af 20-30 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 7. juni 2022, pkt. 65:

Godkendt.


Thomas Spange Olsen (Ø deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F)

Christina Birkemose (A) deltog i punktet i stedet for Randi O. Johansson (A)


Beslutning i Socialudvalget den 7. juni 2022, pkt. 69:

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 8. juni 2022, pkt. 77:

Godkendt med den bemærkning, at udvalget prioriterede bilagets

udgiftsreducende punkt 4. (optimering af benyttelse af haller) og punkt 5.

(udskiftning af LED-belysning på boldbaner).


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 8. juni 2022, pkt. 102:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 9. juni 2022, pkt. 75:

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen(V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast(V).

Per Benny Thomsen (A) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Ivan Flænsdal (F).


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 13. juni 2022, pkt. 76:

Godkendt.


Fraværende: ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 117:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

110. Godkendelse af mødeplanen 2023 for Byrådet

Resume

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2023, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen har været til behandling hos fagudvalgene og økonomiudvalget forud for byrådets behandling. Plan & Kulturudvalget besluttede et andet mødetidspunkt end foreslået. Teknik & Miljøudvalget besluttede at flytte møderne til en anden mødedag og andet mødetidspunkt. Økonomiudvalget besluttede et andet mødetidspunkt, flyttede møde i juni, og derudover flyttes byrådets 1. budgettemadag til mandag den 19. juni 2023. Den vedhæftede version af mødeplanen er redigeret i henhold hertil.


Byrådet skal godkende mødeplanen for byrådets møder.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Fagudvalgsmøder ligger i første uge, økonomiudvalget holder deres møder i ugen efter fagudvalgsmøder, og byrådet holder møder i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Da nogle KL arrangementer og helligdage henover foråret samt budgetforhandlingerne i efteråret konflikter med den faste struktur, får det betydning for nogle møders placering. For byrådets møder tages der endvidere hensyn til en tidlig sommerferie og juleferie.


Byrådets møder foreslås afholdt således, at:

 • Byrådet holder sine møder på torsdage (som hovedregel).
 • Byrådsmøderne begynder kl. 18.30.
 • Møderne holdes i byrådssalen på Søndergade 12 i Haslev.
 • Der afholdes temamøder kl. 16.00 - 18.00 før byrådsmøderne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at mødeplanen for byrådet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

111. Beslutning om udvidelse af daginstitutionen Møllen - pavillon og tilbygning

Resume

Rønnede/Kongstedområdet mangler pladser til flere børn på grund af øget tilflytning og succes med Faxe Kommunes bosætningsstrategi. For at kunne løse en pædagogisk udfordring såvel som en kapacitetsudfordring, er der brug for ekstra plads i daginstitutionen Møllen.

En løsning vil være at etablere en ny pavillon til 20 børn fra efteråret 2022, så der kan tilbydes flere børnehavepladser indtil den planlagte udbygning står færdig i løbet af 2023. Møllen har arbejdet med en ny pædagogisk arbejdsform med en naturgruppe til den kommende børnegruppe i den nye pavillon.

Børn & Læringsudvalget skal under dette punkt anbefale etablering og placering af en ny pavillon til Teknik & Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning herom, da finansiering her til ligger i Teknik & Miljøudvalget.

I august 2022 forelægges et punkt med alternative forslag til udbygning af daginstitutionen Møllen.

Sagsfremstilling

Ny pavillon i efteråret 2022 - mulighed for at arbejde med en naturgruppe

Rønnede/Kongsted området kommer til at mangle daginstitutionspladser de næste år, og har akut brug for flere pladser i efteråret 2022 og i 2023.

Daginstitutionen Møllen har arbejdet med muligheden for at etablere en ny pavillon i 2022, og i den anledning benytte lejligheden til at etablere en naturgruppe, for en udvalgt gruppe af børnehavebørnene med henblik på at arbejde med et særligt fokus på:

  • Sproglig opmærksomhed
  • Alderssvarende kognitive færdigheder
  • Alderssvarende sociale kompetencer
  • Med det formål at forbedre muligheden glæde ved læring og for en alderssvarende skoleparathed for en udfordret gruppe børn

Der arbejdes ud fra en pavillon svarende til den nuværende vuggestuepavillon, og naturgruppen kan etableres uanset hvilken model der vælges. Forældregruppen har været inddraget i forslaget til en ny naturgruppe.


Administrationen anbefaler, at der købes en pavillon frem for at leje, da prisen er cirka den samme. Se vedlagte bilag med priseksempler.


Prisen for en pavillon på ca. 140 kvadratmeter er ca. 1.290.000 kr. Hertil skal lægges etableringsomkostninger, som fremgår af nedennævnte to alternative modeller.


Der er to muligheder i forhold til placering af pavillonen. Bemærk, at der er forskel i anlægsomkostninger ift. placeringen:

Model 1: Placeret på den nedlagte grus-fodboldbane, med adgang direkte til Møllens ’skov og natur’ område. Markeret med nr. 3 på kortet. Udgift til belægning, hegn, rørføring ialt ca. 508.000 kr. Ialt ca. 1.798.000 kr.

Model 2: Placeret ved siden af den nuværende pavillon. Markeret med nr. 2 på kortet. Udgift til belægning, hegn, rørføring ialt ca. 258.000 kr. Ialt ca.1.548.000 kr.

Finansiering af en ny pavillon

Center for Ejendomme har i indeværende budgetår finansiering ift. til indkøb og anlæggelse af pavillon efter model 2. Ca. 1,2 mio.kr. fra anlægsbudgettet samt 348.000 kr. fra vedligeholdelsesbudgettet. Såfremt der skal etableres model 1, kan der ikke umiddelbart anvises finansiering til det resterende beløb på ialt 250.000 kr.

Tilbygning til daginstitutionen Møllen

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 indlagt en anlægsbevilling på 14,5 mio.kr. til tilbygning og udvidelse af Møllen på ca. 14,5 mio.kr. Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget vil på augustmøderne få forelagt alternative forslag til udvidelse af Møllen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, hvis model 2 vælges.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


1. Der etableres en ny pavillon med model 2 ved daginstitutionen Møllen.

2. Pavillonen finansieres af midler afsat til institutioner på anlægsbudget for 2022, ca. 1,548 mio.kr.

3. Der på udvalgenes augustmøde fremlægges forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i 2023.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2022, pkt. 56:

Ad 1: Udvalget peger på model 1.

Ad 2: Anbefales idet de yderligere 250.000 kr. finansieres af anlægsbudgettet for 2022.

Ad 3: Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling

Center for Ejendomme har set på anlægsbudgettet for 2022 og kan foreslå finansiering af 250.000 kr. fra anlægsbevilling til ny daginstitution i Haslev, hvor der i 2022 er afsat budget på 825.289 kr. til yderligere miljøundersøgelser samt udarbejdelse af skitseforslag og andet, som skal anvendes i udarbejdelsen af lokalplan, som muliggør institution på Maglegårdsgrunden (Maglegårdsvej 7 - 9).


Miljøundersøgelserne vurderes at koste 100.000 kr. Skitseprojektkrav og andre nødvendige forhold til lokalplanarbejdet er ikke fuldt defineret endnu, men skønnes at kunne afholdes for de resterende 475.289 kr., der vil være tilbage, hvis der overføres 250.000 kr. til Møllen.


Ændringen betragtes som en bevillingssag, som skal godkendes af byrådet.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. juni 2022, pkt. 106:

Teknik & Miljøudvalget følger Børn & Læringsudvalgets anbefaling og anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at de yderligere 250.000 kr. finansieres fra anlægsbevillingen til ny daginstitution i Haslev, hvor der i 2022 er afsat et budget på 825.289 kr. til yderligere miljøundersøgelser samt udarbejdelse af skitseforslag og andet, som skal anvendes i udarbejdelsen af lokalplan, som muliggør institution på Maglegårdsgrunden.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 122:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

112. Orientering fra møde i KKR Sjælland 14. juni 2022

Resume

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 14. juni 2022.


Referat fra KKR-mødet er ikke tilgængeligt ved udsendelse af byrådets dagsorden, men vedhæftes med referatet af byrådets møde.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

113. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

 • Lars Folmann (O) orienterede om at LAG Sydsjælland lukker ned og der åbner en ny LAG SjællandSyd.
 • Randi O. Johansson (løsgænger) orienterede fra SSP-Styregruppen.
 • Ivan Flændsdal (F) orienterede fra Ungdomsskolens bestyrelse.
 • Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

114. Konstituering af kommunaldirektør

Resume

Nuværende kommunaldirektør, Carsten Riis, har fået nyt job, og har derfor opsagt sin stilling med sidste arbejdsdag den 31. juli 2022.


Byrådet skal træffe beslutning om konstituering af kommunaldirektør.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre en fortsat sikker drift af Faxe Kommune anbefales det, at nuværende direktør Thomas Knudsen konstitueres som kommunaldirektør med virkning fra den 1. august 2022 og frem til datoen for tiltrædelse af ny kommunaldirektør.


Såfremt Thomas Knudsen konstitueres som kommunaldirektør, vil der ske ændring af direktionens ansvarsfordeling for betjening af fagudvalgene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at direktør Thomas Knudsen konstitueres som kommunaldirektør i Faxe Kommune med virkning fra den 1. august 2022


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 126:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

115. Beslutning om salg af parcelhusgrund Orupgade 34, Orup

Resume

Orupgade 34, Orup, er en parcelhusgrund, som er udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 115.000 kr. Nybolig har modtaget et købstilbud på 100.000 kr., så byrådet skal tage stilling til, om grunden skal sælges til en lavere pris end den udbudte.

Sagsfremstilling

Nybolig har modtaget et købstilbud på 100.000 kr. fra Jens Peter Larsen, Præstøvej 135, Faxe, om køb af parcelhusgrunden Orupgade 34, Orup, Faxe.


Kommunen opkøbte i 2015 grunden med en nedslidt bolig på tvangsauktion, og boligen blev efterfølgende revet ned. Byrådet besluttede i november 2018, at grunden skulle udbydes offentligt til salg, da den fortsat var velegnet som parcelhusgrund. I november 2020 blev prisen for grunden fastsat til en vejledende pris på 115.000 kr. inkl. moms.


Grunden er på 1.146 m2 og er delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning. Der har ikke været den store interesse for grunden, så det vil være en god mulighed at få solgt grunden.


Parcelhusgrunden har været udbudt til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.


Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, så snart kontrakten er underskrevet fra kommunens side, hvilket forventes at ske dagen efter sagens behandling i byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved accept af købstilbud: 80.000 kr. (salgspris ekskl. moms)

Udgift til salær til ejendomsmægler: 25.230 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller følgende, at:

 1. Tilbud om køb af parcelhusgrunden Orupgade 34, Orup, Faxe, på 100.000 kr. fra Jens Peter Larsen accepteres.
 2. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2022, der samtidig søges frigivet, således:
  - indtægt ved salg: 80.000 kr.
  - udgift til ejendomsmægler: 25.230 kr.
 3. Der samtidig overføres 1.600 kr. til 2%-kontoen, og
 4. punkt 2 og 3 finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 128:

Anbefalet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

116. Beslutning om salg af delområde IIIb, Symbiosen

Resume

Delområde IIIb, Symbiosen, har været udbudt offentligt til salg. Ved udbudsfristens udløb den 31. maj 2022 kl. 12 er der indkommet ét købstilbud. Byrådet skal tage beslutning, om købstilbuddet skal accepteres.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i april 2022 at udbyde delområde IIIb i lokalplan 1000-51 EcoPark Rønnede, som er på ca. 22.700 m2, offentligt til salg til en vejledende pris på ca. 154 kr./m2, svarende til i alt 3.500.000 kr.


Der er modtaget et købstilbud fra JHH Entreprenør ApS på 2.750.000 kr., svarende til ca. 121 kr./m2.


Hvis ejendommen bliver solgt, er kommunen forpligtet til at føre vejen videre langs med grunden mod øst. Prisen for den videre vejføring er mindst 2,2 mio. kr., og det vil koste yderligere 1 mio. kr. at anlægge en færdig vej. Derudover skal kommunen betale kloaktilslutningsbidrag på over 1,5 mio. kr. og udgifter til landinspektør til udstykning.


Ejendommen har været udbudt til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.


Sagen afgøres af Økonomiudvalget, såfremt købstilbuddet forkastes.


Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Beslutning om at forkaste købstilbuddet vil ikke være fortrolig to dage efter, beslutningen er truffet, hvor tilbudsgiver har fået besked om beslutningen. Beslutning om at acceptere et købstilbud kan offentliggøres, så snart kontrakten er underskrevet fra kommunens side, hvilket forventes at ske ugen efter sagens behandling i byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt købstilbuddet accepteres, vil der blive fremlagt særskilt sag om bevilling til indtægter og udgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at købstilbuddet forkastes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 129:

Økonomiudvalget anbefaler en ny udbudspris på 3.125.000 kr., som udbydes på hjemmesiden.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Mikkel Dam (I) stemte imod.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

117. Lukkede meddelelser

Beslutning

Intet hertil.


Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

118. Digital godkendelse af byrådets referat 22. juni 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 22. juni 2022.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).