Byrådet - 22-08-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 22 august, 2019 - 18:30
Hent som fil:
119. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

120. Beslutning om udtrædelse og nyt medlem i byrådet

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti, har meddelt, at han ønsker at blive fritaget for sit hverv i byrådet på grund af arbejdsrelaterede forhold.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for fritagelse er tilstede.

Hvis byrådet godkender Ivan Lillengs fritagelse, skal vedkommende stedfortræder indtræde i byrådet.

Når stedfortræderen indtræder i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det tidligere medlems udvalgspladser og andre hverv.
Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes.

Ivan Lilleng er valgt til følgende poster:

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget

Michael Christensen, der er 1. stedfortræder hos Det Konservative Folkeparti, blev i byrådsmødet 7. februar 2019 indsat som stedfortræder for Ivan Lilleng i dennes orlovsperiode, og blev samtidig valgt til at indtræde i Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget i orlovsperioden.

Lovgrundlag

Den kommunale valglov og styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Ivan Lilleng (C) fritages for sit hverv i byrådet,
 2. at stedfortræder Michael Christensen (C) er rette stedfortræder og valgbar og indsættes i byrådet og, at Anders Peter Guldhammer (C) bliver stedfortræder, og
 3. at Michael Christensen (C) indtræder som medlem i Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

121. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Faxe Ældreråds lovpligt som høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, og med en samtidig invitation til et møde mellem Ældrerådet og relevante udvalg, som Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.
 • Cykelstiens færdiggørelse på Troelstrupvej/Søndergade.
 • Samtaler med kommunen – både telefonisk og ved møder. Er der pligt for kommunen til at føre referater /notater.
 • Overgangen fra barn til voksen. Er det lovligt når voksenteamet tager over fra børneteamet og sletter alle oplysninger.
 • Omgjorte sager i Ankestyrelsen, herunder sagsbehandlernes sagsniveau og sagsbehandlingen på børn og ungeområdet.
 • Sagsbehandlingen på børn og ungeområdet, hvor der opleves stave-, og formuleringsfejl i korrespondance.
 • Dialog, læringsstrategi og SKAL-paragraffer foreslås indarbejdet i forslaget om strategi til Fælles om forebyggelse.
 • Området ved stationen i Haslev og drøftelser om nedrivning af posthuset, planer om en busterminal, og ønsker til toiletforhold og overdækning til de ventende.
122. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2018

Sagsfremstilling


I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2019.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2018.


Revisionsberetningen indeholder:

 • Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2018
 • Vurdering af kommunens økonomi
 • Revisionsmetodik og -strategi
 • Revision af kommunens interne it-kontroller
 • Revision af årsregnskabet
 • Revision af de sociale regnskaber
 • Fokusrevision
 • Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisors erklæring
 • Bilag 1: Beskæftigelsesministeriet
 • Bilag 2: Børne - og socialministeriet
 • Bilag 3: Udlændinge- og integrationsministeriet
 • Bilag 4: Områder med særlige rapporteringskrav
 • Bilag 5: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Nedenfor er gengivet BDO's konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2018 og revisionens bemærkninger:


Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2018:

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jf. siderne 7-114 i Årsberetning 2018, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 94,4 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område på 47,0 mio. kr.

Aktiver i alt på 1.605,6 mio. kr.

Egenkapital i alt på 829,8 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.


Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2018 der skal behandles af byrådet:

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


Ligeledes er revisionens løbende beretning nr. 4 - 2018 vedhæftet. Denne beretning har jf. afsnit 2.2 ikke nogen bemærkninger som skal behandles af byrådet jf. mail til byrådet den 11. december 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

 1. Revisionsberetning for 2018 godkendes.
 2. Revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 3. Det reviderede årsregnskab for 2018 godkendes.
 4. Delberetning nr. 4 - 2018 godkendes.

Økonomiudvalget 14. august 2019, pkt. 153:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

123. Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

3 mdr.

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

12 mdr.

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5


Ultimo juli kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 83,2 mio. kr. Det er et fald på 35,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj. I samme periode i 2018 faldt 3 mdrs. likviditeten med 23,3 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 61,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 10,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2019 og et fald på 29,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:


Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (38,7 mio. kr., brutto – dækkende hele året. I 2018 blev der afregnet 38,6 mio. kr.).
Det skal anføres, at i samme periode i 2018 var der modsatrettet en indtægt på 3,5 mio. for salg af Troelstrupgård.

Fortsat gældende er at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 medfører at det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten er lavere end sidste år, ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten generelt er faldende over året.

En anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau ultimo juli 2019 i forhold til sidste år er, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) i år ligger 65,3 mio. højere.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

58,3


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

144.673

71.739

49,6

-8,7


Plan & Kulturudvalget

49.209

29.738

60,4

2,1

*)

Økonomiudvalget

273.044

150.467

55,1

-3,2


Senior & Sundhedsudvalget

480.410

274.781

57,2

-1,1


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

520.282

304.007

58,4

0,1


Socialudvalget

297.625

183.166

61,5

3,2

*)

Børn & Læringsudvalget

431.773

280.095

64,9

6,6

*)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

1.293.991

58,9

0,6


 Forbrug 2018: 1.237,1 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli på 58,9 % svarende til 0,6 procentpoint over den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 57,9 og for 2017 55,8.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo juli (netto - løbende priser):


2018: 12,2 mio. kr. (Udgifter: 18,5 mio. kr., indtægter: 6,3 mio. kr.).

2019: 20,5 mio. kr. (Udgifter: 22,7 mio. kr., indtægter: 2,2 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1 - likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 - anlæg

Bilag 2:

 • Restancer

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 155:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

124. Godkendelse af ændret tidsplan for budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har udsat fristen for godkendelse af budgettet fra den 15. oktober til den 5. november 2019.

Forventningen er fra ministeriets side, at forhandlingerne med KL vil ske i slutningen af august, samt at det bliver godkendt i september i Finansudvalget.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ændret tidsplan for budgetlægningen 2020–2023, samt et alternativ:

 • Forslag, der forudsætter, at indholdet af aftalen med KL kendes primo september.
 • Alternativ, der kan afvente til medio/ultimo september med en aftale, men det bliver en meget presset plan for de politiske møder med de ordinære og ekstraordinære møder.

Forslag:

2. september

Budgettemadag – Byrådet

Ekstraordinært

4. september

1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Planlagt møde

12. september

1. budgetbehandling i Byrådet

Planlagt møde

16. september

Borgermøde

Ekstraordinært

19. september

1. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

26. september

2. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

3. oktober

3. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

7. oktober

Frist for de politiske gruppers aflevering af forslag til budget


7. – 9. oktober

Takstbehandling i fagudvalgene

Ekstraordinært

23. oktober

2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

31. oktober

2. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært


Alternativ:

16. september

Budgettemadag – Byrådet

Ekstraordinært

18. september

1. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

26. september

1. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært

30. september

1. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

1. oktober

Borgermøde

Ekstraordinært

7. oktober

2. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

9. oktober

3. budgetforhandlingsdag

Ekstraordinært

11. oktober

Frist for de politiske gruppers aflevering af forslag til budget


21. - 23. oktober

Takstbehandling i fagudvalgene

Ekstraordinært

24. oktober

2. budgetbehandling i Økonomiudvalget

Ekstraordinært

31. oktober

2. budgetbehandling i Byrådet

Ekstraordinært


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den ændrede tidsplan godkendes, med den tilføjelse at alternativet iværksættes, såfremt der ikke er indgået en aftale inden budgettemadagen den 2. september.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 157:

Økonomiudvalget anbefaler den alternative tidsplan overfor byrådet.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling med den alternative tidsplan godkendt.

125. Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.


Byrådet godkendte i møde 13. juni 2018, at give bemyndigelse til følgende:

 • Kommunaldirektør Thomas Eriksen
 • Direktør Kirsten Jacobsen
 • Direktør Marianne Hoff Andersen
 • Chefkonsulent Annette Johansen
 • Direktionssekretær Lene Fransson

Efter direktør Kirsten Jacobsen og chefkonsulent Annette Johansen er fratrådt deres stillinger, er der behov for ændring i bemyndigelser.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

 • Kommunaldirektør Thomas Eriksen
 • Direktør Marianne Hoff Andersen
 • Direktionssekretær Lene Fransson
 • Jurist Lykke Tina Outzen

Beslutning

Godkendt.

126. Godkendelse af mål og handlingsplan for den overordnede digitaliseringsindsats

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-2022 har byrådet afsat midler til at styrke digitaliseringsindsatsen i Faxe Kommune. På baggrund heraf har administrationen, med bistand fra Deloitte, udarbejdet udkast til mål for digitaliseringsindsatsen og en handlingsplan for, hvordan disse mål omsættes i praksis. Udkast til mål og handlingsplan for digitaliseringsindsatsen blev præsenteret for byrådet på en temadrøftelse den 20. juni 2019.


Bag arbejdet med mål og handlingsplan ligger ønsket om, at:

 • Skabe bedre sammenhænge og synergier mellem de digitale løsninger, der anvendes i dag.
 • Afdække og vurdere hvilke typer af ny teknologi, der vil være velegnede til at effektivisere og løfte opgaveløsningen indenfor service- og borgerbetjening.
 • Vurdere og sikre, at kommunens IT-infrastruktur lever op til de afledte behov og samtidigt fungerer godt og sikkert.

Ambitionen er, at vi skal bevæge os i retning af øget digital modenhed i kultur, organisering og fremgangsmåder, og at dette skal ske i et fornuftigt tempo, ud fra mantraet om, at vi interesserer os for og er klar til ny teknologi og lader andre kommuner inspirere os. Indsatsen skal bygge på sund fornuft og på teknologier, der er modne og afprøvede.


Digitaliseringsmål

Det overordnede formål med at styrke digitaliseringen er at videreudvikle kommunen i forhold til effektivt at udføre kerneopgaver for borgerne. Herudfra er der opstillet følgende 4 mål for digitaliseringsindsatsen:


 1. Vi har fokus på borgeren - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der bedst bidrager til, at vi i højere grad kan fokusere på vores faglige kerneopgaver for borgerne, i stedet for at bruge tid på unødvendig administration.
 2. Vi udvikler digitale kompetencer - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der styrker vores og borgernes kompetencer, så vi i højere grad udvikler et digitalt mindset, i stedet for at tænke analogt.
 3. Vi effektiviserer arbejdsgange og frigør ressourcer - vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der gør os mere effektive i det daglige arbejde, fx ved at digitalisere manuelle arbejdsgange, integrere it-systemer, registrere og anvende informationer.
 4. Vi udvikler og vedligeholder en velegnet it-infrastruktur - vi prioriterer indsatser, der udvikler og vedligeholder en robust, sikker og skalerbar teknisk infrastruktur, der effektivt understøtter vores faglige og administrative behov og løsninger, og som er gearet til at håndtere de teknologier, vi bruger i hverdagen.

Handlingsplan

Administrationen har kortlagt en række digitaliseringsmuligheder, der er relevante for Faxe Kommune at arbejde videre med. Ud af disse er 9 udvalgt og prioriteret i forhold til digitaliseringsmålene:


1. prioritet

 • Bedre integration mellem systemer
 • Bedre ledelsesinformation via KOMLIS
 • Effektiviseret anvendelse af ESDH-system

2. prioritet

 • Digitalisering af økonomistyring
 • Chatbot som indgang til kommunen
 • RPA (Robotic Process Automation) til automatisering af rutineprægede arbejdsgange

3. prioritet

 • Optimeret telefonsystem
 • Ny samarbejdsmodel mellem centre og IT
 • Fast projektmodel for digitalisering

IT-infrastrukturen

Deloitte har gennemført en modenhedsvurdering af den nuværende IT-infrastruktur. Hovedlinjerne peger på, at den eksisterende infrastruktur er driftsstabil og struktureret således, at nye teknologier kan håndteres og understøttes. Samtidigt peger vurderingen på en række områder, hvor der bør fastlægges ambitionsniveau og handlemuligheder. Det vedrører blandt andet rammer for samarbejdet mellem it-afdeling og organisation, stor sårbarhed i it-afdelingen, hvor central viden er samlet hos få medarbejdere, og muligheder i tættere tværkommunalt samarbejde.


Målene og forslag til omsættelse af disse til praksis fremgår af udkast til handlingsplan med tilhørende appendix, der er vedlagt som bilag.


Den videre proces

Det overordnede ansvar for styrkelse af digitaliseringsindsatsen forankres i Direktionen. Det ledelsesmæssige ansvar for programgovernance, herunder portefølje- og ressourcestyring, placeres i Direktionssekretariatet. Styring og koordinering af konkrete tiltag i forhold til styrkelse af digitaliseringsindsatsen drøftes løbende i Chefforum, som også løbende vurderer behovet for iværksættelse af nye tiltag med tværorganisatorisk sigte, men besluttes i Direktionen.


I efteråret 2019 gennemføres foranalyser for de 3 først-prioriterede digitaliseringsmuligheder. I foranalyserne indgår vurdering af investeringsbehov og potentielle gevinster. Herefter iværksættes de konkrete tiltag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 • at de 4 opstillede digitaliseringsmål godkendes, og
 • at udkast til handlingsplan for digitaliseringsindsatsen godkendes.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 160:

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunens hjemmeside optimeres, som en del af handleplanens 1. prioritet, herunder at der bliver lavet en "arkivversion" af den tidligere hjemmeside, der bliver tilgængelig men ikke opdateres.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

127. Godkendelse af revideret ejerstrategi i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har på møde den 27. juni 2019 godkendt revideret version af ejerstrategien for MSBR og har besluttet at den fremsendes til ejerkommunerne Ringsted, Vordingborg, Næstved og Faxe for endelig godkendelse. Byrådet skal tage stilling til godkendelse af den reviderede ejerstrategi.


På møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018 blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af:

 • Knud Erik Hansen
 • Carsten Rasmussen
 • Henrik Hvidesten
 • Bent Maigaard
 • Bo Engeset
 • Knud Erik Døssing
 • Christian Strande Mogensen
 • Politiet ved Peter Risager Haslund
 • Flemming Nygaard-Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har holdt møde den 8. maj 2019 samt korresponderet på mail omkring revisionsopgaven, og arbejdsgruppens forslag til en revideret version af ejerstrategien fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen. Af ændringer til ejerstrategien ud over layout kan nævnes:

 • Opmærksomhed på lovændringer der kan føre til en udvidelse af kerneopgaverne
 • Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet
 • Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige
 • Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler
 • Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ retning
 • Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige serviceniveauer er tydeliggjort

Det er arbejdsgruppens vurdering, at forslaget til den reviderede ejerstrategi både opfylder betingelserne fra Interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes intentioner med MSBR.


Beredskabskommissionen i MSBR godkendte revisionen med følgende bemærkninger:

Strategiens enkelte punkter skal omsættes til handlinger i hverdagen gennem MEDHovedudvalget.

Strategiens ordlyd ”ikke-akutte opgaver” dækker over tidligere formulering ”samt være behjælpelig ved kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer”.


Center for Ejendomme vurderer, at den reviderede ejerstrategi er i overensstemmelse med byrådets tidligere udmeldinger om effektiviseringer, mulighed for forskelligt serviceniveau i ejerkommunerne samt vigtigheden af gode relationer til de arbejdsgivere, som i dagligdagen skal frigive deltidsbrandmændene når alarmen lyder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at den reviderede ejerstrategi for MSBR godkendes.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 165:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.

128. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev er udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre udvikling af området til boligområde. Haslev Møbelsnedkeri har i 2018 nedlagt fabrikken i Haslev og har flyttet produktionen til Jylland. Ønsket er, at området kan udvikles til boligområde med ca. 31 tæt-lav boliger opført som rækkehuse.


Baggrund og formål

Forslag til lokalplan 500-87 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune hvad angår bebyggelsens maksimale etageantal. Der er derfor parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Med kommuneplantillægget sikres overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.


Formålet med lokalplan 500-87er at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som dobbelthuse og rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge, områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.


Ændringer i kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne fra maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden fjernes bemærkningen om at der kan drives let erhverv fra adressen Bråbyvej 1. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.


Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienteres mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vejret over Møbelsnedkeriets område.


Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi områdets anvendelse til boligformål fastholdes. Der er tale om mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning for området. Der er desuden ingen naturmæssige eller landskabelige interesser i området, som hidtil har været anvendt til møbelsnedkeri og primært består af befæstede arealer og bebyggelse. Der er tale om et område beliggende omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse.


Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 500-87 sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 19. september 2019 kl. 18.30-20.00 på Rådhuset i Haslev.

Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at forslag til lokalplan 500-87 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 3. at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 19. september 2019.Plan & Kulturudvalget, 25. juni 2019, pkt. 99:

Anbefales.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 166:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.

129. Ekspropriation til anlæg af cykelsti og fortov ved Maglemosevej i Haslev

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Maglemosevej i Haslev. I den forbindelse skal Byrådet beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.


Teknik & Miljøudvalget prioriterede stianlægget på mødet 27. februar 2019 pkt. 20.


Projektet omfatter anlæg af nyt fortov og cykelsti i vejens vestside samt afmærkning af en cykelsti i vejens østside.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra otte ejendomme beliggende ved den vestlige side af Maglemosevej.

Der påregnes erhvervet et areal i en bredde på ca. 1,5 m på hele strækningen. (Vist med en blå linje på vedhæftet oversigtskort.)


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 96. Åstedsforretning foreslås afholdt i perioden 26. september til 11. oktober 2019.


Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede mødet.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, da anlægget er prioriteret af cykelpuljen med tilskud fra staten på 1,1 millioner kr. og med en samlet skønnet anlægsudgift på 2,61 millioner kr. herunder udgifter til ekspropriation.

Center for Plan & Miljø har ved brev af 15. marts 2019 orienteret grundejerne ved Maglemosevej om projektet. Herudover afholdes et offentligt møde i august - september 2019 for yderligere information.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsmødet,
 3. at der fastsættes en dato for åstedsmødet, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.Teknik & Miljøudvalget, 26. juni 2019, pkt. 99:

Anbefales. Eli Jacobi Nielsen (O) anbefales som leder af åstedsforretningen. Den 3. oktober 2019 anbefales som dato for åstedsforretningen.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 167:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt med Teknik & Miljøudvalgets anbefaling.

130. Etablering af en 7. klasse i Ungdomsskolen i skoleåret 2019-2020

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Ungdomsskoles Heltidsundervisning omfatter i dag 8. – 10. klasse.

Faxe kommune mangler et tilbud til de elever, som har afsluttet 6.klasse i et specialtilbud eksempelvis Skolen ved Skoven, og som endnu ikke er klar til det almene skoletilbud. Ungdomsskolen vil kunne rumme disse elever og give et fagligt, personligt og socialt løft.

Der vurderes, at der fra næste skoleår vil være ca. tre elever der til kunne profitere af dette tilbud.


Jf. kompetence- og delegationsplanen for Faxe Kommunes Ungdomsskole, skal Byrådet træffe beslutning om undervisning af børn under 14 år.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften kan afholdes indenfor ungdomsskolens budget ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der fremover kan undervises elever under 14 år

1. at Ungdomsskolens heltidsundervisning udvides med et 7. klassetrin


Børn & Læringsudvalget 29. maj 2019, pkt. 58:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 168:

Anbefales.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Godkendt.

131. Møde i KKR Sjælland 18. juni 2019

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 18. juni 2019.


Referat med bilag er vedhæftet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

132. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der var ikke yderligere meddelelser.

133. Meddelelser (Lukket)