Byrådet - 23-05-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 23 maj, 2019 - 18:30
Hent som fil:
80. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

81. Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Punkt 92 på dagsordenen - Mulig jordforureningssag.
 • Rehabiliteringens udekørende gruppe og omlægning af rehabiliteringstid.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


82. Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


apr. 2018

maj 2018

jun. 2018

jul. 2018

aug. 2018

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

3 mdr.

159,2

168,3

159,4

145,0

138,2

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

12 mdr.

132,5

135,9

138,0

141,7

143,2

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1


Ultimo april kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 116,9 mio. kr. Det er en stigning på 25,8 mio. kr. i forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo marts.
I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 17,6 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 42,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 2,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse og et fald på 4,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.

Der forekommer normalt en stigning i 3 mdrs. likviditeten på dette tidspunkt grundet indbetalinger af 1. rate af ejendomsskatter, samt at påvirkningen af de sidste betalinger for 2018 er ophørt.
Der er ikke øvrige særlige bevægelser på kassebeholdningen, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.
Grundet betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 er det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år.


Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

33,3


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

142.097

40.175

28,3

-5,0

*)

Plan & Kulturudvalget

48.192

15.358

31,9

-1,4


Økonomiudvalget

268.082

87.733

32,7

-0,6


Senior & Sundhedsudvalget

480.071

137.904

28,7

-4,6

*)

Beskæftigelse og Integrationsudvalget

519.632

176.139

33,9

0,6


Socialudvalget

297.304

102.318

34,4

1,1

*)

Børn & Læringsudvalget

431.487

141.625

32,8

-0,5


Faxe Kommune i alt

2.186.865

701.253

32,1

-1,2


 Forbrug 2018: 659,1 mio. kr.
*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april på 32,1 % svarende til 1,2 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 31 og for 2017 30,8.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo april (netto - løbende priser):


2018: 7,7 mio. kr. (Udgifter: 8,3 mio. kr., indtægter: 0,6 mio. kr.).

2019: 4,6 mio. kr. (Udgifter: 5,7 mio. kr., indtægter: 1,1 mio. kr.).


Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 - drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Bilag 2:

 • Restanceopgørelse pr. ultimo marts 2019

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 97:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

83. Æblehavens mellemregning med Faxe Kommune 2018

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at Senior & Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om mellemregning fra tidligere år, mellem Æblehaven og Faxe Kommune. Mellemregningen er udlignet i 2018.


Æblehaven driver dagcenter jfr. Lov om Social service - §84 for visiterede borgere og §79, som et åbent aktivitetstilbud. Æblehaven har indgået driftsaftale med Faxe Kommune. Æblehaven modtager derfor et årligt tilskud til aktiviteter og øvrig drift af huset.


Der er indgået aftale med Æblehaven om, at kommunen varetager lønudbetaling og lønadministration for alle medarbejdere, der er ansat i Æblehaven. Derfor udbetales der ikke kontant tilskud til lønudgifterne til Æblehaven, da det er kommunen, der varetager udbetalingen. Der foretages løbende controlling af, hvad lønudgifterne forventes at blive i det enkelte år. Såfremt Æblehaven disponerer med højere lønninger eller flere ansatte, påvirker det naturligvis det samlede forbrug, og den andel af tilskuddet, som udbetales til dem. Æblehavens samlede budget er sammensat af lønudgifter og øvrige poster til drift af huset.


Æblehaven afholder selv alle øvrige udgifter inkl. moms, ud af det tilskud, som udbetales fra kommunen. Lønandelen i Æblehavens budget betales af kommunen.

I praksis betyder det, at Æblehaven lægger ud for betaling af moms, som senere refunderes, jfr. reglerne om momsrefusioner for kommuner. Når Æblehavens årsregnskab er færdigt, gennemgået af revisor samt godkendt i bestyrelsen, fremsender Æblehaven regnskabet til kommunen, som herefter indberetter de endelige tal, i kommunens økonomisystem.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven opgøres, når Æblehavens endelige regnskabstal er indberettet i kommunens økonomisystem. Beløbet der opstår ved mellemregningen er forskellen mellem Æblehavens endelige regnskabstal og det beløb som kommunen i løbet af året har bogført i økonomisystemet, henholdsvis som lønudgifter og som udbetalt driftstilskud til øvrige udgifter. Hertil kommer det beløb der udgør momsen, som Æblehaven har lagt ud for, i løbet af året, og som Æblehaven skal have refunderet. De tal tilsammen, udgør den samlede mellemregning mellem Æblehaven og kommunen for det aktuelle regnskabsår.

 

Resultatet af den samlede mellemregning udgjorde for regnskabet i 2017, 175.788 kr., beløbet var i Æblehavens favør, derved skulle Æblehaven have en tilbagebetaling.

Mellemregningen for regnskabet i 2015 udgjorde -140.401 kr., som kommunen skulle have tilbage. Tilbagebetalingen til kommunen var ikke sket primo 2018.

Mellemregningen for 2016 udgjorde - 8.817 kr., som kommunen skulle have tilbage, tilbagebetaling af denne, var heller ikke sket primo 2018.


Det er beklageligt, at de to gamle mellemregninger ikke var blevet udlignet rettidigt. I maj 2018 orienterer kommunen Æblehaven om, at de gamle mellemregninger beklageligvis, ikke er på plads.

I august 2018 afregner kommunen med Æblehaven, og udbetaler 26.570 kr. til Æblehavens konto, dette beløb fremkommer som en sum af mellemregningerne for 2015, 2016 og 2017.

Ved denne udbetaling er alt mellemværende med Æblehaven for årene 2015, 2016 og 2017 udlignet.


Æblehaven havde i regnskabsåret 2018, en forventning om, at få udbetalt resultatet af mellemregningen for 2017 på 175.788 kr., og ikke kun 26.570 kr.


For at imødegå økonomiske udfordringer, har kommunen ekstraordinært overført 100.000 kr. til Æblehavens bankkonto.

De 100.000 kr. udlignes via mellemregningen for 2018, når regnskabet og mellemregningen for 2018 er endeligt opgjort.


Mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven kan, og skal ikke sammenlignes med et driftsresultat.

 

Fremadrettet prioriteres det højt, at mellemregningen mellem kommunen og Æblehaven afregnes årligt og umiddelbart efter, at kommunens regnskab er godkendt i kommunalbestyrelsen.  


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, mellemregning med Æblehaven for 2015,2016 og 2017 er udlignet på mellemregningskonto i 2018. 

Sagen afgøres af

Senior- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Senior & Sundhedsudvalget 26. marts 2019, pkt. 18:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at alle Æblehavens tidligere mellemregninger/udeståender fra 1. januar 2015 og til 31. december 2018, nulstilles, således at alle tidligere krav eftergives.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i punktet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 36:

Økonomiudvalget følger Senior- & Sundhedsudvalgets anbefaling for så vidt angår 2015, 2016 og 2017, dog således at den endelige behandling først sker i forbindelse med det samlede regnskabsresultat for 2018, herunder Æblehavens resultat og mellemregning for 2018.


Supplerende sagsfremstilling 7. maj 2019:

Nedenstående tabel viser resultatet for de enkelte år 2015 - 2018:

 • Moms. Der er i alle 4 år tale om momsbeløb i Æblehavens favør. Over de 4 år har Æblehaven haft et samlet momsudlæg på 691.735 kr., som kommunen har hjemtaget og betalt til Æblehaven via mellemværendet.
 • Mellemværende for det enkelte år anført i tabellen. Der er foretaget afregning af mellemværende for 2015, 2016 og 2017 (-140.400, -8.817,+175.788 = 26.571 kr.). Beløbet er udbetalt til Æblehaven i august 2018.
 • Beløbet for 2018 (42.458 kr.) står fortsat som kommunalt tilgodehavende. Æblehaven skylder således dette beløb til Faxe Kommune.


Indstilling 

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At mellemværende med Æblehaven for 2015-2018 på 42.458 kr. nulstilles.
 • At driftsoverenskomsten ændres med virkning fra 1. januar 2020, hvorefter institutionen har det fulde administrative ansvar og ikke er en del af kommunens administration.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 99:

Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende bemærkninger til indstillingens punkt 2: Driftsoverenskomsten forhandles med bestyrelsen. Indholdet i driftsoverenskomsten omkring de praktiske og økonomiske forhold skal indgå i forhandlingen og det skal ske med virkning fra 1. januar 2021.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


84. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.


Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet

Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2019.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2019. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2019 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område udviser et overskud på 207 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2019, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab i lighed med tidligere år.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 18,5 mio.kr. fra 2018 til 2019 vedrørende drift, som indregnes i korrigeret budget (områder med automatisk overførselsadgang).

Herudover søges -6,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 vedrørende drift, hvoraf de negative gives som tillægsbevilling og de positive hensættes i overførselspulje, der kan søges frigivet.


Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabel 1 nedenfor:


Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)


Kolonnen med Kassepåvirkning i 2019 skal forstås således, at det er kassetrækket der fremkommer når tillægsbevillinger gives i denne overførselssag samt frigivelse af beløb fra overførselspuljen.


Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.


I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2018.


Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 8,0 mio. kr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabellen nedenfor: 


Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)


I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2018 samt beløb til overførsel til 2019.


Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabel 1 ovenfor. 


Under Økonomiudvalgets område var der i 2018 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2019.


Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2019

Den samlede serviceramme for 2019 blev udmeldt i juni 2018 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.534,2 mio. kr. Med den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på 11,6 mio. kr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 10,9 mio. kr.  


På anlægssiden er i 2019 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 61,6 mio. kr. Med overførslen på 8,0 mio. kr. er der således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2019 til 2020 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 10,0 mio. kr. til 2019 vedrørende drift. Yderligere hensættes 1,6 mio. kr. til overførselspuljen.

Anlæg øges med 8,0 mio. kr. og finansforskydninger forøges med 0,2 mio. kr.


Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2019. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller


 1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.857.000 kr. i 2019,
 2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 751.000 kr. i 2019,
 3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.216.000 kr. i 2019,
 4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.459.000 kr. i 2019,
 5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 625.000 kr. i 2019,
 6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 196.000 kr. i 2019,
 7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 4.146.000 kr. i 2019,
 8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019,
 9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019,
 10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019,
 11. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 3.119.000 kr. i 2019,
 12. at Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019,
 13. at De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet,
 14. at Der afsættes 1.600.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2019. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget, og
 15. at Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 207.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2019.

Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.


Teknik & Miljøudvalget, 2. maj 2019, pkt. 73:

Anbefales med bemærkning om,

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 2.799.000 kr. i 2019 og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019.

Fraværende: Michael Christensen (C).


Plan & Kulturudvalget, 30. april 2019, pkt. 62:

Plan & Kultudvalget anbefaler:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019, og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019.

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 41:

Videresendes uden anbefaling.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 29. april 2019, pkt. 35:

Anbefalet med følgende bemærkninger:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.

Socialudvalget, 29. april 2019, pkt. 43:

Anbefales med følgende bemærkninger:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 196.000 kr. i 2019, og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges 3.119.000 kr. i 2019.

Børn & Læringsudvalget, 2. maj 2019, pkt. 36:

Videresendes uden anbefaling.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 100:

Økonomiudvalget anbefaler:

 1. at Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.816.000 kr. i 2019.
 2. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019.
 3. at finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019.
 4. at overskuddet vedr. forsikringsområdet under Økonomiudvalget på 207.000 kr. optages som hensættelse i kommunens regnskab for 2019.
 5. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 2.779.000 kr. i 2019.
 6. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019.
 7. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019.
 8. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019.
 9. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 6.459.000 kr. i 2019.
 10. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 6.459.000 i 2019.
 11. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.
 12. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 196.000 kr. i 2019.
 13. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges 3.119.000 kr. i 2019.
 14. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget reduceres med 2.549.000 kr. i 2019.
 15. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget forøges med 2.549.000 kr. i 2019.
 16. at finansieringen af driftsbevillingerne med 10.559.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
 17. at finansieringen af anlægsbevillingerne med 8.002.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
 18. at alle udvalg skal overholde det korrigerede driftsbudget, inklusiv de overførte midler fra 2018 i 2019. 

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med følgende bemærkning: Der skal fremover arbejdes med den kommunikative beskrivelse og opsamling af overførselssagen. Der vil blive indkaldt til møde med gruppeformændene.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


85. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Puljen til en mere værdig ældrepleje 2019

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3:  Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I Finanslovsaftalen for 2016 blev der af Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 1.000 mio. kr. til kommunerne via Puljen til en mere værdig ældrepleje. Som følge heraf blev kommunerne forpligtet til at formulere en Værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne til en mere værdig ældrepleje finansieres som tilskud/pulje i årene 2016 til 2019, hvorefter midlerne fremadrettet, fra budgetåret 2020 udbetales sammen med bloktilskuddet.

Faxe Kommune har til budgetår 2019 fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 7.104.000 kr. fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles på temaområderne, der fremgår af, og er beskrevet i Værdighedspolitikken. Midlerne er i 2019 fordelt, som det fremgår nedenfor, fordelingen er behandlet og godkendt på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 og på Byrådets møde, den 11. oktober 2018. Specifikation for anvendelse på indsatserne fremgår af bilaget, bilaget var også vedhæftet ved godkendelsen på de to ovenstående møder.

 • Livskvalitet, 4.650.000 kr.
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 1.199.763 kr.
 • Mad og ernæring, 454.237 kr.
 • En værdig død, 800.000 kr.
 • Pårørende 381.000 kr.*
 • Bekæmpelse af ensomhed ca. 700.000 kr.*

*Temaet "pårørende" er et nyt tema, der blev indarbejdet i værdighedspolitikken i 2018 og temaet "bekæmpelse af ensomhed" er et nyt tema fra 2019, som endnu ikke er indarbejdet i værdighedspolitikken. Tilskuddet til de to nye temaer (mærket med stjerne) indgår ikke i tilskuddet på 7.104.000 kr., da midlerne til finansiering af disse, tilgår kommunerne via lov- og cirkulære programmet. Derfor er midlerne til udmøntning af temaerne "pårørende" og "bekæmpelse af ensomhed" ikke en del af bevillingen, som denne sag omhandler.

Indsatser til temaet bekæmpelse af ensomhed fremgår ikke af bilaget, idet arbejdsprocessen endnu ikke er afsluttet og konkrete forslag ikke fundet.

For temaet "selvbestemmelse" som også indgår i værdighedspolitikken, er der ikke planlagt nogen indsatser, eller afsat tilskudsmidler i 2019.

Såfremt tilskuddet i 2019 ikke anvendes fuldt ud, skal restbeløbet returneres til Sundheds- og Ældreministeriet, idet 2019 er sidste driftsår, hvor finansiering sker som puljemidler/tilskud.


Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


 • der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 7.104.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje
 • der gives en udgiftsbevilling i 2019 på 7.104.000 kr. svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 7.104.000 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 36:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 102:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


86. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre i 2019

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. 

I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde den 25. september 2018 besluttet, at puljen skal anvendes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene. Puljen i 2019, på 3.420.000 kr. fordeles ligeligt til de 9 plejecentre.  

Den statslige pulje udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne, som et direkte tilskud på baggrund af de årlige redegørelser. Puljen fordeles til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældre.

Faxe Kommune har til budgetår 2019 modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 3.420.000 kr. fra puljen til en bedre bemanding. I samme skrivelse er det meddelt, at "forbrugsmønsteret" danner udgangspunkt for tidspunktet for udbetalingen af midlerne til kommunen i 2019. Dette betyder, at udbetalingerne sker løbende, og i takt med forbruget.

Tilskuddet i 2019 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2019 ikke anvendes fuldt ud, skal en anmodning om, at overføre uforbrugte midler til det kommende regnskabsår godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.


Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

 • der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 3.420.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanding på plejecentrene.
 • der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.420.000 kr.  

 
Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 35:

Anbefales.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 103:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


87. Bevilling fra puljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose" i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har søgt om og fået bevilliget 2.874.872 kr. fra puljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose”. Der er givet tilsagn om 1.437.436 kr. i 2019 og 1.437.436 kr. i 2020. Tilsagn i 2020 gives under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven for 2020.


Projektmidlerne skal anvendes til at hjælpe mennesker med en demenssygdom med at blive transporteret. Da sygdommen påvirker hjernen og evnen til at orientere sig, kan mange mennesker med demens ikke selv transportere sig eller benytte offentlig transport. Faxe Kommune har et stort ønske om at give demensramte borgere mulighed for at leve et liv så tæt på det, de gjorde inden sygdommen ramte dem. Det vurderes, at befordring kan være med til at give borgerne en større frihed og selvstændighed på trods af deres diagnose.


Kørselsordningen etableres, så den lægger sig op ad reglerne for handicapkørsel. Udover befordringsmuligheden etableres også en ledesagerordning, hvor borgeren gratis kan få en kommunal ledsager med sig op til 15 timer om måneden. Borgeren bestemmer selv hvor turen går hen (fx familiebesøg, indkøb, en tur i skoven etc.).


Sundhedsstyrelsen modtog 16 ansøgninger hvoraf 10 projekter har fået tilsagn om støtte.

Lovgrundlag

Finanslov 2019.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1. der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 1.437.436 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt ”Befordring af borgere med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


2. der gives en udgiftsbevilling i 2019 svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen, på 1.437.436 kr.


3. der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 1.437.436 kr. fra Sundhedsstyrelsen, til projekt ”Befordring af borgere med konstateret demens, der bor i eget hjem”.


4. der gives en udgiftsbevilling i 2020 svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen, på 1.437.436 kr.Senior & Sundhedsudvalget, 30. april 2019, pkt. 37:

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 104:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt med følgende præcisering: Transportudgiften for ledsageren dækkes af forsøgsordningen, også hvis denne er en pårørende. Borgeren vil derfor kun skulle betale sin egen billet, og har ingen udgift til befordring af en eventuel ledsager.


Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af punktet. 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


88. Klippekortsordning Plejecentre - Budget 2019

Sagsfremstilling

Ændret finansiering af klippekortsordningen betyder, at der kan være behov for at tilføre Senior & Sundhedsudvalget 2.468.000 kr. i 2019.


Administrationen er efter godkendelse af budget 2019 blevet opmærksom på, at finansieringen af klippekortsordningen er ændret, således at kommunernes udgifter fra 2019 bliver dækket via bloktilskuddet. I 2018 var ordningen finansieret af en pulje i Økonomi og Indenrigsministeriet, hvorfor fagudvalget budgetmæssigt både havde en udgift og en tilsvarende indtægt. I 2019 burde der være afsat budget til klippekort i Senior og Sundhedsudvalget, men det er der ikke.


Beløbet for 2020 og overslagsårene indarbejdes i budgetbalance, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 6. marts 2019.


Der er erfaring for, at de skøn for årets forbrug der udarbejdes tidligt på året er overvurderet. Derfor anbefales det, at vi ser tiden an og afventer budgetopfølgningerne efter sommerferien og der tager stilling til om beløbet kan finansieres indenfor udvalgets budget, eller om der er behov for at lave en tillægsbevilling som finansieres af kassebeholdningen.


Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.

Økonomi

Der kan være behov for en tillægsbevilling i 2019 til fiansiering af klippekortsordningen. I overslagsårene er beløbet på 2.468.000 kr. indarbejdet i rammeudfordringen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der ikke på nuværende tidspunkt gives tillægsbevilling på 2.468.000 kr. i 2019, men at vi afventer skøn fra budgetopfølgningen efter sommerferien.


Senior & Sundhedsudvalget 30. april 2019, pkt. 46:


Anbefales.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 112:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


89. Forslag til mødeplan 2020 for byrådet

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.


Planen er udarbejdet ud fra de samme principper, som i 2019:


 • Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
  Mandag:
  Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
  Tirsdag:
  Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
  Onsdag:
  Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00

 • Økonomiudvalget onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30

 • Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Byrådet foreslås det:


 • at byrådet holder sine møder på torsdage (som hovedregel)
 • at møderne begynder kl. 18.30,
 • at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev
 • at der inden byrådsmøderne holdes temamøde fra kl. 16.00, og
 • at der holdes budgettemadag i juni og i august

Fagudvalg og økonomiudvalg behandler mødeplanen for 2020 for deres vedkommende på de kommende møder.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan 2020 for byrådet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


90. Godkendelse af huslejestigning til finansiering af køkken efter den kollektive råderet i Haslev Almennyttige Boligselskab afd. 100 Lysholmvænge.

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdelingen Lysholmvænge i forbindelse med renovering af individuelle moderniseringer af køkken. Afdelingen består af 14, 4-rums, almene familieboliger på 118 m2.

Moderniseringen foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i moderniseringsprojektet.

Moderniseringen giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt. Det er besluttet at give tilbuddet om modernisering til samtlige nuværende beboere og nye beboere af de boliger som ikke har fået moderniseret køkken. Det er besluttet at moderniseringsprojektet skal komme de mest trængende til gode først og ellers sker moderniseringen efter princippet ”først til mølle”.

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2019.

På afdelingsmødet deltog 11 beboere som repræsenterede 8 lejemål. Hvert lejemål har to stemmer. Projektet blev enstemmigt vedtaget.

Selskabsbestyrelsen godkendte projektet den 15. januar 2019.

Afdelingsmødet har godkendt et maksimumsbeløb på kr. 50.000 kr. pr. køkken. Der kan i puljen højest gives tilladelse til 3 individuelle moderniseringer. Det samlede maksimale finansieringsbehov for afdelingen er 154.687 kr.

Finansieringen sker ved, at afdelingen låner i egne midler. Lånet bliver tilbagebetalt over 10 år ved et lejetillæg for de boliger, der får udskiftet køkken. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere. Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Den enkelte lejer skal kun tilbagebetale det beløb, som dækker de faktiske omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering. Lejeforhøjelsen beregnes ikke pr. m2.

Hvis maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i boligen, giver det en lejeforhøjelse på 6 %. Dette svarer til et lejetillæg på 498,00 kr. pr. måned i 10 år.

Da huslejestigningen er over 5% pr. år, skal huslejestigningen godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomi

En evt. merudgift til boligsikring.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at moderniseringsprojektet godkendes, og
 • at lejeforhøjelsen på op til 6% for den enkelte bolig godkendes.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 111:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


91. Ansøgning om kommunegaranti fra Østsjællands Flyveklub

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i Østsjællands Flyveklub, hvori de ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 3.050.000 kr.

Bestyrelsen ønsker at opføre et nyt klubhus på i alt 380 etagemeter til klubbens medlemmer. Det samlede projekt er estimeret til 3,068 mio. kr. Heraf vurdere foreningen, at den kan levere arbejdskraft og hjælp fra de tekniske skoler for ca. 1,050 mio. kr. Der vurderes derfor at være et finansieringsbehov på 2 mio. kr. til opførelse af klubhuset.

Foreningen har modtaget tilsagn fra Nordea for et 20-årigt lån på 3.050.000 kr. inkl. omlægning af eksisterende realkreditlån på ca. 1 mio. kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,5 %. Til sikkerhed for lånet tager banken pant i ejendommen, og stiller som krav garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har fremsendt estimat som viser, at de fremtidige netto omkostninger ved opførsel af nyt klubhus og nyt lån beløber sig til en årlig merudgift på ca. 100.000 kr. En merudgift bestyrelsen har imødekommet til budget 2019 ved bl.a. at forøge kontingentet for medlemmerne med 50 kr. månedligt.

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Østsjællands Flyveklub. Dette sker på baggrund af de seneste 3 års regnskabsresultater. Hvor der i alle årene har været et overskud på mellem 200.000 kr. og 450.000 kr.  Ifølge regnskab 2018 har foreningen aktiver for ca. 5,8 mio. kr. i henholdsvis fly, jord, bygninger mm. og en samlet egenkapital på ca. 4,5 mio. kr. Der er således en sund økonomi i foreningen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.050.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 15.250 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at der gives kommunegaranti til Østsjællands Flyveklub for et lån på maks. 3.050.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.Plan & Kulturudvalget, 30. april 2019, pkt. 65:

Anbefales. 


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)
Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 113:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


92. Sag fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti - Jordforurening

Sagsfremstilling

Lars Folmann stiller forslag om at kommunalbestyrelsen afgør, at der i henhold til miljøstyrelsens vejledning udtages fornyede jordprøver på matrikel 10e  Nielstrup By, Ulse.


Der er over en årrække tilført op til ca. 100 tusind tons ikke deklareret " jord" på en nævnte matrikel, som er konstateret indeholdende store mængder byggeaffald.


På trods af krav om anmeldelse til Faxe kommune ved tilførsel af jord, er dette ikke sket ved opfyldningens start og der er således ikke på noget tidspunkt sket landzonesagsbehandling eller givet en egentlig tilladelse til deponeringen.


Der er tidligere ved forvaltningens foranstaltning, udtaget jordprøver til analyse på nævnte matrikel,  grundet bekymring for jordforurening.


Disse jordprøver blev dog udtaget i det øverste jordlag og analysen er således ikke udført på det tilførte jord med byggeaffald. 


Denne analyse viste ikke tegn på forurening, men som beskrevet, var den altså heller ikke udtaget i det tilførte "jord-materiale", men udtaget i det øverste rene muldlag, som det tilførte materiale senere var blevet dækket med da opfyldningen var afsluttet.


Jeg håber at byrådet vil støtte mit forslag, således vi kan få sikkerhed for at der ikke er nogen risiko for vandmiljøet i Øvre Suså, grundvandet og det lokale vandværk, samt få fjernet de bekymringer de omboende borgere har for denne deponering.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Lars Folmann (O) foreslår, at byrådet beslutter at der foretages nye jordprøver på ejendommen.


For forslaget stemte 5 - Dansk Folkeparti (4), Liberal Alliance (1).

Imod stemte 19 - Venstre (7), Borgerlisten (2), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Knud Erik Hansen (A), Tanja Larsson (A), Anne Camilla Meyer (A), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Steen Andersen (A), Laura Vestina Andréa (A).

Christina Birkemose (A) undlod at stemme.


Forslaget bortfaldet.


Michael Rosendahl (V) foreslår, at sagen sendes til drøftelse på et senere møde i Teknik & Miljøudvalget.


For forslaget stemte 24 - Venstre (7), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Socialdemokratiet (8), Eli Jacobi Nielsen (O), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O).

Imod forslaget stemte 1 - Lars Folmann (O).


Forslaget godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


93. Møde i KKR Sjælland 24. april 2019

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 24. april 2019.


Referat fra mødet er vedhæftet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


94. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi


Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der blev orienteret om, at valgplakater fra Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget kan tages ned samtidig i henhold til fristerne for Folketingsvalget.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


95. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
96. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
97. Tilbud på køb af ejendom (Lukket)
98. Salg af bygning (Lukket)
99. Meddelelser (Lukket)