Byrådet - 25-01-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 25 januar, 2022 - 18:30
Hent som fil:
9. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

10. Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

 • møde personligt op til byrådsmødet, eller
 • sende spørgsmålet på forhånd til mail: lefr@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.


Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.


Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

Der var ikke modtaget spørgsmål til byrådet.


Fraværende: Ingen.

11. Godkendelse af forretningsorden for Faxe Byråd

Resume

Byrådet skal beslutte en forretningsorden, som fastsætter bestemmelser om, hvordan byrådets møder skal afvikles.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Faxe Byråd.


Forslaget flugter med den normalforretningsorden for kommuner, som Indenrigsministeriet har udstedt ved cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969. Der er foretaget enkelte tilpasninger i forhold til senere lovændringer, samt enkelte sproglige og praktiske ændringer.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at forretningsorden for Faxe Byråd godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

12. Godkendelse af vederlagsfordeling

Resume

Byrådsmedlemmer er forpligtet til at modtage vederlag, hvoraf nogle er fastsat i styrelsesloven (fast vederlag og børnetillæg), og nogle skal byrådet selv beslutte i henhold til bekendtgørelse om vederlag.


Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg (nedsat iht. § 17, stk. 4), ligesom der kan ydes vederlag til formænd og næstformænd af nogle udvalg. Denne sag omhandler beslutning af fordeling af de valgfrie vederlag.

Sagsfremstilling

Formænd og næstformand for stående udvalg, børn & ungeudvalget samt folkeoplysningsudvalget kan ydes et særligt vederlag. Disse vederlag skal besluttes i styrelsesvedtægten.


Formænd og næstformænd i § 17, stk. 4-udvalg kan ydes et særligt vederlag.


Udvalgsmedlemmer kan ydes et udvalgsvederlag for deres medlemskab af økonomiudvalget, de stående udvalg og § 17, stk. 4-udvalg. Der kan ydes vederlag for medlemskab af flere udvalg.


I henhold til vederlagsbekendtgørelsen kan vederlagsbeløbet højst udgøre 275 % af borgmestervederlaget, svarende til i alt 2.672.068 kr. (satsen ændres årligt, 1. april). Beløbet fastsættes i henhold til kommunens indbyggertal.


Faxe Byråd har den 22. december 2021 besluttet en ny styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten fordeles vederlag til formænd jf. § 23, således:

 • Formænd for stående udvalg oppebærer et vederlag på 20 %. Der er 6 stående udvalg. Der kan ikke ydes formandsvederlag til økonomiudvalgets formand.
 • Formanden for børn & ungeudvalget oppebærer et vederlag på 13 %.
 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag på 5 %.


De, i styrelsesvedtægten, fastsatte beløb udgør således 138 %.


Byrådet skal beslutte fordelingen af det resterende beløb. Det foreslås, at fordele beløbet i lighed med hidtidig beslutning, således:

 • Formænd for § 17, stk. 4-udvalg oppebærer et vederlag på 10 %.
 • Udvalgsmedlemmer i stående udvalg oppebærer et vederlag på 2,69 % pr. udvalg.


Formandsvederlag til § 17, stk. 4-udvalg samt udvalgsvederlag udgør 131 %.


Samlet udgør de fordelte vederlag 269 % af borgmestervederlaget. Der resterer et beløb på 6 %.


Oversigt over vederlagsfordelingen:

Fastsat i styrelsesvedtægten:


Formænd for 6 stående udvalg

120 %

Formand for børn & ungeudvalget

13 %

Formand for Folkeoplysningsudvalget

5 %

Ikke fastsat i styrelsesvedtægten:


Formænd for § 17, stk. 4-udvalg

10 %

Udvalgsvederlag (8 økonomiudvalg + 6x6 stående udvalg + 1 børn og ungeudvalg)

121 %

I alt

269 %Byrådet har tidligere besluttet at yde et beløb på 7 % til første viceborgmester og 3 % til anden viceborgmester. Der kan tilsammen højst ydes 10 % af borgmestervederlaget til viceborgmestre.


Det foreslås, at ændre beløbet for byrådsmedlemmers deltagelse som stedfortræder i de stående udvalg, til diætsatsen som er 440 kr. i 2022 (møder under 4 timer, for møder over 4 timer ydes det dobbelte). Tidligere er der ydet en godtgørelse med 294 kr. pr. møde.


Vederlag til viceborgmestre og godtgørelse til stedfortrædere indgår ikke i de 275 %.


De vederlag, der blev udbetalt pr. 1. januar 2022 er beregnet efter ovennævnte model.


Byrådet har i møde den 25. november 2021 godkendt et nyt administrationsgrundlag vedr. vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter til byrådsmedlemmer.

Administrationsgrundlaget er redaktionelt tilpasset i henhold til vederlagsændringen til børn & ungeudvalgets formand samt bortfald af vederlag til SSP formand. Tilpasset administrationsgrundlag vedhæftes til orientering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til vederlag er medtaget i budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at der ydes vederlag således, at:

 1. Formænd i § 17, stk. 4-udvalg oppebærer 10 %.
 2. Udvalgsmedlemmer i stående udvalg oppebærer 2,69 % pr. udvalg.
 3. Første viceborgmester oppebærer 7 % og anden viceborgmester oppebærer 3 %.
 4. Byrådsmedlemmer ydes diætsatsen pr. møde for stedfortræderdeltagelse i stående udvalg, og administrationsgrundlaget rettes tilsvarende.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 10:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

13. Godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse vedr. udskiftning af tage i Haslev almennyttige Boligselskabs afdeling Firkløveret i områderne Nysøvænget og Kildehøjen

Resume

Haslev almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelse og beboerne i afd. Firkløveret har vedtaget anlægsbudget for udskiftning af afdelingens tage i områderne Nysøvænget og Kildehøjen. Renoveringen skal finansieres af et realkreditlån på 20.664.000 kr. Der er ikke krav om kommunal garanti for lånet. Tilbagebetaling af lånet skal finansieres af en huslejestigning på 6,31 % pr. m2 pr. år - svarende til 60 kr. pr. m2. Faxe Kommune skal godkende huslejestigninger på over 5 %, låneoptagelse og tinglysning af pantebrevet.

Sagsfremstilling

Haslev almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelse og beboerne i afd. Firkløveret har anmodet om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tage i områderne Nysøvænget og Kildehøjen. Afdelingen består af rækkehuse. I Nysøvænget er der 35 familieboliger fordelt på 2-4 værelses boliger på 69-107 m2. I Kildehøjen er der 40 familieboliger fordelt på 2-4 værelses boliger på 68-105 m2


På afdelingsmøde den 15. december 2021 blev anlægsbudgettet og huslejestigningen på 6,31 % vedtaget med 32 stemmer for, 4 imod og 2 blanke. På mødet deltog 23 beboere fordelt på 19 lejemål. Hvert lejemål har 2 stemmer. Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 20. december 2021.


Det samlede projekt koster 21.664.000 kr. og består af udskiftning af tage, ekstra isolering, udskiftning af ovenlysvinduer, hvor det skønnes nødvendigt og udskiftning af ventilationskanaler i forbindelse med tagudskiftning.


Renoveringen finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 20.664.000,00 kr. og egne opsparet midler på1.000.000 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 60 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 6,31 %. Huslejestigningen begrænses ved, at selskabet yder tilskud fra dispositionsfonden på kr. 350.000 i 4 år, hvorefter det aftrappes årligt med 50.000 kr. Over 10 år giver det et samlet tilskud på 2.450.000 kr.


Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.


Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Lejeforhøjelsen på 6,31 % pr. m2 pr. år godkendes.
 2. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevene godkendes.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 14:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

14. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i byrådet.

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der blev givet følgende orienteringer:


 • Borgmester Ole Vive (V) orienterede fra KKR Sjællands møde den 17. januar 2022. Referat fra KKR mødet vedhæftes sagen.
 • Borgmester Ole Vive (V) er udpeget til Movias bestyrelse.
 • Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev-Hallerne.
 • René Tuekær (L) spurgte ind til ladestandere fra Clever i henholdsvis Faxe og Faxe Ladeplads.


Fraværende: Ingen.

15. Lukkede meddelelser

Beslutning

Intet.

16. Digital godkendelse af byrådets referat 25. januar 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 25. januar 2022.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.