Byrådet - 25-02-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 25 februar, 2021 - 18:30
Hent som fil:
Lokation:
13. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

14. Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Resume

Da byrådsmøder for øjeblikket afholdes uden tilhørere grundet corona-restriktioner, kan spørgsmål kun stilles skriftligt.


På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

 • møde personligt op til byrådsmødet, eller
 • sende spørgsmålet på forhånd.

Der er afsat ½ time til dette punkt.


Se desuden forretningsordenen for spørgetid vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Forretningsordenen for spørgetid.

Kommunens behandling af oplysninger.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Indsatsen for den lokale turisme hen over foråret og sommeren.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø).

15. Orientering om COVID-19 situationen

Resume

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

16. Sag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti - Forslag om udbetaling af en COVID-19 bonus på 1.000 kr. til Faxe Kommunes medarbejdere

Resume

På vegne af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti skal jeg anmode om, at forslag om udbetaling af en COVID-19 bonus på 1.000 kr. til Faxe Kommunes medarbejdere optages på dagsorden til Byrådets møde 25. februar 2021.

Sagsfremstilling

Motivation bag forslaget:

På byrådsmødet 26. januar 2021 blev der under behandlingen af dagsordenens pkt. 3 (Orientering om COVID-19 situationen) fra flere partiers side udtrykt anerkendelse til kommunens mange dygtige medarbejdere omkring den særlige indsats, som medarbejderne yder i denne pressede tid, som COVID-19 aktuelt sætter os i.

Nogle medarbejdere yder ekstra omkring vores borgeres velbefindende i plejesektor, i daginstitutioner og skoler; nogle medarbejdere må tilrettelægge arbejdsindsatsen anderledes end vanligt; nogle må klare arbejdet hjemmefra, men alle yder en særlig indsats.

Som beskeden tak herfor og som synlig påskønnelse, foreslås det, at alle kommunens medarbejdere ydes en kontant erkendtlighed gennem udbetaling af en bonus på 1.000 kr.

Den forventede udgift vil udgøre ca. 2.500.000 kr.

Da denne udgift ikke er indeholdt i budgettet for 2021, foreslås det, at finansieringen gives ved en kassefinansieret tillægsbevilling.

På vegne af forslagsstillerne 

Henrik Friis

Socialistisk Folkeparti

Lovgrundlag

-

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget stemte 1: Socialistisk Folkeparti (1).

Imod forslaget stemte 23: Socialdemokratiet (8), Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Ikke godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

17. Status på budget 2021 for velfærdsområderne

Resume

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for resultatet af den trykprøvning af budget 2021 som i sidste uge er præsenteret for Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. I disse udvalg ses de største budgetrisici.


Resultatet af trykprøvningen er, at Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde budget 2021 med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften. Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i 2021 vil være påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser. Størstedelen af området er omfattet af budgetgarantien, men udvalget skal arbejde med den aktive arbejdsmarkedspolitik, så resultaterne ligger tæt på landsgennemsnit eller om muligt bedre. Den store udfordring ligger på Socialudvalget og det er her fokusset bør rettes imod.

Sagsfremstilling

Administrationen har til Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget lavet en vurdering af om budget 2021 holder. Vurderingen er først og fremmest foretaget ud fra forbrugs- og aktivitetstal siden budgetvedtagelsen i oktober 2020. Vurderingen er en tidlig og foreløbig status og den skal ses som led i en tættere og strammere økonomistyring, som giver mulighed for at handle hurtigere.


Fagudvalgssagerne er vedhæftet som bilag til denne sag, men nedenstående opsamlinger giver et overblik over de vigtigste elementer af sagsfremstillingerne til hvert udvalg.


Det samlede billede af trykprøvningen er, at vi skal holde fast i de mange initiativer der er sat i gang for at forbedre kommunens samlede økonomistyring og at det, sammen med stort ledelsesmæssigt fokus og mulige driftsændringer betyder, at vi forventer at Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Børn & Læringsudvalget kan holde budgetterne. Der er store budgetudfordringer på Socialudvalget og det er her den politiske og administrative fokus skal være.


Fælles for de 4 udvalg er at resultatet af trykprøvningen forudsætter, at der ved overførselssagen ikke overføres merforbrug fra 2020.


Nedenstående er klippet ud af sagsfremstillingerne, som er præsenteret i fagudvalgene.


Senior & Sundhedsudvalget

På områder med størst risici er der et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. – forudsat på baggrund af forbrug i 2019 og/eller 2020 set i forhold til budget 2021. Der er også usikkerhed i forhold til budgetoverholdelse på hjælpemidler.


Ikke budgetlagte udgifter udgør 1,7 mio. kr. Disse er håndteret, og nu budgetlagt indenfor CSP’s samlede ramme.


Usikkerheden om hjemmeplejens udgiftsniveau set i forhold til budgettet afventer vi en afklaring på, når BDO’s gennemgang af området afsluttes.


Der fremlægges sager for udvalget løbende, med henblik på budgetoverholdelse.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Vedtaget budget 2021 er beregnet tilbage i foråret 2020, dvs. inden Covid-19 påvirkede aktiviteten på især dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. På nuværende tidspunkt er det usikkert hvor meget kommunen kompenseres for Covid-19 i 2021.
Covid-19 situationen har påvirket hele landet i forhold til en stor stigning i antallet af ledige og sygemeldte. I bilag 'Nøgletal der viser Covid-19 udviklingen i DK og Faxe' ses udviklingen på landsbasis og i Faxe Kommune.


I 2. halvår 2020 steg aktiviteten væsentligt på førtids- og seniorpension, og denne stigning danner grundlag for udgiftsniveauet i 2021. Sammenlignes Faxe Kommune med det øvrige Danmark er det samme tendens.


En del af det samlede forventede merforbrug skønnes at ligge på områder omfattet af budgetgarantien.


Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsændringer, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for udgifterne under budgetgarantien.

For Faxe Kommune kan dét betyde, at vi enten bliver over- eller underkompenseret, når budgetgarantien efterreguleres i bloktilskuddet (Midtvejsreguleringen).

Det vil sige, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender den likviditetsmæssige konsekvens, da det afhænger af udviklingstendensen på landsplan.

For så vidt angår områder inden for servicerammen, kræver det, at der arbejdes aktivt med arbejdsmarkedsindsatsen for at holde budgettet.


Socialudvalget

 • Der er et kvalitetssikret billede af aktivitetsdata pr. den 1. januar 2021, data som er valideret i samarbejde med Implement
 • Et næsten afsluttet regnskab 2020 og basis for at sammenligne med regnskab 2019 og dermed vækst mellem årene. Vækst fra 2018 til 2019 udgør 7,8 % og fra 2019 til 2020 8,9 % (pr. 26.1.2021)
 • Det er givet, at budget 2021 på socialudvalgets område ikke kan overholdes, men der er omstillinger i gang, så det er meget vanskeligt at forudse, hvor regnskabet for 2021 vil ende
 • Hvis der forudsættes en vækst på 5 %, vil budgetudfordringen udgøre 14,4 mio. kr.
 • Hvis væksten bliver 8,9 %, svarende til væksten fra 2019 til 2020, vil budgetudfordringen udgøre 27,8 mio. kr.


Det kræver en kolossal indsats, hvis budget 2021 skal holde, og alle tænkelige indsatser skal sættes i gang snarest. Den udfordring vi står overfor indeholder tre temaer. 1) Grundlag for styring. Vi skal vide præcis hvilke aktiviteter vi sætter i gang, ellers kan vi ikke målrette vores indsats. Derfor arbejder vi med aktivitetsdata. 2) Det faglige og vores tilbud. Hvordan er visitationspraksis og har vi de rigtige tilbud? 3) Udgiftsniveauet, som på børne- ungeområdet er meget højt, når man sammenligner Faxe med andre kommuner.


I forbindelse med at udvalget bliver præsenteret for de månedlige forventede regnskaber, vil administrationen også præsentere udvalget for aktivitetstal, så udvalget kan følge med i tilgang og afgang på de forskellige foranstaltninger.

Her vil administrationen også redegøre for de forskellige initiativer, som vil blive sat i gang. Konkrete handlinger, som skal imødegå udfordringer, bliver præsenteret på Socialudvalgets møde i marts.


Børn & Læringsudvalget

For de udvalgte områder; Folkeskoler og SFO, Dagtilbud, Børn i Fællesskaber - specialundervisning og PPR, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det forventes dog at dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på øvrige områder på Børn & Læringsudvalgets område, som kan opnås ved god økonomistyring og fokus på udgifterne. Samlet set er det således vurderingen, at budgettet på udvalgets område er i balance i 2021.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da forudsætningen er, at fagudvalgene overholder sin rammebevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at status på budget 2021 på 4 fagudvalgsområder tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 15:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

18. Godkendelse af budgetvejledning 2022-2025

Resume

Budgetvejledningen med beskrivelse af tids- og arbejdsplanen for udarbejdelsen af det kommende budget for 2022-2025 præsenteres i denne sag.

De væsentligste forskelle til sidste års proces er, at fagudvalgene involveres i budgetarbejdet i foråret, at et administrativt anlægsbudget gennemgås på budgettemadag 1, og at det samlede budgetforslag først sendes i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Med ændringerne får udvalgene større indblik i eget budget, og får tidligere medansvar for at skabe balance i udvalgets budget. Når høringen flyttes til efter økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, er der også indblik i kommunens indtægter. Det vil sandsynligvis betyde, at de besparelseskataloger der sættes i høring bliver mindre end tidligere, hvilket vil skabe mindre uro i organisationen.

Sagsfremstilling

En nytænkning og videreudvikling af kommunens principper og processer for økonomistyring står højt på dagsordenen. I januar vedtog Økonomiudvalget nye principper for overførsler af mer- og mindreforbrug mellem årene. Principperne er blevet nytænkt med henblik på at skabe gode incitamenter for budgetoverholdelse og ejerskab for budgetansvaret hos de budgetansvarlige. I samme ånd er budgetvejledningen for budget 2022-2025 blevet gentænkt, således at processen for udarbejdelsen af det kommende budget, giver størst mulig indsigt til politikerne, hvilket giver de bedste betingelser for, at der kan tages et større politisk ejerskab for budgettet.


Årets budgetvejledning fremsættes med denne sag og indeholder en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af det næstkommende års budget: 2022-2025.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i tidligere års budgetprocesser, men en række ting er blevet justeret i den kommende proces.

De væsentligste forskelle i processen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 i forhold til processen for 2021-2024 er:

 • Fagudvalgene involveres i højere grad i budgetarbejdet i foråret.
 • Administrationens input til ”nødvendige” anlæg gennemgås på budgettemadag 1.
 • Høringen rykkes til efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Den foreslåede budgetproces skitseres kort her.

Frem til sommerferien

Budgetprocessen begynder med vedtagelsen af budgetvejledningen, og godkendelse af de økonomiske rammer i februar.

Fagudvalgene behandler deres ramme og foreløbige budgetforudsætninger på møderne i marts. Hvert udvalg skal arbejde efter at udarbejde et bidrag til det samlede budget inden sommerferien.


Udvalget skal som en del af arbejdet med budgetbidraget, udarbejde forslag til modgående budgetreduktioner, såfremt udvalgets budgetrammer ikke er i balance. Det vil sige, at ambitionen er, at fagudvalgenes budgetbidrag holder sig indenfor den udmeldte ramme.

Enkelte forhold er undtaget fra dette, for eksempel lovgivning eller demografi - dvs. udviklingen i befolkningens størrelse og alder.

Primo juni foreligger der erfaringsmæssigt en aftale mellem KL og regeringen om de endelige forudsætninger for kommunerne som helhed i det kommende budgetår.

I juni afholder Byrådet budgettemadag med deltagelse af Hovedudvalget, hvor de foreløbige forudsætninger fra økonomiaftalen fremlægges.


Efter sommerferien

I august afholder Byrådet 2. budgettemadag, hvor det administrative budgetforslag præsenteres, gennemgås og drøftes. Umiddelbart herefter behandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og det sendes derefter i høring.


Der er planlagt 3 budgetforhandlinger i løbet af september, og fristen for ændringsforslag er sat til 4. oktober kl. 12. Denne frist er valgt for at give mulighed for at lave grundige ændringsforslag. Men det indebærer, at de ikke kan nå med dagsordenen ud til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, og materialet må derfor eftersendes. Materialet vil selvfølgelig indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetvejledningen for 2022-2025 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 17:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

19. Godkendelse af budgetramme for budget 2022-2025

Resume

Økonomiudvalget skal fastsætte budgetrammer til udarbejdelsen af budget 2022-2025. I tillæg til den balance der hidtil har udgjort budgetrammen, vedtages også i år driftsrammer for fagudvalg og Økonomiudvalg.

Rammerne udgør udgangspunktet for udvalgenes arbejde med budgettet i løbet af foråret 2021.

Udvalgene skal tilstræbe at komme frem til et budgetbidrag i balance. Det vil sige, at ser man bort fra budgetændringer som opstår af udefrakommende faktorer, f.eks. demografiændringer, konjunkturændringer og ny lovgivning, så skal det tilstræbes at udvalgenes budgetbidrag er indenfor udvalgets oprindeligt vedtagne ramme.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er i tidligere år blevet orienteret om budgetrammen som noget af det første i budgetprocessen. Som det også er beskrevet i budgetvejledningen, justeres budgetprocessen i forhold til tidligere år. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal således involveres i arbejdet med budgettet på udvalgenes egne områder i foråret, og derfor skal der i år vedtages budgetrammer for alle udvalgenes driftsbudgetter, således at der er et fast udgangspunkt at måle udvalgenes bidrag til budgettet op imod.


Hvorfor budgetrammer for fagudvalg og Økonomiudvalg?

Vedtagelsen af budgetrammer har i tidligere år drejet sig om vedtagelse af rammer for kommunen som helhed. Det vil sige der blev orienteret om en ramme i form af en budgetbalance, der indeholdt både finansiering, ordinær drift, anlæg og finansielle poster.

I den kommende proces vedtages også driftsrammer på de enkelte udvalg, opdelt i service- og ej serviceudgifter. Det er således selve udgangspunktet for udvalgenes arbejde med budgettet, der skal besluttes. Formålet med budgetrammer på udvalg er, at det gør det enkelt for udvalget, at følge med i, hvorledes budgettet flytter sig i løbet af budgetlægningen i foråret.

Udvalgene skal tilstræbe at komme frem til et budgetbidrag i balance. Det vil sige, at ser man bort fra budgetændringer som opstår af udefrakommende faktorer, f.eks. demografiændringer, konjunkturændringer og ny lovgivning, så skal det tilstræbes at udvalgenes budgetbidrag er indenfor udvalgets oprindeligt vedtagne ramme.

Administrationen arbejder sideløbende med udarbejdelsen af et forslagskatalog med besparelses- og effektiviseringsforslag. Forslagskataloget skal fungere som et beredskab, der kan tages i brug, når der er overblik over de samlede forudsætninger for det kommende budget i august måned, hvor konsekvenserne fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL er beregnet, og indarbejdet i budgettet.


Beregning af rammer på fagudvalg og Økonomiudvalg

Der er i udarbejdelsen af budgetrammerne for 2022-2025 taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Overslagsårene 2022-2024 fremskrives til 2022-prisniveau, og samtidig er et nyt overslagsår 2025 blevet dannet, som en kopi af budgetoverslagsåret 2024.

Budgetrammerne fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Budgetrammer på udvalg, mio. kr.

Budgetrammer for budget 2022-2025

2022

2023

2024

2025


Faxe Kommune

2.416.331

2.421.636

2.427.284

2.427.284

Heraf service

1.735.298

1.739.041

1.744.689

1.744.689

Heraf ej service

681.032

682.595

682.595

682.595


Teknik & Miljøudvalget

130.850

130.770

130.771

130.771

Heraf service

139.723

139.643

139.644

139.643

Heraf ej service

-8.873

-8.873

-8.873

-8.873


Plan & Kulturudvalget

46.873

46.873

46.873

46.873

Heraf service

46.873

46.873

46.873

46.873

Heraf ej service

-

-

-

-


Økonomiudvalget

294.021

293.329

293.241

293.241

Heraf service

293.430

292.738

292.650

292.650

Heraf ej service

591

591

591

591


Senior & Sundhedsudvalget

540.048

543.985

548.167

548.167

Heraf service

379.173

383.110

387.292

387.292

Heraf ej service (KMF)

160.875

160.875

160.875

160.875


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

561.098

562.887

562.887

562.887

Heraf service

13.899

13.897

13.897

13.897

Heraf ej service (Overførselsudgifter)

547.199

548.990

548.990

548.990


Socialudvalget

351.881

353.638

358.759

358.759

SOU Service

370.599

372.584

377.705

377.705

SOU Ej service

-18.718

-18.946

-18.946

-18.946


Børn & Læringsudvalget

491.560

490.154

486.588

486.588

BLU Service

491.601

490.196

486.629

486.629

BLU Ej service

-41

-41

-41

-41


Beregning for budgetbalance

Budgetbalancen er udarbejdet efter samme principper som udvalgenes driftsrammer. Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Årene 2022-2024 fremskrives til 2022-prisniveau, og samtidig er et nyt overslagsår 2025 blevet dannet, som en kopi af budgetoverslagsåret 2024.


Budgetbalance rammeudmelding 2022

(2022-priser)

Mio. kr.

2022

2023

2024

2025

Finansiering

Skatter

1.768,120

1.799,366

1.843,942

1.843,942

Tilskud og udligning

790,661

802,294

810,745

810,745


Finansiering i alt

2.558,781

2.601,660

2.654,687

2.654,687


Udgifter

Driftsudgifter - oprindeligt budget

2.416,331

2.421,636

2.427,284

2.427,284

Renter -oprindeligt budget

3,123

3,171

2,861

2,861

Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

0,000

46,442

97,482

97,482

Resultat af ordinær drift

139,327

130,411

127,060

127,060


Anlægsudgifter

Anlægsplan

89,960

99,960

93,460

93,460

Resultat før finansielle poster

49,367

30,451

33,600

33,600


Finansielle poster

Afdrag på lån

24,303

24,628

24,510

24,510

Balanceforskydninger

3,277

3,277

3,277

3,277

Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal

10,000

10,000

10,000

10,000


Resultat af skattefinansieret og finansielt område

11,787

-7,454

-4,187

-4,187


Låneoptagelse

0,000

0,000

0,000

0,000

Balance, total

11,787

-7,454

-4,187

-4,187


Balancen

I budgetåret 2022 er der et overskud på 11,8 mio. kr., mens der i overslagsårene er et underskud på 7,5 mio. kr. i 2023, og 4,2 mio. kr. i 2024 og 2025. Set over hele perioden er der således et underskud på 4,1 mio. kr. i det oprindelige budget. Forventningerne til den økonomiske udvikling i 2021 og frem er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, og forudsætninger for både udgifter og indtægter vil rykke meget på sig i løbet af budgetprocessen.


Serviceramme

Servicerammen for 2022 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. I budgetrammen er der serviceudgifter på 1.735,3 mio. kr.

I 2021 blev der budgetteret med serviceudgifter for 1.698,3 mio. kr. i 2021-prisniveau. I samme prisniveau er serviceudgifterne i budgetrammen for 2022 1.700,7 mio. kr.


De økonomiske målsætninger

Byrådets vedtagne økonomiske politik for Faxe Kommune, fastsætter en række målsætninger, som skal være opfyldt i det kommende budget:

 1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
 2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
 3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
 4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde 290 mio. kr. ved udgangen af 2016 og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
 5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig likviditet for de seneste 12 måneder).

Opfølgning på de økonomiske mål i rammen for budget 2022-2025 ses nedenfor (Der er endnu ikke beregninger for afdrag i 2025, derfor står cellen tom):

Nr.


Målsætning

2022

2023

2024

2025

1

Overskud ordinær drift


Min. 60 mio. kr.

139,3

130,4

127,1

127,1

2

Anlægsramme


Min. 60 mio. kr.

90,0

100,0

93,5

93,5

3

Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)

Min. 5 mio. kr.

49,4

30,5

33,6

33,6

4

Langfristet gæld ultimo året
(ekskl. ældreboliger)

Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler

194,2

177,2

160,5


5

Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året

Min. 100 mio. kr.

154,5

156,6

150,8

146,6

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er altså i overensstemmelse med de økonomiske målsætninger.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at de økonomiske rammer for budget 2022-2025 for fagudvalgene og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 18:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

20. Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2019 - 2020

Resume

Databeskyttelsesrådgiverens (DBR) opgave indebærer en omfattende, regelmæssig og systematisk overvågning af kommunens databehandling. Byrådet har besluttet, at DBR løbende skal aflægge rapport for byrådet. Med denne sag orienterer DBR fra perioden 1. august 2019 til 31. december 2020.

I 2020 har DBR’s fokus især været på udvikling af de implementerede opgaver, som blev opbygget fra databeskyttelsesforordningens start i 2018, samt at arbejde mere aktivt med forebyggelse og risikobaseret tilgang, som kan understøtte administrationens arbejde med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven.
DBR har anmeldt 75 sager til Datatilsynet i perioden 1/8 2019 - 31/12 2020. Der er kommet afgørelse i de fleste af sagerne og der er kun modtaget kritik i to af sagerne.
Disse sager er beskrevet i bilaget "Opgaver vedr. databeskyttelse i perioden 1/8 19 - 31/12 20".

Sagsfremstilling

Da vi begyndte at implementere Databeskyttelsesforordningen i 2018 betragtede vi det som et langvarigt kulturforandringsprojekt, hvor vi i mange år skal arbejde med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven. Vi har implementeret de nye juridiske krav til sagsbehandling og dokumentation og i løbet af 2020 har vi flyttet fokus til, hvordan vi kan udvikle de implementerede opgaver, så vi kan sikre en mere effektiv drift.


Der er primært to områder, som vi har så stor erfaring med, at vi kan udvikle de nuværende procedurer hen imod en mere risikobaseret tilgang og samtidig kan understøtte arbejdet med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven.


De to områder er vores procedurer for godkendelse af IT-systemer og sikkerhedsbrud.


I 2021 bliver der derfor primært fokus på at optimere procedurerne vedr. godkendelse af IT-systemer og sikkerhedsbrud. Formålet er at frigøre ressourcer til forebyggelse af sikkerhedsbrud, udnytte IT-systemer bedst muligt og optimere arbejdsgange.


Procedurer for godkendelse af IT-systemer.

Gennem vores procedure for godkendelse af IT-systemer har vi fået stor erfaring med at tænke den praktiske hverdag og fagområdets arbejdsgange sammen med juraen og de systemer, der understøtter fagområdets løsning af kerneopgaven.

I løbet af 2020 behandlede vi i gennemsnit 2 ønsker om nye systemer pr. uge. Med dette tempo er det svært at sikre overholdelse af alle lovkrav og interne procedurer samt sikre en optimal implementering. Der er derfor behov for en ny procedure, hvor vi tager højde for, at der er tid til at uddanne medarbejderne og at integrationsmuligheder til eksisterende systemer udnyttes bedst muligt.

I 2021 vil vi optimere proceduren ved at tage en mere risikobaseret tilgang ved indgåelse af databehandleraftaler og udførelse af risikoanalyser. Det skal flytte ressourcerne fra forhandling af databehandleraftaler til at understøtte arbejdet med at revurdere eksisterende arbejdsgange ved implementering af nye systemer.

Formålet er at forebygge sikkerhedsbrud og udnytte systemernes funktioner bedst muligt.


Procedure for håndtering af sikkerhedsbrud.

Proceduren for håndtering af sikkerhedsbrud blev evalueret i 4. kvartal 2019. Den største ændring var at vi lavede en mere risikobaseret vurdering af, hvornår vi skulle underrette borgerne om sikkerhedsbruddet. Der er brugt mange ressourcer på at anmelde sager til Datatilsynet, hvor der ikke var en høj risiko for de personer sikkerhedsbruddet vedrørte.

I 2021 vil vi også her foretage en mere risikobaseret tilgang.


Formålet er at frigøre ressourcer til mere forebyggende arbejde.

Her vil der være fokus på, hvordan vi implementerer juraen med udgangspunkt i fagområdets hverdag og mulighederne for teknisk set at understøtte opgaven bedst muligt.

DBR er opsøgende i dette arbejde med udgangspunkt i sikkerhedshændelserne, arbejdet med IT-kontrakter og de mange henvendelser fra organisationen. Arbejdet foregår bl.a. ved deltagelse i interne møder, udarbejdelse af materiale og dialog med leverandører.


Organisationens arbejde med databeskyttelse.

Det er Databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at vi er lykkedes godt med at fastholde det rigtige fokus for det fortsatte arbejde med databeskyttelse og hjælpe hinanden med at implementere det som en naturlig del af kerneopgaven.


Den store åbenhed om sikkerhedsbrud har skabt tillid til at vores tilgang er, at vi skal lære af vores fejl. Det ses tydeligt i de mange henvendelser DBR får fra alt om forebyggelse af sikkerhedsbrud til gode forslag om at forebygge fejl gennem effektivisering af arbejdsgange og implementering af databeskyttelse som en del af kerneopgaven.

DBR har stort fokus på at fastholde denne tilgang til arbejdet. Specielt i dialogen med en medarbejder om et sikkerhedsbrud, hvor der altid er fokus på at hjælpe medarbejderen godt videre fagligt og personligt.


Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret.

Databeskyttelsesrådgiveren har i perioden 1/8 2019 – 31/12 2020 indberettet 75 sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

60 af sikkerhedsbruddene skyldes sagsbehandlingsfejl.

13 af sikkerhedsbruddene skyldes fejl hos vores leverandører.

DBR har registreret 27 sikkerhedshændelser, hvoraf 9 er sket hos vores leverandører.


Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 143 sager og har udtalt alvorlig kritik af Faxe Kommune i 2 sager. Begge sager drejer sig om fejl hos leverandører.


Der har været 3 klager fra borgere til Datatilsynet.


Der har været 7 anmodninger om indsigtsret.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 21:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

21. Godkendelse af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021

Resume

Med denne sag skal udvalget godkende en revideret udgave af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021.


Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2021 blev i 2020 opdateret med to nye beskæftigelsespolitiske mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og flere ledige skal opkvalificeres. Administrationen har efterfølgende udarbejdet målsætninger og indikatorer for de to nye mål, som nu fremgår af den reviderede udgave af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021.

Sagsfremstilling

To nye beskæftigelsespolitiske mål

I sommeren 2020 blev der udmeldt to nye ministermål for at understøtte kommunerne i at sikre alle ledige en meningsfuld, værdig indsats, som skal bidrage til, at ledige kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter nedgangsperioden som følge af COVID-19. De to mål, inklusiv målsætninger og indikatorer er tilføjet Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan. Derudover er resultatrevisionen i Beskæftigelsesplanen også opdateret.


1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Jobcenter Faxes strategi for den gode borgerkontakt bygger på en tro på borgeren og fokus på at understøtte borgeren bedst muligt i forhold til selvforsørgelse. Borgerens oplevelse af jobcenterets sagsbehandling, og hvordan jobcenteret tager udgangspunkt i netop dennes situation, er derfor afgørende.

 • Borgerens oplevelse: Jobcenter Faxe vil indsamle viden om borgerens oplevelse af jobcentret ved brug af spørgeskemaer, tilfredshedsmålinger, borgerundersøgelser og gennem et borgerpanel for at få viden til at styrke indsatsen og sagsbehandlingen, så borgerne oplever, at de får en værdig sagsbehandling.
 • Uddannelse af medarbejdere i MI og brug af interne supervisorer: Jobcenter Faxe arbejder efter metoden MI (Motiverende samtaler), som alle medarbejdere bliver uddannet i. Metoden bruges til at understøtte borgerens tro på sig selv og til at udvide borgerens horisont i forhold til egne ressourcer. Ved at uddanne interne supervisorer sikrer administrationen, at ”samtalerummet” bliver åbnet og kvalitetssikret via sparring og feedback.


Målsætning

Indikator

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Borgernes oplevelse af mødet med Jobcenter Faxe skal bygge på værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme.

Alle medarbejdere med borgerkontakt bliver certificeret i metoden MI.

Borgerundersøgelser i forhold til borgernes oplevelse af Jobcenter Faxe foretages 3 gange årligt.

Nedsættelse af et borgerpanel inden udgangen af 2021 for at understøtte, at borgerinddragelse sker efter borgernes anbefaling.


2. Flere ledige skal opkvalificeres

Covid-19 har medført en stigning i ledigheden såvel nationalt
som i Faxe Kommune. Der er behov for at se på brancheskift og nye uddannelsesmuligheder på grund af de ændrede jobåbninger på arbejdsmarkedet efter COVID-19. Her vil Jobcenter Faxe have fokus på de nye puljer, muligheden for uddannelse på A-dagpenge og voksenlærlingeordningen.

 • Kontaktsamtaler med ufaglærte ledige og sygemeldte borgere: Jobcenter Faxe skal gå i dialog med borgerne om uddannelse og opkvalificering til arbejdsmarkedets behov.
 • KKR projekt med uddannelsesambassadører: Formålet er at opkvalificere personalet i de sjællandske jobcentre om uddannelses- og finansieringsmuligheder og rådgive ufaglærte ledige om uddannelse. Faxe Kommune er i klynge med Køge, Stevns og Solrød Kommuner og er sammen om en uddannelsesambassadør. Ambassadøren vil være i Faxe Kommune én dag om ugen.


Målsætning

Indikator

2. Flere ledige skal opkvalificeres

Alle ufaglærte skal orienteres om muligheden for opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Opkvalificering af medarbejderne i jobcenteret omkring uddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedets behov og anvendelse af tilskudsmuligheder for midler til opkvalificering af ledige borgere.

Andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal stige til 10 %.

Baseline november 2020 for andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb*: Faxe Kommune: 1,8 %, Hele Landet: 2,1 % og RAR Sjælland: 1,8 %

Flere ufaglærte skal begynde en kompetencegivende uddannelse

Mindst 25 ufaglærte ledige skal inden udgangen af 2021 være overgået til uddannelse på 110 % a-dagpenge (f.eks. Sosu-uddannelsen)

* Kilde: jobindsat.dk, Ministerens beskæftigelsesmål. Målingen opgør andel personer fra 16 år til alderen for opnåelse af pensionsret, som modtager a-dagpenge mv., kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse og har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringsforløb omfatter ordinær uddannelse (herunder uddannelsesløft, ret til uddannelsesløft og regional uddannelsespulje), 6-ugers jobrettet uddannelse og voksenlærlingeforløb.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at revideringen af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 25:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

22. Beslutning om en ungdomsklubstruktur

Resume

Denne sag fremlægger en evaluering af den nuværende ungdomsklubstruktur. Den nuværende ungdomsklubstruktur blev besluttet af Byrådet den10. oktober 2019. Ungdomsklubstrukturen skulle gælde for en periode på et år, hvorefter en evaluering skulle finde sted. I sagen fremlægges en evaluering af ungdomsklubstrukturen, og der indstilles en model for den fremtidige ungdomsklubstruktur til beslutning.

Sagsfremstilling

Den nuværende ungdomsklubstruktur består af tre ungdomsklubber i henholdsvis Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads. Tidligere var der også ungdomsklubber i Dalby, Rønnede og Karise.


Evaluering

Byrådet pegede i deres beslutning i 2019 på, at der i prøveperioden skulle sættes fokus på at lave opsøgende arbejde i byerne Rønnede, Dalby og Karise. Dette med henblik på at undersøge muligheden for og relevansen af en genetablering af ungdomsklubber i de tre byer.


Den 28. oktober 2020 blev der af Børn & Læringsudvalget besluttet en procesplan for evalueringen af prøveperioden. Evalueringen skulle gælde som et grundlag for en beslutning om den fremtidige ungdomsklubstruktur. Procesplanen indeholdt som hovedpunkt, at der skulle indsamles og fremstilles data omkring fremmøde i ungdomsklubberne.


Med afsæt i ovenstående rammesætning er der i forbindelse med evalueringen indsamlet ny data og udarbejdet nye baggrundsmaterialer, der er lagt på sagen som bilag. Det er dels data omkring fremmødestatistik, dels interivews med en række aktører på området samt opsamling på det opsøgende arbejde.


Konklusioner

Konklusionerne på baggrund af den indsamlede data følger nedenfor. Der henvises samtidig til bilagsmaterialet.


Antal ungdomsklubbrugere:

 • Gennem de sidste fire sæsoner har der i gennemsnit været tilknyttet 182 unge til ungdomsklubberne. Der ses en mindre stigning i antal brugere i indeværende sæson. Denne stigning hænger formentlig sammen med genåbningen af ungdomsklubben i Faxe. Stigningen er ikke et udtryk for, at unge fra byer uden ungdomsklub i større stil er søgt mod de eksisterende 3 ungdomsklubber. Se desuden bilag 1.


Bevægelse mellem ungdomsklubber:

 • I forbindelse med beslutningen om afprøvning af den alternative klubstruktur var en af formodningerne, at unge fra Rønnede, Dalby og Karise ville søge til de andre byer, hvor der stadig var ungdomsklubber. Den kvantitative analyse viser dog ikke, at unge fra byer uden ungdomsklub i stedet benytter ungdomsklubber i andre byer. Tilsvarende er dette heller ikke indtrykket fra interviews med de unge. Se yderligere i bilag 1, Model 3 - klubbrugere fordelt på bopæl samt bilag 2, Interview med unge i byer med og uden ungdomsklub.
 • Der har dermed ikke været nogen nævneværdig tilstrømning af unge fra andre byer til ungdomsklubberne i henholdsvis Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads efter lukning af ungdomsklubberne i Rønnede, Dalby og Karise.


Ungdomsklubbrugernes ønsker:

 • Overordnet er der en stor forskel på, hvad de unge på tværs af kommunen mener om ungdomsklubberne. Derfor er der ikke ét samlet, generelt billede af, hvad unge oplever og ønsker omkring ungdomsklubber. For eksempel er der et lokalt ønske i Karise om en ungestyret klub, mens den ide bliver fuldstændig afvist af unge i Dalby og Haslev. Her prioriterer de unge ungdomsklubber med en stor voksenstyring.
 • De gennemgående behov hos de unge er:
  1) et ønske om ”læ og strøm”
  2) ”bare at være” sammen med sine venner"

Det vil sige, at der på tværs af unge dog er et fælles ønske om ungdomsklubber som et sted, man kan være sammen.


Modeller

Der er skitseret fire modeller for en fremtidig ungdomsklubstruktur. Modellerne er beskrevet i bilag 3. Modellerne tager alle afsæt i evalueringens konklusioner.

 • Model 1A: Den nuværende ungdomsklubstruktur fortsætter.
 • Model 1B: Den nuværende ungdomsklubstruktur fortsætter og suppleres med prøvehandlinger.
 • Model 2: Der arbejdes med ungdomsklubber i byerne Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads og Dalby, som suppleres af prøvehandlinger.
 • Model 3: En ungdomsklubstruktur som den kendtes før 2019.


Følgende er lagt til grund for alle fire modeller:

 • Åbningstiderne er defineret med afsæt i et minimum for antal timer og antal dage. Dette giver mulighed for at justere de personalemæssige ressourcer efter lokale ønsker og behov. Data omkring fremmøde viser, at dels er antallet af ungdomsklubbrugere svingende fra sæson til sæson, dels klubberne imellem. Samtidig er alderen på ungdomsklubbrugerne variende, og forskellige aldre kræver forskellig tilrettelæggelse. Samtidig er der med denne ramme for åbningstider garanteret samme antal åbningsdage og åbningstimer på tværs i kommunen og dermed ensartethed i tilbuddet til de unge.


 • Prøvehandlinger, som indgår i model 1b og model 2, er et begreb, der dækker over initiativer og indsatser, der tager afsæt i lokale ønsker og behov hos de unge og lokalsamfund. Prøvehandlinger er karakteriseret ved at være af foreløbige. I interviews med såvel unge, medarbejdere og foreningslivet træder det tydeligt frem, at ønsket om muligheden for at prøve indsatser, der kan igangsættes ud fra lokale ønsker, behov og muligheder, går igen.


Center for Børn & Undervisning anbefaler model 2, idet denne model:

 • indeholder en åbning af en ungdomsklub i Dalby. Et behov, der træder frem som et ønske fra de unge og et behov fra aktørerne indenfor området. Samtidig viser de kvantitative data, at der inden lukning af ungdomsklubben i Dalby, var en høj andel af ungdomsklubbrugere her, og ungdomsklubben må formodes at have være et relevant tilbud til de unge i Dalby.
 • indeholder opstart af prøvehandlinger. Et tiltag, der vurderes relevant ud fra de kvalitative data, hvor der efterspørges muligheder for lokale tiltag. Fremmødestatistikken viser endvidere, at ungdomsklubbrugere er variende i såvel tid som sted og dermed fordrer muligheder for at prioritere ressourcer og tilrettelægge indsatser efter behov lokalt.


Ungdomsskolens bestyrelse har fået forelagt de indsamlede data og de fire modeller. Bestyrelsen formulerer en udtalelse, som fremsendes til Børn & Læringsudvalget på mail senest den 29.01.2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler.


Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 2 godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 3. februar 2021, pkt. 18:

For indstillingen stemte 5: Steen Andersen (A), Knud Erik Hansen (A), Laura Vestina Andréa (A), Mikkel Dam (I) og Henrik Friis (F).


Imod indstillingen stemte 4: Marianne Ørgaard (L), Steen Petersen (O) Dorthe Egede Borg (V) og Dorthe Adelsbech (V) som ønskede model 3.


Indstillingen anbefalet med bemærkning, at der skal være en evaluering af klubstrukturen en gang årligt.


Udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse er sendt til Børn & Læringsudvalgets orientering den 29. januar, og vedhæftet referatet.


Endvidere er et svar om sammenligningsgrundlag med antallet af potentielle brugere i målgruppen, sendt til udvalget og et notat med baggrundsdata vedhæftet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 27:

For indstillingen stemte 3: Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).


Imod indstillingen stemte 4: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L) som ønsker model 3.


Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) mener ikke, at budgettet levner råderum til et klubtilbud alle steder med tilstrækkelig kvalitet.


Økonomiudvalget indstiller model 3 til byrådet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

For økonomiudvalgets indstilling stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Liberal Alliance (1) og Socialistisk Folkeparti (1) .

Model 3 blev godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

23. Beslutning om ekspropriation til anlæg af lysreguleret kryds ved Bråbyvej i Haslev

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af lysregulering i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej for at forbedre trafiksikkerheden i krydset.


Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til anlæg af et lysreguleret kryds ved Bråbyvej/Grøndalsvej i Haslev (ved Privatskolen).

I den forbindelse skal der besluttes arealerhvervelse.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra seks ejendomme. De berørte ejendomme er vist på vedhæftede oversigtskort.


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10.


Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 29. marts til 16. april 2021. Byrådet skal beslutte den eksakte dato.

Der skal udpeges et medlem af byrådet til at lede åstedsforretningen.


Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, idet de nødvendige midler er afsat i budget 2021.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen,
 3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforretning, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 4. februar 2021, pkt. 14:

Anbefalet. Eli Jacobi Nielsen (O) blev udpeget til at lede ekspropriationen, der afholdes 15. april 2021.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 28:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

24. Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgelser

Resume

Ankestyrelsens tilsyn har den 15. december 2020 bedt om en udtalelse til brug for tilsynets vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Sagen vedrører Teknik & Miljøudvalgets tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndteringen af spildevandssager.


Sagsfremstilling

Finn Hansen har den 3. juni 2020 skrevet til Ankestyrelsen angående Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020 punkt 79, hvor udvalgets flertal besluttede at tilføje følgende ordlyd til procedurens pkt. 5:

"Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af, hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2."

Finn Hansen har anført, at beslutningen er en omgåelse af loven og har herved henvist til to domme fra Østre Landsret.


Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse for at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Administrationen har anmodet om fristforlængelse med henblik på politisk behandling af udtalelsen. Ankestyrelsen har forlænget fristen for svar til den 10. marts 2021.


Ankestyrelsen beslutter efter styrelseslovens § 48 a selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.


Administrationen har udfærdiget vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 48 a. 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 4. februar 2021, pkt. 19:

Anbefalet. Advokatnotat lægges på som nyt bilag.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 29:

For indstillingen stemte: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).


Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) afventer stillingtagen til byrådsmødet.


Indstillingen anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2) og Liberal Alliance (1).

Imod indstillingen stemte 10: Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Godkendt.


Idet Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti finder, at der er en væsentlig mangel i bilag under sagens politiske udvalgsbehandling samt at Faxe Kommunes udtalelse til Ankestyrelsen er mangelfuld, ønsker vi følgende mindretalsudtalelse vedlagt:

Vi finder det klarlagt, at sporstofundersøgelser, der ikke påviser sporstof i det målsatte område, ikke i sig selv vil være en tilstrækkelig grund til at annullere et påbud, hvis det på baggrund af sagens øvrige oplysninger må lægges til grund, at der er en hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløb og det målsatte område. (Jf. Notat af 22.06.20 fra Advokatfirmaet Energi & Miljø – vedlagt kommunens svar).

Derfor må vi konstatere, at det næppe vil være lovligt, hvis Faxe Kommune påtænker at anvende en praksis, hvor sporstofundersøgelser er tænkt anvendt således, at hvis en efterfølgende sporstofundersøgelse ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, skal et allerede meddelt påbud tilbagekaldes. (Jf. ovennævnte notat, der bygger på Østre Landsrets dom af 29. oktober 2019 (”Roskilde-sagen”)).


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

25. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91, Boliger ved Skovholmslund i Haslev

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 for et boligområde ved Skovholmslund i Haslev, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. oktober 2020 til den 14. december 2020. Der skal nu tages stilling til om planerne skal endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Der har været afholdt borgermøde den 9. november 2020, hvor indholdet af planforslagene blev præsenteret og der blev stillet spørgsmål og givet svar til planforslagene. Planerne har været i offentlig høring i perioden 19. oktober 2020 til 14. december 2020, hvor der kom 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet og kommenteret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag til denne sag. Høringssvarene omhandler forskellige spørgsmål, og som de væsentligste kan fremhæves spørgsmål og tilkendegivelser vedrørende veje og stier i området ved Hanegal og til udbygning af Skovholmslundvej.


Høringssvarene omhandler:

 • Opmærksomhed på Banedanmarks tinglyste eldrifts-servitut og jernbanesikkerhed generelt.
 • Afstande til Hanegal set i forhold til Hanegals mulighed for opstilling af vindmøller og ikke erhvervsmæssigt dyrehold (støj og lugtgener).
 • Muligt samarbejde med Hanegal om et sammenhængende grønt forløb langs jernbanen.
 • Spørgsmål til stiforløb ind over Hanegals areal - er dette areal omfattet af lokalplanen?
 • Hanegal ønsker ikke, at der etableres vej på Hanegals areal.
 • Forslag om at fredede jorddiger generelt bør ligge i fællesarealer for, at de beskyttes bedst muligt.
 • Beboere på Arne Jacobsens Vej ønsker ikke Skovholmslundvej udvidet og foreslår alternativ vejforbindelse.
 • Bekymring vedrørende støj og lysgener fra Skovholmslundvej.
 • Forslag til anden placering af el-skabe.


Høringssvarene giver anledning til at administrationen foreslår mindre rettelser af tekst og kortbilag, for at undgå misforståelser i forhold til hvilken indflydelse lokalplanen får på Hanegals område. I rettelsesbladene til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 indgår også mindre tekniske rettelser. Rettelserne indarbejdes i forbindelse med planernes endelige vedtagelse. Rettelsesbladene er vedlagt som bilag til denne sag.


Der har tidligere i forløbet været afholdt idéfase i perioden den 15. april til den 13. maj 2020, hvor der kom 4 forslag til planlægning for området. Disse forslag omhandlede overordnet set forslag til infrastruktur og sammenhæng med den omkringliggende bydel, samt ønsker til rekreativt brug af området. Forslagene fra idéfasen, samt administrationens bemærkninger og i hvilket omfang forslagene er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91kan læses her https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-09-2020 som bilag til sag 121.

Baggrund
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 500-91 for området omkring Skovholmslundsvej er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at udbygge det eksisterende boligområde ved Skovholmslundvej. Kommuneplantillæg og lokalplanforslag muliggør et nyt stort boligområde i den sydvestlige del af Haslev.

Kommuneplantillæg nr. 37

Planområdet er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst, men er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne udvikle området til boliger, kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer for området. Med kommuneplantillæg nr. 37 gøres det muligt at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager med maksimal højde på 8,5 meter.


Lokalplan 500-91

Formålet med lokalplanforslag 500-91 er at udlægge området til boligformål i form af både tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Der ud over udlægges der arealer til veje, stier, regnvandsbassin, tekniske anlæg samt fælles friarealer for hele området, herunder et større rekreativ fællesområde udformet som et bakket landskab langs med jernbanen, hvor overskudsjord fra byggemodningen anvendes. Der er mulighed for at anvende hele området til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen er dermed fleksibelt udformet, så den kan rumme den type boliger der er behov for, afhængigt af efterspørgslen på udstykningstidspunktet.


Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale mellem Faxe Kommune og Skovholmslund ApS (se efterfølgende sag).

Lovgrundlag


Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet, og


 1. at lokalplanplan 500-91 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. februar 2021, pkt. 9:

Anbefalet med den bemærkning, at administrationen løbende følger op på udviklingen af hele lokalplansområdet, herunder færdiggørelsen af de grønne områder, der er en del af de forskellige etaper. Udvalget ønsker i den sammenhæng både en tidsplan for færdiggørelsen af de grønne områder, der er en del af etape 1. og 2., samt en procesplan for de grønne områder, der er en del af etape 3.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 30:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

26. Godkendelse af udbygningsaftale vedr. Skovholmslundvej

Resume

Beslutning om endelig godkendelse og underskrift af udbygningsaftale med Skovholmlund ApS om udvidelse af Skovholmslundvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Skovholmslund (se foregående sag) er der på grundejers initiativ indgået en udbygningsaftale om infrastruktur jf. planlovens kap. 5a.


Udbygningsaftalen omhandler finansiering af udvidelse af Skovholmslundvej, som er adgangsvej til det nye boligområde. For at kunne udnytte lokalplanforslagets muligheder for at udstykke boliger kræver det, at Skovholmslundvej udvides og at der etableres stier for cyklende og gående langs Skovholmlundvej på strækningen fra Teestrupvej og til lokalplanområdets sydligste grænse. Grundejer, som har ønsket lokalplanen udarbejdet, har tilbudt at udvide Skovholmslundvej med tilhørende stier på denne strækning. Udvidelsen af Skovholmslundvej og etablering af stier vil ske i takt med, at der tilkobles nye boligveje på Skovholmslundvej.


Udbygningsaftalen omfatter også en ombygning af det eksisterende kryds Teestrupvej/Lysholm Skolevej/Skovholmslundvej og at den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Teestrupvej omlægges. Ombygning af kryds og omlægning af sti finansieres af Faxe Kommune.


Der er i forbindelse med høringen af kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 ikke kommet høringssvar der vedrører udbygningsaftalen eller ændrer forudsætningerne for udbygningsaftalen.


Udbygningsaftale og Trafikanalyse fra Viatrafik er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at udbygningsaftalen godkendes og underskrives.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. februar 2021, pkt. 10:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 31:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

27. Orientering fra møde i KKR Sjælland 1. februar 2021

Resume


Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 1. februar 2021.


Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

28. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

 • Ole Vive (V) orienterede fra Østsjællands Museum.
 • Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne og fra Affald Plus.
 • Camilla Meyer (A) oplæste brev fra borger omkring udfordringer ved vaccinebooking.
 • René Tuekær (L) orienterede fra Repræsentantskabet i Andel.
 • Mikkel Dam (I) stillede spørgsmål om tilbagebetaling fra Troelstrupgård.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

29. Beslutning vedrørende købstilbud på landbrugsjord øst for Faxe

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

30. Lukkede meddelelser

Beslutning

Intet.

31. Digital godkendelse af byrådets referat 25. februar 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 25. februar 2021.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i Firstagenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.