Byrådet - 25-05-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 25 maj, 2023 - 18:30
Hent som fil:
83. Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

Der er afsat ½ time til dette punkt.


Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.


Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Nedrivning af bebyggelse på Jernbanegade 7 i Haslev, og

- Nordvendte ramper ved Ulse


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

84. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

85. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.


Opgørelsen viser at faldet i likviditeten flader ud, hvorfor administrationen vurderer at der ikke bør iværksættes yderligere tiltag på nuværende tidspunkt, for at forbedre likviditeten.


12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 105,9 mio. kr., hvilket er et fald på 9,8 mio. kr. siden marts. 3-måneders likviditeten er fortsat faldende, men der ses et mindre fald end tidligere, hvilket indikerer, at udviklingen ser ud til at stagnere.


Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.


Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo april måned 105,9 mio. kr. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder.


I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv vil man hurtigere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end 12-måneders likviditeten.


Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten


3-måneders likviditeten er fra marts til april 2023 faldet med 1,9 mio. kr. fra 80,5 mio. kr. til 78,6 mio. kr. Til sammenligning er det under halvdelen af hvad 3-måneders likviditeten faldt fra februar til marts, hvor den faldt med 5,1 mio. kr. Dette viser, at den negative udvikling i kommunens likviditet synes at flade ud. Dette fremgår også tydeligt af graf 1.


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr.


Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 30. april ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.


Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik


Spændet mellem 141,1 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo april og den faktiske 12-måneders likviditet på 105,9 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder 35,2 mio. kr. i likvide beholdninger.


Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.


Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 pct. og udgør 33,3 pct.


Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af april måned på 33,63 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 32,53 pct. og 33,08 pct.


Forbrugsprocenten ligger 0,3 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent for april måned 2023. Sammenlignet med april måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 0,25 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Der kan således konstateres en stigning i forbrugsmønsteret, som i ultimo april 2023 er over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede forbrugsprocent er ultimo april 2023 også højere end samme tid sidste år (april 2022).


Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, men den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens. Ligeledes kan forbrugsprocenten påvirkes af ændringer i det korrigeret budget herunder hvornår driftsoverførslerne besluttes overført. I forbrugsprocenten for 2022 på 33,08 pct. var driftsoverførslerne med i det korrigeret budget, hvorimod de ikke er med i forbrugsprocenten for 2023 på 33,63 pct. I 2023 er driftsoverførslerne væsentlig mindre end i 2022, men når overførslerne medtages i forbrugsprocenten vil den falde til 33,60 pct. ultimo april 2023.


I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.


Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.


Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i "tabel 1" ovenfor. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 9,3 mio. kr., ud af et samlet rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 14,6 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 12,03 %, men med et samlet forbrug på 12,1 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo april 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på kronerne. Forbrugsprocenten er højere ultimo april 2023 sammenlignet med april 2022. Der er således ikke tale om tilsvarende større eksekvering på anlæg, men et lavere anlægsbudget i 2023 ift. 2022. For anlæg gør det sig også gældende, at anlægsoverførslerne endnu ikke er medregnet i 2023, hvilket bevirker at forbrugsprocenten i 2023 reelt set er lavere når de forventede anlægsoverførsler medtages. I dette tilfælde vil forbrugsprocenten på anlæg være 12,3 pct.


Isoleret set er det ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 81:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

86. Godkendelse af budgetoverførsel fra 2022 til 2023, særskilt for Socialudvalget

Resume

Økonomiudvalget har bedt administration om særskilt at behandle Socialudvalgets budgetoverføsel fra 2022 til 2023, og derfor skal byrådet i denne sag godkende overførsel på ca. 0,2 mio. kr. vedr. et eksternt finansieret projekt.


Derudover anbefaler administrationen, at byrådet godkender, at udvalgets merforbrug fra 2022 bliver eftergivet.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administration om særskilt at behandle Socialudvalgets budgetoverføsel fra 2022 til 2023.

Denne anmodning fremgår af Økonomiudvalgets anbefaling i punkt 61 på byrådets dagsorden d. 27. april.


Historik

I indstillingen om kommunens samlede budgetoverførsler, indgik under punkt 1, at Socialudvalgets driftsbudget skulle reduceres med 2.154.000 kr. i 2023, som primært består af et merforbrug i 2022 hos Banebrydernes §82-indsats.


I maj måned 2021, da administrationen var i gang med udarbejdelsen af budget 2022-2025, anbefalede administrationen at §82-indsatsen skulle etableres på tværs af Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget som et forebyggende forløb til §85. Indsatsen skulle forankres under Socialudvalget, men med årlig finansiering op imod 2 mio. kr. fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

På daværende tidspunkt var det administrationens vurdering at udvalgene ikke allerede havde midler til at finansiere §82-indsatsen indenfor de daværende budgetrammer for 2022 og frem, hvorfor det blev foreslået at der i forbindelse med budgetprocessen blev givet midler hertil i form af en politisk opprioritering. Denne indstilling blev ikke godkendt, men derimod blev det besluttet at udvalgene selv skulle finansiere tilbuddet inden for deres rammer. Yderligere materiale findes i punkt 56 på Socialudvalgets møde d. 10. maj 2021.


Ved opfølgninger på økonomien igennem 2022, klargjorde administrationen at udvalget ville ende 2022 med en merforbrug som følge af at Banebryderne var igang med at kvalificere indsatserne og herunder opprioritere §82 yderligere som et alternativ til §85. Dertil blev det fremhævet at merforbruget skyldes presset på udgifterne i forbindelse med §85 - blandt andet som følge af at taksterne som bekendt ikke har været fremskrevet igennem længere tid. Yderligere skyldtes merforbruget også, at Socialudvalget selv skulle finansiere en andel af §82, hvilket fortsat var uafklaret om, hvordan.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget har i 2022 finansieret 2 mio. kr. som var forudsat ved etableringen, og det skal præsiceres at der i Socialudvalgets budget for 2023 og frem blev bevilget 2 mio. kr. om året til indsatsen, hvorfor det forventes at økonomien for 2023 og frem er genoprettet for Banebryderne.


Opgørelse af overførsel fra 2022

Jævnfør principperne for overførselsadgange er banebryderne defineret som en institution med 'udfører'karakter, og derfor opgøres de under 4%-reglen. Heri skal præciseres at der er ved mindreforbrug i et år er overførselsadgang op til 4% af budgettet, dog aldrig større end mindreforbruget, men samtidig er der 100% overførsel af merforbrug mod forventning at det indhentes efterfølgende.


Banebryderne har isoleret set et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i 2022, men da der samtidig er et eksternt finansieret projekt med 100% overførselsadgang, blev den samlede reduktion af rammen for 2023 opgjort som en netto-reduktion.

Det betød overordnet set, at der for Socialudvalget blev indstillet at merforbruget på 2.154.000 kr. skulle overføres i lighed med overførsel af merforbrug på kommunens øvrige institutioner.


Administrationen er på nuværende tidspunkt bekendt med at der i 2023 er et stort pres på hele det specialiserede voksenområde, og derfor vurderes det ikke muligt at indhente overførslen af merforbrug. Det indstilles derfor at overførsel af merforbrug fra 2022 eftergives.

Udvalget har dog et eksternt finansieret projekt - Stimuli til oplevelsesindustrien for udsatte voksne, udsatte børn, mennesker med handicap mfl. - med 100% overførselsadgang, som indstilles til overførsel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eksternt finansierede projekter har 100% overførselsadgang. Projekt Stimuli er forankret under Socialudvalget, og mindreforbruget her på 181.902 kr. indstilles til overførsel jævnfør kommunens principper.

Dette giver et træk på kommunens kassebeholdning i 2023, men ses som en finansforskydning i og med at kommunen har modtaget midlerne tidligere men endnu ikke anvendt dem.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller


 1. at merforbrug i 2022 på Socialudvalget samlet set eftergives, og
 2. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 181.902 kr. i 2023 vedr. projekt Stimuli, samt
 3. at punkt 2 finansieres af kassen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 82:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Godkendt


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

87. Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023

Resume

Sagsfremstillingen har til formål at præsentere besvarelsen af Ligestillingsredegørelsen 2023Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter Ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.


Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.


Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

 • monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling


Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.


Spørgsmålene i årets redegørelse har været udsendt til alle centerchefer, og besvarelserne er herefter samlet i det vedhæftede udkast til besvarelse.


Ligestillingsredegørelsen skal inden endelig indberetning til ministeren være vedtaget i Byrådet. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. maj 2023 og i Byrådet den 25. maj 2023. Redegørelsen er forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling drøftet i Hovedudvalget den 27. april 2023.


Den af Byrådet godkendte redegørelse skal være Indberettet til ministeriet inden den 1. juni 2023.


Faxe Kommunes nuværende ligestillingspolitik er godkendt af Byrådet den 25. november 2021, og denne beskriver blandt andet, at det er alle ledelseslag fra direktionen til de decentrale lederes ansvar at sikre mangfoldigheden i Faxe Kommune. Herudover skal de lokale MED-udvalg via egne personalepolitikker og daglige arbejde sikre lige muligheder og rettigheder for både ledere og medarbejdere.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket, at der bliver udarbejdet en supplerende sag, som viser en kort oversigt over redegørelsens vigtigste konklusioner, samt gør rede for, hvordan arbejdet med Ligestillingsredegørelsen er foregået.


Metodisk har administrationen grebet Ligestillingsredegørelsen 2023 an på samme fremgangsmåde, som også blev benyttet ved udarbejdelsen af de foregående Ligestillingsredegørelser, og senest i 2020.


Det betyder, at administrationen har anvendt den spørgeramme og det indberetningsskema, som er udarbejdet af Rambøll Management og er stillet til rådighed af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.


Spørgeskemaet er blevet sendt til centercheferne, som har udfyldt skemaet på vegne af centeret.


Ministeriet udsender spørgerammen primo februar og besvarelsen skal indberettes senest
den 1. juni. Praksis i Faxe Kommune indtil nu har været, at Ligestillingsredegørelsen drøftes i Hovedudvalget, inden den behandles politisk. Ligestillingsredegørelsen blev drøftet på Hovedudvalgets møde den 26. april 2023.


Fremgangsmåden i forhold til den centralt besluttede 3 årige ligestillingsredegørelse skal ikke ses som et udtryk for administrationens generelle tilgang til at skabe større ligestilling på kommunens arbejdspladser eller for den sags skyld i forhold til at udarbejde en ligestillingsredegørelse. Men alene ses som en metode til at få besvaret et statsligt krav, ud fra samme metodik som ved tidligere redegørelser.


I forhold til denne redegørelse kan vi som de vigtigste resultater fremhæve:

 • Samlet set er antallet af mandlige medarbejdere siden 2020 steget med 0,5% point, hvilket må siges at være en marginal ændring.
 • At det område, hvor der har været størst fokus på at fremme ligestillingen, er i forbindelse med rekruttering af medarbejdere og ledere. Her svarer 44,4% af centrene ja til spørgsmålet om, hvorvidt der arbejdes med annonceskabeloner, der tiltrækker begge køn.
 • Derudover ses det, at 12,5% svarer ja på spørgsmålet, om de har en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd for jeres kerneydelser?
 • Oplysninger om køn anvendes ikke i forbindelse med lønforhandlinger og tildeling af tillæg mm.


Administrationen har ikke inddraget kommunens Ligestillingspolitik i arbejdet med selve besvarelsen af den centrale ligestillingsredegørelse, men har i stedet efterfølgende drøftet ligestillingsredegørelsen sammen med ligestillingspolitikken i Hovedudvalget – konklusionen her var, at der ikke var yderligere kommentarer til Ligestillingsredegørelsen samt at der var et ønske om en mere tidssvarende tekst i dele af selve ligestillingspolitikken.


Såfremt der ønskes en dyberegående undersøgelse af arbejdet med ligestilling i kommunen, kunne en supplerende og mere dyberegående undersøgelse være en mulig tilgang.
En sådan undersøgelse vil kræve, at der bliver prioriteret ressourcer til opgaven. Derudover vil det være administrationens anbefalingen, at den tager udgangspunkt i kommunens Ligestillingspolitik fremfor et statsligt opdrag.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller at Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendesBeslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 86:

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen frem mod byrådets behandling af sagen udarbejder en supplerende sagsfremstilling med en uddybning af administrationens håndtering af redegørelsen og dens konklusioner.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Godkendt


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

88. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 1100-57 for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag lokalplan 1100-57, for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby, samt udkast til udbygningsaftale, vedrørende krydset Karisevej/Lindhardsvej, blev godkendt af Byrådet den 31. januar 2023 og har være i offentlig høring i perioden fra den 8. februar til den 5. april 2023.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om planerne og udbygningsaftalen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

SallingGroup ønsker, at opføre en dagligvarebutik nord for krydset Karisevej/ Lindhardsvej i Dalby. Området ligger i store træk inden for Kommuneplanens detailhandels-område og centerområde, og kræver derfor kun en mindre tilpasning af Kommuneplan 2021.


Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 8. februar til den 5. april 2023. Torsdag den 23. februar blev der afholdt borgermøde på Bavneskolen, hvor forslagene blev præsenteret.


Kommunen har modtaget 13 høringssvar, som omhandler: trafik og trafikafvikling, SuperBrugsens varelevering, støjgener, indkigsgener, lysgener fra signalreguleringen, butikkens placering i Dalby, butikkens placering på grunden, bebyggelsens omfang mv.


De fremsendte høringssvar giver anledning til følgende ændringer af planen:

 • At lokalplanens kortbilag 4. rettes, så illustrationen af krydset Karisevej/Lindhardsvej svarer til det der fremgår af udbygningsaftalen.
 • At afsnit om flagermus rettes (side 12. i lokalplanen)


Lokalplan 1100-57

Formålet med lokalplan 1100-57 er at åbne mulighed for, at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² nord for krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Planområdet er på knap 4.000 m² og omfatter ejendommene Karisevej 65, 67 og 69, samt knap 600 m² af kommunens areal nord for. Adgang til den nye butik skal ske via en ny vejadgang fra krydset Karisevej/Lindhardsvej (se bilag om udbygningsaftale).

Den valgte lokalitet forudsætter, at de eksisterende ejendomme på Karisevej 65, 67 og 69 nedrives og at SallingGroup får mulighed for, at købe et areal på knap 600 m² af Faxe Kommune. Det ønskede areal afgrænses mod nord af trådhegnet langs stien mellem Heeringvej og Bavnestræde, og mod syd af skel mod Karisevej 65-67.

Terrænet i lokalplanområdet skråner fra vest mod øst fra kote 40 i det nordøstlige hjørne til kote 35 i det sydøstlige hjørne (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt). Da butikken skal have en vandret gulvkote og det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, af hensyn til færdsel med kundevogne mv. Terrænændringer vil primært ske tæt på skel mod de tilstødende ejendomme. Det ventes at den nye butik skal opføres i kote 36,85.


Planområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø i Dalby. Her gælder det at "Nybyggeri (...) skal indpasses i kulturmiljøets helhedspræg, arkitektur og kulturhistorie." I lokalplanen er der derfor fastsat krav om, at facader skal udføres i traditionelle røde/brune tegl, som den øvrige bebyggelse langs Karisevej, at der etableres hæk og minimum tre opstammede træer i plantebæltet langs Karisevej og at pylon/skilt mod Karisevej ikke må overstige 2x1 m (højde x bredde).

Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommene langs Karisevej. Inden for denne må der ikke etableres anlæg, der kan hindre en fremtidig udvidelse af vejen for eksempel med cykelsti. Med planens realisering vil der blive etableret støttemure mv. på p-pladsen ca. 1 m fra det eksisterende fortov. Det bliver derfor fremover svært at etablere cykelsti på strækningen forbi den kommende butik. Grundet de eksisterende forhold i området er det dog allerede i dag svært at realisere en cykelsti langs Karisevej.

I Trafikanalyse fra maj 2022 har ViaTrafik anvist, hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg, dagligvarebutikker og byens boligområder kan udbygges og forbedres ved at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde nord for planområdet, samt ved at anlægge en sti mellem nævnte sti og krydset Karisevej/Lindhardsvej. Lokalplan 1100-57 stiller krav om etablering af sidst nævnte sti.


Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Størstedelen (85%) af lokalplanensområde ligger inden for kommuneplanens detailhandelsområde, samt rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte" som blandt andet er udlagt til butiksformål. Den resterende del ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-R2 ”Ved Dalby Kirke” og rammeområde D-O3 ”Nordstjernen”.

Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af detailhandelsområdet, og nævnte rammer, så lokalplanområdet i sin helhed ligger inden for den fremtidige afgrænsning af detailhandelsområdet i Dalby og rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte”. Herudover justeres arealrammen for detailhandel i Dalby bymidte, hvorved 500 m² overføres fra arealrammen for udvalgsvarebutikker til arealrammen for dagligvarebutikker.


Aftale om infrastruktur

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-57 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde ændring af krydset Karisevej/Lindhardsvej til et firbenet signalreguleret kryds, med fodgængerovergange i alle fire ben i krydset. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold. Salling Group er alene forpligtiget til at udmønte udbygningsaftalen såfremt projektet i Lokalplan 1100-57 realiseres. Det præciseres at ansvaret, for afvanding uden for udbygningsaftalens område, er kommunens ansvar for så vidt angår forhold, der ikke er relateret til udbygning af krydset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer
 2. at forslag til lokalplan 1100-57 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af rettelsesbladet, og
 3. at udbygningsaftalen vedtages endeligt.
Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 58:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 89:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Henvendelse fra SuperBrugsen i Dalby tilknyttes sagen som bilag nr. 6.Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

89. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2023, pkt. 14:

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 32:

Sagen blev taget af dagsordenen og behandles på et senere møde.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 109:

For indstillingen stemte:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)


Imod indstillingen stemte:

Lars Folmann (løsgænger)

Lars Folmann (løsgænger) mener ikke, at plejeplanen er forenelig med vilkårene i dyrevelfærdsloven og tager sigte mod ”rewilding” af kreaturerne med risiko for vanrøgt og dyrplageri til følge.Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

For indstillingen stemte 21:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (3)

Lokallisten (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

Socialdemokratiet (5)


Imod indstillingen stemte 2:

Lars Folmann (løsgænger)

Nye Borgerlige (1)


Liberal Alliance (1) undlod at stemme.


Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.


Lars Folmann (løsgænger) stemte imod, da han ikke mener, at plejeplanen er forenelig med vilkårene i dyrevelfærdsloven og tager sigte mod ”rewilding” af kreaturerne med risiko for vanrøgt og dyrplageri til følge.

90. Fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S 2023 samt tilretning af ejerstrategi

Resume

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.


I denne sag skal byrådet tage stilling til borgmesterens fuldmagt til at afholde generalforsamlingen, og byrådet skal tage stilling til en tilrettet ejerstrategi for Faxe Forsyning.


Sagsfremstilling

Der er planlagt ordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S den 9. juni 2023.


Jf. selskabets vedtægter skal følgende punkter godkendes på generalforsamlingen:

 • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 • Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 • Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
 • Valg af revisor.


Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2022 fremgår af det vedlagte bilag 1. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 20. april 2023. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten godkendes.


Faxe Forsyning Holding A/S har i 2022 et resultatmæssigt overskud på 51.414 t.kr. på driften, som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2023. I praksis vil overskuddet blive anvendt til delvis dækning af årets investeringer, så lånebehovet holdes på et minimum i hvert selskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at overskuddet overføres til 2023.


Decharge
betyder, at en ledelse (ofte
bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om
decharge
behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at direktion og bestyrelse meddeles decharge.


Ifølge vedtægterne har medarbejderne to pladser i bestyrelsen. I december 2022 blev der afholdt valg blandt medarbejderne. Her blev Karsten Juul Madsen genvalgt og Lars Berg valgt.


Ved den ordinære generalforsamling i 2021 blev BDO valgt som revisor på baggrund af et udbud for tre år. Udbuddet var gennemført i samarbejde med forsyningerne i Odsherred, Kalundborg og Ringsted for perioden 1. juli 2021 og tre år frem. Punktet om valg af revisor udgår derfor af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S.


Ifølge den nuværende ejerstrategi skal denne revideres en gang i hver valgperiode. Ejerstrategien er gennemgået på et ejermøde med Faxe Kommune og Faxe Forsyning og her er man enedes om at foreslå vedlagte rettelser til ejerstrategien. Desuden er den tilrettede ejerstrategi, hvis den vedtages, ligeledes vedlagt.


Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:


 1. Borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2023 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:
 • at godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.
 • at godkende den fremlagte, reviderede årsrapport.
 • at godkende at årets overskud overføres til 2023.
 • at direktion og bestyrelse gives decharge.
 • at indsætte Karsten Juul Madsen og Lars Berg som bestyrelsesmedlemmer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2023 og til den ordinære generalforsamling i 2027


2. Vedlagte ejerstrategi for Faxe Forsyning godkendes af byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)


91. Godkendelse af anlægsregnskab - Infrastrukturpuljen 2022

Resume

Med denne sag skal anlægsregnskab for Infrastrukturpuljen i 2022 godkendes.


Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1" skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:


 • Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere
 • Regnskab afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Udgifter

Indtægter (angivet positive)

I alt

Bevilling

1.500.000

0

1.500.000

Forbrug

747.209

111.452

635.757

Mindreforbrug

752.791

111.452

864.243


Staben for Organisation & HR har gennemført og afsluttet "Infrastrukturpuljen 2022".

Der er intet yderligere at bemærke.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 93:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

92. Godkendelse af anlægsregnskab Byggemodning

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Byggemodning 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

4.000.000

0

4.000.000

Forbrug

3.867.359

0

3.867.359

Mindreforbrug

132.641

0

132.641


Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Mindreforbruget er på byrådets møde den 23. marts i punkt 49, besluttet at indefryse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 95:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 94:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

93. Godkendelse af anlægsregnskab Energioptimering kommunale bygninger 2022

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Energioptimering kommunale bygninger 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

6.000.000

0

6.000.000

Forbrug

5.444.248

0

5.444.248

Mindreforbrug

555.752

0

555.752


Anlægget er igangværende, dog er restbudgettet på byrådets møde den 23. marts i punkt 49 besluttet at indefryse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 82:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 95:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

94. Godkendelse af anlægsregnskab Udskiftning installationer/lyskilder Kommunale Bygninger

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning installationer/lyskilder Kommunale Bygninger.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

5.746.523

0

5.746.523

Forbrug

5.204.287

0

5.204.287

Mindreforbrug

542.236

0

542.236


Mindreforbruget er på byrådsmødet den 23. marts i punkt 49, besluttet at indefryse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 84:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 96:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

95. Godkendelse af anlægsregnskab Hjemmeplejen, forbedring af faciliteter Søndergade12

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Hjemmeplejen, forbedring af faciliteter Søndergade12.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.500.000


2.500.000

Forbrug

2.637.864


2.637.864

Merforbrug

-137.864

0

-137.864


Afvigelsen skyldes flere forskellige forhold, se bilaget for uddybende forklaring.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 83:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 97:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

96. Godkendelse af anlægsregnskab Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Byggemodning af storparceller på JC Skous Vej.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

3.300.000

0

3.300.000

Forbrug

2.381.162

0

2.381.162

Mindreforbrug

918.838

0

918.838


Mindreforbruget er begrundet i en højt anslået anlægsudgift kombineret med lave tilbud på opgaven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 85:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 98:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

97. Godkendelse af anlægsregnskab Fælles om Forebyggelse - ombygning

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Fælles om Forebyggelse - ombygning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.600.000

0

2.600.000

Forbrug

2.589.223

0

2.589.223

Mindreforbrug

10.777

0

10.777


Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 86:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 99:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

98. Godkendelse af anlægsregnskab Asfalt

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Asfalt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):


Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

35.200.000

0

35.200.000

Forbrug

37.628.079

406.738

37.221.341

Merforbrug

-2.428.079

-406.738

-2.021.341


Der er et samlet merforbrug på godt 2 mio. kr. som skyldes store prisstigninger på asfalt, som først kendes i december og i marts året efter samt mange udgifter til lapninger/reparationer af huller samt vejstriber som er også er steget i pris , men som også er behovsbestemt og hvor det endelige omfang således ikke kan planlægges/forudses.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 87:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 100:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

99. Godkendelse af anlægsregnskab Nye stibelægninger, cykelstier

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Nye stibelægninger, cykelstier.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.700.000

0

2.700.000

Forbrug

2.735.975

0

2.735.975

Merforbrug

-35.975

0

-35.975


Der er ikke bemærkninger til forbruget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 88:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 101:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

100. Godkendelse af anlægsregnskab Pulje til cykelstier

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Pulje til cykelstier .

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

8.582.358

0

8.582.358

Forbrug

8.660.541

0

8.660.541

Merforbrug

-78.183

0

-78.183


Ingen bemærkninger til afvigelsen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 89:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 102:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

101. Godkendelse af anlægsregnskab Renovering af fortove

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Renovering af fortove.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

8.948.608

0

8.948.608

Forbrug

9.351.512

0

9.351.512

Merforbrug

-402.904

0

-402.904


Der er et merforbrug på godt 0,4 mio .kr. som svarer til 4,5% i merforbrug. Dette kan primært henføres til ekstraudgifter på flere strækninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 90:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 103:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

102. Godkendelse af anlægsregnskab Udskiftning af gadelys til LED

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af gadelys til LED.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

11.405.328

0

11.405.328

Forbrug

11.650.395

0

11.650.395

Merforbrug

-245.067

0

-245.067


Ingen bemærkning til afvigelsen.

Der er nu fuld LED belysning på kommunens veje og stier.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 91:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 104:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

103. Godkendelse af anlægsregnskab Lysregulering Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Lysregulering Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

1.500.000

0

1.500.000

Forbrug

1.954.842

0

1.954.842

Merforbrug

-454.842

0

-454.842


Merforbruget skyldes flere forhold – herunder viste detailprojekteringen, at det var nødvendigt at ekspropriere større arealer end forventet, hvilket medførte øgede udgifter til arealerstatninger og erstatninger i øvrigt


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 92:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 105:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

104. Godkendelse af anlægsregnskab Fortov/cykelsti til Kommunegården

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Fortov/cykelsti til Kommunegården.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.000.000

0

2.000.000

Forbrug

2.063.671

0

2.063.671

Merforbrug

-63.671

0

-63.671


Afvigelsen på under 3% giver ikke anledning til bemærkninger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 93:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 106:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

105. Godkendelse af anlægsregnskab Renovering af broer og bygværker

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Renovering af broer og bygværker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

20.395.766

0

20.395.766

Forbrug

15.842.054

0

15.842.054

Mindreforbrug

4.553.712

0

4.553.712


Der er intet yderligere at bemærke.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 107:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

106. Godkendelse af anlægsregnskab Kunstgræsbane Haslev

Resume

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Kunstgræsbane Haslev.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.


Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.300.000

0

2.300.000

Forbrug

2.310.240

0

2.310.240

Merforbrug

-10.240

0

-10.240


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2022.


Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.


Sagen afgøres af

Byrådet.


Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 62:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 108:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

107. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.ØkonomiSagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Randi O. Johansson (C) orienterede fra SSP styregruppen.

René Tuekær (L) orienterede om, at der netop er indgået aftale mellem KL og regeringen om næste års økonomi.

Ole Vive (V) orienterede fra sundhedsklyngesamarbejdet.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

108. Beslutning om salg af erhvervsgrund Grønlandsgade 18, Haslev

Resume

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, har været udbudt offentligt til salg som en selvstændig grund siden september 2021. Der er den 25. april 2023 modtaget et købstilbud fra HASG Holding ApS ejet af Kenneth Tønnesen, Haslev. Byrådet skal tage stilling til, om købstilbuddet skal accepteres.

Sagsfremstilling

HASG Holding ApS er den 25. april 2023 kommet med et købstilbud på 500.000 kr. for Grønlandsgade 18, Haslev. Tilbudsgiver kom med sit første købstilbud den 18. april 2023, som lød på 400.000 kr., men det blev forkastet administrativt. Tilbudsgiver blev vejledt om, at der skulle komme et noget højere bud, før tilbuddet ville blive fremlagt for byrådet til beslutning. Tilbudsgiver kom den 21. april 2023 med et nyt købstilbud, som lød på 450.000 kr. Det blev også forkastet administrativt.


Årsagen til at købstilbuddene ikke blev fremlagt for byrådet er, at kommunen er forpligtet til at handle økonomisk ansvarligt. Alene kloaktilslutningsbidraget for grunden har kostet kommunen 396.000 kr., og der har derudover været udgifter til tilslutning til vand og landinspektør m.v. Der er for tiden efterspørgsel på erhvervsgrunde, mest i Rønnede, men Haslev kan også blive attraktivt, og derfor vurderes markedsprisen for grunden at være mindst 500.000 kr.


Erhvervsgrunden er på 6.335 m2 og har været udbudt til salg til en vejledende pris på 570.150 kr., svarende til 90 kr./m2. Købstilbuddet svarer til 79 kr./m2.


På grunden ligger der en naturbeskyttet sø og et lavspændingsjordkabel, der forringer grundens værdi. Nabogrunden, der ikke har restriktioner, er udbudt til 105 kr./m2.


Tilbudsgiver ønsker en nedsættelse af prisen grundet disse restriktioner, og da der skal ændres et kabelskab og en lysmast, førend han kan benytte indkørslen til grunden. Dette er dog ikke korrekt, da elskab og lysmast står lige i skellet til nabogrunden. Tilbudsgiver har ytret, at han vil søge om tilladelse til at fjerne den naturbeskyttede sø, hvilket han har fået oplyst, at han ikke skal forvente at få tilladelse til.


Tilbudsgiver ejer firmaet Haslev Sten & Grus ApS, der har til formål at udøve vognmandskørsel samt udlejning af bl.a. maskiner og murer- og entreprenørmaterialer. Tilbudsgiver har mundtligt oplyst, at Holdingselskabet vil udleje grund og bygninger til dette firma.


Erhvervsgrunden har været udbudt til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.


Sagen afgøres af økonomiudvalget, såfremt købstilbuddet forkastes.


Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Beslutning om at forkaste købstilbuddet er fortroligt indtil ugen efter økonomiudvalgets behandling, hvor tilbudsgiver har fået besked om beslutningen. Beslutning om at acceptere købstilbuddet kan offentliggøres, så snart kontrakten er underskrevet fra kommunens side, hvilket forventes at ske ugen efter sagens behandling i byrådet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved accept af købstilbud: 500.000 kr,. som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at tilbud om køb af Grønlandsgade 18, Haslev, på 500.000 kr. fra HASG Holding ApS accepteres,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet på -500.000 kr.,
 3. at der samtidig overføres 10.000 kr. til 2%-kontoen, og
 4. at punkt 2 og 3 finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 111:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

Emma Rasmussen (I) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

Enclosures: 
109. Lukkede meddelelser (Lukket)
110. Digital godkendelse af byrådets referat den 25. maj 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde den 25. maj 2023.


Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

.