Byrådet - 25-06-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 25 juni, 2020 - 11:30
Hent som fil:
114. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

115. Beslutning om opprioritering af beskæftigelsesindsatsen pga. Covid-19

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler i denne sag, at der sker en opnormering af ressourcer til kommunens beskæftigelsesområde, som følge af den voldsomme stigning i ledigheden Covid-19 har medført. Dette for at sikre en hurtig og effektiv indsats og derved undgå at borgerne i Faxe Kommune hænger fast i deres ledighed. Dette vil samtidig understøtte, at borgerne får den indsats de har krav på.

Faxe kommune har den 14.6.2020 i alt 1047 jobparate borgere på hhv. a-dagpenge og kontanthjælp. Dette svarer til en stigning på 33,7 % i forhold til ledighedstallene på samme årstid i årene 2015-2019.  Sidste år på samme tid sås et fald i ledigheden 12,1 %.
Region Sjælland oplever sammenlagt en stigning på 29,2 % - med højeste ledighedsstigning i Solrød Kommune med 45,8 % og laveste stigning i Lolland Kommune med 20,8 %.

I faktiske tal er der ca. 270 flere jobklare ledige i kommunen end før Covid-19. Der kan yderligere forventes en stigning pr. 30.6.2020, da den typiske opsigelsesvarsel for funktionæransatte er 3 måneder

Herudover konstateres ligeledes en stigning blandt aktivitetsparate borgere, som ikke indgår i de officielle ledighedstal.  

50 eksakte personer som fordeler sig på S/H-borgere (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse), borgere på ledighedsydelse, samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Vi kender endnu ikke de endelige konsekvenser af Covid-19, men de økonomiske vismænd, advarer p.t. om at det kan have store konsekvenser for ledigheden langt ind i 2022. Den nuværende delvise åbning af specielt restaurationsbranchen kan mindske ledigheden, samtidig skal der dog være en opmærksomhed på, at der fortsat er en del mørketal. Dette skal ses ud fra, at sælgere, administrationspersonale samt andre funktionærer, typisk har 3 måneders opsigelse. Antallet af disse opsagte medarbejdere, kender vi derfor først 1.7.2020.


Konsekvens:
Konsekvensen af den store stigning i tilgangen af ledige borgere, medfører at der med de nuværende ressourcer i jobcenteret ikke kan leveres en værdig sagsbehandling. Borgerne vil ikke kunne få det kontaktforløb og den meningsfulde indsats de har krav på jævnføre lovgivningen. Faxe kommune øger desuden risikoen for, at blive sat under statens skærpede tilsyn grundet manglende overholdelse af lovgivningens proceskrav.

Der er samtidig risiko for, at specielt de udsatte ledige, bliver hængende i ledighed og bliver skubbet til side, for at imødekomme kravene fra de stærkere borgere. Dette gælder også den målgruppe af borgere, som allerede før Covid-19 var ledige. Der er risiko for, at denne målgruppe nu skubbes endnu længere bag i ledighedskøen.


Ud over den menneskelige konsekvens for den enkelte borger – betyder det også en økonomisk udfordring for Faxe Kommune. Ledige har jf. en lovændring fået indført en ”død” periode og er fortsat dagpengeberettiget, men der er ikke ændret på reglen omkring refusionstrappen, hvilket betyder, at kommunerne, vil opleve endnu flere borgere på den lave statsrefusion.

Den nuværende situation med Covid-19, vil desuden medføre at de forventede resultater, fra de to investeringsprojekter ”Fast-Track” på forsikrede ledige og projekt på ungeområdet, ikke vil nå i mål for 2020 og forventeligt ej heller for 2021.

Jf. MPLOY´s rapport fra foråret 2020, bør vi som kommune have fokus på kommunens forsørgelsestryk. På områderne forsikrede ledige og kontanthjælp, har kommunen hidtil ligget rigtig pænt, men med den nuværende situation, kan dette ikke fortsætte. På fleksjobområdet har der tidligere været bevilget ressourcer, med gode resultater til følge. Der er dog fortsat et højt forsørgelsestryk på området, som nu er i risiko for at stige væsentligt. 

Forslag

  • Inddrage medarbejderne fra investeringsprojektet ”Fast Track” i den daglige drift frem til 30/9 2020 eventuelt i en længere periode. Det vurderes dog fortsat vigtigt, at have fokus på netop den målgruppe af ”udsatte” forsikrede ledige, som projektet varetager,  så disse borgere ikke ender med at falde ud af dagpengesystemet. Der er derfor fortsat et behov for en individuel  og hyppig indsats for denne målgruppe, hvilket kræver at medarbejderne i et sådan projekt har en meget lav sagsstamme.
  • Inddrage den ekstra medarbejder fra investeringsprojektet på Ungeområdet i den daglige drift i 2020 og 2021.
  • Midlertidig ansættelse af ekstra medarbejdere til området ”jobklare ledige” samt borgere på ledighedsydelse.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Forslaget forudsætter en tillægsbevilling.

Udgift:


Opnormering med 2 årsværk til jobklare borgere (Forsikrede ledige og borgere på kontanthjælp)

Midlertidig ansættelse 1/8 2020 – 31/12 2020 (100% indenfor servicerammen)

kr.  200.000 

Midlertidig ansættelse 1/8 2020 – 31/12 2022 (100% indenfor servicerammen)

kr.  1.100.000Opnormering  med 1 årsværk til området for fleksjob og ledighedsydelse

Midlertidig ansættelse 1/8 2020 – 31/12 2021 (50% indenfor servicerammen)

kr.  650.000

Udgift i alt

kr.  1.950.000


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller at anbefaling om opnormering med 3 årsværk godkendes.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 56:

Anbefalet.


Fraværende: René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).Økonomiudvalget, 25. juni 2020, pkt. 135:

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

116. Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af tunnel- og stianlæg i Karise

Sagsfremstilling

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til tillægsbevilling efter resultatet af den offentlige licitation 9. juni 2020. De samlede merudgifter i forhold til budgettet efter forhandlinger af besparelser med lavestbydende andrager 3.907.038 kr. ekskl. moms.


Der er 9. juni 2020 afholdt licitation, hvor tre entreprenørfirmaer afgav tilbud på opgaven. Alle tilbud var konditionsmæssige.

Lavestbydende var entreprenørfirmaet Jorton A/S, hvis bud lød på 9.852.000 kr. ekskl. moms.


Efter foreslåede besparelser (stihældningen øges på østsiden til 9,8 % - svarende til stihældningen på vestsiden) kan entreprenørudgiften reduceres til 8.939.710 kr. ekskl. moms. Til de nævnte entreprenørudgifter skal lægges ekspropriationserstatninger, udgifter til sporspærring, byggeledelse med videre, hvorefter den samlede anlægsudgift er beregnet til 12.307.038 kr. ekskl. moms. Heraf er der på nuværende tidspunkt er afholdt 1.434.898 kr. ekskl. moms til projektering, afholdelse af licitationer og udgifter i forbindelse med ekspropriationer.

Se bilag med økonomioversigt - udarbejdet på grundlag af licitationsresultatet og efterfølgende forhandlinger med lavestbydende.


Uanset de opnåede besparelser er der ikke budgetmæssig dækning for de nævnte anlægsudgifter, idet der kun er givet anlægsbevilling på i alt 8.400.000 kr., hvoraf der som nævnt er brugt ca. 1,4 millioner kr.

Se bilag med oversigt over forbrug - opgjort pr. 17. juni 2020.


Gennemførelse af projektet på grundlag af ovennævnte tilbud med de angivne besparelser vil derfor kræve en tillægsbevilling på 3.907.038 kr. ekskl. moms.


Tidsplan for gennemførelsen kan ikke oplyses, før der er opnået tilladelse til sporspærring fra Østbanen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er i 2018, 2019 og 2020 givet anlægsbevillinger på i alt 8.400.000 kr. Der er afholdt udgifter på ca.1,4 mio. kr.

Gennemførelse af projektet vil, på baggrund af den afholdte licitation koste 12.307.038 kr. inkl. de afholdte udgifter.

Gennemførelse af anlæg af stitunnel i Karise vil således kræve en tillægsbevilling på 3.907.038 kr.  


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.907.038 kr. finansieret fra kommunens kassebeholdning til betaling af merudgifterne til stitunnel i Karise.Teknik & Miljøudvalget, 25. juni 2020, pkt. 84:

For indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V) og Henrik Aakast (V).

Imod indstillingen stemte Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A) og Michael Christensen (C).


Anbefales.


Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 25. juni 2020, pkt. 136:

For Teknik &  Miljøudvalgets indstilling stemte Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Knud Erik Hansen (A) stemmer imod at give yderligere tillægsbevilling til tunnel under banen i Karise, da det vurderes hensigtsmæssigt at vente med denne og koordinere med anlæggelse af nye skinner. Dertil vurderes det ikke, at denne tunnel bør prioriteres nu i en tid med begrænset finansieringsgrundlag.

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Beslutning

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 13: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (1) og Liberal Alliance (1).

Imod stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1) stemte imod at give yderligere tillægsbevilling til tunnel under banen i Karise, da det vurderes hensigtsmæssigt at vente med denne og koordinere med anlæggelse af nye skinner. Dertil vurderes det ikke, at denne tunnel bør prioriteres nu i en tid med begrænset finansieringsgrundlag.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

117. Ansættelse af kommunaldirektør (Lukket)
118. Beslutning om salg af del af Sneholmgårdsvej 52, Dalby (Lukket)
119. Beslutning vedr. forlig (Lukket)