Folkeoplysningsudvalget - 15-09-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 15 september, 2022 - 17:00
Hent som fil:
51. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

52. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Resume

Sagsresume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2022.

Sagsfremstilling

Der er ikke særlige forhold at orientere om på nuværende tidspunkt.
Som det fremgår, er forventningen ultimo august, at budgettet kan overholdes. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 15.985 kr.

Budgetopfølgningen fremgår af bilaget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

53. Beslutning om fordeling af udviklingspuljen 2. runde 2022

Resume

Udviklingspuljen støtter foreningslivets uddannelse af trænere/instruktører, anskaffelser af materialer/redskaber og en række udviklingsinitiativer i øvrigt. I denne sag skal Folkeoplysningsudvalget tage stilling til fordeling af anden runde af Udviklingspuljen 2022.


Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal godkende fordelingen af udviklingspuljens anden ansøgningsrunde pr. 15. august 2022.

Administrationen vedlægger bilag over foreslået fordeling og procentsatser.


Budget:

Det samlede budget i 2022 er på kr. 553.519,-


Der blev bevilliget kr. 487.466,40,- til puljens 1. runde. Hvilket giver et restbeløb på kr. 66.052,60. Administrationen har skriftligt og telefonisk forespurgt de foreninger, som har søgt til 1. runde, om de forventer at benytte de bevilgede beløb. Foreningerne svarer, at de forventer at kunne benytte de bevilligede midler, og at en stor del af kursus- og uddannelsesforløbene vil finde sted i 4. kvartal 2022.


Administrationen har til 2. runde modtaget ansøgninger fra 14 foreninger på samlet kr. 380.239,- Heraf har de 5 foreninger også søgt i 1. runde. Hvis de 9 foreninger, som kun har søgt i 2. runde tildeles tilskud, vil der være en rest på kr. 13.362,- som administrationen foreslår går videre til en 3. runde.


Retningslinjer:

Retningslinjer for Udviklingspuljen angiver følgende prioritering af ansøgningerne:

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge


Forslag til fordelingen:

De resterende midler foreslås fordelt efter samme procentsatser som i 1. runde, henholdsvis 50 % til kurser og uddannelse og 20 % til større materialeanskaffelser. Det foreslås, at de resterende midler i 2. runde fordeles således, at de foreninger, der ikke har søgt i 1. runde prioriteres, idet der på nuværende tidspunkt ikke vil være midler nok til alle 14 foreninger. Følges forslaget til fordeling, vil det indebære en rest på kr. 13.362,- som administrationen foreslår går videre til en 3. runde. De 5 foreninger som har søgt i begge runder, vil automatisk få deres ansøgning videre i 3. runde.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,


 1. at procentsatsen for kurser og uddannelser fortsat er 50 %,
 2. at procentsatsen for større materialeanskaffelser fortsat er 20 %
 3. at udbetalingerne i 2. fordelingsrunde foretages, så de foreninger, som ikke har søgt i 1. runde prioriteres frem for de foreninger som har modtaget støtte i 1. runde.
 4. at restbeløbet kr. 13.362,- går videre til 3. runde
 5. at de 5 foreninger som har søgt i begge runder, automatisk vil få deres ansøgning videre i 3. runde.


Beslutning

Godkendt.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

54. Godkendelse af ansøgninger til Talentpuljen 2. halvår 2022

Resume

Faxe Kommunes Talentpulje har til formål at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere. Udvalget besluttede på mødet d. 16. september 2021, at afsætte 75.000 kroner til Talentpuljen i 2022, efter samme finansieringsmodel som i 2021. Til den anden runde, (2. halvår 2022) har administrationen modtaget 4 ansøgninger. Udvalget skal nu behandle ansøgningerne og godkende evt. tilskud hertil.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret

 • Målgruppen: Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 op til 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.
 • Begrænsninger: Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.
 • Ansøgning: Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.


Retningslinjerne for Talentpuljen er vedlagt som bilag på sagen.

Ansøgere pr. 15. august 2022

Administrationen har modtaget ansøgninger fra:

 1. Haslev Svømmeklub - Ansøger om tilskud til 2 medlemmers videreudvikling på nationalt niveau.
  Der søges tilskud til behandling og forebyggelse af skader hos fysioterapeut a 10.000 kr.


 1. Haslev Bokseklub af 1976 - Ansøger om tilskud til 1 medlem der bokser på landsholdet. Dette medlem har tidligere modtaget 17.000 kr. fra Talentpuljen.
  Der søges tilskud til transport og deltagelse i træningslejr, turneringer og landsholdssamlinger i Danmark og udlandet a 17.000 kr.
 2. Haslev Karate Skole - Ansøger om tilskud til to elevers deltagelse i VM - (World Championship) i Polen d. 15. sep-18.sep 2022.
  Der søges tilskud til stævnegebyr, transport (bil), færger og hotelophold a 6.495 kr.


 1. Rønnede Golfklub -
  Ansøger om tilskud til 1 medlem, der arbejder hen mod at blive professionel golfspiller. Der søges tilskud til udstyr, kørsel, bro, turneringsfee, ekstra undervisning, medlemskab i anden klub for at kunne benytte indendørs træningsfaciliteter om vinteren a 55.000 kr. (ansøger fyldte 25 år i marts 2022).


Administrationens opsummering og anbefaling
Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og vurderer, at 3 ansøgninger opfylder Talentpuljens retningslinjer og indstiller, at der gives tilskud som ansøgt.
Den fjerde ansøgning fra Rønnede Golfklub, er ikke medtaget, da ansøger ikke lever op til retningslinjernes aldersgrænse, Ansøger fyldte 25 år i marts 2022.


Der søges for et samlet beløb a 33.495 kr. i anden runde af årets pulje. Der er i første halvår godkendt ansøgninger for 14.200 kr. Årets restpulje er derfor på 27.305 kr.

Ansøgningsoversigt er vedlagt som bilag på sagen.


Sagens videre forløb

Udvalget skal på mødet i december beslutte, hvorvidt Talentpuljen skal fortsætte i 2023 og en evt. finansieringsmodel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at følgende ansøgninger til Talentpuljen godkendes:

 1. Haslev Svømmeklubs ansøgning a 10.000 kr.
 2. Haslev Bokseklubs ansøgning af 1976 a 17.000 kr., og
 3. Haslev Karate Skoles ansøgning a 6.495 kr.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at Haslev Karateskoles ansøgning reguleres forholdsmæssigt, da deltagelsen fra Karateklubben er reduceret til én.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

55. Orientering om status på Folkeoplysningspolitikkens handleplan 2022

Resume

I henhold til Folkeoplysningsloven skal alle kommuner have en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Denne politik (Folkeoplysningspolitikken 2021- 2025) følges op af en handlingsplan, med aktiviteter og projekter, der bidrager til at realisere politikken. På mødet i september 2021 godkendte Folkeoplysningsudvalget handleplanen for Folkeoplysningspolitikken 2021 -2025. Folkeoplysningsudvalget skal nu tage status vedr. handleplanen og nye projekter til igangsætning til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvorfor en politik og handleplan?
Folkeoplysningspolitikken beskriver en fælles retning for, hvordan alle aktører på det folkeoplysende område, forener kræfter og ressourcer for, at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne, i en fireårig periode. Politikken skal motivere og støtte de folkeoplysende foreninger til, at udvikle egne kompetencer og angive hvilke temaer, der skal prioriteres i perioden fra 2021 til 2025 indenfor det folkeoplysende område.

Folkeoplysningspolitikken 2021- 2025 følges op af en handlingsplan, med aktiviteter og projekter, der bidrager til at realisere politikkens vision og mål.

I en efterfølgende sag (pkt. 56) drøfter Udvalget det videre arbejder i Folkeoplysningsudvalget, sammen med projekter fra Kultur- og fritidshandleplanen og anbefalinger fra det tidligere Folkeoplysningsudvalg.

Status på første halvår 2022
I al væsentlighed er projekter og aktiviteterne i første halvår 2022 (jvf. handleplanen) realiseret. Et enkelt projekt er byttet med et senere projekt, så der er overensstemmelse mellem handleplanerne for folkeoplysningspolitikken og Kultur- og Fritidspolitikken (den opdateret handleplan er vedlagt som bilag).

 • 2 samarbejdsprojekter mellem aftenskoler og biblioteker: Projekt flyttes, så der er overensstemmelse med Kultur- og Fritidshandleplanen.
 • Opgradering af eksisterende faciliteter (udarbejdelse af facilitetsudviklingsplan): Planen er udarbejdet og afventer kommende budgetforhandlinger.
 • Styrke brugen af Boblberg og eventkalender: Projektet er igangsat og afventer den sidste grafiske tilpasning af brugerfladen.
 • Udvikling af nyt format for udvikling- og inddragelseskurser for trænere, ledere og bestyrelser: Projekt igangsat.
 • Udvikling af opstartspakke til nye foreninger.
 • Klippekort til foreningslivet - Projekt fremrykket og igangsat, så der er overensstemmelse med Kultur- og Fritidshandleplanen.

Oversigt over projekter som igangsættes i anden halvdel af 2022

 • Analyse af lokalebrug (også i dagtimerne): projektet flyttes til 2023.
 • Udvikling af opstartspakke til foreninger.
 • Kortlægning af foreningsaktiviteter for handicappede.
 • Rådgivning vedr. eventafvikling: Projekt flyttes, så der er overensstemmelse med Kultur- og Fritidshandleplanen.


Oversigt over projekter som igangsættes i 2023

 • Opdatering af guide/retningslinjer for større arrangementer i Faxe Kommune
 • Fokus på idræt i naturen (Nudging)
 • Digital registrering i hallerne.


Sagens videre forløb
Administrationen indstiller, at der laves en ny status før sommeren 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om status på handleplanen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

56. Godkendelse af plan for det videre arbejder i Folkeoplysningsudvalget

Resume

Dette punkt er en orientering om udviklingsarbejde på det folkeoplysende område i de kommende år. Sagen indeholder en oversigt/beskrivelse af de emner/projekter som Folkeoplysningsudvalget har valgt at beskæftige sig med ud over de projekter som ligger under Folkeoplysningspolitikken, som blev gennemgået under forrige punkt. Udvalget skal i denne sag beslutte projektplanen for det videre forløb.


Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har i indeværende år arbejdet med adskillige emner og projekter, som tager udgangspunkt i den vedtagne Folkeoplysningspolitik, samt den tilhørende handleplan, disse er gennemgået i forrige punkt.


Ud over projekter fra handleplanen til Folkeoplysningspolitikken, har udvalget også projekter som knytter sig til Kultur- og Fritidspolitikkens handleplan (se bilag) samt anbefalinger fra det gamle udvalg. De relevante emner fra handleplanen gennemgås her:


Projekter i forbindelse med Kultur- og fritidspolitiks handleplan for perioden 2020- 2024:

 • Fyrtårne og events - fokus på støtte til større arrangementer/begivenheder i foreningerne - 2. halvår 2023
 • Natur - Projekt med fokus på idræt i naturen, udvikling af aktiviteter mv. i forbindelse med Nordskoven/Haslev Orned - 2. halvår 2022
 • Synlighed og kendskab - Aktiviteter for handicappede, information om hvilke foreninger som har aktiviteter for handicappede på foreningsportalen - 2. halvår 2022


Til Folkeoplysningsudvalgsmødet i marts, blev anbefalingerne fra det tidligere folkeoplysningsudvalg drøftet, og udvalget valgte prioritere følgende emner:


 • Dialogmødets form og indhold
 • Uddannelse - kurser
 • Synlighed – tale frivilligheden op
 • Gennemgang af regelsæt og halkontrakter, aftenskoler, faciliteter og aktiviteter, tilskud


Ud over disse, havde det gamle udvalg også anbefalet at arbejde med følgende:

Arbejdsform:

 • Besøg i lokale foreninger
 • Introduktionsmateriale til nye medlemmer om arbejdsform og indhold
 • Dagsordens form skal være brugervenlig


Projekter:

 • Forpligtende samarbejde om specifikke opgaver (OPP/offentlig-privat samarbejde).
 • Samarbejde med Jobcenter og andre organisationer om indgang til arbejdsmarked.
 • Opgradering af faciliteter
 • Fokus på medlems- og foreningsudvikling
 • Fokus på frivillighed kontra lønnede.


Opsummering


Med dette punkt får udvalget lejlighed til at drøfte det fremadrettede arbejde og tage stilling til om der fortsat skal arbejdes videre med anbefalingerne fra det gamle udvalg - og hvis ja, i hvilket omfang.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at handleplanen til Kultur- og Fritidspolitikken tages til efterretning og
 • at anbefalingerne fra det tidligere udvalg drøftes, herunder aktuel status og eventuelt yderligere prioriteringer

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at udvalget valgte at fastholde den tidligere prioritering

 • Dialogmødets form og indhold
 • Uddannelse - kurser
 • Synlighed – tale frivilligheden op
 • Gennemgang af regelsæt og halkontrakter, aftenskoler, faciliteter og aktiviteter, tilskud


samt at arbejde videre med, besøg i lokale foreninger og introduktionsmateriale til nye medlemmer, herunder et årshjul.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

57. Drøftelse om folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed

Resume

Denne sag er en fortsættelse på drøftelsen på udvalgets møde i juni om fremtidens bud på den folkeoplysende uddannelses- og kursusvirksomhed i Faxe Kommune.

I denne sag skal udvalget drøfte rammerne for fremtidens folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed, så der kan være et oplæg til drøftelse på dialogmødet den 4. oktober.


Endelige beslutninger om rammer for uddannelsesvirksomheden og konkret kursusprogram træffes på et senere møde.

Sagsfremstilling

Indledning/strategi

Administrationen har samlet input og forslag fra drøftelsen i juni (se bilag).

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et bud på en strategisk ramme over uddannelses- og kursus området (se bilag). Det er sket på baggrund af input fra juni-mødet, eksisterende interne kursustilbud, samt kursustilbud fra eksterne udbydere, fx. lands-/specialforbund, DIF/ DGI og Center for Frivilligt Socialt arbejde.


Det strategiske bud ligger op til, at Faxe Kommune primært udbyder uddannelse og kurser til foreningernes bestyrelsesmedlemmer, ledere/nøglefrivillige samt til ung trænere/ung ledere. Sidstnævnte målgruppe er ikke højt prioriteret af hverken specialforbund eller landsorganisationer generelt set, hvilket er baggrunden for at administrationen foreslår at øge indsatsen på det område.


Folkeoplysningsudvalget skal derfor drøfte om man er enige i det strategiske bud for fremtidens uddannelsesvirksomhed - og at det kan være oplægget til drøftelsen den 4. oktober.


Grundprogram

Faxe Kommune, inkl. Folkeoplysningsudvalg, Frivilligråd og administration udbyder allerede en del uddannelse og kurser, som matcher den strategiske ramme, men der skal mere til for at kunne beskrive et grundprogram for den fremtidige uddannelsesvirksomhed.


I næste fase tænkes de eksisterende tilbud gennemgået, tilpasset og suppleret med relevante input fra dagens drøftelser og dialogmødet den 4. oktober. Administrationen vil ligge op til at der kommer til at indgå ung træner uddannelse/kurser, flere spot-/emnekurser (fx brug af sociale medier), ligesom der vil blive tænkt i flere netværk for ledere og trænere i grundprogrammet.


Et forslag til grundprogram kommer sammen med opfølgningen på dialogmødets uddannelsestema til behandling på udvalgets møde i december.


2023

Til december forventes også et udkast til program for 2023 præsenteret sammen med grundprogrammet.


Opsamling

Med ovenstående ligger administrationen op til drøftelser af en strategisk ramme for uddannelsesvirksomheden, muligheder for at give input og forslag til såvel grundprogram som årsplan for 2023.


Administrationen kan endvidere oplyse at der arbejdes på et prøvetilbud om ung træner uddannelse allerede her i efteråret 2022, idet der har vist sig mulighed for at købe et mindre antal pladser på et udviklingsforløb som Køge Kommune har sat gang i. Erfaringer herfra forventes at kunne bidrage til et selvstændigt tilbud i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at administrationens oplæg drøftes
 • at den strategiske ramme anvendes som oplæg på dialogmødet den 4. oktober
 • at den fremtidige uddannelses- og kursusvirksomhed (strategi og grundprogram) besluttes på udvalgets møde i december 2022.


Beslutning

Godkendt.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet.

58. Drøftelse vedr. foreningernes synlighed

Resume

På udvalgets møde i juni, tog udvalget beslutning om, ikke længere at deltage i afholdelsen af Foreningernes dag, som tidligere er blevet arrangeret i samarbejde med Frivilligrådet.

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med foreningernes synlighed på anden vis. Denne sag er en opfølgning på dette og oplæg til at udvalget beslutter hvad der skal arbejdes videre med.


Sagsfremstilling

Udvalget ønskede at arbejde videre med foreningernes synlighed, og administrationen har i den forbindelse kigget på flere muligheder i forhold til dette.

Inden udvalget drøfter hvordan man ønsker at arbejde videre med synlighed, bør følgende spørgsmål drøftes:


 • Hvad skal synligheden bidrage til?
 • Hvorfor ønsker udvalget at arbejde med synlighed?
 • Hvor vil udvalget have sit fokus?
 • Hvem er målgruppen?


Muligheder for synliggørelse

Administrationen giver her en række forslag til hvordan foreningerne kan synliggøre sig. Forslagene er opdelt i henholdsvis fysiske møder mellem borgere og foreninger, og de digitale muligheder for synliggørelse og overblik.


De fysiske muligheder:

 • via Foreningernes dag lignende arrangement
 • via deltagelse i Kulturnætter
 • Arrangere Åbent "foreningshus" i hele kommunen - på samme tidspunkt
 • Åbne uger - længere åbent hus periode - også gerne i den/de samme uger.


De digital muligheder:

 • via Boblberg/Aktivitetskalender (findaktiviteter.dk/faxe)
 • via præsentationer på Foreningsportalen
 • via Kommunens Facebookside og indslag her om den gode foreningshistorie


Med afsæt i ovenstående forslag, skal udvalget drøfte mulighederne for foreningers synliggørelse, hvilken rolle og mulig støtte som Folkeoplysningsudvalget ønsker at bidrage med samt hvilke muligheder der skal arbejdes videre med.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget drøfter oplæg til synliggørelse af foreningerne og hvad der skal arbejdes videre med.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget drøfte spørgsmålene:


 • Hvad skal synligheden bidrage til?
 • Hvorfor ønsker udvalget at arbejde med synlighed?
 • Hvor vil udvalget have sit fokus?
 • Hvem er målgruppen?


Administrationen udarbejder et notat med udvalgets reflektioner omkring ovenstående spørgsmål. Notatet vedhæftes referatet. Udvalget ønsker at arbejde videre med hjælp til selvhjælp samt en værktøjskasse.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen(A) og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

59. Orientering fra Plan & Kulturudvalget

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmer med plads i Plan- & Kulturudvalget orienterer mundtligt om seneste nyt fra udvalgets arbejde af betydning for det folkeoplysende område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Benny Agergaard orienterede om at der står budget på skemaet.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen(A) og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

60. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Nyt fra task Force - Uddannelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd

Repræsentanten orienterer udvalget.


Eventuel sidste nyt fra administrationen

Administrationen orienterer om sidste nyt.


RUS-møde

Den 15. august blev der afholdt temamøde om den danske alkoholkultur med fokus på hhv. ældre og unge. Der var en bred gruppe af deltagere, inkl. repræsentanter for et antal folkeoplysende foreninger. De og andre frivillige foreninger var inviteret til at deltage. Program er vedlagt som bilag. Suppleres på mødet med kort opsamling fra mødet.


Nordskoven/Haslev Orned

Der blev afholdt dialogmøde vedr. skoven den 31. august på Nordskovskolen. Se vedhæftede Dias samt Notat ark med ønsker fra de fremmødte.


Aftenskolernes brug af kommunale lokaler

Der er en dialog i gang omkring afholdelse af møde vedr. næste sæson med de aftenskoler som tidligere har søgt et høj tilskud til lokaleleje. Dette forventes afholdt i løbet af efteråret.


Genberegning af tilskud til Aftenskoler

På udvalgets møde den 21. juni, blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt AOF Østsjælland og FOF Sydøst havde brugt regnskabet for 2. halvår 2021 som baggrund for ansøgningen af tilskud.

Administrationen rettede henvendelse til aftenskolerne og det blev bekræftet at AOF Østsjælland havde benyttet 2. halv år 2021. FOF Sydøst havde ikke benyttet 2. halvår. Vi modtog et nyt regnskab, og på baggrund af dette har administrationen lavet en ny beregning.

Tabellen viser, hvad der blev forelagt udvalget den 21.6, og hvad den nye beregning har betydet.

Aftenskole

Den første beregning

Genberegnet

AOF Østsjælland

370.801 kr.

377.516 kr.

LOF Haslev

511.959 kr.

521.230 kr.

LOF Faxe

514.423 kr.

523.739 kr.

FOF Sydøst

385.276 kr.

359.791 kr.

Dalby-Tureby Husflid

4.897 kr.

4.966 kr.

Tilskuddene er udbetalt den 30.6.22.


Status på stikprøver på Lokale- og Aktivitetstimetilskud

Stikprøverne er afsluttet og der er kun lavet meget små justeringer.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lone Elgkær orienterede om hhv. Task Force og Ungdomsskolen. Henrik Aakast orienterede om Frivilligt samråds seneste møde samt om Frivilligkonferencen. Nicolai Nøddebo orienterde om de foreninger der har mistet mange medlemmer under Corona. Benny Agergaard orienterede om ukrainske flygtninge, hvor et stigende antal børn og unge vil komme ud i foreningslivet samt om at der er sendt indbydelse ud til dialogmødet. Poul Erik Holm orienterede om RUS-mødet, udvalget ønsker at drøfte unge og alkohol i foreningerne, på deres næste møde. Poul Erik Holm orienterede om høringssvar vedr. budget 2023(se bilag).


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen(A) og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

61. Sager til næste møde

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

December - 2022

 • Opsamling på Dialogmødet
 • Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022
 • Opsamling på dialogmødet i oktober
 • Emner til dialog med Plan & Kulturudvalget i januar, herunder særligt mødetema?
 • Beslutning om Talentpulje i 2023
 • Synlighed
 • Unge og alkohol i foreningerne


Januar - 2023 (heldagsmøde)

 • Dialog med Plan & Kulturudvalget / Særligt mødetema
 • Budget 2023 - Folkeoplysningsudvalget
 • Udviklingspuljen pr. 15. december 2022
 • Talentpuljen pr. 15. december 2022 (Hvis den fortsætter)
 • Indstilling til Fritidsprisen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten over emner til de næste møder godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at der til decembermødet blev tilføjet punkt om synlighed samt unge og alkohol i foreningerne.


Katja Hald og Nellie Brasted(V) deltog ikke i mødet. Lisette Lind Larsen(A) og Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

62. Eventuelt

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beslutning

Intet at referere.