Folkeoplysningsudvalget - 16-09-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 16 september, 2021 - 17:00
Hent som fil:
45. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

46. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Resume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen fremgår af bilaget. Her fremgår, at det er forventningen at budgettet kan overholdes.

For at understøtte indsatsen i kommunerne har Kulturministeren udstedt en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet og lokaler, såvel for voksenundervisning (aftenskoler) som de frivillige folkeoplysende foreninger. Der er samtidig givet mulighed for at fravige regler for tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for deltagelse m.m.

Det betyder derfor, at de kommunale folkeoplysende tilskud i Faxe Kommunen kan tildeles uændret - og uden reduktioner for aktiviteter der måtte være aflyst grundet Corona-restriktioner i indeværende år.

Folkeoplysningsudvalget traf på mødet den 23. januar 2021 grundlaget for beregningerne til tilskud til aktivitets- og lokaletilskud, samt tilskuddet til voksenundervisning/aftenskoler for 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

47. Godkendelse af handleplan for Folkeoplysningspolitikken 2021 - 2025

Resume

Folkeoplysningspolitikken 2021- 2025 følges op af en handlingsplan, med aktiviteter og projekter, der bidrager til at realisere politikken. I denne sag præsenteres et forslag til en handleplan for realisering af Folkeoplysningspolitikken 2021 - 2025. Planen har fokus på de første 1½ - 2 år. Udvalget skal nu godkende handleplanen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningspolitik 2021- 2025 blev godkendt af Byrådet d. 24. juni 2021. Den foreliggende handleplan omfatter aktiviteter og projekter, der skal bidrage til at realisere politikkens vision og fokusområder hen over en 4 årig periode. Handleplanen omfatter såvel nye initiativer, som kendte projekter fra Kultur & Fritidspolitikken, der indgår i denne sammenhæng.


Handleplanen

Handleplanen tager udgangspunkt i de fire udviklingsområder, som er omtalt i politikken. Områderne er:


 1. Partnerskaber og den ligeværdige dialog
 2. Faciliteter
 3. Det skal være let at drive en folkeoplysende forening
 4. Mangfoldighed og fællesskab


For at sikre en løbende, dynamisk udvikling i hele politikkens periode 2021 - 2025, er der lagt op til, at handleplanen udvikles og tilpasses undervejs. Det foreliggende forslag til handleplan fokuserer derfor på de første 1½ - 2 år. Der lægges op til status og opdatering af handleplanen i august/september 2022.


Udkast til handleplanen er vedlagt som bilag til sagen.


Opsamling

Projekterne i forslaget til handleplan forventes samlet set at bidrage til at virkeliggøre politikken.
Administrationen indstiller, at handleplanen godkendes som skitseret, og følges op med en status og opdatering i eftersommeren 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningspolitikkens handleplan godkendes og at der afholdes en status i august/september 2022.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at foreningsudviklingskurset tilføjes hvert andet år under fokusområdet ”det skal være let at drive en folkeoplysende forening” og at administrationen undersøger den digitale kommunikation mellem forening og kommune.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

48. Beslutning om Corona-justering af tilskudsordninger for 2022

Resume

Under hensyntagen til corona-restiktioner og foreningernes aktivitetsmuligheder besluttede Folkeoplysningsudvalget, på deres møde d. 23. januar 2021, en særlig tilskudsmodel for aktivitetstime-, lokale- og aftenskoletilskud i 2021.
Udvalget skal nu beslutte om der skal etableres tilskudsmodeller for foreningernes tilskud i 2022 eller ikke. Og hvis ja, efter hvilken model, de folkeoplysende foreninger, kan forvente at få tilskud i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund - Tilskudsmodel for 2021
Folkeoplysningsudvalget godkendte understående model for ansøgning af aktivitetstime-, lokale- og aftenskoletilskud for 2021.

a) Aktivitetstimetilskud

tilskud i 2021 sker efter samme timetal som foreningerne indberettede i 2020. Nye foreninger søger på baggrund af timetal for 2020 da de ikke har nogen tal med 2019

som baggrund.


b) Lokaletilskud

tilskud 2021 beregnes på baggrund af afholdte udgifter for 2020, men udgiftsniveauet for 2020 indgår ikke i den 3-årige gennemsnitsberegning.


c) Aftenskoletilskud:

tilskud i 2021 tager udgangspunkt i regnskab 2019, bortset fra lokaletilskud som søges som sædvanligt.


Administrationens erfaringer med tilskudsmodellen for 2021
Administrationens oplevelse er, at der har været stor tilfredshed blandt foreningerne med løsningen - den har givet økonomisk tryghed og var nem at administrere.

Tilskudsmodel for 2022
I flere sammenhænge beregnes foreningernes tilskud på basis af aktiviteterne i 2021, hvor corona stadigvæk har begrænset foreningernes aktivitetsmuligheder - særligt i første halvår. Det er baggrunden for at Udvalget nu skal beslutte om der skal indføres alternative tilskudsmodel for 2022 eller ikke.

Administrationen har udarbejdet 3 scenarier som udgangspunkt for drøftelsen.

 • Scenarie 1. Tilskudsmodel fra 2021
  Dette scenarie bygger på samme tilskudsmodel som 2021 - altså at modellen for 2021 forlænges til også at gælde 2022
 • Scenarie 2. Light-model
  Tilskud baseres fortrinsvis på normal praksis, med undtagelse af aktivitetstimetilskud og aftenskolernes regnskabsperiode.

a) Aktivitetstimetilskud

Tilskud i 2022 beregnes alene på grundlag af aktiviteterne i 2. halvår 2021. Her har foreningslivet været genåbnet. Beregningsnøglen burde, alt andet lige, stille foreninger rimelig lige og i sidste ende give ca. den samme tilskudsfordeling, som hvis hele 2021 havde været et normalt foreningsår.


b) Lokaletilskud

Tilskud 2021 beregnes på baggrund af afholdte udgifter for 2021, efter "normal" praksis


c) Aftenskoletilskud:

Tilskud i 2022 tager udgangspunkt i et halvt regnskabsår (2. halvår af 2021). Lokaletilskud som søges efter "normal" praksis.


 • Scenarie 3. tilskudsfordeling uddeles efter tidligere praksis
  Tilskud baseres på de reelle tal for 2021 efter "normal" praksis og alternative fordelingsmodeller droppes.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at scenarie 2. (Light-modellen) vælges, da den giver foreningerne et ens udgangspunkt og tager udgangspunkt i en mere normaliseret ansøgningspraksis.


 • Fordel ved fastholdelse af fordelingsmodel:
  Fordelen ved en fastholdelse af tilskudsmodel er, at alle foreninger har et ens udgangspunkt for ansøgning af tilskud. Alle foreninger har haft mulighed for at afholde deres aktivitet som vanligt i 2. halvår af 2021, og alle corona-restiktioner er ophævet for foreningslivet.
 • Ulempe med fastholdelse af fordelingsmodel:
  Ulempen ved en fastholdelse af tilskudsmodellen er, at ansøgning af aktivitetstimetilskud og aaftenskoletilskud muligvis vil kræve lidt mere administrativt for foreninger. Lister skal tilpasses den reducerede tilskudsperiode.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at scenarie 2.(light-model) for tilskud til foreninger og aftensskoler i 2022 vælges.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

49. Beslutning om fordeling af Udviklingspuljens 2. runde 2021

Resume

Udviklingspuljen støtter foreningslivets uddannelse af trænere/instruktører, anskaffelser af materialer/redskaber og en række udviklingsinitiativer i øvrigt.
I denne sag skal Folkeoplysningsudvalget tage stilling til fordeling af anden runde af Udviklingspuljen 2021.

Sagsfremstilling

Ansøgning til puljen
Følger udvalget indstillingerne, vil der i denne ansøgningsrunde blive fordelt tilskud for i alt 94.311 kr.

Udviklingspuljen har et restbeløb på 97.116,50 kr.

Administrationen har vedlagt bilag over foreslået fordeling og procentsatser (Markeret med grønt) som skal godkendes, til sagen.

 • Der er modtaget ansøgninger fra 17 foreninger for i alt 821.877,00 kr.
  Overblik over alle ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.
 • Heraf er der 11 foreninger som har ansøgt for samlet 225.960 kr. til kursus/uddannelse.
  Overblik over ansøgninger for Kurser og Uddannelse er vedlagt som bilag til sagen.


Budget/Rammer

Udviklingspuljens samlede budget i 2021 er på i alt 551.610 kr. I løbet af året er der foretaget nedenstående disponeringer fra puljen:


 • -25.000 kr. overført til talentpuljen
 • -470.453,25 kr. bevilliget i 1. runde (december 2020)
 • 22.603,75 kr. i overskud fra 1. runde
 • 18.358 kr. tilført fra talentpuljen (ej uddelt)


Der er derved 97.118,50 kr. til brug for uddeling til 2. runde.


Retningslinjer (Opsummeret)

Retningslinjerne for Udviklingspuljen angiver følgende prioritering af ansøgningerne:

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge


Retningslinjerne er vedlagt som bilag til sagen


Opsamling

Administrationen vurderer at uddannelse bør prioriteres ved denne lejlighed, idet mange uddannelser/kurser har været udsat på grund af corona-vilkår. Hertil kommer så at rest-budgettet i udviklingspuljen er på 97.118,50 kr. matcher de indsendte uddannelsesønsker og en støtte hertil på 25 %.


Derfor foreslår Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, at der i 2. runde tildeles tilskud til uddannelse for i alt 94.311 kr. (ansøgningsbeløb og beregning fremgår af vedhæftede bilag). Ansøgninger der ikke kunne prioriteres i denne runde medtages til en eventuel restfordeling senere på året, samt at to ansøgninger flyttes til lokaletilskud. (Se vedhæftet bilag)


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerserevice indstiller

 1. at der udbetales tilskud for i alt 94.311 kr. til uddannelse
 2. at øvrige ansøgninger medtages til en eventuel restfordeling senere i 2021 eller overføres til første runde i 2022.
 3. at to ansøgninger flyttes til lokaletilskud.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at ansøgningen vedr. redningsveste udgår fra bilaget "overblik over ansøgninger for kurser og uddannelse" og overgår til restfordelingen af puljen.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

50. Beslutning om fordeling af Talentpulje 2021

Resume

Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjerne for Talentpuljen på deres møde d. 23. januar 2021. Puljens formål er at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere.

Til den første runde, (2. halvår 2021) har administrationen modtaget 5 ansøgninger. Udvalget skal nu behandle ansøgningerne og godkende tilskud hertil.


Sagsfremstilling

Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret


 • Målgruppen: Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 - 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.
 • Begrænsninger: Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.
 • Ansøgning: Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.


Retningslinjer er vedlagt som bilag på sagen.


Ansøgere pr. 15. august 2021

Administrationen har modtaget ansøgninger fra Haslev Bokseklub af 1976, Dalby Gymnastik og Idrætsforening, Roklubben Viking, Haslev Billard og Team Faxe Håndbold.


Der søges for et samlet beløb a 56.642 kr.


 1. Haslev Bokseklub af 1976: Der søges tilskud til 1 bokse-talent, som er udtaget til ungdomslandsholdet. Der søges tilskud til transport, samt gebyr for deltagelse på træningslejre og internationale turneringer (både indenlands og udenlands). Ansøgningsbeløb: 17.000 kr.
 2. Dalby Gymnastik og Idrætsforening: Der søges tilskud til håndboldholdet U-17´s transport i forbindelse med opstartsstævner. Holdet er et af de bedste i regionen. Ansøgningsbeløb: 2.944 kr.
 3. Roklubben Viking: Der søges tilskud til 1 ro-talent i forbindelse med leje af specifik bådtype og køb af ro-tøj . Ansøgningsbeløb: 9.198 kr.
 4. Haslev Billard: Der søges tilskud til 2 billardtalenters transport til regionsfinale og landsfinale. Ansøgningsbeløb: 2.500 kr.
 5. Team Faxe Håndbold: Der søges tilskud til kørsel, ekstra træning og træning i motionscenter til U13 Piger (5 spillere), U15 Piger hold i 1. division (hele holdet) og U15 Drenge hold i 1. division (hele holdet). Ansøgningsbeløb: 25.000 kr.


Ansøgningsoversigt er vedlagt som bilag på sagen.


Administrationens anbefaling

Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og vurderer at ansøgningerne opfylder Talentpuljens retningslinjer, hvis udvalget er indstillet på at give Haslev Billardklub dispensation for alder.
Administrationen indstiller at der gives dispensation og at der gives tilskud som ansøgt.


Økonomi

Økonomi for puljen i 2021 er 75.000 kr. til den nye Talentpulje i 2021. Puljen finansieres i 2021 med 1/3 fra hhv. udviklingspuljen, lokale- og aktivitetstilskud.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at der gives dispensation i forhold til alder i forbindelse med Haslev Billardklubs´s ansøgning, og
 2. at ansøgningerne til Talentpuljen godkendes.


Beslutning

Indstilling godkendt.

Uagtet de aktuelle budgetforhandlinger, er Folkeoplysningsudvalget indstillet på at gennemføre Talentpuljens i 2022 og om nødvendigt finde 75.000 kr. efter samme finansieringsmodel som 2021.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

51. Beslutning om øget lokaletilskud - Spejdergrupperne i Faxe Kommune

Resume

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har modtaget en fælles-ansøgning fra De Grønne Pigespejdere, der på vegne af spejderkorpsene i Faxe Kommune, søger Folkeoplysningsudvalget om øget lokaletilskud i forbindelse med Spejdernes Lejr 2022 og FDF Landslejr 2022. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om ansøgningen om øget lokaletilskud skal godkendes.

Sagsfremstilling

Mange af Faxe Kommunes spejdere deltager i Spejdernes Lejr 2022 og FDF´s Landslejr 2022. Dette vil medføre øgede lokaleudgifter for alle. De Grønne Pigespejdere i Haslev forespørger derfor, på vegne af kommunens spejdere, om de må påføre de øgede udgifter til Spejdernes Lejr/FDF´s Landslejr på deres lokaletilskudsansøgninger. Udgiften til Spejdernes Lejr og FDF´s Landslejr 2022 er endnu ukendt.

Arrangementbeskrivelse

 • Spejdernes Lejr 2022
  I dagene fra den 23. juli til den 31. juli 2022 flytter omkring 40.000 spejdere fra Danmark og udlandet til naturområdet Hedeland mellem Høje Taastrup, Greve og Roskilde Kommune. Spejdernes Lejr 2022 vil blive afholdt under temaet "Fælles om fremtiden" som sætter fokus på de store og nære fællesskaber og hvordan man kan bidrage til disse.
 • FDF Landslejr 2022
  FDF Landslejr afholdes den 6.-15. juli 2022 på Friluftscenter Sletten. Normalt deltager omkring 12.000 børn og unge i landslejren, som er organisationens største nationale arrangement, og som afholdes hvert femte år. Lejrens formål er at skabe gode stunder og opbygge nærværende fællesskaber med afsæt i FDF´s værdier.

Tidligere ansøgninger
Folkeoplysningsudvalget har tidligere givet spejderne i Faxe kommune mulighed for at søge øget lokaletilskud i forbindelse med landslejr.

 • Spejdergrupperne i Faxe Kommune
  I 2016 godkendte udvalget Spejdergruppernes ansøgning om at medtage udgifter til Spejdernes Lejr 2017 på deres lokaletilskudsansøgninger i 2018.
 • FDF Haslev
  I 2016 godkendte udvalgets FDF Haslev´s ansøgning om lov til at øge deres udgiftsgrundlag med 4.500 kr. ifm. ansøgning om lokaletilskud i 2017 til landslejren i 2017.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at udgiften til Spejdernes Lejr 2022 og FDF´s Landslejr 2022 kan medtages i beregningsgrundlaget for lokaletilskud, under ansøgningsrubrikken "lokale lejebeløb" i lokaletilskudsansøgningen for 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften dækkes af lokaletilskuds-puljen 2023. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at Spejderkorpsene i Faxe Kommune og FDF Haslev kan medtage udgiften til Spejdernes Lejr 2022/ FDF´s Landslejr 2022 på deres lokaletilskudsansøgning i 2023.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

52. Orientering om valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Resume

Folkeoplysningsloven kræver at kommunen nedsætter et såkaldt § 35, stk. 2 udvalg, i Faxe Kommune kaldet Folkeoplysningsudvalget. I følge Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægt følges Folkeoplysningsudvalgets og Byrådets valgperiode ad. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalgets nye medlemmer skal være valgt og godkendt inden den 1. april 2022. Denne sag er en orientering omkring det kommende valgforløb for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget
Ifølge loven skal udvalget inddrages i sammenhænge af generel betydning for området, herunder vedtagelse af folkeoplysningspolitikker, regler og budget for området. Derudover beskriver Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægt og Faxe Kommunes delegationsplan, hvilke opgaver der er henlagt til udvalget.

Tidsplan for valg til Folkeoplysningsudvalget

 • December/januar 2021/2022 - Invitationer sendes ud til alle folkeoplysende foreningernes formænd om indstillinger
 • Januar 2022 - Ekstern annoncering om valg i aviser og på Facebook
 • Torsdag d. 21. februar 2022 - Afholdelse af valg til Folkeoplysningsudvalget i Kultunariet
 • Uge 8 - Indstilling til Byrådet på baggrund af valg
 • 24. marts 2022 - Byrådsmøde med godkendelse af indstillede medlemmer
 • 29. marts 2022 - Konstituerende møde med valg af formand og næstformand


Styrelsesvedtægt

Valget afvikles med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægter. Under orienteringen om vedtægterne på sidste møde, bad udvalget administrationen tjekker op på bestemmelserne i Ligestillingsloven. Administrationen har undersøgt spørgsmålet og udvalget skal indstille lige mange kvinder og mænd til Byrådet.


Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen folkeoplysningsudvalgets valgforløb tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

53. Orientering om lokalelån og overnatningsgebyrer i Faxe Kommune

Resume

Folkeoplysningsudvalget har ønsket en orientering om retningslinjerne for lokalefordeling med fokus på overnatningsgebyrer. Retningslinjerne for lokalefordeling i Faxe Kommune trådte i kraft den 1. juni 2017, og nedstående er et kort oprids af afsnittet omkring overnatningsgebyrer, lokalelån, samt et sammenhold med praksis i omliggende kommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund - Takster og gebyrer

Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår der er fastsat i Folkeoplysningsloven og Faxe Kommunes retningslinjer (retningslinjerne for lokalefordeling er vedlagt som bilag til sagen).


Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne/leje lokaler/faciliteter i Faxe Kommune. Dog skal der betales lokaleleje ved offentlige arrangementer med entre eller ved indtægtsbringende aktiviteter for foreningen (f.eks. loppemarked mv.). Lokaleleje betales ligeledes ved kommercielle arrangementer/foreninger, samt foreninger der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.
Der skal herudover betales gebyrer ved overnatning, servicelederhjælp og ekstra rengøring.


Retningslinjer for arrangementer med overnatning opsummeret

Det er muligt at ansøge Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice om lokaler til arrangementer, der kræver overnatning. Her gælder dog bestemte retningslinjer for lokalebrug.


 • Ansøgning om overnatningsarrangement skal underskrives af foreningen selv, da det er foreningen, der står som ansvarlig og ikke den pågældende lokalitet.
 • Ansøgning skal indsendes til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning minimum 10 arbejdsdage inden afholdelsesdatoen.
 • Foreningen og servicelederne indleder dialog om arrangementet minimum 3 uger før afholdelsesdatoen. Tilladelse til overnatning indhentet af låneren fra brandmyndighederne skal afleveres et par dage før overnatningsarrangementet til skole/serviceleder.


Overnatningsgebyr

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler:

 • Op til 50 personer 43 kr. pr. person
 • 50 – 300 personer 27 kr. pr. person
 • Over 300 personer Der foretages en konkret forhandling med henblik på reel udgiftsdækning


Overnatningsgebyret dækker bl.a. lys, vand, varme, renovation og bortskaffelse af affald.


Praksis for overnatningsgebyrer i omliggende kommuner

Administrationen har undersøgt praksis i 5 omliggende kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at de fleste kommuner har gebyrer i forbindelse med overnatning i kommunens lokaler og haller til dækning af udgifter til el, vand, varme, renovation og rengøring. Kun en kommune stiller alle lokaler og haller gratis til rådighed for de folkeoplysende foreninger ved større stævner. De enkelte kommuners praksis er beskrevet nærmere i vedlagt bilag på sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orientering vedr. overnatningsgebyrer og lokalelån i Faxe Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

54. Orientering om undersøgelse vedr. folkeoplysningen i kommunerne 2021

Resume

Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) har i 2021 offentliggjort en rapport omkring folkeoplysning i kommunerne. Det overordnede formål med kommunerapporten er at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet. Denne sag er en orientering om rapportens hovedkonklusioner. Den forrige undersøgelse blev udført i 2014. Udvalget vil på mødet i december blive orienteret om rapportens konklusioner set i et Faxe Kommune perspektiv.

Sagsfremstilling

Den folkeoplysende voksenundervisning opsummeret

Understående er et sammendrag af hovedkonklusionerne fra rapportens afsnit omkring aftenskoler:


 • Den samlede støtte til aftenskolerne har været faldende over tid (de senere år har der dog kun været et svagt fald).
 • 53 pct. af kommunerne oplever et fald i antallet af aftenskoler med tilskudsberettiget aktivitet i kommunen, mens en femtedel har fået flere aftenskoler.
 • Aftenskolernes samlede antal af undervisningstimer ligger på et stabilt niveau.
 • Store forskelle i såvel udbredelsen af aftenskoler, samt aktivitetsniveau på tværs af kommuner.
 • Aftenskoleområdet i yderområderne er karakteriseret ved mange små aftenskoler, mens der i mere tætbefolkede områder er relativt færre, men større aftenskoler.
 • I 2018 udgør almen undervisning 55 pct. af undervisningstimerne og handicapundervisning 30 pct.
 • Bevægelsesfag er den største fagkategori.
 • De fleste kommuner anvender lovens maksimumsgrænser for deres tilskudsniveau (primært by- og mellemkommunerne, der ikke giver maksimalt tilskud).
 • Ca. 50 pct. af kommunerne har ikke brugt hele beløbet i tilskudsrammen til aftenskoler.
 • Bykommuner har positiv balance i den mellemkommunale refusion, mens omkringliggende kommuner ofte har en negativ balance.
 • Aktivitetsniveauet er lavere i kommuner, der har midler til overs på rammen, end i de kommuner, der har brugt hele beløbet.
 • 33 pct. af aftenskolerne modtager lokaletilskud.
 • Udfordringer vedrørende lokalemangel - derfor større efterspørgsel på tilskud til private lokaler.


Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Understående er et sammendrag af hovedkonklusionerne fra rapportens afsnit omkring folkeoplysende foreninger:


 • De kommunale regnskaber viser, at de samlede udgifter til medlems- og aktivitetstilskud har været svagt stigende de seneste år
 • De kommunale udgifter til lokaletilskud har været faldende over tid.
 • Idrætsforeninger udgør 67 pct. af det samlede antal foreninger - Spejdere, religiøse- og politiske ungdomsforeninger udgør 18 pct.
 • Idrætsforeningerne står for langt den største andel af de tilskudsberettigede medlemmer under 25 år, med hele 85 pct.
 • Der relativ set flest foreninger i landets yder- og land kommuner
 • Tilskudsmæssigt er niveauet generelt højere i mellem- og bykommuner end i yder- og landkommuner.
 • 78 pct. af kommunerne har loft i medlemstilskuddets størrelse i deres tilskudsordninger
 • 26 pct. af kommunerne angiver i deres tilskudsordning, at bopælskravet til kommunen er i spil.
 • Kun 7 pct. af kommunerne giver tilskud til foreningsmedlemmer over 25 år
 • Muligheden for forhøjet tilskud til særlige målgrupper (eksempelvis handicappede) benytter 38 pct. af kommunerne sig af
 • Samlet set støtter mere end halvdelen af kommunerne handicappede på andre måder end ovenstående mulige tilskudsmulighed.
 • 23 pct. af kommunerne benyttede sig i 2018 af muligheden for at give støtte til partnerskaber.
 • 40 pct. af den samlede andel af folkeoplysende foreninger får tilskud til egne eller lejede lokaler. Den største andel findes blandt yder- og landkommuner.
 • Der er store forskelle i udformning af lokaltilskud fra kommune til kommune. 46 pct. af kommunerne har gebyrordninger i spil ved brugen af kommunale lokaler.
 • Størstedelen af kommuner bruger 25 års reglen
 • 66 pct. af kommunerne stiller lokaler til rådighed for aktører udenfor det etablerede foreningsliv/selvorganiserede grupper


Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet opsummeret

Understående er et sammendrag af hovedkonklusionerne fra rapportens afsnit omkring tværgående temaer på folkeoplysningsområdet (afsnitte fokuserer på kommunernes folkeoplysningspolitikker og § 35 stk. 2- udvalg).


 • De primære temaer i folkeoplysningspolitikkerne er bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter, nytænkningen af brugen af faciliteter og brugen af naturen. Derudover har flere kommuner fokus på at lette den administrative byrde.
 • afgrænsningen af den folkeoplysende virksomhed er det lovpligtige tema, som færrest kommuner forholder sig til i deres folkeoplysningspolitik.
 • Analysen viser, at der i de kommunale politikker generelt er en øget opbakning til samarbejder mellem folkeoplysningsområdet og øvrige politikområder. I praksis er der få kommuner, der har tilskud rettet mod disse samarbejder.
 • Der er stor variation i udviklingspuljens størrelse på tværs af kommunerne. Det gennemsnitlige beløb er fem kroner. pr. indbygger.
 • 2/3 af kommunerne svarer, at ikke hele beløbet i udviklingspuljen blev brugt i 2018. Det er især i yderkommunerne, at udviklingspuljen ikke bliver brugt.
 • I 56 pct. af kommunerne kan selvorganiserede grupper søge midler gennem udviklingspuljen
 • Alle kommuner skal have et § 35 stk. 2- udvalg - Udvalget har gennemsnitligt 11 medlemmer. Idræts- og aftenskoleområdet er repræsenteret i alle udvalg, mens 87 pct. har repræsentanter fra spejder-korps. Halvdelen af kommunerne har repræsentanter fra handicaporganisationer og det kulturelle område. De selvorganiserede grupper er repræsenteret i 22 pct. af udvalget. Endelig har 3/4 af kommunerne fortsat repræsentanter fra kommunalbestyrelsen siddende i udvalget, selvom det ikke længere er lovpligtigt.
 • I udvalgenes sammensætning udgør idrætsområdet en stor andel (37 pct.)
 • Analysen viser, at der er store forskelle på, hvilke og hvor mange kompetencer § 35 stk. 2- udvalgene har - Sammenlignet med den forrige undersøgelse på området er der små tegn på, at § 35 stk. 2- udvalgenes kompetencer i stigende grad afspejler en udviklingsorienteret rolle, mens de formelle – og typisk tilskudsrelaterede kompetencer fylder lidt mindre end tidligere.


Den fulde rapport kan findes på efterfølgende link: https://www.vifo.dk/vifo-undersoeger/folkeoplysningen-i-kommunerne/


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orientering om undersøgelse vedr. folkeoplysningen i kommunerne 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

55. Orientering fra udvalget

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om sager på Plan & Kulturudvalgets dagsorden.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

56. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Nyt fra Frivilligt Samråd

Repræsentanterne informerer.


Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten informerer.


Nyt fra § 17 stk. 4. udvalget

Repræsentanterne informerer.


Status på stikprøver

Aktivitetstimetilskud: Alle stikprøver er gennemført og det resterende tilskud er udbetalt til de 5 foreninger.

Lokaletilskud: Administrationen er i dialog med alle foreninger og langt størstedelen af stikprøver er afsluttet. Administrationen er i fortsat dialog med 2 foreninger omkring de sidste afklaringer.


Dialogmøde 5. oktober

kort status på mødet


Frivillighedskonference 12. oktober

Kort opdatering på mødet


Budget 2022

Forslag til budget 2022 er sendt i høring fra 26. august til 10. september. Forslaget kan ses via dette link: Budgetforslag 2022 til høring | faxekommune.dk

Formandsskabet orienterer på mødet om høringssvar.


Høringssvar ifm. Budget 2022

Udvalgets høringssvar er vedlagt.


Høringssvar ifm. skolestruktur

Udvalgets høringssvar er vedlagt.


Kæphesten Danmark

Kæphesten Danmark meddeler at foreningen ophører pr. d. 1. september 2021.


Foreningsfusion

Rønnede Sportsrideklub er fusioneret med Haslev Køre- og Rideforening


Boblberg - foreninger og aktivitets- & kulturkalender

Kultur- og fritidsaktivitetskalenderen hos Boblberg er i drift. Faxe Kommune har nu mere end 5000 brugere af Boblberg, så det er et godt forum for foreningerne at få deres aktiviteter ud på. Kalenderen rummer en kort-funktion som hjælper borgerne med at finde vej til et givent arrangement.

Som en nyhed kan Boblberg nu downloades som app til IOS og Android, hvilket gør det nemmere, både for foreningerne at lægge aktiviteter op og for borgerne at finde en aktivitet nær dem.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

 • Jeannie Thorving Hansen orienterede om møde i Frivilligt Samråd. Samrådet Samlede op på perioden og udarbejdede gode råd til det nye udvalg. En af anbefalingerne går på at klæde de nye medlemmer på.
 • Lone Elgkær orienterede om, at Ungdomsskolens bestyrelse afholder bestyrelsesmøde i næste måned og, at de har indsendt høringssvar til budget 2022 og den nye skolestruktur.
 • Kjeld Nielsen orienterede om, at Verdensmål Udvalget har afsluttet deres virke og overdraget deres anbefalinger til Byrådet.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

57. Sager til næste møde

Sagsfremstilling

Nedstående følger en oversigt over sager som forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste møder:


December:

 • Budgetopfølgning
 • Opsamling på Dialogmødet
 • Evaluering af perioden - anbefalinger
 • Orientering om Faxe Kommune tal på det folkeoplysende område.


Januar:

 • Budgetopfølgning
 • Udviklingspuljen pr. d. 15. december (første runde)
 • Indstilling til fritidsprisen
 • Evaluering af perioden - anbefalinger
 • (Talentpuljen for så vidt, at den fortsætter)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten til de næste møder tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

58. Eventuelt

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.