Folkeoplysningsudvalget - 19-09-2019

Referat
Dato:
Torsdag, 19 september, 2019 - 17:00
Hent som fil:
42. Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender dagsordenen.  

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


43. Budgetopfølgning pr. 31.8.2019

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2019 til Folkeudvalgets orientering.  

Hovedkonklusionen på nuværende tidspunkt er, at forbruget i 2019 samlet set forventes at svare til budgettet. Budgetopfølgningen fremgår af bilaget.

Budgetoverskuddet på 50.000 kr. foreslås i lighed med tidligere praksis overført til Udviklingspuljen, da der i år er indkommet flere ansøgninger end puljen kan honorere.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 • at overskuddet på 50.000 kr. overføres til Udviklingspuljen, og
 • at budgetopfølgningen pr. 31.8.2019 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

44. KFUM Spejderne Karl af Rise Gruppe - Ansøgning om øgede lokaletilskudsudgifter

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget en ansøgning fra KFUM-spejderne Karl af Rise gruppe, der søger Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at øge udgifterne 177.000 kr. til almindelig vedligehold i deres lokaletilskudsansøgning i forbindelse med udskiftning af 3 døre og 12 vinduer. Projektet er igangsat på baggrund af forbedringsforslag fra en bygningsrapport udarbejdet i 2015. Folkeoplysningsudvalget skal nu beslutte om KFUM-spejderne Karl af Rise gruppe skal dispensation og en evt. dispensationsmodel.


Formålet med udskiftningen af døre og vinduer er at nedbringe udgifterne til naturgas samt el-, mindske CO2 udslippet og et bedre indeklima.  


Tilbud:
Foreningen har indhentet et tilbud fra en lokal hånværker på 210.000 kr. inkl. moms.


Besparelse:

På sigt vurderer foreningen, at de kan reducere deres udgifter til naturgas og el med 30 %.  

Fonde:

Foreningen har søgt flere fonde og har fået tre bidrag af en samlet sum på 33.000 kr. Herudover har foreningen igangsat en indsamling hvor medlemmer og lokalmiljøet kan gå ind og støtte projektet med 100 kr.


Tilskudsmodeller:
Tilskudsmodel 1: KFUM-spejderne Karl af Rise gruppe foreslår i deres ansøgning følgende model i forhold til forhøjelsen af lokaletilskudsudgifter:

 • Forhøjelse i regnskabsår 2019 med 50.000 kr. (udbetaling i 2020)
 • Forhøjelse i regnskabsår 2020 med 50.000 kr. (udbetaling i 2021)
 • Forhøjelse i regnskabsår 2021 med 50.000 kr. (udbetaling 2022)
 • Forhøjelse i regnskabsår 2022 med 27.000 kr. (udbetaling 2023)

Tilskudsmodel 2: Administrationen foreslår følgende model i forhold til forhøjelsen af lokaletilskudsudgifter:

 • Forhøjelse i regnskabsår 2019 med 88.500 kr. (udbetaling i 2020)
 • Forhøjelse i regnskabsår 2020 med 88.500 kr. (udbetaling i 2021)

Administrationen vurderer, at den ekstra udgift er en fornuftig investering og anbefaler, at udgiften på i alt 177.000kr. kan lægges til klubbens lokaleudgifter under almindelig vedligeholdelse efter tilskudsmodel 2. Det har tidligere været praksis at ansøgninger af dette omfang opdeles over to år.


KFUM-spejderne Karl af Rises tidligere tilskudsgrundlag:

 • I 2017 var tilskudsgrundlaget 42.849 kr.
 • I 2018 var tilskudsgrundlaget 86.760 kr. (KFUM-spejderne Karl af Rise gruppe fik tilladelse af Folkeoplysningsudvalget til at øge grundlaget i forbindelse med Spejdernes Lejr 2017)
 • I 2019 var tilskudsgrundlaget 51.119 kr.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 • at KFUM-spejderne Karl af Rise gruppes ansøgning om en forøgelse af lokaletilskudsgrundlag på 177.000 kr. incl. moms godkendes, og
 • at beløbet fordeles med 88.500 på regnskabsår 2019 (udbetaling 2020) og regnskabsår 2020 (udbetaling 2021).

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

45. Servicetjek af retningslinjerne for Anlægspuljen til fritidsbrugere

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en drøftelse vedr. de nuværende retningslinjer for Anlægspuljen til fritidsbrugere - og skal tage stilling til om retningslinierne skal ændres.

I anlægspuljen til fritidsbrugere kan der søges støtte til anlægsopgaver på fritidsområdet primært i de kommunale bygninger, lokaler, baneanlæg mv. i Faxe Kommune.

Der kan søges om tilskud til mindre anlæg (bygningsmæssigt eller udendørs baneanlæg), små anskaffelser, større redskaber eller øvrigt inventar, som fortrinsvis benyttes af foreninger.

Puljen er delt op i tre kategorier: Foreninger, ejendomme og boldbaner.

Boldbaner & belysning var ikke en del af puljen fra starten, med har været med næsten alle årene.

Det er administrationen som sagsbehandler og godkender ansøgninger, hvorefter udvalget orienteres om fordelingen for året.

Puljen har dækket følgende:

2016 - 57 projekter

2017 - 73 projekter

2018 - 78 projekter


Udvalget har tidligere fået oversigterne til efterretning som de har godkendt uden yderligere bemærkninger.

Det er administrationens opfattelse, at retningslinjerne fungere som de er nu.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at servicetjekket tages til efterretning uden yderligere ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen og Jens Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

46. Godkendelse af fordeling af udviklingspuljen 15. august 2019

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal godkende fordelingen af udviklingspuljens anden ansøgningsrunde pr. 15. august 2019.

Udviklingspuljen har et restbeløb på 205.286 kr.

Administrationen vedlægger bilag over foreslået fordeling og procentssatser som skal godkendes.

Desuden skal tilførelse af ekstra midler til udviklingspuljen 2019 godkendes.


Budget:

Det samlede budget i 2019 er på 546.570 kr.

I december 2018 blev der fordelt 369.586 kr. fra puljen til 11 foreninger, hvoraf 30.302 kr. er kommet tilbage i puljen, da de ikke bliver anvendt.

Administrationen har til denne anden fordelingsrunde, modtaget ansøgninger fra 19 foreninger til samlet 625.294 kr.


Retningslinjer:

Retningslinjerne for Udviklingspuljen angiver følgende prioritering af ansøgningerne:

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge

Fordelingen:

De resterende midler foreslåes fordelt efter procentssatser på 30% til større materiale udgifter og 55% til kurser og uddannelser, hvilket følger niveauet fra december 2018.

Det foreslås samtidig at støtten gives forholdsmæssigt således, at støtten er lig med procentssats, dog max. det kronebeløb som procentsatsen udgør af det ansøgte (fx. 30% af ansøgt 100.000 kr. dog max op til 30.000 kr.).

Bliver udgiften mindre end det ansøgte, så er det fortsat 30% af den reele udgift, der ydes tilskud til (fx. 30% af reel udgift på 80.000 kr. er lig med 24.000 kr).


Ud af de nævnte 19 ansøgninger er 3 ansøgninger flyttet til anlægspuljen. Det drejer sig om følgende:

 • Haslev KFUM som ønsker nye bander til Haslev Hallerne
 • FOF Sydøst som ønsker nye materialer til bevægelsesfag
 • Rønnede IF som ønsker en vogn til opbevaring af materialer i svømmehallen.

De resterende ansøgninger er alle behandlet i udviklingspuljen med ovennævnte procentssatser. Følges indstillingerne er der et samlet tilskudsbeløb på 236.039,35 kr. Det er 30.753 kr. mere end der er til rådighed.

Administrationen foreslår at overføre midler til puljen fra de øvrige puljer på folkeoplysningsudvalgs området, som har uforbrugte beløb.


Følges indstillingerne bliver der dermed ydet tilskud fra udviklingspuljen på i alt 577.323 kr. i 2019.


Der forventes ingen retsansøgningsrunde i november.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

 • Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at Folkeoplysningsudvalget godkender at


 • der overføres 38.550 kr. til udviklingspuljen, fra de øvrige puljer på folkeoplysningsområdet.
 • kurser og uddannelser støttes med 55% og større materialeudgifter støttes med 30% samt
 • tilskud til ovennævnte procentssatser, samt overførelser af ansøgninger til anlægspuljen fordeles som det ses på vedlagte bilag.

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


47. Kortlægning af behov i forbindelse med talent- og elitestrategi

Sagsfremstilling

Denne sag handler om en opfølgning på kortlægning og behov for en talent- og elitestrategi i Faxe Kommune. Udvalget skal beslutte om der fortsat er behov for en strategi eller om elite og talentarbejdet kan støttes på anden vis.


Kortlægning 

I starten af 2018 besluttede udvalget, at der skal ske en yderligere kortlægning, før der tages stilling til, om der skal udarbejdes en egentlig talent og elitestrategi.


Ultimo august 2019 deltog fire foreninger (HTT, Haslev Bokseklub, Roklubben Viking og HUCK) i en snak og kortlægning af emnet.
Foreningernes repræsentanter pegede på:


 • Det handler primært om haltider
 • Udgifter til transport og indkøb af dyrt udstyr.
 • Ønske til og mulighed for at træne i ferierne
 • Mere og bedre opbevaring
 • Aftale med sundhespersonale/fx. frivillig kiropraktor, massør mv. til stævner, eller blot alm. træning
 • PR og italesættelse af at nogle foreninger arbejder med talenter (accept)
 • Stort ønske om en pulje som kan søges af talenter til betaling af transport mv.
 • Flere målrettede faciliteter

I vedhæftede notat er spørgsmål og svar fra kortlægningsmødet samlet.


Behov for en talent og elitestrategi i fremtiden?

De kommuner som har strategier på området, arbejder ud fra et overordnet synspunkt, at talentet er i fokus, der skal skabes attraktive og komplette miljøer, mentorordninger og samarbejde med specialforbund og særlige uddannelser på folkeskole- og ungeuddannelsesniveau for talenterne.


Foreningsrepræsentanterne udtrykker pirmært et ønske om at løse udfordringerne i fællesskab, når man har talenter og laver idræt på eliteniveau.


På den baggrund vurderer og indstiller Administrationen at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig talent og elitestrategi i Faxe Kommune, men at der er udfordringer og praktiske spørgsmål som der bør arbejdes videre med.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der ikke udarbejdes en talent- og elitestrategi i Faxe Kommune, men arbejdes videre med de forhold, som er kommet frem via kortlægningsmødet.


Beslutning

Godkendt.
Til at arbejde videre i samarbejde med relevante foreninger har udvalget valgt Poul Erik Holm, Kristian Pedersen og Susanne Schultz.

Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


48. Orientering fra udvalget

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Beslutning

Per Thomsen orienterede om budget 2020

Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

49. Sager til orientering

Sagsfremstilling

Foreningernes Dag 2019
Dagen er afviklet med 52 foreninger som deltog. Der vil være yderligere orientering på mødet, da der afholdes evalueringsmøde d. 17. september.

Nyt fra Frivilligt Samråd
Repræsentanterne informerer.

Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten informerer. 


Foreningsudvikling 2019/2020

Folkeoplysningsudvalget fortsætter tilbuddet med foreningsudvikling for alle foreninger i 2019 og 2020. Der er planlagt to weekendkurser hhv. lørdag den 23. november 2019 og lørdag den 1. februar 2020. Stederne er endnu ikke fastsat. Efter Folkeoplysningsudvalgets seneste revidering af udviklingsforløbene, tilbydes kurserne nu til alle foreninger på det folkeoplysende område, det kulturelle og de sociale foreninger. Program og tilmelding følger ca. ultimo september 2019.


Ungdomsskolens sommeraktivitetskataog fremadrettet

Ungdomsskolen i Faxe Kommune har i en årrække tilbudt sommeraktiviteter i den første uge af sommerferien for børn og unge. I kataloget har foreninger også haft lejlighed til at annoncere aktiviteter i samme uge. Fra og med 2020 udgiver Ungdomssskolen ikke kataloget, da de internt har besluttet, at priorietere deres midler anderledes. Der er pt. ikke taget stilling til hvordan evt. tilbud fra foreningerne kan formidles i sommeren 2020.


Status på stikprøver i forbindelse med Lokaletilskud 2019
Alle stikprøver er gennemgået og tilskud er udbetalt.


Status på stikprøver i forbindelse med Aktivitetstimetilskud 2019

En enkelt stikprøve er endnu ikke færdigbehandlet, da foreningen ikke har afleveret det nødvendige dokumentation. det drejer sig om Østsjællands Flyverklub. Øvrige stikprøver er færdigbehandlet og tilskud udbetalt.  


Status på betingede gengodkendelser af folkeoplysende foreninger
Administrationen har sendt en skriftlig påmindelse om betingelser for godkendelser ud til 13 foreninger der fortsat mangler at opdatere deres vedtægter.


Status på rideklubbernes nye tilskudsmodel

Den 26.6 blev der afholdt et fællesmøde med kommunens tre rideklubber. Her blev de informeret om problemstillingen med deres lokaletilskud. På mødet blev det aftalt at klubberne sender reviderede lejekontrakter til administrationen, hvorefter der foretages nye beregninger, så der er et udgangspunkt for de særaftaler som der er lagt op til skal udarbejdes. Administrationen afventer stadig noget dokumentation fra klubberne. Sagen forventes at komme på Folkeoplysningsudvalgsmødet i december 2019.


Dialogmøde for de folkeoplysende foreninger

Dialogmødet afholdes d. 3. oktober i samarbejde med Østsjællands Flyveklub på Rolloskolen.

Til dialogmødet vil Østsjællands Flyveklub holde et oplæg om hvad flyverklubben er, hvad den er sammensat af og hvilke udfordringer de har.

Efterfølgende vil der kommet et debatoplæg om emnet: Fastholdelse af de unge i foreningslivet.


Budget 2020 Høringssvar

Se vedlagte bilag.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

Orienteringen blev suppleret:

Anne Marie Kragholm Skovsgaard orienterede om status fra evalueringsmødet vedr. Foreningernes Dag 2019.

Jeannie Thorvig Hansen Orienterede om Frivilligt samråds møde d. 25. august.

Lone Elgkær orienterede om status vedr. Ungdomsskolen.

Udvalget fremsender melding i fht. budgettets forslag om gebyr.


Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


50. Sager til næste møde

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over sager som forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste møder:

Onsdag d. 4. december 2019

 • Budgetopfølgning
 • Opfølgning på foreningernes egne huse og hytter
 • Rideklubber - status
 • Kultur- og Fritidspolitik
 • Opsamling på dialogmødet i oktober
 • Emner til dialog med Plan & Kulturudvalget i januar, herunder særligt mødetema

Heldagsmøde d. 25. januar 2020

 • Dialog med Plan & Kulturudvalget / Særligt mødetema
 • Budget 2020 - Folkeoplysningsudvalget
 • Udviklingspuljen pr. 15. december 2019
 • Indstilling til Fritidsprisen

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten til de næste møder tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.

Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

51. Eventuelt

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Jens Kristian Nielsen spurgte til en oversigt over foreningernes brug af svømmehallerne.

Lone Elgkær spurgte til lokaler på Faxe sundhedscenter.


Ingrid Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.